Anda di halaman 1dari 76

Bab II

Sorotan Kajian

2.1 Pengenalan

32
33
Terdapat banyak kajian empirikal di Malaysia dan juga di luar negara yang

memperlihatkan hubungan pendidikan dengan pembangunan negara, namun begitu tidak

dapat dipastikan sejauhmanakah pendidikan dapat mempengaruhi Keluaran Dalam

Negara Kasar (KDNK) negara secara langsung. Banyak negara tidak berjaya memajukan

sistem pendidikan mereka oleh kerana kekurangan sumber dalaman bagi membiayai

pelaburan dalam bidang ini yang bukan sedikit jumlahnya. Bagi Malaysia pendidikan

tetap diberikan layanan yang paling utama dalam program-program 5 tahunnya. Para

perancang ekonomi percaya output negara boleh ditingkatkan dengan mempertingkatkan

daya pengeluaran input-input negara seperti modal, buruh, tanah dan para pengusaha.

Kesemua input ini perlu digarapkan agar lebih produktif dan dapat menyumbang kepada

output negara pada masa depan. Pendidikan pada masa kini boleh dianggap seperti satu

industri yang komplek. Berikutan kelembapan ekonomi dunia, tanggungjawab awam

semakin bertambah bagi membiayai kewangan infrastruktur institusi pendidikan. Para

ahli akademik prodemokrasi melaungkan hak-hak generasi muda mendapat pendidikan

percuma berdasarkan minat mereka. Namun begitu percanggahan timbul dengan pihak

pemerintah yang lebih menekankan kepada penjurusan pelajar berdasarkan beberapa

disiplin ilmu yang telah dirancang sesuai dengan kehendak semasa (Brightman and

Gutmore, 2002). Para ahli akademik sering berhujah tentang pendemokrasian sistem

pendidikan. Antara hujah mereka ialah hak setiap individu itu untuk menerima ilmu tanpa

mengira ras, kelas, kaum, jantina dan umur. Oleh kerana untuk memperolehi ilmu itu

bukan percuma, kewangan sering menjadi halangan kepada pemindahan ilmu dan

teknologi. Down (2000), berpendapat bidang pendidikan kini berada dalam keadaan

dilema disebabkan oleh keputusan-keputusan yang dibuat terpaksa mengambilkira

34
aspek politik, ekonomi dan sosial bukan berlandaskan kebaikan asas pendidikan itu

sendiri.

2.2 Teori Berkaitan dengan Ekonomi Pendidikan dan Modal Insaniah

Kajian tentang ekonomi pendidikan bukanlah satu bidang baru. Sejak tahun 60an lagi

kajian telah dijalankan oleh Blaugh (1968), Woodhal (1972), Psacharopoulus (1985),

Tsang (1988) dan ramai lagi pakar-pakar ekonomi pendidikan. Namun begitu satu

permasalahan yang timbul dalam kajian ini ialah mengukur darjah dan nilai ekonominya.

Ini kerana ia merupakan satu kajian yang abstrak. Jumlah pelaburan dalam bidang ini

agak besar samada ia dibuat oleh individu ataupun negara. Namun begitu pelaburan

dalam pembangunan infrastruktur pendidikan harus berani dilakukan, jika inginkan

kejayaan (Hummel & Ashdown, 2002). Inilah yang menyebabkan ahli ekonomi agak

ragu-ragu untuk meletakkan satu nisbah yang besar sumbangannya kepada ekonomi

kerana ia melibatkan kos melepas sesebuah negara (Quade, 1995).

Motif keuntungan adalah penting dalam kajian ekonomi, jelas di sini apakah pelaburan

dalam bidang pendidikan ini dapat memberikan pulangan yang setimpal bagi seseorang

pelabur. Mampukan manusia dibandingkan dengan sesebuah jentera ataupun mesin yang

memberikan pulangan di atas setiap sen yang dilabur ? Pelaburan fizikal amat berbeza

dengan pelaburan insaniah kerana pulangan yang didapati mudah ditolak dan ditambah

dengan jelas. Analisis kos faedah boleh digunakan dengan jelas dan mudah. Analisis ini

merupakan satu cara mengukur keberuntungan sesuatu pelaburan dengan menghimpun

35
semua kos yang terlibat dalam pengiraan dan dibandingkan dengan pendapatan yang

diramalkan. Kos-kos faedah yang digarapkan itu hendaklah diolah dengan rapi supaya

pengiraannya tidak mendatangkan herotan yang menjejaskan unjuran yang hendak

dibuat.

Faedah yang diperolehi daripada pendidikan yang diterima oleh seseorang itu ialah

berkaitan dengan perolehan pulangan selepas beberapa jangkamasa pengajian mereka

berbanding dengan individu-individu lain. Becker (1962), menegaskan bahawa

sebahagian daripada perbezaan dalam pendapatan seseorang itu berpunca daripada

pendidikan dan tahap profesional latihan yang diterima. Pengetahuan yang diterima

digunakan semasa bekerja pada masa depan. Oleh itu memasuki jurusan yang

memberikan pulangan pendapatan yang tinggi adalah lebih baik untuk melayakkan

individu tersebut memperolehi pendapatan yang tinggi. Menurut seorang ahli ekonomi

Inggeris Alfred Marshall (1972), dalam bukunya yang bertajuk Principle of Economics,

beliau mentakrifkan ekonomi sebagai “Pengajian tentang manusia di dalam kehidupan

mereka sehari-hari, ianya meliputi tentang segala tindakan individu dan tindakan sosial

yang berkait rapat dengan pencapaian serta penggunaan semua benda yang menjadi

asas kesejahteraan hidup”. Maksud kesejahteraan hidup di sini ialah bagaimana cara

hendak mencapai pendapatan yang tinggi, gunatenaga penuh, keadilan dalam

pembahagian kekayaan negara dan sebagainya. Pendidikan boleh dianggap satu cara bagi

mencapai kesejahteraan hidup, di mana ia boleh meningkatkan pendapatan individu dan

mengagihkan semula kekayaan negara.

36
Berdasarkan kepada teori agihan (A. Mahzan, 1979), penawaran buruh bolehlah

dibahagikan kepada dua sudut, iaitu jangka pendek dan panjang. Dalam jangka panjang

kemungkinan keluk penawaran buruh akan mencerun negatif, positif ataupun

melengkung ke belakang dengan upah. Mobiliti buruh dalam jangkapanjang adalah

mobiliti penuh. Seseorang buruh boleh dilatih untuk membuat sebarang pekerjaan.

Umumnya buruh akan memilih pekerjaan yang menawarkan ganjaran yang tinggi.

Dengan kata lain keluk penawaran buruh jangkapanjang adalah bercerun positif. Bagi

seseorang buruh mereka akan cenderong berpindah dari satu industri ke industri lain

yang menawarkan gaji yang lumayan. Sekiranya sebuah industri ingin menambah

penggunaan buruh kadar upah perlu dinaikkan bagi menarik ramai pekerja. Industri yang

kehilangan pekerja tadi terpaksalah mengurangkan pengeluaran seterusnya harga

barangan di pasaran akan meningkat. Inilah mengapa keluk penawaran buruh akan

mencerun positif kecuali jika ujud pengangguran dalam ekonomi. Maka keluk penawaran

buruh akan mendatar sehingga ke tingkat gunatenaga penuh kemudian barulah keluk

penawaran buruh akan bercerun positif dengan upah.

Menurut pandangan ahli neoklasik pula dalam tahun 1870an seperti Ricardo, tenaga

buruhlah yang memberikan punca nilai sesuatu barang (Labour Theory of Value). Nilai

sesuatu barang itu dinilai berdasarkan berapa banyak buruh digunakan dalam proses

pengeluaran barangan tersebut. Dengan itu harga barangan yang dijual dipasaran itu

ditentukan oleh kos buruh yang mengeluarkannya. Begitu juga dengan ‘teori nilai’ oleh

ahli ekonomi klasik lain, mereka mengandaikan bahawa setiap barangan dinilai mengikut

jumlah tenaga buruh yang tersirat di dalamnya. Mereka menegaskan pengeluaran buruh

37
tidak melibatkan kos. Kenyataan ini adalah tidak benar pada masa kini kerana penawaran

buruh di pasaran sebenarnya melibatkan kos pendidikan yang tinggi semasa belajar.

Golongan ini menyatakan upah yang wajar kepada buruh ialah sekadar cukup untuk

membeli makanan, pakaian dan tempat berlindung sahaja, jadi apakah ini sesuai pada

zaman sekarang? Karl Mark seorang pengasas Manifesto Komunisme dan merupakan

penulis ‘Das Kapital’ juga menyumbang pendapatnya dalam teori nilai ini. Mark banyak

membaca buku-buku tulisan Ricardo dan bersetuju dengan beliau yang menyatakan

tenaga buruh sahajalah mencipta nilai sesuatu barang. Modal yang digunakan cuma

sebagai manifestasi tenaga buruh pada masa lampau. Mark menegaskan dalam sistem

kapitalis buruh tidak dibayar sepenuhnya ke atas tenaga yang dikeluarkan sebaliknya

sebahagian dari output mereka pergi kepada pemodal (golongan kapitalis) dan ini

dianggap sebagai satu penindasan. ‘Teorem Kehabisan Keluaran Clark-Wicksteed’ pula

mendefinasikan tiap-tiap faktor pengeluaran akan dibayar berdasarkan prodaktiviti

mereka iaitu keluaran sut sama dengan upah dalam jangkapanjang. Walaupun begitu

dalam ekonomi moden permintaan/penawaran buruh dalam pasaran amat komplek dan

sukar diramal. Ini disebabkan berlakunya herotan sama ada yang berbentuk monopoli,

monopsoni, oligopoli ataupun lain-lain pasaran. Sukar untuk menentukan jumlah upah

yang patut diterima oleh seseorang buruh itu disebabkan pelbagai bentuk herotan dalam

ekonomi sesebuah negara.

Teori moden mengenai pulangan kepada input ialah teori neoklasik, ia berkisar kepada

daya pengeluaran marginal (J. Robinson, 1969). Pulangan kepada buruh ialah upah para

pekerja, pulangan kepada tanah ialah sewa sementara pulangan ke atas modal ialah bunga

38
dan dividen. Harga dan nilai pasaran sesuatu barang itu ditentukan oleh permintaan dan

penawaran barangan tersebut. Aspek-aspek penambahnilaian buruh seperti tingkat

pendidikan tidak diambilkira langsung dalam pemberian upah. Dalam keadaan sebenar

harga buruh bukanlah dalam keadaan pertandingan sempurna kerana banyak herotan

berlaku. Undang-undang, kesatuan sekerja dan faktor-faktor lain seperti tingkat

pendidikan banyak mempengaruhi pemberian upah. Malah terdapat sesetengah bidang

pekerjaan memerlukan seseorang itu berkemahiran tinggi. Sekiranya cuma faktor

permintaan dan penawaran di pasaran sahaja yang diambil kira sudah tentulah pelaburan

dalam bidang pendidikan tidak mendatangkan keuntungan. Berbanding dengan teori

pengeluaran, fungsi pengeluaran merangkumi buruh (L) dan modal (C) iaitu f(L,C).

Dalam jangka pendek pengeluaran boleh ditingkatkan dengan menambah penggunaan

modal ataupun buruh. Sehinggalah sampai ke satu tahap di mana pengeluaran tidak dapat

ditingkatkan lagi walaupun buruh ditambah disebabkan oleh faktor hukum pulangan

bertambah kurang. Untuk meningkatkan lagi pengeluaran dalam jangkapanjang

teknologi memainkan peranan penting agar dapat meningkatkan jumlah barangan yang

hendak dikeluarkan. Di sinilah faktor pendidikan memainkan peranan utama dalam

membantu para penyelidik mencari teknologi terbaru yang dapat meningkatkan lagi

pengeluaran barangan.

Rajah 2.1: Pengeluaran Jangka Pendek dan Panjang

Jumlah Pengeluaran

Pengeluaran Jangka Panjang


(Penggunaan Teknologi Baru)

Pengeluaran Jangka pendek

39
0

Sumber, Doll, 1979 Bilangan Buruh

Penggunaan teknik analisa kos-faedah oleh ahli ekonomi dalam penilaian projek adalah

suatu amalan biasa dalam teori ekonomi kebajikan. Projek-projek ekonomi yang

diselenggara oleh pemerentah adalah bertujuan meninggikan kebajikan masyarakat

melalui pengagihan semula pendapatan. Dalam menilai sesuatu projek dua aspek yang

penting dititikberatkan ialah kos dan faedah projek, yang juga disebut untung (Quade,

1995). Kos adalah pengorbanan dan ia mengurangkan kebajikan manakala faedah

meninggikan kebajikan. Terdapat empat kategori faedah dan kos dari projek ekonomi

kesemuanya perlu dianalisis secara berlainan semasa memutuskan cara mana pelaburan

perlu dilakukan:

a. pasaran dan harga ujud dalam analisis faedah dan kos, jadi kedua-duanya boleh diberi
nilai wang. Keujudan harga mencerminkan keinginan atau hasrat masyarakat terhadap
barang yang hendak dikeluarkan dari projek tersebut.

b. pasaran dan harga ujud dalam analisis kos dan faedah tetapi harga itu tidak
mencerminkan hasrat dan penilaian sosial. Contoh jelas ialah barangan yang
mempunyai kesan luaran seperti barangan awam dan barangan yang diberi subsidi.

c. pasaran dan harga tidak ujud tetapi suatu nilai anggaran boleh diberi contohnya
kawasan reakerasi; dan

d. faedah dan kos sukar diberi nilai wang, contohnya seperti pendidikan dan
keselamatan negara.

40
2.3 Lain-lain Kajian

Banyak kajian gagal mengaitkan pencapaian pendidikan dengan peningkatan dalam

pendapatan. Adalah sukar mengandaikan orang yang tinggi pencapaian akademiknya

akan sentiasa mempunyai pendapatan yang tinggi malah kadang-kadang sebaliknya

berlaku kerana faktor lain, yang sukar diramalkan. Kajian oleh Bowles dan Gintis

(1972), di beberapa negara membangun mempersoalkan perkaitan peningkatan

pendapatan dengan pendidikan. Menurut mereka perkaitannya di antara mutu pendidikan

dengan pendapatan adalah terlalu kecil dan sukar dibuat.

Namun begitu bagi seseorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi boleh

memberikan sumbangan yang bermakna kepada diri mereka dan negara secara tidak

langsung. Tetapi faedah ini tidak dapat dinilai dengan wang kerana melibatkan kesan

luaran contohnya dalam kepakaran pertahanan, kedoktoran, pengurangan kadar jenayah,

alam sekitar dan lain-lain yang menyumbang kepada masyarakat umum.

Banyak penyesuaian perlu dilakukan dalam menganalis kos dan faedah pendidikan.

Contohnya kepakaran terdahulu oleh kesan-kesan luaran pemindahan ilmu antara

generasi yang digunakan pada masa sekarang. Ia sepatutnya diberikan satu nilai faedah

oleh penyelidik, tetapi dalam analisis sosial ia sukar dinyatakan. Ibu bapa yang

41
mempunyai kedudukan baik dalam ekonomi mungkin dapat memberikan pendidikan

yang sempurna kepada anak mereka berbanding dengan yang tidak mampu. Faktor nasib,

bakat dan motivasi yang diterima juga sepatutnya dimasukkan dalam pengiraan kos-

faedah pendidikan. Begitu juga kos-kos dan faedah-faedah yang tedapat dalam

pembiayaan pendidikan sukar dikira kerana terdiri dari beberapa kategori kos langsung,

tidak langsung dan kos luaran (sukar dikira) begitu juga dengan faedah pendidikan terdiri

dari faedah langsung, tidak langsung dan faedah luaran (sukar dikira).

Di Malaysia kekurangan data telah menyukarkan para pengkaji untuk membuat kajian

tentang keberuntungan pelaburan dalam pendidikan. Banyak kajian yang dibuat diluar

negara tentang pulangan pelaburan dalam bidang pendidikan ini contohnya oleh Becker

(1971) yang membezakan pendapatan pekerja lelaki dengan pekerja wanita di Amerika,

pekerja kulit hitam dan kulit putih dan pemegang pelbagai disiplin ilmu. Kajian Lee

Kiong Hock (1980) di Malaysia, menganggarkan kadar pulangan persendirian sebanyak

32.6% untuk peringkat menengah dan 34.5% para peringkat tinggi. Dalam keadaan

pasaran buruh yang tidak menentu di seluruh dunia kini apakah kadar pulangan ini dapat

dikecilkan lagi atau semakin bertambah?, Ozay Mehmet dan Y.H Yip (1983) membuat

unjuran yang agak rendah sedikit kadar pulangan persendirian iaitu sebanyak 12.2% dan

kadar pulangan sosial 4% pada peringkat universiti ini disebabkan faktor methodologi

penyelidikan yang dijalankan agak berbeza. Bancian yang dibuat oleh SUHAKAM (2004)

di Malaysia mendapati, kaum wanita memperolehi cuma 47% sahaja daripada

pendapatan lelaki. Kekurangan kajian tentang ekonomi pendidikan di Malaysia amat

menyukarkan para penyelidik membuat cadangan bagi memperbaiki sistem ekonomi

42
berteraskan ilmu ini. Keinginan Malaysia muncul menjadi pusat kecemerlangan ilmu

bagi rantau sebelah sini terbukti dengan hampir 20% perbelanjaan negara digunakan bagi

memajukan sistem pendidikannya. Berbanding dengan negara membangun yang lain

cuma 11-15% sahaja dari perbelanjaan negara (Tsang, 1988) digunakan bagi tujuan

pendidikan. Bagi negara maju pula contohnya seperti Britain 11.5%, Amerika Syarikat

12.9% dan Australia 13.6% perbelanjaan negara diperuntukan bagi sektor pendidikan

(Hill, 1996). Lebih kecil peratusannya dari peruntukan yang diterima oleh sektor

pendidikan di Malaysia. Keadaan ini disebabkan pihak swasta lebih berperanan dalam

pembangunan sektor pendidikan di negara maju.

Jadual 2.1:Purata Kadar Pulangan Pelaburan Pendidikan 1985 (peratus)

Sosial Persendirian
Kawasan Rendah Menengah Atas Rendah Menengah Atas
Afrika 26 17 13 45 26 32
Asia 27 15 13 31 15 18
Latin Amerika 26 18 16 32 23 23

Sumber: Journal of Human Resources (1985), Vol 20(4).

Tulisan Doll & Orazem (1978), tentang perihal pengurusan pertanian ladang yang

dianggap sebagai satu unit pengeluaran pertanian. Unit pengeluaran pertanian bagi

sebuah ladang terdiri dari aktiviti perniagaan, pengangkutan dan proses pengeluaran akan

mentransformasikan atau menukarkan input kepada output dari masa ke semasa mengikut

kepakaran pengurusan dan keadaan alam sekeliling. Kepakaran pengurusan dalam

pengeluaran pertanian adalah penting oleh kerana ianya berhubung rapat dengan

keputusan perladangan yang biasanya merangkumi tiga aspek penting iaitu apa, bila,

untuk siapa dan bagaimana pengeluaran barangan itu dibuat. Ia melibatkan pemilihan

43
teknik dan corak pengeluaran sama ada berintensif buruh ataupun modal/mesin. Dalam

sistem pengeluaran yang lebih komplek peladang-peladang tidak hanya melakukan

aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran sahaja tetapi mereka juga menjalankan tugas

sebagai penyimpan kira-kira, penjual, mekanik, ahli ekonomi dan sebagainya. Menurut

Doll dan Orazem (1979), mereka mengkelaskan ekonomi pengeluaran pertanian sebagai

ekonomi positif dan nomatif di mana unit pengeluaran sebagai keluarga, ladang, pasaran

dan sistem pertanian itu sendiri. Contoh kajian oleh Lockheed (1980), mengenai

pendidikan dan pengeluaran pertanian di 13 buah negara telah menunjukkan 7.4 %

peningkatan dalam hasil pertanian disebabkan oleh pendidikan ‘asas’ yang diterima oleh

mereka. Di Malaysia hasil-hasil penyelidikan dalam tahun l960an dan 70an melalui

revolusi hijau telah berjaya meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Pengenalan

kepada beberapa benih padi seperti Malinja, Mahsuri hinggalah kepada MR16, telah

berjaya menambah pengeluaran beras negara sehingga mampu berdikari lebih 60%

keperluan stratigik. Ini semua berkait rapat dengan kepakaran teknologi dan penyebaran

ilmu pendidikan yang diterima oleh masyarakat.

2.4 Prospek Pelaburan dalam Pelbagai Sistem Pendidikan

Adalah sukar untuk membuat peramalan tentang prospek pelaburan dalam bidang

pendidikan kerana melibatkan beberapa pembolehubah yang sukar dikenalpasti.

Keadaaan yang tidak menentu bagi negara-negara sedang membangun dengan suasana

ekonomi yang tidak stabil di mana sistem pendidikan tidak diurus dengan begitu baik,

masalah inflasi, pasaran buruh yang tidak kompetatif dan lain-lain faktor

(Psacharopoulos,1985). Keputusan-keputusan polisi awam yang dibuat bukan

44
berdasarkan analisis kos dan faedah tetapi lebih kepada faktor sosial dan politik (Baker,

1964; Schultz, 1961; Carnoy & Levin, 1985; Hummel & Ashdown, 2002). Kajian yang

telah dibuat oleh Tsang (1988), menunjukkan beberapa kelainan di mana:

(a) kadar pulangan pelaburan sosial dan persendirian di negara membangun tahap

pendidikan rendah sentiasa tinggi berbanding dengan tahap pendidikan tinggi;

(b) kadar pulangan pelaburan (IRR) kaum perempuan adalah lebih tinggi berbanding

dengan lelaki;

(c) pada peringkat pendidikan menengah kadar pulangan pelaburan (IRR) sistem

pendidikan tradisional ialah 16% lebih tinggi berbanding pendidikan

vokasional/teknik 12%; dan

(d) pada peringkat pendidikan tinggi IRR sistem pendidikan aliran sains sosial dan

kemanusiaan lebih tingggi berbanding pendidikan vokasional. Walaupun IRR bagi

sistem pendidikan teknik/vokasional adalah rendah namun disebabkan faktor-faktor

ekonomi jangkapanjang sistem pendidikan ini terus dimajukan dan diberikan

perhatian sewajarnya oleh negara-negara membangun.

Kajian Psacharopoulos (1985) di Tanzania pada tahun 1981, menunjukkan sedikit

perbezaan di mana IRR sistem pendidikan vokasional pertanian 19% lebih tinggi

berbanding dengan IRR pendidikan biasa 9%.

Walau bagaimanapun masalah utama mengira IRR di negara membangun ialah

menggunakan data yang agak lama dan dalam ekonomi yang tidak stabil. Masalah lain

seperti inflasi yang terlalu tinggi dengan sistem harga bergerak dalam keadaan tidak

menentu, malah turun naik matawang begitu ketara contohnya di Mexico 1970-1982

45
pembiayaan pendidikan matawang semasa berubah sebanyak 3,866% berbanding dengan

Dollar Amerika cuma meningkat 941% (Tsang, 1988). Membandingkan kadar pulangan

pelaburan pendidikan antara sesuatu negara dengan negara lain adalah kurang tepat

disebabkan oleh faktor-faktor seperti sosial, politik, ekonomi, geografi dan perbezaan

sistem pendidikan di antara satu negara dengan negara yang lain (Hummel & Ashdown,

2002). Kos untuk melatih perkapita bagi seorang pelajar pendidikan vokasional adalah

tinggi berbanding dengan pendidikan akademik contohnya di Paraguay (1983) 4.2 kali,

Colombia (1981) 1.5 kali dan Chile (1969) 1.4 kali. Kajian di Thailand (l969)

menunjukkan kos purata melatih seorang pelajar jurusan teknik 4,869 bahts, jurusan

vokasional 2,971 bahts berbanding cuma 1,162 bahts bagi jurusan akademik biasa. Di

China (1988), kos melatih per/pelajar bidang vokasional automotif 1,000 Yuan satu

angka yang dianggap terlalu besar (Tsang, 1988).

2.5 Pelaburan Sosial Sektor Pendidikan

Institusi pendidikan di Eropah pada awal abad ke19 amat daif sekali, ia bergerak dalam

keadaan tidak teratur lagi menyedihkan disebabkan sumber kewangan yang terhad.

Sokongan kerajaan terhadap insititusi pendidikan amat lemah sekali, cuma dikendalikan

oleh pihak-pihak persendirian. Tiadanya sistem peperiksaan dan latihan guru yang khusus

menyebabkan pendidikan bergerak dalam keadaan tidak terurus (Peterson, 1987)

Perkembangan pendidikan dalam abad ke 20 telah menyebabkan perbelanjaan sektor

46
pendidikan negara-negara maju meningkat dengan ketara sekali. Dianggarkan dalam

tahun 1968 perbelanjaan pendidikan dunia telah meningkat 150% berbanding tahun 1960.

Walaubagaimanapun adalah sukar untuk menilai perbelanjaan pendidikan dunia kerana

data yang diperolehi tidak terkumpul, masalah tukaran matawang, masalah inflasi dan

lain-lain. Nisbah perbelanjaan kerajaan tehadap pendidikan telah meningkat dari tahun

ketahun misalnya 17.6% bagi Amerika Utara dalam tahun 1960an (Peterson, 1987) tetapi

menjelang tahun 1990an telah menurun kepada 13% (Hill, 1996) namun masih tinggi.

Bagi beberapa buah negara membangun didapati sejak tahun 1960an telah

memperuntukan lebih 20% dari perbelanjaannya, khusus untuk sektor pendidikan

termasuk Malaysia. Persoalan yang timbul ialah bagaimana budget yang besar ini boleh

mendatangkan pulangan yang setimpal. Ini kerana masalah kualiti pendidikan yang

diterima kadang-kadang tidak bermutu, selain faktor kurikulum tidak bersesuaian dengan

kehendak semasa, faktor-faktor campur tangan politik, ibubapa dan salah persepsi pelajar

itu sendiri. Persoalan lain ialah di manakah sumber kewangan hendak diperolehi bagi

membiayai sektor pendidikan terutama negara-negara membangun yang kebanyakannya

sumber telah habis digunakan untuk pembiayaan sektor-sektor lain. Pakar-pakar

ekonomi sendiri sering mempersoalkan tentang pulangan sektor pendidikan kepada

ekonomi negara, sama ada ia bersesuaian dengan pelaburan yang dibuat (Unesco, 1971).

Jurang kemajuan pendidikan antara negara maju dengan negara membangun semakin

ketara. Kerjasama untuk memaju sektor pendidikan kurang berkesan dan boleh dikatakan

negara maju kurang memberikan kerjasama dalam memajukan sektor pendidikan di

negara membangun. Pulangan pelaburan pendidikan negara maju dengan negara

membangun menjadi semakin ketara oleh kerana kualiti pendidikan yang diterima oleh

47
negara maju dan membangun berbeza. Negara maju seolah-olah enggan memindahkan

teknologi pendidikan kepada negara membangun, malah mengenakan syarat-syarat yang

ketat. Beberapa halangan lain juga menyebabkan pulangan pelaburan sektor pendidikan

negara membangun kurang memuaskan antaranya nisbah murid dan guru yang rendah,

peratus penduduk bawah 15 tahun yang ramai mengakibatkan kos sosial meningkat (78%

penduduk bawah 15 tahun berada di negara-negara membangun), malah lebih

mengusutkan ialah kurikulum lama yang masih diajar langsung tidak mencerminkan

sumbangannya kepada pertumbuhan ekonomi. Halangan-halangan tradisi masyarakat

yang mengangap ilmu duniawi tidak penting dan bercanggah dengan amalan agama juga

menyebabkan potensi peningkatan pelaburan pendidikan tidak menggalakkan

peningkatan (Bertaux, 1971). Kemelut politik dan tradisi ini seharusnya diberikan

perhatian sewajarnya supaya tidak menganggu pendemokrasian dan penglobalisasian

sistem pendidikan dunia.

Pendemokrasian pendidikan adalah salah satu cara yang dikatakan boleh mendatangkan

kesan positif ke arah melahirkan individu yang berpotensi dan dapat memberikan

sumbangan besar kepada prospek pelaburan dalam sektor pendidikan. Semakin ramai

individu yang berpendidikan semakin luaslah potensi ekonomi negara untuk berkembang,

persoalannya di manakah sumber awam harus diperolehi untuk membiayainya. Bagi

negara yang bilangan penduduk optima fenomena sumber pembiayaannya tidak

mendatangkan masalah tetapi negara yang ramai penduduk seperti India, China dan

negara Latin Amerika banyak sumber kewangan mereka terpaksa digunakan bagi

membangunkan sektor sosial yang lain. Kadar keciciran yang tinggi menjadi penghalang

48
ke arah pendemokrasian pendidikan dibeberapa buah negara malah di Amerika Syarikat

sendiri walaupun penduduk kulit hitam meliputi 12% layak ke kolej tetapi cuma 6%

sahaja didapati mendaftar diri di kolej. Malaysia agak beruntung kerana 96.7% murid-

murid berumur 6-12 tahun telah menghadirkan diri ke sekolah-sekolah rendah, sementara

75% ke sekolah-sekolah menengah (Omar, 1991). Kini Malaysia melalui Kementerian

Pelajaran telah melaksanakan peraturan pendidikan wajib bagi pelajar-pelajar sekolah

rendah melalui skim persekolahan percuma bantuan kerajaan mulai tahun 2004.

Berdasarkan tahun 1983 Kementerian pelajaran telah membelanjakan RM 744 setahun

bagi tiap-tiap pelajar sekolah rendah sementara bagi pelajar sekolah menengah RM

1,096. Bagi pelajar peringkat universiti tempatan kerajaan telah membelanjakan hampir

RM 12,424 setahun, ini merupakan satu pelaburan yang besar bagi sebuah negara kecil

seperti Malaysia. Untuk tempoh persekolahan darjah satu hingga ke peringkat Universiti

Malaysia telah membelanjakan lebih kurang RM 49,500 selama 17 tahun (Omar,

1991). Variasi kos operasi bagi sesebuah sekolah menengah adalah berbeza, kos

pengurusan bagi sekolah bandar (bersaiz besar) hampir mencecah angka RM 2,254,088

setahun dengan purata kos per-pelajar RM 2,096. Menurut Omar (1991), kerajaan telah

berbelanja terlalu banyak perolehannya terhadap sektor pendidikan (17% perbelanjaan

negara di masa kemelesetan ekonomi 1990), ini tidak termasuk perbelanjaan ibubapa

sendiri yang terpaksa menanggung kos pendidikan anak-anak mereka. Kesilapan memilih

kursus juga menyebabkan kerajaan dan ibubapa menyebabkan para lepasan institusi

pendidikan tidak berjaya memperolehi pekerjaan yang bersesuaian. Kegagalan ini

menjejaskan potensi daya saing mereka dan merupakan satu pembaziran sumber yang

melibatkan kos lepas. Jurusan yang tidak bersesuaian dengan pekerjaan yang dijawati

49
oleh para pelajar yang merupakan ‘pelabur’ adalah satu kegagalan, ini ditambah lagi

sekiranya mereka terpaksa menunggu dalam jangkamasa agak lama bagi mendapatkan

pekerjaan yang bersesuaian dengan tingkat pendidikan mereka.

Sistem pendidikan terdedah kepada tekanan dari dalam dan luar negara. Tekanan dari

dalam berpunca dari penyalahgunaan dan percanggahan dalam sistem itu sendiri.

Kebuntuan ini menyebabkan kita perlu menguji semua strategi dan menyemak semula

beberapa pilihan demi perkembangan dan masa depan sistem pendidikan negara. Di masa

lalu ilmu sains dan teknologi tidak pernah membuktikan dengan nyata setakat mana

kekuasaan dan keupayaannya merubah pembangunan dunia. Penyelidikan dan inovasi

sains terbukti berlaku dengan cepat dan tidak terhad sebarannya keserata pelusuk dunia.

Jurang antara penemuan sains dengan pengguna semakin kecil. Manusia telah mengambil

masa 112 tahun untuk mencipta teknik fotografi gunaan, tetapi kini penemuan kuasa solar

cuma mengambil masa 2 tahun sahaja telah boleh dimanfaatkan. Di akhir kurun ke 19,

penemuan injin pembakaran kebuk telah membolehkan kenderaan bergerak 140 km

sejam, menjelang tahun 1945 dengan penciptaan injin jet menyebabkan kapal terbang

bergerak 10 kali lebih laju dari itu. Hari ini angkasawan boleh terbang di angkasa selaju

40,000 km sejam. Salah satu sebabnya ialah jurang pendidikan kini dan masa lalu amat

ketara perbezaannya. Generasi kini lebih beruntung kerana dapat belajar tanpa banyak

halangan [Lebih 90% ahli sains dan pencipta hidup di zaman ini] (Hale, 1969).

Kemajuan pendidikan di negara membangun diharap dapat melahirkan lebih ramai ahli

penyelidik yang boleh memberi sumbangan besar kepada ekonomi negara terutama

50
negara membangun. Ini kerana jurang kekayaan negara maju dengan membangun

semakin ketara. Negara maju memiliki kekayaan dengan penduduk yang kecil [nisbah

KDNK dan Penduduk (80:30)] berbanding negara membangun (18:70) (Pearson, 1969).

Pengangguran nyata dan tidak nyata dikalangan belia, seharusnya tidak berlaku sekiranya

mutu pendidikan yang diterima sesuai dengan kehendak semasa. Masalah mobiliti

manusia yang lambat menyukarkan kesampaian teknologi pendidikan terutama di negara

membangun. Infrastruktur pendidikan cuma terhad di beberapa bahagian yang mudah

dihubungi di sesebuah negara merupakan halangan utama kesampaian teknologi

pendidikan kepada rakyat. Kehabisan sumber alam menyebabkan beberapa negara gagal

memajukan institusi pendidikan mereka. Pendidikan bukanlah satu-satunya alat yang

boleh membantu kemajuan ekonomi sesebuah negara. Ia cuma faktor perantara sahaja.

Modal dan sumber yang banyak adalah faktor utama kekayaan sesebuah negara dan harus

diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang bersesuaian. Pertumbuhan penduduk yang

tinggi di negara membangun (lingkungan 3%) seharusnya diimbangi dengan

pertumbuhan KDNK yang lebih tinggi daripadanya. Penduduk muda yang ramai

menyebabkan sumber-sumber dana modal pembangunan digunakan untuk kegunaan

sosial, telah menjadi halangan pembangunan fizikal sesebuah negara.

Akibat kekurangan sumber kewangan bagi pembangunan sosial, sejak kurun ke 19,

penerokaan hasil bumi telah merosakkan alam sekitar. Di Afrika, Amerika Selatan dan

Asia lebih kurang 500 juta hektar tanah pertanian telah lenyap akibat hakisan. Sementara

2/3 hutan dunia telah musnah akibat penerokaan untuk aktiviti pertanian dan ini amat

membimbangkan. Di Amerika Syarikat setiap seminit 2 hektar tanah musnah akibat

51
pembinaan jalanraya, perumahan dan lain-lain (U Thant, 1970). Di Russia kerajaan

terpaksa menampung pembiayaan pendidikan yang tinggi dan dianggarkan 9.5 juta

kanak-kanak didaftarkan di tadika sahaja (Edgar, 1977). Sepatutnya kekurangan dana

pendidikan bukanlah dijadikan alasan untuk memusnahkan alam sekitar tetapi pendidikan

seharusnya dijadikan alat untuk menjaga alam sekitar. Penemuan-penemuan teknologi

baru (kemajuan pendidikan) jelas sekali banyak memusnahkan alam sekitar, kesannya

lapisan ozon semakin menipis, suhu dunia semakin meningkat dan kehidupan manusia

semakin terancam oleh penciptaan senjata moden. Pendidikan kerohanian telah semakin

terpinggir dengan itu lahirlah manusia-manusia robot yang mementingkan aspek

kekayaan fizikal sahaja. Bantuan antara bangsa pendidikan terlalu perlahan kepada

negara-negara membangun, menyebabkan penyebaran maklumat tidak menyeluruh

dikalangan masyarakat dunia. Negara maju seolah-olah cuba memonopoli teknologi

pendidikan sahaja sejak awal lagi, tanpa ada usaha bersungguh-sungguh untuk membantu

negara membangun yang masih baru lagi lemah. Negara maju bimbang negara

membangun cepat maju dan mereka hilang tempat untuk memasarkan barangan mereka

lebih-lebih lagi teknologi angkasalepas dan nuklear.

Jadual 2.2: Bantuan Pendidikan Bangsa-Bangsa Bersatu 1970-71

Negara Penerima Jumlah (RM Juta)


Negara Membangun 769
Negara Sosialis 200
Bantuan Swasta 400
Lain-lain 400

Sumber: Phillip H.M (1971). International Cooperation in Education. Paris: Unesco

52
Bantuan pinjaman bersyarat ketat yang dikenakan oleh negara maju kepada negara

miskin menghalang negara miskin membuat pinjaman. Kadar bunga 6.5-7% (Bank

Dunia) yang dikenakan amat tinggi berbanding pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri.

Pengganda ekonomi bagi sektor pendidikan terlalu kecil berbanding dengan sektor

ekonomi lain. Ini kerana ia bersifat perantara ekonomi bukan secara langsung. Umumnya

bantuan pendidikan samada pinjaman ataupun subsidi gagal dimanfaatkan oleh negara

miskin atau membangun (Edgar, 1977).

Konsep pendemokrasian sistem pendidikan telah diterima umum di peringkat

antarabangsa. Masyarakat seharusnya diberikan pendidikan sehingga peringkat tertinggi

tanpa sebarang halangan ekonomi. Setiap individu bebas memilih bidang pendidikan

mereka dan sistem pendidikan mestilah lebih fleksibel bagi memenuhi permintaan orang

ramai (Edgar, 1977). Pendidikan demokrasi mesti menjadi persediaan untuk amalan

demokrasi sebenarnya dalam sesebuah negara. Banyak negara masih enggan mengakui

hakikat demokrasi sebenarnya, mereka enggan menyerahkan kuasa kepada rakyat.

Pendidikan demokrasi tidak boleh dipisahkan dari amalan politik. Campur tangan politik

keterlaluan menyebabkan institusi pendidikan menjadi lemah. Institusi pendidikan yang

lemah akan menyebabkan mutu pendidikan itu juga lemah akhirnya mendatangkan kesan

kepada graduan yang keluar untuk mencari pekerjaan. Malah bagi negara membangun

apalah tawaran pekerjaan yang ada untuk memenuhi permintaan lepasan persekolahan

mereka. Pendidikan seharusnya diimbangi dengan kemajuan ekonomi supaya dapat

menyerap lebihan tenaga kerja.

53
Pendemokrasian pendidikan mempunyai beberapa percanggahan dengan konsep

globalisasi. Pembiayaan kerajaan yang keterlaluan serta berterusan dengan pemberian

subsidi secara langsung ataupun tidak langsung melalui hasil cukai dikatakan

melemahkan daya saing individu. Individu yang tidak berdaya terus dibantu dikatakan

boleh merugikan masyarakat melalui penggunaan dana awam. Ia sepatutnya digunakan

kepada pelaburan yang lebih berfaedah kepada ekonomi. Bagi negara-negara ideologi

kapitalis persaingan yang sihat melalui penggunaan merit akan menghasilkan keluaran

pendidikan yang bermutu. Bantuan hendaklah diberikan kepada mereka yang mempunyai

potensi ingin berjaya sahaja tanpa mengira warna kulit dan jantina.

Globalisasi selalu dikaitkan dengan perdagangan dan ekonomi sahaja, malangnya

beberapa aspek selalu diabaikan. Globalisasi memerlukan kontrek sosial antara beberapa

buah negara bukan terhad kepada kontrek sehala yang mana menguntungkan beberapa

buah negara maju sahaja (Neil, 1994). Selepas kejadian 11 september, globalisasi telah

menjadi semakin tidak adil. Pergerakan teknologi maklumat telah semakin diawasi,

beberapa ilmu terutama yang berkaitan dengan nuklear, angkasalepas dan teknologi

persenjataan telah disekat. Negara membagun tidak dibenarkan mempelajari maklumat

eklusif ini (Alberto, 2002). Ramai individu yang tidak bersalah dicap sebagai pengganas

dan harus dimusnahkan. Pengawalan teknologi dan pengetahuan dalam jangkapanjang

boleh melemahkan beberapa buah negara dari segi daya saing tenaga kerja untuk

mempelajari apa saja kemahiran. Seseorang individu itu tidak harus disekat daripada

mempelajari ilmu pengetahuan bagi mempertingkatkan kemahirannya. Globalisasi tidak

seharusnya terhad kepada ekonomi dan perdagangan sahaja ia seharusnya meliputi

54
pergerakan modal, pelaburan, kewangan dan ilmu pengetahuan serta mobiliti buruh tetapi

ini selalu diabaikan oleh negara maju. Mereka enggan membuka sempadan mereka untuk

buruh yang berlebihan di negara membangun bergerak ke negara mereka bagi

memperolehi pekerjaan (Douglas, 1997). Upah di negara maju lebih tinggi berbanding

dengan negara membangun, pembukaan sempadan akan memberikan satu dimensi baru

dalam pengiraan prospek pelaburan pendidikan supaya lebih berdayasaing. Globalisasi

juga akan melahirkan pengguna yang bijak dengan pemilihan barangan yang berkualiti.

Pelabur akan cenderung menghasilkan barangan yang berkualiti, murah melalui

penggunaan buruh yang berkemahiran tinggi. Pergerakan modal yang tidak dihalang

membolehkan banyak pelaburan dilakukan di negara membangun, ini memberi ruang

potensi tenaga buruh di negara tersebut digunakan sepenuhnya melalui peluang-peluang

pekerjaan. Malangnya, kebanyakan pelabur asing lebih mementingkan keuntungan

jangkapendek dengan memberikan upah yang tidak berpatutan. Fenomena ini akan

memberikan herotan dalam analisa kos-faedah pelaburan (Ohmae, 1995).

2.6 Pelaburan Pendidikan Wanita

Sistem pendidikan wanita telah berkembang dengan pesatnya sejak seratus tahun yang

lalu (Peterson, 1987). Sebelum tahun 1850, kemasukan wanita dalam institusi pengajian

tinggi dihalang sama sekali, bagi golongan bangsawan remaja wanita biasanya menerima

pendidikan di dalam rumah oleh guru-guru persendirian. Bagi golongan ‘Nazi’ mereka

percaya perempuan hanya layak bekerja di dapur sahaja oleh sebab itu perkembangan

pendidikan wanita hanya berkembang dalam kumuniti-kumuniti Protestant di Eropah

55
Barat dan Amerika Utara sahaja. Wanita dikatakan berminat kepada aktiviti yang

bercorak sastera dan kemanusiaan, penceboran wanita dalam bidang teknikal amat kecil

(Shertzer dan Stone, 1971). Oleh kerana peluang pekerjaan di kalangan wanita agak

terhad maka dikatakan pulangan pelaburan mereka juga kecil berbanding lelaki. Di

beberapa negara maju diskriminasi warna kulit dan jantina masih lagi kedapatan, wanita

tidak diberikan peluang sewajarnya untuk menikmati peluang-peluang pendidikan dan

pekerjaan (Walkerdine & Lucey, 1989). Bagi negara membangun, peningkatan ekonomi

agak perlahan menghadkan pergerakan buruh ditambah dengan tradisi mengutamakan

lelaki dalam pendidikan menyebabkan wanita tidak dapat memainkan peranan aktif

dalam ekonomi (Bergmann,1974). Beberapa halangan lain terpaksa dihadapi oleh wanita

dalam dunia pekerjaan. Majikan cenderung mengambil pekerja lelaki kerana beberapa

pekerjaan yang melibatkan aktiviti lasak cuma sesuai dengan sifat lelaki. Wanita

dikatakan sering mengambil cuti dan tidak dapat meneruskan pekerjaan mereka bagi

menumpukan perhatian kepada pengurusan rumahtangga. Sumbangan wanita amat terhad

kepada ekonomi secara langsung tetapi apakah methodologi yang hendak digunakan bagi

sumbangan wanita kepada KDNK negara kerana mereka juga mempunyai sumbangan

tidak langsung. Pekerjaan mereka sebagai surirumah seperti menjaga anak mempunyai

nilai kepada ekonomi dan sering diabaikan dalam pengiraan KDNK dan kos-faedah

pelaburan. Ia melibatkan ‘kos lepas’ bukan sedikit sekiranya wanita memilih untuk

bekerja di luar rumah. Wanita yang berkahwin dikatakan tidak mempunyai mobiliti

dalam dunia pekerjaan, mereka terikat dengan tradisi keluarga lebih-lebih lagi di negara

membangun. Dunia wanita dalam pekerjaan dikatakan telah mati selepas mereka

mendirikan rumahtangga dan mempunyai anak. Dominasi dan persepsi lelaki dalam

56
beberapa bidang pekerjaan merupakan halangan utama wanita untuk berjaya dalam

beberapa bidang pekerjaan yang sebenarnya wanita juga boleh melakukan (Jenkin, 1999).

Bagi Plato seorang ahli falsafah lama, beliau menegaskan pendidikan seharusnya tidak

terhad kepada golongan lelaki sahaja, wanita juga seharusnya diberi peluang yang sama

untuk menuntut ilmu (Sulaiman, 1968).

2.7 Perkembangan Industri Negara

Sejak negara mencapai kemerdekaan pola perindustrian negara telah berubah dengan

begitu ketara sekali, di mana sektor perkilangan telah menyumbang sebahagian besar

kepada KDNK negara. Pada tahun l990, kira-kira RM 21,340 juta (26%), KDNK negara

adalah daripada sektor perkilangan seterusnya tahun l993 telah meningkat kepada RM

30,324 juta (30.2%), pada tahun l996 meningkat kepada RM 45,201 juta (34%) dan pada

tahun 2000 meningkat kepada RM 59,863 juta (30%). Begitu juga sumbangan kepada

eksport negara, sektor ini telah berkembang dengan pesatnya. Contohnya dalam tahun

1970 RM 568 juta (11%) terdiri daripada eksport barangan perkilangan, tahun l990 RM

44,110 juta (62%), tahun l993 RM 85,745 juta (73%), tahun l995 RM 75,403 juta (82%)

dan seterusnya tahun 1999 meningkat kepada RM 308,600 juta (85%). (Buku Tahunan

Perangkaan 2000).

Sumbangan sektor ini kepada gunatenaga negara memang tidak dapat kita nafikan lagi di

mana dalam tahun l990 kira-kira l.3 juta (l9%) pekerja di negara kita terlibat dalam sektor

perkilangan, terus meningkat pada tahun 1993 kepada l.7 juta (23%), tahun l996 2.1 juta

57
(26%) dan seterusnya tahun 2000 2.3 juta orang (27%). Daripada perangkaan di atas

kita tidak dapat nafikan keperluan tenaga mahir negara semakin meningkat dengan ketara

sekali sejajar dengan pembangunan sektor perindustrian. Berdasarkan statistik tidak rasmi

kira-kira 2 juta orang pendatang asing berhijrah ke Malaysia (tahun 1999) bagi mencari

peluang-peluang ekonomi samada dalam sektor pembinaan ataupun dalam sektor

perkilangan. Pendidikan teknik dan vokasional amatlah diperlukan bagi memenuhi

permintaan perburuhan yang semakin ketara dalam sektor bidang perindustrian.

Penekanan yang berterusan dalam sistem pendidikan seperti ini harus diberikan

perhatian, malangnya menurut kajian M. Sohor (l994), mendapati pendidikan teknik di

sekolah-sekolah luar bandar pencapaian mereka kurang memberangsangkan berbanding

dengan pelajar-pelajar yang tinggal di bandar. Kajian am oleh Faridah (l993)

mengenalpasti banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar-

pelajar di sekolah-sekolah menengah teknik terutama dari segi profil pelajar yang

memasuki institusi berkenaan di mana kurang baik pencapaiannya dalam PMR. Kajian

oleh Law (l988), pula menunjukkan sikap negatif oleh sebilangan pelajar dalam

matapelajaran Sains Pertanian. Inilah beberapa faktor yang menyebabkan mutu keluaran

pelajar sekolah-sekolah vokasional kurang baik dalam SPMV.

Corak pendidikan pada masa depan akan dipengaruhi oleh permintaan ekonomi iaitu

untuk membekalkan tenaga manusia yang berkualiti dalam perlbagai bidang dan

peringkat kemahiran bagi menggerakkan pembangunan perindustrian, perdagangan dan

perkhidmatan. Pelbagai ragam tenaga manusia terlatih dan terdidik diperlukan untuk

menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Dasar pengswastaan, AFTA dan globalisasi

58
sudah tentu akan menentukan halatuju para pelajar untuk mejurus dalam bidang

pendidikan berprestij tinggi di pasaran (Ishak, 1994). Lepasan pendidikan yang kurang

cemerlang atau tersilap perhitungan bidang pendidikan akan terabai dan kadang-kadang

boleh mendatangkan permbaziran sumber/masalah sosial jika tidak dikendalikan dengan

baik. Yang jelas sistem pendidikan Malaysia kini harus selari dengan perkembangan

sektor perindustrian, jika hendak dihargai oleh pasaran swasta. Pihak swasta sama ada

sektor industri atau perkhimatan akan menentukan kriteria dan cara calon dipilih untuk

sesuaitu pekerjaan, karier dan ganjaran yang berpatutan. Peluang di sektor awam

memang terhad kini kesan-kesan dasar pengswastaan dan persyarikatan Malaysia yang

dulunya didominasi oleh golongan Bumiputera, pekerjaan kini berfokuskan kepada

peluang yang disediakan oleh pihak swasta. Aliran pendidikan yang diikuti oleh

kebanyakan kaum Bumiputera membawa kepada hasil yang kurang menguntungkan dari

segi pelaburan jangkapanjang berbanding dengan kaum bukan Bumiputera (Ishak, 1994).

Pemilihan kursus yang mudah lulus, cukup makan dan kurangnya penguasaan bahasa

asing terus menghantui pelajar Bumiputera dalam persaingan merebut peluang pekerjaan.

Minat terhadap sains dan teknologi tidak mencukupi tanpa minat dalam bidang ilmu

ekonomi dan perdagangan untuk bersaing dengan kaum bukan Bumiputera dalam

merebut peluang ekonomi. Pada masa depan nilai sijil, kemahiran dan ijazah amat

ditentukan oleh pasaran tenaga kerja, bukan individu tertentu. Pengswastaan dan

pengkoperatan, telah membuka dimensi baru arena pekerjaan, swasta memainkan

peranan penting penerima produk lepasan pendidikan bukan lagi agensi awam. Oleh itu

pendidikan awam ataupun swasta pada masa depan hendaklah diselarikan dengan

kehendak pasaran semasa tanpa mengabaikan aspek-aspek kenegaraan. Pada masa depan

59
dijangkakan Asia Timur akan menjadi kawasan paling pesat membangun (Ishak, 1994).

China dan negara-negara Asia Timur yang lain akan menjadi persaingan utama bagi

kemasukkan pelaburan asing. Penawaran tenaga kerja seharusnya diberikan pehatian

serius memandangkan daya saing dari segi upah yang murah tidak lagi berpihak kepada

Malaysia. Kualiti Buruh perlu diberikan perhatian, bukan sahaja dari segi kemahiran

malah penguasaan bahasa antarabangsa seharusnya tidak diabaikan. Walaupun dari aspek

kestabilan politik Malaysia mempunyai kelebihan, namun perhatian terhadap pergerakan

kesatuan sekerja juga harus tidak dipandang remeh. Ini kerana tekanan yang berlebihan

oleh kesatuan sekerja juga boleh melemahkan negara dari segi dayasaing penawaran

buruh.

Daya saing ekonomi negara di era ini amat bergantung kepada kesediaan masyarakat

industri, usahawan kecil & sederhana dan para pekerja yang mempunyai kemahiran

dalam ICT (komunikasi maklumat). Melalui penggunaan maklumat dan ilmu secara

intensif negara dengan bantuan pelabur-pelabur boleh meningkatkan produktiviti dan

menghasilkan barangan berkualiti. Unjuran sekarang menunjukkan Malaysia

meningkatkan KDNK sebanyak empat kali ganda dalam tempuh 20 –25 tahun akan

datang jika ekonomi Malaysia berasaskan maklumat dan setiap pekerja dilengkapkan

dengan kemahiran ICT (Hizamnuddin, 2002). ICT bukan sahaja sebagai alat yang

membantu negara meningkatkan daya saing dalam ekonomi global malah merupakan

cara utama negara boleh mencapai matlamat Wawasan 2020. Pendedahan ICT kepada

pelajar-pelajar di sekolah seharusnya tidak boleh diabaikan begitu sahaja demi mencapai

wawasan negara. Sejarah telah membuktikan tamadun dunia era lalu menunjukkan

60
kepada kita bahawa sebarang perkembangan ekonomi, penghasilan pengeluaran dan

penjanaan keuntungan akan melibatkan tiga sumber utama iaitu kekerasan, kekayaan dan

‘pengetahuan’. Kekerasan kini telah digantikan dengan undang-undang, dijangkakan

pada masa depan modal dan kekayaan akan digantikan dengan ilmu dan pengetahuan. Di

abad ke-21 ini, dalam dalam sistem ekonomi digital pengetahuan akan menjadi aset

penting untuk membina kekayaan dan kemakmuran.

2.8 Kos Pelaburan

Kos ialah sebarang pengorbanan yang dibuat untuk mendapatkan sesuatu barangan yang

boleh memberi utiliti ataupun keuntungan. Bagi seseorang pengguna kos mendapatkan

sesuatu barang akan melibatkan harga dan kos lepas. Ini kerana pengguna tidak mungkin

dapat membeli sesuatu barangan tanpa mengorbankan barangan lain disebabkan oleh

sumber-sumber yang terhad (Levin, 1983). Oleh itu pengguna terpaksa menghadapi dua

jenis kos iaitu kos langsung yang diukur dengan wang ringgit dan kos tidak ketara yang

melibatkan kos lepas. Bagi masyarakat keseluruhannya kos langsung mereka ialah

sesuatu rancangan pembangunan kerajaan dari segi perbelanjaan untuk melaksanakan

sesuatu projek. Ini bermakna ada projek lain yang terpaksa ditangguh oleh pihak

pemerintah. Kerajaan sentiasa perlu menimbangkan di antara beberapa jenis rancangan

yang mempunyai prioritinya tersendiri, kadang-kala “kos” untuk membina sesebuah

sekolah itu akan melepaskan projek pembinaan hospital dalam tahun yang sama ( A.

Mahzan, 1979; Quade, 1995).

61
Kos sendirian pula ialah pengorbanan berbentuk wang ringgit yang ditanggung sendiri

oleh pengguna daripada pembelian dan penggunaan barangan “X” manakala “kos

sosial” ialah kesan kepada orang ramai dari pembelian oleh pengguna tersebut. Contoh

yang jelas ialah dalam perlaksanaan projek perindustrian, di mana ia melibatkan kos

sendirian dan kos sosial. Kos sendirian ialah segala perbelanjaan menubuh dan

menjalankan aktiviti firma seperti bangunan, ladang, kilang dan buruh manakala kos

sosial ialah bahan-bahan pencemaran yang dikeluarkan oleh operasi kilang tersebut di

mana menyebabkan aktiviti perikanan tidak dapat dijalankan. Malangnya kos ini tidak

dihitung oleh pengusaha kilang tersebut semasa memulakan operasi pengeluaran kilang

mereka, malah kos ini terpaksa ditanggung pula oleh masyarakat. Kos berubah diambil

daripada istilah ekonomi tulin, di mana akan berubah sepanjang tingkat pengeluaran

samada dalam jangkapendek ataupun panjang. Tsang (1988), telah mengklasfikasikan

beberapa aspek kos dalam kajian ekonomi pendidikannya. Kos Persendirian termasuklah

yuran tuisyen, yuran sekolah, persatuan kelab selain dari pengangkutan, buku dan lain-

lain. Kos tak langsung dikenali sebagai “kos melepas” yang terpaksa ditanggung oleh

pelajar kerana melanjutkan pelajaran. Kos Institusi pula terdiri dari kos semasa seperti

gaji guru, pentadbiran, buku teks dan alat-alat pengajaran yang lain sementara kos modal

terdiri daripada bangunan, kelengkapan, tanah dan lain-lain. Kos dalam kajian pendidikan

agak sukar hendak dibezakan kerana ujudnya kos terlindung/tidak langsung. Lain-lain

masalah ialah kos di antara kumpulan etnik, antara sesuatu sekolah agak berbeza dengan

yang lain (Monk & King; Barnett, 1993). Bagi Chamber (1999), kos pelaburan dalam

pendidikan hendaklah disebarkan disepanjang tempoh pembelajaran pelajar. Penggunaan

62
harga benar perlu terima pakai dengan mengambilkira indek harga pengguna dalam

menganalisa kos/faedah.

Jadual 23. :Kos Sosial dan Persendirian dalam Pendidikan

Kos Sosial Langsung Kos Persendirian Langsung


Gaji guru dan kakitangan Yuran
Perbelanjaan pengurusan & Alatulis
penyelenggaraan Buku
Lain-lain perbelanjaan Pengangkutan
seperti buku dan lain-lain dan lain-lain
Sewa

Kos Sosial Tak Langsung Kos Persendirian Tak Langsung


Pendapatan sosial terlepas Pendapatan persendirian terlepas
Sumber: Woodhall (1970)

Kajian tentang analisa kos agak komplek dari yang disangkakan. Budget-budget yang

dirancang oleh pihak sekolah bukanlah mencerminkan kos sebenar. Pelbagai formula

baru telah digunakan untuk menganalisis kos pendidikan. Untuk itu, ia melibatkan

pembinaan soalselidik, protokol, penyeliaan dan penggunaan data-data statistik semasa

(Barnett, 1993). Kajian yang dijalankan juga tidak boleh dihadkan masanya malah

penggunaan data dari kajian lain hendaklah dielakkan (Rice & Schneider, 1997).

2.9 Penilaian Projek

Langkah pertama ke arah suatu perusahaan yang berjaya ialah untuk mengenalpasti

keluaran yang berpotensi menguntungkan. Golden key to success is “get in the right

business at the right time”. Perbezaan pelaburan dalam pendidikan dan industri tidak

63
menghalang kaedah penilaian projek pelaburan industri digunakan dalam menganalisa

projek pelaburan pendidikan (Schultz, 1961).

Kriteria pemilihan pelaburan boleh dibahagikan kepada:

a. pelaburan untuk memenuhi permintaan semasa yang belum pernah dilayan;

b. pelaburan untuk memenuhi permintaan lebihan dalam pasaran semasa; dan

c. pelaburan yang boleh bertanding dengan pelaburan-pelaburan lain yang serupa.

Kerap wujud keadaan di mana terdapat kekurangan bekalan sesuatu jenis keluaran dalam

pasaran. Dalam keadaan ini pelabur akan menambah keluaran/pelaburan barang

berkenaan kecuali jika terdapat sekatan keatasnya (contohnya kekurangan input seperti

buruh). Jadi terpaksa dikaji faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan tersebut

sebelum memulakan pelaburan.

2.9.1 Penciptaan Pelaburan/Projek

Terdapat dua pendekatan digunakan:

a. mengenalpasti keperluan (identifying need) terlebih dahulu dan kemudian jenis


produk yang sesuai bagi memenuhi keperluan pasaran; dan

b. mengenalpasti produk terlebih dahulu dan kemudian menentukan sejauhmanakah


keperluan terhadap produk berkenaan.

Keperluan semasa mungkin dapat dipenuhi secara tidak efisyen dan melibatkan kos yang

tinggi ataupun ianya tidak dapat dilayan langsung oleh pelabur. Dalam kes pertama,

produk telah dikenalpasti dan apa yang perlu dilakukan ialah mengeluar dengan lebih

64
cekap dan pada kos yang lebih rendah. Dalam kes kedua ianya melibatkan daya cipta,

penyelidikan dan pembangunan (R&D) supaya dapat mengeluarkan produk yang dapat

selaras dengan kehendak pasaran.

Di antara langkah-langkah yang perlu diambil termasuklah:

a. mengkaji pasaran semasa -sumber utama ialah penyelidikan-penyelidikan oleh pihak-


pihak kerajaan ataupun kajian-kajian lepas; dan

b. penapisan idea pelaburan -pada peringkat ini kemungkinan pelabur (pihak kerajaan)
terpaksa mengenal pasti apa-apa sekatan, monopoli, kekurangan ataupun sebab-sebab
lain yang menyebabkan salah satu daripada faktor-faktor pengeluaran tidak diperolehi
pada kos yang munusabah.

2.9.2 Pemeringkatan bandingan pelaburan

Selepas melakukan proses penapisan pelaburan maka memeringkatkan produk/projek

cadangan mengikut kajian kemungkinan perlu bagi pelaburan-pelaburan berkenaan. Di

antara pemerhatian yang penting dilakukan termasuklah pasaran semasa, keperluan

semasa, kos dan risiko.

Rajah 2.2: Pemeringkatan Bandingan Pelaburan

(Perancangan)

Kenalpasti matlamat
jangkapanjang/jangkapendek

Membentuk program tindakan & aktiviti


yang releven.

65
Membentuk belanjawan

(Kawalan)

Mengukur dan menilai prestasi

Mempertimbangkan semula matalamat


dan program tindakan.

Sumber: Atkinson (1997), Management Accounting.

2.9.3 Beberapa kriteria pelaburan

Aspek yang terpenting dalam penilaian projek ialah proses membuat keputusan samada

untuk menerima, mengubahsuai, menangguhkan atau menolak sama sekali sesuatu projek

tersebut berasaskan kepada beberapa kriteria yang efisyen. Penilaian pula selalunya

berasaskan kepada penyata aliran tunai projek berkenaan yang disediakan semasa

membuat analisa kewangan projek tersebut (Atkinson, 1987 & Dewhurst, 1972). Di

antara beberapa kreteria pelaburan yang kerap digunakan ialah:

a. kriteria jangkawaktu penerimaan balik pelaburan (the payback criterion);

b. kriteria pulangan ke atas modal yang digunakan (return on capital employed, ROCE);

c. kriteria nilai kini bersih (net present value-NPV);

d. kriteria kadar pulangan dalaman (internal rate of return-IRR); dan

e. kriteria nisbah kos-faedah (cost-benefit ratio).

66
2.9.4 Kriteria Jangkawaktu Penerimaan Balik Pelaburan

Ia juga dikenali sebagai “pay-off period” “capital recovery period” dan “cash recovery

period”. Mengikut kriteria ini sesuatu pelaburan akan dipilih jika sekiranya hasil bersih

tidak terdiskaun projek tersebut dapat menutup sepenuhnya jumlah pelaburan di awal

hayat projek tersebut (kadar bunga r=0 digunakan). Projek-projek yang mempunyai

jangkamasa singkat penerimaan balik keuntungan adalah bersesuaian menggunakan

kaedah ini. Namun begitu bagi projek yang mempunyai jangka hayat panjang seperti

dalam pendidikan tidak sesuai menggunakan kaedah ini. Kelemahan utama kaedah ini

ialah tidak mengambil kira nilai masa wang (time value of money). Masalah ini dapat

diatasi dengan mendiskaunkan aliran tunai sesuatu projek berkenaan.

2.9.5 Pulangan ke atas modal yang digunakan (ROCE)

Pada asasnya ia dianggarkan sebagai nisbah keuntungan yang dihasilkan berbanding

dengan perbelanjaan modal, disebut dalam peratusan. Namun begitu (pelaburan dalam

pendidikan) sukar untuk menentukan samada pendidikan insaniah sebagai pelaburan

modal (Schultz & Mc Mahon, 1974). Terdapat berbagai cara bagaimana keuntungan dan

67
perbelanjaan modal dianggarkan tetapi pada kebiasaannya keuntungan (sebelum dicukai)

dinilai selepas ditolak susutnilai.

ROCE = Keuntungan purata/modal purata.

2.9.6 Nilai Kini Bersih (NPV)

Selain daripada mengambilkira perbezaan pendapatan yang bakal diperolehi, seseorang

bakal pelabur dalam beberapa bidang pendidikan perlu mempertimbangkan setiap kos

ringgit yang dibelanjakan. Bandingan ini terpaksa mengambilkira kadar asas bank

(faedah) dalam beberapa jangkamasa tertentu. Kadar diskaun terpaksa digunakan kerana

ia melibatkan kos melepas yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan dan persendirian ke

atas wang yang dibelanjakan dalam pelaburan pendidikan tersebut. Ini bermakna nilai

ringgit yang dibelanjakan sekarang tidak sama dengan nilai satu ringgit yang diterima

pada masa depan disebabkan oleh faktor-faktor inflasi dan kos lepas. Oleh itu kadar

faedah yang diunjurkan haruslah mengatasi kadar inflasi semasa (Haflah Pei,1986). Hasil

kajian oleh Majidah Hashim (1997), beliau mencadangkan penggunaan kadar diskaun

13% bagi projek-projek bukan pelaburan nampak adalah bersesuaian dan boleh diterima.

Sekiranya kadar pulangan dalaman pendidikan (IRR) melebihi angka tersebut ini

menunjukkan pelaburan tersebut berdaya maju dan tidak harus ditolak. Kadar ini boleh

berubah berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh ‘Unit Perancangan Ekonomi’.

Apakah proses pendiskauan? Salah satu sifat sesuatu pelaburan adalah perbelanjaan kos

dan penerimaan faedah berlaku dalam jangkawaktu berasingan. Oleh sebab itu RM 1

68
yang diterima pada tahun 1 tidak setara nilainya pada tahun ke 5. Kita tidak boleh

mencampur RM 1 yang kita terima pada tahun ini dengan 10 tahun akan datang kerana

nilainya tidak sama. Keadaan ini timbul disebabkan kadar pilihan masa yang berbeza-

beza di antara satu individu dengan individu yang lain. Lazimnya orang ramai

memberikan penilaian (wajaran) yang lebih tinggi kepada kos dan faedah yang timbul

pada awal sesuatu pelaburan dan mendiskaunkan kos dan faedah yang berlaku kemudian.

Nilai yang tinggi diberikan pada kos dan faedah semasa adalah disebabkan aliran tunai

semasa akan dapat menghasilkan pelaburan atau penggunaan yang menguntungkan di

antara jangkamasa sekarang. Contohnya jika diberikan pilihan samaada menerima RM

100 pada masa sekarang atau RM 100, 10 tahun akan datang. Kebanyakan individu akan

memilih RM 100 pada masa sekarang kerana wang tersebut boleh disimpan dalam bank

untuk mendapatkan faedah ataupun dividen. Kesimpulannya mengikut kriteria NPV

sesebuah projek bebas yang menghasilkan NPV positif harus diterima seandainya jumlah

belanjawan adalah tidak terbatas. Dewhurst (1972), Levin (1983) dan Walshe & Deffen

(1990) banyak menbincangkan kaedah penggunaan analisa kos-faedah, programan linear,

NPV, probaliti dan IRR dalam menganalisa projek-projek pelaburan. Kaedah penggunaan

analisa matematik ini sering berubah selari dengan peredaran masa dan latar belakang

penyelidik.

Kekeliruan lain ialah apakah wang boleh dijadikan alat ukuran kos dan faedah. Tidak

begitu jelas sama ada kos sebenar bagi sumber-sumber yang diperlukan dalam

pelaksanaan sesuatu projek boleh digambarkan dalam nilai wang, apatah lagi kos

melepas. Jika diteliti dari program-program projek kerajaan pada masa depan kos/faedah

69
kewangan digunakan dengan begitu meluas dalam analisa pelaburan. Pengguna individu

dan kerajaan akan menggunakan wang mereka (kos) bagi mendapatkan sumber-sumber

untuk memperolehi faedah. Wang dapat membantu seseorang menilai kos tetapi

mengabaikan kos altanatif. Contohnya bila kerajaan merancang hendak membina

lebuhraya, kos untuk membina lebuhraya adalah seperti buruh, bahan mentah, jentera dan

lain-lain. Namun begitu terdapat kos yang tidak diambilkira dalam analisa tersebut. Ini

termasuklah kos luaran seperti banjir, bunyi bising dan pengguna lain terhalang oleh

tembuk berpagar. Sementara faedah yang gagal diambilkira pula seperti perjalanan yang

semakin selesa, cepat dan penggunaan oleh penunggang motorsikal secara percuma

(Quade, 1995).

2.9.7 Kriteria Kadar Pulangan Dalaman (IRR)

Mengikut kriteria NPV jika sekiranya sesuatu projek mempunyai NPV yang positif pada

satu kadar diskaun (andaikan 10%) ini bererti kadar pulangan projek tersebut adalah

melebihi 10%. Jika sekiranya NPV projek tersebut kurang dari 10% kadar pulanganya

adalah negatif. Jika NPV projek tersebut adalah sama dengan kosong maka kadar

pulangan adalah bersamaan dengan kadar diskaun projek berkenaan. Kadar pulangan

dalaman sesuatu projek adalah satu kadar yang menyamakan jumlah pelaburan terdiskaun

dengan jumlah faedah terdiskaun. Ataupun IRR adalah kadar yang mendiskaunkan aliran

tunai sesuatu pelaburan untuk menghasilkan NPV kosong. Jika sekiranya jangkawaktu

projek melebihi 2 jangkawaktu pengiraan IRR akan menjadi sulit kerana ia melibatkan

penyelesaian satu persamaan “polinomial yang komplek”. Satu cara penganggaran yang

70
hampir perlu dibuat dengan menggunakan satu teknik yang dipanggil interpolasi linear

(linear interpolation). Pergerakan IRR dan NPV adalah secara songsang, semakin tinggi

NPV maka IRR akan rendah begitu juga sebaliknya. Pada masa r (IRR) = 0 maka NPV

akan mencapai tahap maksima tetapi apabila NPV = 0 maka IRR pula akan mencapai

tahap maksima.

Rajah 2.3: Hubungan NPV dan IRR

NPV

IRR

0 r

Dalam menganalisis kaedah penggunaan NPV dan IRR dalam pelaburan beberapa

andaian terpaksa dibuat iaitu:

a. kepastian tentang aliran tunai;

b. semua pelaburan adalah “infinitely divisible”;

c. semua pelaburan adalah bebas (tidak berkaitan);

d. pasaran modal adalah sempurna; dan

e. pemegang-pemegang saham pelaburan bersifat rasional.

71
Dalam keadaan sebenar andaian-andaian di atas jarang dapat dipenuhi. Persoalannya

adakah kriteria IRR dan NPV masih mampu lagi memberikan jawapan kepada keputusan

pelaburan.

2.9.8 Projek bersifat “mutually exclusive”

Ini merupakan keadaan yang paling kerap dihadapi yang melibatkan pemilihan di antara

beberapa altenatif pelaburan. Kita sering menyatakan bahawa hanya projek yang

mempunyai NPV yang tinggi akan dipilih kerana ia akan memberikan sumbangan yang

besar kepada pelabur. Keputusan ini semata-mata berasaskan kepada saiz mutlak NPV

projek tersebut. Perbezaan saiz modal yang dilaburkan di dalam sesuatu projek sering

tidak mempengaruhi keputusan yang diambil, contohnya projek A bermodalkan RM 1

juta mempunyai NPV yang tinggi sementara projek B, bermodalkan RM 2 juta yang

mempunyai NPV agak rendah. Ini adalah disebabkan kita mengandaikan bahawa modal

adalah tidak terbatas. Selain dari itu perbezaan hayat hidup projek-projek tersebut juga

tidak mempengaruhi keputusan berkenaan kerana aliran tunai projek tersebut telah

didiskaunkan sepenuhnya pada kadar bunga pasaran dan dengan ini perbezaan dari segi

hayat hidup projek telah diambil kira dengan sendirinya. Walaupun begitu sekiranya

projek yang mutually exclusive mempunyai jumlah pelaburan yang sama tetapi

mempunyai jangka hayat yang berlainan, maka satu penyesuaian terhadap kriteria NPV

perlu dilakukan. Dalam kes ini projek-projek tersebut adalah projek-projek yang terasing

antara satu dengan lain keadaan akan menjadi rumit sekiranya projek-projek itu saling

berkaitan dengan satu projek lain. Dalam bidang pelaburan pendidikan keputusan untuk

72
melabur dalam sesutu bidang pendidikan bukanlah bersifat sendiri tetapi lebih kepada

projek-projek penggenap.

Dalam keadaan di mana perkembangan teknologi adalah cepat, saling kaitan di antara

projek sering berlaku. Sebagai contoh kita andaikan bahawa sebuah syarikat memerlukan

sebuah jentera untuk menjalankan suatu fungsi di dalam kilangnya. Oleh sebab fungsi

jentera tersebut adalah penting ianya perlu diganti apabila usia operasi berakhir. Andaian

bahawa teknologi tidak berubah mempunyai kesan ke atas pelaburan, di mana dalam

sistem pendidikan kemungkinan pendidikan yang diterima hari ini tidak sesuai lagi

digunakan 10 tahun akan datang. Besar kemungkinan keputusan yang dibuat hari ini

tidak boleh diterima pada masa depan. Satu pendekatan bagi mengatasi masalah ini ialah

dengan memilih kaedah gandaan sepunya terkecil (lowest common denominator).

Satu lagi jenis projek pelaburan yang berkaitan timbul keadaan di mana aliran tunai

sesuatu pelaburan dipengaruhi oleh keputusan pelaburan lain (pelaburan bersandar).

Dalam sistem pendidikan biasanya pelaburan yang dibuat amat bergantung kepada

keputusan pelaburan dari sektor projek lain. Dalam keadaan sebegini keputusan memilih

sesuatu bidang pelaburan pendidikan menjadi sukar dibuat kerana melibatkan keputusan

pelaburan projek lain. Kebiasaannya NPV sebegini perlu dicampur dengan NPV daripada

projek lain. Kriteria NPV mampu diubahsuai untuk menghasilkan keputusan pelaburan

yang baik, namun begitu apakah mampu IRR menghadapi masalah sekiranya sesuatu

projek itu mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Contohnya Projek A dan B.

IRR NPV

73
Projek A 17% RM 156
Projek B 15% 230

Jika sekiranya kedua-dua projek di atas adalah bebas dan tidak berkaitan, projek B sudah

tentu menjadi pilihan kerana NPVnya lebih tinggi dari projek A, tetapi jika IRR

digunakan projek A pula akan diberikan pilihan. Pemilihan projek di atas tidak

menimbulkan masalah kerana kedua-duanya adalah viable cuma ‘rankingnya’ sahaja

yang berbeza. Masalah akan timbul sekiranya kedua-dua pelaburan tersebut adalah

matually exclusive, ianya menimbulkan masalah pemilihan projek yang terbaik. Bagi

mengatasi masalah sebegini konsep “incremental cash flow” akan digunakan. Ini

diperlukan supaya projek yang dipilih mempunyai IRR yang betul dan selaras dengan

kriteria NPV yang dikatakan lebih baik. Projek B dikatakan lebih viable sekiranya kadar

bunga pasaran kurang dari 10%, namun bila kadar bunga melebih 10% projek A lebih

menguntungkan. Keadaan ini dapat digambarkan melalui Rajah 2.4.

Rajah 2.4: Hubungan NPV dan IRR bagi Dua Projek Pilihan

NPV

Projek B

74
RM 100 Projek A

10% r

2.9.9 Jangkahayat projek dan kadar diskaun berubah-ubah

Apabila jangkahayat projek melebih daripada dua, kita dapati bahawa kriteria NPV

menjadi lebih sesuai berbanding dengan IRR. Perubahan kadar diskaun tidak

menjejaskan keputusan yang berasaskan kriteria NPV. Bagaimanapun sekiranya kriteria

IRR dipilih sesuatu projek akan diterima sekiranya IRR melebih kadar bunga di pasaran

tetapi dalam kes IRR melebih kadar bunga dalam tahun 1, sebaliknya kurang daripada

kadar bunga tahun 2 menyebabkan kaedah IRR tidak boleh dipakai (Haflah,1986).

Penggunaan IRR hanya sesuai sekiranya kita mengandaikan kadar bunga dipasaran

malar. Penggunaan IRR kadangkala sukar disebabkan IRR melebihi dari satu, ia amat

bergantung kepada aliran tunai projek tersebut. Sesuatu aliran tunai convensional ialah di

mana terdapat aliran tunai yang negatif bersiri ini memudahkan pengiraan IRR. Namun

begitu dalam keadaan sebenar terdapat aliran tunai yang “non-conventional” melibatkan

perubahan tanda negatif secara tidak bersiri, IRR akan menjadi lebih dari satu.

Penggunaan kriteria “extended IRR” akan digunakan bagi mengatasi masalah sebegini

(Dewhurst, 1972; Haflah, 1986).

75
Inflasi ditakrifkan sebagai keadaan di mana harga umum meningkat melalui masa.

Kewujudan inflasi menimbulkan masalah dalam penilaian projek pelaburan disebabkan

pelunjuran aliran tunai yang dijangkakan diterima oleh sesutu projek menjadi sukar.

Dalam keadaan inflasi pemilik-pemilik modal akan membuat ‘trade-off’ di antara

penggunaan pada masa sekarang dengan penggunaan pada masa depan. Untuk

menggalakkan mereka melepas/menangguhkan penggunaan pada masa sekarang, mereka

perlu diberikan ganjaran yang besar pada masa depan. Dalam keadaan inflasi dua kadar

diskaun perlu digunakan iaitu kadar bunga kewangan (market rates of interest) dan kadar

bunga penggunaan (consumption rates of interest). Jika individu pelabur ingin

mendiskaunkan kadar bunga penggunaan sebanyak 5%, kadar bunga kewangan mestilah

lebih besar daripada 5% sekurang-kurangnya dapat mengimbang kesan inflasi.

‘Alternative’ lain yang digunakan ialah dengan mendiskaunkan aliran tunai bersama-

sama kadar bunga pasaran yang telah disusutnilaikan untuk mengambilkira kesan inflasi.

2.10 Pelaburan dan Risiko

Di dalam kontek membuat keputusan, risiko menerangkan bagaimana hasil sebenar

sesuatu keputusan mungkin berbeza daripada hasil yang dijangkakan sebelumnya. Oleh

sebab itu lagi besar berlakunya perbezaan tersebut, lagi besarlah risiko pelaburan

berkenaan. Pada praktiknya pelabur tidak menganggarkan satu anggaran aliran tunai saja

bagi satu-satu tahun tetapi mereka menggunakan satu julat “range” aliran tunai bagi satu-

satu tahun. Keberangkalian akan diletakkan bagi suasana iklim ekonomi di masa

melambung, normal dan meleset ini boleh mengurangkan risiko pelaburan yang dibuat.

76
Analisa sensitiviti pelaburan kerap juga digunakan dalam suasana iklim ekonomi tidak

menentu contohnya sekiranya berlaku sedikit kenaikan dalam kos pelaburan/input, sedikit

kemerosotan dalam (faedah) kadar upah/gaji ataupun sedikit penyekatan usia pelaburan.

Biasanya nilai terminal annuiti akan digunakan bagi membuat unjuran sensitiviti projek

pelaburan.

2.10.1 Penilaian Ekonomi

Pelaburan swasta selalunya mengabaikan aspek penilaian ekonomi, namun begitu

pelaburan kerajaan biasanya terpaksa melibatkan pengubahsuaian kepada analisa penyata

tunai kewangan. Penggunaan nilai-nilai pasaran di dalam menilai sesuatu projek akan

menghasilkan keputusan yang salah dan mengelirukan dari kacamata ekonomi negara.

Untuk mengatasi masalah ketidakcekapan pasaran domestik maka disarankan

penggunaan “harga-harga bayangan” ataupun “harga-harga perakaunan” yang melibatkan

kadar upah bayangan (shadow wage rate) untuk menggantikan kadar upah pasaran buruh.

Selain dari itu penggunaan kadar bunga perakaunan dan kadar pertukaran asing bayangan

untuk mengantikan kadar pertukaran asing pasaran. Satu konstrain yang utama dalam

ekonomi sesebuah negara ialah kekurangan pertukaran asing. Salah satu syor lain yang

dikemukakan ialah penggunaan harga ataupun nilai antarabangsa (harga dunia) semasa

menilai kos dan faedah projek. Dalam analisa ekonomi, sumbangan projek terhadap

pendapatan negara dianggap kriteria untuk menilai sesuatu projek pelaburan. Oleh itu

lebih tepat lagi kriteria yang digunakan perlulah melihat sumbangan projek terhadap

77
pendapatan negara dan diukur dalam bentuk satu matawang asing bolehtukar (Haflah,

1986; Rohilah, 1999). Masalah yang timbul kebanyakan projek pelaburan awam meliputi

barang-barang yang tidak didagangkan seperti kesihatan dan pendidikan, kerana ia tidak

mempunyai harga dunia. Ini disebabkan oleh penggunaan dan pengeluaran bersifat tidak

langsung. Namun begitu ini tidak bermakna ianya tidak mempunyai kesan kepada

pertukaran asing negara. Persoalan yang timbul apakah pelaburan dalam pendidikan

mempunyai hubungan langsung dengan pendapatan negara? (Kamaruddin,1997; Lau

Hah, 1999).

2.11 Keperluan kepada Campurtangan Kerajaan Memajukan Bidang Pendidikan

M. Yusuf (l993) melalui tulisannya telah menyatakan, di antara beberapa tujuan kerajaan

memajukan infrastruktur pendidikan di Malaysia adalah disebabkan oleh beberapa

matlamat. Selepas negara mencapai kemerdekaan, jurang pendidikan di antara kaum

yang terdapat di Malaysia agak ketara. Kaum bukan Bumiputera lebih terdedah kepada

sistem pendidikan berbanding dengan kaum Bumiputera. Ini mengakibatkan jurang

ekonomi di antara mereka semakin tidak seimbang, di mana sektor tradisi jauh

ketinggalan berbanding dengan sektor bandar yang di monopoli oleh kaum Bukan

Bumiputera. Kejadian 13 Mei 1969 telah menyebabkan kerajaan menggubal Dasar

Ekonomi Baru bagi merapatkan jurang ketidakseimbangan kaum di negara ini. Dengan

memperkenalkan sektor pendidikan kepada kaum Bumiputera akan memberikan mereka

peluang untuk bersaing dengan kaum lain lebih-lebih lagi negara yang baru membangun

memerlukan ramai tenaga kerja termasuklah kakitangan kerajaan. Dalam tahun-tahun

78
l970an peluang pekerjaan dalam bidang sektor awam begitu ketara sekali keperluannya

yang kebanyakannya diisi oleh kaum Bumiputera terutama pada peringkat perkeranian

dan sokongan. Bagi peringkat profesional dan teknikal peratus penyertaan Bumiputera

masih kecil disebabkan kurangnya Bumiputera yang berpendidikan tinggi (Abu Bakar,

1994).

2.12 Pelaburan dalam Bidang Pendidikan dan Kesannya Kepada Agihan


Pendapatan

Pelaksanaan D.E.B melalui pembiayaan pendidikan oleh kerajaan dapat mengurangkan

masalah agihan pendapatan yang tidak seimbang di kalangan masyarakat melalui

peluang-peluang pendidikan. Perlaksanaan tersebut telah mendatangkan kesan yang

positif ke atas ketidakseimbangan kaum di kalangan perbagai etnik dalam negara. Dari

tahun l970 – l990 sektor pendidikan di Malaysia berkembang sebagai satu perkhidmatan

sosial utama dengan nisbah tertinggi daripada perbelanjaan awam kepada sektor sosial 12

– 18% daripada perbelanjaan kerajaan.

Kos pelaburan awam terhadap pendidikan bagi seorang pelajar peringkat sekolah rendah

lingkungan RM 683.60, peringkat menengah RM 1,124.95 sementara bagi pelajar

universiti RM 7,153.43 (W. Fatimah, 1990). Kajian tersebut juga mendapati hasil

daripada Data Penyiasatan Pendapatan Isirumah etnik Melayu 64.4% (303,324 orang)

mendapat agihan subsidi awam pelajaran, sementara kaum Cina mendapat 26.6%

(129,458 orang) dan kaum India mendapat 9.6% (46,704 orang). Kajian oleh Zainal

79
(l990), mendapati Malaysia akan berkembang dengan lebih pantas lagi sekiranya tenaga

kerja yang terdapat di negara ini mempunyai kemahiran yang tinggi. Dengan itu

pembiayaan pendidikan teknik/vokasional perlu diberikan penekanan yang lebih untuk

menjayakan pembangunan negara seterusnya mengurangkan ketidak seimbangan

pendapatan kalangan etnik.

Reimers (l988), menyatakan bahawa terdapat kesan yang songsang antara pembiayaan

dalam bidang pendidikan dengan hutang negara. Hasil kajian beliau ke atas l8 buah

negara terdapat hubungan di mana apabila hutang negara meningkat pembiayaan dalam

bidang pendidikan akan berkurangan. Pendapat yang menyatakan pembiayaan dalam

bidang pendidikan mendatangkan kesan kepada peningkatan ekonomi telah disangkal

oleh beberapa ahli ekonomi. Mereka menekankan bahawa perbelanjaan dalam bidang

pendidikan dan pertahanan adalah tidak prodaktif kerana walaupun ia merupakan

suntikan kepada ekonomi tetapi tidak ada kesan langsung ke atas peningkatan ekonomi

negara (Gintis, 1972; Lau Hah, 1999). Namun begitu Yoshihisa (2002), melalui

kajiannya di Jepun dan Amerika Syarikat ada menunjukkan hubungan yang positif antara

pendapatan perkapita dengan nisbah buruh-modal.

2.13 Pertambahan Bilangan Pelajar Sekolah dan Kesannya ke atas Pembiayaan


Kerajaan dan Prestasi Pelajar

80
Amberjeet (l993) telah mengemukakan satu model yang menunjukkan unjuran anggaran

pertumbuhan bilangan pelajar pada masa depan di Malaysia seperti model di bawah,

Yt= 248,427.27 + 5,550.08t

Yt= jumlah pelajar yang dijangka pada masa depan


t= tahun dijangka.

Daripada model tersebut dapat dilihat kadar pertumbuhan pelajar peringkat sekolah akan

meningkat dengan begitu ketara dari tahun ke tahun. Ini akan menambahkan lagi

beban/tanggungan kerajaan dalam membiayai pendidikan di sekolah-sekolah pada tahun-

tahun akan datang. Dengan itu apakah altanatif lain yang perlu difikirkan oleh pihak

pentadbir bagi mempastikan sumber pembiayaan ini mencukupi pada masa akan datang.

Memandangkan pertumbuhan pelajar begitu ketara maka perlulah diimbangkan dengan

sumber pembiayaan yang mencukupi. Menurut Amberjeet dan Roslini (l993), kejayaan

pelajar dalam bidang pendidikan amat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuklah

pembiayaan dalam bidang kewangan yang mencukupi bagi menggenapkan

pembolehubah-pembolehubah kejayaan pelajar. Beliau telah mencadangkan satu model

yang menunjukkan hubungan pencapaian pelajar dengan beberapa pembolehubah yang

dikenalpasti boleh membantu pelajar mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Prestasi

pelajar dalam pendidikan amat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan pendidikan itu

sendiri di samping faktor-faktor lain.

M = g(w1, w2 , w3 , w4, w5, w6………………… wn).

M=peratus kelulusan
w1=jumlah guru
w2=jumlah murid
w3=jumlah murid/guru
w4=jumlah guru/sekolah
w5=KDNK
w6=geran perkapita

81
wn=pembolehubah rawak.
Sumber: Amberjeet, 1993

Rajah 2.1 menujukkan hubungan di antara pembiayaan dalam bidang pendidikan dengan

prestasi pelajar. Kejayaan pelajar dalam bidang pendidikan juga mempunyai hubungan

dengan lain-lain angkubah seperti keadaan persekitaran, pengaruh rakan dan keluarga,

kebolehan I.Q pelajar itu sendiri dan lain-lain angkubah yang difikirkan ada mempunyai

kaitan dengan pendidikan.

Rajah 2.5: Beberapa Pembolehubah dan Kesannya ke atas Prestasi Pelajar dalam
Sistem Pendidikan
Nisbah murid Kualiti Guru dan Pengurusan
Pendidikan.

Kemudahan dan Pasarana dalam ________________________________


Kelas dan Guru

Pembiayaan Pendidikan
Kebolehan Pelajar _______________________________________

Pengaruh Persekitaran ________________

Teknologi Pendidikan _______________

Kecemerlangan Sistem Pendidikan


Sumber: Amberjeet (1993)

2.14 Fungsi Pembiayaan Kerajaan

82
Seperti yang dijangkakan setiap tahun pembiayaan kerajaan dalam bidang pendidikan

akan terus meningkat sejajar dengan pertumbuhan ekonomi negara dan peningkatan

dalam bilangan pelajar sekolah. Keperluan kepada pendidikan berkembang dengan begitu

mendadak bagi memenuhi inspirasi negara dan ibubapa yang ingin melihat generasi

muda mempunyai ilmu yang mencukupi. Ini bagi mengharungi era globalisasi yang

begitu ketara persaingan di antara individu, etnik malah antara negara-negara di dunia

ditambah dengan tuntutan meritokrasi. Dengan itu menjadikan semua individu perlu

bersaingan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sekiranya tidak mahu ketinggalan

dalam ekonomi mahu pun sosial. Amberjeet (l993) telah menggarapkan satu model yang

menunjukkan fungsi pembiayaan kerajaan terhadap pendidikan berdasarkan geran

perkapita sebagai salah satu pembolehubah.

Fungsi geran seperti berikut,

Y0 = f(x1, x2, x3 dan x4).

Y0=geran perkapita matapelajaran


x1=enrolment pelajar
x2=bilangan kelas
x3=bilangan sekolah
x4=KDNK
x5=pembolehubah rawak

Y1=l05,850,934 + 33.43x1 + 3,442.46x2 – l,738.77x3 + 164.07x4 + 539.20x5

Y1=geran yang dianggarkan

R2 = 0.9094
F=6.021
Sumber: Amberjeet, 1993

Berdasarkan fungsi di atas kita dapat ramalkan pemberian geran perkapita matapelajaran

akan terus meningkat dengan pertambahan dalam bilangan pelajar, ditambah dengan

bilangan sekolah yang dirancang pembinaannya dalam Rancangan Malaysia ke 8

83
terutama sekolah-sekolah teknik/vokasional dan sekolah-sekolah wawasan bagi

mengujudkan perpaduan kaum seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Kajian yang dibuat oleh Roslini (l993), di Kelantan menunjukkan terdapat beberapa

pembolehubah yang mempengaruhi pembangunan infrastuktur pendidikan. Antaranya

ialah faktor bilangan sekolah, bilangan murid, guru, KDNK, KNK perkapita dan jumlah

hasil negeri. Beberapa pembolehubah ini didapati mempunyai pengaruh yang kuat ke atas

pembiayaan pendidikan.

Hasil kajian korelasi tersebut telah menunjukkan bahawa beberapa pembolehubah mempunyai pengaruh
yang kuat ke atas pembiayaan pendidikan di mana KDNK mempunyai 95.5% pengaruh ke atas
pembiayaan pendidikan di Kelantan, di samping beberapa pembolehubah lain seperti bilangan guru
95.3% dan bilangan sekolah 93.5%. Dapatan kajian emperik pula telah menujukkan hasil yang
memberangsangkan di antara pembiayaan pendidikan dengan beberapa pembolehubah di bawah.

Log Yt = -26.632 – 2.728LogX1 + 2.122LogX2 + 0.848LogX3 + l.638LogX4 –0.112Logx5 + 0.058LogX6.

R2 = 0.9979 F=315.238 Prob>F 0.000l Signifikant pada 5% aras keyakinan.

Nilai angkali ‘coefficient’ R2 yang menujukkan 99.7 % daripada semua pembolehubah tersebut dapat
menerangkan hubungan yang rapat ke atas tingkat pembiayaan pendidikan di mana cuma 0.03 sahaja
ditolak. Semua pembolehubah menunjukkan hubungan yang positif dengan pembiayaan pendidikan di
Kelantan kecuali bilangan sekolah dan KNK perkapita yang menunjukkan hubungan yang negatif.
Kenaikan 1% bilangan pelajar akan mengakibatkan kenaikan 2.12% pembiayaan kerajaan, sementara
kenaikan l% KDNK akan mengakibatkan kenaikan l.638% pembiayaan kerajaan.

Y = Pembiayaan
XI = sekolah
X2 = murid
X3 = guru
X4 = KDNK
X5 = KNK Perkapita
X6 = Jumlah hasil.
Sumber: Roslini, 1993

Kajian oleh Yoshihisa (2002) di Jepun pula, terdapat sedikit perbezaan di mana lebih

menekankan hubungan jangkamasa pembelajaran dengan KDNK dan nisbah modal-

84
buruh. Kajiannya mendapati semakin lama usia pendidikan para pelajar akan

mendatangkan kesan kepada peningkatan KDNK dan nisbah modal-buruh.

2.15 Pendidikan Satu Cara untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi, Agihan


Semula Pendapatan dan Perpaduan Negara

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan, pelaburan dalam tenaga manusia

perlu dipertingkatkan lagi. Lebih-lebih lagi Malaysia sebagai sebuah negara ekonomi

terbuka terlalu banyak bergantung pada kemasukan pelaburan asing bagi membantu

menjana pertumbuhan ekonominya. Memandangkan sumber-sumber alam yang semakin

pupus, pelaburan dalam tenaga manusia harus diberikan perhatian serius. Kajian yang

dibuat oleh Zainal (l990), mendapati pertumbuhan ekonomi Malaysia yang agak perlahan

dalam tahun-tahun l980an adalah disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak berkualiti dan

tidak berkemahiran. Beliau mencadangkan pelaburan dalam pendidikan vokasional dan

teknik perlulah dipertingkatkan lagi bagi menampung permintaan yang tinggi di kalangan

pelabur asing yang begitu berminat dengan iklim pelaburan di Malaysia. Pendapat ini

disokong oleh Jayasree (l992), tentang kajiannya di Singapura yang amat bergantung

sepenuhnya kepada aktiviti ekonomi hiliran. Singapura sebuah negara yang tidak

mempunyai hasil bumi, di mana l00% bergantung kepada kebolehan rakyatnya yang

berkemahiran dan berkebolehan. Oleh yang demikian tidak hairanlah kerajaan Singapura

sangat mementingkan pelaburan pendidikan kepada rakyatnya. Di Singapura pelajar-

pelajar yang kurang berkebolehan dalam bidang akademik akan diberikan pendidikan

85
vokasional dan teknik bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara tersebut. Ini bagi

mengekalkan daya saing mereka diperingkat antarabangsa.

Kementerian Pendidikan Singapura telah mewajibkan pendidikan kepada pelajar mereka

selama l0 tahun mulai tahun l990 sebelum mengikuti kursus vokasional ataupun teknik.

Salah satu kandungan item Falsafah Pendidikan di Singapura ialah memperkembangkan

pendidikan vokasional semaksima mungkin kepada rakyat Singapura supaya dapat

bersaing. Ini kerana Singapura lebih mengutamakan sistem merit kepada rakyat yang

ingin berjaya. Pendidikan di Malaysia lebih mementingkan kepada pembangunan insan

yang seimbang, di samping pendidikan sekular mereka juga didedahkan dengan aspek-

aspek kerohanian dan moral. Kajian oleh W Fatimah (1990), merumuskan pelaburan

dalam bidang pendidikan dapat mempertingkatkan pendapatan isurumah di mana ahli

keluarga yang berpendapatan tinggi akan cenderung untuk membantu keluarga mereka di

luar bandar. Ini merupakan satu saluran untuk mengagihkan kembali pendapatan di

antara etnik di Malaysia selain daripada sektor percukaian awam. Sebagai sebuah negara

baru membangun peluang pekerjaan amat terbuka luas. Oleh itu sebahagian besar rakyat

berpeluang berkhidmat dalam sektor awam ataupun swasta selepas menamatkan

pengajian mereka. Hasil dari data Bancian l987 (Data Penyiasatan Isirumah),

menunjukkan 62.4% etnik Melayu mendapat agihan subsidi awam pelajaran berbanding

kaum Cina 26.1% sementara India 9.6%.

