Danu Setio Wihananto XII IA-1

SMAN 1 CICALENGKA 2009 – 2010

jsb.DONGENG Dongeng nyaeta carita lisan anu ditepikeun kalayan turun-tumurun. . nya eta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat. upamana bae bisa ngomong jeung ngagunakeun akal pikiran. 3. Salian ti eta dongeng mah teu dipikanyaho saha anu nyieunna/ngarangna(anonim). barang. Fabel Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema. sato bisa ngomong. Legenda Legenda sok disebut oge dongeng sasakala. Parabel Dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Sage Dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah 5. jelema anu teu lumrah. PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1. Dongeng kaasup kana sastra lisan murni dina wangun carita prosa buhun/heubeul. tapi gegedena mah dongeng teh ngandung picontoeun jeung atikan. nyaritakeun sasakala. Dina kamekaranana dongeng satuluyna ditepikeun ngaliwatan tulisan. kabiasaan atawa tutuwuhan 4. sasatoan. Upamana nyaritakeun jelema bisa ngapung. teu kaharti ku akal. ceuk kiratana mah "ngabobodo budak cengeng (dongeng)". Mite Dongeng anu eusina raket patalina jeung keperacayaan masarakat kana bangsa lelembut atawa hal-hal anu sipat na gaib. Sanajan eusi dongeng loba anu pamohalan teu kaharti ku akal. lantaran eusi dongeng loba hal anu pamohalan/irasional. 2.

atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan anjeunanana. Sang Prabu gaduh dua putra. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana.CONTO DONGENG Selat Sunda jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. ceg kana guci pusaka tea. belah kulon Raden Topobrana. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. . Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. Nu kiwari disebut Selat Sunda. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh.