P. 1
PISMP_Buku Panduan Program PISMP 2010

PISMP_Buku Panduan Program PISMP 2010

|Views: 2,205|Likes:
Dipublikasikan oleh Madziah Mat Bunut

More info:

Published by: Madziah Mat Bunut on Oct 02, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
 • 2. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH
 • 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
 • 5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH
 • 7. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH
 • 9. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH
 • 11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH
 • 12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH
 • 13. PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH
 • 17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras Kursus Pengajian Profesional Kursus Major Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif Kursus Elektif 1 Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i . KW-01 . 2 5. 7 16 19 23 9.018 TK01 12 13. 6. LAM-01 LAM-04 14. 8.087 AP-01 .03 KM-01 . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.06 PP-01 . 2. 3.09 PE2-01 . Struktur Program. 10. 7.02 11 PE1-01 . Matlamat.

Di samping itu. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Justeru. Sinopsis Kursus. Sekian. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Matlamat. Matriks Hasil Pembelajaran. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. selamat maju jaya. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Pengenalan. Agihan Kursus Mengikut Semester. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. pelantikan tenaga pengajar. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

relevan. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: Bersifat dinamik. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . dan bersepadu. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). inovatif. kreatif. responsif. berdaya fikir. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. futuristik. holistik. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti.

dan Bina Insan Guru. aktiviti kokurikulum. Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. Holistik Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Berasaskan Hasil Pembelajaran Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Education for International Understanding (EIU). kemahiran. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF).i. v. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Melaksanakan amalan terbaik. setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Praktikal dan Kontekstual Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). ii. Spiral and Developmental Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. Education for Sustainable Development (ESD) Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. iv. Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). Koheren Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. nilai/disposisi. iii.

praktikum. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. penilaian tugasan terarah. d. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. kerja kursus. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. bahan. Penggunaan Unit Plan. e. latihan industri. kajian kes. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Portfolio Pembelajaran. b. c. f. penyelidikan tindakan. internship. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). pentaksiran prestasi (performance assessments). Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. dan tugasan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online.

Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Ujian Akhir Kursus. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. hasil pembelajaran. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.MQF).

MATLAMAT.PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. v. Memiliki dan menampilkan nilai. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. etika. Sebagai prasyarat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. iii.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. bahan kurikulum. pentaksiran. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. kemahiran. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. viii. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. sosial. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . dan etika profesional keguruan. psikologi. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. budaya. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. vi. ii. vii. iv.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 .SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

1. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). kemahiran generik. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. dan Amalan Profesional. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. KURSUS WAJIB 23 (17%) Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) Pengajian Profesional Major Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KURSUS KREDIT 2. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Major. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. 3. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah.

Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. major dan elektif. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Sepanjang mengikuti program. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah.

KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Unit Beruniform I Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Profesional II – Kursus Major III – Kursus Elektif 1 IV – Kursus Elektif 2 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship KREDIT I – P. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Kursus Major.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 .

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .

6. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .7. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .Membentuk dan Membuat Binaan.

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10.9. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Fractions.

11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children‟s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

13.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115

14.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115

45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

14

15.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

15

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

16

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5. 1. Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 3. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Bahasa Arab 4. 2 3 4 5 2.

1. Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 5. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Fractions. 3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 4. Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3. Pendidikan Muzik 7.Pakej Elektif 2 Bil. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem. Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Pendidikan Seni Visual 6.

Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan.Bil. PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 3(2+1) 3 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 14. English Language 13. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 12. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). 8. 3 4 5 6 3 4 5 6 9. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 6 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

**** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 .s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.

*** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. penguasa ilmu yang mantap. pengguna teknologi maklumat yang cekap. dan penilaian kendiri. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. terarah kendiri. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. serta pemupuk nilai yang gigih. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. tutorial dan amali. mengumpul. pendidik yang inovatif. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SINOPSIS KURSUS WAJIB

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0)

Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan, konsep asas tamadun Islam, interaksi antara pelbagai tamadun, Islam dalam tamadun Melayu, tokohtokoh tamadun Islam dan Asia, interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia, Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. This course focuses on the Introduction of Civilisation, basic concept Islamic Civilisation, Islam in the Malay Civilisation, Prominent Figures of the Islamic Civilisation, interaction among various civilisation, Contemporary Issues, „Islam Hadhari‟ and Nation Development Process. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0)

This course aims to build on learners‟ current English language skills. It focuses on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills, Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa, jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis untuk pelbagai tujuan. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0)

This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It builds further on parts of speech/word classes, listening and speaking skills, reading skills, writing for different text types, writing academic papers and writing reflections. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan, penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2)

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan, bengkel asas membaca : kaedah fonetik, kaedah abjad, kaedah pandang dan sebut, bengkel aktiviti pratulisan, bengkel aktiviti penulisan mekanis, bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni Visual, dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik, bengkel pengajaran menggunakan boneka, bengkel pembelajaran secara individu, berpasangan dan berkumpulan, bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point, bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital, seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-01

This course explains and applies pre-reading activities, basic reading workshop : phonetic method, alphabet method, look and seeing method, pre-writing activity workshop, mechanism of writing workshop, immersed reading and writing remedial workshop for Music Education, Visual Art Education and Physical and Health Education, construct and use non electronic teaching and learning materials, workshop for using puppets, individual, paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint, workshop for sound production using digital recorder, seminar and exhibition of Malay language remedial materials. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0)

This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. The topics discussed are problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and also data analysis and interpretation. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0)

Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia, konsep-konsep asas hubungan etnik, masyarakat pluralistik Alam Melayu, pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, agama dan hubungan etnik, cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia, dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. This course focuses on ethnic relation in Malaysia, basic concepts in ethnics relation, pluralistic society in the Malay world, economic development in the context of ethnic relation in Malaysia, politics development in the context of ethnic relation in Malaysia, constitution in the context of ethnic relation in Malaysia, religion and ethnic relation, challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia, and the role of government and society in ethnic relation. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan, pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah, aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, melaksanakan aktiviti mengenal irama, warna dan ruang serta deria dan seni, menjalankan aktiviti meneroka, memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni, melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual, muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education, knowledge and basic skills in arts in primary school, application and management in teaching and learning activities, implementing activities on knowing
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-02

management and administration. constitution of uniform units. asas kawad kaki.rhythm. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. training and tactical of games. mengetahui. court and rules and regulation of games. organizing of activities and competition. pengenalan alatan. and official function. dan majlis rasmi. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. sistem fail dan surat menyurat. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. asas pertolongan cemas. disiplin dan kerohanian. pengelolaan aktiviti. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. introduction on equipment.colour and space as well as senses and arts. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. planning and camping. knowing. struktur dan organisasi. penubuhan unit-unit kokurikulum. management of meeting and budget. pengukuhan kemahiran dalam permainan. pengurusan dan pentadbiran. This course focuses on cocurriculum in primary school. marching. gelanggang dan undang-undang permainan. principles of first aid. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. management of court / field and team and organizing competition. discipline and spiritual. implementing and managing creative activities by integrating music. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. expressing through arts. setup of cocurriculum unit. games enrichment. latihan dan taktik permainan. experiencing. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. This course focuses on the history of uniform unit. filing system. structure and organization. pengurusan mesyuarat dan kewangan. exploring. perlembagaan unit beruniform. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform.

management in measurement of track and field events. This course focuses on the general knowledge. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. progressive and resilient. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. berdaya maju. pengkelasan persatuan. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. pengurusan. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. perkembangan dan kepentingan persatuan. sejarah dan undang-undang. track events. This course is a four days camping programme. berdaya tahan. history. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. history. This course focuses on the introduction and concept of society. potensi dan citra diri seorang insan guru. kemahiran asas. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. khidmat pendidikan kepada komuniti. jenis khidmat kemasyarakatan. pengurusan ukuran balapan dan padang. team management. implementation and evaluation of project. aktiviti kemasyarakatan. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. basic skills. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. field event. organizing competition. management.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. persediaan. guru dan hubungan dengan komuniti. dan berdaya saing. sejarah. guru dan akauntabiliti profesionalisme. pelaksanaan dan penilaian projek. preparation. rules and regulation. development and importance. building their self-esteem. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. classification of society. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. pembinaan self-esteem. Through the activities. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 .

mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. moral acitivities. ciri-ciri kepimpinan. pengucapan awam. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. jenis khidmat kemasyarakatan. kreatif dan inovatif. kembara sosial. service circulars. protocol. Surat Pekeliling Ikhtisas. school organisation. latihan dalam kumpulan. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. interaksi dengan komuniti setempat. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. Students are exposed to the skill of planning. aktiviti kerohanian/moral. kemahiran mendengar secara efektif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . kesantunan berbahasa. pengurusan sekolah. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. The course emphasises on the balanced teacher self development. school climate. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. effective listening. khidmat pendidikan kepada komuniti. students are exposed to teachers and law mandate. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. tertib di meja makan. speaking skills. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. iklim sekolah. infrastructure and school curriculum infostructure. table ettiquette. mandat. teacher relationship with community and honesty. lawatan benchmarking. Act 550 (1996). organising and attending workshops. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. public speaking. Pekeliling Perkhidmatan. benchmark leadership characteristics. profesional circulars. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. raising the flag. Akta 550 (1996 ). managing official ceremonies and dressing code.

interpretasi dapatan ujian. inventori konflik. This course aims to upgrade continuos self professionalism. workshops theme. lawatan benchmarking. refleksi. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. The focus of the course is related to workshops. professional. professionasme commitment reports and reflective evaluation. innovation. benchmarking visits. tema bengkel. inovasi guru cemerlang. reflection. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . interpretation of test. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. conflict inventory. finding. administering post inventory test of self direct search. interaction with excellent teachers.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. interaksi profesional dengan guru cemerlang. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS).

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. This course encompasses the child‟s learning environment. nature of human beings from the religious and biological perspectives. the underpinning theories of child development. models of discipline management.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. implikasi faktor perbezaan individu. historical development of the Malaysian education system. prinsip-prinsip asas perkembangan. development of children with special needs. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. model-model pengurusan disiplin. the roles of teachers in classroom management. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. Western and Eastern philosophy of education. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. different stages of development. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. the National Philosophy of Education. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. pelbagai teori pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . factors that influence the development of the child. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. This course encompasses the developmental process of a child. basic principles of child development. implications on teaching and learning. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. motivasi. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. implications of individual differences. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. various learning theories. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. This course consists of the development of Islamic.

EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. peringkat perkembangan guru. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. multicultural relationship skills and issues. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. This course discusses the concept of a profession. types of guidance and counseling services. stages of teacher development. practices and development of educational technology. learning styles based on different multicultural aspects. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. penggunaan dan penilaian media pengajaran. characteristics of a teacher as a professional. application of technical skills in using various instructional media. utilization and evaluation of educational media. etika. leadership and roles of teachers. matlamat. pemilihan. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. pengurusan media dan sumber pendidikan. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. roles of ordinary teachers as guidance teachers. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. theories. peranan guru biasa sebagai pembimbing. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. penghasilan. production. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . This course discusses concepts. ethics and accountability. communications skills. akauntabiliti dan kesantunan guru. teori. selection. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. needs. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. kepemimpinan dan peranan guru. kemahiran berkomunikasi. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. integration of information and communication technology in teaching and learning. teacher politeness. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. management of educational media and resources.

EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . This course discusses educational issues and current challenges. innovation and managing educational changes. early symptoms of emotional disturbances amongst students. teachers and ways to overcome.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

objektif dan organisasi kandungan. nilai. pendekatan eklektik dan komunikatif. perbualan telefon dan penyampaian laporan. reading. lingusitic. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . situasional. inkuiri penemuan. perbincangan. drama. “5P” concepts. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. code-cognitive. linguistik. concept and techniques : role play. latih tubi. eklektik and communicative approach. discussion. daily lesson plan orientation. audio lingual method. the writing of teaching steps. kaedah natural. bercerita.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. forum. pemulihan dan penilaian (“5P”). kemahiran membaca. definisi. added value skills and language system. kuiz. defination. quiz. konsep penggabungjalinan. dialogue. story telling. question and answer. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kodkognitif. approaches. konsep dan jenis teknik : main peranan. and writing. drama. oral-aural. konstruktivisme dan kontekstual. kemahiran mendengar dan bertutur. kewarganegaraan. aims. kemahiran belajar cara belajar. penyerapan. soal jawab. grammar translation. situational. simulation. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dialog. kajian masa depan dan sistem bahasa. inductive and deductive approach. sumbangsaran. natural method. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pendekatan. kecerdasan pelbagai. penulisan langkah pengajaran. pengisian kurikulum: ilmu. forum. kaedah ajuk hafaz. drill. kemahiran menulis. content objectives and organization. oral-aural. method and techniques. peraturan sosiobudaya. kaedah dan teknik. inquiry. tatabahasa terjemahan dan terus. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pendekatan induktif dan deduktif. simulasi. pengayaan. brain storming. debate. telephone conversation and report presentation. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. perbahasan. matlamat. orientasi rancangan pengajaran harian. comunity language. bahasa komuniti.

penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. constructivisme. pendekatan. konsep-konsep: strategi. application of Road Safety education. konstruktivisme. mastery. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. constructivisme. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. teknik. approaches. kaedah pengajaran bahasa Melayu. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. the concepts of strategy. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. application of value added skills. konstruktivisme. application of Road Safety Education. the concepts of strategy. pendekatan. pembelajaran masteri. teknik. application of learning language approach. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . mastery. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Teori Huraian Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. method. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah. application of value added skills. the implementation of teaching and learning activities through contextual. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. kaedah. konsep-konsep: strategi. approaches. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. techniques. Teori Pemerolehan Bahasa. teaching method for teaching Malay Language. the implementation of teaching and learning activities through contextual. kaedah pengajaran bahasa Melayu. application of learning language approach. method. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. This course focuses on teaching component. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. application of teaching language approaches. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. techniques. pembelajaran masteri. teaching method for Malay Language. application of teaching language approaches.

jenis dan kaedah penilaian bahasa. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. taksonomi dan domain. kemahiran menulis. approach to teaching writing skills. kemahiran mengarang. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. preparation of teaching plan for reading skills. testing development. linkages in application structure. and measurement. application of information processing model. evaluation. pembinaan ujian. approaches and methods of teaching techniques of reading. jadual spesifikasi ujian. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. language skills assessment and language activities. This course describes the use of internet. on-line learning of language learning. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. teaching reading skills. reading skill. writing skills. learning CDs in teaching. table of test specifications. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. penilaian pengalaman pembelajaran. assessment of learning experience. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. pengujian dan penilaian. teknik pengajaran kemahiran membaca. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . learning homepage. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. This course elaborates on listening and speaking skills. use of writing tools. taxonomy and domain. ethics. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. internet resources. penggunaan alat pengarangan. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. mereksa cipta animasi. penilaian bahasa berasaskan projek. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. penilaian kemahiran membaca. kemahiran membaca. project based language assessment and school based assessment. assessment of reading skills. procedures.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. animation in presentation. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pengaplikasian struktur perpautan. conference and exhibition in ICT. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. pengajaran bahasa secara atas talian. types and method of language assessment. bengkel penggunaan cakera padat. virtual and video learning. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu.

sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. dycronic linguistic. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. linguistik diakronik. variasi bahasa. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. linguistik gunaan. language variation. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. pronunciation and syllablication exercise. contextual linguistic. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. pendidikan pengayaan. struktur linguistik. peraturan paradigmatik. specific ways in organizing the remedial session. pelaksanaan aktiviti pengayaan. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. implementing of enrichment exercise. preparing the lesson plan of remedial session. sejarah perkembangan ilmu linguistik. segmental phonemes. differences in organizing and strategy.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. applied linguistic. huruf-huruf dan simbol fonetik. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. external factor. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. linguistic structure. artikulasi dan artikulator. sesi latihan pengajaran. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. sifat bahasa. articulation and articulators. This course elaborates on phonetic and phonology theories. fonem suprasegmental. pronunciation and syllablication in Malay language. dan latihan mentranskripsi. penyediaan bahan bantu mengajan. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. perbezaan pengelolaan dan strategi. teaching of assessment. prosedur program pendidikan pengayaan. paradigmatic rule. This course elaborates on various linguistic fields. phonemes. enrichment education. stylistic. super segmental phonemes. pronunciation and syllablication transcription. teaching practical session. faktor luaran. and standard pronunciation. reflection : thinking in linguistic. This course elaborates on remedial education. linguistic developement history. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. language characteristics. and scientific Malay language. lingistik kontekstual. fonem : fonem segmental. alphabet and phonetic symbols. refleksi : pemikiran dalam linguistik. procedure of enrichment education programme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan.

masa depan dan cabaran bahasa Melayu. verbs. ayat dasar. dan pembentukan kata baharu. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. short forms. ayat majmuk. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. types of words. frasa sendi nama. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . proof theory. peristilahan. golongan kata kerja. dan kaedah dan teknik terjemahan. This course elaborates on semantic. ambiguity and vague meanings. complex sentence and sentence construction process. lambang. frasa kerja. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. kata adjektif. verbs. feature meaning. sejarah ejaan jawi. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. adjectives. dan ejaan. idiomatic meaning. isu bahasa terkini. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. sumber istilah. dan proses penerbitan ayat. ketaksaan dan kekaburan makna. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. prepositional phrase. jenis kata adjektif. perubahan semantik. golongan kata. istilah singkatan. single sentence. terminology and terminology construction schedule. dan kelas kata tugas. verb phrase. clause. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. adjectives phrase. makna leksikal. symbols and spelling. ayat tunggal. kata kerja. makna peribahasa. skema tatacara pembentukan istilah. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. klausa. perkamusan.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. teori pembuktian. imbuhan dalam bahasa Melayu. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. Malay language word form. makna ayat. korpus bahasa. the sentence in Malay language included phrase. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. bentuk perkataan bahasa Melayu. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. Perkamusan. adjectives. and the formation of new words. affixes in Malay language. lexical and contextual meanings. and functional word. frasa adjektif. fitur makna. semantic change.

data analysis. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. language corpus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . external influence in Malay society. writing development of vocabulary of the Malay language. the flow and experts of the Malay language vocabulary. serta kebudayaan kebangsaan. educational research procedure. the history of Jawi spelling. dictionary. sosial. data collection methods. the history of the development of the romanise. proses penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. current language issues. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. society. masyarakat. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. penganjuran seminar. It discusses introduction to research methods in education. Malay culture (from political. world view and M alay society cosmology. and economic aspects). the future and the challenges of the Malay language. This course elaborates on concept of culture. Penyelidikan Tindakan II . social. writing an action research report and article and ways of making action research data public. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. Malay language preindepence and past independence. data collection considerations. dan ekonomi).Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. prosedur penyelidikan pendidikan. analisis data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. spelling. types of educational research. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. and national culture. and translation techniques and method. introduction to various types of educational research design. interprestasi data penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Malay culture in literary and non literary resources. action research prosess. concepts of action research and models. planning and proposal. modernisation and planning of the Malay language. interpreting the action research data. kaedah-kaedah pengumpulan data. the study of the classical Malay language texts and its shift. kebudayaan Melayu (dari sudut politik.

elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. bertutur. speaking. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students‟ language skills ability. membaca dan menulis. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. comparative literature. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. organization an action research seminar. reading. literary teaching and learning techniques and activities. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . tujuan. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. and writing skills. membaca dan menulis. speaking. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. sastera kanakkanak dan remaja. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. and classification. aims. documentation and publication procedure of action research. and writing. reading. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. approaches in understanding primary school literary texts. 2. discusses every component of the language skills including concepts. This course discusses on the methodology of teaching listening. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. describes the teaching steps for every skill. kepentingan. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. bertutur. sastera bandingan. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. children and adolescent literature. importance. and primary school literary texts appreciation. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran.

BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. nominal and verbal sentences. nouns and verbs approaches. rules and forms of Arabic Morphology. nouns. Ma‟ani and Badi‟. awzan sarfi (pola morfologi). kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. mendedahkan kaedah. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. al-Ma‟ani dan al-Badi‟. the principles. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. techniques and strategies to teach Arabic morphology. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. types of phrases and sentences using nominative. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. penggunaan gaya bahasa. teaching suitable syntax. kata terbitan. articles. verbs. gaya kecuali . juga mendedahkan kaedah. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. accusative and genitive. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. kata kerja fleksi. struktur ayat namaan dan pembentukannya. approaches. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. akusatif dan genitif.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. seruan. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . teaching techniques for primary school. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. kata nama fleksi. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. kata kerja tidak fleksi. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori.

tema. syllabus contents and curriculum specifications. types of literature. aplikasi perisian. Abbasy and Modern. prose and poetry. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. assessment book and teacher‟s guide. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. iaitu zaman Jahiliyah. Umayyad. orators and writers. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. various types of knowledge sources such as websites via internet. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. combination of using text book. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. syllabus and text book. software applications explains. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. well-known poets. keistimewaan. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Arabic multimedia terminology. zaman permulaan Islam. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. Jahily.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . hasil-hasil karya penyair. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . zaman Bani Umaiyah. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. early Islam.

dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. This course exposes students to the terminology of assessment. lesson planning. prosedur penyelidikan pendidikan. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. daily. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. pengukuran. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. prinsip-prinsip asas penilaian. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. proses penyelidikan tindakan. evaluation and examination of Arabic language. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course discusses the concept of micro and macro teaching. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. different skills. implement of the micro and macro teaching. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections.

analisis data. sukukata dan kata. writing an action research report and article and ways of making action research data public. It discusses introduction to research methods in education. kaedah-kaedah pengumpulan data. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. vowel and consonant. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. morfem. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. organization an action research seminar. documentation and publication procedure of action research. phoneme. data collection methods. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. monem. educational research procedure. penganjuran seminar. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. data collection considerations. bahasa kedua dan bahasa asing. communicative competency and psychological language. syllable and word. second and foreign languages. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. moneme. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. interpreting the action research data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. language acquisition theories. data analysis. concepts of action research and models. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. action research prosess. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . types of educational research. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. introduction to various types of educational research design. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa.perancangan dan cadangan. pertimbangan dalam pengumpulan data. interprestasi data penyelidikan tindakan. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. planning and proposal.

serta konsep pengajaran mikro. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. pembinaan item. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning) BCN3102 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. dan peribahasa. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. pemulaan dan penutup pelajaran. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . penjelasan konsep. vocabulary. and idioms. evaluation and examination of Arabic language. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. kosa kata. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. types of tests and the principles in building Arabic tests items. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. teknik soal jawab. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. the terminology of assessment. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). konsep penilaian. penilaian kemahiran berbahasa arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. 3. penilaian kendalian sekolah. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin).

various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. This course covers the methodology in learning.This course discusses the concept. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . Articles from different types of children‟s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. characteristics. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. phrases. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. latihan merancang. principles and objectives of teaching Chinese language. This course encompasses the basic knowledge of children‟s literature: concepts. followed by planning. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. mengenali dan menulis aksara Cina. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. defining concepts. genre and historical development. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. types of sentences and rhetoric. komponen ayat. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. ciri-ciri. sentence structure. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. writing reflections and understanding micro teaching concepts. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. jenis-jenis ayat dan retorik. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. managing and implementing teaching and learning. frasa. the roles and ethics of language teachers. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children‟s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. questioning techniques.

Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. peranan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. proses pelaksanaan. characteristics. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course studies the concepts. roles. ciri-ciri. Texts from different types of prose are selected as basic reading. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . Constructivism Learning Theories. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. This course comprises definitions. teori pembelajaran konstruktivisme. matlamat. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. This course covers the teaching and learning methods of reading. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. and historical development of prose. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. prinsip dan fungsi.BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan.

Ci and Sanqu. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. interprestasi data penyelidikan tindakan. This course covers the basic techniques in writing skills. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. dipilih sebagai bacaan asas. kaedah-kaedah pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. principles. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. perancangan dan cadangan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . are selected as basic texts. This course comprises definitions. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. Ci. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. analisis data. proses penyelidikan tindakan. Shi. iaitu Shi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. various characteristics and historical development of poetry. Each topic will be followed by micro or macro teaching. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.This course comprises the basic concepts. prosedur penyelidikan pendidikan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.e. dan Sanqu. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Distinctive poems of three different types. implementation. functions. i. methods. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. preparing the table of specification and analysing test results.

action research prosess. fiksyen. konsonan. types of educational research. articulations. morphology system. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. organization an action research seminar. data collection methods. concepts of action research and models. kajian fonologi bahasa Tamil.Definisi ilmu linguistik. characteristics and historical development of novel and drama. planning and proposal. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. 4. sistem bunyi vokal. sistem morfologi.This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. It discusses introduction to research methods in education. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting) BCN3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection considerations. aims to enhance students knowledge of Phonology. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. the definition of linguistics. novels and dramas are selected as reading texts. interpreting the action research data. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Distinctive texts of different short stories. This course encompasses definitions. writing an action research report and article and ways of making action research data public. tempat atrikulasinya. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. morphem and competence in the Tamil language. penganjuran seminar. sistem fonem bahasa Tamil. fictions. introduction to various types of educational research design. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. documentation and publication procedure of action research. data analysis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . educational research procedure.

BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . This course exposes students to various theories. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. It exposes students‟ to the theory. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Solliyal dan Thodariyal. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. Pendedahan juga diberi tentang teori. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. Solliyal and Thodariyal. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. In addition. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. kaedah. kaedah. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. keperluan sukatan. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. Topics discussed include Eluthiyal.

sastera kanak-kanak. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. aspek bacaan luas. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Topics include appreciating poetry. cartoons. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. pelbagai genre penulisan. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. This course focuses on the various genres relating to children. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. children‟s literature. they are expected to produce various creative texts of their own. With the exposure. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. puisi. caricatures. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. kepentingan dan peranan berita. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil.This course aims to develop students‟ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. approaches and strategies of teaching literature. poetry in motion and folklores. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . It discusses the theory. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Emphasis is given to inductive.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. and activities and resources for teaching literature. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. It discusses the importance of creative Tamil literature. penguasaan dan penggunaan bahasa. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya.

menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. Besides looking at themes. mengapresiasi keunikannya. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. aniyiyal dan yaappiyal. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. Topics discussed include the history of classical poems. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate „Punariyal‟. menganalisis item. kaedah pembinaan instrumen. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. In addition. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language.BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. constructing the JSU. analyzing items. „Yaappiyaal‟ aspects of Tamil grammar. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. pentaksiran dan penilaian. authors and themes and analysis of epics. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. developing the marking scheme and the administration of examinations. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. pembelajaran Bahasa Tamil. „Aniyiyal‟.

pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. educational research procedure. action research prosess. writing an action research report and article and ways of making action research data public. analisis data. organization an action research seminar. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpreting the action research data.. data collection methods. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. introduction to various types of educational research design. perancangan dan cadangan.BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. the authors and themes. data analysis. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. concepts of action research and models. teknik penghasilan cerpen dan novel. penganjuran seminar. interprestasi data penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. proses penyelidikan tindakan. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. documentation and publication procedure of action research. planning and proposal. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. data collection considerations. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education.novels.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. prosedur penyelidikan pendidikan. types of educational research. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. kaedah-kaedah pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. and the amendment of education policy in national development history. interaction and social structure. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. interaksi dan struktur sosial. society and country. physical system and the relation with human beings. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. multi-disciplinary. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . culture. socialisation. masyarakat dan negara. zaman sebelum kemerdekaan. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. devian dan kawalan sosial. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. zaman selepas kemerdekaan. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state.5. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. thematic strands. dan kaum dan etnik. sosialisasi. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. and races and ethnics. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. pre-independence era. kandungan pelbagai disiplin. post-independence era. budaya. deviant and social control. This course gives an exposure of Sociology as a discipline.

moral dan etika. insan bermoral. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. strategies of education on sustainability in Social Studies. politics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. and politics and government in Islamic perspectives. kedaulatan. affective domains in instilling positive attitudes. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. doktrin pengasingan kuasa. politik. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. moral dan etika. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course focuses on values. kewujudan negara. teacher‟s role in enhancing values. doctrine of power separation. peranan guru dalam pemupukan nilai.tinjauan perbandingan. and inculcation of values through government policies. moral human being. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. human interaction with the environment and natural resources. the existing of nation. moral and ethics. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. bentuk-bentuk kerajaan . dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. This course requires students to conduct practical activities. power and authority. kuasa dan autoriti. education for sustainable development and education for international understanding. sovereignty. types of governments – comparative studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. moral and ethics. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi.

and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. kemahiran pengajaran. which is a part of practical activities in the learning of social service. teaching-learning modes and techniques. issues in assessment. perancangan ujian. perancangan pengajaran. lesson planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. Students are also exposed to the citizenship project. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. penilaian dan ujian. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. items analysis. and the role of teachers in assessment. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. validity and reliability of test. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. the micro and macro teaching. pengajaran mikro dan makro. evaluation and test. and Civics and Citizenship Education. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. analisis items. and Civics and Citizenship Education. measurement and statistics. pengukuran dan statistik.This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. teaching skills. approaches and strategies in teaching-learning. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. planning of test.

This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. writing an action research report and article and ways of making action research data public. and the solutions. critical thinking and logical analysis. This course focuses on the study of economic development. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. proses penyelidikan tindakan. transformasi dan pembangunan ekonomi. data collection considerations. action research prosess. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . introduction to various types of educational research design. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. and Malaysian economy and globalisation. kegunaan analisis wacana.PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Development) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. social aspects in development. and discourse and social issues. economic sectors in development. human capital investment in knowledge-based economy. economic transformation and development. concepts of action research and models. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. analisis data. faktor pertumbuhan ekonomi.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. interpreting the action research data. analisis wacana dan media massa. economic growth factors. discourse analysis and mass media. pertimbangan dalam pengumpulan data. planning and proposal. introduction to discourse analysis. pengenalan analisis wacana. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . interprestasi data penyelidikan tindakan. the use of discourse analysis. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. problems of poverty and eradication strategies. rational. pemikiran kritikal dan analisis logik. types of educational research. data collection methods. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. rasional dan objektif. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. sektor ekonomi dalam pembangunan. strengths and weaknesses of discourse analysis. aspek sosial dalam pembangunan. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. educational research procedure. perancangan dan cadangan. data analysis. and objective manner.

kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. It consists of listening to intervals. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section. penganjuran seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. pembahagian masa tak sekata. rules of harmony. alto and tenor clefs. chords and cadences. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. meters and note values. 6. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. Topics given focus here are meters in simple. tidak lazim. Other than that ornaments in music scores will be taught. formation of cadences and the recognition of figured bass. kord. compound and irregular time. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. irregular time division. organization an action research seminar. documentation and publication procedure of action research. triads.PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . skelnada major. pembentukkan kaden. meter dan nilai not. irregular meter. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . minor and chromatic scales and compound intervals. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. peraturan pengharmonian. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. major. melodies.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. triad. klef-alto dan tenor. melodi. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) MZU3101 Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education.

aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. students use melodic decoration in their music composition. faktor-faktor sosiologi. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. sociological and psychological factors that affect music education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. matlamat.MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. pembentukan kord dominan ketujuh. pergerakan pembalikan kedua. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. progression of six four and chord progession in fifths. importance of music. In this course. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. aims and the functions of music in education. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. psikologi. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. arpegio dan kord. philosophical implications. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. fungsi muzik dalam pendidikan. In addition. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord.

dan konsep muzikal. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian.MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. teaching and learning of singing in the music classroom. teknik bermain rekoder soprano. singing. teknik pengendalian alat iringan. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. playing a wider repertoire. This course continues from the previous keyboard I course. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. This course exposes students to various piano technical skills. lagu lapisan. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. arpegio. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. MZP3108G Alat Muzik Utama . keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. kord dan pengaplikasian teori. preparation and arrangement of percussion scores. arpeggio and chord playing. Keyboard technical skills. bacaan not. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. latihan aural. exercises in scale. Tumpuan diberi kepada „postur‟ bermain yang betul. identify problems faced in children‟s singing and to overcome these problems. bermain gitar sambil menyanyi. petikan dan cara „strumming‟. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. bermain pelbagai rentak. jenis rentak iringan. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . penyediaan dan penghasilan skor perkusi. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. a variety of singing repertoire including two part singing. accompaniment. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. harmoni dalam permainan repertoire kibod.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Memperkenalkan kord.

kord. triads. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. triad. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. jumping chord. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. permainan alat muzik. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. broken chord. playing with different rhythm. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. sing melodies in keys changes from major to minor. alberti bass. Students also develop listening skills through aural guitar playing. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. MZP3108V Alat Muzik Utama .Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. mengimprovisasikan melodi di kibod. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. kaden. bes alberti.jumping chords and chomping chords at the keyboard. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. irama. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. reading of notes. playing the guitar while singing. melodi. chords. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. chords and musical concepts. mengenal pasti jeda. cadence and rhythm. play block chords. latihan dalam permainan iringan kord blok.This course caters to students without knowledge in guitar playing. Kemahiran pendengaran. Focus is on posture. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. It involves aural studies in intervals. broken chords. aural practices. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. melodies. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. singing folk songs. melody improvisation. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. plucking and strumming style. Carl Orff and Jaques Dalcroze. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor.

MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. strumming style with different rhythm and chords. MZP3112V Alat Muzik Utama . ciptaan ensembel rekoder. Emphasis is on style development. In addidtion. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. dynamics and performance preparation. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. This course focuses on continuity. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. rentak. nyanyian lagu. articulation. artikulasi. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. rhythm. dinamik. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . bacaan not. plucking. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. aural. In the teaching and learning of music in the classroom.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. to reinforcement. pelbagai rentak dan kod. MZP3112G Alat Muzik Utama . This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. kemahiran membuat persembahan. Penekanan kepada perkembangan stail. progressing to level two in piano playing techniques. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. tumpuan akan diberi kepada „postur‟ bermain yang betul. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. This course is a continuity from course vocal 1. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. latihan aural. bimbingan.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. petikan dan cara „strumming‟. sight playing and a variety in repertoire.

mingguan. MZP3115G Alat Muzik Utama . primarily on the KBSR music education syllabus. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. dinamik.pengajaran mikro. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 .rancangan harian. planning and writing the year plan. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. penekanan kepada perkembangan stail. rhythm. Zapin and walking bass rhythms. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. sight playing and a variety in repertoire. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. rentak. dynamics and complex skills are developed as the course advances.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. format rancangan pelajaran tahunan. perancangan. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan.This course exposes the students to compositional devices in music education. Students‟ present their respective music composition present during this course. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. harian . This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. permainan piano dalam rentak Inang. This course discusses the primary school music curriculum. artikulasi. Zapin. Style. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. It comprises of preparing. rancangan mingguan . Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. Students are guided in these 3 components throughout the course. articulation. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa.

Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. sight playing and a variety in repertoire. This course focuses on macro teaching sessions. Muzik Ensembel Sosial Popular. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. analisis skor. piano playing techniques. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. practice to reflect and write on the work carried out. video watching or live performances. langkah-langkah pengajaran makro. students are exposed to different music genres through listening activity. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . Muzik Ensembel Lain. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. dan pengalaman praktikal salah satu genre. choral vocal music and solo instrumental music. On this higher level.MZP3115V Alat Muzik Utama . MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . score analisis. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. Music in the form of dance. Muzik Bentuk Tarian Utama. music genres materials are selected from traditional classic music. This course is a continuity from course vocal II. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. “Popular social” ensemble music. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. workshops and practical experiences. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. perancangan sesi pengajaran makro.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. planning of macro teaching sessions. bengkel. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia.

Abad ke 20 dan Jazz. Baroque. MZP3118V Alat Muzik Utama . 20th century and Jazz eras. lawatan ke program konsert / persembahan. Klasik. Jepun. discussions are held to analyse aspects of music genre. India. Romantic. This course focuses on vocal diction techniques. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China.MZP3118G Alat Muzik Utama . styles and composers music scores from Renaissance.Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. teknik persembahan. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. genre. Barok. instrumental ensemble. Classical. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. genre and compositional styles. karya dan stail dengan lebih mendalam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Romantik. memimpin. Japan. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. Thailand and Africa. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. conducting and attending program concerts/performance. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. ensembel instrumental. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. India.

konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. analisis data. prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. romantic and the 20th century eras with different music genres. klasik. educational research procedure. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. proses penyelidikan tindakan. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. planning and proposal.MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. data collection methods. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. action research prosess. tempo and phrasing and singing in various rhythm. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . classic. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. data collection considerations. interpreting the action research data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. interprestasi data penyelidikan tindakan.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. perancangan dan cadangan.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. types of educational research. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. romantik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . MZP3121G Alat Muzik Utama . introduction to various types of educational research design.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. kaedah-kaedah pengumpulan data. ekspresi dalam pelbagai dinamik.

It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. penganjuran seminar. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. MUSIC ACE. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. the role of technology and music software in the production of music composition. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS.MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. China. India. organization an action research seminar. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. 7. art of various cultures. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. Jepun dan Barat. documentation and publication procedure of action research. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. This course covers the concepts. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. various views and contributions of distinguished artists and art educationists.

and visual expression. children‟s creativity and imaginations. konsep 5P. This course focuses on introduction to visual language. the roles of the VAE teachers. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. management of outdoor and indoor activities. resource and teaching aid management. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak.PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. estetika dan ekspresi visual. the importance of curriculum development. objektif kurikulum. peranan guru PSV. principles of design and compositions in art works of various cultures. analisis asas seni reka dalam karya. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. kreativiti. influence and background of various cultures. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. distinguished educationist and researchers in children‟s art. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. creativity. aesthetics. developmental stages of children‟s art. analyzing basic design concept in visual art works. goals and objectives of the VAE curriculum. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. matlamat. comparative studies of basic design concept in visual arts.philosophy. kepentingan perkembangan kurikulum. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. appreciations of children‟s 2-dimensional art works and appreciations of children‟s 3-dimensional art works. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). huraian sukatan pelajaran. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. This course focuses on the background of developmental theory on children‟s visual expressions. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children‟s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. stimulus and factors that affect children‟s art. specifications of the syllabus. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. the 5P concept.

subject matter. approach. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. strategy. pendekatan. lesson planning. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. This course covers the learning theories. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. content and themes in producing art works for the four areas. that is: Drawing and Picture Making. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Pattern-Making and Designing. micro and macro teaching. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. as well as teaching and learning resources. pengajaran mikro dan makro. persediaan mengajar. perancangan dan persediaan mengajar. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. bahan. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Membuat Corak dan Rekaan. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. lesson planning. strategi. Modelling and Constructing. as well as Introduction to Tradisional Crafts. Membuat Corak dan Rekaan. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas.

This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). kaedah pentaksiran PSV. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. applying creativity and artistic process in producing digital art works. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. various approaches in the appreciation of visual art. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. oriental art. application of ICT in teaching and learning VAE. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. Practical activities cover the use of multimedia. jenis-jenis pentaksiran. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. seni oriental. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. tujuan pentaksiran PSV. Mengenal Kraf Tradisional. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). apresiasi karya seni barat. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. seni oriental. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). pengenalan multimedia. oriental art. bentuk pentaksiran PSV. peraturan memberi markah. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. Introduction to Tradisional Crafts. western art. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 .PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works.Membentuk dan Membuat Binaan. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. multimedia dalam PSV.

proses penyelidikan tindakan. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan.This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). concepts of action research and models. writing an action research report and article and ways of making action research data public. kaedah-kaedah pengumpulan data. analisis data. interprestasi data kajian tindakan. types of assessments. drawing techniques. aims of assessment in VAE. methods and forms of assessment. educational research procedure. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. interpreting the action research data. types of educational research. considerations and perceptions in drawings. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. pertimbangan dalam pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. alat dan bahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . action research prosess. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. mark schemes. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data analysis. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. This course covers the types of drawings . pendekatan dan kaedah lukisan. pelbagai fungsi lukisan. introduction to various types of educational research design. prosedur penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. data collection considerations. various functions of drawings from various genres and culture. data collection methods. teknik menghasilkan lukisan. approaches and methods. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. tools and materials. evaluation of art works and evaluation of portfolios. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. planning and proposal.

aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. the usage of text books. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. the importance and fundamental knowledge of art projects. implementing art projects. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. management and organisational process of art projects. making feedback reports and taking further actions. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One.This course covers the management and organisation of art projects. This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. teachers guide book. documentation and publication procedure of action research. planning art projects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Penyelidikan Tindakan II . penganjuran seminar. organization an action research seminar.

It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah.6. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur‟an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur‟an. lesson planning and practical teaching. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur‟an iaitu pengenalan kepada Al-Qur‟an. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. approach. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.6. analisis dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur‟an. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur‟an. the strategies. lesson planning and practical teaching. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. application of ”tajwid” rules in reciting. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . This course focuses on the introduction to Al-Quran education. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 .This course focuses on strategy. exposure to planning and implementing teaching strategies. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam.6 dan amali pengajaran Ibadah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . lesson planning and practical teaching . memorising and interpreting of the Quranic verses.

lesson plans and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6 dan amali pengajaran Akhlak. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . perancangan pengajaran mikro. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. according to the Islamic education syllabus for primary schools.6. exposure to planning and implementing teaching strategies.6 dan amali pengajaran Sirah. It also discuses the teaching strategies . analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. The course focuses on the content analysis on ”Jawi”.6. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . lesson planning and practical teaching. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. bahagian amali.huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. kajian teks jawi klasik dan moden. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. pembinaan bahan sumber. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. kemahiran menulis khat. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. exposure to planning and implementing teaching strategies. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran.

amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. proses penyelidikan tindakan. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. their main topic of discussions. measurement. bentuk penilaian.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. analisis sahsiah Rasulullah s. item building.a.a.w. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. and issues of deviance in “aqidah”. Penyelidikan Tindakan I . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.a. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.w. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. dan tokoh ilmuan Islam. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. analysis of the Prophet Muhammad s. planning and practical teaching. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. prosedur penyelidikan pendidikan. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. perancangan dan cadangan. pertimbangan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. types and field of testing. basic skills. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars.‟s special traits. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. This course focuses on concepts. kaedah-kaedah pengumpulan data. assessment and evaluation in Islamic education. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. bidang pembelajaran yang diuji. micro and macro teaching concepts. building and using resources in teaching and learning of Islamic education.w.This course emphasizes on selection of topics. the impact of faith in life. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course focuses on the “dakwah”. tables of specification and PAFA assessment. pembinaan item Pendidikan Islam. sebagai seorang pendidik. contoh dan pelaksanaan.

prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. introduction to various types of educational research design. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. the component of health. methodology in fiqh. Islamic economy and management of properties in Islam. concepts of action research and models. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. interprestasi data kajian tindakan. ekonomi Islam. kaedah Fiqh. planning and proposal. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education.dalam pengumpulan data. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. jadual latihan kecergasan fizikal. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. action research prosess. organizing an action research seminar. analisis data. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. motorBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . penganjuran seminar. data analysis. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. physical fitness and the importance of physical fitness. sembelihan dalam Islam. data collection considerations. analysis and justification on issues related to fiqh studies. data collection methods. 9. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. interpreting the action research data.related fitness. writing an action research report and article and ways of making action research data public. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. This course includes concepts and definition of total fitness. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. documentation and publication procedure of action research. types of educational research. animal slaughtering.

Bunker and Thorpe Model 1982. training schedule of physical fitness. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. This course to expose students to various swimming skilss. the acquiring of skills in the track and field event.related physical fitness componen. teaching and learning of basic movement. model Bunker and Thorpe 1982. children‟s games. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. structure and the organisation of society. pengelolaan permainan dan teknik permainan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. basic teaching and learning methodology of swimming. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. evaluation. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. keselamatan renang. basic movement concept. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. swimming safety. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. struktur dan organisasi persatuan. This course stress on rules and regulations. penilaian. training principles of physical fitness. konsep pergerakan asas. permainan kanak-kanak. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . organizing games and techniques. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. asas terjunan. kemahiran acara padang. officiating and organising and management of swimming competition. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. training methodology for physical fitness. periodisation of training and effects of training on physical fitness. kemahiran acara balapan. pengurusan. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. management.

This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. the aspects of managing. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. blood vessels and circulation. somatic growth. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. kematangan. sistem rangka. penganalisisan perlakuan. saluran dan peredaran darah. nervous system. aspek pengurusan. sistem saraf. endocrine system. maturation and motor learning. This course includes the definition and concept of growth. feedback. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. adipose tissue and body composition. „attention‟ dan prestasi. motor learning. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. maturation and physical performance. functional development. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. pemprosesan maklumat. pembelajaran motor. cellular level and tissue level of organisation. attention and performance. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. pertumbuhan somatik. digestive system. sistem penghadaman. koordinasi. retention and transfer of learning. kematangan dan pembelajaran motor. kanak-kanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . sistem limfatik dan imuniti. Integumentary system. sistem respirasi. perbezaan individu. keselamatan murid-murid. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. aktiviti fizikal dan sukan. coordination. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. darah. individual differences and capabilities. selular dan tisu organisma. pengelolaan dan pentadbiran. motor control. sistem otot. blood. Heart. . tisu adipos dan komposisi badan. muscular system. administrating and organizing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. kawalan motor. maturation and factors that influence growth. maklumbalas. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. lymphatic system and immunity. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. skeletal system. nutrition and metabolism as well as urinary system. sistem endokrina. kematangan dan prestasi fizikal. jantung. respiratory system.chemical level. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. sistem integumentari. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. human information processing. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan.PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan.

perancangan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. pengelolaan. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. rekreasi dan kesenggangan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sukatan dan tafsirannya. managing. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. konsep. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the interpretation of curriculum. criteria in choosing physical education acitivities. This course covers the philosophies. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. concepts. administrating and organizing. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pengurusan. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. objectives. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. kepentingan. the importance of physical education. pengelolaan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. planning. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengurusan. aims. penganalisisan perlakuan. recreation and leisure. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. The aspects of managing. analyzing performance. history and literatures of outdoor education.

konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. aspek pengelolaan. managing physical education and sports. values and ethics in sports. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. administrating and organizing. the aspects of managing. administrating and organizing. managing tradisional games. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. penganalisisan perlakuan. pengurusan. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. laws and administration of sports.PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. This course discusses the management and administration of physical education and sports. the aspects of managing. sports development programme. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. administration of national and international sports agency. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pengurusan. program pembangunan sukan. penganalisisan perlakuan. isu-isu dalam sukan. analyzing performance. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. nilai dan etika dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan permainan tradisional. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. aspek pengelolaan. issues in sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. undang-undang dan pentadbiran sukan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

pertimbangan dalam pengumpulan data. physical education and sports. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. the interpretation of curriculum. interprestasi data kajian tindakan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. The course helps student to develop different type of tests. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. It discusses introduction to research methods in education. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. types of educational research. action research prosess. prosedur penyelidikan pendidikan. planning and proposal. measurement and evaluation in physical education and sports. data collection considerations. data collection methods. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. This course includes the concept of test. data analysis. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. analysis and interpretation. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. proses penyelidikan tindakan. educational research procedure. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. analisis data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. introduction to various types of educational research design. pembinaan ujian. perancangan dan cadangan.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pendidikan jasmani dan sukan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. kaedah-kaedah pengumpulan data. selecting test. concepts of action research and models. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. pemilihan jenis-jenis ujian. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. Students will be exposed to different types of research in health. Emphasis given to the concepts of physical education.

principles in managing fracture. pendarahan terbuka. lifting and carrying of patient. penganjuran seminar. sociology theories in sports. documentation and publication procedure of action research. goal. prinsip menguruskan kecederaan patah. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. motivation. organizing an action research seminar. sukan. basic principles of first aid.PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. asthma and heart attack. sports and economy. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. exposure to extreme heat. sukan dan ekonomi. body. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. sukan dan media. pengsan. badan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. skin injury. pendekatan rawatan kecederaan. asma dan serangan jantung. faint. sports medicine and coaches of sports. sports. mengangkat dan membawa pesakit. feedback. injury to the hand. airways and cardiopulmonary resuscitation. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. pressure and anxiety in sports. sports and media. kaki. „burn out‟ dan lebihan latihan dalam sukan. soft tissue injury. deviation and aggression in sports. keganasan dalam sukan. socialization in sports. prevention of injury in sports. terdedah kepada haba yang melampau. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. legs. approach in treatment of injury. arousal. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. kebangkitan. kepala dan mata. sports personality. kecederaan kulit. Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) PJM3119 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kecederaan tisu lembut. pencegahan kecederaan dalam sukan. the definition of sports sociology. This course includes sports psychology and sports sociology. teori sosial dalam sukan. prinsip asas pertolongan cemas. This course discusses the basic concept of sports injury. motivasi. peneguhan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. sports history. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . definisi sosiologi sukan. burn out and overtraining in sports. perubatan sukan dan jurulatih sukan. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. kecederaan bahagian tangan. child psychology development via sports. sukan dan kanakkanak. open wound. sports and children. head and eyes. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. deviasi dalam sukan. maklumbalas. personaliti. reinforcement. penetapan matlamat.

real and complex numbers. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory.tessellations. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. teselasi. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. nombor nyata dan nombor kompleks. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. In the process. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . geometri 3-dimensi dan seksyen konik. 3-dimensional geometry and conic sections. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. The use of ICT e. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. irrational. nombor bukan nisbah. rational. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. It discusses concepts in plane geometry . exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. there is a further exploration into the sets of natural. In addition. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Semasa proses pembelajaran.10. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. Pelajar didedahkan kepada makna. nombor nisbah. simetri dan transformasi. Selain itu. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. In addition.g. symmetries and transformations. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities.

pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. teaching and learning aids. teknologi dalam matematik. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. In addition. It provides information about introduction to decision mathematics. rangkaian. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. technology in mathematics. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. linear programming. algorithms. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. analisa laluan kritikal. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. using relevant mathematical ideas. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. pemprograman linear. graf. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. chi-square test. networks. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. Dalam kursus ini. mathematics facilities and management of resources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . ujian chisquare. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics.MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. graphs. heuristic algorithms and methods of sorting. jenis-jenis carian. critical path analysis. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. algoritma. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. types of searches. Students will be introduced to printed materials. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. fungsi dan graf. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. decimals and percentages. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Fractions. basic understanding of limits and limit theorem. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. fractions. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Teaching of Numbers. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Discussions cover aspects related to children‟s conceptual developments. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. and patterns and relationships. Selain itu. derivatives and integrals. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. perpuluhan dan peratus. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. pecahan. Pecahan. Konsep ruang vektor dalam R 2 dan R3 juga dibincangkan. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan.

interpretasi data penyelidikan tindakan. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti „hands-on‟. measurement and data handling. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. educational research procedure. introduction to various types of educational research design. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . writing an action research report and article. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. kaedah-kaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. data collection methods. students will learn to teach the key concepts in geometry. concepts of action research and models. It helps students to diagnose children‟s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children‟s special needs in learning mathematics. action research process. perancangan dan cadangan.MTE3111 Teaching of Geometry. types of educational research. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I . Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. pengukuran dan pengendalian data. Dalam kursus ini. and ways of making action research data public. data collection considerations. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. analisis data. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. planning and proposal.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] MTE3113 3(3+0) This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. data analysis. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. interpreting the action research data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics.

Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. use of mathematical modeling in biology and ecology. perkumuhan haiwan. classical codes and ciphers. animal respiration. kod dan kriptografi. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. organization an action research seminar. pembiakan tumbuhan. animal reproduction. animal excretion. cellular respiration in plants and animals. and some key mathematical ideas related to calculus. animal nutrition. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. makanan dan kesihatan. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. nutrisi haiwan.MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . plant nutrition. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. cell structure and function. tumbesaran. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. plant respiration. perkumuhan tumbuhan. growth. respirasi tumbuhan. plant excretion. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. penganjuran seminar. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. kod klasik dan nombor rahsia. respirasi haiwan. Its contents cover mathematics in every day life. pembiakan haiwan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. struktur sel dan fungsi. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. nutrisi tumbuhan. food and wellbeing. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. It explores the nature of life. 11. codes and cryptography. plant reproduction. documentation and publication procedure of action research. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. movement and support in animals and plant responses to stimulus.

polimer semulajadi dan kertas. understanding children‟s development. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. asid sulfur dan asid nitrik. teori pembelajaran Bruner. eter dan ammina. getah. dealing with children‟s misconceptions and conceptual change. Shiffrin and Baddeley‟s. how children learn science. alkohol. Gagne‟s learning theory. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. strategi Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . Bruner‟s learning theory. Behaviourist learning theory. sulphuric acid and nitric acid. esters and amides. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.SCE 3102 Children‟s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course discusses how children perceive science. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . aloi. understanding children‟s ideas in science. polimer tiruan dan plastik. rubber. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. what do children need to help them learn through constructivism. teori pembelajaran Ausubel. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. issues in science education. bijih dan galian. cara kanak-kanak mempelajari sains. Malaysian primary science curriculum I. bentuk sains dan mempelajari sains. perusahaan penyediaan ammonia. memahami idea kanak-kanak dalam sains. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. fuel. synthetic polymers and plastics. teori pemprosesan maklumat-Atkin. ores and minerals. alcohol. industrial preparation of ammonia. carboxylic acids. soaps and detergents. isu-isu dalam pendidikan sains. Shiffrin dan Baddeley. assessing children‟s ideas and misconceptions in science. explores the nature of science. sabun dan detergen. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. information-processing theory-Atkins. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. teaching science for all children and science for exceptional children. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. bahan komposit. aldehydes and ketones. ester dan amid. Malaysian primary science curriculum II. Ausubel‟s learning theory. composite materials. teaching and learning strategies for primary science. sebatian beraroma. aldehid dan keton. perkembangan kanak-kanak. ethers and amines. the constructivist approaches. natural polymers and paper. meneroka ciri-ciri sains. teori pembelajaran Gagne. teori pembelajaran tingkah laku. the nature of science and how children learn science. aromatic compounds. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. asid karboksilik. pendekatan konstruktivisme. bahan bakar. alloys.

ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. muzik dalam fizik. pemahaman tentang trenda populasi. ancaman terhadap kepelbagaian. forces in fluids. acquiring manipulative skills. electricity and magnetism at work. daya dalam cecair. ecosystem services. kepelbagaian tumbuhan. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. work and machines. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. learning objectives.pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. It explores about ecosystem. pengajaran sains sekolah rendah. electrical circuits in the house. microteaching skills and macro teaching. acoustic ecology and biodiversity collection submission. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . the physics of music. pemuliharaan in situ. generation and transmission of electricity. kepelbagaian biologi. ekosistem. genetic diversity. the basic science process skills and integrated science process skills. planetary and satellite motion. termometeri dan termometer. menggunakan cahaya. in-situ conservation. kepelbagaian genetik. It explains about lesson planning. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. planning a daily lesson plan. gerakan. gerakan planet dan satelit. using light. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. penjanaan dan transmisi elektrik. daily lesson plan. applying Newton‟s laws in everyday life. kepelbagaian haiwan. biodiversity. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. learning outcomes. understanding population trends. thermometry and thermometers. pemuliharaan ex situ. threats to biodiversity. litar elektrik dalam rumah. memperolehi kemahiran manipulatif. kerja dan mesin. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. faedah ekosistem. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. primary science teaching. physics and measurement in everyday life. writing lesson plans. plant diversity. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. animal diversity. motion. ex-situ conservation. use of electronics and semi-conductors. kegunaan elektronik dan semi konduktor. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik.

hukum pertama termodinamik. definisi istilah. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. The earth: structure. alat-alat pentaksiran. science teaching and learning resources. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. preparation and improvisation of selected resources and presentation. preservation of biological specimens.Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. objektif pembelajaran. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. definition of terms. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. dan nuklear kimia. asal usul . electrochemistry and nuclear chemistry. sistem solar. scoring of assessment. areas of assessment in primary school science. hasil-hasil pembelajaran. matlamat pentaksiran. origins and its major systems and space: the solar system. It explores about energy. sistem-sistem utama dan angkasa. bentuk-bentuk pentaksiran. cara pengendalian selamat bahan-bahan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . tenaga. interpreting test score and forms of examination. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. penskoran pentaksiran. pentadbiran ujian. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. outer space. termokimia. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. rules and safety in the laboratory. bumi: struktur. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. test design and construction. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. elektrokimia. pengurusan makmal sains. basic laboratory techniques. marking and moderation of test scripts. assessment tools. analysis of test score. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. types of assessment. It will discuss about management of science laboratory. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. merancang rancangan pelajaran harian. rancangan mengajar harian. merancang pelajaran. purpose of assessment. the first law of thermodynamics. thermochemistry. administration of test. analisis skor ujian. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. menulis rancangan pelajaran. rekabentuk dan pembinaan ujian. safe handling of scientific materials handling of chemicals.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. teknologi dan masyarakat. project-based learning for additives in food. teknologi dan masyarakat. organizing an action research seminar. pengawetan spesimen biologi. educational research procedure. technology and society. Kursus ini membincangkan tentang sains. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. concepts of action research and models. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. It discusses introduction to research methods in education. types of educational research. teknik-teknik asas makmal. project-based learning for endurance of resources. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. proses penyelidikan tindakan. interpretasi data penyelidikan tindakan. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. peraturan dan keselamatan dalam makmal. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. project-based learning for conservation. introduction to various types of educational research design. kaedah-kaedah pengumpulan data. analisis data. technology and society. project-based learning design. pembaharuan dan penciptaan. prosedur penyelidikan pendidikan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. isu-isu yang berkaitan dengan sains. planning and proposal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.kimia. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. data collection methods. documentation and publication procedure of action research. project-based learning for pollution and its effect on human health. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. action research process. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. data collection considerations. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. pertimbangan dalam pengumpulan data. innovation and inventions. SCE3114 Science. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . data analysis. Technology and Society (Sains. issues relating to science. project-based learning for energy in the biosphere.

falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. bahan hiasan dalaman dan luaran. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. perkembangan industri pembuatan tempatan. sifat bahan mentah. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. jenis-jenis bahan mentah. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. Proses Perancangan. Technical And Vocational Education System. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. interior and exterior decoration. raw materials and its characteristic. Function Of Technical And Vocational Education.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. asas pembinaan produk. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. the career path and the future of Design and Technology. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. implement the planning and evaluation process. penganjuran seminar. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. teori dan modelBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. barangan logam dan kelengkapan. Philosophy Of Technical And Vocational Education. 12. skills on constructions of wood and metal based project. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. accessories. The Evolution Of Technical And Vocational Education. Management And Administration In Technical And Vocational Education. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan.

strategies. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. mereka cipta stail pakaian. theory and models of curriculum development. teaching method and techniques will also be introduced. planning. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah‟s curriculum. selection and preparation of field for vegetable planting. evaluation. documentation and record keeping. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. penanaman. plant care. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. design curriculum. kajian fabrik. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia.model kurikulum. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. seni reka pakaian. planting. propagation. inovasi kurikulum. strategi. penanaman sayursayuran secara hidroponik. perancangan. penilaian. proses jahitan. Teaching and learning approaches. planting vegetable hydroponically. pengurusan kurikulum. kaedah dan teknik pengajaran. care of ornamental crops and landscape. implementation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. planting. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. curriculum management and innovation. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. reka bentuk kandungan. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. perlaksanaan kurikulum. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. handling of products. dokumentasi dan penyimpanan rekod. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school.

penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. various methods of evaluation. basic statistic. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. pendawaian satu fasa. gathers and. pleats. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. necklines. motor. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. pengukuran dan penilaian. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. marking scheme and mark analysis. interpretation as well as report writing on assessment. pengujian. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 .This course covers topics related to fabric studies and cloth design. mendawai litar pendawaian domestik. merekabentuk PCB dan projek elektronik. openings. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. design printed circuit board. perancangan pentaksiran. hemlines and. item development. types of evaluation and the usage of data & interpretation. test specification table. pembentukan dan pelaksanaan ujian. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. analisis item ujian. sleeves. pedagogical elements and assessment. asas komputer dan rangkaian. asas elektronik berdigit. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. This course also emphasizes design of garment styles. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Topics related to sewing processes include fasterners. pembinaan item ujian. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. membina robot aras teknologi rendah. the preparation of work records and dress making. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. computers and robotics basic component. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. domestic wiring. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. Discussion on validity and reliability of evaluation format. asas penyenggaraan komputer. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik.

This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. kewangan. finance. selection of pets and ornamental fish. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. undang-undang perniagaan. workshop design. dan kerja-kerja amali masakan. materials and tools management.dagang ). electronic commerce ( E–commerce). pengurusan personel. selection and preparation of aquarium and cage. pembiakan ikan. rules and regulation in workshop management. design of food preparation pedagogy and cooking practice. technology in food preparation. teknologi dalam penyediaan makanan. punca dan pencegahan kemalangan.kesayangan. management and daily care of pets. organization and management. pest breeding. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. This course covers topics on food sanitation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . reka cipta masakan. pengurusan dan penjagaan harian. best practices on workshop safety. preparation of food. table setting. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. financial management. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. preparation and keeping of documentation and records. pengurusan kewangan. pengurusan bahan dan alatan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. reka bentuk bengkel. business law. housing and equipments for pet rearing. pembiakan dan pengendalian. penyediaan makanan. prinsip memasak dan tatasajian. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. pedagogi. perniagaan elektronik ( E. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. pengurusan dan pengendalian bengkel. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. causes and prevention of accidents. cooking principles and. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health.

prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. types of educational research. design and managing project such as chair. 2D drawing. interprestasi data kajian tindakan. data collection considerations. prosesses and planning project. kaedah-kaedah pengumpulan data. penganjuran seminar. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reportin g) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. 3D design. action research prosess. analisis data. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. tempat alat tulis. proses penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data collection methods. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . layout of interior design and pet‟s house . aplikasi lukisan 2D. planning and proposal. educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public.RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. proses dan perancangan projek. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. organizing an action research seminar. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data analysis. This course emphasizes on product design with computer aided. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. aplikasi lukisan 3D (wireframe. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. interpreting the action research data.

13. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. the history of early childhood education.RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. the transition from home to nursery/preschools. views and ideas of earlier scholars of childhood education. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. This course covers the introduction to early childhood education. the integration of project base learning assessment. pengelolaan aktiviti prasekolah. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. growth and child development. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. reka bentuk industri. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. industrial design and design for manufacturing. the National Preschool Curriculum. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. teaching and learning techniques in preschools. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. processes and planning. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Akta 308 dan Akta 550. product architecture. Act 308 and Act 550. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. This course emphasizes on product development and principle. Children‟s Right. pendekatan dalam kurikulum. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah.

proses kreativiti dan pendekatan pengajaran.PRA3103 Perkembangan Fizikal. factors involve in language development. muzik dan pergerakan. perancangan program sains. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. language activities and also assessment in preschool education. the environment. learning of early science and mathematics components at preschools. curriculum of language and communicative development. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. (Creative Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. penjagaan kesihatan kanak-kanak. This course includes understanding of the cognitive development of young children. pembelajaran Matematik di prasekolah. merancang aktiviti. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. sosiodrama. This course includes the theory and foundation for children‟s language learning. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. methods in teaching and learning language at preschool. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. applying teaching and learning approaches and integrating science in children‟s daily activities. children diseases and preventive measures. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. children health and safety measures and also sex education in preschools. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. seni boneka dan sastera kanak-kanak. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. activities for physical development in preschools. planning of activities and programs for science. persekitaran. pembelajaran sains di prasekolah. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children‟s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak.

theories on moral development. developing confidence to face challenges in everyday life. understanding and managing children‟s emotion. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. aspects of children‟s creativity which involve visual arts. processes of creativity and teaching approaches. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. characteristics. This course discusses in general the children with special needs at preschool. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. pengurusan dan aktiviti. identification of Islamic education and moral curriculum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. socio drama. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. The focus is on the factors due to the disability. ciri-cirinya. management and activities. development of sosial skills and prosocial behaviors. dan perbezaan individu. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. curriculum management. the classification of special needs children. music and movement. puppetry and children literature. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. teori perkembangan moral. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak.This course covers the introduction to creative development. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. and spiritual and moral development activities as well its learning center. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah.

pertimbangan dalam pengumpulan data. penganalisisan. ways on improving family. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. komuniti dan institusi pendidikan. data analysis. objektif. children‟s assessment and evaluation planning. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. This course covers the theories and perspective. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . prosedur penyelidikan pendidikan. It also includes family surrounding. perancangan dan cadangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. interpretasi data penyelidikan tindakan. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. It also discusses the children‟s behavior and discipline which includes attending and solving children‟s behavioral conflict. penyimpanan. aims. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. nilai dan budaya. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course includes the concepts. data recording and compiling. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. building and managing preschool education centers. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. community and education institution.PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. importance and principals of authentic assessment in preschool education. values and customs. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. proses penyelidikan tindakan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. hubungan keluarga. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. melaksanakan perekodan. analisis data. family relationship. objectives. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. kaedah-kaedah pengumpulan data. data collection based on observation. matlamat. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. reports and follow up actions based on data collection. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.

This course provides knowledge about action research method in childhood Education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public.

PRA3114

Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality)

3(3+0)

Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan, kecekapan hubungan, pengurusan kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah, konsep kepimpinan dan perwatakan, kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management, efficient relationship, health, safety and diet management. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters, the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting)

PRA3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan, ciri-ciri, punca masalah, program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects, characteristics, causes, education programmes provided and issues arise in educating these children.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-068

PKU3102

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders)

3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku, teori dan model tingkah laku, jenis-jenis tingkah laku bermasalah, prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku, proses perubahan tingkah laku, strategi pengurusan tingkah laku, isu dan etika pengurusan tingkah laku, pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models, types of problematics behaviour, strategies of behaviour modification and issues concerned. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu)

PKB3104

3(2+1)

Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi, pendekatan dan pembelajaran bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, kajian dan huraian sukatan pelajaran, perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa, latihan aktiviti, latihan pengajaran tatabahasa, pembinaan bahan bantu belajar bahasa, pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. This course discusses language and communication, approaches and language learning, speaking, reading, writing skills, study of the syllabus, preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar, develop learning material, language acquisition and language assesment tools and micro teaching.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-069

PKB3105

English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris)

3(2+1)

This course discusses understanding the English language, listening, speaking, reading and writing skills, syllabus studies, lesson plan, practical: application of language activities, teaching of grammar, production of teaching aid for language skills and micro teaching. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris, kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, kajian sukatan pelajaran, perancangan pengajaran harian, amali: aplikasi aktiviti bahasa, pengajaran tatabahasa, menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. This course covers the important of assessment in special education,the ability of basic learning assessment, social skill and behaviour assesment, oral language assesment, reading, writing and mathematic assesment. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2)

Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari, peraturan dan keselamatan di bengkel, keusahawanan, persediaan mengajar, kemahiran hidup untuk berdikari, kemahiran urus diri, keselamatan diri dan adab bertatasusila, pengurusan rumah tangga, kemahiran memasak, kemahiran jahitan, kemahiran pertukangan, kemahiran berkebun, kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills, home living, cookery, sewing, gardening, rearing pet, self-protect, ethics and classroom management. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik)

PKB3108

3 (2+1)

This course focuses the introduction to Mathematics, problems of learning Mathematics, strategies in teaching Mathematics, activities in Mathematics teaching, assessment of Mathematics skills, teaching aids for Mathematics, functional Mathematics for learning disabilities, Mathematics syllabus sudy, lesson planning, practical: teaching and learning of basic Mathematics skills, strategies and activities in Mathematics, teaching aids and micro teaching.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-070

bahan bantu mengajar. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. speech. pertuturan. teaching aids. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. muzik dan nyanyian. hydro. kajian sukatan pelajaran. permainan dan alternatif. amali: terapi . bahan bantu mengajar Matematik. profesionalisme guru. pengurusan kelas khas. labeling. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. permainan. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. expression art. and micro teaching. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. kepelbagaian kompetensi murid. parents and community involvement and social system issues.physio. strategi dan aktiviti Matematik. dan integrasi. cara kerja. penyediaan rancangan pengajaran. pengajaran dan pembelajaran Sains. seni visual. types of therapy: physio. teaching implementation. play and altenative. functional Science for learning disabilities students. hydro. pelabelan. kemahiran asas proses Sains. visual art. pelaksanaan pengajaran. supervision and communication. music and singing. assessment. visual art. hidro. expression art. assessment of Science skills. teacher profesionalism. permasalahan penguasaan Matematik. pergerakan kreatif. kajian sukatan pelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. This course discusses the introduction to therapy. play and altenative. occupational. practical: application of strategies in teaching Science. penyeliaan dan komunikasi.fisio. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. pentaksiran kepada kemahiran Sains. penilaian kemahiran Matematik. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. teaching and learning Science. hidro. pengawasan. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. occupational. syllabus study. music and singing. cara kerja. therapy . muzik dan nyanyian. pasir dan alternatif. pentaksiran pembelajaran murid. students multiple competencies. pengasingan. jenis-jenis terapi: fisio. pergerakan kreatif. basic skills of Science process. pertuturan. seni visual. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. segregation and integration. teaching aids production. This course discusses strategies and placement of students. special classroom management. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. speech.

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. planning and proposal. kaedahkaedah pengumpulan data. program pemulihan dalam komuniti. types of educational research. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. prosedur penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. action research process. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). special education programmes in Malaysia.PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. multi disciplinary services offered at the CBR. introduction to various types of educational research design. data analysis. concepts of action research and models. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. community-based rehabilitation programme. classroom management. analisis data. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. data collection considerations. administration of special education programmes in Malaysia. data collection methods. This course discusses the introduction to management and administration of special education. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. prinsip dan etika kerja sosial. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. organisational structure of special education in Malaysia. perancangan dan cadangan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. peranan guru Pendidikan Khas. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. pengurusan bilik darjah. principle social work ethics. educational research procedure. role of teachers of special education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpretasi data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data.

language for children with sensory. 15. documentation and publication procedure of action research. bahasa kanak-kanak terencat akal. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. language for children with emotional and behavioural problems. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication.PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. bahasa kanakkanak autisme. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. speech and language. penganjuran seminar. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. language for autism children. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. organizing an action research seminar. komponen-komponen dalam bahasa. handicapped children language. psychosocial development of teenagers with listening problem. component in language. teori-teori perkembangan bahasa. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development. This course looks into communication. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. language development theory.

animals. haiwan. pendekatan bilingual-bicultural. government and occupations. transports and things. kecacatan dan komunikasi. clothings. buildings. budaya dan perayaan. warna. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. pertubuhan. education. Malaysian Sign Language: speech. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. perasaan. sukan dan alam semula jadi. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. makanan dan buah-buahan. impaired and communication. pendidikan. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. needs for various communication methods. health. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. This course discusses the introduction to community deaf culture. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . cultures and festivals. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. kerajaan dan pekerjaan. medicines. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. perubatan.PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. verbs and adjectives. classification communication methods. arah dan masa. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. pakaian. combination of oral and manual communication. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. direction and time. pengangkutan dan benda. pronounce and family. klasifikasi kaedah komunikasi. organisations. feelings. bentuk program intervensi awal. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. bilingualbicultural approach. kata kerja dan kata sifat. kesihatan. kata ganti nama dan keluarga. tempat. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. food and fruit. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. bangunan. gaya hidup komuniti pekak. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. manual communication among children with hearing-impaired . kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. colour. sports and nature. places. kata bantu. the life style of the deaf community. khidmat sokongan. modals. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19.

practical: implement language tests. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. perbualan asas pengetahuan bahasa. questiona answer session. English Grammar. reading and writing teaching method. oral language assesment. Malay language grammar. singing session. achievement level assessment.the ability of basic learning assessment. simulating teaching and learning language sessions. kaedah pengajaran penulisan. basic language knowledge of conversation. English Grammar. This course provides students with a knowledge of mastering language. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. menjalankan sesi nyanyian. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. mentaksir bahasa lisan. kaedah pengajaran bacaan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. story reading. mentaksir bacaan. This course covers the important of assessment in special education. amali : melaksanakan ujian bahasa. menjalankan sesi soal jawab. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. remedial programme planning. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. types of early intervention. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. reading. meliputi: Tatabahasa Melayu. writing and mathematic assesment. membaca petikan/bercerita. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. social skill and behaviour assesment. Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). support services. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education.This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. parents role in early intervention. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English.

PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. audiometri. basic hearing test and audiogram assessment. audiometry. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. practical: developing and managing Mathematics. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. use of FM system. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. program kemahiran auditori. types of learning resources. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. amplikasi pendengaran. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. auditory skill programme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. assessment instrument of speech achievement. implementation of audiometric pediatric observation. text books and newspapers as learning resources. cocklea implant. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. implan koklea. This course focusses on speech acquisation among children. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. listening amplication.type of hearing-impaired and its effect. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. ear anatomy and listening process. penggunaan sistem FM. Science and Local Studies learning resources. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. speech diability among children of hearing-impaired. penilaian bahan sumber pembelajaran. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. Sains dan Kajian Tempatan. This course covers topics of accustic. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. general strategy in overcoming speech problem. assessment of learning resources. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. jenis masalah pendengaran dan kesannya. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. anatomi telinga dan proses pendengaran. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. use and maintaining individual hearing aid.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. multi disciplinary services offered at the CBR. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. introduction to various types of educational research design. pengurusan bilik darjah. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. principle social work ethics. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). community-based rehabilitation programme. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. special education programmes in Malaysia. perancangan dan cadangan. interpreting the action research data. It discusses introduction to research methods in education. role of teachers of special education. administration of special education programmes in Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. planning and proposal. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. classroom management. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. This course discusses the introduction to management and administration of special education. prinsip dan etika kerja sosial. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. data collection considerations. concepts of action research and models. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. action research process. types of educational research. data analysis. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection methods. educational research procedure.PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pertimbangan dalam pengumpulan data. peranan guru Pendidikan Khas. analisis data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedahkaedah pengumpulan data. proses penyelidikan tindakan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. interpretasi data penyelidikan tindakan. organisational structure of special education in Malaysia. prosedur penyelidikan pendidikan. program pemulihan dalam komuniti. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. writing an action research report and article and ways of making action research data public.

penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. development of children with visual impairment compare with the normal children. handicapped children language. language for autism children.PKD3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. language for children with sensory. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . 16. component in language. the role of parents and community. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa kanak-kanak terencat akal. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. komponen-komponen dalam bahasa. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. teori-teori perkembangan bahasa. language development theory. language for children with emotional and behavioural problems. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan.use of other sensors. This course looks into communication. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. factors of Children with Visual Impairment. speech and language. sebab-sebab masalah penglihatan. keluarga dan masyarakat. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. bahasa kanakkanak autisme. penganjuran seminar. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. organizing an action research seminar. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku.

badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. practical :cooking. types of early intervention.PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. dan laporan mata. mentaksir bacaan. kemahiran membeli dan menyimpan barang. visual skills training . punca-punca masalah penglihatan. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. recreation and adaptive physical education. skills of buying and stock keeping things. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . using blindfold and implementation of activities and simulation. pelbagai pentaksiran penglihatan. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. This course covers important concepts in field of living skills. mentaksir bahasa lisan. social skill and behaviour assesment. pengurusan diri. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. writing and mathematic assesment. pengurusan rumah. cooking skills. pelaksanaan aktiviti dan simulasi.the ability of basic learning assessment.blindfold. self and house keeping management. reading. This course covers the important of assessment in special education. parents role in early intervention. support services. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. the visual process and causes of visual impairment. kemahiran penglihatan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. introduction of recreational activities and modify physical education. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. adaptasi kaedah persediaan memasak. adaptasi persekitaran di dapur. various visual assessment methods and children with low vision report. oral language assesment. bentuk program intervensi awal. cara mengatasi masalah penglihatan. khidmat sokongan. self management. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. logaritham. This course covers the planning. transcription of braille exercise. simbol huruf.PKL3107 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. sets. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. quantities. geometri. Kursus ini melliputi huruf. micro and macro teaching. adatasi kurikulum. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. trancsribing exercise. and enrichment exercise. geometry. Kursus ini meliputi simbol nombor. ganda dua. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. logarithms. gabungan akhir huruf. amali : kaedah pengajaran braille. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. educational needs of children with multiple handicaps. huruf terbitan. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. and hands-on experience and to reinforce learning. prepare teaching aids. indices. penggunaan teknologi. adaptation of curriculum. practise Braille. komputer braille. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. composite signs initial wordsigns. algebra. lower wordsigns. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. operasi asas matematik. use ICT and other appropriate special aids. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. simple upper groupsigns. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. slate and stylus. matrices and enrichment exercises in theory and practical. kuantiti. algebra. wordsigns. lower groupsigns. final groupsigns. amali: sistem kod braille BM. latihan menulis pindah. pengajaran dan pembelajaran murid buta. computerized braille. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. practical:Bahasa Melayu braille code system. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. latihan braille. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs. basic Mathematical operation. kaedah menulis pindah.

tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. individu. data collection considerations. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. orientasi dan ruang. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. action research process. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. teknik bergerak tanpa pemandu celik. prosedur penyelidikan pendidikan. prinsip dan etika kerja sosial. It discusses introduction to research methods in education. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. types of educational research. kemahiran membiasakan diri. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. principle social work ethics. perancangan dan cadangan. community-based rehabilitation programme. planning and proposal. mobility techniques without guidance. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. orientation and space. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. principal dan terminology in orientation dan mobility. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. multi disciplinary services offered at the CBR. teknik bergerak dengan pemandu celik. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. mobility techniques with guidance. kaedahkaedah pengumpulan data. This course discuses introduction of orientation and mobility. proses penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). program pemulihan dalam komuniti. data analysis.PKL3111 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. analisis data. interpretasi data penyelidikan tindakan. educational research procedure. interpreting the action research data. white stick and other mobility equipment. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. concepts of action research and models.

penganjuran seminar. pengurusan bilik darjah. psikologi perkembangan murid pemulihan. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. studens profile. program pemulihan dalam dan luar negara. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. organizing an action research seminar. This course discusses the introduction to management and administration of special education. profil murid pemulihan. remedial programs in Malaysia and other countries. historical development of remedial education. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. development physchology for remedial students. management of remedial education program. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. pengurusan program pendidikan pemulihan. special education programmes in Malaysia. This course discusses basic remedial education. 17. organisational structure of special education in Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . sejarah perkembangan pemulihan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. role of teachers of special education. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. documentation and publication procedure of action research. peranan guru Pendidikan Khas. administration of special education programmes in Malaysia. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. classroom management. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. strategy of implementation remedial program and education for remedial students.

This course emphasises on the theories and models of classroom management. component in language. bahasa kanak-kanak terencat akal. language for children with emotional and behavioural problems. practical:. This course looks into communication. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language for children with sensory. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. handicapped children language. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. This course focuses on introduction of perception.. remedial students‟ behavioral management. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. forming of remedial class. bahasa kanakkanak autisme. the role and characteristics of a remedial teacher. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. types of perceptions. komponen-komponen dalam bahasa. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. penubuhan kelas pemulihan. causes and strategies to overcome the problems. language for autism children. jenis-jenis pengamatan. language development theory. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. strategies to overcome the problems. individual planning education. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. bahasa dan pertuturan. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. roles of school administrator in remedial education program. speech and language. ujian diagnostik masalah pengamatan. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. support services. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 .

perkembangan kanakkanak disleksia. management for dyslexia program. oral skill. membaca dan kefahaman. bahan bantu belajar. development of dyslexia chilldren. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. reading assessment. This course discusses the development and language skill. kemahiran kefahaman. rancangan pengajaran dan pembelajaran. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. syallabus studies. practical: the implementaion of oral strategies. writing skill assessment. behaviour assessment. reading and comprehension. kemahiran mengeja. rancangan pengajaran dan pembelajaran. social‟s skill assessment. kaedah pengajaran matematik. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. kemahiran mengarang. mentaksir bahasa lisan.oral assessment. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. membaca dan kefahaman. learnings aids. application strategies in teaching and learning. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. kaedah pengajaran bahasa. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. amali: pelaksaan kemahiran menulis. method of teaching mathematics. kemahiran membaca. kemahiran lisan. This course discusses the introduction to dyslexia. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. amali. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran.PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. assesment and evaluation of dyslexia children. diagnostic test. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. assesment and evaluation for oral skill. pelakasanaan kemahiran mengeja. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. ejaan dan menulis karangan. lesson plan. reading and comprehension. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. the basic ability assessment. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. reading and comprehension skills. method of or information process. practical: assesment implementation. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. pelaksanaan kemahiran mengarang. mentaksir bacaan. instruments for identifications of students. and mathematics assessment. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. amali: pelaksanaan ujian. pengurusan program disleksia.

teaching implementation. sand therapy and alternative therapies. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. speech therapy. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. terapi cara kerja. parents and community involvement and issues in social system . play therapy. kemahiran-kemahiran dalam matematik. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. terapi main. writng skill aids. amali: terapi fisio. dan pengajaran mikro. terapi pergerakan kreatif. mathematics competencies. practical: physiotherapy. This course discusses strategies and placement of the student. profesionalisme guru. spelling skill. comprehension. PKP 3109 Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. assesment and evaluation in writing skill. strategi pengajaran pemulihan matematik. This course discusses the introduction of therapy . pelabelan. pentaksiran pembelajaran murid. teachers‟ professionalism. expression art therapy. kepelbagaian kompetensi murid. practical: the implementation of writing skill. music and singing therapy. dan isu sistem sosial. art therapy. learning assessment. segregation and integration. strategies in teaching remedial mathematics. pengasingan dan integrasi. terapi pertuturan. production of mathematics teaching aids and micro teaching.This course discusses writing skill. mathematics syallabus study. spelling skill. special classroom management. pelaksanaan pengajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . bahan bantu belajar. terapi muzik dan nyanyian. jenis-jenis terapi. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. students‟ multiple competencies.strategi pengajaran pemulihan matematik. penglibatan ibu bapa dan komuniti. types of therapy. diagnostic test instrument. development and acquisition of mathematics. syallabus studies. terapi pasir dan terapi alternatif. spelling and comprehension and lesson plan. penilaian kemahiran matematik. labeling. terapi seni visual. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. assessment in mathematics skill. strategies in teaching remedial mathematics. teaching aids for mathematics and lesson plan. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. communication and supeversion. mengkaji sukatan pelajaran. comprehension skill. hydro therapy. terapi hidro. rancangan pengajaran harian. Pratical: construction of mathematics.

educational research procedure. organizational structure of Education Department in Malaysia. types of educational research. writing an action research report and article and ways of making action research data public. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. community-based rehabilitation programme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . struktur organisasi pendidikan di Malaysia. It discusses introduction to research methods in education. principle social work ethics. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. challenge and vision in management and administration in remedial education. peranan guru pendidikan pemulihan. prinsip dan etika kerja sosial. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection considerations.role of administrator in remedial education. prosedur penyelidikan pendidikan. remedial teachers role. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. planning and proposal. data analysis. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation.PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). clasroom management. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. action research process. proses penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. multi disciplinary services offered at the CBR. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) PKP 3114 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. kaedah-kaedah pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. remedial education programs in schools. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. data collection methods. pengurusan bilik darjah. interpreting the action research data. interpretasi data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. analisis data. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKP3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data.

penganjuran seminar. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. documentation and publication procedure of action research. organizing an action research seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

lecturers and peers in a variety of situations. lecturers and peers in a real life situation. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. BBM. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. skills and teacher values in a guided and real life situation. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. PRK3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Student teachers are expected to plan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Pada peringkat ini. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. jati diri. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students‟ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a real life situation. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. ketahanan diri. Pelajar merancang. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. endurance.PRK3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

organizing games and techniques. pengurusan. model Bunker and Thorpe 1982. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . This course includes the history and development of physical education in Malaysia.chemical level. respiratory system. konsep pergerakan asas. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. pengelolaan permainan dan teknik permainan. teaching and learning of basic movement. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. criteria in choosing physical education acitivities. sistem rangka. blood. digestive system. darah. nutrition and metabolism as well as urinary system. skeletal system. children‟s games. sistem limfatik dan imuniti. blood vessels and circulation. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. management.PAKEJ ELEKTIF 1 1. sistem respirasi. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. the interpretation of curriculum. the importance of physical education. sistem saraf. sukatan dan tafsirannya. PENDIDIKAN JASMANI PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. sistem integumentari. endocrine system. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. nervous system. sistem penghadaman. saluran dan peredaran darah. permainan kanak-kanak. jantung. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. Heart. Bunker and Thorpe Model 1982. sistem otot. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. muscular system. kepentingan. lymphatic system and immunity. selular dan tisu organisma. sistem endokrina. basic movement concept. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.

methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. managing physical education and sports. laws and administration of sports. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. issues in sports. nilai dan etika dalam sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. administration of national and international sports agency. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. values and ethics in sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. sports development programme. approaches. managing tradisional games.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. pengurusan permainan tradisional. program pembangunan sukan. 2. isu-isu dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course focuses on the introduction of strategies. pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum.

and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. penilaian dan pentaksiran. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. describes the teaching steps for every skill. and evaluation. kombinasi penggunaan buku teks. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses on the methodology of teaching listening. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. speaking. focusing on combination of using text book. text book. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. It also discusses topic for micro and macro in teaching. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pengukuran. This course focuses on topic selecting. assessment book and teacher‟s guide as well as their contents. reading. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. membaca dan menulis. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. syllabus contents and its. and writing skills. measurement. This course focuses on topics of assessment. 3.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. bertutur. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa.

terminology of. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. physical and social growth. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. penilaian kemahiran berbahasa Arab. jenis kemahiran. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. pembinaan item. free from prejudice and discrimination. 4. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. penilaian kendalian sekolah. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. positive approach in sexuality. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. This course encompasses the knowledge about health sexuality. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro cara menyediakan rancangan pengajaran harian. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. evaluation and examination of Arabic language. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. perkembangan aspek fizikal dan sosial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . assessment. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. mingguan dan semester.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. konsep penilaian. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti.

perkhidmatan kesihatan sekolah. The course intends to give an understanding on concept. supplementary food plan. objektif. kemahiran mendengar dan bertutur. emergency procedures. prosedur kecemasan. objectives. program kesihatan mulut. konsep. pengayaan. peraturan keselamatan di sekolah. keselamatan diri. sejarah. amalan kebersihan sekolah. storeage of dangerous product. introduction to school health programme integrated approach. safety rules in schools. pengenalan pendidikan kesihatan. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. kemahiran membaca. behaviour. and micro teaching. konsep penggabungjalinan. 5. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. safe road user program and building safety. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. pendekatan bersepadu. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. strategies and approaches in teaching health education. stail pembelajaran. matlamat. pengenalan program kesihatan sekolah. the learning style. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. mouth health programme. school health services. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School‟s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. introduction to health education. keselamatan perkhidmatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. safety services. This course focusses the basic concepts in health education. safety of self. method. rancangan makanan tambahan. falsafah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . history and the curriculum of health education. penyimpanan bahan bahaya. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. school cleanliness practices. This course expose to the concept and principles of safety education.PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. objektif dan organisasi kandungan. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. penyerapan. emphases on children‟s health. the philosophy. kaedah. safety and environmental safety. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. kemahiran menulis.

taxonomy and domain. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. 5P concepts. and writing. Teori Pemerolehan Bahasa. aims. penilaian pengalaman pembelajaran. penilaian bahasa berasaskan projek. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kemahiran membaca. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. mastery. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. table of test specifications. Teori Huraian Bahasa. added value skills and language system. types and method of language assessment. constructivisme. kajian masa depan dan sistem bahasa. teaching method for Malay Language. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. This course describes and elaborates aspect of philosophy. project based language assessment and school based assessment. nilai. kecerdasan pelbagai. application of value added skills. jadual spesifikasi ujian. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. the implementation of teaching and learning activities through contextual. method. techniques. konstruktivisme. evaluation. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pembelajaran masteri. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. peraturan sosiobudaya. reading. teknik pengajaran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . Teori Huraian Bahasa. pembinaan ujian. konsep-konsep: strategi. pengisian kurikulum: ilmu. teknik. application of Road Safety Education. kaedah. pengujian dan penilaian. application of teaching language approaches. and measurement. kewarganegaraan. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. This course focuses on teaching component. content objectives and organization. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. pendekatan. kemahiran belajar cara belajar. taksonomi dan domain. approaches. language skills assessment and language activities. assessment of learning experience. the concepts of strategy. konstruktivisme dan kontekstual. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. application of learning language approach. testing development.pemulihan dan penilaian (“5P”).

teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. teaching reading skills. mengenali dan menulis aksara Cina. peranan. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. This course elaborates on listening and speaking skills. Constructivism Learning Theories. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. assessment of reading skills. approach to teaching writing skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. followed by planning. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. managing and implementing teaching and learning. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. penilaian kemahiran membaca. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. proses pelaksanaan. prinsip dan fungsi. ciri-ciri. This course covers the methodology in learning. kemahiran mengarang. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . matlamat. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. This course studies the concepts. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. characteristics.kemahiran membaca. writing skills. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. preparation of teaching plan for reading skills. roles. 6. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. kemahiran menulis. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. teori pembelajaran konstruktivisme. latihan merancang. reading skill. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca.

This course exposes students to various theories. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. implementation. functions. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. In addition. kaedah. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools.kemahiran mendengar. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. This course comprises the basic concepts. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. keperluan sukatan. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) BTM3102 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. 7. Pendedahan juga diberi tentang teori. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. methods. preparing the table of specification and analysing test results. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. kaedah. principles. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. It exposes students‟ to the theory. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua.

BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. constructing the JSU. aspek bacaan luas. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. With the exposure. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pentaksiran dan penilaian. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. kaedah pembinaan instrumen. penguasaan dan penggunaan bahasa. developing the marking scheme and the administration of examinations. analyzing items. pembelajaran Bahasa Tamil. menganalisis item. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. they are expected to produce various creative texts of their own. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pelbagai genre penulisan.

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

lesson planning. types and methods of the preparation of resources. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. techniques and activities in teaching and learning. syllabus of the Civic and Citizenship Education. This course details the learning theories. kaedah pengajaran dan pembelajaran. objectives. merancang. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. domain. jenis dan cara menghasilkan sumber. aims. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . concept. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. konsep. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. the methods of teaching and learning. perancangan pengajaran. the purposes of the use of resources. domain. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. projek kewarganegaraan. Teori Pembelajaran. This course introduces to students to the rationale. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. tujuan penggunaan sumber. matlamat dan objektif. bentuk projek kewarganegaraan. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. mengurus dan melaksanakan projek. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. skills in teaching and learning.

moral being. teori–teori etika. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. planning. values. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. lesson planning. teori-teori perkembangan moral. insan bermoral. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. pendekatan. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. types of citizenship projects. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. methods. managing and implementation of project. implementation strategy of the citizenship projects. approaches. ethical theories. konsep asas nilai. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. In this course. religious and societal values as well as moral development theories. citizenship project. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . nilai-nilai agama dan masyarakat. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. preparing the scheme of work. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. kaedah. 2. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. the role of moral education teachers in fulfilling the country‟s aspirations. issues faced in assessment of Moral Education.This course details the introduction of Service Learning.

Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. analysis of test score. assessment tools. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. pentadbiran ujian. marking and moderation of test scripts. purpose of assessment. penskoran pentaksiran. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. bentuk-bentuk pentaksiran. scoring of assessment. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. pengajaran sains sekolah rendah. matlamat pentaksiran. Malaysian primary science curriculum I.This course focuses on moral problems faced in schools. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. definisi istilah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. isu-isu dalam pendidikan sains. primary science teaching. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Malaysian primary science curriculum II. administration of test. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. the basic science process skills and integrated science process skills. analisis skor ujian. interpreting test score and forms of examination. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. teaching and learning strategies for primary science. memperolehi kemahiran manipulatif. alat-alat pentaksiran. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. types of assessment. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. test design and construction. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. rekabentuk dan pembinaan ujian. definition of terms. areas of assessment in primary school science. acquiring manipulative skills. issues in science education. teaching science for all children and science for exceptional children. 3. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 .

preservation of biological specimens. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. rules and safety in the laboratory. safe handling of scientific materials handling of chemicals. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. Pelajar didedahkan kepada makna. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. In addition. 4. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. using relevant mathematical ideas. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . pengurusan makmal sains. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. Selain itu. science teaching and learning resources. basic laboratory techniques. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. teknik-teknik asas makmal. peraturan dan keselamatan dalam makmal. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pengawetan spesimen biologi. It will discuss about management of science laboratory. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya.

MTE3109

Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus)

3(2+1)

This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers, fractions, decimals and percentages. Discussions cover aspects related to children‟s conceptual developments, teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children‟s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children‟s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti „hands-on‟.

5.

PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR, matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE), goals and objectives of the VAE curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the VAE teachers, management of outdoor and indoor activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-05

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional, perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2, persediaan mengajar. Aktiviti amali meliputi meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing, Modelling and Constructing, as well as Introduction to Tradisional Crafts, planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject matter, content and themes in producing art works for the four areas. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

PSV3107

3(2+1)

Kursus ini merangkumi teori pembelajaran, pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, perancangan dan persediaan mengajar, pengajaran mikro dan makro, dan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the learning theories, approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum, lesson planning, micro and macro teaching, as well as teaching and learning resources. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV), jenis-jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, mark schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

6.

PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-06

This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes alberti, jumping chord, dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords, broken chords, alberti bass, jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat, permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze, music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan, semester, mingguan dan harian, mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik, mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran, perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro, mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian, permainan alat perkusi, permainan alat rekoder, kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly, weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music, integrate musical elements in the music class in a varied
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-07

the playing of recorder and percussion instruments. reading. identify problems faced in children‟s singing and to overcome these problems. aural sensitivity and movement to music. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. remaja. konsep penggabungjalinan. pengisian kurikulum: ilmu. 5P concepts. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. kemahiran mendengar dan bertutur. konstruktivisme dan kontekstual. objektif dan organisasi kandungan. 7. kemahiran membaca. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. matlamat. kajian masa depan dan sistem bahasa. nilai. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. and writing.manner in order to bring about effective teaching and learning. peraturan sosiobudaya. types and characteristics of children and adult voices. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kemahiran menulis. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kecerdasan pelbagai. This course describes and elaborates aspect of philosophy. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. penyerapan. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. pengayaan. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. pemulihan dan penilaian (“5P”). content objectives and organization. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . teaching and learning of singing in the music classroom. added value skills and language system. kemahiran belajar cara belajar. aims. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. kewarganegaraan. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. micro and macro training sessions.

konsep dan jenis teknik : main peranan. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. kaedah natural. kodkognitif. code-cognitive. story telling. dialogue. dialog. application of value added skills. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. quiz. constructivisme. soal jawab. konsep-konsep: strategi. drama. teknik. orientasi rancangan pengajaran harian. teaching method for Malay Language. situasional. drama. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. debate. inductive and deductive approach. kaedah ajuk hafaz. simulation. brain storming. perbualan telefon dan penyampaian laporan. oral-aural. application of learning language approach. natural method. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. inquiry. the writing of teaching steps. perbahasan. grammar translation. application of Road Safety Education. lingusitic. daily lesson plan orientation. jenis dan kaedah penilaian bahasa. approaches. pendekatan. forum. konstruktivisme. oral-aural. application of teaching language approaches. question and answer. comunity language. method and techniques. jadual spesifikasi ujian.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. This course focuses on teaching component. pendekatan induktif dan deduktif. penilaian pengalaman pembelajaran. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. Teori Pemerolehan Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. penilaian bahasa berasaskan projek. forum. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . Teori Huraian Bahasa. kaedah. mastery. kaedah pengajaran bahasa Melayu. linguistik. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. situational. penulisan langkah pengajaran. simulasi. sumbangsaran. taksonomi dan domain. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. audio lingual method. pembinaan ujian. drill. perbincangan. pendekatan eklektik dan komunikatif. the concepts of strategy. approaches. telephone conversation and report presentation. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. the implementation of teaching and learning activities through contextual. definisi. concept and techniques : role play. latih tubi. pendekatan. bahasa komuniti. Teori Pemerolehan Bahasa. bercerita. tatabahasa terjemahan dan terus. pembelajaran masteri. pengujian dan penilaian. kuiz. kaedah dan teknik. defination. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. method. techniques. inkuiri penemuan. discussion. eklektik and communicative approach.

penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. reading skill. kemahiran menulis. kemahiran mengarang. pengurusan peralatan dan bahan.This course explains the concept and principle of testing. peraturan pemarkahan. financial management. project based language assessment and school based assessment. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. workshop safety. assessment of learning experience. penilaian kemahiran membaca. management and administration. dan bahan bantu mengajar. membina Jadual Spesifikasi Ujian. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. teknik pengajaran kemahiran membaca. 8. pelbagai cara penilaian. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. approaches and methods of teaching techniques of reading. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. penggunaan dan interpretasi data. pengurusan kewangan. approach to teaching writing skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. strategy. writing skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. This course elaborates on listening and speaking skills. strategi. safety and rule regulation. kemahiran membaca. taxonomy and domain. and measurement. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. implement teaching planning and audio visual aids. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. table of test specifications. analisis markah dan statistik asas. teaching reading skills. preparation of teaching plan for reading skills. testing development. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. technique and teaching methodology. jenis penilaian. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. keselamatan bengkel. assessment of reading skills. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. evaluation. language skills assessment and language activities. perancangan pengajaran KHSR. tool and material management. types and method of language assessment.

This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. business law. choice of clothing and sewing and clothes making processes. hermeneutic. and vegetable and ornamental crops production technology. plant care. selection and preparation of equipments and materials. 9. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. This course deals with three main components: home technology. basic statistic. tropical freshwater ornamental fish:. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. femenisme. eksistensialisme. finance. psikoanalisis. undang-undang perniagaan. fenomenologi. electronic commerce (E-commerce). entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. interpretation as well as report writing on assessment. the ornamental fish. competency and school based evaluation. semiotik. pemilihan pakaian. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . kewangan. pascamoden. pembiakan dan penanaman. kritik genre dan kritikan baru. proses jahitan dan membuat pakaian. discussion on validity and reliability of evaluation format. portfolio. pemeliharaan ikan hiasan. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. rearing ornamental fish technology. short term vegetable and ornamental crops. marking scheme and mark analysis. propagation and planting. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. rearing ornamental fish technology. resepsi dan teori tindak balas pembaca. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. surelisme. Marxisme. penyediaan batas dan bekas menanam. test specification table. various methods of evaluation. pengurusan dan penjagaan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing.alternative evaluation skills for using rubric. preparation of planting beds and containers. pengenalan kepada ikan hiasan. pascakolonial. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. management and care of ornamental fish. the vegetable and ornamental crops production technology. Topics coveres studies on fabric. harvesting and use of plants produced. item development.perniagaan elektronik (E-dagang).

semiotic. and forms of children drama. fenomenology and hermeneutic. elemen. pemilihan pelakon. marxism. simulasi dan improvisasi. guru dalam peranan (teachers in action). dan guru sebagai penulis. surelism. puppet. pemilihan. actors selection. selection and script writing. dan pembinaan skrip. short stories. character and characterisation. pengurusan produksi. teater untuk kepelbagaian tujuan. types. jenis dan bentuk drama kanakkanak. proses pengeraman bahan. and presenting a performance. theatre and children theatre. post colonial. bercerita. boneka. forming production management. penerbitan karya. stage performance theory. improvisasi. dialog and location background. novel popular. reading theatre. pengarahan. plot. teachers in action. popular novel. teater pembaca. production. mengadakan sesi uji bakat. poems. sejarah dan latar belakang. visitor in action. genre writing publishing. watak dan perwatakan. a performance. pementasan. story telling. This course elaborates on the definition and concept of drama. genre formation process. creative writing themes and issues. adolescent novel. simulation and improvisation. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. existensialism. cinematography. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. directoring. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . implementing a screen testing. and teacher as a writer. teater dan teater kanak-kanak. femenism. puisi. dialog dan latar tempat. post modern. reading reception dan reflection theory. performance ethics. opinion angle. dan isu karya kreatif. novel remaja. dan new critics. cerpen. asas lakonan dan vokal. etika pementasan. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. kekuatan karya kreatif. persoalan. sinematografi dan persembahan. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. teater dalam bilik darjah. psyco-analysis. produksi. post structuralism dan deconstruction. theatre inclassroom. tetamu dalam aksi. history and background. genre critics. theatre for multipurpose. This course elaborates on the introduction to theatre in education. arcitipal. sudut pandangan. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. tema. basic dramatisation. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. and vocalisation. latar tempat. plot. creative writing strength. element. teori pementasan. autobiography.This course elaborates on literary critics field like.

muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. creative movement. perancangan pengajaran dan pembelajaran. patriotic songs. nyanyian semerta dan aural. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning.10. pengujian dan penilaian. music with movements elements of movement. jenis-jenis pergerakan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. muzik dengan pergerakan. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. teaching and learning music through movements. This course aims to enhance capability and interest in singing children‟s songs and able to choose suitable songs for preschool children. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. testing and evaluation. teaching and learning resources. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. sumber pengajaran dan pembelajaran. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. unsur-unsur pergerakan. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. pergerakan kreatif. introduction to children‟s songs. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. lagu-lagu patriotik. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. children‟s songs and cultural songs. technology in teaching and learning music in classroom. nyanyian kanak-kanak. impromptu singing and aural. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah.

tafsir ayat hukum. tafsir ayat aqidah. isti‟azah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. basmalah. 11. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Muhkam dan Mutasyabih. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. tafsir ayat akhlak. interpretation ayat akhlak. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. its mukjizat. mukjizat al-Quran. interpretation ayat hukum. interpretation ayat aqidah. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. Hadith Qudsi. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Nasikh and Mansukh. Nasikh. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. takbir. Mansukh. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. isti`azah. riwayat hidup perawi hadith. hadith palsu dan implikasinya. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. Muhkam and Mutasyabih. and khatam al-Quran. takbir. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. dan khatam al-Quran. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. the degree of Hadith and rules. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. basmalah. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. hukum beramal. definitions. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. martabat.

theories of second language acquisition. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. kemahiran mengurus bilik darjah. 12. Each tarannum will focus on tabaqat. remedial and enrichment activities. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. The topic Language and literature is also introduced. Nuh. kemahiran membaca dan menulis. Jin. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Nahawand. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. general principles in the teaching of language skills. developing classroom skills. burdah. multiple classroom teaching. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. harakat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Sikah dan Jiharkah. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. an overview of teaching approaches. pengajaran kelas cantum. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners‟ language competency in understanding discourse. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. harakat. wuslah. arRahman. materials selection. burdah.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. classroom management. adaptation and simplification. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. syllabus study. Nahawand. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. reading and writing. arRahman. wuslah. Nuh. and introduction to lesson planning. Jin. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. methods and techniques.

the teaching and assessing of vocabulary. communication. the teaching and assessing of reading skills. the teaching and assessing of listening and speaking skills. testing and evaluation. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. pengajaran. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. the teaching and assessing of literature for primary schools. sintaks dan semantik. pengajaran. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. the teaching and assessing of writing skills. This course covers the methodology in learning. syntax. managing and implementing teaching and learning. mengenali dan menulis aksara Cina. 13. membaca. peperiksaan dan penilaian. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. and semantics. followed by planning. morfologi.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. the teaching of grammar. latihan merancang. komunikasi. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. integration of language skills and language content. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. spelling and dictation. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. tatabahasa dan ejaan. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. morphology. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. the English sound system (phonology).

prinsip dan fungsi. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Constructivism Learning Theories. methods. proses pelaksanaan. This course studies the concepts. functions. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. implementation. preparing the table of specification and analysing test results.BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. matlamat. This course comprises the basic concepts. characteristics. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. teori pembelajaran konstruktivisme. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. roles. peranan. ciri-ciri. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. principles.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

and Cohesive devices in spoken and written language. It focuses on Tense types and aspects. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Subject-verb agreement. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). reading and writing. The topics emphasizes on listening.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. bertutur. Sentence types. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. speaking. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

4 1. teori pembelajaran. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. budaya.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.3 mengurus masa. merancang. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. psikologi dan etika profesional keguruan. 3. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.4 2. emosi dan tekanan secara berkesan. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. 1.3 2. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 . mengintegrasikan kemahiran mengajar. bahan kurikulum. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.5 1. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.1 1. 1. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.2 1.2 3.2 2. 2.1 3. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran. sosial. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 2.6 2. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.6 3.5 2. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 . 5.4 5. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. 6.4 4. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. Etika.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6.2 5.6 5. 4.5 4. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.Hasil Pembelajaran 3. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Komunikasi.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. Kaedah Saintifik.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. etika 4.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.3 5. 4.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 4.4 3. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.5 3. akauntabiliti integriti.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.1 5. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.

5 8. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. menggunakan kemahiran akses kendiri.3 7.4 7. 7. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. 8. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 7. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan.Hasil Pembelajaran 6. membuat muhasabah diri. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan.1 7. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian.5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-03 .5 7. tenaga manusia. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.4 6.4 8.1 8. mengenal pasti kewangan. 6.3 8. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan Pendidikan Seni Visual Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 8. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. 1. 7. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran Pendidikan Seni Visual Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-04 . 2.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Muzik Prasekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-05 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Matematik Pendidikan Jasmani English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 9. Sains MAJOR ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-06 . dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Mora * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual 16. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan Nota: Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Pemulihan Bahasa Melayu * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Matematik Untuk setiap unit.BIL. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).

Datin Sitti Haishah binti Abd.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Bhg. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->