Anda di halaman 1dari 28

PERKEMBANGAN

PROFESIONAL GURU

MOHD AMZARI B IBERAHIM


MUHAMMAD FAIZ B ABDUL RAZAK
WAN AHMAD FAIZ MARZUKI B WAN
HASSAN

ASAS KEPIMPINAN & PERKEMBANGAN PROFESIONAL


GURU
PENGENALAN
 Pendidikan praperkhidmatan keguruan : satu proses
awal penyediaan diri dengan ilmu & kemahiran yg
menjadi prasyarat.
 Pendidikan keguruan adalah satu titik permulaan
dalam kerjaya seorang guru.
 Kelestarian seorang guru dalam kerjayanya
bergantung kpd guru untuk memajukan diri dan
profesionalisme seiring dengan perkembangan
pendidikan.
KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG
HAYAT

Sabda Rasulullah s.a.w:

‘Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari


ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan yang
perlu ditempuhnya untuk menuju ke syurga’
KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG
HAYAT

 Basile Yeaxlee dan Edward Lindman (1926) :


pendidikan merupakan aspek yang berterusan
dalam kehidupan seharian manusia.
 Motivasi kendiri ke arah pencarian dan
peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan
keperluan personal ataupun profesional.
 Boleh berlaku secara formal ataupun tidak formal.
KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG
HAYAT

 Mengemaskini ilmu dan kemahiran dalam


memastikan perkembangan dan peningkatan
profesionalisme guru sejajar dengan perubahan dan
cabaran.
 Program: hadir seminar & bengkel, sertai kursus-
kursus, terlibat dalam konsultansi, budaya
membaca, menjalankan penyelidikan, lawatan.
PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI

 Pembelajaran di Rumah
a) Secara tidak formal.
b) Dikendalikan oleh ibubapa @ tutor.
c) Pengawasan sesuatu pihak yang menyediakan
kurikulum yang telah diluluskan.
d) Online learning.
e) Pembelajaran berbantukan modul.
PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI

 Pendidikan Dewasa
a. Melalui kursus-kursus atau program-program
pengajian lanjutan sama ada di kolej @ universiti.
b. Latihan Pembangunan Staf (LPS) – tingkatkan
tahap kecekapan dan kompetensi.
c. Meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam bidang
yang diminati dan digemari.
PELAN PEMBELAJARAN
PERIBADI
 Pendidikan Berterusan
a. Mirip pendidikan dewasa: usaha untuk
menyambung pengajiannya di sesebuah kolej @
universiti untuk memperolehi sijil, diploma @ ijazah
lanjutan (sepenuh masa @ sambilan).
b. Peluang untuk mencapai pendidikan yang lebih
tinggi (Sarjana @ Ph.D).
c. Kaedah: Bilik kuliah & makmal, Pembelajaran jarak
jauh, online learning, online Interactive Courses.
PELAN PEMBELAJARAN
PERIBADI
 Pengetahuan Pekerja
a. Peningkatan profesional dan latihan kerjaya.
b. Pengetahuan pekerja : kayu ukur terhadap pengetahuan
dan keupayaan seseorang dalam bidang pekerjaannya.
c. Kemahiran jalankan kajian mengupayakan guru
mengenalpasti masalah dan mengemukakan cadangan
mengatasi masalah.
d. Perlu meneroka bidang kerjaya : pengetahuan
pedagogi, kandungan mata pelajaran, psikologi dan
pengurusan bilik darjah.
PELAN PEMBELAJARAN
PERIBADI
 Persekitaran Pembelajaran Kendiri (PPK)
a. Sistem pembelajaran yang memerlukan pelajar mengurus
dan mengawal pembelajaran sendiri.
b. Pelajar tentukan matlamat pembelajaran, menguruskan
pembelajaran sendiri dan bersedia berinteraksi dengan
pihak lain dalam memastikan proses pembelajaran
mencapai matlamat
c. Perlu miliki kemahiran sosial yang bolehkan mereka
berhubung dengan pihak lain dalam usaha perkongsian
ilmu dan merentas sempadan institusi untuk memperoleh
pelbagai sumber.
PELAN PEMBELAJARAN
PERIBADI
 Peluang yang disediakan oleh KPM:
a. Program Diploma Perguruan Khas.
b. Program Diploma Perguruan Malaysia.
c. Program Pensiswazahan Guru.
d. Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah.
e. Program Berkembar IAB Dengan Pihak
Universiti.
BUDAYA MEMBACA

Menurut Perspektif Islam


Surah Al-`Alaq Ayat 1-5

(Mengeluarkan diri manusia


daripada kejahilan)
PERLUNYA AMALAN MEMBACA

 Menambah serta memperluaskan ilmu pengetahuan dan


kemahiran ikhtisas.
 Dapat menjadi contoh teladan yang baik di kalangan
warga sekolah.
 Melahirkan guru yang sentiasa peka terhadap
perkembangan semasa.
 Untuk mengenali kemahiran individu dalam komuniti.
 Sebagai perubahan transformasi yang
memberangsangkan untuk diri sendiri, profesion,
masyarakat dan negara.
BAGAIMANA MAHU MENCAPAINYA?

 Kepimpinan melalui teladan.


 Pertandingan ko-akademik.
 Pertandingan penulisan esei.
 Kempen Amalan membaca.
 Penyediaan fasiliti terbaik.
 Program khas.
 NILAM (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998-22 Mei 1998, Bil
10/2000- 20 April 2000, Bil 12/2001- 19 November 2001, Bil
1/2005- 4 Julai 2005)
 Book Review
 NKRA Pendidikan
BUDAYA MENYELIDIK
Menurut Perspektif Islam
`Q & Q`- Question and Quran

Galakan untuk Menyelidik


‫أَفَال َت ْع ِقلُو َن‬
‫أَفَال َي ْنظُُرو َن‬
OBJEKTIF PENYELIDIKAN
Menurut Perspektif Islam
o Kefahaman terhadap ciptaan Allah dan mengakui

kebesaran-Nya
o Memajukan ummah untuk mencari keredhaan-

Nya.
o Mencari penemuan baru.
o Melengkap dan menambah apa yang sedia ada.
o Menyelesaikan kemaslahatan umah.
o Mengelakkan eksploitasi musuh Islam.
KONSEP PENYELIDIKAN
Menurut Persepektif Islam
a. Tauhid
b. Tazkiyyah (penyucian)
c. Al-Falah

Pendekatan Konsep Bersepadu


 Meliputi ilmu agama, sains kemanusiaan dan sains

tabii.
 Matlamat: pembinaan dan pemantapan aqidah.
MATLAMAT & CIRI PENYELIDIKAN
Matlamat Penyelidikan
1) Pengembangan ilmu pengetahuan.
2) Penyelesaian sesuatu masalah.

Ciri Khusus Penyelidikan


3) Intervensi
4) Penglibatan
5) Penambahbaikan
PERLUNYA BUDAYA MENYELIDIK
 Mengembangkan ilmu, minat dan kecenderungan terhadap
cara dan budaya kerja yang efektif.
 Melahirkan generasi Ulul Albab.
 Menjadi pendidik yang berfikiran kritis, kreatif, inovasi dan
berstail.
 Untuk mengenal pasti punca masalah dan mencari jalan
penyelesaian yang sistematik.
 Menggalakkan budaya kolaborasi dan menyokong budaya
reflektif.
 Sebagai nilai tambah dalam peningkatan mutu
profesionalisme keguruan.
BAGAIMANA MAHU MENCAPAINYA?

 Penghasilan Kajian Tindakan di sekolah.


 Keistimewaan naik pangkat dan gaji.
 `In house Training` - kesedaran dan motivasi
kepada warga pendidik
 Tiada lagi paradigma bahawa kajian itu sangat
membebankan.
 Menangkis dakwaan bahawa kajian itu amat
menyusahkan.
 Mencontohi budaya pembelajaran kritis dan kreatif
(perhati, analisis, hipotesis, rumus)
Budaya Reflektif
Konsep Refleksi
 Berfikiran reflektif merupakan amalan berfikir atau

merenung kembali sesuatu pengalaman yang kita alami


dan menyedari implikasinya terhadap diri kita.
 Budaya berfikir reflektif membantu guru untuk

mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan


pelajar.
 Apabila kita membuat refleksi kita menjadi lebih sedar

dan kritis mengenai amalan kita sendiri dan dengan ini


sesuatu pengajaran mampu dipertingkatkan.
 Melalui refleksi kita menilai hasil perancangan dan
strategi kita dalam P&P dan cuba mengenal pasti
kelebihan dan kelemahan kita.
 Menurut Briggs (1999) refleksi sebagai cerminan
sebenar sesuatu yang berlaku yang juga berupa tindakan
profesional untuk menambah baik sesuatu amalan.
Kepentingan Amalan Reflektif dalam
Bidang Keguruan
 Untuk mengimbangi antara pengalaman diri sendiri dengan
kejayaan golongan terdahulu (Pensyarah/Guru Senior)
 Sebagai alat dalam membangunkan kurikulum yang mendorong
kepada dapatan atau maklum balas yang berterusan berkaitan
dengan sesuatu isu yang timbul dalam pengurusan sekolah dan
bilik darjah.
 Pensyarah boleh membimbing dan melatih guru pelatih dalam
pelaksanaan pengurusan P&P dengan berkesan melalui penulisan
refleksi, penulisan jurnal, catatan peribadi pelajar dan
perbincangan kumpulan.
 Amalan reflektif juga merupakan pembelajaran kendiri (self
learning) dalam kalangan guru dalam perkhidmatan.
Jenis-jenis Amalan Reflektif

Terdapat beberapa jenis amalan reflektif iaitu :

 Amalan Reflektif Serta-merta

Amalan Reflektif Serta-merta berlaku semasa kita sedang bertindak, contohnya sewaktu
guru sedang mencuba suatu tindakan yang baharu untuk meneroka peristiwa baharu
yang tidak dijangka dalam bilik darjah.
 
 Amalan Reflektif ke Atas Tindakan

Suatu bentuk refleksi yang dilakukan setelah sesuatu tindakan diambil dan boleh berlaku
secara lisan dan bukan lisan.

 Amalan Reflektif untuk Tindakan


Berlaku selepas sesuatu tindakan diambil dan membantu guru memperoleh cara baharu
dalam melaksanakan sesuatu kerja, mempelajari pengetahuan baharu dan membina teori.
Proses Reflektif

Proses reflektif boleh berlaku dalam dua cara iaitu :


1. Penulisan Jurnal Reflektif
2. Pengurusan Portfolio

 Penulisan Jurnal

Penulisan jurnal refleksi merupakan salah satu aktiviti yang


menggalakkan pemikiran reflektif dalam kalangan pelajar dan
guru.
Proses pengajaran reflektif dapat difahami
melalui rajah berikut.
Pengurusan Portfolio

 Portfolio pengajaran merupakan koleksi bahan-


bahan seperti artifek-artifek P&P serta penulisan
reflektif yang direka bentuk untuk meningkatkan
prestasi seseorang guru.
 Bagi Wolf (1996) portfolio pengajaran ialah satu
koleksi maklumat mengenai amalan pengajaran
seseorang guru yang terdiri daripada rancangan
pengajaran, tugasan pelajar, rakaman video dan
bahan-bahan lain yang berkaitan dalam P&P.
Proses Peralihan Guru Pelatih