Danu Setio Wihananto XII IA-1

SMAN 1 CICALENGKA 2009 – 2010

DONGENG Dongeng nyaeta carita lisan anu ditepikeun kalayan turun-tumurun. Sanajan eusi dongeng loba anu pamohalan teu kaharti ku akal. nyaritakeun sasakala. jsb. Upamana nyaritakeun jelema bisa ngapung. sasatoan. . upamana bae bisa ngomong jeung ngagunakeun akal pikiran. Salian ti eta dongeng mah teu dipikanyaho saha anu nyieunna/ngarangna(anonim). Sage Dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah 5. Parabel Dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. jelema anu teu lumrah. lantaran eusi dongeng loba hal anu pamohalan/irasional. 3. nya eta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat. sato bisa ngomong. ceuk kiratana mah "ngabobodo budak cengeng (dongeng)". Dongeng kaasup kana sastra lisan murni dina wangun carita prosa buhun/heubeul. Legenda Legenda sok disebut oge dongeng sasakala. 2. barang. Fabel Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema. teu kaharti ku akal. tapi gegedena mah dongeng teh ngandung picontoeun jeung atikan. Mite Dongeng anu eusina raket patalina jeung keperacayaan masarakat kana bangsa lelembut atawa hal-hal anu sipat na gaib. PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1. Dina kamekaranana dongeng satuluyna ditepikeun ngaliwatan tulisan. kabiasaan atawa tutuwuhan 4.

Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan anjeunanana. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. Ningali ramana sumping reg weh perang liren.CONTO DONGENG Selat Sunda jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. ceg kana guci pusaka tea. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg. Sang Prabu gaduh dua putra. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. . Nu kiwari disebut Selat Sunda. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. belah kulon Raden Topobrana. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful