Anda di halaman 1dari 26

Sektor perkilangan

Pembangunan Lestari dalam


Sektor Perindustrian

sriindayati
Konsep Pembangunan Lestari
„ Pembangunan yang berteraskan kepada
prinsip berterusan
„ Pembangunan sumber yang dilakukan
secara berterusan dan dapat dinikmati
oleh generasi akan datang
„ Membangun tanpa mengorbankan alam
sekitar
„ Pembangunan hendaklah disertai dengan
pemuliharaan dan pemeliharaan
sriindayati
Elemen dalam Pembangunan
Lestari
„ Terdapat 3 konsep dalam pembangunan
lestari iaitu:
1. Penguatkuasaan undang-undang
2. Amalan pengurusan alam sekitar
3. Kempen kesedaran kepada masyarakat
industri

sriindayati
Langkah Penguatkuasaan Undang-
undang
„ Penguatkuasaan undang undang yang lebih
ketat kepada mana-mana pengusaha yang
mencemarkan alam sekitar
„ Mengenakan hukuman dan denda seperti yang
termaktub di dalam Akta Kualiti Alam Sekitar
„ Gantung, tarik balik lesen,
„ Peranan Jabatan Alam Sekitar – pemantauan
berdasarkan Standart Kualiti yang ditetapkan
„ Menyediakan laporan EIA dari semasa ke
semasa dan berterusan

sriindayati
Pengurusan Sisa Toksik
„ Setiapkilang diwajibkan menyediakan
takungan khas untuk simpanan sisa toksid
„ Hendaklah dirawat terlebih dahulu
„ Memerlukan R&D

sriindayati
Pengurusan bahan Pencemar

„ Tidakmenjalankan pembakaran terbuka


„ Mengitar bahan bakar untuk dijadikan
kompos

sriindayati
Industri Mesra Alam
„ Beralih kepada teknologi industri yang
mesra alam dan tidak mencemarkan alam
sekitar dalam konteks penggunaan tenaa
„ Kebergantungan kepada bahan api fosil
hendaklah dikurangan
„ Menggunakan tenaga alternatif seperti gas
asli, hidroelektrik dan solar
„ Bahan yang mengandungi cfc dilarang

sriindayati
contoh
„ Mengapa serombong
asap dibina tinggi???
1. menggunakan
penapis dalam
serombong asap,
2. meninggikan
serombong asap agar
konsentrasi bahan
boleh terserak dan
tidak terkumpul
dalam atmosfera
sriindayati
Kajian Kes

„ Industri Kecil dan Sederhana di Malaysia

sriindayati
Konsep dan Ciri
„ Pelbagai definisi
1. Mengikut keupayaan modal
„ Kilang yang mempunyai keupayaan modal
kurang daripada RM 500,000 dikelaskan
sebagai industri kecil
„ Lebih RM 500,000 sehingga 2.5 juta
sebagai industri sederhana

sriindayati
2. Mengikut bilangan pekerja
- pekerja sepenuh masa kurang 50 orang –
industri kecil
- 50 – 199 sebagai industri sederhana
- Lebih 200 sebagai industri berskala besar
-

sriindayati
Ciri ciri
„ Dimiliki sepenuhnya oleh pelabur tempatan
„ Berintensif buruh
„ Keupayaan modal yang kecil
„ Menjalankan operasi pada skala kecil dan
berteknologi rendah
„ Produk pasaran tempatan dan sebahagian
dieskport
„ Kelemahan daripada segi pemasaran,
pengurusan dan kualiti produk

sriindayati
Kepentingan IKS
„ Meningkatkan sumbangan dalam KDNK negara – contoh
kegawatan 1998
„ Membuka lebih banyak peluang pekerjaan
„ Meningkatkan pendapatan perkapita, kuasa beli dan
tabungan
„ Medium berlaku pemindahan teknologi
„ Menggalakkan perhubungan atau rantaian ekonomi
dengan syarikat besar
„ Mengurangkan keperluan import negara dan
mengelakkan tukaran wang asing
„ Mengembangkan peranan usahawan tempatan dalam
pembangunan ekonomi negara.
sriindayati
Faedah hubung jalin dengan Firma
Besar
„ Iks bertindak sebagai industri pelengkap
kepada industri berskala besar – dalam
bentuk vendor
„ Rantaian iks tertumpu dalam bidang
automotif dan elektronik
„ Rakan kongsi ialah jenama terkenal
„ Iks berperanan sebagai pembekal atau
subkontraktor

sriindayati
Bentuk rantaian iks dan firma
„ Subkontrak-persetujuan membekalkan
bahan mentah, menyediakan kredit,
pengangkutan dan sebagainya. Satu
bentuk desentralisasi (pemisahan operasi
pengeluaran)

sriindayati
„ Perkongsian modal
Melibatkan pelaburan secara bersama
antara firma besar dengan iks berdasarkan
jumlah syer dan ekuiti.

sriindayati
„ Kontrak pembelian khusus
Melibatkan pembelian bahan mentah,
separa siap dan bahan siap . Untuk
mendapatkan jaminan bekalan bahan
mentah dan jaminan pasaran
Saling bergantungan dalam bentuk
permintaan dan penawaran bahan mentah
dan barangan siap

sriindayati
Faedah kepada IKS
„ Menambahkan keupayaan modal dan dana
„ Memperluas rangkaian pemasaran
„ Penjimatan beberapa kos
„ Keuntungan dan pemindahan teknologi
„ Membantu kerajaan meningkatkan program R&D
„ Membuka lebih peluang pekerjaan
„ Mengurangkan pergantungan import
„ Peranan dalam mencapai taraf negara maju dan
NIC

sriindayati
Masalah IKS
„ Kekurangan modal
„ Kerana untung yang rendah – skala kecil
„ Sukar perolehi kredit daripada bank
„ Gagal sediakan akaun dan dokumen

sriindayati
„ Kekurangan tenaga mahir
Masalah untuk mendapatkan pekerja mahir
dan berpendidikan
Tawaran gaji yang rendah
Migrasi keluar

sriindayati
Kekurangan bahan mentah
„ Bahan mentah tidak mencukupi
„ Bahan mentah tidak ada
„ Tidak dapat dibekalkan dengan segera

sriindayati
Pasaran dan pemasaran
„ Produk kurang berkualiti dan tidak
berdaya saing
„ Bahan mentah tidak berkualiti, teknologi
rendah dan tiada kawalan mutu
„ Harga rendah dan pengeluaran merosot
„ Persaingan dengan produk lain di pasaran
„ Kurang keyakinan pelanggan dan
beberapa masalah lain
sriindayati
Kekurangan teknologi

„ Kerana kurang modal


„ Contoh iks (vendor ) proton menggunakan
teknologi rendah untuk menghasilkan
komponen
„ Hasilnya keseluruhan kereta proton
terjejas mutunya

sriindayati
Program memajukan iks
„ Perbadanan pembangunan iks (smidec)
„ Dana khusus
„ Program pembangunan vendor
„ R&D
„ Mengubah sikap pengusaha supaya tidak
bergantung kepada kerajaan

sriindayati
Kajian kes 2
Rancangan estet perindustrian Malaysia
Kesan terhadap alam sekitar

sriindayati
latihan
„ Dengan merujuk negara Malaysia,
a) Apakah yang dimaksudkan dengan IKS
(3)
b) Kenal pasti kepentingan IKS (4)
c) Bincangkan langkah langkah yang
diambil untuk memajukan iks di negara
berkenaan. (18)

sriindayati

Anda mungkin juga menyukai