Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN MENGAJAR BAHASA MELAYU

Tarikh: 3 Februari 2009


Masa: 60 minit
Tahun: 1 Mutiara
Bilangan murid: 20 orang
Mata Pelajaran: Bahasa Melayu
Tema/Tajuk: Haiwan di zoo

Hasil Pembelajaran:
Fokus Utama:
2.1 Bercerita dengan menggunakan frasa, ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan jelas.
Aras 2 :
i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau
ditonton.

Fokus Sampingan:
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.
Aras 1 :
iii.Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan
yang sesuai.

Objektif:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1.Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton berdasarkan
video ”Haiwan di zoo”.
2. Menjawab soalan guru dengan menggunakan ungkapan yang
sesuai.

1
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Sintaksis – binaan dan proses penerbitan ayat.
Sebutan dan intonasi
Kosa kata: mamalia, habitat, vertebrata.

Pengisian Kurikulum:
Ilmu - Sains, pendidikan seni
Nilai - Kasih sayang,kerjasama.
Kemahiran Berfikir - menjana idea
Kecerdasan Pelbagai-interpersonal, intrapersonal, verbal-linguistik
Pembelajaran Konstruktivisme-bina pemahaman dan pengetahuan
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada
Kajian Masa Depan-membuat ramalan

Bahan Bantu Mengajar:


Video, kad gambar ( harimau, burung, monyet,beruang dan ular) ,
soalan edaran dan lagu ”haiwan”.

Pengetahuan Sedia Ada Murid:


Murid mengenal nama dan fizikal haiwan menerusi media cetak
atau media elektronik.

2
Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Tayangan video haiwan di zoo : 1. Guru menunjukkan video haiwan-
haiwan yang terdapat di dalam sebuah Bahan bantu:
I. Harimau zoo kepada murid.
II. Burung 2. Murid melihat video yang ditunjukkan Video
III. Monyet oleh guru dengan teliti. Contoh soal jawab
IV. Beruang 3. Guru bersoal jawab tentang haiwan-
V. Ular haiwan yang terdapat di dalam video.
Set Induksi 4. Murid bersoal jawab dengan guru
(5 minit) Soalan : tentang haiwan yang terdapat di dalam
1. Berapa ekor haiwan yang video.
kamu lihat daripada
tayangan video haiwan di
zoo tadi?
2. Apakah nama haiwan-
haiwan tersebut?

Melihat dan mendengar serta 1. Guru meminta murid melihat dan


mengecam bunyi-bunyi haiwan: mendengar bunyi-bunyi haiwan yang Bahan bantu:
ditunjukkan oleh guru.
I. Harimau 2. Murid mengecam bunyi-bunyi haiwan Bunyi haiwan
II. Burung yang guru tunjukkan. - harimau, burung,
Langkah 1 III. Monyet monyet,beruang dan
(10minit) IV. Beruang ular
V. Ular.
Pembahagian kumpulan: 1. Guru mengagihkan kad haiwan 5 kumpulan dibentuk
(monyet, harimau, beruang, burung (harimau, burung,
Murid dibahagikan kepada lima dan ular) kepada murid dan meminta monyet,beruang dan
kumpulan mengikut pengkelasan murid membentuk kumpulan mengikut ular)
haiwan iaitu : kad haiwan yang diperoleh.
2. Murid menerima kad haiwan dan
Langkah 2 harimau, burung, membentuk kumpulan mengikut kad
(15 minit) monyet,beruang dan ular haiwan yang diperoleh.

Melakonkan aksi dan bunyi 1. Guru meminta setiap kumpulan


haiwan melakonkan aksi dan bunyi haiwan Teknik:
mengikut kad haiwan yang dimiliki oleh Perbincangan
kumpulan masing-masing. kumpulan
2. Setiap kumpulan akan melakonkan
aksi dan bunyi haiwan mengikut kad nilai-kerjasama
Langkah 3 haiwan yang dimiliki oleh kumpulan
(10 minit) masing-masing di hadapan kelas. Menjana idea

Kemahiran bernilai
tambah : kemahiran
berfikir, kecerdasan
pelbagai
Aktiviti diulang 1. Guru mengarahkan setiap kumpulan
bertukar kad haiwan dan langkah 5
diulang.
2. Setiap kumpulan bertukar kad haiwan
dan langkah 5 diulang.
Langkah 4
(15 minit)

Rumusan: Kognitif dan sosial. 1. Guru membimbing murid untuk


membuat rumusan tentang pelajaran Soalan edaran
Aktiviti susulan: latihan hari ini.
Penutup 2. Guru mengedarkan latihan sebagai
(5 minit) kerja rumah.
3. Sebelum mengakhiri pembelajaran,
murid dan guru bersama-sama
menyanyikan lagu haiwan.

Refleksi:

SILA EDIT LAGI !!!


PESANAN DARIPADA : CIKGU TINIE CHOMELL