Danu Setio Wihananto XII IA-1

SMAN 1 CICALENGKA 2009 – 2010

teu kaharti ku akal. sato bisa ngomong. Legenda Legenda sok disebut oge dongeng sasakala. Dongeng kaasup kana sastra lisan murni dina wangun carita prosa buhun/heubeul. jelema anu teu lumrah. Upamana nyaritakeun jelema bisa ngapung. 3. Parabel Dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. nya eta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat. 2. kabiasaan atawa tutuwuhan 4. Fabel Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema. Sage Dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah 5. Sanajan eusi dongeng loba anu pamohalan teu kaharti ku akal. . lantaran eusi dongeng loba hal anu pamohalan/irasional.DONGENG Dongeng nyaeta carita lisan anu ditepikeun kalayan turun-tumurun. PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1. jsb. Mite Dongeng anu eusina raket patalina jeung keperacayaan masarakat kana bangsa lelembut atawa hal-hal anu sipat na gaib. Salian ti eta dongeng mah teu dipikanyaho saha anu nyieunna/ngarangna(anonim). Dina kamekaranana dongeng satuluyna ditepikeun ngaliwatan tulisan. barang. tapi gegedena mah dongeng teh ngandung picontoeun jeung atikan. upamana bae bisa ngomong jeung ngagunakeun akal pikiran. nyaritakeun sasakala. ceuk kiratana mah "ngabobodo budak cengeng (dongeng)". sasatoan.

Nu kiwari disebut Selat Sunda. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. belah kulon Raden Topobrana. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. Sang Prabu gaduh dua putra. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan anjeunanana. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji.CONTO DONGENG Selat Sunda jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. ceg kana guci pusaka tea. . Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful