Anda di halaman 1dari 29

1

INSAN
BERMORAL
2
Penakulan
Etika prinsip
moral
Dimensi Bentuk
Emosi moral Moral Moral
INSAN
BERMORAL Etika situasi
Tingkahlaku
moral Kandungan moral

Keperibadian manusia Peraturan masyarakat

Rasa bersalah dan berdosa Memelihara hak manusia


Motivasi intrinsik Membangun intelek
Rasa berkepentingan Mengelak keruntuhan moral
esteem Memelihara nyawa manusia
Terminologi khas Meningkatkan taraf kehidupan
Percaya pada pegangan
Mengekalkan kerukunan sosial
Mengekalkan keamanan
Pengenalan 3

• Banyak pandangan berkenaan dengan konsep moral dan pendidikan

• SUGARMAN (1973) berkata , pandangan individu akan


mempengaruhi cara pemikiran dan hidupnya seterusnya
mengaktifkan kemoralannya

• Cara guru atau ibubapa mendidik anaknya dipengaruhi oleh


pemikirannya terhadap konsep kemoralan

• • Bagi
Bagiibubapa
ibubapayang
yangmelihat
melihatkemoralan
kemoralansebagai
sebagaikewajipan
kewajipanuntuk
untuk
patuh
patuhpatuh
patuhkepada
kepadaundang-undang,
undang-undang,akan
akanbertindak
bertindakseperti
seperti
diktator
diktatordalam
dalammengajar
mengajarnilai
nilaikepada
kepadaanak-anaknya
anak-anaknya
..

• • Jika
Jikaibubapa
ibubapamenganggap
menganggapkemoralan
kemoralansuatu
suatuyang
yanglebih
lebihfleksibel,
fleksibel,
mereka
merekaakan
akanlebih
lebihrasional
rasionaldengan
denganjuga
jugamemberi
memberipilihan
pilihankepada
kepada
anaknya
anaknyauntuk
untukmenentukan
menentukanbaikbaikdan
danburuk
buruk
4

Dalam bab ini, kita akan berbincang tentang


konsep moral dari sudut kandungan, bentuk dan
dimensi.Di hujung perbincangan kita bakal
melihat hubungan antara tiga aspek tersebut
dalam pembentukan insan bermoral
5

KANDUNGAN MORAL

Kandungan moral boleh


dibahagikan kepada:

Undang-undang Keperibadian
masyarakat manusia
6
PERATURAN
MASYARAKAT
 Manusia memerlukan peraturan bagi menetapkan had
tertentu terhadap kebebasan mereka supaya ianya
terjamin

 D. EMMET (1966) di dalam bukunya “Rules, Roles and


Relations” menegaskan
 Peraturan tidak wujud dengan sendiri, tetapi hasil
kombinasi daripada informasi dan pengalaman lama serta
baru yang dilalui dalam kehidupan.
 manusia cenderung melihat kepada adat istiadat dalam
berhubung sesama manusia.
. walaubagaimanapun, kita harus memahami fungsi peraturan
masyarakat yang universal dan bermoral
7

 Manusia mulanya terdedah dengan adat istiadat (customary


rules) kemudiannya membentuk undang-undang dalam
masyarakat.
 Ianya tidak hanya memberikan panduan tetapi juga
menganjurkan bagaimana untuk bertingkah laku
8
Adat
Adatistiadat
istiadatVS
VSadat
adatreflektif
reflektif
Adat istiadat Adat reflektif
(Customary Morality) Reflective Morality

Adat istiadat yang Adat yang memerlukan penilaian


ditetapkan oleh nenek moral yang rasional.
moyang.
Individu harus patuh Penilaian diperlukan bagi
kerana ianya dikira sebagai memikirkan rasional disebalik
norma. peraturan.
 Ianya tidak boleh dibantah
dan dicabar  Menitikberatkan penilaian sebelum
 Harus patuh kepada sesuatu adat dipraktiskan
lingkungan adat yang
ditetapkan
ANTARA ADAT ISTIADAT/PERATURAN MASYARAKAT

