Anda di halaman 1dari 16

AGAMA ISLAM

Eko Bayu Kusumo (26410006)


Christian Adiputra (26410007)
Ivan Kurniawan (26410026)
Limanyono Tanto (26410036)
W. Ricky (26410037)
Christopher I. (26410038)
SEKILAS TENTANG AGAMA ISLAM
 Islam (Arab: al-islām, ‫ اإلسالم‬: “berserah diri kepada Tuhan“) adalah
agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah.

 Islam adalah agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen.

 Islam memiliki arti “penyerahan”, atau penyerahan diri sepenuhnya


kepada Tuhan (Arab: ‫هللا‬Allāh, Al
).l
āh

 Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada


manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini
dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul
terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah.
 Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti
“seorang yang tunduk kepada Tuhan”, atau lebih lengkapnya adalah
Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan.

 Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada


manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini
dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul
terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah.
PROFIL AGAMA ISLAM
 Rukun Islam Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat, Haji
 Rukun Iman Allah, Al-Qur’an, Malaikat, Nabi, Hari Akhir

 Tokoh Islam Muhammad SAW, Nabi & Rasul

 Kota Suci Mekkah, Madinah, Yerusalem, Najaf, Karbala,


Istanbul
 Hari Raya Hijrah, Idul Fitri, Idul Adha

 Arsitektur Masjid, Menara, Ka’bah, Arsitektur Islam

 Jabatan Fungsional Khalifah, Ulama, Imam

 Teks & Hukum Al-Qur’an, Hadist, Sunnah, Fiqih, Fatwa,


Syariat
LATAR BELAKANG
 Muhammad menunjukkan keseriusan dalam keagamaan saat
menginjak usia dewasa.

 Sampai kemudian Muhammad menyatakan dirinya menerima


wahyu dari Allah saat bermeditasi. Selama beberapa waktu mulai
mengajarkan ajaran Islam secara tertutup kepada para sahabatnya,
namun setelah 3 tahun, ajaran Islam mulai disampaikan secara
terbuka kepada seluruh penduduk mekkah.
NABI MUHAMMAD
 Muhammad (570-632) adalah nabi terakhir dalam ajaran Islam
dimana mengakui kenabiannya merupakan salah satu syarat untuk
dapat disebut sebagai seorang muslim.
 Muhammad dilahirkan di Mekkah, ditengah suku Quraish zaman
jahiliyah, dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka
berperang dan menyembah berhala. Muhammad lahir sebagai anak
yatim, karena ayahnya Abdullah wafat ketika ia masih berada di
dalam kandungan. Saat usianya masih 6 tahun, ibunya Aminah
meninggal dunia. Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul
Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Talib.
Muhammad kemudian menikah dengan seorang janda bernama Siti
Khadijah dan menjalani kehidupan secara sederhana.
ASAL KATA ISLAM
 Kata Islam merupakan pernyataan kata nama yang berasal dari akar
triliteral s-l-m, dan didapat dari tatabahasa bahasa Arab Aslama,
yaitu bermaksud “untuk menerima, menyerah atau tunduk.”

 Dengan demikian, Islam berarti penerimaan dari dan penundukan


kepada Tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan
menyembah-Nya, menuruti perintah-Nya, dan menghindari
politheisme.

 Secara etimologis kata Islam diturunkan dari akar yang sama


dengan kata salām yang berarti “damai”. Kata ‘Muslim’ (sebutan
bagi pemeluk agama Islam) juga berhubungan dengan kata Islām,
kata tersebut berarti “orang yang berserah diri kepada Allah” dalam
bahasa Indonesia.
KEPERCAYAAN ISLAM
 Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimat
shahādatāin (“dua kalimat persaksian”), yaitu “Laa ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah” — yang berarti “Tiada Tuhan selain
Allah, Muhammad adalah utusan Allah”.

 Kaum Muslim percaya bahwa Allah mewahyukan al-Qur’an kepada


Muhammad, Penutup segala Nabi Allah (khataman-nabiyyin), dan
menganggap bahwa al-Qur’an dan Sunnah (kata dan amalan
Muhammad) sebagai sumber fundamental Islam.
DOKTRIN ISLAM
 Hampir semua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab
terbesar, Sunni (85%) dan Syiah (15%).

 Negara dengan mayoritas pemeluk Islam Sunni adalah Indonesia,


Arab Saudi, dan Pakistan sedangkan negara dengan mayoritas Islam
Syi’ah adalah Iran dan Irak.

 Lima Rukun Islam

 Enam Rukun Iman


LIMA RUKUN ISLAM
1. Mengucap dua kalimat syahadat dan meyakini bahwa tidak ada
yang berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja
dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah.

2. Mendirikan shalat wajib lima kali sehari.

3. Berpuasa pada bulan Ramadhan.

4. Membayar zakat.

5. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu.


ENAM RUKUN IMAN ISLAM
1. Iman kepada Allah

2. Iman kepada malaikat Allah

3. Iman kepada kitab-kitab Allah (Al-Qur’an, Injil, Taurat, Zabur,


suhuf Ibrahim)

4. Iman kepada nabi dan rasul Allah

5. Iman kepada hari kiamat

6. Iman kepada qada dan qadar


ALLAH
 Istilah Arab untuk Tuhan ialah Allāh; kebanyakan ilmuwan percaya
kata Allah didapat dari penyingkatan dari kata al- (si) dan ʾilāh ‘
(dewa, bentuk maskulin), bermaksud “Tuhan” (al-ilāh ‘), tetapi
yang lain menjejakkan asal usulnya dari Arami Alāhā. Yang pertama
dari Lima Rukun Islam, tauhid dituangkan dalam syahadat
(pengakuan), yaitu bersaksi:
“ ‫ ”ال إله إال هللا محمد رسول هللا‬Tiada Tuhan Melainkan Allah dan
Muhammad adalah utusan Allah
 Konsep tauhid ini dituangkan dengan jelas dan sederhana pada
Surah Al-Ikhlas yang terjemahannya adalah:
1. Katakanlah: “Dia-lah Allah (Tuhan), Yang Maha Esa,
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu,
3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”
AL-QUR’AN
 Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Qur’an

 Al-Qur’an adalah kitab suci ummat Islam yang diwahyukan Allah


kepada Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril.

 Secara umum para ulama menyepakati bahwa versi Al-Qur’an yang ada
saat ini, pertama kali dikompilasi pada masa kekhalifahan Utsman bin
Affan (khalifah Islam ke-3) yang berkisar antara 650 hingga 656 M.

 Al-Qur’an memiliki 114 surah , dan sejumlah 6.236 ayat (terdapat


perbedaan tergantung cara menghitung). Hampir semua Muslim
menghafal setidaknya beberapa bagian dari keseluruhan Al-Qur’an,
mereka yang menghafal keseluruhan Al-Qur’an dikenal sebagai hafiz
(jamak:huffaz).
DEMOGRAFI
 Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 milyar
umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut
sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di
Asia Tenggara, 30% di Asia Selatan yakni Pakistan, India dan
Bangladesh. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat
dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan
dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina,
Amerika Serikat, Eropa, Asia Tengah, dan Rusia.
TEMPAT IBADAH
 Rumah ibadat umat Muslim disebut masjid atau mesjid.

 Ibadah yang biasa dilakukan di Masjid antara lain shalat berjama’ah,


ceramah agama, perayaan hari besar, diskusi agama, belajar mengaji
(membaca Al-Qur’an) dan lain sebagainya.
LAMPIRAN GAMBAR