Danu Setio Wihananto XII IA-1

SMAN 1 CICALENGKA 2009 – 2010

Parabel Dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. jelema anu teu lumrah. teu kaharti ku akal. Fabel Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema. ceuk kiratana mah "ngabobodo budak cengeng (dongeng)". sasatoan. 2. Legenda Legenda sok disebut oge dongeng sasakala. Upamana nyaritakeun jelema bisa ngapung. tapi gegedena mah dongeng teh ngandung picontoeun jeung atikan. barang. lantaran eusi dongeng loba hal anu pamohalan/irasional. Mite Dongeng anu eusina raket patalina jeung keperacayaan masarakat kana bangsa lelembut atawa hal-hal anu sipat na gaib.DONGENG Dongeng nyaeta carita lisan anu ditepikeun kalayan turun-tumurun. Salian ti eta dongeng mah teu dipikanyaho saha anu nyieunna/ngarangna(anonim). sato bisa ngomong. jsb. . Sage Dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah 5. Dongeng kaasup kana sastra lisan murni dina wangun carita prosa buhun/heubeul. kabiasaan atawa tutuwuhan 4. upamana bae bisa ngomong jeung ngagunakeun akal pikiran. nyaritakeun sasakala. 3. nya eta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat. PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1. Dina kamekaranana dongeng satuluyna ditepikeun ngaliwatan tulisan. Sanajan eusi dongeng loba anu pamohalan teu kaharti ku akal.

Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan anjeunanana. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. Sang Prabu gaduh dua putra. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. belah kulon Raden Topobrana. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Nu kiwari disebut Selat Sunda. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. .CONTO DONGENG Selat Sunda jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. ceg kana guci pusaka tea. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful