Anda di halaman 1dari 10

ANALISIS TEST GRAFIS

Nama : DS
Tree test
Stimulus Indikasi
Gambar nampak kabur dan condong kekiri Subjek mempunyai indikasi kabur (goyah
pendirian) dalam menentukan masa depan
Banyak Shadding Kecemasan
Gambar nampak condong kekiri Berorientasi pada masa depan
Gambar buah yang kurang sinkron Subjek mempunyai indikasi tidak
proporsional
Daun nampak menyelimuti (membelenggu) Berindikasikan tidak berani berpendapat atau
ranting pohon aktualisasi diri
Pohon nampak kaku dan pohon di tekan oleh Kompulsif
tanah

DAM (draw a Man) Test


Stimulus Indikasi
Gambar nampak takut Subjek kurang berani tampil (aktualisasi
diri), terkesan ada tekanan jiwa
Shadding pada rambut Kecemasan
Ada mahkota kepala Subjek mempunyai pemikiran/mimpi yang
baik (tinggi)
Gambar wajah nampak imut, terkesan manja Subjek berindikasi manja
Style baju dan sepatu Subjek terkesan mengikuti perkembangan
mode/memperhatikan penampilan
Gambar tidak proporsional dengan ukuran Kurang bisa
kertas memplaning/merencanakan/tidak
proporsional
tidak ada keseimbangan pada organ tubuh Kurang proporsional
Gambar terkesan kekanak-kanakan infantil

PHT Tests
Stimulus Indikasi
Gambar orang terkesan jauh dari rumah Subjek terindikasi jauh dari keluarga
Gambar terkesan didominasi oleh pohon Peran bapak dominan
Rumah yang tertutup Peran ibu dalam keluarga tertutup
Sekitar rumah yang dibatasi oleh pagar Peran keluarga dalam lingkungan tertutup/tak
suka sosialisasi
Akar pohon nampak kuat Sifat ayat terkesan kompulsif
Pada gambar pohon terkesan tidak Ayah dalam memberikan sesuatu, kurang
proporsional antara pohon dan buah proporsional

Kesimpulan
a. Tidak berani mengungkapkan pendapat/mengaktualisasi diri
b. Kecemasan

c. Tidak proporsional

d. Subjek nampak kabur dalam menentukan masa depan (tidak bisa memplaning hidup)

e. Peran ayah terlalu dominan, kompulsif, dan tidak proporsional (adil)

f. Peran ibu tertutup

g. Subjek jauh dari keluarga

h. Dalam lingkup sosial, kelurga subjek terkesan jauh/sulit bersosialisasi

Paradigma Kepribadian
Pada dasarnya subjek mempunyai cita-cita/harapan yang bagus dan juga selalu
berorientasi kepada masa depan. Akan tetapi, subjek kurang mampu untuk
memplaning/merencanakan dengan matang.
Namun pada segi yang lain, subjek kurang mampu untuk sharing/berbagi kepada
orang lain, subjek terkesan kaku/pendiem dan tidak berani untuk mengungkapkan
pendapatnya. Ada beberapa kemungkinan yang membuat subjek menjadi seperti itu,
diantaranya; peran ayah didalam keluarga yang terlalu dominan dan tidak mampu
memberikan sesuatu secara proporsional (adil), figur ayah dimata subjek terlalu kaku, figur
ayah hanya sekedar memberikan kewajibannya dalam hal matriil. Subjek pun jauh dari sosok
ibu, yang mengakibatkan subjek jauh dari keluarga, menyimpan masalahnya sendiri dan
bersikap ke-kanak-kanakan.
ANALISIS TEST GRAFIS
Nama : DM
Tree test
Stimulus Indikasi
Terdapat banyak shadding yang tidak teratur Kecemasan
Dalam prose pembuatan, terkesan tidak teliti Tidak teliti
Antara gambar dan ukuran kertas seimbang Subjek proporsional

DAM (draw a Man) Test


Stimulus Indikasi
Gambar organ/anatomi tidak penuh Kurang berani berpendapat/ada sesuatu yang
(keseluruhan) ditutup-tutupi
Terdapat shadding pada rambut yang tidak Kecemasan
terarah
Gambar laki-laki yang terkesan seperti Terkesan tomboy
perempuan perempuan
Arah pandangan mata yang menghadap ke Terkesan ada masalah dimasa lalu/orientasi
kiri pada masa lalu
Muka nampak seperti orang yang sedih Pendiam/tertutup

PHT Tests
Stimulus Indikasi
Gambar orang yang beraktifitas diluar rumah Mandiri
Gambar rumah terkesan jauh dan nampak Jauh dari sosok ibu
kecil
Pohon dominan Peran ayah terlalu dominan
Pohon lebih dari satu Peran ayah kabur
Penggambaran rumah terkesan istemewa Merindukan kasih sayang seorang ibu
Sekitar rumah banyak hiasan Tingkat kemasyarakatannya tinggi

Kesimpulan
a. Kecemasan

b. Proporsional

c. Kurang berani berpendapat

d. Ada masalah dimasa lalu

e. Tertutup

f. Mandiri
g. Ayah dominan

h. Peran ayah kabur

i. Merindukan kasih sayang ibu

Paradigma Kepribadian
Subjek tergolong orang yang tertutup, akan tetapi pada dasrnya subjek adalh orang
yang mandiri, tidak ingin tergantung kepada orang lain. Namun akibat kurang barani
berpendapat, sehingga membuat subjek manjadi orang mudah cemas, dan tidak bisa
menyelesaikan masalah secara proporsional.
Ada kemungkinan, subjek menjadi seorang yang tertutup diakibatkan oleh masalah-
masalah masa lalu yang tidak terselesaikan dengan baik. Disamping itu kurangnya perhatian
dari keluarga, juga menjadi salah satu penyebabnya. Apalagi sosok ayah yang kabur dan
tidak adanya kasih sayang dari soorang ibu, pasti sangat mempengaruhi sisi mental subjek.
ANALISIS TEST GRAFIS
Nama : CM
Tree test
Stimulus Indikasi
Banyaknya daun yang berdiri sendiri-sendiri Indikasi banyak ide
dan terdapat banyak cabang
Banyak shadding Kecemasan
Bentuk pohon yang abstrak dan nampak Kurang mampu mewujudkan keinginan, dan
terpotong, dan di balut oleh daun tidak terbuka/tidak berani mengungkapkan
pendapat
Penggambaran daun yang teliti Indikasi teliti

DAM (draw a Man) Test


Stimulus Indikasi
tidak adanya bentuk anatomi manusia Tidak proporsional
Ada shadding di kepala Kecemasan
Muka menghadap ke kiri Orientasi pada masa lalu
Tidak sesuai dengan instruksi Cuek terhadap (intruksi) hukum

PHT Tests
Stimulus Indikasi
Gambar rumah terlalu dominan Ibu terlalu dominan
Orang didalam rumah Labih dekat dengan ibu
Terdapat banyak pohon Peran ayah kabur
Sekitar rumah ramai dengan pohon dan Mudah bermasyarakat
hiasan
Penggambaran ibu yang detail dan rumit Ibu terlalu protektif

Kesimpulan
a. Kecemasan

b. Banyak ide

c. Tidak berani mengungkapkan pendapat/tertutup

d. Tidak proporsional

e. Teliti
f. Berorientasi pada masa lalu

g. cuek

h. Peran ibu dominan

i. Ibu terlalu over protektif

j. Peran ayah kabur

Paradigma Kepribadian
Pada dasarnya subjek merupakan seorang yang teliti, dan mempunyai banyak ide
yang cemerlang, namun dalam kesehariannya subjek tidak berani mengungkapkan ide yang
dimiliki atau boleh di bilang subjek tertutup. Ada kemungkinan subjek mempunyai masalah
pada masa lalunya, sehingga membuat subjek menjadi tertutup dan tidak bisa proporsional
dalam menentukan ide-ide yang dimilikinya.
Mungkin itu akibat dari sosok ibu yang terlalu protektif terhadap subjek sehingga
subjek terkadang menjadi seorang yang cuek dengan keadaan. Disamping itu, sosok seorang
ayah yang baik dan tegas juga tidak subjek dapatkan.
ANALISIS TEST GRAFIS
Nama : AS
Tree test
Stimulus Indikasi
Shadding Kecemasan
Penggambaran daun yang seadanya Kurang teliti
Banyak daun dan dahan Banyak ide
Akar kuat nampak kuat dan pohon yang besar berpendirian
Ukuran antara gambar dan kertas sesuai Proporsional/sesuai dengan
rencana/direncanakan

DAM (draw a Man) Test


Stimulus Indikasi
Penggambaran anak sekolah/kuliah Semangat belajar tinggi
Terdapat shadding Kecemasan
Penggambaran pada baju dan sepatu Teliti
Gerak tangan tidak terbuka/dekat sama Suka menyediri
anggota badan

PHT Tests
Stimulus Indikasi
Terdapat matahari dari sisi kiri Masa kecil bahagia/orientasi pada masa kecil
Malaksanakan pekerjaan rumah Mandiri
Penggambaran rumah tertutup Kesan ibu tertutup
Gambar rumah besar Ibu dominan
Gambar pohon yang nampak disamping Peran ayah tidak terlalu dominan
Sekitar rumah terdapat hiasan Mudah bersosialisasi

Kesimpulan
a. Banyak ide

b. Kurang teliti

c. Suka menyendiri

d. Ada orientasi pada masa kecil

e. Dalam keluarga, ibu dominan

f. mandiri
g. Kecemasan

Dinamika Kepribadian

Subjek merupakan seorang yang mempunyai ide-ide cemerlang, namun subjek kurang
mengimbangi ide tersebut dengan ketrelitian. Sehingga membuat subjek dalam bertindak,
mudah cemas.

Disamping itu, subjek dalam pergaulan juga suka menyendiri (tidak suka bergaul), ada
kemungkinan subjek hanya ingin hidup mandiri tanpa ingin merepotkan orang lain. dalam
lingkup keluarga, ibulah hang paling mendominasi disbanding bapak, namun dalam hal
tertentu ibu selalu tertutup.
ANALISIS TEST GRAFIS
Nama : AG
Tree test
Stimulus Indikasi
Pengulangan garis Dalam memutuskan sesuatu sering ada
kebimbangan
Garis terlihat tebal Subjek terkesan kaku/keras
Daun pohon bergelombang Subjek tergolong orang yang emosional
Tidak adanya kar pohon Kepribadian subjek yang tidak kuat
Penebalan/shadding pada pohon kecemasan
Adanya keseimbangan pada gambar Subjek tergolong orang yang
proporsional/keseimbangan

DAM (draw a Man) Test


Stimulus Indikasi
Gambar terkesan kenak-kanakan Infantile
Penekanan pada rambut / shadding Kecemasan
Pengulangan garis yang berlebihan Kecemasan
Gambar kaki yang tidak sama/seimbang Dalam gerak subjek, terkesan tidak nyaman
Tangan subjek sejajar dengan badan Subjek tergolong orang yang kurang/sulit
bersosialisasi

PHT Tests
Stimulus Indikasi
Rumah terlalu mendominasi Peran ibu sangat dominan
Terdapat dua pohon Peran ayah kebur
Anak yang melihat pohon Anak merindukan kasih sayang ayah
Rumah tertutup Ibu subjek tertutup

Kesimpulan
a. Kecemasan

b. Tidak memiliki pendirian atau prinsip yang kuat

c. Infantil

d. Kurang dapat bersosialisasi

e. Dalam keluarga, ibu dominan

f. Kehilangan figure sang ayah


Dinamika Kepribadian

Pada dasarnya subjek merupakan orang yang proporsional dalam bertindak, namun
dikarenakan tidak didasari dengan pendirian yang kuat, subjek sering terjadi kebimbangan
dalam menentukan keputusan.

Disaming itu, subjek dalam kesehariannya tergolong orang yang sulit untuk bersosiasisasi.
Ada kemungkinan, hal tersebut dikarenakan subjek yang kehilangan figur sang ayah.
Sehingga subjek merindukan kasih sayang seorang ayah. Sehingga subjek menajdi orang
yang kekanak-kanakan. Dalam keluarga, ibu subjek pun, terlalu dominant, semua keputusan
ada ditangan ibu, yang memungkinkan subjek menjadi cemas.