Anda di halaman 1dari 20

STRATEGI PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN DALAM
PEDAGOGI BESTARI.

Disediakan oleh :
Muhammad Zahiruddin bin Kusini
Harmizi bin Musa
Muhammad Rizam b. bakri
Muhammad Bashir bin Bakar
Tajuk- tajuk pilihan
 4.7.4- pengajaran melalui pemerhatian
 4.7.5-pengajaran Kontekstual
 4.7.6- Pengajaran Metakognitif
 4.7.8- Kajian Masa Depan
4.7.4- Pengajaran Melalui Pemerhatian

 - memerhati orang lain melakukan sesuatu tingkah


laku.
 - tingkah laku seorang pemerhati berubah selepas
memerhati tingkah laku seorang model.
 - Tingkah laku seseorang pemerhati dipengaruhi
oleh akibat secara positif atau negatif dan ini
dinyatakan sebagai pengetahuan vicaricious atau
dendaan vicaricious terhadap tingkah laku model
(Ormrod, 2008)
Proses dalam pembelajaran.
 - Proses Memberikan Perhatian
 -Proses Ingatan
 -Proses Reproduksi Motor
 - Proses Motivasi
Proses pembelajaran
 Proses Memberikan Perhatian.
-pelajar menumpukan perhatian kepada ciri- ciri
signifikan tingkah laku yang ingin dipelajari.

 Proses Ingatan.
-pelajar mengorganisasikan pemerhatian agar dapat
mengingat perkara yang diperhatikan.
 Proses Reproduksi Motor
- pelajar melakukan pergerakan fizikal sebenar
melalui proses cuba jaya secara berulangan.

 Proses Motivasi
-pelajar menerima ganjaran atau peneguhan yang
bersesuaian supaya tingkah laku yang dipelajari
akan dilakukan.
Impak kepada pembelajaran
 Pelajar diberikan peluang untuk memerhati dan
memodelkan tingkah laku yang akan membawa
kepada peneguhan positif.
 Guru menggalakkan pembelajaran kolaboratif
kerana pembelajaran dalam konteks persekitaran
dan sosial.
 guru mewujudkan insentif dan persekitaran yang
kondusif
4.7.5-pengajaran Kontekstual

 Pengajaran kontekstual merupakan situasi


pembelajaran yang melibatkan pelbagai
pengalaman yang mungkin dalam konteks sosial,
budaya, fizikal, dan psikologi. ( Kolb, 1984)
Proses REACT
Relating (Menghubung kait)
 Pelajar belajar dalam konteks menghubungkait

pengetahuan atau konsep baru dengan pengalaman


hidup mereka.

Experiencing (Mengalami)
Belajar dengan cara meneroka, penemuan dan reka
cipta.
Applying (Mengaplikasikan)
 Konsep yang dipelajari boleh digunakan dalam situasi
lain. Membuat projek atau demonstrasi dimana konsep
ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian

Cooperating (Bekerjasama)
 Bekerjasama, memberi maklumbalas, berinteraksi dan
berkomunikasi. Contohnya melakukan kerja secara
berkumpulan untuk menyelesaikan masalah

Transferring (Memindahkan)
 Pemindahan pengetahuan yang sedia ada kepada
pengetahuan baru.
Contoh Pengajaran Kontekstual

 Pembelajaran berasaskan aktiviti, pembelajaran


eksperiental, sesi hands-on dan minds-on ( amali
dan berfikir), seminar, bengkel dan program di
mana pelajar melakukan sendiri projek.
Impak kepada pembelajaran
 Menekankan kepada penyelesaian masalah serta
keperluan pengajaran dan pembelajaran berlaku.
 Membimbing pelajar untuk memantau dan
bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri
ke arah kendiri.
 Menggalakkan pelajar belajar sesama sendiri.
4.7.6- Pengajaran Metakognitif
 Merupakan proses pengajaran tentang proses
pemikiran terhadap “apa yang kita tahu’ dan “apa
kita tidak tahu”.
 Proses – proses kognitif seperti ciri- ciri relevan
maklumat atau data. ( Flavell, 1976)
Strategi membina tingkah laku kognitif dikalangan
pelajar.

 Pelajar perlu mengenal pasti apa yang mereka tahu


dan apa yang tidak tahu.
 Penggunaan jurnal atau log pembelajaran
 Pelajar bertanggungjawab ke atas perancangan dan
kawalan terhadap pembelajaran.
4.7.8- Kajian Masa Depan

 Strategi saintifik untuk menambahkan keupayaan


pelajar dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup
dan membuat keputusan (PPK 2001)
 Memberi pemahaman tentang isu- isu penting,
masalah- masalah dan peluang- peluang yang akan
dihadapi serta mengajar mereka kemahiran-
kemahiran yang perlu untuk menangani cabaran
dengan berjaya dalam situasi yang penuh dengan
tekanan dan perubahan pesat. ( kauffman, 1976)
Prinsip Kajian Masa Depan
 Prinsip perubahan
- pengalaman dan perancangan perlu dalam
membuat keputusan.
 Prinsip pandangan jauh
- membuat keputusan bijak dalam menangani
perubahan dunia yang tanpa sempadan.
 Prinsip perancangan strategik
- dilengkapi dengan kemahiran perancangan serta
menangani masalah, dan cara penyelesaian kendiri.

 Prinsip pengupayaan.
- Mampu menyelesaikan masalah dengan
penyelesaian yang terbaik
Faedah Strategi Kajian Masa Depan

 Merangsang pemikiran pelajar secara kritis dan


kreatif.
 Pelajar dapat menangani cabaran serta berupaya
untuk menyelesaikannya.
 Menyemai keyakinan diri kepada pelajar untuk
menghadapi apa-apa jua cabaran di masa hadapan.
 Memberikan peluang kepada pelajar merancang
dan membuat keputusan semasa menyelesaikan
masalah.
 Pelajar dapat melibatkan diri dan mengemukakan
idea semasa menyelesaikan masalah.
 Guru berperanan sebagai fasilitator dalam
membimbing pelajar ke arah pencapaian hasil
pembelajaran.
 Pelbagai gaya pembelajaran seperti aktivis,
pragmatis, teoris, atau reflektor dapat digunakan
berdasarkan kepada kumpulan pelajar.
Sekian, Terima Kasih