Anda di halaman 1dari 68
augaall a¢15aJl QAWAID FIQHIYYAH Hj. Mohd Qary Abd Ghapar Al-Tantawy Mesry Qawaid Fighiyah Hj. Mohd Qary Al-Tantawy Mesry Al-Kelantani Qawaid Fighiyyah 2 (Cetakan Pertama. Julai 2003 © Hak cipta terpelihara. Sebarang hahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semua, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan, dalam sebarang bentuk ata dengan sebarang cara, bik dengan cara clektronik, mekanik, penggambaran semua, rakaman ataupun sebalikaya, tanpa izinterlebih dahl dari pihak penulis Designe Al Azhar Media Enterprise Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM ) Qawaid Fighiyyah SENARAI KANDUNGAN Mukasurat Mugaddimah KAEDAH KULLIYYAH DI DALAM ILMU FEQAH Kaedah Pertama : TIAP-TIAP PERKARA MENGIKUT TUJUANNYA (Wsatbe s9) Perkara-Perkara Yang Memeriukan Kepada Niat Pengertian Niat © Dari Segi Bahasa Dari SegiIstilah Masalah Meniatkan Farfdhu Pada Zakat Tersalah Pada Penentuan (ca) Penentuan Niat Dan Masanya Waktu Niat Niat Zakat Niat Qurban Permulaan Niat Masalah Kinayah Thalak (Cerai) Ibadah Yang Banyak Mengandungi Perbuatan Tempat Niat Berazam Melakukan Maksiat Syarat Niat Berkenaan Dengan Pahala Perkara-Perkara Yang Menafikan Niat Masalah Taraddud (Keraguan) Perkara Yang Berkaitan Dengan Niat Tatlik Pekerjaan Dengan Insya Allah ‘Amalan Yang Tidak Memerlukan Niat Masalah Mencampurkan Niat Dengan Perkara Lain Seco @nr eves g- rT sere ae Perkara-Perkara Yang Tidak Memadai Dengan Niat 10 13 13 13 16 16 "7 18 18 18 19 19 19 20 20 20 24 23 23 24 25 26 ar ar Qawaid Fighiyyah w. Menuntut Ganti Pada Niat Kaedah Kedua KEYAKINAN TIDAK DAPAT DIHILANGKAN. OLEH KERAGUAN (22% 3.57 oxi!) Kaedah-Kaedah Yang Terbit Daripada Kaedah Ini * Asal Sesuatu Perkara Kekal Mengikut Keadaan Sobolumnya (CIS Wie OS Ly da) + Asal Sesuatu Perkara Bebas Daripada Tanggungjawab (ail fi de) + Pada Asalnya Perkara-Perkara Yang Baru Mendatang itu Tiada (pa) 4a Jal! p08) Jat) + Asal Bagi Tiap-Tiap Kejadian Dikira Berdasarkan Masa Yang Paling (ca il» ya date Js 2 da) * Asal Di Dalam Percakapan lalah Hakikat (SS) i dad! tin) Kaedah Ketiga : KESUKARAN MENDATANGKAN KESENANGAN (ii: se ol) a. AlMasyaqqah Dari Segi Bahasa b. Masyaqgah Atau Kesukaran Yang Membawa Kepada Keringanan ©. Sebab-Sebab Bagi Mengambil Atau Mengamalkan Hukum Rukhsah d. Pembahagian Rukhsah Kaedah Keempat : KEMUDHARATAN DIHILANGKAN ATAU DIHINDARKAN ( Dba) a. Kaedah Yang Terbit Daripada Kaedah Ini + Dharurat Mengharuskan Tegahan (gi383.xal siaslinal + Dharurat Dikira Mengikut Keadaannya (situs VI a6l55 Quwl sill a real Ty rex0 al Ugwy ule pdluilly stually Ll pL a Lroly Dengan penuh rasa ikhlas dan tawaduk kepada Allah ‘Subhanahu wata’ala, saya telah berusaha menyusun buku ( 4 ,gaid 261 it) siri pertama mengenai pembelajaran kaedah-kaedah fegah yang diambil dari kitab-kitab muktabar di dalam Islam yang membahaskan kaedah-kaedah feqah Islam, Untuk menyusun buku ini bukanlah mudah kerana memandangkan buku-buku yang membahaskan kaedah-kaedah ini kebanyakannya di dalam bahasa Arab maka menjadi susah kepada kita untuk memahaminya, Dengan pertolongan serta hidayah Allah swt kesukaran tersebut dapat diatasi, gaya bahasa terjemahan kaedah yang dikemukakan di dalam buku ini adalah satu perkara yang baru kerana setakat ini buku yang membahaskan tentang kaedah feqah jarang sekali saya dapati di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu. Seandainya terdapat kekurangan di dalam buku ini saya amat berharap sidang pembaca membuat teguran yang baik dan membina agar ianya dapat memantapkan lagi tentang pengkajian saya ini Setelah di fkirkan dengan tel, saya dengan usaha yang murni_untuk menerbitkan buku ini dengan beberepa sebab.Di antaranya: Pertama ; Agar memberikan satu manfaat yang baik untuk diri saya. Kedua Bagi mereka yang kurang memahami Bahasa Arab, mudah-mudahan buku ini dapat dijadikan panduan yang bermanfaat. Qawaid Fighiyyah 7 Telah menjadi kewajipan kepada ulama dan mereka yang tahu tentang agama agar menjaga keharmonian agama Islam dan agar memperolehi kebaikan di dunia dan akhirat sebagaimana sabda nabi Saw: C ell ne atts Las es all uy po Maksudnya: Barang siapa yang Allah kehendaki sseseorang itu dengan kebaikan nescaya diberikan (oleh Allah) akan kefahaman di dalam agama. ‘Saya amat bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan pertolongannya bagi menyiapkan hasil karya yang tidak seberapa ini, mudah-mudahan buku ini mendapat berkat daripadanya dan saya memohon perlindungan Allah supaya dijauhinya sebarang bentuk pemikiran yang sesat dan bid'ah, ‘Amin Ya Rabbal Alamin Hj. Nukman Bin Che Amin Kaherah KAEDAH KULLIYYAH ( 45 ) DI DALAM ILMU FEQAH Makna ( 54 ) di dalam bahasa Arab ialah asas. Dan di dalam istitah pula sebagaimana yang telah disebut oleh Tajul as- SUbki hie Ae ly gid Ast A Fe ertinya: Perkara pokok \yang dipraktikkan ke atas perkara-ranting atau cawangannya.’ Maudhu’ kaedah feqah iatah perbuatan mukallaf dan objeknya ‘alah hukum syara’. Misalnya 2 J). oii keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh syak dan sebagainya Oleh kerana masalah-masalah cawangan feqah begitu banyak maka perlulah dibuat penentuan dan penetapan ini dengan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip yang lertentu, dan tugas pengkaji pula perlulah memahami kaedah-kaedah tersebut dan mengetahui dalil-dalil kerana masalah feqah semuanya kembali kepada kaedah-kaedah yang tertentu YAL-Eawaidul Janis, muka surst : 76 Qawaid Fighiyyah 8 Sebahagian ulama feqah mengembalikan segala masalah ‘cawangan kepada lima kaedah dan setengah daripadanya mengatakan lebih daripada itu. Menurut pendapat pertama tiap-tiap ‘satu kaedah itu di bahagikan pula kepada beberapa cawangan dan tiap-tiap cawangan itu di masukkan pula masalah cawangan yang serupa dengannya, eeall eral Ul pau Kaedah Pertama: TIAP-TIAP PERKARA MENGIKUT TUJUANNYA (Vsatias 3 99!) Ertinya: Tiap-tiap perkara itu mengikut tujuannya (apa yang di kehendaknya). Asal atau dalil bagi kaedah ini ialah hadis yang di riwayatkan oleh Imam al-Bukhori, Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi dan an-Nasai daripada Sayyidina Umar R.A. (este gal JI Lay ty Jes! Lad) Maknanya: Sesungguhnya segala amalan itu (dikira menurut) dengan niat (yang dikehendaki) dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang menurut mengikut niatnya. Imam al-Baihagi telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas R.A: ALESY gal ae Y Ertinya: Tidak dikira amalan mereka yang tidak mempunyai rat. Al-Syihab telah meriwayatkan hadis: Mee be yd Cail GH Entinya: Niat seseorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Qawaid Fighiyyah 9 Imam as-Syafie, Ahmad ibnu Hanbal, Abdul Rahmn AL Mahdi, al-Daruqutni dan lainnya bermuafakat bahawasanya hadis ini merupakan asal bagi kaedah yang merangkumi satu pertiga iimu, Imam Syafie menegaskan bahawa hadis ini merangkumi satu pertiga ilmu sebagaimana yang dinagalkan oleh al-Buwait’. Al-Baihaqi? menjelaskan bahawa hadis tersebut, merangkumi satu pertiga ilmu kerana memandangkan usaha manusia tidak sunyi daripada tiga perkara, iaitu hati, idah dan anggota badan, maka niat lermasuk di dalam salah satu daripada tiga yang tersebut. Kaedah ini berpecah pula kepada beberapa kaedah di antaranya bahawa yang diktibarkan di dalam agad ialah tujuan dan makna, tidak kepada lafaz dan perkataan (ally BUY pital y tect a sind 648 3 yall ile Maka hendakiah digunakan perkataan yang tertentu bagi sesuatu agad supaya niatnya menjadi sah dan dikira oleh syara’ Kaedah ini menerbitkan pula dasar larangan membuat aqad untuk mencapai kepada tujuan yang bertentangan dengan perkataan atau sifat aqad seperti jual beli yang mengandungi riba. ‘tau pun agad nikah yang dityjukan kepada semata2 tah ‘sebagaimana sabda nabi SAW: AD laally laa i} gat Ertinya : Telah melaknat Allah swt orang yang muhalil dan orang yang ditahlikan kepadanya, Maka nikah tersebut dikira fasad iaitu rosak, tetapi ada pendapat ulama mengatakan bahawa agad tersebut sah sekiranya tidak disebut syarat tahlil di dalam agad 2 Abu Yetkub Yusuf al-Qurasyi l-Misti 3 Al-imam al-Hafizal-'Alim Abu Bakr al-Hasan al-Baihagi 4 Al-Asybah Tbn Nujaim, ms: 207, Maja al-Abkam, jur 1/18 Qawaid Fighiyyah 10 Banyak dali-dalil syara’ dan prinsipnya menyokong bahawa qhasad atau niat semasa aqad atau di dalam aqad sangat penting kerana qhasadlah yang memberi kesan sah atau tidak(tentang amalan itu). Halal atau haram itu semuanya terpulang kepada niat, ‘sebagai contohnya seperti binatang sembelinan apabila disembelih, semata-mata untuk dimakan hukumnya halal tetapi sebaliknya jika sembelihan itu kerana selain daripada Allah swt. Begitu juga diharamkan orang yang memerah buah anggur terhenti di atas niatnya, tetapi jika diniatkan untuk membuat cuka diharuskan kerana berpandukan kepada sabda Nabi SAW: Gi Le es al JS Lay cay Jie) Lal Maksudnya: Sesungguhnya segala amalan itu (dikira menurut) dengan niat (yang di kehendaki) dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang dikira mengikut niatnya. ‘Sabda Nabi SAW itu bercorak umum yang mana merangkumi ibadat, muamalat dan lain-lainnya dan di antara kaedah-kaedah yang terbit daripada kaedah tersebut bahawa tidak ada pahala dan seksa melainkan dengan niat dan qhasad walaupun tidak dilaksanakan. Sebagai contohnya, orang yang tidak dapat menghadiri majlis imu disebabkan keuzuran maka ia mendapat pahala juga. Imam-imam mazhab memandang tinggi kepada hadis tersebut, kata Abu Ubaidah tidak ada di dalam hadis-hadis nabi saw yang lebih lengkap daripada hadis ini. a. Perkara-Perkara Yang Memerlukan Kepada Niat Tujuan yang paling penting bagi niat antaranya jalan untuk membezakan di antara ibadat dan adat” seperti berwuduk dan mandi, kerana adakalanya kedua-duanya untuk membersihkan dan menyejukkan tubuh badan dan adakalanya bagi tujuan ibadat, 5 Tidoh al-Qawaid al-Fighiyyah,ms: 11, al-Mawahib al-Saniyyah ‘Ala al- Paraidil Bahiyyab, ms : 122 Menahan dir daripada makan, minum dan sebagainya adakala nya untuk mejaga badan dan sebagainya. Begitu juga dengan duduk didalam masjid adakalanya untuk beribadat, beristirehat dan sebagainya. b. Pengertian Niat Dari segi Bahasa ialah : (+4 le ps1) bercita-cita di atas sesuatu'. Manakala dari segiIstilah Ulama Fegah (addy Ua pa Maknanya: gasad sesuatu disertai dengan niat. Dari keterangan tersebut wujud beberapa permasalahan, antaranya: Pertama: Tidak disyaratkan niat bagi ibadat yang tidak mungkin menjadi adat atau tidak wujud kesamaran dengan yang lain seperti beriman kepada Allah, membaca al-Quran, berzikir dan sebagainya, Ini kerana perkara-perkara tersebut berbeza dari segi bentuk dengan yang lain’ tetapi sekiranya seseorang itu bemazar untuk berzikir atau membaca al-Quran maka dia wajib berniat nazar untuk membezakan di antara yang wajib dengan yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Syeikh abQhamuuli di dalam kitabnya al-Jawahir yang dinagalkan daripada Imam al-Ruwiyani Imam al-Sayuti ada membahaskan, jka seseorang itu bemazar hendak berselawat ke atas nabi saw dia tidak perlu bemiat kerana sudah dikira berbeza dengan yang lain tetapi pendapat ini tidak disokong oleh ulama-ulama lain bahkan mereka berpendapat bahawa memerlukan niat juga’ Mengikut pendapat yang masyhur bahawasanya azan tidak berhajat kepada niat tetapi ada disebut di dalam kitab al-Bahr bahawa azan bagi yang lain daripada sembahyang berhajat kepada © Tisanul Arab 7 AL-Asybah Wan-Nazhoir, ms: 13 * AL-Qawaid al-Janiyyah, ms: 131 Qawaid Fighiyyah 2 niat, ini adalah kerana azan itu juga disuruh oleh syarak kepada yang lain daripada sembahyang, Kedua: Tentang disyaratkan niat terhadap perkara yang ada syubhah atau kesamaran di antara ibadat dengan yang lain. Tetapi jika sekiranya perkara-perkara itu tidak menimbulkan syubhah atau kesamaran maka ianya tidak berhajat kepada niat. Ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi SAW: (site pa) LG) Maksudnya: Sesungguhnya bagi tiap-tiap amalan itu tertentu di atas niat. Di antaranya sembahyang fardhu memerlukan kepada Penentuan fardhu sebab sembahyang zuhur dan asar serupa dari segi perbuatan dan tidak dapat dibezakan di antara kedua-duanya kecuali dengan penentuan ( ci). Begitu juga sembahyang dua hari raya maka hendaklah di tentukan sama ada hari raya I'dul Fitri atau I'dul Adha. Di antara perkare-perkara yang memeriukan kepada penentuan ialah puasa sebagaimana yang dijelaskan oleh pengikut-pengikut Imam Syafie rahimahullah (+!) untuk membezakan di antara puasa ramadhan dengan puasa yang lain Ketiga: Perkara-perkara yang melibatkan niat serta wajib dinyatakan kefardhuannya, seperti wajib niat fardhu pada wuduk mandi, sembahyang, zakat, puasa dan sebagainya. Menurut setengah ulama diwajibkan niat fardhu kelika mandi dan tidak ketika wudhu? sebab mandi itu kadang-kadangnya mandi biasa (adat) sedangkan wudhu' itu tidak ada kerana lain melainkan untuk ibadat sahaja. Penjelasan ulama berkenaan dengan difsyaratkan niat wajb bagi waduk mungkin wuduk yang ditakukan itu fardhu atau pembaharuan (24%) samalah seperti sembahyang kerana sembahyang itu kadang-kadang wajib dan kadang-kadang sunat 4 Al-Asybah Wan-Nazhoir, ms : 20 ¢. Masalah Meniatkan Fardhu Pada Zakat Menurut pendapat yang asah hendaklah diniatkan fardhu Pada zakat kerana perkataan sedekah itu mengandungi makna fardhu dan sunat tetapi jikalau seseorang itu menghadirkan di dalam hatinya perkataan zakat sahaja maka disyaratkan lagi dia menghadirkan perkataan fardhu kerana perkataan zakat itu semata-semata digunakan kepada fardhu. d. Tersalah Pada Penentuan (