Anda di halaman 1dari 6

JAHITAN

1 Rajah 1 menunjukkan satu mesin jahit. 5 Rajah 2 menunjukkan satu mesin jahit.

Antara berikut bahagian manakah


yang perlu dilonggarkan apabila
Antara berikut bahagian manakah
mengisi benang pada gelendong?
digunakan untuk melaras mata jahitan
A P B Q
?
C R D S
A P B Q
JAWAPAN : D
C R D S
JAWAPAN : D
6 Susunkan langkah memasang benang
pada bahagian mesin jahit mengikut
2 Apakah fungsi roda imbang pada
aturan yang betul
mesin jahit?
I melalui jarum mesin
A menolak fabrik ke depan
II melalui tiang benang
B melaras saiz mata jahitan
III melalui tuas pemegang benang
C mengawal gerakan mesin
IV melalui ceper penegang
D memula dan menghentikan
benang
mesin jahitan
JAWAPAN : D
A I, II, IV dan III
B II, III, I dan IV
3 Antara berikut manakah urutan yang
C II, IV, III dan I
betul setelah selesai menjahit
D III, II, I dan IV
I Tarik fabrik ke belakang mesin
JAWAPAN : C
II Naikkan tuas angkat
III Naikkan jarum mesin setinggi
7 Antara berikut bahagian manakah
yang boleh
yang menolak fabrik ketika menjahit?
IV Gunting kedua-dua benang
A gigi penolak
B penekan jahitan
A I, II, III dan IV
C pemegang jarum
B II, I, III dan IV
D pelaras penekan jahitan
C III, II, I dan IV
JAWAPAN : A
D II, III, I dan IV
JAWAPAN : C
8 Antara berikut manakah urutan yang
betul untuk memasang benang bawah
4 Apakah nama jahitan tangan yang
pada mesin jahit?
digunakan untuk memulakan dan
mematikan jahitan?
I Masukkan ke dalam kes di
A Jahitan kia
bahagian bawah mesin dan
B Jahitan suji bilang
lepaskan pengunci sekoci
C Jahitan insang pari
II Tarik benang melalui alur sekoci
D Jahitan silang pangkah
dengan arah lawan jam
JAWAPAN : A
ITEM TOPIKAL: LPM KHB-KT: Teras Jahitan 1
JAHITAN
III Pegang sekoci dan tarik IV Sekoci tidak dipasang dengan
penguncinya betul
IV Masukkan gelendung ke dalam
sekoci A I, II dan III
B I, II dan IV
A I, II, III, IV C I, III dan IV
B II, III, I, IV D II, III dan IV
C III, II, IV, I JAWAPAN : A
D IV, II, III, I
JAWAPAN : D 12 Antara berikut yang manakah
menyebabkan kelim berkedut ketika
9 Antara berikut yang manakah susunan menjahit dengan mesin jahit?
yang betul untuk memasang jarum A Jarum mesin tersalah pasang
pada mesin jahit. B Benang atas tersalah pasang
I Pusingkan roda imbang C Tegangan benang mesin terlalu
menghala anda untuk ketat
menurunkan jarum D Ketebalan benang atas dan
II Pastikan bahagian rata jarum benang bawah tidak sama
menghadap skru JAWAPAN : C
III Longgarkan skru pemegang
jarum 13 Apakah tujuan meminyakkan mesin
IV Masukkan jarum dan ketatkan jahit?
skru pemegang jarum A Untuk mencantikkan rupa mesin
B Untuk menahan habuk daripada
A I, II, III, IV melekat pada bahagian mesin
B II, III, I, IV C Untuk menolak fabrik yang dijahit
C III, II, IV, I D Untuk memudahkan pergerakan
D IV, II, III, I mesin
JAWAPAN : A JAWAPAN : D

10 Susunkan langkah mengikut urutan


Rohana menjahit sehelai blaus.
yang betul untuk menjahit fabrik?
Dia mendapati jahitan mesin di
I Laraskan mata jahitan blausnya melangkau.
II Turunkan tuas angkat
III Pusing roda imbang untuk 14 Penyertaan di atas menunjukkan punca
menurunkan jarum kesilapan semasa menjahit.
IV Letakkan fabrik di bawah Apakah punca kesilapan itu?
penekan jahitan A Tegangan benang atas longgar
B Jarum mesin bengkok atau
A I, IV, II, III tumpul
B I, IV, III, II C Terdapat benang terlekat di
C II, III, I. IV sekoci
D IV, III, II, I D Sekoci tidak dipasang dengan
JAWAPAN : A betul
JAWAPAN : D
11 Jarum mesin jahit patah.
Ini mungkin disebabkan oleh 15 Alatan manakah yang digunakan untuk
I Jarum yang digunakan tumpul kerja menyenggaraan mesin jahit?
II Peniti tertinggal pada fabrik I Berus kain
III Fabrik yang dijahit terlalu tebal II Berus mesin
III Minyak mesin

ITEM TOPIKAL: LPM KHB-KT: Teras Jahitan 2


JAHITAN
IV Kain pengesat lembut I Gigi penolak Menolak keluar
benang yang
A I dan II tersumbat di
B I dan III sekoci
C II dan IV II Skru Mengawal
D III dan IV pemberhenti gerakan mesin
JAWAPAN : D
III Ceper Mengawal
16 Rajah 3 menunjukkan carta alir tiga penegang ketegangan
langkah terakhir sebelum menjahit benang
mesin IV Tuas angkat Menaikkan dan
menurunkan
Memasang benang tiang penekan
jahitan

A I dan II
B I dan III
Bawa kedua-dua benang ke belakang
C II dan IV
D III dan IV
JAWAPAN : D

X 19 Rajah 4 menunjukkan satu mesin jahit


kaki.
X

RAJAH 3
Apakah X ?
A memasang jarum
B memasang sekoci
C melaraskan mata jahitan
D menggulung benang ke dalam
gelendung
JAWAPAN : C RAJAH 4

17 Antara berikut yang manakah Apakah bahagian yang bertanda X ?


bahagian yang mengawal pergekan A Tiang benang
mesin jahit? B Pelaras penekan jahitan
A Roda imbang C Cepir penegang benang
B Tapak penekan D Tuas pemegang benang
C Skru pemberhenti JAWAPAN : A
D Ceper penegang jahitan
JAWAPAN : A 20 Antara berikut manakah bahagian
yang menetapkan kedudukan fabrik
18 Berikut ialah keterangan tentang fungsi apabila menjahit?
mesin jahit. Pasangan manakah yang A Tuas angkat
betul? B Tiang benang
C Penekan jahitan
D Pelaras mata jahitan
Bahagian Fungsi JAWAPAN : C
mesin

ITEM TOPIKAL: LPM KHB-KT: Teras Jahitan 3


JAHITAN
21 Apakah kelebihan menggunakan mesin C Untuk menyerap minyak yang
jahit elektronik? menitis
A Mudah dibawa D Supaya jarum boleh menembusi
B Menjimatkan masa dan tenaga Fabric
C Kerja menjahit dapat dilakukan JAWAPAN : C
dengan cepat
D Menghasilkan pelbagai jenis,
bentuk dan corak jahitan
JAWAPAN : D

Digunakan untuk mengemas


tepi fabrik, basi kelim dan
sebagai jahitan hiasan untuk
menjahit motif

22 Namakan jenis jahitan di atas


26 Rajah 5 menunjukkan satu mesin jahit
A Jahitan lilit ubi
Antara berikut bahagian manakah
B Jahitan suji bilang
yang menaikkan dan menurunkan tiang
C Jahitan insang pari
penekan jahitan ke atas fabrik?
D Jahitan silang pangkah
JAWAPAN : B
A P B Q
C R D S
23 Antara jenis mesin jahit berikut,
JAWAPAN : B
manakah yang memerlukan
kecekapan yang lebih semasa
27 Antara berikut apakah akan
menggunakannya?
menyebabkan jarum mesin jahit patah
A Mesin jahit kaki
ketika menjahit, kecuali
B Mesin jahit tangan
A Jarum dipasang terlalu longgar
C Mesin jahit elektrik
B Terdapat benang terletak di
D Mesin jahit elektronik
sekoci
JAWAPAN : B
C Sekoci tidak dipasang dengan
betul
24. Mesin jahit manakah yang tidak
D Fabrik ditarik kuat kearah
memerlukan tangan untuk
hadapan mesin
memusingkan roda imbangnya?
JAWAPAN : D
I Mesin jahit kaki
28 Antara berikut manakah langkah
II Mesin jahit elektrik
pertama memasukkan benang ke
III Mesin jahit tangan
dalam jarum mesin jahit
IV Mesin jahit elektronik
A memasang gelendung pada
sekoci
A I dan II B I dan III
B mengetatkan skru pemegang
C II dan IV D III dan IV
jarum
JAWAPAN : C
C meletakkan buku benang pada
tiang benang
25 Mengapakah sekeping reja kain
D emusingkan roda imbang dan
diletakkan di bawah penekan jahitan
menaikkan tuasnya pada poin
selepas meminyakkan mesin jahit?
yang tinggi sekali
JAWAPAN : C
A Untuk berlatih menjahit
B Untuk mengawal gerakan mesin
ITEM TOPIKAL: LPM KHB-KT: Teras Jahitan 4
JAHITAN
29 Rajah 6 menunjukkan satu mesin jahit
• Fabrik tidak bergerak ke hadapan
ketika menjahit dengan mesin jahit

33 Penyertaan di atas menerangkan


punca kerosakan yang berlaku pada
mesin jahit?
Keadaan ini berlaku kerana ?
A jarum jahitan bengkok
B gigi penolak di laras terlalu
rendah
C sekoci tidak di pasang pada
Apakah fungsi bahagian bertanda S
tempatnya
ialah?
D gelendung di masukkan ke
A melaraskan mata jahitan
dalam sekoci
B menolak fabrik semasa menjahit
JAWAPAN : B
C mengawal tegangan mata
jahitan
34 Rajah 7 menunjukkan bahagian mesin
D enurun dan menaikkan tiang
jahit elektrik
penekan jahitan
JAWAPAN : A

30 Bahagian manakah yang berfungsi


untuk mengawal tegangan mata
jahitan ?

A tuas angkat
B tiang benang
C ceper penegang benang
D spring penegang benang
JAWAPAN : C

31 Apakah yang akan berlaku jika anda Antara berikut yang manakah
menarik fabrik ketika menjahit? digunakan untuk melaras mata jahitan
A Jarum akan patah dari halus ke kasar atau dari kasar ke
B Benang akan bersimpul halus?
C Benang atas akan putus
D Mata jahitan mesin akan A U B V
melangkau C W D X
JAWAPAN : A JAWAPAN : C

32 Berikut ialah punca mata jahitan 35 Untuk mendapatkan kemahiran


menjadi longgar, kecuali menggunakan mesin jahit, latihan harus
A Tegangan benang atas longgar dilakukan pada
B Jarum tidak dipasang dengan A kulit B kertas
betul C fabrik nipis D fabrik tebal
C Fabrik ditarik dengan kuat arah JAWAPAN : B
ke hadapan mesin
D Gelendong tidak dimasukkan ke 36 Rajah 8 menunjukkan proses jahitan
dalam sekoci dengan betul tangan
JAWAPAN : A

ITEM TOPIKAL: LPM KHB-KT: Teras Jahitan 5


JAHITAN
39 Antara berikut yang manakah
merupakan jahitan insang pari?
JAWAPAN : B

RAJAH 8
A
Antara berikut jahitan yang ditunjukkan
dijahit dari
A kanan ke kiri
B kiri ke kanan
C atas ke bawah
D bawah ke atas B
JAWAPAN : A

37 Rajah 9 menunjukkan sebuah mesin


jahit elektrik

Y
C

RAJAH 9 D

Apakah bahagian Y ?
A tuas angkat
B tiang benang
C ceper penegang benang
40 Apakah aktiviti yang ditunjukkan dalam
D spring penegang benang
rajah di bawah?
JAWAPAN : B

RAJAH 10
A melaraskan jarum jahitan.
38 Apakah jenis jahitan yang
B memeriksa jarum jahitan.
ditunjukkan pada Rajah 10?
C membersihkan jarum jahitan.
D menggantikan jarum mesin
A Silang pangkah
JAWAPAN : D
B Insang pari
C Jelujur halus
D Suji bilang
JAWAPAN : A

ITEM TOPIKAL: LPM KHB-KT: Teras Jahitan 6