Anda di halaman 1dari 2

SUKATAN PEPERIKSAAN UNDANG-UNDANG KERAJAAN ii.

Pegawai dalam
BAGI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan
GRED N27 Kumpulan Sokongan yang setaraf dengan
Kumpulan B yang dilantik melalui kenaikan
1 Tarikh Sukatan Peperiksaan pangkat secara lantikan (KPSL).
. Undang-Undang Kerajaan
Dikuatkuasakan Oleh Jabatan 5 Sukatan Peperiksaan Undang
Perkhidmatan Awam : 01 Januari 1994 . -Undang (termasuk masa dan
soalan) :
2 Matlamat Sukatan : i. Untuk menentukan bahawa Undang-Undang
. Umum yang berkaitan dengan pentadbiran Bahagian I – Kod 5102 A
dan bersangkutpaut dengan kerja-kerja harian
dalam pentadbiran dapat diketahui oleh Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada
semua pegawai dalam kumpulan yang perkara-perkara berikut:-
berkenaan.
Arahan Kepada Calon:
ii. Untuk menentukan semua pegawai
memahami undang-undang yang berkenaan 1. Jawab sepuluh (10) soalan sahaja daripada empat belas (14) soalan iaitu:
serta tahu menggunakannya dalam segala
urusan harian mereka. Seksyen I

3 Tujuan peperiksaan : i. Untuk pengesahan Lima (5) daripada Tujuh (7) soalan yang terdiri daripada Arahan
. dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai Perbendaharaan, Perintah-Perintah Am, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005,
dan Kumpulan Sokongan yang setaraf dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993,
Kumpulan B lantikan terus. Panduan Pengurusan Pejabat.

ii. Untuk tujuan dan


kenaikan pangkat bagai pegawai-pegawai
Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Seksyen II
Kumpulan Sokongan yang setaraf dengan
Kumpulan B yang dilantik melalui kenaikan Lima (5) daripada Tujuh (7) soalan yang terdiri daripada Arahan
pangkat secara lantikan (KPSL). Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA).

4 Pegawai yang layak i. Pegawai dalam 2. Setiap soalan membawa 10 markah.


. mengambil peperiksaan : Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang
disyaratkan mengikuti skim perkhidmatan 3. Calon-calon adalah dibenarkan merujuk buku Arahan Perbendaharaan,
dan Kumpulan Sokongan yang setaraf dengan Perintah-Perintah Am, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,
Kumpulan B yang masih belum disahkan Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005, Peraturan-Peraturan
dalam perkhidmatan. Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Panduan Pengurusan
Pejabat, Arahan Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
(PKPA). i. Akta Pencen 1980 (Akta 227)
ii. Peraturan-Peraturan Pencen 1980
PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-
Bahagian II – Kod 5102 B iii. Akta KWSP 1991 (Akta 452)
UNDANG AM
iv. Peraturan-Peraturan KWSP 2001
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada v. Kaedah-Kaedah KWSP 1991
perkara-perkara berikut:- vi. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat
Perkhidmatan Awam 2010 – P.U.(A) 75/2010
Arahan Kepada Calon: vii. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
viii. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
1. Jawab sepuluh (10) soalan sahaja daripada empat belas (14) soalan.

2. Setiap soalan membawa 10 markah. 6. Keputusan Lulus/Kandas


:
3. Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada undang-undang berkaitan; 7. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana Bahagian
: adalah dikecualikan daripada mengambil semula
i. Perlembagaan Persekutuan ( Bahagian 3 – Kewarganegaraan) Bahagian tersebut.
ii. Akta Perwakilan Kuasa 1956 (Akta 358)
iii. Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388) 8. Pemeriksa Akan Dilantik Panel Subjek
iv. Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) Oleh Jabatan Perkhidmatan Awam
v. Akta Kontrak 1950 (Akta 136) : Malaysia.
vi. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)
vii. Akta Syarikat 1965 (Akta 125) 9. Bahasa
viii. Kanun Tanah Negara 1965 - Penggal 11 (Bhg. 4, 5 & 5A) (Soalan & Bahasa Malaysia
Jawapan) :

10 Aplikasi Atas Talian Portal Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam


. (on-line) melalui : http://www.kompetensi.jpa.gov.my/peperiksaan/
Bahagian III - Kod 5102 SUBJEK JABATAN UNTUK PENOLONG
Borang Permohonan
D PEGAWAI TADBIR Peperiksaan Perkhidmatan Awam
Permohonan mengikuti peperiksaan perkhidmatan awam melalui
portal Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada Semak Status Permohonan
Peperiksaan Perkhidmatan Awam
perkara-perkara berikut:- Semak status permohonan peperiksaan perkhidmatan awam dan
cetak slip arahan menduduki peperiksaan.
Semak Keputusan
Arahan Kepada Calon: Peperiksaan Perkhidmatan Awam
Semakan keputusan peperiksaan perkhidmatan awam.

1. Jawab empat (4) soalan sahaja daripada enam (6) soalan.


Slip peperiksaan dan keputusan peperiksaan juga
hendaklah dicetak secara talian melalui portal di
2. Setiap soalan membawa 25 markah. atas.
3. Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada undang-undang berkaitan;