Danu Setio Wihananto XII IA-1

SMAN 1 CICALENGKA 2009 – 2010

Salian ti eta dongeng mah teu dipikanyaho saha anu nyieunna/ngarangna(anonim).DONGENG Dongeng nyaeta carita lisan anu ditepikeun kalayan turun-tumurun. teu kaharti ku akal. jsb. Parabel Dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. nya eta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat. 2. ceuk kiratana mah "ngabobodo budak cengeng (dongeng)". nyaritakeun sasakala. sato bisa ngomong. sasatoan. Fabel Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema. upamana bae bisa ngomong jeung ngagunakeun akal pikiran. PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1. . kabiasaan atawa tutuwuhan 4. Dongeng kaasup kana sastra lisan murni dina wangun carita prosa buhun/heubeul. Dina kamekaranana dongeng satuluyna ditepikeun ngaliwatan tulisan. lantaran eusi dongeng loba hal anu pamohalan/irasional. barang. 3. jelema anu teu lumrah. Sage Dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah 5. tapi gegedena mah dongeng teh ngandung picontoeun jeung atikan. Sanajan eusi dongeng loba anu pamohalan teu kaharti ku akal. Mite Dongeng anu eusina raket patalina jeung keperacayaan masarakat kana bangsa lelembut atawa hal-hal anu sipat na gaib. Upamana nyaritakeun jelema bisa ngapung. Legenda Legenda sok disebut oge dongeng sasakala.

Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana. ceg kana guci pusaka tea. Nu kiwari disebut Selat Sunda. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan anjeunanana. belah kulon Raden Topobrana. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. Sang Prabu gaduh dua putra. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. . Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji.CONTO DONGENG Selat Sunda jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful