Anda di halaman 1dari 14

Adibah Jumaat

Ahmad Zakwan Abdul Ghafar


Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 2 Ibnu Khaldun
Hari : Rabu
Tarikh : 19 Februari 2010
Masa : 9.00 – 10.00 pagi (60 minit)
Bilangan Murid : 36 orang (L: 16, P: 20)
Tema : Cintailah Alam Sekitar
Tajuk : Menjaga Alam Sekitar (Bacaan dan pemahaman)

Hasil Pembelajaran

Fokus Utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami
perkara yang dibaca.
Aras 3
i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta
memahami perkara yang dibaca.

Aras 1
ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

Fokus Sampingan : 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
Aras 3
ii. Melakukan arahan serta pesanan dengan betul.

Objektif Eksplisit : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:


i. Sekurang-kurangnya 80% daripada murid boleh membaca dengan sebutan, dan intonasi
yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.
ii. Menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 5 soalan pemahaman daripada teks yang dibaca.
iii. Sekurang-kurangnya 80% daripada murid dapat menggayakan dan melakonkan perkataan
kata kerja yang diberikan.

Pengisian Kurikulum
i) Sistem Bahasa
a) Kosa Kata: perkelahan, kosong, pembungkus, makanan, kotor
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

b) Tatabahasa: Kata Kerja

ii) Kemahiran Bernilai Tambah

a) Kecerdasan pelbagai : Verbal-linguistik, interpersonal, kinestetik, muzik, naturalis


b) Strategi Pengajaran : Koperatif dan Kolaboratif, pemerhatian, metakognitif
c) Kemahiran Generik : Kemahiran Belajar, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi
Maklumat dan Komunikasi (TMK), Kemahiran Kontekstual
iii) Penekanan konsep 5P

a) Penggabungjalinan : Kemahiran : Membaca dan menulis, mendengar dan bertutur


b) Penyerapan : Nilai : kerjasama, rajin, yakin diri, berani, berdikari, kebersihan, menghayati,
menghormati dan menghargai.
Ilmu : Bahasa Melayu, Alam Sekitar
c) Pemulihan : Cari dan warnakan petak yang mempunyai perkataan yang sama dengan petak
awal.
d) Pengayaan : Cari dan tulis perkataan yang mempunyai imbuhan yang diberikan.
e) Penilaian : Aktiviti bacaan, aktiviti permainan tatabahasa, aktiviti berkumpulan
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran ( BSPP ) :

a. Bahan Elektronik / Bahan Bercetak / Bahan Autentik & Multimedia: gambar, petikan perbualan, video, komputer riba, LCD,
kamus pelajar, lirik lagu, kertas A4, kad tugasan,
Kotak Beracun berisi gulungan kertas, Skrin Putih.
b. Edaran Tugasan: Edaran arahan kerja berkumpulan
c. Templat Pelajar: Lembaran kerja, buku tulis
d. Borang Penilaian Aktiviti P&P: Borang penilaian bacaan, boring penilaian aktiviti permainan tatabahasa, borang penilaian
hasil perbincangan berkumpulan.

Pengetahuan Perlu Ada : Murid pernah melihat kawasan yang tercemar dengan sampah sarap serta pernah terlibat dalam aktiviti
gotong-royong.
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN - PEMBELAJARAN (PPP) BAHASA MELAYU

Masa / Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


Induksi Set Pengenalan tajuk 1. Murid-murid ditayangkan dengan KG:
9.00 – 9.05 pg. Tema : Cintailah Alam Sekitar beberapa slaid gambar berkaitan i. Kemahiran belajar -
( 5 Minit ) Tajuk : Menjaga Alam Sekitar pembuangan sampah di merata menganalisis maklumat,
tempat. mentafsir maklumat
Contoh soalan: 2. Murid-murid diminta melihat dan ii. Kemahiran berfikir -
1. Apakah yang dapat anda memahami dengan teliti paparan meneliti bahagian dan
perhatikan dalam gambar tersebut. keseluruhan
paparan gambar 3. Guru bertanya beberapa soalan
sebentar tadi? berkaitan slaid gambar. Pelbagai KBT:
2. Adakah anda selesa jangkaan jawapan diterima. i. Kontekstual - mengaplikasi
dengan persekitaran 4. Guru mengaitkan jawapan yang ii. Teori Kecerdasan
yang penuh sampah- diberi murid-murid dengan apa Pelbagai – verbal-linguistik,
sarap? yang ingin dipelajari. interpersonal
3. Apakah yang anda perlu iii. ICT
lakukan jika ternampak
longgokan sampah? Nilai:
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

Peka, berani, yakin diri

Ilmu:
Bahasa Melayu dan Alam
Sekitar

BSPP:
Komputer riba, LCD, slaid
gambar, Skrin Putih
Langkah 1 Petikan perbualan: Menjaga 1. Guru mempamerkan petikan Objektif:
9.05 – 9.15 pg. Alam Sekitar perbualan “Menjaga Alam Sekitar” (i) dan (ii)
(10 Minit) di atas skrin.
Perbincangan isi penting 2. Murid-murid diedarkan dengan KG:
Isi penting dibincangkan dialog petikan perbualan “Menjaga Alam i. Kemahiran Belajar-
demi dialog Sekitar” membaca pantas, mentafsir
3. Murid-murid diarah oleh guru untuk maklumat
Kosa kata: membaca petikan tersebut secara ii. Kemahiran Berfikir-
1. Perkelahan senyap. menjana idea, mengumpul
2. Kosong 4. Guru memilih murid secara rawak dan mengelas,
3. Pembungkus untuk melakonkan perbualan mengklasifikasi, menjana
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

4. Makanan tersebut secara berpasangan. idea


5. Kotor 5. Guru dan murid-murid berbincang
tentang isi petikan perbualan yang KBT:
telah dibaca mengikut dialog demi i. Konstruktivisme-
dialog. membuat huraian dan
6. Guru menayangkan lima perkataan menjelaskan
dan meminta murid-murid mencari ii. Belajar Cara Belajar-
maksud perkataan tersebut di membaca intensif
dalam kamus sebagai kerja iii. Teori Kecerdasan
sekolah. Pelbagai- verbal-linguistik,
interpersonal

Nilai:
Kerjasama, keyakinan, berani

Ilmu:
Bahasa Melayu dan Alam
Sekitar
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

BSPP:
Komputer riba, LCD, petikan
perbualan, kamus pelajar, Skrin
Putih

Penilaian
Borang penilaian bacaan
Langkah 2 Latihan 1: Soalan pemahaman 1. Guru mempamerkan soalan-soalan Objektif:
9.15 – 9.30 pg. 1. Mengapakah tempat pemahaman di atas skrin. (iii)
(15 Minit) perkelahan itu kotor? 2. Murid-murid diminta membaca dan
2. Lalat dan nyamuk sangat memahami soalan tersebut secara KG:
berbahaya. Mengapa? senyap. i. Kemahiran belajar-
3. Setelah membaca 3. Guru meminta murid menyalin mencatat nota, menganalisis
petikan tadi, apakah soalan pemahaman di dalam buku maklumat
agaknya perasaan ahli tulis dan murid dikehendaki ii. Kemahiran berfikir-
Kelab Kembara itu? menjawab soalan secara meneliti bahagian dan
a. Adakah mereka berpasangan. keseluruhan, menyelesaikan
kecewa? 4. Guru akan membincangkan masalah secara bijak,
Mengapa? jawapan sebaik murid selesai merangsang pemikiran
b. Adakah mereka menjawab soalan. berkualiti
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

sedih? Mengapa? 5. Murid-murid lemah akan diberikan


4. Teliti gambar di bawah. aktiviti pemulihan dan dilaksanakan KBT:
Cadangkan cara-cara secara individu. i. Kontekstual- Cooperating
membersihkan kawasan 6. Guru bertindak membimbing murid- (bekerjasama)
ini. murid yang lemah menyelesaikan ii. Teori Kecerdasan
5. Mengapakah kawasan aktiviti tersebut. Pelbagai- interpersonal
perkelahan itu dikatakan 7. Murid-murid yang telah menyiapkan iii. ICT
kotor? Berikan dua bukti. latihan pemahaman akan diedarkan
dengan aktiviti pengayaan dan Nilai:
Latihan 2: Pemulihan secara individu mereka akan Berdikari, kerjasama, yakin diri
Cari dan warnakan petak yang menyelesaikan tugasan tersebut.
mempunyai perkataan yang Ilmu:
sama dengan petak awal. Bahasa Melayu, Alam Sekitar
dan Pengetahuan Am
Latihan 3 : Pengayaan
Cari dan tulis perkataan yang BSPP:
mempunyai imbuhan yang Komputer riba, LCD, buku tulis,
diberikan. Skrin Putih
Langkah 3 Tatabahasa- Kata Kerja 1. Guru menerangkan mengenai kata Objektif:
9.30 – 9.40 pg. Aktiviti / permainan kerja berserta contoh-contoh yang (iv)
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

(10 minit) sesuai pada skrin putih.


Latihan 4 – Kata Kerja
2. Murid-murid dipilih secara rawak KG:
Kerja sekolah
untuk memberikan contoh kata i. Kemahiran belajar-
kerja secara spontan dan lisan.
3. Guru mengadakan satu permainan ii. Kemahiran berfikir-
bahasa yang dinamakan "Kotak
Beracun” sambil diiringi muzik. KBT:
4. Kotak Beracun tersebut i. Belajar cara belajar-
mengandungi beberapa kata kerja mengingat
yang perlu dilakonkan oleh murid ii. Teori kecerdasan
tanpa bersuara. pelbagai- intrapersonal,
5. Murid yang dapat meneka jawapan kinestetik
paling banyak akan diberikan token.
6. Guru kemudiannya memberikan Nilai:
latihan tatabahasa tambahan Kerjasama, yakin diri, berdikari
kepada murid-murid sebagai kerja
sekolah.
Ilmu:
Bahasa Melayu
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

BSPP:
Komputer riba, LCD, Kotak
Beracun, Skrin Putih

Penilaian:
Borang penilaian aktiviti
Langkah 4 Latihan 5 : Perbincangan 1. Murid-murid dibahagikan kepada 6 Objektif:
9.40- 9.55 pg. Kumpulan kumpulan kecil. (v)
(15 Minit) 2. Guru mengedarkan kad tugasan
Berdasarkan dua gambar rajah bagi setiap kumpulan dan meminta KG:
yang diberi, buat perbandingan murid membincangkan perbezaan i. Kemahiran belajar-
antara Gambar A dan Gambar yang terdapat dalam kedua-dua menyusun maklumat,
B. Kemudian, buat laporan gambar. menganalisis maklumat,
berdasarkan dua situasi 3. Seorang wakil akan membuat mempersembahkan
berbeza tentang alam sekitar laporan berdasarkan perbincangan ii. Kemahiran berfikir-
yang terdapat dalam gambar. yang dibuat. mengumpul dan mengelas,
4. Wakil daripada setiap kumpulan menyusun mengikut
diminta membentangkan laporan keutamaan.
bagi kumpulan mereka.
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

5. Murid-murid akan berbincang hasil KBT:


laporan daripada setiap kumpulan i. konstruktivisme- explore
dengan dibantu oleh guru. (meneroka)
6. Murid dipilih secara rawak untuk ii. Teori Kecerdasan
merumuskan perbincangan Pelbagai- interpersonal,
tersebut. Intrapersonal

Nilai:
Bekerjasama, berdikari, rajin,
yakin diri

Ilmu:
Bahasa Melayu, Alam Sekitar,
Pengetahuan am

BSPP:
Kertas A4, kad tugasan
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

Penilaian
Borang penilaian hasil
perbincangan kumpulan
Penutup Penutup kognitif dan sosial 1. Guru menarik perhatian murid dan KG:
9.55 – 10.00 pg. bersiap sedia untuk menutup isi i. Kemahiran belajar- menilai
(5 Minit) 1. Rumusan isi pelajaran. pelajaran hari ini. maklumat
2. Tayangan video klip alam 2. Guru bersoal jawab dengan murid ii. Kemahiran berfikir-
sekitar: “Indah Bumi Kita” tentang isi pelajaran hari ini. membuat kesimpulan
3. Murid dipilih secara rawak untuk
merumuskan isi pelajaran yang KBT:
telah dipelajari. i. Konstruktivisme- evaluate
4. Guru menayangkan lagu “Indah (menilai)
Bumi Kita” di atas skrin. ii. ICT
5. Murid-murid menyanyikan lagu
“Indah Bumi Kita” dengan penuh Nilai:
penghayatan. Kerjasama, kasih sayang,
kesyukuran

BSPP:
Komputer riba, LCD, lirik lagu
Adibah Jumaat
Ahmad Zakwan Abdul Ghafar
Amirah Syeikh Ismail

4 PISMP PBM2

Catatan/Refleksi:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________