• Sesetengah kumpulan masyarakat melarang pemberian hadiah jam ketika


sambutan hari jadi (tanda kematian)
• perempuan (isteri) hanya duduk dirumah mengurus keluarga dan tiadak
bekerja
• Dilarang memakai pakaian berwarna merah ketika menghadiri majlis
pengkebumian keluarga
• Dilarang membuka payung di dalam rumah (tanda nasib malang)
• dilarang berkahwin jika lelaki berkongsi nama keluarga yang sama
(risiko kecacatan bayi)
• perkahwinan anak dikawal orang tua
10
 Adat istiadat hanya mempertahankan
keutuhannya dengan mengatakan ‘inilah’ cara
kita dididik’ patuhilah ia tanpa ada ruang untuk
membantah

 Dalam sistem moral, perlakuan manusia diikat


dengan peraturan
 Kepatuhan yang konsisten kepada norma
masyarakat menjadikan seseorang bermoral
11

Kepentingan Peraturan masyarakat

• Meningkatkan taraf kehidupan • Menghasilkan keadaan


manusia masyarakat yang seimbang
• Meningkatkan kapasiti intelek ke • Mewujud dan mengekalkan
tahap yang berkesan sistem sosial
• Memelihara nyawa manusia • Mengekalkan keamanan
• Mempertahankan hak manusia dalam masyarakat
dan kebajikannya • Mengekalkan keamanan
• Mengelakkan keruntuhan moral sosial
dalam masyarakat
12

• Walaubagaimanapun, adalah sesuatu yang sukar untuk


mematuhi semua peraturan masyarakat yang ditetapkan ,
dimana ada sahaja kecenderungan untuk mencabarnya.
• Di Malaysia, peristiwa 13 May 1969 menjadi bukti
konflik akan terjadi apabila undang-undang negara
dicabar.
• Nilai seperti toleransi, kerjasama harus dipraktiskan
dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum supaya
keselamatan rakyat tidak tergugat..
• Objektif peraturan masyarakat ialah bagi mengekalkan
keamanan dalam masyarakat di mana setiap individu
mempunyai hak .yang saksama
ADAT PERPATIH

•Adat Perpatih diperkenalkan di Negeri Sembilan.


• adat ini dipraktikkan oleh 12 kumpulan/suku kumpulan (the biggest family
unit) iaitu Biduanda, Batu Hampar, Paya Kumboh, Mungkal, Tiga Nenek,
Sri Melenggang, Sri Lemak, Batu belah, Tanah Datar, Anak Melaka, Anak
Acheh and Tiga Batu.

ADAT ISTIADAT
• Adat perpatih mempunyai undang-undang yang unik berkenaan dengan
perkahwinan, perceraian dan hata pusaka.
Contohnya:
•Lelaki tidak boleh berkahwin dengan perempuan dari suku kaum yang
sama
• Lelaki yang sudah berkahwin dikehendaki tinggal bersama keluarga
isterinya.
• Perkahwinan antara sepupu dilarang
• Harta dalam Adat Perpatih dibahagi kepada 4; harta pembawaan (harta
dimiliki isteri sebelum berkahwin), harta dapatan (harta dipunyai isteri
selepas berkahwin) , harta carian (harta dimiliki pasangan selepas
berkahwin) and harta pesaka (harta yang diwarisi).
• Harta yang didapati sewaktu perkahwinan dikongsi   
•  harta pusaka dipusakai satu pihak
• harta persendirian diambil semula setalah kematian isteri
15
PERIBADI MANUSIA

• Individu harus memiliki peribadi mulia yang


menjadikannya insan bermoral
• Kenyataan ini disokong oleh ramai ahli falsafah

J.D WALLACE Z.FENG (1993) menyatakan


(1978) menyatakan perkembangan peribadi seorang murid
peribadi mulia
penting bagi individu
dalam pembelajaran harus menjadi fokus
meneruskan objektif pengajaran Pendidikan Moral
kelangsungan
hidupnya dalam
masyarakat
16

• Richard B.Brandt (1979)


• Dalam bukunya “A theory of the Good and the right “
menamakan sistem ini sebagai kod etika tetapi tidak
semua orang memiliki kod etika ini.

• Individu harus didedahkan dengan pelbagai sumber,


pengajaran, pendidikan moral sebelum mereka memiliki
peribadi mulia.
Brandts memperkenalkan enam kod etika yang harus 17
dimiliki.
Motivasi Intrinsik
• Individu mempunyai keinginan intrinsik samada untuk melakukan
sesuatu atau tidak menurut kehendaknya . Contohnya keenggananya
untuk menyakiti orang lain, memungkiri janji, semuanya didorong oleh
motivasi.

• Individu itu juga berharap agar orang lain juga terdorong untuk
melakukan perkara yang sama
Rasa bersalah dan berdosa
•Apabila seseorang berkelakuan berlawanan dengan motivasi
intrinsiknya, dia akan rasa berdosa dan bersalah.

• Rasa berdosa mempengaruhi tingkah laku manusia dan lebih


berkesan dalam mengawal tingkah laku seseorang terutama dalam
berhubung dengan individu yang lain
18
Rasa berkepentingan

•Rasa berkepentingan adalah perasaan dimana individu


merasakan sesuatu perbuatan itu adalah sebahagian daripada
tanggungjawab dirinya.

•Seseorang itu mungkin menyelamatkan nyawa individu yang


lain apabila melihat nyawa rakannya dalam keadaan terancang
Kerana memikirkan menyelamatkan nyawa adalah sesuatu
yang amat penting Perlakuan terpuji

•Perlakuan terpuji adalah akibat rasa esteem diri yang amat tinggi di
luar jangkauan perlakuan asas individu

• Contohnya pengorbanan askar boleh dikira sebagai terpuji


disebabkan kesediaannya untuk berkorban masa dan nyawanya.
Terminologi (Istilah Khusus) 19

• Dengan mengetahui istilah khusus dalam moral seperti


penilaian moral, nilai-nilai murni, individu dapat memahami
konsep etika dan menghargai konsep dan pengajaran nilai-nilai
murni seterusnya membawanya menjadi insan bermoral

Believe justification (Mempunyai pegangan)

Individu harus mempunyai tempat bergantung atau pegangan hidup supaya


hidupnya lebih bermakna.

Salah satu daripada pegangan hidup adalah agama.


Dengan berpegang kepada agama, kelakuannya adalah berasaskan rasional
bukannya emosi semata-mata.
20

BENTUK
MORAL
BENTUK MORAL

Apabila berhadapan dengan isu atau dilema moral, insan moral


dapat membuat pertimbangan dan tanggapan berhubung
dengan situasi yang melahirkan masalah itu, iaitu berdasarkan
etika situasi tetapi keputusan yang diambilnya hendaklah
ditentukan oleh prinsip moral keadilan dan kepedulian
(altruisme), iaitu etika prinsip. (Situational Ethics and Principled
Ethics)
21
DUA BENTUK ETIKA IALAH

BENTUK ETIKA BENTUK


PRINSIP ETIKA
SITUASI
22
BENTUK ETIKA PRINSIP

Bentuk etika insan moral yang berdasarkan prinsip


termasuklah prinsip keadilan dan kepedulian.

Keadilan
dimaksudkan sebagai kewajipan untuk memberi
perlakuan yang sama kepada semua orang dalam
memberikan apa yang baik dan apa yang buruk
berdasarkan keperluan dan kemampuan. Kewajipan ini
patut tidak ada kecualiannya. Keadilan merujuk kepada
fikiran yang rasional. Prinsip keadilan mempunyai kaitan
dengan autonomi atau kebebasan. Individu yang adil
perlu ada kebebasan kerana tindakannya tidak dianggap
moral jika dia membuat sesuatu berikutan paksaan dari
luar atau kepatuhan membuta buli terhadap sesuatu
autoriti atau kuasa luar.
BENTUK ETIKA PRINSIP

Kepedulian :
merupakan prinsip yang dikaitkan dengan perasaan
moral yang suci dan jernih. Oleh kerana apa sahaja
yang dilakukan oleh individu dalam bidang moral
melibatkan orang lain, adalah lebih
berperikemanusiaan dan bermoral jika hubungan itu
berdasarkan belas kasihan serta mengambil berat
kebajikan orang lain. Kepedulian juga menjauhkan
individu daripada kejahatan dan terlalu mementingkan
diri.
24

Etika Situasi
 
Etika situasi menyatakan bahawa setiap situasi itu adalah
unik dan berlainan dalam semua segi daripada semua situasi
lain di dunia. Tindakan seseorang itu dalam satu-satu situasi
mesti ditentukan sendiri berdasarkan pertimbangan bebas
dan kebebasan memilih tanpa paksaan dari luar. Namun
sebenarnya walaupun setiap situasi itu unik dan berbeza
tetapi terdapat norma-norma moral umum yang menjadi
dasar melakukan sesuatu.
25

CONTOH ETIKA SITUASI

Pada awal tahun 1960 an, seorang wanita bernama Sheri Fishbein dari
Arizona, USA menjangka dia mungkin mengandungkan anak yang mengalami
kecacatan kerana telah mengambil Thalidomide. Dia telah meminta mahkamah
membenarkan doktor dan pihak hospital menggugurkannya kerana undang-
undang melarang perbuatan pengguguran. Suaminya telah membawanya ke
Sweden dan kandungannya telah digugurkan. Embrio itu didapati cacat sekali.
Tetapi tidak siapa yang mengetahui secara pasti. Dalam kes seperti ini pilihan
seseorang itu harus berpandukan prinsip-prinsip moral.
DIMENSI ETIKA
Ada 3 dimensi yang terlibat, iaitu penaakulan moral,
emosi moral dan tingkah laku moral.

Penaakulan Moral (Moral Reasoning)


Setiap insan moral berupaya membuat penaakulan moral, iaitu suatu
proses di mana seseorang individu memperkembangkan kebolehan
membuat pertimbangan dan/atau keputusan moral yang matang dan
tersendiri tanpa dipengaruhi oleh perasaannya dan pandangan orang lain
dalam suatu situasi moral.

Proses penaakulan moral melibatkan pertimbangan secara objektif dan adil


tentang segala fakta berkaitan situasi moral yang dihadapi serta mengambil
kira prinsip-prinsip moral sejagat. Keputusan moral yang dicapai
hendaklah konsisten, objektif dan sejagat bagi sesuatu situasi yang
serupa.
PENAAKULAN MORAL

Menurut ahli psikologi seperti Piaget (1968) dan Kohlberg,


proses penaakulan moral melibatkan perkembangan moral
secara berperingkat, dari peringkat seorang mematuhi peraturan
moral supaya tidak dikenakan hukuman oleh pihak berkuasa
sehingga ke peringkat dia, sebagai orang yang berautonomi
(bebas), akan menepati peraturan moral selaras dengan prinsip-
prinsip moral yang sejagat. Individu yang tidak berupaya
membuat penaakulan moral akan menjadi seorang yang tidak
rasional dan akan bertindak secara buta tuli.
Emosi Moral
Emosi moral memberi perangsangan kepada seorang untuk bertindak
secara bermoral dengan yakin dan merupakan sesuatu yang tidak dapat
diketepikan dalam suatu keputusan dan tindakan moral kerana manusia
mempunyai perasaan. Walau bagaimanapun bukan semua perasaan boleh
dikatakan sebagai emosi moral. Emosi moral hanya merujuk kepada
perasaan yang "betul" yang melibatkan kerasionalan dalam sesuatu situasi
yang dihadapi.

Untuk menyuburkan emosi moral, seseorang perlu:


•Memahami perasaan orang lain serta diri sendiri dalam sesuatu situasi
moral.
•Berupaya menyatakan dengan jelas perasaan-perasaan yang timbul dalam
situasi itu.
•Membuat keputusan berdasarkan perasaan yang betul bukan perasaan yang
tidak munasabah dalam situasi itu
Tingkah Laku Moral
Tingkah laku moral ialah segala yang dilakukan oleh individu
berkaitan dengan peraturan moral. Peraturan moral menentukan
tingkah laku semasa dan memberi panduan kepada individu pada
masa depan dan juga merupakan asas bagi nilai tingkah laku yang
lepas.

Tingkah laku moral tidak terhad kepada mematuhi sesuatu


peraturan semata-mata kerana ia satu peraturan, tetapi haruslah
berdasarkan pemahaman sebab yang baik dan munasabah.
Tingkah laku adalah penting. Orang yang mempunyai penaakulan
moral tetapi tanpa tingkah laku akan menjadi orang yang "cakap
tak bikin". Begitu juga orang yang mempunyai emosi tanpa tingkah
laku hanya mementingkan keselesaan diri sendiri sahaja.