SULÌT

2


1
Pernyataan di atas merujuk kepada

A Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN)
B Majlis Tindakan Ekonomi Negara
C Majlis Kewangan Negara
D Perbendaharaan

2 Yang manakah faedah-faedah yang diperolehi hasil daripada pelaksanaan Dasar
Biofuel Negara?

Ì Mengawal pengeluaran dan bekalan minyak sawit yang berlebihan
ÌÌ Mengatasi masalah harga minyak sawit yang tidak stabil
ÌÌÌ Mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil
ÌV Menyaingi harga diesel petroleum

A Ì dan ÌÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌ dan ÌV

3

Pernyataan di atas berkaitan dengan pelaksanaan

A Dasar Ekonomi Baru
B Dasar Wawasan Negara
C Dasar Pembangunan Nasional
D Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara


4

Pernyataan di atas merujuk kepada objektif

A Dasar Perindustrian Berat
B Dasar Sains dan Teknologi
C Dasar Persyarikatan Malaysia
D Pelan Ìnduk Perindustrian KetigaBertanggungjawab merangka model transformasi untuk
Malaysia maju selaras dengan matlamat Wawasan 2020
O Membina bangsa yang berdaya tahan dan berdaya saing
O Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan

O Mencapai daya saing global jangka panjang melalui
transformasi dan inovasi sektor perkilangan dan perkhidmatan
SULÌT
3

Pernyataan di atas merujuk kepada

A Dasar Sosial Negara
B Dasar Pandang Ke Timur
C Dasar Persyarikatan Malaysia
D Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

6 Yang manakah antara berikut merupakan teras strategik Pelan Ìnduk Ekonomi
Berasaskan Pengetahuan?

Ì Merapatkan jurang pengetahuan dan digital
ÌÌ Menambahkan pengambilan pekerja asing
ÌÌÌ Meningkatkan daya pengeluaran negara
ÌV Meningkatkan kemudahan infostruktur

A Ì dan ÌÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌ dan ÌV


7Objektif di atas merujuk kepada

A Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
B Dasar Perindustrian Negara
C Dasar Bioteknologi Negara
D Dasar Pertanian Negara
Objektif
O Untuk meninggikan prestasi pengurusan dan
pembangunan negara
O Untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang
mempunyai nilai dan etika kerja yang positif
Objektif
O Membangunkan produk berasaskan sumber asli
O Memperluaskan nilai cipta dalam sektor pertanian
SULÌT
4

Penyataan di atas berkaitan dengan pelaksanaan

A Dasar Penswastaan
B Dasar Pandang ke Timur
C Dasar Persyarikatan Malaysia
D Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

9 Yang manakah benar tentang pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia?

Ì Sektor awam dan sektor swasta berkongsi untung rugi
ÌÌ Menghapuskan permusuhan antara sektor awam dengan sektor swasta
ÌÌÌ Sektor awam menyediakan perkhidmatan sokongan kepada sektor swasta
ÌV Memindahkan pelbagai tanggungjawab sektor awam kepada sektor swasta

A Ì dan ÌÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌ dan ÌV


10 Yang manakah di antara padanan berikut benar tentang Perjanjian Ì, ÌÌ, dan ÌÌÌ dengan
isu X, Y, dan Z?

Perjanjian Ìsu
Ì Konvensyen Ramsar X Pengurangan pembebasan karbon
dioksida
ÌÌ Protokol Kyoto Y Biokeselamatan
ÌÌÌ Protokol Cartagena Z Perlindungan kepada tanah
lembap (wetlands)

Ì ÌÌ ÌÌÌ
A X Y Z
B Y X Z
C Z X Y
D Y Z X


O Mengurangkan beban kewangan kerajaan
O Mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan
SULÌT
5


11 Yang manakah antara berikut menggambarkan dasar luar Malaysia yang memberikan
keutamaan kepada kerjasama ekonomi serantau?

Ì Pembangunan sub-serantau ASEAN
ÌÌ Membentuk blok perdagangan Asia Timur
ÌÌÌ Meningkatkan dialog Forum Serantau ASEAN
ÌV Mempertingkatkan kerjasama pertukaran maklumat dan data

` A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV


12
Pernyataan di atas merujuk kepada

Ì Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
ÌÌ Forum Kerjasama Serantau (ARF)
ÌÌÌ Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM)
ÌV ASEAN + 3

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌÌÌ
C ÌÌ dan ÌV
D ÌÌÌ dan ÌV

13 Yang manakah benar tentang sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu?

Ì Menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung
ÌÌ Menjadi Pengerusi Majlis Ekonomi dan Sosial
ÌÌÌ Menstrukturkan semula Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu
ÌV Menjadi Pengerusi Tetap Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV


O Pendirian bersama telah diambil untuk menjamin
keamanan dan kestabilan politik di Asia Tenggara.
SULÌT
6

14 Yang manakah benar tentang pendirian Malaysia terhadap isu keganasan
antarabangsa?

Ì Menentang pendudukan Ìraq ke atas Kuwait
ÌÌ Menyokong Amerika Syarikat sebagai kuasa unipolar
ÌÌÌ Menyertai pasukan pengaman antarabangsa ke Lebanon
ÌV Menyokong tindakan ketenteraan Amerika Syarikat memerangi keganasan di
Afghanistan

` A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌÌÌ
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV

1 Yang manakah usaha Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) bagi
mewujudkan kesepakatan ekonomi serantau?

Ì Pelaksanaan Skim Tariff Keutamaan Sama Rata (CEPT)
ÌÌ Forum Kerjasama Serantau (ARF)
ÌÌÌ Zon Ekonomi Eksklusif
ÌV ASEAN + 3

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV

16 Yang manakah tepat tentang peranan aktif Malaysia dalam isu Palestin?

Ì Menyertai Perjanjian Damai Palestin-Ìsrael
ÌÌ Mengiktiraf penuh kedutaan Palestin di Kuala Lumpur
ÌÌÌ Menjadi tuan rumah Persidangan Antarabangsa mengenai Palestin
ÌV Menyertai pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam
menyelesaikan konflik Ìsrael-Palestin di Palestin

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV

17 Yang manakah antara berikut menunjukkan sumbangan Malaysia dalam Komanwel?

A Penstrukturan semula Komanwel
B Penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan
C Pembentukan Kumpulan Lima Belas (G-15)
D Penghapusan dasar Aparteid Afrika Selatan

SULÌT
7


18
Yang manakah matlamat dialog antarabangsa di atas

Ì Menggalakkan penglibatan sektor awam dan sektor swasta bersama
ÌÌ Merapatkan hubungan Malaysia dengan negara-negara Afrika
ÌÌÌ Memperjuangkan perdagangan bebas serantau
ÌV Mengekalkan keamanan dunia

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌÌÌ
C ÌÌ dan ÌV
D ÌÌÌ dan ÌV

19 Yang manakah antara berikut menunjukkan komitmen Malaysia ke arah mengukuhkan
kerjasama Selatan-Selatan?

Ì Program Kerjasama Teknikal Malaysia
ÌÌ Penubuhan pasaran tunggal Asia Timur
ÌÌÌ Mewujudkan blok perdagangan Selatan-Selatan
ÌV Menempatkan ibu pejabat Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan,
dan Teknologi Selatan (SÌTTDEC) di Kuala Lumpur

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV

20 Yang manakah yang benar tentang pendirian Malaysia dalam Pergerakan Negara-
Negara Berkecuali?

Ì Mewujudkan kerjasama ketenteraan
ÌÌ Menyokong kemunculan kuasa unipolar
ÌÌÌ Kawalan terhadap senjata nuklear melalui Perisytiharan Lusaka
ÌV Pengecualian rantau Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas daripada
campur tangan kuasa-kuasa besar
A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌÌÌ
C ÌÌ dan ÌV
D ÌÌÌ dan ÌVDialog Antarabangsa Langkawai (LÌD)
Dialog Perkongsian Pintar
SULÌT
8

O Memberi nasihat kepada Perdana Menteri tentang hal pentadbiran
awam
O Menyelaraskan perjalanan jentera pentadbiran Kerajaan Negeri
dengan Kerajaan Persekutuan
21 Yang manakah benar tentang pentadbiran awam Malaysia?

Ì Pentadbiran merupakan sebahagian daripada badan eksekutif
ÌÌ Pentadbiran awam terlibat dalam proses penggubalan dasar-dasar awam
ÌÌÌ Penggubalan undang-undang negara dibuat oleh anggota pentadbiran awam
ÌV Anggota pentadbiran awam terdiri daripada personel awam dan personel
politik

A Ì dan ÌÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌ dan ÌV

22 Yang diPertuan Agong mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan ke atas
kesalahan-kesalahan yang telah dibicarakan oleh

Ì Mahkamah Tentera
ÌÌ Mahkamah Anak Negeri Sabah dan Sarawak
ÌÌÌ Mahkamah Sivil di Wilayah-wilayah Persekutuan
ÌV Mahkamah-mahkamah Syariah di seluruh Persekutuan Malaysia

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌÌÌ
C ÌÌ dan ÌV
D ÌÌÌ dan ÌV


23
Tugas di atas merujuk kepada

A Peguam Negara
B Ketua Setiausaha Negara
C Timbalan Perdana Menteri
D Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga ManusiaSULÌT
9

24


Agensi-agensi di atas terletak di bawah kawalan

A Kementerian Pertanian
B Jabatan Perdana Menteri
C Kementerian Sumber Manusia
D Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

2 Yang manakah benar tentang Jemaah Menteri?

Ì Menggubal undang-undang
ÌÌ Menjalankan tanggungjawab pemerintahan
ÌÌÌ Mempunyai tanggungjawab kolektif kepada Parlimen
ÌV Membuat peruntukan bagi saraan semua ahli Jemaah Menteri

A Ì dan ÌÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌ dan ÌV


26
Pernyataan di atas merujuk kepada perkara-perkara

Ì Kewarganegaraan
ÌÌ Pembubaran Parlimen
ÌÌÌ Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja
ÌV Pelantikan Menteri Besar dan Ketua Menteri

A Ì dan ÌÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌ dan ÌV
Persetujuan Majlis Raja-Raja adalah dikehendaki bagi undang-
undang tertentu.
O Majlis Amanah Rakyat
O Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
O Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah

SULÌT
10

27 Yang manakah benar tentang Yang diPertua Negeri?

Ì Dilantik oleh Majlis Raja-Raja untuk tempoh empat tahun
ÌÌ Berkuasa menolak permintaan untuk membubarkan Dewan Negeri
ÌÌÌ Memanggil Majlis Raja-Raja bermesyuarat mengenai amalan agama Ìslam di
negerinya
ÌV Tidak boleh dilantik dari kalangan warganegara dengan cara masukan atau
cara pendaftaran

A Ì dan ÌÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌ dan ÌV

2 Antara jawatan berikut, yang manakah terlibat dalam Jawatankuasa Perhubungan
Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri?

Ì Menteri Besar
ÌÌ Setiausaha Parlimen
ÌÌÌ Ketua Setiausaha Negara
ÌV Setiausaha Kerajaan Negeri

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌÌÌ
C ÌÌ dan ÌV
D ÌÌÌ dan ÌV


29 Yang manakah benar tentang fungsi agensi Kementerian Kewangan?


Jabatan/ Badan Berkanun Fungsi
Ì Lembaga Hasil Dalam Negeri Mentaksir dan memungut cukai secara
terus
ÌÌ Jabatan Kastam dan Eksais Mengawasi dan menyelia aktiviti bursa
saham
ÌÌÌ Khazanah Nasional Berhad Mengurus pelaburan kerajaan
ÌV Suruhanjaya Sekuriti Mentadbir dan memungut cukai tidak
langsung

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌÌÌ
C ÌÌ dan ÌV
D ÌÌÌ dan ÌV


SULÌT
1130
Pegawai Pentadbir Utama Negeri
Ketua Perkhidmatan Awam Negeri
Penasihat Pentadbir Utama kepada Majlis Mesyuarat KerajaanY merujuk kepada

A Ketua Setiausaha Negara
B Setiausaha Kerajaan Negeri
C Menteri Besar/ Ketua Menteri
D Penasihat Undang-Undang Negeri

31 Yang manakah benar tentang fungsi Pihak Berkuasa Tempatan?

Ì Mengutip cukai tanah
ÌÌ Mengeluarkan lesen penjaja
ÌÌÌ Mengawal pencemaran anak sungai
ÌV Menetapkan piawai timbang dan sukat

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV

32 Yang manakah pihak yang mempunyai kuasa meluluskan anggaran belanjawan
tahunan Pihak Berkuasa Tempatan?

A Kerajaan Negeri
B Perbendaharaan
C kerajaan Persekutuan
D Majlis Kewangan Negara

33

Fungsi di atas merujuk kepada

A Perbendaharaan
B Unit Perancang Ekonomi
C Majlis Tindakan Ekonomi Negara
D Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan
Y
O Menyelaraskan dasar pinjaman luar negara
O Bertanggungjawab mengadakan sistem cukai yang adil dan
saksama
O Bertanggungjawab memberi nasihat kepada kerajaan dan
agensi-agensi kerajaan bagi membentuk dasar kewangan
dan ekonomi negara
SULÌT
12


34 Antara agensi-agensi berikut, yang manakah yang bertanggungjawab kepada Kerajaan
Negeri dan Kerajaan Persekutuan?

Ì Jabatan Pertanian Negeri
ÌÌ Pejabat Tanah dan Galian Negeri
ÌÌÌ Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
ÌV Pejabat Penasihat Undfang-Undang Negeri

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV

3 Yang manakah tidak diambil kira sebagai kriteria pemberian geran Kerajaan
Persekutuan kepada Pihak Berkuasa Tempatan?

A Luas kawasan
B Bilangan penduduk
C Jumlah hasil kutipan
D Komposisi penduduk

36 Antara yang berikut, yang manakah yang menyebabkan seseorang ahli Dewan Rakyat
hilang kelayakan sebagai ahli Majlis Parlimen?

Ì Menjadi ahli Dewan Negara
ÌÌ Menjadi ahli Dewan Undangan Negeri
ÌÌÌ Dijatuhkan hukuman penjara kurang daripada setahun
ÌV Tidak menghadiri mesyuarat melebihi enam bulan tanpa izin

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV


37 Yang manakah yang benar tentang kuasa Parlimen?

Ì Mengubah sempadan mana-mana Negeri
ÌÌ Meminda perlembagaan-perlembagaan negeri
ÌÌÌ Membuat peruntukan tentang saraan Raja sesebuah Negeri
ÌV Membuat peraturan mengenai hal ehwal agama Ìslam di Wilayah-wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya

A Ì dan ÌÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌ dan ÌVSULÌT
13

3 Yang manakah antara perkara berikut tidak boleh dikemukakan di Dewan Negara?

Ì Menaikkan cukai
ÌÌ Pemberian kepada Negeri-negeri
ÌÌÌ Dasar untuk memajukan dan mengawal kerajaan tempatan
ÌV Kemasukan pelajar asing di institusi pengajian tinggi Malaysia

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV

39 Yang manakah tergolong sebagai undang-undang bertulis?

Ì Ordinan Dewan Negeri
ÌÌ Perundangan subsidiari
ÌÌÌ Adat resam penduduk tempatan
ÌV Prinsip undang-undang Ìnggeris

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV

Soalan 40 berdasarkan rajah di bawah ini.


40 Rajah di atas menunjukkan peringkat penggubalan undang-undang di Parlimen.
Antara yang berikut, yang manakah berlaku dalam Bacaan Kedua?
Ì Undang-undang dibahaskan secara menyeluruh
ÌÌ Menteri berkenaan menyebut tajuk utama rang undang-undang berkenaan.
ÌÌÌ Menteri berkenaan bertanggungjawab menjawab semua pertanyaan yang
berkaitan.
ÌV Jawatan Kuasa Khas Parlimen harus meneliti rang undang-undang berkenaan
dahulu.


Proses Penggubalan Rang Undang-Undang
Bacaan Pertama
Bacaan Kedua
Peringkat Jawatankuasa
Bacaan Ketiga
SULÌT
14

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌÌÌ
C ÌÌ dan ÌV
D ÌÌÌ dan ÌV


41 Yang manakah termasuk bidang kuasa Mahkamah Tentera?

Ì Membicarakan kesalahan orang awam yang menjadi penumpang kapal
terbang diraja
ÌÌ Membicarakan anggota tentera yang tidak hadir bekerja tanpa cuti
ÌÌÌ Membicarakan pertikaian sivil di kalangan pegawai tentera
ÌV Membicarakan kes kesalahan trafik anggota tentera

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV


42Merujuk kepada pernyataan di atas, yang manakah terletak di bawah bidang kuasa Biro
Bantuan Guaman?

Ì Kes tuntutan pengguna
ÌÌ Kes kekeluargaan syariah
ÌÌÌ Kes berkaitan pendatang tanpa izin
ÌV Kes perbicaraan di bawah akta keselamatan dalam negeri

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV

43 Yang manakah terletak di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman
dan Undang-Undang?

Ì Yang Dipertua Mahkamah Sesyen
ÌÌ Presiden Mahkamah Rayuan
ÌÌÌ Timbalan Pendakwaraya
ÌV Pesuruhjaya Kehakiman

A Ì dan ÌÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌ dan ÌV


Biro Bantuan Guaman
Perkhidmatan : Nasihat guaman
Status Pemohon: Berpendapatan tidak melebihi RM25,000
setahun
SULÌT
15


44 Padanan yang manakah benar antara mahkamah dan bidang kuasanya?


Mahkamah Bidang kuasa
Ì Tribunal Tuntutan Pengguna Membicarakan tuntutan tidak melebihi
RM 25 000
ÌÌ Tribunal Tuntutan Pembeli
Rumah
Mendengar tuntutan daripada pembeli
rumah yang tidak melebihi RM 25 000
ÌÌÌ Mahkamah Tuntutan Kecil Membicarakan kes tuntutan hutang
yang tidak melebihi RM 3 000
ÌV Mahkamah Buruh Mendengar dan memutuskan tuntutan
gaji yang melebihi RM 5 000

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV


4 Stare decisis merujuk kepada

A Perintah rasmi mahkamah yang meminta defendan menghadirkan diri di
mahkamah
B Perintah bertulis mahkamah yang mencegah atau membenarkan sesuatu
dilakukan
C Bukti yang mencukupi untuk perbicaraan
D Doktrin duluan kehakiman


46 Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 40km/j. Sekiranya kelajuan seekor kijang
adalah separuh daripada kelajuan kereta tersebut, berapa jauhkah kijang itu berlari dalam
tempoh 3 minit?

A 0.5 km
B 1 km
C 1.5 km
D 2 kmSULÌT
16


Soalan 47 berdasarkan penyataan di bawah ini.
47 Kalau berdasarkan penyataan di atas, berapa kalikah pemuda berkenaan terpaksa
berulang alik sehingga ketiga-tiga muatan X, Y dan Z itu dapat diseberangkan?

A 3 kali
B 4 kali
C 5 kali
D 6 kali

Soalan 4 berdasarkan penyataan di bawah.4 Ìmplikasi daripada penyataan-penyataan di atas ialah

Ì Begitu banyak manusia mati disebabkan merokok.
ÌÌ Merokok membahayakan kesihatan manusia.
ÌÌÌ Merokok bukan punca utama penyakit barah.
ÌV Akhirnya nanti penduduk dunia mati akibat merokok.

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌVSeorang pemuda hendak menyeberangi sebatang sungai
dengan sebuah perahu serta membawa tiga jenis muatan
X, Y, dan Z. Bagi setiap perjalanan, pemuda berkenaan
harus membawa muatan dalam keadaan X tidak mahu
bersama-sama dengan Y, sementara Y pula enggan
semuatan dengan Z.
Dalam laporannya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia
menyatakan bahawa:
(a) sejuta orang meninggal dunia tiap-tiap tahun berpunca
daripada tembakau,
(b) perbuatan merokok bertanggungjawab ke atas 90
peratus daripada kesemua kes barah paru-paru dan 75
peratus daripada semua kes penyakit kerongkong yang
tenat.

SULÌT
17

49 Osman, Ramu, Zul dan Leo berkongsi 59 biji manggis. Osman dapat 6 biji lebih
daripada Zul dan 17 biji lebih daripada Leo. Berapa bijikah buah manggis yang diperoleh
oleh Osman?

A 21 biji
B 22 biji
C 23 biji
D 24 biji

0 Shalini murid yang ketiga termuda dalam kelasnya. Seramai 26 orang murid berumur
lebih tua daripada Shalini dan seorang murid lagi sama dengan Shalini. Berapa orang
muridkah dalam kelas Shalini?

A 27 orang
B 28 orang
C 29 orang
D 30 orang

Soalan 1 dan 2 berdasarkan JaduaI 1 di bawah ini

JaduaI 1: Pencari Kerja Aktif Mengikut Negeri di MaIaysia


Negeri
September
2000
September
2003
Perak 707 625
Kedah 2933 3230
Selangor 2202 2221
Perlis 2513 2820
Melaka 1650 1770
Johor 670 620
Terengganu 3540 3281
Kelantan 2339 2821


1 Negeri yang manakah mencatatkan kadar pertambahan pencari kerja aktif yang
tertinggi?

A Perak
B Perlis
C Selangor
D Kelantan

2 Antara negeri-negeri berikut, yang manakah mengalami kadar kemerosotan pencari
kerja yang terendah?

A Terengganu
B Selangor
C Johor
D Kedah


SULÌT
18

3 Seorang pesara telah melabur wang pencennya sebanyak RM80,000 dalam satu
perniagaan. Beliau menganggarkan pulangan modal tersebut dapat diperolehnya dalam
tempoh tertentu dengan kadar pulangan 18% setahun daripada jumlah modal. Dalam
tempoh berapa tahunkah pesara tersebut akan mendapat kembali semua modalnya?

A 4 tahun
B 5 tahun
C 6 tahun
D 7 tahun


Soalan 4 berdasar JaduaI 2 di bawah ini.


JaduaI 2: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Bagi Januari 2009 Dan 200

$%A%&$ KE$ JAN&ARI 2009 PERA%&$ JAN&ARI
200
Penagih Baru * 409 48.46% 789
Penagih Berulang 435 51.54% 928
Jumlah Penagih 844 100.00% 1,717

(Sumber: Unit Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan)

4 Yang manakah pernyataan yang benar tentang JaduaI 2 di atas?

Ì Jumlah keseluruhan penagih dadah meningkat.
ÌÌ Jumlah penagih baru pada tahun 2008 ialah 65.85%.
ÌÌÌ Jumlah penagih dadah berulang menurun sebanyak 53.13% berbanding tahun
2008.
ÌV Bilangan penagih dadah berulang melebihi bilangan penagih baru bagi kedua-
dua tahun.
A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV


Jika Encik Adnan menaiki penerbangan dari London pada jam 10.00 pagi, 31 Disember
2009, pada pukul berapakah beliau akan tiba di KLÌA mengikut waktu tempatan Malaysia?

A 7.00 pagi, 1 Januari 2010
B 7.00 pagi, 2 Januari 2010
C 10.00 pagi, 1 Januari 2010
D 10.00 pagi, 31 Disember 2009
O Waktu di London lewat 9 jam berbanding waktu di Malaysia.
O Penerbangan dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur
(KLÌA) ke London dan sebaliknya mengambil masa 12 jam.
SULÌT
19


6 Sebuah keretapi bergerak dari Alor Star ke Sungai Petani dala masa 1 jam 10 minit
dengan kelajuan 56 km/j. Berapakah jarak antara kedua-dua bandar tersebut melalui
perjalanan keretapi?

A 56 km
B 65 km
C 65.3 km
D 70 km


Soalan 7 berdasarkan JaduaI 3 di bawah ini


JaduaI 3: MaIaysia: Perbandingan PeroIehan Bukan Cukai %erpiIih
Kerajaan Persekutuan pada tahun 2004 dan %ahun 200

Jenis/Hasil Bukan Cukai Tahun 2004
RM Juta
Tahun 2005
RM Juata
Lesen dan Permit 135 000 223 200
Bayaran Perkhidmatan 114 500 115 000
Dendaan dan Hukuman 37 480 32 980
Kadar faedah dan pelaburan 61 400 61 200
Bayaran Pindahan 36 000 25 800
Hasil bukan cukai lain 28 000 30 300
JUMLAH 412 380 488 580

( Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Unit Perancangan Ekonomi
dan Jabatan Perangkaan Malaysia 2006)


7 Yang manakah pernyataan yang benar tentang jadual di atas?

Ì Bayaran perkhidmatan telah meningkat sebanyak 2% .
ÌÌ Bayaran pindahan mengalami penurunan sebanyak 0.28%.
ÌÌÌ Hasil bukan cukai untuk lesen dan permit merupakan penyumbang utama
pada tahun 2004.
ÌV Peratusan sumbangan bayaran perkhidmatan pada tahun 2004 lebih tinggi
berbanding dengan tahun 2005.

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌV

SULÌT
20

Syarikat A telah mengadakan rombakan dalam struktur pentadbiran syarikatnya.
Sebelum rombakan, syarikat itu mempunyai 15 bahagian. Empat bahagian baru telah
diwujudkan, lima bahagian sedia ada telah dinamakan semula, satu bahagian telah
dibubarkan, dan dua bahagian lain digabungkan. Berapa bahagiankah yang terdapat dalam
syarikat itu selepas rombakan?

A 17
B 18
C 22
D 23


Soalan berdasarkan JaduaI 4 di bawah ini.

JaduaI 4 : Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan MaIaysia
2004 hingga 2006.

Kedudukan Kewangan
2004
RM juta
2005
RM juta
2006
RM juta
Hasil 99 397 105 856 115 561
Perbelanjaan Mengurus 91 298 98 244 101 246
Baki Semasa 8 099 7 612 14 315
Perbelanjaan Pembangunan Kasar 28 864 30 511 33 502
Tolak Terimaan Balik Pinjaman 1 346 4 215 744
Perbelanjaan Pembangunan Bersih 27 518 26 296 32 758
Baki Keseluruhan -19 419 -18 684 -18 443
% Kepada KDNK -4.3 -3.8 -3.5


9 Yang manakah penyataan yang benar tentang JaduaI 4 di atas?

Ì Kadar pertumbuhan perbelanjaan mengurus antara tahun 2004 dengan 2006
adalah sebanyak 3.1%.
ÌÌ Aliran perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan Malaysia menunjukkan
peningkatan.
ÌÌÌ Hasil Kerajaan Persekutuan Malaysia menunjukkan peningkatan sebanyak
16.3%.
ÌV Jumlah pendapatan pada tahun 2006 adalah melebihi jumlah perbelanjaan.

A Ì dan ÌÌ
B Ì dan ÌV
C ÌÌ dan ÌÌÌ
D ÌÌÌ dan ÌVSULÌT
21

Soalan 60 berdasarkan JaduaI di bawah ini.

JaduaI : %enaga Buruh di MaIaysia pada tahun 199 2000 dan 200

Guna tenaga ('000 orang) Tahun
1998 2000 2005
Bilangan orang yang bekerja
Bilangan penganggur
8 599.6
284.0
9 321.7
294.4
10 450.0
320.0
Jumlah tenaga buruh 8 883.6 9 616.1 10 770.0

60 Pola kadar pengangguran antara tahun 1998 hingga tahun 2005 ialah
A meningkat dan menurun
B menurun dan meningkat
C meningkat
D menurun