Anda di halaman 1dari 17

IKHWAN HAFIZI BIN MUHAMAD SHAIDI

900321-11-5735
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KUMPULAN 1
IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN
 SUATU PENDEKATAN INOVATIF TERHADAP
ANALISIS SESUATU PEKERJAAN DAN JUGA
KAEDAH YANG BERKESAN DALAM
MENENTUKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH
SESEORANG INDIVIDU (PEKERJA)
 (Finch and Crunkilton , 1989)
 Merekabentuk kurikulum
 Kaunseling dan pengambilan pelajar
 Keperluan terhadap keperluan pelajar
 Penilaian terhadap prestasi pekerjaan
 Merekabentuk ujian ketrampilan
 Penerangan sesuatu pekerjaan
 Sustu profil yang mengenalpasti sesuatu tugas
ketrampilan bagi keseluruhan pekerjaan
 Kemahiran dan tingkahlaku yang terlibat untuk
sesuatu tugas dan ketrampilan dikenalpasti
 Kemahiran dan tingkahlaku menjadi matlamat
pelatih/pelajar
 Skala pengklasan dikaitkan dengan profil untuk
tujuan penilaian pelbagai peringkat ketrampilan
 Pekerja mahir adalah paling sesuai menjelaskan
tentang pekerjaan mereka sendiri
 Sebarang pekerjaan boleh dijelaskan dengan
berkesan dan mencukupi dalam bentuk
tanggungjawab oleh pekerja yang berjaya
melaksanakan tugas tersebut dengan baik
 Kesemua tugas mempunyai implikasi terhadap
pengetahuan dan sikap yang perlu ada pada
pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik
dan sempurna
 Kenalpasti masalah
 Kenalpasti kumpulan sasaran
 Menentukan objektif/analisis kepada
keperluan latihan (tugas pekerjaan/
kemahiran yang perlu ada0
 Pengerusi
 Penyelaras kurikulum (pakar kurikulum)
 Memilih 2 orang ahli panel dalam bidang
kursus yang akan dijalankan
 Panel menyenaraikan tingkahlaku, sikap,
pengetahuan dan kemahiran dan juga
kelengkapan yang diperlukan
 Pengerusi/Pemudahcara membimbing ahli-
ahli panel terutamannya tentang pendekatan
dacum
 Hasilkan profil pekerjaan
 Bincangkan setiap item (tajuk dan skop
pekerjaan,tanggungjawab secara
umum/kemahiran sesuatu tugas Laksanakan
setiap langkah kerja dalam carta
 Perbincangan semula untuk memperbaiki dan
memperbetulkan yang perlu
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

 Kemahiran Hidup merupakan satu matapelajaran


bercorak amali yang diajar dalam Tahap 2.
 Matapelajaran ini digubal untuk mengembangkan
keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi
serta perniagaan dan keusahawanan.
 Bidang ini dapat dikuasai melalui penguasaan
kemahiran praktis, pengetahuan serta pemupukan
sikap yang positif berasaskan teknologi dan
keusahawanan.
 Mengenal pasti & memilih bahan-bahan
kurikulum.
 Membangunkan bahan kurikulum.
 Pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah

ke kerjaya.
 Pembinaan Kurikulum

 Pengembangan Kurikulum

 Pelaksanaan Kurikulum

Anda mungkin juga menyukai