Anda di halaman 1dari 5

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan


(Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports)
Kod Kursus PJM3115
Kredit 2(1+1)
Jam Kontak 45 jam
Bahasa Bahasa Melayu
Pengantar
Prasyarat Tiada
Semester Enam – Tahun 3
Hasil 1. Menjelaskan konsep ujian, pengukuran dan penilaian dalam
Pembelajaran pendidikan jasmani dan sukan.
2. Berupaya memilih, merancang dan mengurus ujian, pengukuran
dan penilaian dalam pendidikan jasmani dan sukan.
3. Boleh menganalisis data dan maklumat yang dikumpul dengan
statistik deskriptif dan penggunaan perisian SPSS.
4. Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam
teori ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani
dan sukan.
5. Menginterpretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk
meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
mengenai ujian, pengukuran dan penilaian dalam pendidikan
jasmani dan sukan.
6. Mengintergrasikan kemahiran pengujian dengan kemahiran
teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakan
pengajaran yang berkesan dan bermakna.

Sinopsis Kursus ini meliputi konsep asas ujian, pengukuran dan penilaian di
dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan, pemilihan jenis-jenis ujian,
prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran
dan penilaian, pembinaan ujian, interpretasi serta menggunakan hasil
ujian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses
penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan, pendidikan
jasmani dan sukan.

This course includes the concept of test, measurement and evaluation in


physical education and sports, selecting test, conducting test and using
statistics in measurement and evaluation. The course helps student to
develop different type of tests, analysis and interpretation. Students will
be exposed to different types of research in health, physical education
and sports.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
Teori

1 Pengenalan kepada ujian, pengukuran, dan penilaian 2

 Definisi dan konsep


 Ujian,
 Pengukuran
 Penilaian

2 Objektif ujian, pengukuran dan penilaian dalam


pendidikan dan sukan 1

 Objektif dalam pendidikan jasmani


 Objektif dalam sukan

3 Jenis ujian, pengukuran dan penilaian


2
 Statistik deskriptif
 Statistik inferensi dan ujian signifikan
 Analisis data kuantitatif dengan spss

4 Pembinaan item ujian 2

 Apa yang ingin diukur


 Bagaimana mengukur
 Membina item ujian dan skor
 Pentadbiran ujian
 Analisis keputusan ujian

5 Kesesuaian item dan kebolehpercayaan ujian 2

 Kesahan ujian
 Kebolehpercayaan ujian
 Kaedah ujian prs-pasca
 Kaedah pemisahan separa
 Kaedah konsistensi dalaman

6 Statistik asas dan SPSS 3

 Statistik kebolehpercyaan instrumen kajian


 Ujian khi kuasa dua
 Ujian t
 Ujian anova

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
 Ujian korelasi
 Ujian regresi pelbagai

7 Pentadbiran ujian dan penilaian 2

 Garis panduan ujian dan pengukuran


 Prosedur pengujian yang berkesan
 Jenis ujian psikomotor
 Isu pengukuran kemahiran
 Kelasifikasi ujian kemahiran
 Pengujian keupayaan motor
 Tujuan penilaian dan analisis prestasi fizikal

8 Pelaporan dan isu-isu penilaian 1

Jumlah 15
1 Amali 4

Pembinaan item ujian


Merangka pembinaan item ujian
 Apa yang ingin diukur
 Bagaimana mengukur
 Membina item ujian dan skor
 Pentadbiran ujian
 Analisis keputusan ujian

2 Statistik asas dan SPSS 8


Mempraktikan pelbagai jenis statistik dengan perisian
SPSS

 Statistik kebolehpercyaan instrumen kajian


 Ujian khi kuasa dua
 Ujian t
 Ujian anova
 Ujian korelasi
 Ujian regresi pelbagai

3 Pentadbiran ujian dan penilaian 4


Melaksanakan pentadbiran ujian dan penilaian

 Garis panduan ujian dan pengukuran


 Prosedur pengujian yang berkesan
 Jenis ujian psikomotor
 Isu pengukuran kemahiran
 Kelasifikasi ujian kemahiran

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
 Pengujian keupayaan motor
 Tujuan penilaian dan analisis prestasi fizikal

4 Aplikasi pengukuran dan penilaian dalam pendidikan


jasmani dan sukan (amali) 14

 Mengukur kecergasan aerobik


 Mengukur komposisi badan
 Mengukur kecergasan kanak-kanak dan aktiviti
fizikal
 Mengukur kemahiran
 Mengukur pengetahuan
 Mengukur disiplin psikologi sukan

Jumlah 30
Jumlah Keseluruhan 45

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Pentaksiran Kerja kursus 60%
Peperiksaan 40%

Rujukan Baumgartner, T.A,, Jackson, A.S., Mahar, M.T., & Rowe, D.A. (2006).
Asas Measurement for evaluation in physical education and exercise
science (8th ed.). Boston: WCB McGraw-Hill.

Coakes, S.J, & Steed, L.G. (2003). SPSS: Analysis without anguish
(version 11.0). Queensland: John Wiley & Sons Australia, Ltd.

Morrow, J.R., Jackson, A.W., Disch, J.G., & Mood, D.P. (2005).
Measurement and evaluation in human performance (3rd ed.).
Champaign, IL: Human Kinetics.

Rujukan Cuah Yan Piaw (2006). Kaedah penyelidikan (Buku 1). Kuala Lumpur:
Tambahan McGraw-Hill (Malaysia) Sdn Bhd.

Lacy, A.C., & Hastad, D.N. (2006). Measurement and evaluation in


physical education and exercise science (5th ed.). New Jersey:
Prentice Hall.

Miller, D.K. (2005). Measurement by the physical educator: Why and


how (5th ed.). Boston: WCB McGraw-Hill.

Safrit, M.J. (1995). Introduction to measurement in physical education


and exercise science (3rd ed.). Boston: WCB McGraw-Hill.

Tritschler, B. (2000). Barrow and McGee's practical measurement and


assessment in physical exercise and sport (5th ed.). Lippincott
Williams and Wilkins.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)

Anda mungkin juga menyukai