Anda di halaman 1dari 4

c   


   

Tarikh: 1 April 2010
Masa: 60 minit
Tahun: 2 Mawar
Bilangan murid: 30 orang
Mata Pelajaran: Bahasa Melayu
Tema / Tajuk: Semua Orang Pejalan Kaki

c


2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.
Aras 1: i) Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.

 !
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu
tajuk.
Aras 1: i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan.

c"

7.2.2 Mengetahui terdapat 5 langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat
7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah

#$
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menyatakan lima langkah melintas dengan betul menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.
2. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis tentang langkah-langkah melintas jalan raya yang betul
berdasarkan perkataan yang diberikan.

 %
Tatabahasa : Morfologi - ayat tunggal dan ayat majmuk
Kosa kata : berhenti,mendengar,melihat, berwaspada, berfikir

c!"
Ilmu - Pendidikan Muzik.
Nilai - Kerjasama, kepatuhan
Kemahiran Bernilai Tambah : Belajar Cara Belajar (menyusun maklumat), Kemahiran Berfikir, Kemahiran
Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kecerdasan Pelbagai(muzik, verbal
lingusitik, kinestatik), Kemahiran Intrapersonal, Kemahiran Interpersonal, Kajian
Masa Depan.
% !
Lirik lagu, lembaran kerja, LCD, layar skrin, laptop.

c!%&&&
Murid pernah mendapat maklumat mengenai langkah-langkah melintas menerusi media cetak atau
elektronik mahupun mempunyai pengalaman sendiri melintas.

!%' c (c!&c )

Lagu yang bertajuk ´Melintas 1. Guru mengedarkan lirik lagu yang Bahan bantu:
Jalan.´ bertajuk ´Melintas Jalan´ kepada murid. LCD, laptop, layar
2. Murid menyanyikan lagu ´Melintas skrin dan lirik lagu
Jalan´ sambil melakukan gaya
melintas. Kemahiran Bernilai
Set Induksi
3. Guru mengaitkan lagu dengan tajuk Tambah:
(5 minit)
pelajaran hari ini. Kecerdasan pelbagai
(muzik dan
kinestatik).
Kemahiran teknologi
maklumat dan
komunikasi.
1. Murid melakukan simulasi prosedur
Simulasi melintas jalan dengan melintas jalan dengan selamat. Teknik:
selamat. þ Beberapa orang murid dipilih untuk Simulasi
menjadi orang dewasa dan kanak-
kanak yang hendak melintas jalan Nilai:
raya. Bekerjasama
Langkah 1 þ Murid lain akan menjadi pemerhati dan
(20 minit) menilai sama ada lima langkah Kemahiran Belajar
melintas dilakukan dengan betul. Cara Belajar:
2. Setelah tamat aktiviti simulasi, murid (mencatat nota)
menyatakan lima langkah melintas
dengan selamat berdasarkan simulasi
yang dilihat.

1. Murid dibahagikan kepada dua


Sesi kuiz antara kumpulan: kumpulan kecil dengan saiz kumpulan yang Teknik:
sama banyak. kuiz
1. Mengapakah kita perlu 2. Setiap kumpulan perlu menetapkan
melintas dengan orang dewasa? nombor giliran kepada setiap ahli kumpulan Nilai:
2. Mengapakah kita berhenti untuk menjawab mengikut nombor soalan Kepatuhan,
sebelum melintas? yang telah disediakan oleh guru. kerjasama.
3. Di manakah kita perlu 3. Semasa kuiz berlangsung, ahli kedua-
berhenti? dua kumpulan yang mendapat nombor Kemahiran Bernilai
Langkah 2 4. Apakah yang perlu kita buat giliran yang pertama akan bersaing untuk Tambah:
(15 minit) sebelum melintas? menjawab soalan yang pertama. Begitu Kemahiran Berfikir,
5. Arah manakah yang perlu kita juga seterusnya. Persaingan hanya berlaku Kajian Masa Depan,
lihat? antara dua peserta tersebut tanpa bantuan Kemahiran
6. Mengapakah kita perlu ahli-ahli kumpulan yang lain. Interpersonal,
berwaspada semasa melintas? 4. Kumpulan yang berjaya mengumpul Kecerdasan
7. Apakah yang mungkin markah tertinggi dikira sebgai pemenang. Pelbagai(verbal ±
berlaku? 5. Pada akhir sesi kuiz, guru membimbing linguistik)
murid menjawab soalan-soalan yang
kurang tepat.
Tatabahasa : Morfologi ± ayat 1. Guru mengedarkan lembaran kerja Nilai : Berdikari
tunggal dan ayat majmuk kepada murid-murid.
2. Guru memberikan arahan berdasarkan Bahan Bantu
Mengajar:
lembaran kerja yang telah diberikan. Lembaran Kerja
3. Murid diminta untuk memilih dan
Langkah 3 menyusun perkataan yang diberikan Kemahiran Bernilai
(15 minit) dalam lembaran kerja untuk Tambah:
membentuk ayat tunggal dan ayat Kemahiran
majmuk yang gramatis tentang Intrapersonal,
Kemahiran Berfikir,
langkah-langkah melintas jalan raya
Kemahiran Belajar
yang betul. Cara Belajar.
4. Murid menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk di hadapan kelas.

Penutup Rumusan: Kognitif 1. Guru membimbing murid untuk


(5 minit) membuat rumusan tentang pelajaran
hari ini.
2. Murid diminta menghantar lembaran
kerja kepada guru.

?
?
Refleksi:?

?
?
?
?
?
?