Danu Setio Wihananto XII IA-1

SMAN 1 CICALENGKA 2009 – 2010

Dongeng kaasup kana sastra lisan murni dina wangun carita prosa buhun/heubeul. tapi gegedena mah dongeng teh ngandung picontoeun jeung atikan. ceuk kiratana mah "ngabobodo budak cengeng (dongeng)". upamana bae bisa ngomong jeung ngagunakeun akal pikiran. Dina kamekaranana dongeng satuluyna ditepikeun ngaliwatan tulisan. Upamana nyaritakeun jelema bisa ngapung. Legenda Legenda sok disebut oge dongeng sasakala. 3. barang. Mite Dongeng anu eusina raket patalina jeung keperacayaan masarakat kana bangsa lelembut atawa hal-hal anu sipat na gaib. PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1. jsb. . Salian ti eta dongeng mah teu dipikanyaho saha anu nyieunna/ngarangna(anonim). Sanajan eusi dongeng loba anu pamohalan teu kaharti ku akal. Parabel Dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa.DONGENG Dongeng nyaeta carita lisan anu ditepikeun kalayan turun-tumurun. nya eta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat. 2. nyaritakeun sasakala. Sage Dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah 5. jelema anu teu lumrah. kabiasaan atawa tutuwuhan 4. Fabel Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema. teu kaharti ku akal. lantaran eusi dongeng loba hal anu pamohalan/irasional. sato bisa ngomong. sasatoan.

teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan anjeunanana. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea. mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. belah kulon Raden Topobrana. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. Sang Prabu gaduh dua putra. ceg kana guci pusaka tea. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. . Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak.CONTO DONGENG Selat Sunda jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. Nu kiwari disebut Selat Sunda. atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful