P. 1
PISMP_Buku Panduan Program PISMP 2010

PISMP_Buku Panduan Program PISMP 2010

|Views: 2,205|Likes:
Dipublikasikan oleh Madziah Mat Bunut

More info:

Published by: Madziah Mat Bunut on Oct 02, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
 • 2. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH
 • 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
 • 5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH
 • 7. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH
 • 9. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH
 • 11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH
 • 12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH
 • 13. PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH
 • 17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

8. 3. 7.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1.09 PE2-01 .03 KM-01 . 10. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. LAM-01 LAM-04 14. 2 5. Struktur Program. 2. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras Kursus Pengajian Profesional Kursus Major Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif Kursus Elektif 1 Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4.02 11 PE1-01 . 7 16 19 23 9. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. Matlamat.087 AP-01 . dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i .06 PP-01 . KW-01 .018 TK01 12 13.

KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. selamat maju jaya. pelantikan tenaga pengajar. Agihan Kursus Mengikut Semester. Justeru. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Matriks Hasil Pembelajaran. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Matlamat. Di samping itu. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekian. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Sinopsis Kursus. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Pengenalan.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

responsif. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. holistik. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: Bersifat dinamik. berdaya fikir. relevan. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. dan bersepadu. inovatif. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . kreatif. futuristik.

ii. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. iv. Praktikal dan Kontekstual Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester).i. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Education for International Understanding (EIU). dan Bina Insan Guru. aktiviti kokurikulum. Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. v. Education for Sustainable Development (ESD) Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. Berasaskan Hasil Pembelajaran Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. kemahiran. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Melaksanakan amalan terbaik. Spiral and Developmental Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. Holistik Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Koheren Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. nilai/disposisi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . iii.

penyelidikan tindakan. kajian kes. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . praktikum. dan tugasan. Portfolio Pembelajaran. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. pentaksiran prestasi (performance assessments). Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). c. d. bahan.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Penggunaan Unit Plan. f. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. e. penilaian tugasan terarah. kerja kursus. latihan industri. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. internship. b. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti.

Ujian Akhir Kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi .MQF). peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik. hasil pembelajaran. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN.

pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. viii. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. ii. bahan kurikulum. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. v. iii. vi. kemahiran. pentaksiran. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. budaya. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. Memiliki dan menampilkan nilai. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. dan etika profesional keguruan. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. psikologi. vii. sosial. Sebagai prasyarat. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. iv. etika.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . 3.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Major. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. KURSUS WAJIB 23 (17%) Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) Pengajian Profesional Major Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KURSUS KREDIT 2. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. dan Amalan Profesional. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. 1. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. kemahiran generik.

Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Sepanjang mengikuti program. major dan elektif. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah.

1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Unit Beruniform I Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Kursus Major.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah *Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship KREDIT I – P. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Profesional II – Kursus Major III – Kursus Elektif 1 IV – Kursus Elektif 2 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 .Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.6.

Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .Membentuk dan Membuat Binaan. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.7.

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10.9. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . Fractions.

Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children‟s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM.

13.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115

14.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115

45 (34%)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

14

15.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

15

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

16

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7. 2 3 4 5 2. Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 3. Bahasa Arab 4. 1.

Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 4. Pendidikan Muzik 7. 1. Pendidikan Seni Visual 6. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem. Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 5. 3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2. Fractions. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran.Pakej Elektif 2 Bil.

Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).Bil. 8. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 6 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 12. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 3(2+1) 3 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 4 5 6 14. English Language 13. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. 3 4 5 6 3 4 5 6 9.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.

Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum .s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

serta pemupuk nilai yang gigih. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. penguasa ilmu yang mantap. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. pengguna teknologi maklumat yang cekap. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. dan penilaian kendiri. terarah kendiri. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. mengumpul. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. pendidik yang inovatif. tutorial dan amali. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF.

SINOPSIS KURSUS WAJIB

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0)

Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan, konsep asas tamadun Islam, interaksi antara pelbagai tamadun, Islam dalam tamadun Melayu, tokohtokoh tamadun Islam dan Asia, interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia, Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. This course focuses on the Introduction of Civilisation, basic concept Islamic Civilisation, Islam in the Malay Civilisation, Prominent Figures of the Islamic Civilisation, interaction among various civilisation, Contemporary Issues, „Islam Hadhari‟ and Nation Development Process. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0)

This course aims to build on learners‟ current English language skills. It focuses on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills, Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa, jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis untuk pelbagai tujuan. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0)

This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It builds further on parts of speech/word classes, listening and speaking skills, reading skills, writing for different text types, writing academic papers and writing reflections. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan, penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2)

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan, bengkel asas membaca : kaedah fonetik, kaedah abjad, kaedah pandang dan sebut, bengkel aktiviti pratulisan, bengkel aktiviti penulisan mekanis, bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni Visual, dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik, bengkel pengajaran menggunakan boneka, bengkel pembelajaran secara individu, berpasangan dan berkumpulan, bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point, bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital, seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-01

This course explains and applies pre-reading activities, basic reading workshop : phonetic method, alphabet method, look and seeing method, pre-writing activity workshop, mechanism of writing workshop, immersed reading and writing remedial workshop for Music Education, Visual Art Education and Physical and Health Education, construct and use non electronic teaching and learning materials, workshop for using puppets, individual, paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint, workshop for sound production using digital recorder, seminar and exhibition of Malay language remedial materials. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0)

This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. The topics discussed are problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and also data analysis and interpretation. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0)

Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia, konsep-konsep asas hubungan etnik, masyarakat pluralistik Alam Melayu, pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, agama dan hubungan etnik, cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia, dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. This course focuses on ethnic relation in Malaysia, basic concepts in ethnics relation, pluralistic society in the Malay world, economic development in the context of ethnic relation in Malaysia, politics development in the context of ethnic relation in Malaysia, constitution in the context of ethnic relation in Malaysia, religion and ethnic relation, challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia, and the role of government and society in ethnic relation. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan, pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah, aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, melaksanakan aktiviti mengenal irama, warna dan ruang serta deria dan seni, menjalankan aktiviti meneroka, memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni, melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual, muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education, knowledge and basic skills in arts in primary school, application and management in teaching and learning activities, implementing activities on knowing
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-02

disiplin dan kerohanian. organizing of activities and competition. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . principles of first aid. setup of cocurriculum unit. games enrichment. management of meeting and budget. discipline and spiritual. experiencing. introduction on equipment. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. struktur dan organisasi. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. asas pertolongan cemas. perlembagaan unit beruniform. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan.rhythm. gelanggang dan undang-undang permainan. pengurusan dan pentadbiran. pengenalan alatan. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. latihan dan taktik permainan. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. training and tactical of games. This course focuses on cocurriculum in primary school. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. This course focuses on the history of uniform unit. filing system. management and administration.colour and space as well as senses and arts. constitution of uniform units. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. management of court / field and team and organizing competition. exploring. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. pengurusan mesyuarat dan kewangan. marching. sistem fail dan surat menyurat. asas kawad kaki. pengukuhan kemahiran dalam permainan. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. structure and organization. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. implementing and managing creative activities by integrating music. pengelolaan aktiviti. mengetahui. expressing through arts. penubuhan unit-unit kokurikulum. dan majlis rasmi. knowing. planning and camping. and official function. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. court and rules and regulation of games.

development and importance. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. guru dan hubungan dengan komuniti. pelaksanaan dan penilaian projek. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. potensi dan citra diri seorang insan guru. This course focuses on the introduction and concept of society. This course is a four days camping programme. guru dan akauntabiliti profesionalisme. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. berdaya maju. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. aktiviti kemasyarakatan. preparation. history. classification of society. building their self-esteem. progressive and resilient. rules and regulation. This course focuses on the general knowledge. sejarah. pengurusan ukuran balapan dan padang. management in measurement of track and field events.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. implementation and evaluation of project. history. berdaya tahan. jenis khidmat kemasyarakatan. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. pengkelasan persatuan. basic skills. Through the activities. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. sejarah dan undang-undang. team management. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. perkembangan dan kepentingan persatuan. field event. pembinaan self-esteem. pengurusan. organizing competition. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . dan berdaya saing. track events. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. persediaan. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. khidmat pendidikan kepada komuniti. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. management. kemahiran asas.

The course emphasises on the balanced teacher self development. speaking skills. lawatan benchmarking. infrastructure and school curriculum infostructure. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. profesional circulars. public speaking. pengurusan sekolah. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. khidmat pendidikan kepada komuniti. benchmark leadership characteristics. managing official ceremonies and dressing code. school climate. tertib di meja makan. moral acitivities. raising the flag. students are exposed to teachers and law mandate.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. service circulars. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Akta 550 (1996 ). teacher relationship with community and honesty. Pekeliling Perkhidmatan. kreatif dan inovatif. Surat Pekeliling Ikhtisas. interaksi dengan komuniti setempat. aktiviti kerohanian/moral. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. ciri-ciri kepimpinan. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. Act 550 (1996). Students are exposed to the skill of planning. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. school organisation. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. latihan dalam kumpulan. table ettiquette. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. effective listening. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. kesantunan berbahasa. iklim sekolah. pengucapan awam. kembara sosial. protocol. mandat. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. jenis khidmat kemasyarakatan. organising and attending workshops. kemahiran mendengar secara efektif. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan.

workshops theme. benchmarking visits. conflict inventory. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. inventori konflik. refleksi. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). administering post inventory test of self direct search. finding. interpretation of test.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. professionasme commitment reports and reflective evaluation. professional. innovation. tema bengkel. The focus of the course is related to workshops. This course aims to upgrade continuos self professionalism. reflection. interaksi profesional dengan guru cemerlang. inovasi guru cemerlang. lawatan benchmarking. interaction with excellent teachers. interpretasi dapatan ujian.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

motivasi. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. the roles of teachers in classroom management. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. implications of individual differences. factors that influence the development of the child. nature of human beings from the religious and biological perspectives. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. the National Philosophy of Education. This course encompasses the developmental process of a child.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. implications on teaching and learning. implikasi faktor perbezaan individu. This course encompasses the child‟s learning environment. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. various learning theories. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. basic principles of child development. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. prinsip-prinsip asas perkembangan. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . the underpinning theories of child development. Western and Eastern philosophy of education. model-model pengurusan disiplin. models of discipline management. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. different stages of development. development of children with special needs. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. pelbagai teori pembelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. historical development of the Malaysian education system. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. This course consists of the development of Islamic. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan.

EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. characteristics of a teacher as a professional. matlamat. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. utilization and evaluation of educational media. integration of information and communication technology in teaching and learning. peranan guru biasa sebagai pembimbing. teori. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. multicultural relationship skills and issues. etika. types of guidance and counseling services. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. peringkat perkembangan guru. stages of teacher development. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. learning styles based on different multicultural aspects. management of educational media and resources. akauntabiliti dan kesantunan guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. communications skills. pemilihan. ethics and accountability. kepemimpinan dan peranan guru. This course discusses concepts. penghasilan. selection. roles of ordinary teachers as guidance teachers. application of technical skills in using various instructional media. leadership and roles of teachers. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. teacher politeness. needs. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. This course discusses the concept of a profession. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. practices and development of educational technology. production. pengurusan media dan sumber pendidikan. penggunaan dan penilaian media pengajaran. theories. kemahiran berkomunikasi.

EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. early symptoms of emotional disturbances amongst students. innovation and managing educational changes. teachers and ways to overcome. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . This course discusses educational issues and current challenges.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

This course describes and elaborates aspect of philosophy. oral-aural. latih tubi. drama. nilai. matlamat. pendekatan. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. kaedah ajuk hafaz. bercerita. defination. kajian masa depan dan sistem bahasa. kuiz. inkuiri penemuan. forum. kodkognitif. dialogue. kemahiran mendengar dan bertutur. discussion. telephone conversation and report presentation. reading. daily lesson plan orientation. situational. simulasi. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. inductive and deductive approach. oral-aural. pemulihan dan penilaian (“5P”). pengayaan. dialog. konsep penggabungjalinan. natural method. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. perbualan telefon dan penyampaian laporan. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . method and techniques. perbahasan. quiz. eklektik and communicative approach. penulisan langkah pengajaran. inquiry. content objectives and organization. soal jawab. penyerapan. drama. forum. grammar translation. and writing. comunity language. pendekatan eklektik dan komunikatif. kemahiran belajar cara belajar. kemahiran membaca. added value skills and language system. konstruktivisme dan kontekstual.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. kewarganegaraan. sumbangsaran. simulation. konsep dan jenis teknik : main peranan. pengisian kurikulum: ilmu. peraturan sosiobudaya. the writing of teaching steps. kemahiran menulis. brain storming. drill. kaedah dan teknik. aims. “5P” concepts. pendekatan induktif dan deduktif. perbincangan. objektif dan organisasi kandungan. lingusitic. bahasa komuniti. story telling. concept and techniques : role play. audio lingual method. kaedah natural. definisi. linguistik. approaches. tatabahasa terjemahan dan terus. situasional. debate. kecerdasan pelbagai. orientasi rancangan pengajaran harian. question and answer. code-cognitive. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

teaching method for Malay Language. konstruktivisme. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pendekatan. techniques. pembelajaran masteri. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Huraian Bahasa. approaches. Teori Pemerolehan Bahasa. konsep-konsep: strategi. constructivisme. Teori Pemerolehan Bahasa. mastery. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. teaching method for teaching Malay Language. method. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kaedah. teknik. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kaedah. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. approaches. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Teori Huraian Bahasa. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. konsep-konsep: strategi. the implementation of teaching and learning activities through contextual. constructivisme. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. application of teaching language approaches. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. konstruktivisme. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of value added skills. application of Road Safety education. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. techniques. application of learning language approach. pendekatan. This course focuses on teaching component. teknik. application of teaching language approaches. pembelajaran masteri. method. application of value added skills. the concepts of strategy. mastery. application of Road Safety Education. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. kaedah pengajaran bahasa Melayu.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. the concepts of strategy. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah.

linkages in application structure. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. taksonomi dan domain. use of writing tools.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. assessment of reading skills. application of information processing model. reading skill. testing development. conference and exhibition in ICT. table of test specifications. kemahiran mengarang. learning CDs in teaching. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. preparation of teaching plan for reading skills. internet resources. kemahiran membaca. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. penilaian bahasa berasaskan projek. This course elaborates on listening and speaking skills. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pengujian dan penilaian. types and method of language assessment. language skills assessment and language activities. animation in presentation. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. jadual spesifikasi ujian. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. mereksa cipta animasi. bengkel penggunaan cakera padat. penggunaan alat pengarangan. penilaian pengalaman pembelajaran. approaches and methods of teaching techniques of reading. writing skills. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. teknik pengajaran kemahiran membaca. teaching reading skills. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. learning homepage. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. penilaian kemahiran membaca. ethics. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. virtual and video learning. approach to teaching writing skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . This course describes the use of internet. kemahiran menulis. and measurement. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. evaluation. taxonomy and domain. project based language assessment and school based assessment. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. procedures. pembinaan ujian. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. pengajaran bahasa secara atas talian. pengaplikasian struktur perpautan. on-line learning of language learning. assessment of learning experience.

stylistic. phonemes. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. peraturan paradigmatik. lingistik kontekstual. prosedur program pendidikan pengayaan. applied linguistic. artikulasi dan artikulator. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. reflection : thinking in linguistic. procedure of enrichment education programme. fonem : fonem segmental. huruf-huruf dan simbol fonetik. sejarah perkembangan ilmu linguistik. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. sesi latihan pengajaran. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. This course elaborates on phonetic and phonology theories. pendidikan pengayaan. teaching of assessment. differences in organizing and strategy. struktur linguistik. external factor. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. and standard pronunciation. preparing the lesson plan of remedial session. linguistik diakronik. teaching practical session. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. alphabet and phonetic symbols. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. pronunciation and syllablication exercise. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. specific ways in organizing the remedial session. refleksi : pemikiran dalam linguistik. faktor luaran. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. linguistic developement history. articulation and articulators. implementing of enrichment exercise. dycronic linguistic. This course elaborates on remedial education. This course elaborates on various linguistic fields. sifat bahasa. and scientific Malay language. super segmental phonemes. fonem suprasegmental. pelaksanaan aktiviti pengayaan. contextual linguistic. linguistic structure. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. pronunciation and syllablication in Malay language. pronunciation and syllablication transcription. paradigmatic rule. dan latihan mentranskripsi. language variation. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. penyediaan bahan bantu mengajan. segmental phonemes. language characteristics. perbezaan pengelolaan dan strategi. enrichment education.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. linguistik gunaan. variasi bahasa.

prepositional phrase. ketaksaan dan kekaburan makna. lambang. verbs. short forms. symbols and spelling. and the formation of new words. frasa kerja. skema tatacara pembentukan istilah. sumber istilah. golongan kata. complex sentence and sentence construction process. adjectives. types of words. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. korpus bahasa. istilah singkatan. peristilahan. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. dan ejaan. kata adjektif. makna ayat. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. idiomatic meaning. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. ayat dasar. makna peribahasa. dan kaedah dan teknik terjemahan.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. dan proses penerbitan ayat. proof theory. ayat tunggal. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. single sentence. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. Malay language word form. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . bentuk perkataan bahasa Melayu. ayat majmuk. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. terminology and terminology construction schedule. This course elaborates on semantic. frasa sendi nama. teori pembuktian. golongan kata kerja. adjectives phrase. jenis kata adjektif. clause. semantic change. perkamusan. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. imbuhan dalam bahasa Melayu. isu bahasa terkini. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. makna leksikal. verbs. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. adjectives. and functional word. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. sejarah ejaan jawi. ambiguity and vague meanings. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. kata kerja. affixes in Malay language. Perkamusan. fitur makna. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. dan kelas kata tugas. lexical and contextual meanings. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. frasa adjektif. verb phrase. dan pembentukan kata baharu. feature meaning. the sentence in Malay language included phrase. klausa. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. perubahan semantik.

dictionary. concepts of action research and models. This course elaborates on concept of culture. world view and M alay society cosmology. society. spelling. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. language corpus. Penyelidikan Tindakan II .This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. writing development of vocabulary of the Malay language. planning and proposal. the history of the development of the romanise. the flow and experts of the Malay language vocabulary. masyarakat. dan ekonomi). Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. the study of the classical Malay language texts and its shift. data analysis.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection methods. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. current language issues. the history of Jawi spelling. and national culture. proses penyelidikan tindakan. analisis data. action research prosess. types of educational research. Malay culture (from political. Malay culture in literary and non literary resources. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. serta kebudayaan kebangsaan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. and translation techniques and method. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. Malay language preindepence and past independence. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. prosedur penyelidikan pendidikan. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. kaedah-kaedah pengumpulan data. external influence in Malay society. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. the future and the challenges of the Malay language. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure. introduction to various types of educational research design. interpreting the action research data. sosial. and economic aspects). konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection considerations. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. social. modernisation and planning of the Malay language. penganjuran seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . perancangan dan cadangan. interprestasi data penyelidikan tindakan.

documentation and publication procedure of action research. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. and primary school literary texts appreciation. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. sastera kanakkanak dan remaja. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students‟ language skills ability. This course discusses on the methodology of teaching listening. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. and classification. and writing. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. describes the teaching steps for every skill. speaking. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . literary teaching and learning techniques and activities. reading. discusses every component of the language skills including concepts. importance. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kepentingan. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. membaca dan menulis.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). comparative literature. membaca dan menulis. children and adolescent literature. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. organization an action research seminar. bertutur. tujuan. sastera bandingan. reading. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. aims. speaking. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. approaches in understanding primary school literary texts. bertutur. and writing skills. 2. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills.

teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. seruan. mendedahkan kaedah. techniques and strategies to teach Arabic morphology. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. kata kerja tidak fleksi. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. nouns. al-Ma‟ani dan al-Badi‟. penggunaan gaya bahasa. kata terbitan. rules and forms of Arabic Morphology. Ma‟ani and Badi‟. types of phrases and sentences using nominative. kata kerja fleksi. approaches. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. juga mendedahkan kaedah. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. accusative and genitive. articles. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. struktur ayat namaan dan pembentukannya. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. nouns and verbs approaches. kata nama fleksi. teaching techniques for primary school. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . verbs. teaching suitable syntax. akusatif dan genitif. awzan sarfi (pola morfologi). the principles.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. gaya kecuali . BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . nominal and verbal sentences.

early Islam. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. assessment book and teacher‟s guide. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. Arabic multimedia terminology. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. iaitu zaman Jahiliyah. software applications explains. keistimewaan. zaman Bani Umaiyah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . zaman permulaan Islam. types of literature. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. Abbasy and Modern. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. Umayyad. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. prose and poetry. various types of knowledge sources such as websites via internet. well-known poets. aplikasi perisian. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. syllabus contents and curriculum specifications. orators and writers. hasil-hasil karya penyair. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. Jahily. syllabus and text book. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. combination of using text book.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. tema. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab.

implement of the micro and macro teaching. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course discusses the concept of micro and macro teaching. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. This course exposes students to the terminology of assessment. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. prosedur penyelidikan pendidikan. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro cara menyediakan rancangan pengajaran harian. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. evaluation and examination of Arabic language. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. different skills. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. lesson planning. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. proses penyelidikan tindakan. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. daily. prinsip-prinsip asas penilaian. pengukuran. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.

interpreting the action research data. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. sukukata dan kata. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. pronunciation and articulation of every single Arabic letter.perancangan dan cadangan. phoneme. bahasa kedua dan bahasa asing. language acquisition theories. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. data collection methods. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. analisis data. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. communicative competency and psychological language. concepts of action research and models. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pertimbangan dalam pengumpulan data. moneme. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. interprestasi data penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. educational research procedure. action research prosess. types of educational research. data collection considerations. monem. organization an action research seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. second and foreign languages. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. vowel and consonant. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. syllable and word. morfem. introduction to various types of educational research design. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. It discusses introduction to research methods in education. penganjuran seminar. planning and proposal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . data analysis. kaedah-kaedah pengumpulan data.

Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). pemulaan dan penutup pelajaran. dan peribahasa. konsep penilaian. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning) BCN3102 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. kosa kata. penilaian kendalian sekolah. types of tests and the principles in building Arabic tests items. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). serta konsep pengajaran mikro. penjelasan konsep. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. and idioms. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. teknik soal jawab. penilaian kemahiran berbahasa arab. the terminology of assessment. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. evaluation and examination of Arabic language.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. pembinaan item. 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. vocabulary. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.

proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. latihan merancang. questioning techniques. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children‟s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. followed by planning. mengenali dan menulis aksara Cina. frasa. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. types of sentences and rhetoric. the roles and ethics of language teachers. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. managing and implementing teaching and learning. defining concepts. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . ciri-ciri. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. characteristics. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. jenis-jenis ayat dan retorik. This course covers the methodology in learning. sentence structure. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. phrases. komponen ayat.This course discusses the concept. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. This course encompasses the basic knowledge of children‟s literature: concepts. writing reflections and understanding micro teaching concepts. genre and historical development. Articles from different types of children‟s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. principles and objectives of teaching Chinese language. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran.

characteristics. matlamat. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. roles. proses pelaksanaan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas.BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. This course studies the concepts. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Constructivism Learning Theories. prinsip dan fungsi. peranan. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. ciri-ciri. Texts from different types of prose are selected as basic reading. characteristics. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. and historical development of prose. This course covers the teaching and learning methods of reading. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. This course comprises definitions.

BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. interprestasi data penyelidikan tindakan. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. prosedur penyelidikan pendidikan. various characteristics and historical development of poetry. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. i. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. This course comprises definitions. Distinctive poems of three different types. functions. are selected as basic texts. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Each topic will be followed by micro or macro teaching. kaedah-kaedah pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course covers the basic techniques in writing skills. pertimbangan dalam pengumpulan data. dipilih sebagai bacaan asas. implementation. iaitu Shi. analisis data. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.This course comprises the basic concepts. Ci. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. dan Sanqu. proses penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . Shi. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. principles. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.e. methods. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. preparing the table of specification and analysing test results. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Ci and Sanqu.

novels and dramas are selected as reading texts. organization an action research seminar. data collection considerations. articulations. action research prosess. writing an action research report and article and ways of making action research data public. fictions. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. interpreting the action research data. Distinctive texts of different short stories. aims to enhance students knowledge of Phonology. educational research procedure. sistem fonem bahasa Tamil. documentation and publication procedure of action research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . penganjuran seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting) BCN3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kajian fonologi bahasa Tamil. data collection methods. This course encompasses definitions. concepts of action research and models. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. 4. It discusses introduction to research methods in education. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. fiksyen. sistem morfologi. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. data analysis. sistem bunyi vokal. characteristics and historical development of novel and drama.This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. introduction to various types of educational research design. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. tempat atrikulasinya. planning and proposal.Definisi ilmu linguistik. morphology system. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. types of educational research. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. morphem and competence in the Tamil language. the definition of linguistics. konsonan.

Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Solliyal and Thodariyal. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. Pendedahan juga diberi tentang teori. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. Solliyal dan Thodariyal. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. In addition. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. kaedah. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian.BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. keperluan sukatan. It exposes students‟ to the theory. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. kaedah. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Topics discussed include Eluthiyal. This course exposes students to various theories. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 .

puisi.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. penguasaan dan penggunaan bahasa. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. children‟s literature. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. sastera kanak-kanak. This course focuses on the various genres relating to children. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. caricatures. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. aspek bacaan luas. It discusses the theory. poetry in motion and folklores. approaches and strategies of teaching literature. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. It discusses the importance of creative Tamil literature. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. kepentingan dan peranan berita. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. cartoons. and activities and resources for teaching literature. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to inductive. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 .This course aims to develop students‟ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. With the exposure. pelbagai genre penulisan. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. Topics include appreciating poetry. they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids.

pembelajaran Bahasa Tamil. developing the marking scheme and the administration of examinations. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan.BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. menganalisis item. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate „Punariyal‟. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. kaedah pembinaan instrumen. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. aniyiyal dan yaappiyal. authors and themes and analysis of epics. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. „Aniyiyal‟. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. In addition. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. Topics discussed include the history of classical poems. analyzing items. constructing the JSU. pentaksiran dan penilaian. „Yaappiyaal‟ aspects of Tamil grammar. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. mengapresiasi keunikannya. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Besides looking at themes. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil.

proses penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. action research prosess. types of educational research. data analysis. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. penganjuran seminar. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. the authors and themes. data collection considerations. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. interprestasi data penyelidikan tindakan. planning and proposal. concepts of action research and models.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels.. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. introduction to various types of educational research design. interpreting the action research data. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. It discusses introduction to research methods in education. teknik penghasilan cerpen dan novel.novels. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. analisis data. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. educational research procedure. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels.BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah.

multi-disciplinary.5. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . post-independence era. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. interaksi dan struktur sosial. and races and ethnics. pre-independence era. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. masyarakat dan negara. zaman sebelum kemerdekaan. kandungan pelbagai disiplin. deviant and social control. and the amendment of education policy in national development history. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. thematic strands. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. interaction and social structure. budaya. physical system and the relation with human beings. devian dan kawalan sosial. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. society and country. culture. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. socialisation. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. sosialisasi. zaman selepas kemerdekaan. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. dan kaum dan etnik.

peranan guru dalam pemupukan nilai. moral dan etika. politics.tinjauan perbandingan. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. kewujudan negara. moral human being. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. strategies of education on sustainability in Social Studies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. and politics and government in Islamic perspectives. types of governments – comparative studies. This course focuses on values. the existing of nation. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. insan bermoral. and inculcation of values through government policies. politik. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. doctrine of power separation. teacher‟s role in enhancing values. kuasa dan autoriti. human interaction with the environment and natural resources. bentuk-bentuk kerajaan . moral and ethics.PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. moral and ethics. kedaulatan. doktrin pengasingan kuasa. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. This course requires students to conduct practical activities. sovereignty. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. power and authority. affective domains in instilling positive attitudes. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. moral dan etika. education for sustainable development and education for international understanding. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan.

teaching skills. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. validity and reliability of test. penilaian dan ujian. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. evaluation and test. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . the micro and macro teaching. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. lesson planning. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. perancangan ujian. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. kemahiran pengajaran. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial.This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. analisis items. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. issues in assessment. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. teaching-learning modes and techniques. and the role of teachers in assessment. planning of test. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. pengukuran dan statistik. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. and Civics and Citizenship Education. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. pengajaran mikro dan makro. measurement and statistics. items analysis. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. Students are also exposed to the citizenship project. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. which is a part of practical activities in the learning of social service. and Civics and Citizenship Education. perancangan pengajaran. approaches and strategies in teaching-learning.

and objective manner. pengenalan analisis wacana. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. and the solutions. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. rational. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. kegunaan analisis wacana. It discusses introduction to research methods in education. pertimbangan dalam pengumpulan data. action research prosess. economic sectors in development. data collection methods. strengths and weaknesses of discourse analysis. educational research procedure. This course focuses on the study of economic development. kaedah-kaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. transformasi dan pembangunan ekonomi. analisis wacana dan media massa. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. faktor pertumbuhan ekonomi. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. data analysis. data collection considerations. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. rasional dan objektif. interpreting the action research data. economic transformation and development. types of educational research. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Development) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . human capital investment in knowledge-based economy. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. problems of poverty and eradication strategies. and discourse and social issues. aspek sosial dalam pembangunan. concepts of action research and models. interprestasi data penyelidikan tindakan. discourse analysis and mass media. planning and proposal. sektor ekonomi dalam pembangunan. perancangan dan cadangan. introduction to discourse analysis. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. pemikiran kritikal dan analisis logik. social aspects in development. critical thinking and logical analysis. and Malaysian economy and globalisation. the use of discourse analysis. economic growth factors. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. analisis data. writing an action research report and article and ways of making action research data public.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) MZU3101 Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. Other than that ornaments in music scores will be taught. pembentukkan kaden. kord. 6. formation of cadences and the recognition of figured bass. alto and tenor clefs. minor and chromatic scales and compound intervals. irregular meter. pembahagian masa tak sekata. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. chords and cadences. In the sight singing section. melodi. major. tidak lazim. rules of harmony. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. klef-alto dan tenor. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. melodies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . Topics given focus here are meters in simple.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. meter dan nilai not.PSS3115 Penyelidikan Tindakan II . skelnada major. compound and irregular time. This course also focuses on sight singing. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. It consists of listening to intervals. organization an action research seminar. triad. irregular time division. peraturan pengharmonian. triads. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. meters and note values. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penganjuran seminar. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada.

sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. sociological and psychological factors that affect music education. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. pergerakan pembalikan kedua. aims and the functions of music in education. students use melodic decoration in their music composition. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. In this course. arpegio dan kord. progression of six four and chord progession in fifths. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. pembentukan kord dominan ketujuh. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . importance of music. psikologi. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. fungsi muzik dalam pendidikan. philosophical implications. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. In addition. matlamat. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. faktor-faktor sosiologi.MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah.

students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. preparation and arrangement of percussion scores. dan konsep muzikal. latihan aural. bacaan not. singing. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. identify problems faced in children‟s singing and to overcome these problems. a variety of singing repertoire including two part singing. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. petikan dan cara „strumming‟. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. lagu lapisan. Memperkenalkan kord. Keyboard technical skills. bermain pelbagai rentak. kord dan pengaplikasian teori. arpeggio and chord playing. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. accompaniment. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. arpegio. MZP3108G Alat Muzik Utama . teaching and learning of singing in the music classroom. exercises in scale. Tumpuan diberi kepada „postur‟ bermain yang betul. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. playing a wider repertoire. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. harmoni dalam permainan repertoire kibod. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. teknik bermain rekoder soprano. This course continues from the previous keyboard I course. penyediaan dan penghasilan skor perkusi.MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. jenis rentak iringan. bermain gitar sambil menyanyi. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . This course exposes students to various piano technical skills. teknik pengendalian alat iringan.

triads. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. aural practices. melody improvisation. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. chords and musical concepts. mengenal pasti jeda. play block chords. Kemahiran pendengaran. melodies. Carl Orff and Jaques Dalcroze. broken chord. Focus is on posture. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. cadence and rhythm. chords. alberti bass. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. playing the guitar while singing. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. broken chords. latihan dalam permainan iringan kord blok. permainan alat muzik. Students also develop listening skills through aural guitar playing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . sing melodies in keys changes from major to minor. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. irama.This course caters to students without knowledge in guitar playing. MZP3108V Alat Muzik Utama . plucking and strumming style. jumping chord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. mengimprovisasikan melodi di kibod.jumping chords and chomping chords at the keyboard. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. playing with different rhythm. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. kaden. singing folk songs. reading of notes. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. bes alberti. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. melodi. It involves aural studies in intervals. triad.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. kord.

aural. tumpuan akan diberi kepada „postur‟ bermain yang betul. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. bimbingan. In addidtion. bacaan not. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. dinamik. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. Emphasis is on style development. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. This course is a continuity from course vocal 1. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. pelbagai rentak dan kod. petikan dan cara „strumming‟. artikulasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . rentak. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. strumming style with different rhythm and chords. This course focuses on continuity. rhythm.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. kemahiran membuat persembahan. MZP3112G Alat Muzik Utama . pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. ciptaan ensembel rekoder. Emphasis is on the phonation of vocal techniques.MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. nyanyian lagu. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. sight playing and a variety in repertoire. articulation. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. progressing to level two in piano playing techniques. Penekanan kepada perkembangan stail. MZP3112V Alat Muzik Utama . to reinforcement. latihan aural. dynamics and performance preparation. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. plucking. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. In the teaching and learning of music in the classroom. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik.

This course is a continuity towards level III in piano playing technics.pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum.rancangan harian. Zapin and walking bass rhythms. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. permainan piano dalam rentak Inang. Students are guided in these 3 components throughout the course. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . rentak. format rancangan pelajaran tahunan. primarily on the KBSR music education syllabus.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II .This course exposes the students to compositional devices in music education. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Style. harian . dinamik. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. MZP3115G Alat Muzik Utama . sight playing and a variety in repertoire. artikulasi. rhythm. planning and writing the year plan. penekanan kepada perkembangan stail. perancangan. articulation. Students‟ present their respective music composition present during this course. mingguan. Zapin. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. It comprises of preparing. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. rancangan mingguan . melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.

sight playing and a variety in repertoire. students are exposed to different music genres through listening activity. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. perancangan sesi pengajaran makro. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. This course is a continuity from course vocal II. workshops and practical experiences. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. Music in the form of dance.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. This course focuses on macro teaching sessions. planning of macro teaching sessions. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. piano playing techniques. analisis skor. choral vocal music and solo instrumental music. Muzik Bentuk Tarian Utama. music genres materials are selected from traditional classic music. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . Muzik Ensembel Lain. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. langkah-langkah pengajaran makro. bengkel. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. “Popular social” ensemble music. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. practice to reflect and write on the work carried out. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. score analisis. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. On this higher level. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . Muzik Ensembel Sosial Popular. video watching or live performances. dan pengalaman praktikal salah satu genre. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics .MZP3115V Alat Muzik Utama .

Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. ensembel instrumental. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. instrumental ensemble. India. Abad ke 20 dan Jazz. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. Romantik. MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. genre. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Barok. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. India. MZP3118V Alat Muzik Utama . The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Romantic. Thailand and Africa. genre and compositional styles. Klasik. discussions are held to analyse aspects of music genre. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. memimpin. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. Japan.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. styles and composers music scores from Renaissance.MZP3118G Alat Muzik Utama . Classical. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. Baroque. 20th century and Jazz eras. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. conducting and attending program concerts/performance. teknik persembahan. This course focuses on vocal diction techniques. Jepun. lawatan ke program konsert / persembahan.

ekspresi dalam pelbagai dinamik. data analysis. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. romantik. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. analisis data. interpreting the action research data. interprestasi data penyelidikan tindakan. educational research procedure. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . proses penyelidikan tindakan. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. action research prosess.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . concepts of action research and models. tempo and phrasing and singing in various rhythm. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. classic. It discusses introduction to research methods in education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. perancangan dan cadangan. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. romantic and the 20th century eras with different music genres. data collection methods.MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. planning and proposal. klasik. introduction to various types of educational research design.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. types of educational research. pertimbangan dalam pengumpulan data. MZP3121G Alat Muzik Utama . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data collection considerations. prosedur penyelidikan pendidikan.

Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. penganjuran seminar. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing.MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. China. This course covers the concepts. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. Jepun dan Barat. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. documentation and publication procedure of action research. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. art of various cultures. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. the role of technology and music software in the production of music composition. organization an action research seminar. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. 7. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. MUSIC ACE. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. India.

the 5P concept. huraian sukatan pelajaran. the roles of the VAE teachers. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the importance of curriculum development. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. objektif kurikulum. developmental stages of children‟s art. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . kepentingan perkembangan kurikulum. estetika dan ekspresi visual. aesthetics. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. konsep 5P. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. children‟s creativity and imaginations. principles of design and compositions in art works of various cultures. This course focuses on the background of developmental theory on children‟s visual expressions. and visual expression. goals and objectives of the VAE curriculum. stimulus and factors that affect children‟s art. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. management of outdoor and indoor activities. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. specifications of the syllabus. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. kreativiti. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children‟s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. peranan guru PSV. appreciations of children‟s 2-dimensional art works and appreciations of children‟s 3-dimensional art works. analyzing basic design concept in visual art works. resource and teaching aid management. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. distinguished educationist and researchers in children‟s art. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). analisis asas seni reka dalam karya. matlamat. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. creativity. comparative studies of basic design concept in visual arts.philosophy. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. This course focuses on introduction to visual language. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. influence and background of various cultures. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements.

methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. that is: Drawing and Picture Making. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. Pattern-Making and Designing. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. lesson planning. Modelling and Constructing. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. bahan. Membuat Corak dan Rekaan. as well as practical activities for explorations of tools and materials. lesson planning.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. approach. micro and macro teaching. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. as well as Introduction to Tradisional Crafts. strategy. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. content and themes in producing art works for the four areas. perancangan dan persediaan mengajar. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. persediaan mengajar. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. as well as teaching and learning resources. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. pengajaran mikro dan makro. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. pendekatan. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. strategi. subject matter. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. This course covers the learning theories.

pengenalan multimedia. tujuan pentaksiran PSV. Introduction to Tradisional Crafts. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. applying creativity and artistic process in producing digital art works. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. western art. various approaches in the appreciation of visual art. Practical activities cover the use of multimedia. multimedia dalam PSV. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. seni oriental. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. oriental art. oriental art. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). application of ICT in teaching and learning VAE. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. This course covers the introduction to the art history in western art. apresiasi karya seni barat. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing.Membentuk dan Membuat Binaan. jenis-jenis pentaksiran. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. kaedah pentaksiran PSV. peraturan memberi markah. bentuk pentaksiran PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. seni oriental. Mengenal Kraf Tradisional. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 .PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan.

Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah-kaedah pengumpulan data. various functions of drawings from various genres and culture. It discusses introduction to research methods in education. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. pendekatan dan kaedah lukisan. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. methods and forms of assessment. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pelbagai fungsi lukisan. teknik menghasilkan lukisan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. action research prosess. mark schemes. types of educational research. prosedur penyelidikan pendidikan. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. tools and materials. analisis data. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. data analysis. concepts of action research and models. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data. proses penyelidikan tindakan. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. aims of assessment in VAE. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. data collection considerations. drawing techniques. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. evaluation of art works and evaluation of portfolios. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. educational research procedure. approaches and methods. alat dan bahan. introduction to various types of educational research design. interpreting the action research data. planning and proposal. data collection methods.This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). perancangan dan cadangan. This course covers the types of drawings . considerations and perceptions in drawings. types of assessments. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works.

the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. penganjuran seminar. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. organization an action research seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 .This course covers the management and organisation of art projects. documentation and publication procedure of action research. management and organisational process of art projects. implementing art projects. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. the usage of text books. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the importance and fundamental knowledge of art projects. Penyelidikan Tindakan II . planning art projects. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. teachers guide book. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. 8. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. making feedback reports and taking further actions.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.

6. analisis dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur‟an iaitu pengenalan kepada Al-Qur‟an. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.This course focuses on strategy. lesson planning and practical teaching . PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur‟an. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. application of ”tajwid” rules in reciting. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur‟an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur‟an. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur‟an. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . This course focuses on the introduction to Al-Quran education. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. exposure to planning and implementing teaching strategies.6 dan amali pengajaran Ibadah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. memorising and interpreting of the Quranic verses. lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . the strategies.6. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. approach. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. lesson planning and practical teaching.

6 dan amali pengajaran Akhlak. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi.6 dan amali pengajaran Sirah. perancangan pengajaran mikro. It also discuses the teaching strategies . exposure to planning and implementing teaching strategies. according to the Islamic education syllabus for primary schools. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6.6. bahagian amali. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. lesson planning and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. kajian teks jawi klasik dan moden. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran.huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . exposure to planning and implementing teaching strategies. pembinaan bahan sumber. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. kemahiran menulis khat. lesson plans and practical teaching. The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.

This course focuses on the “dakwah”.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. and issues of deviance in “aqidah”. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. their main topic of discussions. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course focuses on concepts.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. the impact of faith in life.a. measurement. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. micro and macro teaching concepts. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.w. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. proses penyelidikan tindakan. sebagai seorang pendidik. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. bentuk penilaian. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. planning and practical teaching. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. tables of specification and PAFA assessment. assessment and evaluation in Islamic education. contoh dan pelaksanaan. analisis sahsiah Rasulullah s. basic skills. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep.w.a. types and field of testing.‟s special traits. bidang pembelajaran yang diuji. analysis of the Prophet Muhammad s. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. prosedur penyelidikan pendidikan. item building. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. pertimbangan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah.w.This course emphasizes on selection of topics. perancangan dan cadangan. dan tokoh ilmuan Islam. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.a. pembinaan item Pendidikan Islam. Penyelidikan Tindakan I . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. motorBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. planning and proposal. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. the component of health. interprestasi data kajian tindakan. physical fitness and the importance of physical fitness. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. sembelihan dalam Islam. types of educational research. educational research procedure. It discusses introduction to research methods in education. analysis and justification on issues related to fiqh studies. data collection considerations. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. 9. animal slaughtering. data collection methods.related fitness. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. This course includes concepts and definition of total fitness. ekonomi Islam. interpreting the action research data. introduction to various types of educational research design. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. Islamic economy and management of properties in Islam. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. jadual latihan kecergasan fizikal.dalam pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data analysis. action research prosess. penganjuran seminar. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. concepts of action research and models. methodology in fiqh. kaedah Fiqh. analisis data. organizing an action research seminar.

basic teaching and learning methodology of swimming. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. training schedule of physical fitness. evaluation. kemahiran acara balapan. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. kemahiran acara padang. swimming safety. penilaian. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang.related physical fitness componen. Bunker and Thorpe Model 1982. teaching and learning of basic movement. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. children‟s games. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. permainan kanak-kanak. organizing games and techniques. the acquiring of skills in the track and field event. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. basic movement concept. struktur dan organisasi persatuan. This course to expose students to various swimming skilss. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. management. training principles of physical fitness. pengelolaan permainan dan teknik permainan. konsep pergerakan asas. This course stress on rules and regulations. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. model Bunker and Thorpe 1982. training methodology for physical fitness. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. asas terjunan. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. pengurusan. structure and the organisation of society. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. keselamatan renang. officiating and organising and management of swimming competition. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . periodisation of training and effects of training on physical fitness.

retention and transfer of learning. . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. kematangan dan prestasi fizikal. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. keselamatan murid-murid. sistem rangka. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology.chemical level. Heart. administrating and organizing. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengelolaan dan pentadbiran. feedback. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. sistem integumentari. pengekalan dan pemindahan pembelajaran.PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. sistem endokrina. maturation and physical performance. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. functional development. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. darah. lymphatic system and immunity. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. aspek pengurusan. nutrition and metabolism as well as urinary system. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. coordination. respiratory system. koordinasi. skeletal system. human information processing. the aspects of managing. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. kanak-kanak. sistem otot. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. muscular system. nervous system. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. maklumbalas. blood vessels and circulation. motor control. kawalan motor. kematangan dan pembelajaran motor. penganalisisan perlakuan. pemprosesan maklumat. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. „attention‟ dan prestasi. perbezaan individu. somatic growth. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. attention and performance. motor learning. sistem penghadaman. cellular level and tissue level of organisation. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. sistem limfatik dan imuniti. maturation and motor learning. sistem saraf. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . selular dan tisu organisma. pembelajaran motor. individual differences and capabilities. endocrine system. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. tisu adipos dan komposisi badan. sistem respirasi. kematangan. jantung. aktiviti fizikal dan sukan. pertumbuhan somatik. blood. maturation and factors that influence growth. saluran dan peredaran darah. adipose tissue and body composition. digestive system. Integumentary system. This course includes the definition and concept of growth.

the interpretation of curriculum. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. pengurusan. rekreasi dan kesenggangan. concepts. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. planning. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course covers the philosophies. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. objectives. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. kepentingan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. managing. aims. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. penganalisisan perlakuan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course includes the history and development of physical education in Malaysia.PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. pengurusan. sukatan dan tafsirannya. The aspects of managing. perancangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . konsep. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. pengelolaan. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. analyzing performance. recreation and leisure. history and literatures of outdoor education. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. administrating and organizing. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengelolaan. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. the importance of physical education. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. criteria in choosing physical education acitivities.

pengurusan permainan tradisional. the aspects of managing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. administration of national and international sports agency. penganalisisan perlakuan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. penganalisisan perlakuan. values and ethics in sports. This course discusses the management and administration of physical education and sports. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. managing physical education and sports. the aspects of managing. administrating and organizing. laws and administration of sports. analyzing performance. undang-undang dan pentadbiran sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. aspek pengelolaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. issues in sports. administrating and organizing. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. nilai dan etika dalam sukan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengurusan.PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. aspek pengelolaan. managing tradisional games. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. sports development programme. analyzing performance. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. program pembangunan sukan. isu-isu dalam sukan.

interpretasi serta menggunakan hasil ujian. selecting test. introduction to various types of educational research design. analisis data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. prosedur penyelidikan pendidikan. Emphasis given to the concepts of physical education. pembinaan ujian. educational research procedure. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. concepts of action research and models. pemilihan jenis-jenis ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. criteria in choosing adapted physical education acitivities. data collection considerations. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. The course helps student to develop different type of tests. physical education and sports. data analysis. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. planning and proposal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. types of educational research.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. Students will be exposed to different types of research in health. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. perancangan dan cadangan. pendidikan jasmani dan sukan. data collection methods. the interpretation of curriculum. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. action research prosess. writing an action research report and article and ways of making action research data public. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. proses penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. analysis and interpretation. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course includes the concept of test. pertimbangan dalam pengumpulan data. measurement and evaluation in physical education and sports. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data.

principles in managing fracture. sports and children. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. open wound. sports history. motivasi. sukan dan media. pencegahan kecederaan dalam sukan. deviasi dalam sukan. pendarahan terbuka. Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) PJM3119 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. approach in treatment of injury. pendekatan rawatan kecederaan. skin injury. motivation. personaliti. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. asma dan serangan jantung. reinforcement. soft tissue injury. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. „burn out‟ dan lebihan latihan dalam sukan. asthma and heart attack. This course includes sports psychology and sports sociology. This course discusses the basic concept of sports injury. goal. socialization in sports. kebangkitan. badan. feedback. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. lifting and carrying of patient. teori sosial dalam sukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . sukan dan kanakkanak. prinsip asas pertolongan cemas. kecederaan kulit. legs. sports medicine and coaches of sports. basic principles of first aid. kaki. faint. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. sports and media. the definition of sports sociology. kepala dan mata. mengangkat dan membawa pesakit. pengsan. sukan. exposure to extreme heat. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. prevention of injury in sports. child psychology development via sports. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. keganasan dalam sukan. sukan dan ekonomi. kecederaan tisu lembut. documentation and publication procedure of action research. sports. maklumbalas. penganjuran seminar. body. perubatan sukan dan jurulatih sukan. airways and cardiopulmonary resuscitation. kecederaan bahagian tangan. peneguhan. head and eyes. definisi sosiologi sukan. injury to the hand. burn out and overtraining in sports. prinsip menguruskan kecederaan patah. sports personality. penetapan matlamat. sports and economy. sociology theories in sports. pressure and anxiety in sports. terdedah kepada haba yang melampau. arousal. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. organizing an action research seminar.PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. deviation and aggression in sports.

simetri dan transformasi. In addition. The use of ICT e. teselasi.tessellations. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . It discusses concepts in plane geometry . pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. real and complex numbers. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. there is a further exploration into the sets of natural. nombor bukan nisbah.10. 3-dimensional geometry and conic sections. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. nombor nyata dan nombor kompleks. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Semasa proses pembelajaran. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. irrational. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Selain itu. rational. In addition. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. nombor nisbah. In the process. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor.g. Pelajar didedahkan kepada makna. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. symmetries and transformations. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. using relevant mathematical ideas. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. teknologi dalam matematik. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. types of searches. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. critical path analysis. It provides information about introduction to decision mathematics. ujian chisquare. linear programming. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. networks. heuristic algorithms and methods of sorting. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. In addition. jenis-jenis carian. mathematics facilities and management of resources. algoritma. Dalam kursus ini. graf. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. teaching and learning aids. technology in mathematics. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. graphs. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . chi-square test. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. rangkaian. pemprograman linear. Students will be introduced to printed materials. analisa laluan kritikal. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. algorithms.MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan.

Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. decimals and percentages. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Teaching of Numbers. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. derivatives and integrals. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Fractions. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . and patterns and relationships. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. perpuluhan dan peratus. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. fractions. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Konsep ruang vektor dalam R 2 dan R3 juga dibincangkan. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. pecahan. fungsi dan graf. Selain itu. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Pecahan. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Discussions cover aspects related to children‟s conceptual developments. basic understanding of limits and limit theorem. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities.

data collection considerations. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. pengukuran dan pengendalian data. interpretasi data penyelidikan tindakan. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I . Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. It discusses introduction to research methods in education. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Dalam kursus ini. prosedur penyelidikan pendidikan. measurement and data handling. interpreting the action research data. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. writing an action research report and article. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 .MTE3111 Teaching of Geometry. perancangan dan cadangan. data collection methods. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. educational research procedure. action research process. It helps students to diagnose children‟s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children‟s special needs in learning mathematics. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. kaedah-kaedah pengumpulan data. data analysis. concepts of action research and models. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. analisis data. proses penyelidikan tindakan. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti „hands-on‟. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. types of educational research.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] MTE3113 3(3+0) This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. planning and proposal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. and ways of making action research data public. students will learn to teach the key concepts in geometry.

plant excretion. documentation and publication procedure of action research. plant reproduction. 11. food and wellbeing. nutrisi haiwan. respirasi tumbuhan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. cellular respiration in plants and animals. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. perkumuhan haiwan. respirasi haiwan. organization an action research seminar. classical codes and ciphers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. and some key mathematical ideas related to calculus. tumbesaran. pembiakan tumbuhan. growth. perkumuhan tumbuhan. animal nutrition. plant respiration. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. struktur sel dan fungsi.MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its contents cover mathematics in every day life. plant nutrition. animal reproduction. animal excretion. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. cell structure and function. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. movement and support in animals and plant responses to stimulus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. It explores the nature of life. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. makanan dan kesihatan. nutrisi tumbuhan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. codes and cryptography. animal respiration. kod klasik dan nombor rahsia. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. use of mathematical modeling in biology and ecology. kod dan kriptografi. pembiakan haiwan. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education.

esters and amides. information-processing theory-Atkins. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. polimer tiruan dan plastik. alcohol. carboxylic acids. assessing children‟s ideas and misconceptions in science. ethers and amines. Shiffrin and Baddeley‟s. eter dan ammina. ester dan amid. teori pembelajaran Gagne. aldehid dan keton. alkohol. strategi Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . the constructivist approaches. teori pembelajaran Ausubel. Behaviourist learning theory. the nature of science and how children learn science. Shiffrin dan Baddeley. Ausubel‟s learning theory. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. sulphuric acid and nitric acid. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. aldehydes and ketones. teori pembelajaran Bruner. teaching and learning strategies for primary science. bahan bakar. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. aromatic compounds. fuel. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Malaysian primary science curriculum II. memahami idea kanak-kanak dalam sains. getah. teaching science for all children and science for exceptional children. teori pembelajaran tingkah laku. bahan komposit. sebatian beraroma. Bruner‟s learning theory. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . bijih dan galian. pendekatan konstruktivisme.SCE 3102 Children‟s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course discusses how children perceive science. natural polymers and paper. Gagne‟s learning theory. what do children need to help them learn through constructivism. understanding children‟s development. sabun dan detergen. aloi. asid karboksilik. issues in science education. isu-isu dalam pendidikan sains. explores the nature of science. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. industrial preparation of ammonia. synthetic polymers and plastics. polimer semulajadi dan kertas. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. teori pemprosesan maklumat-Atkin. perkembangan kanak-kanak. dealing with children‟s misconceptions and conceptual change. ores and minerals. composite materials. bentuk sains dan mempelajari sains. alloys. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. perusahaan penyediaan ammonia. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. rubber. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. soaps and detergents. Malaysian primary science curriculum I. understanding children‟s ideas in science. asid sulfur dan asid nitrik. how children learn science. meneroka ciri-ciri sains. cara kanak-kanak mempelajari sains.

SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. kepelbagaian genetik. electrical circuits in the house. plant diversity. using light. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. pemuliharaan in situ. It explores about ecosystem. thermometry and thermometers. threats to biodiversity. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. penjanaan dan transmisi elektrik. use of electronics and semi-conductors. genetic diversity. electricity and magnetism at work. forces in fluids. physics and measurement in everyday life. generation and transmission of electricity. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. applying Newton‟s laws in everyday life. learning outcomes. ekosistem. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. memperolehi kemahiran manipulatif. kepelbagaian tumbuhan. primary science teaching. pengajaran sains sekolah rendah. daya dalam cecair. acquiring manipulative skills. microteaching skills and macro teaching. gerakan planet dan satelit. It explains about lesson planning. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. ex-situ conservation. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. planetary and satellite motion. kerja dan mesin. biodiversity. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. acoustic ecology and biodiversity collection submission. muzik dalam fizik. animal diversity. the physics of music. in-situ conservation. kegunaan elektronik dan semi konduktor. kepelbagaian biologi. faedah ekosistem. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. learning objectives. termometeri dan termometer. daily lesson plan.pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. kepelbagaian haiwan. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. litar elektrik dalam rumah. writing lesson plans. pemuliharaan ex situ. ancaman terhadap kepelbagaian. ecosystem services. motion. pemahaman tentang trenda populasi. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. menggunakan cahaya. planning a daily lesson plan. understanding population trends. the basic science process skills and integrated science process skills. work and machines. gerakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 .

types of assessment. pentadbiran ujian. asal usul . angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. electrochemistry and nuclear chemistry. merancang rancangan pelajaran harian. marking and moderation of test scripts. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. elektrokimia. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. The earth: structure. cara pengendalian selamat bahan-bahan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . scoring of assessment. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. dan nuklear kimia. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. termokimia. sistem-sistem utama dan angkasa. rancangan mengajar harian. the first law of thermodynamics. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. assessment tools. pengurusan makmal sains. bentuk-bentuk pentaksiran. sistem solar. matlamat pentaksiran. interpreting test score and forms of examination. alat-alat pentaksiran. preservation of biological specimens. definition of terms. purpose of assessment. bumi: struktur. science teaching and learning resources. tenaga. objektif pembelajaran. safe handling of scientific materials handling of chemicals. thermochemistry. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. penskoran pentaksiran. merancang pelajaran. hasil-hasil pembelajaran. test design and construction. areas of assessment in primary school science. menulis rancangan pelajaran. basic laboratory techniques. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. origins and its major systems and space: the solar system. hukum pertama termodinamik. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. rekabentuk dan pembinaan ujian.Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. It explores about energy. administration of test. outer space. It will discuss about management of science laboratory. analisis skor ujian. definisi istilah. preparation and improvisation of selected resources and presentation. rules and safety in the laboratory. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. analysis of test score. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian.

technology and society. pembaharuan dan penciptaan.kimia. types of educational research. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. interpreting the action research data. data analysis. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. proses penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. project-based learning for pollution and its effect on human health. project-based learning for endurance of resources. technology and society. teknologi dan masyarakat. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. data collection methods. Kursus ini membincangkan tentang sains. documentation and publication procedure of action research. educational research procedure. innovation and inventions. SCE3114 Science. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. introduction to various types of educational research design. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Technology and Society (Sains. teknologi dan masyarakat. kaedah-kaedah pengumpulan data. project-based learning for additives in food. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. It discusses introduction to research methods in education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. issues relating to science. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. peraturan dan keselamatan dalam makmal. project-based learning design. interpretasi data penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. pengawetan spesimen biologi. prosedur penyelidikan pendidikan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. action research process. organizing an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . project-based learning for energy in the biosphere. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. isu-isu yang berkaitan dengan sains. concepts of action research and models. teknik-teknik asas makmal. project-based learning for conservation. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection considerations. analisis data.

perkembangan industri pembuatan tempatan. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. raw materials and its characteristic. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Function Of Technical And Vocational Education. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. jenis-jenis bahan mentah. the career path and the future of Design and Technology. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. Philosophy Of Technical And Vocational Education. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. interior and exterior decoration. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. accessories. implement the planning and evaluation process. bahan hiasan dalaman dan luaran. skills on constructions of wood and metal based project. 12. Management And Administration In Technical And Vocational Education. teori dan modelBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . Proses Perancangan. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. penganjuran seminar. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. The Evolution Of Technical And Vocational Education. barangan logam dan kelengkapan. asas pembinaan produk. sifat bahan mentah. Technical And Vocational Education System. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan.

planting. kajian fabrik. planting. documentation and record keeping. reka bentuk kandungan. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. selection and preparation of field for vegetable planting. strategi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . strategies. design curriculum. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah‟s curriculum. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. kaedah dan teknik pengajaran. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. seni reka pakaian. mereka cipta stail pakaian. pengurusan kurikulum. penanaman. plant care. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. planning. perancangan. teaching method and techniques will also be introduced. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. curriculum management and innovation. perlaksanaan kurikulum. dokumentasi dan penyimpanan rekod. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. care of ornamental crops and landscape. proses jahitan. propagation. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. penanaman sayursayuran secara hidroponik. handling of products. theory and models of curriculum development. penilaian.model kurikulum. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. evaluation. planting vegetable hydroponically. Teaching and learning approaches. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. inovasi kurikulum. implementation.

Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. Discussion on validity and reliability of evaluation format. pembentukan dan pelaksanaan ujian. asas penyenggaraan komputer. pengujian. various methods of evaluation. merekabentuk PCB dan projek elektronik. pleats. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. marking scheme and mark analysis. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. mendawai litar pendawaian domestik. sleeves. types of evaluation and the usage of data & interpretation. membina robot aras teknologi rendah. necklines.This course covers topics related to fabric studies and cloth design. test specification table. pembinaan item ujian. motor. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. analisis item ujian. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. asas komputer dan rangkaian. openings. Topics related to sewing processes include fasterners. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. computers and robotics basic component. perancangan pentaksiran. design printed circuit board. interpretation as well as report writing on assessment. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. basic statistic. domestic wiring. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. pengukuran dan penilaian. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. This course also emphasizes design of garment styles. pedagogical elements and assessment. asas elektronik berdigit. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . the preparation of work records and dress making. item development. hemlines and. gathers and. pendawaian satu fasa. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan.

preparation and keeping of documentation and records. pengurusan dan pengendalian bengkel. punca dan pencegahan kemalangan. pembiakan ikan. reka cipta masakan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. selection and preparation of aquarium and cage. business law. prinsip memasak dan tatasajian. cooking principles and. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. best practices on workshop safety.dagang ). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . selection of pets and ornamental fish. electronic commerce ( E–commerce). pembiakan dan pengendalian. technology in food preparation. teknologi dalam penyediaan makanan. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. This course covers topics on food sanitation. dan kerja-kerja amali masakan. causes and prevention of accidents. pest breeding. pengurusan kewangan. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. pedagogi. perniagaan elektronik ( E. preparation of food. pengurusan dan penjagaan harian. materials and tools management. penyediaan makanan. undang-undang perniagaan. reka bentuk bengkel.kesayangan. design of food preparation pedagogy and cooking practice. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. pengurusan bahan dan alatan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. organization and management. management and daily care of pets. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. workshop design. rules and regulation in workshop management. financial management. kewangan. housing and equipments for pet rearing. pengurusan personel. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. finance. table setting.

aplikasi lukisan 3D (wireframe. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosesses and planning project. perancangan dan cadangan. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. design and managing project such as chair. kaedah-kaedah pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. It discusses introduction to research methods in education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . educational research procedure. organizing an action research seminar. interpreting the action research data. data collection considerations. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur penyelidikan pendidikan. data collection methods. proses penyelidikan tindakan. This course emphasizes on product design with computer aided. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. analisis data. proses dan perancangan projek. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. types of educational research. documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. layout of interior design and pet‟s house .RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. introduction to various types of educational research design. interprestasi data kajian tindakan. 2D drawing. tempat alat tulis. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. planning and proposal. 3D design. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reportin g) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. action research prosess. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. aplikasi lukisan 2D. data analysis. pertimbangan dalam pengumpulan data.

pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. product architecture. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. 13. growth and child development. industrial design and design for manufacturing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . the transition from home to nursery/preschools. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. Children‟s Right. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. This course emphasizes on product development and principle. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Akta 308 dan Akta 550. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. This course covers the introduction to early childhood education. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education.RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. Act 308 and Act 550. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. reka bentuk industri. the integration of project base learning assessment. processes and planning. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. views and ideas of earlier scholars of childhood education. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. pendekatan dalam kurikulum. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. the National Preschool Curriculum. teaching and learning techniques in preschools. the history of early childhood education. pengelolaan aktiviti prasekolah.

Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. activities for physical development in preschools. penjagaan kesihatan kanak-kanak. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. This course includes understanding of the cognitive development of young children. learning of early science and mathematics components at preschools. language activities and also assessment in preschool education. muzik dan pergerakan. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children‟s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. sosiodrama. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. perancangan program sains. merancang aktiviti. factors involve in language development. children diseases and preventive measures. persekitaran. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . pembelajaran sains di prasekolah. planning of activities and programs for science. Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. curriculum of language and communicative development.PRA3103 Perkembangan Fizikal. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. children health and safety measures and also sex education in preschools. This course includes the theory and foundation for children‟s language learning. methods in teaching and learning language at preschool. (Creative Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. applying teaching and learning approaches and integrating science in children‟s daily activities. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. the environment. seni boneka dan sastera kanak-kanak.

pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. curriculum management. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. characteristics.This course covers the introduction to creative development. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. puppetry and children literature. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. development of sosial skills and prosocial behaviors. music and movement. The focus is on the factors due to the disability. identification of Islamic education and moral curriculum. processes of creativity and teaching approaches. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. developing confidence to face challenges in everyday life. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. dan perbezaan individu. management and activities. the classification of special needs children. pengurusan dan aktiviti. teori perkembangan moral. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. understanding and managing children‟s emotion. theories on moral development. and spiritual and moral development activities as well its learning center. aspects of children‟s creativity which involve visual arts. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. ciri-cirinya. This course discusses in general the children with special needs at preschool. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. socio drama.

hubungan keluarga. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course covers the theories and perspective. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. data recording and compiling. interpretasi data penyelidikan tindakan. ways on improving family. building and managing preschool education centers. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. importance and principals of authentic assessment in preschool education. It also discusses the children‟s behavior and discipline which includes attending and solving children‟s behavioral conflict. prosedur penyelidikan pendidikan. objektif. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. community and education institution. proses penyelidikan tindakan. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. penganalisisan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. analisis data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. data collection based on observation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . penyimpanan. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. family relationship. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. reports and follow up actions based on data collection. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. pertimbangan dalam pengumpulan data. melaksanakan perekodan. values and customs. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. komuniti dan institusi pendidikan. It also includes family surrounding. data analysis. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. children‟s assessment and evaluation planning. This course includes the concepts. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. nilai dan budaya. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. aims. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. perancangan dan cadangan. objectives. matlamat.

This course provides knowledge about action research method in childhood Education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public.

PRA3114

Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality)

3(3+0)

Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan, kecekapan hubungan, pengurusan kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah, konsep kepimpinan dan perwatakan, kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management, efficient relationship, health, safety and diet management. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters, the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting)

PRA3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan, ciri-ciri, punca masalah, program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects, characteristics, causes, education programmes provided and issues arise in educating these children.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-068

PKU3102

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders)

3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku, teori dan model tingkah laku, jenis-jenis tingkah laku bermasalah, prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku, proses perubahan tingkah laku, strategi pengurusan tingkah laku, isu dan etika pengurusan tingkah laku, pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models, types of problematics behaviour, strategies of behaviour modification and issues concerned. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu)

PKB3104

3(2+1)

Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi, pendekatan dan pembelajaran bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, kajian dan huraian sukatan pelajaran, perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa, latihan aktiviti, latihan pengajaran tatabahasa, pembinaan bahan bantu belajar bahasa, pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. This course discusses language and communication, approaches and language learning, speaking, reading, writing skills, study of the syllabus, preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar, develop learning material, language acquisition and language assesment tools and micro teaching.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-069

PKB3105

English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris)

3(2+1)

This course discusses understanding the English language, listening, speaking, reading and writing skills, syllabus studies, lesson plan, practical: application of language activities, teaching of grammar, production of teaching aid for language skills and micro teaching. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris, kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, kajian sukatan pelajaran, perancangan pengajaran harian, amali: aplikasi aktiviti bahasa, pengajaran tatabahasa, menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. This course covers the important of assessment in special education,the ability of basic learning assessment, social skill and behaviour assesment, oral language assesment, reading, writing and mathematic assesment. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2)

Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari, peraturan dan keselamatan di bengkel, keusahawanan, persediaan mengajar, kemahiran hidup untuk berdikari, kemahiran urus diri, keselamatan diri dan adab bertatasusila, pengurusan rumah tangga, kemahiran memasak, kemahiran jahitan, kemahiran pertukangan, kemahiran berkebun, kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills, home living, cookery, sewing, gardening, rearing pet, self-protect, ethics and classroom management. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik)

PKB3108

3 (2+1)

This course focuses the introduction to Mathematics, problems of learning Mathematics, strategies in teaching Mathematics, activities in Mathematics teaching, assessment of Mathematics skills, teaching aids for Mathematics, functional Mathematics for learning disabilities, Mathematics syllabus sudy, lesson planning, practical: teaching and learning of basic Mathematics skills, strategies and activities in Mathematics, teaching aids and micro teaching.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-070

teaching and learning Science. permainan dan alternatif. hydro. amali: terapi . pertuturan. kajian sukatan pelajaran. hydro. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. penyeliaan dan komunikasi. pergerakan kreatif. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. This course discusses the introduction to therapy. parents and community involvement and social system issues. types of therapy: physio. music and singing. occupational. seni visual. kemahiran asas proses Sains. therapy . teaching aids production. seni visual. permainan.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. basic skills of Science process. expression art. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. penyediaan rancangan pengajaran. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. assessment. pelabelan. teacher profesionalism. cara kerja. practical: application of strategies in teaching Science. expression art. hidro. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. teaching implementation. bahan bantu mengajar.physio. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. cara kerja. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. play and altenative. bahan bantu mengajar Matematik. syllabus study. kajian sukatan pelajaran. segregation and integration. pentaksiran kepada kemahiran Sains. assessment of Science skills. pengasingan. pengurusan kelas khas. speech. This course discusses strategies and placement of students. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran.fisio. muzik dan nyanyian. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. music and singing. special classroom management. pergerakan kreatif. hidro. pelaksanaan pengajaran. muzik dan nyanyian. speech. play and altenative. pertuturan. and micro teaching. pengawasan. functional Science for learning disabilities students. dan integrasi. visual art. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. kepelbagaian kompetensi murid. pentaksiran pembelajaran murid. supervision and communication. pasir dan alternatif. visual art. occupational. pengajaran dan pembelajaran Sains. penilaian kemahiran Matematik. students multiple competencies. jenis-jenis terapi: fisio. permasalahan penguasaan Matematik. profesionalisme guru. teaching aids. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. strategi dan aktiviti Matematik. labeling.

prosedur penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. data collection methods. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. peranan guru Pendidikan Khas.PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pengurusan bilik darjah. special education programmes in Malaysia. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. educational research procedure. action research process. administration of special education programmes in Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. data collection considerations. interpretasi data penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. organisational structure of special education in Malaysia. kaedahkaedah pengumpulan data. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. pertimbangan dalam pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. data analysis. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. community-based rehabilitation programme. planning and proposal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. role of teachers of special education. introduction to various types of educational research design. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. prinsip dan etika kerja sosial. types of educational research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. principle social work ethics. classroom management. This course discusses the introduction to management and administration of special education. It discusses introduction to research methods in education. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. analisis data. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). multi disciplinary services offered at the CBR.

handicapped children language. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . component in language. This course looks into communication. teori-teori perkembangan bahasa. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. language for children with sensory. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. language for children with emotional and behavioural problems. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. language development theory. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. komponen-komponen dalam bahasa. speech and language. penganjuran seminar. language for autism children. psychosocial development of teenagers with listening problem. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. bahasa kanakkanak autisme. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. organizing an action research seminar. 15. documentation and publication procedure of action research. bahasa kanak-kanak terencat akal.PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. bahasa dan pertuturan.

kesihatan. pronounce and family. kata kerja dan kata sifat. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. budaya dan perayaan. transports and things. bentuk program intervensi awal. klasifikasi kaedah komunikasi. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. This course discusses the introduction to community deaf culture. bangunan. sukan dan alam semula jadi.PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. sports and nature. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. haiwan. government and occupations. kecacatan dan komunikasi. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. modals. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. organisations. kata bantu. medicines. gaya hidup komuniti pekak. kata ganti nama dan keluarga. Malaysian Sign Language: speech. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . direction and time. khidmat sokongan. pakaian. impaired and communication. bilingualbicultural approach. cultures and festivals. warna. classification communication methods. colour. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. pengangkutan dan benda. tempat. kerajaan dan pekerjaan. feelings. food and fruit. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. clothings. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. needs for various communication methods. verbs and adjectives. arah dan masa. animals. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. pertubuhan. makanan dan buah-buahan. education. places. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. pendidikan. health. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. perubatan. combination of oral and manual communication. perasaan. manual communication among children with hearing-impaired . keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. pendekatan bilingual-bicultural. the life style of the deaf community. buildings.

English Grammar. kaedah pengajaran penulisan. Malay language grammar. meliputi: Tatabahasa Melayu.This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. remedial programme planning. writing and mathematic assesment. parents role in early intervention. This course covers the important of assessment in special education. membaca petikan/bercerita. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. practical: implement language tests. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. reading. menjalankan sesi soal jawab. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. This course provides students with a knowledge of mastering language. achievement level assessment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. support services. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. amali : melaksanakan ujian bahasa. questiona answer session. mentaksir bacaan. oral language assesment. types of early intervention. story reading. social skill and behaviour assesment. kaedah pengajaran bacaan. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. English Grammar. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. simulating teaching and learning language sessions. reading and writing teaching method. perbualan asas pengetahuan bahasa. singing session. mentaksir bahasa lisan. menjalankan sesi nyanyian.the ability of basic learning assessment. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. basic language knowledge of conversation.

listening amplication. auditory skill programme. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. implan koklea. Science and Local Studies learning resources. practical: developing and managing Mathematics. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. text books and newspapers as learning resources. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. general strategy in overcoming speech problem. basic hearing test and audiogram assessment. assessment of learning resources. use of FM system. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . anatomi telinga dan proses pendengaran. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. speech diability among children of hearing-impaired. cocklea implant. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. assessment instrument of speech achievement. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. program kemahiran auditori. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. amplikasi pendengaran. Sains dan Kajian Tempatan. types of learning resources. penggunaan sistem FM.PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. use and maintaining individual hearing aid. implementation of audiometric pediatric observation. jenis masalah pendengaran dan kesannya. This course focusses on speech acquisation among children. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran.type of hearing-impaired and its effect. This course covers topics of accustic. penilaian bahan sumber pembelajaran. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. audiometry. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. ear anatomy and listening process. audiometri.

interpretasi data penyelidikan tindakan. kaedahkaedah pengumpulan data.PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data analysis. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. planning and proposal. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. It discusses introduction to research methods in education. special education programmes in Malaysia. multi disciplinary services offered at the CBR. program pemulihan dalam komuniti. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . types of educational research. principle social work ethics. This course discusses the introduction to management and administration of special education. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. perancangan dan cadangan. educational research procedure. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. action research process. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengurusan bilik darjah. concepts of action research and models. prinsip dan etika kerja sosial. introduction to various types of educational research design. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). role of teachers of special education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. organisational structure of special education in Malaysia. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. proses penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. interpreting the action research data. analisis data. classroom management. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. peranan guru Pendidikan Khas. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection considerations. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. data collection methods. administration of special education programmes in Malaysia. prosedur penyelidikan pendidikan. community-based rehabilitation programme.

organizing an action research seminar. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. keluarga dan masyarakat. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. handicapped children language. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. This course looks into communication. bahasa kanak-kanak terencat akal. bahasa dan pertuturan. komponen-komponen dalam bahasa. language for children with sensory. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. language development theory. development of children with visual impairment compare with the normal children.use of other sensors. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. the role of parents and community.PKD3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. component in language. language for children with emotional and behavioural problems. documentation and publication procedure of action research. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. teori-teori perkembangan bahasa. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. language for autism children. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. bahasa kanakkanak autisme. sebab-sebab masalah penglihatan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. factors of Children with Visual Impairment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . speech and language. 16.

This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. adaptasi persekitaran di dapur. khidmat sokongan. recreation and adaptive physical education. introduction of recreational activities and modify physical education. self management. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif.PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. using blindfold and implementation of activities and simulation. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. mentaksir bahasa lisan. various visual assessment methods and children with low vision report. dan laporan mata. practical :cooking. the visual process and causes of visual impairment. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. types of early intervention. kemahiran penglihatan. oral language assesment. writing and mathematic assesment.the ability of basic learning assessment. cara mengatasi masalah penglihatan. social skill and behaviour assesment. pelbagai pentaksiran penglihatan. mentaksir bacaan. self and house keeping management. kemahiran membeli dan menyimpan barang. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. adaptasi kaedah persediaan memasak. pengurusan rumah. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. cooking skills. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. skills of buying and stock keeping things. punca-punca masalah penglihatan. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. This course covers important concepts in field of living skills. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. reading. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. visual skills training . This course covers the important of assessment in special education. pengurusan diri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 .blindfold. bentuk program intervensi awal. support services. parents role in early intervention. amali : latihan memasak menggunakan blindfold.

PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. wordsigns. amali : kaedah pengajaran braille. sets. amali: sistem kod braille BM. simple upper groupsigns. simbol huruf. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. komputer braille. latihan braille. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. indices. ganda dua. use ICT and other appropriate special aids. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. prepare teaching aids. and hands-on experience and to reinforce learning. trancsribing exercise. operasi asas matematik. practical:Bahasa Melayu braille code system. latihan menulis pindah. kaedah menulis pindah. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. lower groupsigns. gabungan akhir huruf. Kursus ini meliputi simbol nombor. This course covers the planning. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. algebra. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. basic Mathematical operation. composite signs initial wordsigns. Kursus ini melliputi huruf. quantities. adatasi kurikulum. matrices and enrichment exercises in theory and practical. geometry. slate and stylus. transcription of braille exercise. logaritham. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. computerized braille. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. geometri. micro and macro teaching. practise Braille. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. logarithms. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. final groupsigns. kuantiti. adaptation of curriculum. huruf terbitan.PKL3107 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs. lower wordsigns. pengajaran dan pembelajaran murid buta. educational needs of children with multiple handicaps. and enrichment exercise. penggunaan teknologi. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. algebra. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro.

individu. concepts of action research and models. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. types of educational research. planning and proposal. kemahiran membiasakan diri. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. introduction to various types of educational research design. This course discuses introduction of orientation and mobility. white stick and other mobility equipment. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. data collection considerations. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. educational research procedure. prosedur penyelidikan pendidikan. principal dan terminology in orientation dan mobility. orientasi dan ruang. kaedahkaedah pengumpulan data. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . teknik bergerak dengan pemandu celik. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. prinsip dan etika kerja sosial. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. data analysis. mobility techniques without guidance. teknik bergerak tanpa pemandu celik. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection methods. perancangan dan cadangan. action research process. multi disciplinary services offered at the CBR. It discusses introduction to research methods in education. interpreting the action research data. proses penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. analisis data. orientation and space. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. mobility techniques with guidance. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. community-based rehabilitation programme. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. principle social work ethics.PKL3111 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. interpretasi data penyelidikan tindakan. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu.

role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. special education programmes in Malaysia. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia.PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. studens profile. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam dan luar negara. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . management of remedial education program. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. penganjuran seminar. peranan guru Pendidikan Khas. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course discusses basic remedial education. This course discusses the introduction to management and administration of special education. 17. organizing an action research seminar. development physchology for remedial students. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. pengurusan bilik darjah. pengurusan program pendidikan pemulihan. sejarah perkembangan pemulihan. administration of special education programmes in Malaysia. organisational structure of special education in Malaysia. psikologi perkembangan murid pemulihan. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. classroom management. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. historical development of remedial education. profil murid pemulihan. remedial programs in Malaysia and other countries. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. role of teachers of special education. documentation and publication procedure of action research.

the role and characteristics of a remedial teacher. strategies to overcome the problems. speech and language. jenis-jenis pengamatan. language development theory. bahasa kanakkanak autisme. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. remedial students‟ behavioral management. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. This course focuses on introduction of perception. language for children with emotional and behavioural problems. penubuhan kelas pemulihan. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. forming of remedial class. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. bahasa dan pertuturan. types of perceptions. handicapped children language. bahasa kanak-kanak terencat akal. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. teori-teori perkembangan bahasa.. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. roles of school administrator in remedial education program.PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . practical:. language for children with sensory. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. This course looks into communication. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. ujian diagnostik masalah pengamatan. component in language. support services. individual planning education. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. language for autism children. This course emphasises on the theories and models of classroom management. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. causes and strategies to overcome the problems. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan.

kemahiran mengeja. kemahiran kefahaman. learnings aids. syallabus studies. reading and comprehension. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. lesson plan. social‟s skill assessment. writing skill assessment. practical: assesment implementation. reading assessment. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. pelakasanaan kemahiran mengeja. pelaksanaan kemahiran mengarang. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. rancangan pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . development of dyslexia chilldren. kemahiran lisan. method of or information process. mentaksir bahasa lisan. ejaan dan menulis karangan. practical: the implementaion of oral strategies. kaedah pengajaran bahasa. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. kemahiran membaca.oral assessment. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. diagnostic test. assesment and evaluation of dyslexia children.PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. amali. mentaksir bacaan. rancangan pengajaran dan pembelajaran. management for dyslexia program. instruments for identifications of students. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. assesment and evaluation for oral skill. kaedah pengajaran matematik. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. oral skill. application strategies in teaching and learning. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. This course discusses the introduction to dyslexia. membaca dan kefahaman. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. and mathematics assessment. amali: pelaksanaan ujian. amali: pelaksaan kemahiran menulis. kemahiran mengarang. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. reading and comprehension. method of teaching mathematics. the basic ability assessment. pengurusan program disleksia. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. perkembangan kanakkanak disleksia. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. membaca dan kefahaman. behaviour assessment. bahan bantu belajar. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. This course discusses the development and language skill. reading and comprehension skills. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran.

strategi pengajaran pemulihan matematik. penglibatan ibu bapa dan komuniti. profesionalisme guru. kepelbagaian kompetensi murid. spelling skill. dan isu sistem sosial. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. terapi pasir dan terapi alternatif. terapi cara kerja. pentaksiran pembelajaran murid. students‟ multiple competencies. mengkaji sukatan pelajaran. This course discusses strategies and placement of the student. labeling. development and acquisition of mathematics.This course discusses writing skill. mathematics syallabus study. comprehension. teaching implementation. mathematics competencies. hydro therapy. pelaksanaan pengajaran. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. assesment and evaluation in writing skill. PKP 3109 Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. art therapy. terapi pergerakan kreatif. syallabus studies. amali: terapi fisio. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . dan pengajaran mikro. speech therapy. This course discusses the introduction of therapy . terapi muzik dan nyanyian. spelling and comprehension and lesson plan. learning assessment. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. rancangan pengajaran harian. strategi pengajaran pemulihan matematik. penilaian kemahiran matematik. pelabelan. sand therapy and alternative therapies. special classroom management. terapi hidro. Pratical: construction of mathematics. teaching aids for mathematics and lesson plan. strategies in teaching remedial mathematics. kemahiran-kemahiran dalam matematik. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. production of mathematics teaching aids and micro teaching. types of therapy. spelling skill. jenis-jenis terapi. teachers‟ professionalism. terapi seni visual. assessment in mathematics skill. segregation and integration. practical: physiotherapy. music and singing therapy. terapi pertuturan. diagnostic test instrument. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. expression art therapy. play therapy. pengasingan dan integrasi. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. bahan bantu belajar. comprehension skill. practical: the implementation of writing skill. writng skill aids. terapi main. parents and community involvement and issues in social system . prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. communication and supeversion. strategies in teaching remedial mathematics.

This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. perancangan dan cadangan. introduction to various types of educational research design. multi disciplinary services offered at the CBR. educational research procedure. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. planning and proposal. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. remedial teachers role. clasroom management. concepts of action research and models. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. interpreting the action research data. interpretasi data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKP3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur penyelidikan pendidikan. data collection considerations. community-based rehabilitation programme. program pemulihan dalam komuniti. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) PKP 3114 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. It discusses introduction to research methods in education. challenge and vision in management and administration in remedial education. data analysis. prinsip dan etika kerja sosial. kaedah-kaedah pengumpulan data. types of educational research. pengurusan bilik darjah. action research process.role of administrator in remedial education. peranan guru pendidikan pemulihan. pertimbangan dalam pengumpulan data. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation.PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). principle social work ethics. analisis data. data collection methods. organizational structure of Education Department in Malaysia. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). remedial education programs in schools. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education.

This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research. organizing an action research seminar. penganjuran seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 .

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. lecturers and peers in a variety of situations. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. preparing teaching aids and classroom management. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 .KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. PRK3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. lecturers and peers in a real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. skills and teacher values in a guided and real life situation. BBM. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations.

Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. Student teachers are expected to plan. Pelajar merancang. lecturers and peers in a real life situation. jati diri. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students‟ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . ketahanan diri. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi.PRK3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Pada peringkat ini. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. endurance.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. sistem limfatik dan imuniti. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. saluran dan peredaran darah. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. permainan kanak-kanak. organizing games and techniques. model Bunker and Thorpe 1982. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. lymphatic system and immunity. kepentingan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. sistem rangka. respiratory system. Bunker and Thorpe Model 1982. darah. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. criteria in choosing physical education acitivities. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the importance of physical education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . the relationship of theories and philosophies towards national education policy. digestive system. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. nervous system. sistem endokrina. cellular level and tissue level of organisation. management. sistem integumentari. pengurusan. children‟s games. teaching and learning of basic movement.PAKEJ ELEKTIF 1 1. sukatan dan tafsirannya. konsep pergerakan asas. pengelolaan permainan dan teknik permainan. PENDIDIKAN JASMANI PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. skeletal system. blood vessels and circulation. jantung. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. muscular system. sistem otot. nutrition and metabolism as well as urinary system.chemical level. sistem saraf. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. the interpretation of curriculum. selular dan tisu organisma. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. sistem respirasi. Heart. sistem penghadaman. blood. Integumentary system. endocrine system. basic movement concept.

managing tradisional games. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. sports development programme. 2. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course focuses on the introduction of strategies. approaches. program pembangunan sukan. issues in sports. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. isu-isu dalam sukan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. nilai dan etika dalam sukan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. This course discusses the management and administration of physical education and sports. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. managing physical education and sports.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. administration of national and international sports agency. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. laws and administration of sports. values and ethics in sports. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. pendekatan. pengurusan permainan tradisional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme.

bertutur. measurement. assessment book and teacher‟s guide as well as their contents.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. kombinasi penggunaan buku teks. This course focuses on topic selecting. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and evaluation. membaca dan menulis. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. syllabus contents and its. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. and writing skills. pengukuran. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. penilaian dan pentaksiran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). reading. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. It also discusses topic for micro and macro in teaching. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. 3. describes the teaching steps for every skill. focusing on combination of using text book. speaking. This course focuses on topics of assessment. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . This course discusses on the methodology of teaching listening. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. text book. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA.

physical and social growth. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. penilaian kemahiran berbahasa Arab. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. terminology of. penilaian kendalian sekolah. perkembangan aspek fizikal dan sosial. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. konsep penilaian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. mingguan dan semester.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. positive approach in sexuality. jenis kemahiran.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. 4. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. assessment. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro cara menyediakan rancangan pengajaran harian. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. evaluation and examination of Arabic language. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. pembinaan item. This course encompasses the knowledge about health sexuality. free from prejudice and discrimination.

storeage of dangerous product. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. emphases on children‟s health. supplementary food plan. safety of self. kemahiran membaca. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. konsep. 5. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. konsep penggabungjalinan. objektif. falsafah. school cleanliness practices. and micro teaching. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. sejarah. pengayaan. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. history and the curriculum of health education. behaviour. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . perkhidmatan kesihatan sekolah. penyimpanan bahan bahaya. penyerapan. This course expose to the concept and principles of safety education. kemahiran mendengar dan bertutur. the learning style. kemahiran menulis. kaedah. pengenalan pendidikan kesihatan. matlamat. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. school health services. keselamatan perkhidmatan. peraturan keselamatan di sekolah. objektif dan organisasi kandungan. pengenalan program kesihatan sekolah. keselamatan diri. method. safety services. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School‟s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. introduction to school health programme integrated approach. safe road user program and building safety. safety rules in schools. the philosophy. program kesihatan mulut. amalan kebersihan sekolah. mouth health programme. pendekatan bersepadu. introduction to health education. safety and environmental safety. stail pembelajaran. strategies and approaches in teaching health education. emergency procedures. The course intends to give an understanding on concept. rancangan makanan tambahan. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. This course focusses the basic concepts in health education.PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. objectives. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. prosedur kecemasan.

Teori Huraian Bahasa. konstruktivisme dan kontekstual. added value skills and language system. types and method of language assessment. jadual spesifikasi ujian. teknik. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. jenis dan kaedah penilaian bahasa. kemahiran membaca. pembinaan ujian. Teori Pemerolehan Bahasa. This course focuses on teaching component. konstruktivisme. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. Teori Huraian Bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy. the concepts of strategy. table of test specifications. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. and measurement. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. mastery. penilaian bahasa berasaskan projek. pendekatan. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. and writing. taksonomi dan domain. application of value added skills. kewarganegaraan. kaedah. konsep-konsep: strategi. testing development. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. evaluation. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. method. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. pembelajaran masteri. the implementation of teaching and learning activities through contextual. taxonomy and domain. kemahiran belajar cara belajar. teaching method for Malay Language. approaches. content objectives and organization. peraturan sosiobudaya. kecerdasan pelbagai. techniques.pemulihan dan penilaian (“5P”). assessment of learning experience. teknik pengajaran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . constructivisme. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. language skills assessment and language activities. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach. pengujian dan penilaian. aims. application of teaching language approaches. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. project based language assessment and school based assessment. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kaedah pengajaran bahasa Melayu. nilai. kajian masa depan dan sistem bahasa. penilaian pengalaman pembelajaran. 5P concepts. application of Road Safety Education. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. pengisian kurikulum: ilmu. reading.

assessment of reading skills. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. matlamat. approach to teaching writing skills. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. This course covers the methodology in learning. Constructivism Learning Theories. writing skills. preparation of teaching plan for reading skills. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. characteristics. kemahiran mengarang. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. prinsip dan fungsi. latihan merancang. managing and implementing teaching and learning. teori pembelajaran konstruktivisme. reading skill. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. proses pelaksanaan. teaching reading skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. followed by planning. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. roles. mengenali dan menulis aksara Cina. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. ciri-ciri. kemahiran menulis. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 .kemahiran membaca. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course elaborates on listening and speaking skills. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. This course studies the concepts. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. peranan. penilaian kemahiran membaca. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. 6.

7.kemahiran mendengar. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. It exposes students‟ to the theory. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. keperluan sukatan. This course comprises the basic concepts. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) BTM3102 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. principles. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. kaedah. functions. methods. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Pendedahan juga diberi tentang teori. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. kaedah. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. preparing the table of specification and analysing test results. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. In addition. This course exposes students to various theories. implementation. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities.

analyzing items. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. kaedah pembinaan instrumen. pelbagai genre penulisan. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. With the exposure. pentaksiran dan penilaian. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 .BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. developing the marking scheme and the administration of examinations. they are expected to produce various creative texts of their own. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pembelajaran Bahasa Tamil. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. menganalisis item. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. aspek bacaan luas. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. penguasaan dan penggunaan bahasa. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. constructing the JSU.

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

jenis dan cara menghasilkan sumber. lesson planning. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the purposes of the use of resources. tujuan penggunaan sumber. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. syllabus of the Civic and Citizenship Education. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. skills in teaching and learning. perancangan pengajaran. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. concept. mengurus dan melaksanakan projek. objectives. This course introduces to students to the rationale. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. techniques and activities in teaching and learning. types and methods of the preparation of resources. merancang. kaedah pengajaran dan pembelajaran. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. Teori Pembelajaran. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. bentuk projek kewarganegaraan. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. konsep. domain. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . aims. This course details the learning theories.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. projek kewarganegaraan. the methods of teaching and learning. matlamat dan objektif. domain. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang.

insan bermoral. teori–teori etika.This course details the introduction of Service Learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. konsep asas nilai. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. types of citizenship projects. lesson planning. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. kaedah. managing and implementation of project. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. implementation strategy of the citizenship projects. teori-teori perkembangan moral. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. planning. nilai-nilai agama dan masyarakat. 2. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. the role of moral education teachers in fulfilling the country‟s aspirations. values. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. methods. religious and societal values as well as moral development theories. pendekatan. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. In this course. moral being. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. citizenship project. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. issues faced in assessment of Moral Education. preparing the scheme of work. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. ethical theories. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. approaches. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . matlamat pentaksiran. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. 3. the basic science process skills and integrated science process skills. pentadbiran ujian. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. analisis skor ujian. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. areas of assessment in primary school science. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. memperolehi kemahiran manipulatif. alat-alat pentaksiran.This course focuses on moral problems faced in schools. Malaysian primary science curriculum II. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. interpreting test score and forms of examination. marking and moderation of test scripts. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. pengajaran sains sekolah rendah. teaching science for all children and science for exceptional children. rekabentuk dan pembinaan ujian. definition of terms. teaching and learning strategies for primary science. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. administration of test. test design and construction. isu-isu dalam pendidikan sains. purpose of assessment. bentuk-bentuk pentaksiran. acquiring manipulative skills. primary science teaching. issues in science education. scoring of assessment. analysis of test score. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. types of assessment. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. definisi istilah. assessment tools. penskoran pentaksiran. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Malaysian primary science curriculum I.

safe handling of scientific materials handling of chemicals. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . In addition. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. pengawetan spesimen biologi. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. science teaching and learning resources. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Pelajar didedahkan kepada makna. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. pengurusan makmal sains. rules and safety in the laboratory. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. basic laboratory techniques. 4. teknik-teknik asas makmal. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. preservation of biological specimens. peraturan dan keselamatan dalam makmal. using relevant mathematical ideas. It will discuss about management of science laboratory. Selain itu. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia.

MTE3109

Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus)

3(2+1)

This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers, fractions, decimals and percentages. Discussions cover aspects related to children‟s conceptual developments, teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children‟s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children‟s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti „hands-on‟.

5.

PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR, matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE), goals and objectives of the VAE curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the VAE teachers, management of outdoor and indoor activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-05

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional, perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2, persediaan mengajar. Aktiviti amali meliputi meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing, Modelling and Constructing, as well as Introduction to Tradisional Crafts, planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject matter, content and themes in producing art works for the four areas. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

PSV3107

3(2+1)

Kursus ini merangkumi teori pembelajaran, pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, perancangan dan persediaan mengajar, pengajaran mikro dan makro, dan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the learning theories, approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum, lesson planning, micro and macro teaching, as well as teaching and learning resources. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV), jenis-jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, mark schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

6.

PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-06

This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes alberti, jumping chord, dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords, broken chords, alberti bass, jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat, permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze, music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan, semester, mingguan dan harian, mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik, mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran, perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro, mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian, permainan alat perkusi, permainan alat rekoder, kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly, weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music, integrate musical elements in the music class in a varied
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

PE2-07

reading. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . pemulihan dan penilaian (“5P”). matlamat. peraturan sosiobudaya. kewarganegaraan. aural sensitivity and movement to music. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 5P concepts. 7. kemahiran belajar cara belajar. kemahiran membaca. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. micro and macro training sessions. identify problems faced in children‟s singing and to overcome these problems. This course describes and elaborates aspect of philosophy. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. remaja. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder.manner in order to bring about effective teaching and learning. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. penyerapan. kecerdasan pelbagai. pengayaan. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. and writing. pengisian kurikulum: ilmu. objektif dan organisasi kandungan. kajian masa depan dan sistem bahasa. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. kemahiran mendengar dan bertutur. content objectives and organization. nilai.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. konsep penggabungjalinan. konstruktivisme dan kontekstual. aims. types and characteristics of children and adult voices. teaching and learning of singing in the music classroom. kemahiran menulis. the playing of recorder and percussion instruments. added value skills and language system.

kaedah dan teknik. pembelajaran masteri. inquiry. the writing of teaching steps. brain storming. perbincangan. approaches. perbualan telefon dan penyampaian laporan.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. daily lesson plan orientation. konsep dan jenis teknik : main peranan. application of learning language approach. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. sumbangsaran. method and techniques. discussion. concept and techniques : role play. latih tubi. kuiz. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. grammar translation. drama. forum. telephone conversation and report presentation. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. linguistik. mastery. penilaian bahasa berasaskan projek. pendekatan induktif dan deduktif. kodkognitif. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. kaedah pengajaran bahasa Melayu. code-cognitive. constructivisme. simulasi. Teori Huraian Bahasa. inkuiri penemuan. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of teaching language approaches. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . soal jawab. situasional. situational. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. natural method. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. forum. pendekatan. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah. comunity language. oral-aural. orientasi rancangan pengajaran harian. application of value added skills. pendekatan eklektik dan komunikatif. Teori Huraian Bahasa. This course focuses on teaching component. penilaian pengalaman pembelajaran. kaedah ajuk hafaz. approaches. jadual spesifikasi ujian. quiz. pendekatan. teaching method for Malay Language. konsep-konsep: strategi. drill. dialogue. perbahasan. techniques. audio lingual method. pembinaan ujian. konstruktivisme. question and answer. lingusitic. inductive and deductive approach. oral-aural. debate. method. simulation. pengujian dan penilaian. eklektik and communicative approach. tatabahasa terjemahan dan terus. application of Road Safety Education. taksonomi dan domain. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. drama. dialog. story telling. definisi. defination. penulisan langkah pengajaran. bahasa komuniti. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. the concepts of strategy. bercerita. kaedah natural. jenis dan kaedah penilaian bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. teknik. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya.

pengurusan kewangan. assessment of reading skills. types and method of language assessment. kemahiran menulis. peraturan pemarkahan. assessment of learning experience. analisis markah dan statistik asas. teknik pengajaran kemahiran membaca. testing development. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. taxonomy and domain. perancangan pengajaran KHSR. penggunaan dan interpretasi data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). project based language assessment and school based assessment. kemahiran membaca. safety and rule regulation. dan bahan bantu mengajar. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. strategy. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. table of test specifications. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. writing skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. kemahiran mengarang. evaluation. keselamatan bengkel. management and administration. tool and material management.This course explains the concept and principle of testing. teaching reading skills. 8. implement teaching planning and audio visual aids. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. reading skill. financial management. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. approaches and methods of teaching techniques of reading. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. pengurusan peralatan dan bahan. penilaian kemahiran membaca. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. language skills assessment and language activities. membina Jadual Spesifikasi Ujian. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. jenis penilaian. preparation of teaching plan for reading skills. strategi. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. This course elaborates on listening and speaking skills. technique and teaching methodology. pelbagai cara penilaian. approach to teaching writing skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. and measurement. workshop safety.

pascakolonial. basic statistic. kewangan. tropical freshwater ornamental fish:. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek.perniagaan elektronik (E-dagang). pembiakan dan penanaman. hermeneutic. pengenalan kepada ikan hiasan. rearing ornamental fish technology. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:.This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. the ornamental fish. Marxisme. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. marking scheme and mark analysis. semiotik. and vegetable and ornamental crops production technology. finance. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. plant care. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. proses jahitan dan membuat pakaian. This course deals with three main components: home technology. the vegetable and ornamental crops production technology. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. pemilihan pakaian. management and care of ornamental fish. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. business law. fenomenologi. test specification table. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. item development. interpretation as well as report writing on assessment. kritik genre dan kritikan baru. electronic commerce (E-commerce). resepsi dan teori tindak balas pembaca. portfolio. pengurusan dan penjagaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . pemeliharaan ikan hiasan. Topics coveres studies on fabric.alternative evaluation skills for using rubric. pascamoden. various methods of evaluation. preparation of planting beds and containers. eksistensialisme. discussion on validity and reliability of evaluation format. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. competency and school based evaluation. propagation and planting. choice of clothing and sewing and clothes making processes. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. psikoanalisis. selection and preparation of equipments and materials. femenisme. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. short term vegetable and ornamental crops. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. undang-undang perniagaan. penyediaan batas dan bekas menanam. rearing ornamental fish technology. harvesting and use of plants produced. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. 9. surelisme.

serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. psyco-analysis. watak dan perwatakan. poems. This course elaborates on the definition and concept of drama.This course elaborates on literary critics field like. boneka. simulasi dan improvisasi. theatre and children theatre. teater untuk kepelbagaian tujuan. fenomenology and hermeneutic. elemen. dialog dan latar tempat. theatre for multipurpose. plot. visitor in action. jenis dan bentuk drama kanakkanak. produksi. dialog and location background. novel popular. teater pembaca. dan guru sebagai penulis. post structuralism dan deconstruction. tetamu dalam aksi. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. genre writing publishing. penerbitan karya. autobiography. kekuatan karya kreatif. pengarahan. proses pengeraman bahan. teachers in action. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . character and characterisation. element. and teacher as a writer. performance ethics. and forms of children drama. types. cinematography. pengurusan produksi. plot. persoalan. This course elaborates on the introduction to theatre in education. latar tempat. opinion angle. and presenting a performance. story telling. genre formation process. existensialism. short stories. teater dan teater kanak-kanak. theatre inclassroom. semiotic. forming production management. etika pementasan. dan pembinaan skrip. arcitipal. implementing a screen testing. genre critics. pemilihan. tema. guru dalam peranan (teachers in action). creative writing themes and issues. directoring. puisi. actors selection. sudut pandangan. cerpen. and vocalisation. bercerita. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. simulation and improvisation. reading theatre. mengadakan sesi uji bakat. reading reception dan reflection theory. femenism. surelism. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. a performance. post colonial. sinematografi dan persembahan. pemilihan pelakon. improvisasi. marxism. dan new critics. post modern. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. pementasan. adolescent novel. stage performance theory. popular novel. dan isu karya kreatif. selection and script writing. teater dalam bilik darjah. production. sejarah dan latar belakang. creative writing strength. basic dramatisation. teori pementasan. novel remaja. asas lakonan dan vokal. puppet. history and background.

pergerakan kreatif. jenis-jenis pergerakan. pengujian dan penilaian. testing and evaluation. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. teaching and learning music through movements. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. perancangan pengajaran dan pembelajaran.10. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning resources. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. patriotic songs. impromptu singing and aural. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. introduction to children‟s songs. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. children‟s songs and cultural songs. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. creative movement. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. nyanyian semerta dan aural. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. nyanyian kanak-kanak. muzik dengan pergerakan. unsur-unsur pergerakan. technology in teaching and learning music in classroom. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. music with movements elements of movement. sumber pengajaran dan pembelajaran. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. lagu-lagu patriotik. This course aims to enhance capability and interest in singing children‟s songs and able to choose suitable songs for preschool children. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran.

hadith palsu dan implikasinya. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. and khatam al-Quran.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Muhkam and Mutasyabih. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. definitions. dan khatam al-Quran. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. mukjizat al-Quran. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. 11. basmalah. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. isti‟azah. isti`azah. basmalah. Nasikh and Mansukh. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. interpretation ayat hukum. Nasikh. hukum beramal. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. takbir. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. the degree of Hadith and rules. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. tafsir ayat aqidah. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. tafsir ayat hukum. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Hadith Qudsi. martabat. Muhkam dan Mutasyabih. interpretation ayat akhlak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . riwayat hidup perawi hadith. Mansukh. interpretation ayat aqidah. its mukjizat. takbir. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. tafsir ayat akhlak.

materials selection. wuslah. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. Nuh. pengajaran kelas cantum. classroom management. harakat. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. Sikah dan Jiharkah. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. Nuh. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. reading and writing. kemahiran mengurus bilik darjah. methods and techniques. 12. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Jin. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. developing classroom skills. Nahawand. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Nahawand. harakat. multiple classroom teaching. burdah. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. kemahiran membaca dan menulis. syllabus study. wuslah. burdah.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. theories of second language acquisition. general principles in the teaching of language skills. adaptation and simplification. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. arRahman. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. remedial and enrichment activities. Jin. an overview of teaching approaches. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners‟ language competency in understanding discourse. and introduction to lesson planning. Each tarannum will focus on tabaqat. arRahman. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. The topic Language and literature is also introduced.

sintaks dan semantik. the teaching and assessing of listening and speaking skills. komunikasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . communication. peperiksaan dan penilaian. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. the teaching and assessing of reading skills. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. morfologi. latihan merancang. the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching and assessing of writing skills. tatabahasa dan ejaan. the teaching of grammar. pengajaran.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. managing and implementing teaching and learning. spelling and dictation. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. testing and evaluation. integration of language skills and language content. 13. syntax. and semantics. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. membaca. the teaching and assessing of vocabulary. morphology. This course covers the methodology in learning. pengajaran. the English sound system (phonology). sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. followed by planning. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters.

functions. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. principles. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. implementation. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . peranan. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Constructivism Learning Theories. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. prinsip dan fungsi. roles. matlamat. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. characteristics.BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. This course comprises the basic concepts. proses pelaksanaan. preparing the table of specification and analysing test results. methods. ciri-ciri. This course studies the concepts.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

The topics emphasizes on listening. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Subject-verb agreement. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. bertutur. reading and writing. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. speaking. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). and Cohesive devices in spoken and written language. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. It focuses on Tense types and aspects.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Sentence types.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. 1. 1.1 3. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 2.4 2.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. psikologi dan etika profesional keguruan. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.5 1. Pentaksiran.2 1. 2. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.1 1. emosi dan tekanan secara berkesan. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.5 2.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. merancang. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. mengintegrasikan kemahiran mengajar. teori pembelajaran. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 .LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. bahan kurikulum. 3.3 2. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.6 2. sosial.4 1. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.3 mengurus masa.2 2. budaya. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.6 3. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.2 3.

pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 . Etika.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.1 5.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. 4.3 5. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. akauntabiliti integriti. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. Komunikasi.5 3. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.4 5. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika.6 5. 6. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.5 4. 4. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. etika 4. 5.Hasil Pembelajaran 3. Kaedah Saintifik.4 4. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. 4. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.2 5. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.4 3. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4.

8. 7.3 7. menggunakan kemahiran akses kendiri. mengenal pasti kewangan. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.4 6. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.Hasil Pembelajaran 6.1 8.3 8.4 7. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.4 8. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. tenaga manusia. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. membuat muhasabah diri. 7.5 8.5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-03 .1 7.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. 6. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.5 7.

Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan Pendidikan Seni Visual Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. 1. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran Pendidikan Seni Visual Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 8. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-04 . 2. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani Muzik Prasekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. 7. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10.BIL. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Sains MAJOR ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-05 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Matematik Pendidikan Jasmani English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pendidikan Seni Visual 16. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-06 . Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).BIL. MAJOR ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Mora * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Pemulihan Bahasa Melayu * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Matematik Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan Nota: Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15.

Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Bhg. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Datin Sitti Haishah binti Abd.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->