Anda di halaman 1dari 7

PKS: (T) 70

PERCUMA

GAMBAR

PERKESO

BORANG PERMOHONAN JAWATAN

JAWATAN YANG DIPOHON

NAMA PENUH

NO. KAD PENGENALAN

ARAHANKEPADA PEMOHON

1. Satu borang hanya untuk satu jawatan sahaja. Sila gunakan borang yang berasingan jika ingin memohon
lebih dari satu jawatan.

2. Semua maklumat yang diberikan dalam borang ini hendaklah dengan HURUF BESAR dan HURUF CERA!.

3. Sila tandakan (x) di petak yang berkenaan.

4. Sila lampirkan salinan kad pengenalan, salinan sijil kelahiran, salinan sijil-sijil akademik, salinan surat
akuan dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

5. Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan
mengikut Perintah Am Bab A dan pastikan Laporan Penilaian Prestasi dan Kenyataan Perkhidmatan yang
kemaskini dikemukakan atau disusuli kemudian.

6. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

7. Pemohon yang layak dipanggil temu dug a sahaja akan dihubungi.

8. Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temu duga ini tidak akan ditanggung oleh PERKESO.

9. Sila anggap permohonan tuan/puan gagal sekiranya tidak mendapat sebarang jawapan dalam tempoh
enam bulan dari tarikh iklan ditutup.

~
2

BUTIR.BUTIR PERIBADI

NAMA [

ALAMAT [

NO TEL. RUMAH NO. TEL. BIMBIT

NO. K.P. UMUR

TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR

JANTINA BANGSA

TARAF PERKAHWINAN AGAMA

WARGANEGARA KECACATAN

LESEN MEMANDU (Kelas)

KEPUTUSANPEPERIKSAANPERINGKATPERSEKOLAHAN(SertakanSalinan SI)II)

PMRD Tahun ITITJ SPM DTahun ITITJ STPMDTahun ITITJ


SRP D Pangkat I I SPMV D Pangkat I I STP D Pangkatl I
LCED MCE D HSCD

BahasaMelayu Bahasa Melayu Pengajian Am


Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Bahasa Melayu
Matematik Matematik Sejarah
Sains Sains Geografi
Sejarah Sejarah Ekonomi
Geografi Geografi Matematik Lanjutan
Pendidikan Seni Pendidikan Islam Bahasa Inggeris
Pendidikan Moral Pendidikan Seni Fizik
Pendidikan Islam Pendidikan Moral Kimia
Kem. Hidup Bersepadu 1 Matematik Tambahan Biologi
Kem. Hidup Bersepadu 2 Kimia Usuluddin
Kem. Hidup Bersepadu 3 Fizik Syariah
Biologi Perakaunan
Perdagangan Pengajian Perniagaan
Ekonomi Asas Pendidikan Seni
Perakaunan
Kesusasteraan Melayu
Ujian Lisan (BM)

't
3

Nama Institusi Diploma/ljazah Bidang Pengkhususan Tarikh Lulus CGPA

Tahun ITLD Pangkat [

PEMEGANG BIASISWA/PINJAMAN PENAJA BIASISWA/PINJAMAN

Masih Terikat D Tidak Terikat D

Nama Lembaga/Badan/Sijil Tarikh Menjadi Ahli No. Ahli/Sijil

KOMPUTER MENAIP TRENGKAS

Microsoft Words
Microsoft Excel Bertulis Bercetak Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Microsoft Power Point .................

~
................. ...................... .......................
Microsoft Excel p.s.m p.s.m p.s.m p.s.m
Lain-lain, nyatakan:

BAHASA MALAYSIA LEMAH SEDERHANA BAlK

(a) Penulisan
(b) Pertuturan

BAHASA INGGERIS

(a) Penulisan
(b) Pertuturan

Lain-lain, nyatakan:

(a) Penulisan
(b) Pertuturan
4

Persatuan/Sukan/Badan Beruniform Peringkat Penyertaan Jawatan

Nama Jawatan

Nama dan
[
Alamat Majikan [
[
[
Tarikh Mula Bekerja ITIIITI Gaji
[RM

No. Tel. Majikan


rn
Jawatan Majikan Dari Hingga

No. PERKESO
I No. KWSP

PENGAKUAN PEMOHON

Saya akui bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah benar. Saya memahami bahawa sekiranya ada di
antara maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya diberi tawaran, perkhidmatan saya akan
ditamatkan serta merta.

TARIKH:...................................... TANDATANGAN:
......................................
JD108387-PNMB.,
KL
.

Anda mungkin juga menyukai