W Fatimah (1990), juga telah mencadangkan bahawa peperiksaan awam di Malaysia

bukanlah satu makanisma untuk membuang pelajar yang tidak berdaya maju sebaliknya

86
hendaklah kepada menjuruskan mereka dalam beberapa aliran yang bersesuaian dengan

kemampuan mereka sendiri. Ini penting kerana mereka merupakan aset kepada

pembangunan negara pada masa akan datang. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)

dicadangkan supaya berperanan lebih agresif bagi membantu pihak sekolah mencari dana

pembiayaan pendidikan, kerana kos pembangunan infrastruktur pendidikan adalah tinggi

buat masa kini. Sebahagian kos terpaksa ditanggung oleh kerajaan bagi menjamin

pendemokrasian dalam sistem pendidikan negara. Persoalannya di sini apakah institusi

tersebut beroperasi pada tahap yang optima? Kajian Benjamin (2001), di Australia jelas

menunjukkan prestasi sekolah milik negara beroperasi pada tahap yang lebih rendah jika

dibandingkan dengan sekolah persendirian walaupun institusi berkenaan merupakan

pengguna terbesar cukai. Isu ini telah diperdebatkan sehingga kini. Namun begitu dalam

kajiannya juga, jelas menunjukkan sekolah kerajaan masih mempunyai potensi untuk

bersaing dengan sekolah swasta.

Keberkesanan perlaksanaan DEB melalui pelaburan dalam bidang pendidikan dan

pembiayaan awam pelajaran menghasilkan kesan positif kerana dapat mengurangkan

ketidakseimbangan pendapatan antara kaum di Malaysia. Dalam tahun 1970 – l990

sektor pendidikan terus berkembang dengan pesatnya dan sebagai satu perkhidmatan

sosial utama dengan nisbah tertinggi daripada perbelanjaan awal sektor sosial, iaitu l2 –

l8% daripada perbelanjaan kerajaan. Walau bagaimanapun pendapat yang menyatakan

pelaburan dalam pendidikan mendatangkan kesan langsung kepada pertumbuhan

ekonomi negara adalah tidak begitu dipersetujui oleh M Yusuf (l985). Beliau menyatakan

agak sukar menunjukkan hubungan langsung antara pembiayaan pendidikan dengan

87
pembangunan negara. Ini adalah kerana pendidikan/pertahanan bidang sosial yang lain,

bukanlah merupakan pelaburan langsung yang boleh mendatangkan kesan terus kepada

peningkatan pendapatan negara. Pelaburan tersebut perlu diimbangi oleh sumber alam

yang banyak seperti yang terdapat di negara-negara maju. Banyak Negara membangun

cuba membangunkan infrastruktur pendidikan mereka tetapi kekal seperti asal, tetap

miskin. Ini adalah disebabkan kemahiran tenaga manusia perlu digarapkan dengan

kekayaan sumber alam, kemasukan dana asing, kualiti pendidikan itu sendiri dan suasana

politik serta iklim ekonomi mereka sendiri (Musgrave, 1969; Lau Hah, 1999).

2.16 Pendidikan di Malaysia dan Singapura

Pendidikan bagi Singapura adalah amat penting, ini adalah kerana negara tersebut tidak

mempunyai sumber alam yang mencukupi bagi membiayai pembiayaan pembangunan

negara tersebut (Tsang, 1988). Sebaliknya Singapura bergantung l00% kepada sumber

manusia yang berkemahiran dan berpelajaran. Menerusi Lapuran GOH l979 sistem

pendidikan baru telah diperkenalkan (NES), di mana 6 – 8 tahun pendidikan peringkat

rendah bergantung kepada pencapaian mereka. Pelajar-pelajar yang lemah akan dihantar

untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat vokasional. Pada tahun l990 kerajaan

Singapura telah mewajibkan pendidikan selama l0 tahun sebelum mereka dapat

memasuki institusi vokasional di bawah ‘Vocational and Industrial Training Board’.

Pendidikan vokasional di Singapura mempunyai 2 komponen, samada melalui sesi

persekolahan biasa ataupun secara sambilan (Jayasree, l992). Tempuh untuk mengikuti

pendidikan tersebut adalah 4 penggal, di mana 90% kos pembiayaan tersebut ditanggung

88
oleh pihak kerajaan. Bagi melatih seorang pelajar di Singapura, dianggarkan kerajaan

membelanjakan RM 5,000 berbanding dengan Malaysia lingkungan RM 2,000 (Jayasree,

1992). Anika jurusan disediakan iaitu sebanyak 29 kursus utama berbanding di Malaysia

cuma 7 pilihan sahaja dan agak terhad. Singapura telah membelanjakan RM 88 juta

bagi tujuan pendidikan teknik dan vokasional dalam tahun l990 berbanding dengan

Malaysia RM 452 juta, ia itu l.5% - 3% daripada perbelanjaan mengurus kerajaan

Persekutuan (Lapuran Ekonomi, 1990-1995). Perbelanjaan pendidikan teknik di Malaysia

terus meningkat dari tahun ke tahun contohnya l980 meningkat l.4%, l985 - 2.l%, l990 –

2.5% dan l995 –3% dari tahun sebelumnya.

2.17 Beberapa aspek kajian tentang Kos Sosial, Sumber Kewangan dan
Pentadbiran Kewangan dalam Institusi Pendidikan

2.17.1 Belanjawan Efektif

Menurut Zaidatol (1990), belanjawan efektif bolehlah ditakrifkan sebagai kos

perbelanjaan yang terendah tetapi mendatangkan nilai faedah yang tinggi. Ia dapat

menyediakan program-program pendidikan bagi mencapai kesan yang baik kepada polisi

pendidikan. Dokumen ini boleh dijadikan satu dasar perancangan yang sistematik bagi

mengunjur perbelanjaan dalam tempoh yang ditentukan. Perancangan perbelanjaan yang

tidak terurus akan menyebabkan pihak sekolah cenderung untuk berbelanja pada akhir

tahun untuk menghabiskan peruntukan sebelum menutup akaun. Kadang-kala peruntukan

ini terpaksa di bawa ke hadapan disebabkan tidak habis gunakan, ini boleh menjejaskan

dasar kerajaan. Perbelanjaan sebegini selalunya tidak mengambil kira kos serta faedah

89
berbelanja dari sudut ekonomi. Berdasarkan kajian Majidah (1997), beliau mendapati

perbelanjaan beberapa buah sekolah dalam kajiannya tidak menunjukkan arah yang

berdaya maju. Pihak sekolah cenderung berbelanja pada akhir tahun sebelum menutup

akaun sekolah. Ini disebabkan untuk mengelakkan mereka dituduh tidak cekap mengurus

kewangan. Kesannya akan menyebabkan kos sosial pentadbiran meningkat, jika

dipandang dari sudut ekonomi akan menjadikan NPV & IRR berkurangan. Seterusnya

mengurangkan daya saing pelajar jika penilaian ekonomi kos dan faedah dibuat.

Menerusi Akta Pendidikan l996, pentadbiran kewangan sekolah dikehendaki menyimpan

akaun dengan teliti di samping mempastikan rekod-rekod kewangan sekolah disediakan

dengan kemas, seterusnya perlu diserahkan kepada pihak Kementerian sebelum 31 Mac

setiap tahun. Namun begitu dalam surat perkeliling Bil 4/88, pihak sekolah dikehendaki

menyerahkan rekod-rekod kewangan sebulan lebih awal untuk dibuat semakan.

Abdullah (1995), pula dalam kajiannya mengenalpasti terdapat perbezaan dan

ketidakselarasan yang ketara pendapatan Wang SUWA/PCG di antara sekolah-sekolah.

Kajiannya telah mencadangkan pemberian bantuan bukan berdasarkan bilangan pelajar

tetapi berdasarkan belanjawan yang dikemukakan oleh pihak sekolah, bukan berdasarkan

keperluan setempat dan semasa. Contohnya pemberian bantuan 1990 adalah berdasarkan

angkatunjuk harga 1984 dan sebelum itu pemberian bantuan adalah berdasarkan

angkatunjuk harga l974. Ini mendatangkan masalah dalam perancangan kewangan oleh

pihak sekolah.

90
Jadual 2.4: Jadual yang Menunjukkan Agihan Bantuan Perkapita bagi Beberapa
Bidang Matapelajaran di SMK Sri Perak, P.Buntar, Perak bagi Tahun 2001

Jumlah Peruntukan

Bidang Matapelajaran Bilangan Pelajar Keseluruhan Bagi setiap Peratusan


Pelajar

RM RM %
Sain Sosial 1,310 1,986 1.51 1.06
Pendidikan Seni 1,093 3,243 2.96 2.07
Pendidikan Jasmani 1,310 4,970 3.79 2.65
Perdagangan 280 1,400 5.00 3.50
Sain & Matematik 1,310 25,980 19.53 13.67
Ekonomi Rumah Tangga 36 1,080 30.00 21.00
Kemahiran Hidup 888 35,520 40.00 28.00
Rekacipta 86 3,440 40.00 28.00

Jumlah - 77,619 142.81 100.00

Sumber: Buku Tunai SMKSP, 2001

Berdasarkan Jadual 2.4 di atas jelas menunjukkan ketidakseimbangan agihan bantuan

perkapita antara beberapa bidang matapelajaran. Keadaan ini menyebabkan beberapa

aktiviti dan program bagi matapelajaran yang kurang mendapat peruntukan tidak dapat

dijalankan dengan sempurna. Peruntukan yang diterima oleh bidang sains sosial terlalu

kecil bagi seorang pelajar berbanding beberapa matapelajaran teknikal yang lain. Dalam

keadaan ini amatlah sukar bagi bidang tersebut menjalankan aktiviti yang dirancang dan

terpaksa menghadkan perancangan mereka kerana peruntukan yang diterima terlalu

sedikit. Ini menyebabkan pengurusan sekolah terpaksa mencari sumber lain bagi

menghadapi kurangan peruntukan (Shahril, 1993).

Jadual 2.5: Indek Harga

91
Tahun Indek Harga

1992 93.1
1993 96.4
1994 100.0
1995 103.4
1996 106.9
1997 109.6
1998 114.9
1999 117.7
Sumber: Lapuran Ekonomi 1992-2000.

Peningkatan dalam inflasi seperti yang ditunjukkan dalam indek harga Jadual 2.5 di atas

menunjukkan nilai sebenar PCG benar yang diperolehi oleh pihak sekolah pada tahun

l999 semakin merosot. Ini adalah disebabkan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan

sebanyak hampir 18% sejak tahun l994. Sesuatu perlu dilakukan oleh pihak pentadbir

bagi menjimatkan kewangan kerajaan dalam aspek-aspek pentadbiran kos sosial terutama

dari segi pentadbiran, pengurusan, perancangan dan kawalan. Ini bagi mengelakkan

pembaziran yang boleh menyebabkan kos meningkat seterusnya mengurangkan daya

maju sesuatu sistem persekolahan.

2.17.2 Sumber Kewangan Sekolah

Beberapa jenis sumber kewangan yang diperolehi oleh pihak sekolah dalam membiayai

kos pentadbirannya samada secara langsung ataupun tidak. Perbelanjaan pembangunan,

92
gaji kakitangan dan penyelenggaran sekolah dibayar secara langsung oleh pihak

pentadbiran jabatan. Perbelanjaan pengurusan sekolah daripada dua sumber penting iaitu

Bantuan Perkapita dan yuran pelajar sendiri serta sumber-sumber lain. Namun begitu

bantuan perkapita (Per Capita Grant – PCG) adalah sumber penting dalam perancangan

belanjawan sekolah. Bantuan perkapita yang diberikan kepada sekolah-sekolah pula

boleh dibahagikan kepada PCG matapelajaran dan PCG bukan matapelajaran.

PCG matapelajaran merangkumi matapelajaran teras dan matapelajaran elektif

manakala PCG bukan matapelajaran pula meliputi lima perkara iaitu Lain-lain

Perbelanjaan Berulang Tahunan/Lain-lain Perbelanjaan Khas LPBT/LPK sekolah,

LPBT/LPK Asrama, Perpustakaan, Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling serta Pusat

Sumber Pendidikan. Bantuan Perkapita ini tertakluk kepada ‘Grants Regulation Act l962’

disalurkan ke sekolah-sekolah melalui Jabatan Pendidikan Negeri. Garis panduan

pemberian bantuan tersebut adalah berdasarkan beberapa panduan, seperti tertakluk

dalam surat Akaun bil. 4/73, 1/74 dan 3/73 (lama), perkeliling kewangan 2/83, 2/91 dan

7/91 (baru).

Akibat kegawatan ekonomi yang melanda negara sejak suku tahun ketiga tahun l997

Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani

pengurangan peruntukan. Dalam tahun l998 pemberian tiga jenis bantuan PCG bukan

matapelajaran ia itu Bantuan Perpustakaan, Bantuan Pusat Sumber Pendidikan dan

Bantuan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling kepada sekolah-sekolah telah

dibekukan kecuali bagi sekolah-sekolah yang dibuka dalam tahun l997 dan selepasnya.

93
Walaubagaimanapun memandangkan peruntukan yang dilulus bagi tahun l999 adalah

mencukupi untuk menampung pemberian kesemua bantuan PCG termasuk tiga bantuan

yang dibekukan itu telah diberikan sepenuhnya semula mulai l Januari l999.

Pemberian PCG bagi jenis-jenis sekolah adalah berbeza di antara satu jenis sekolah

dengan sekolah yang lain contohnya pemberian PCG di sekolah-sekolah rendah adalah

tidak sama dengan di sekolah menengah, sekolah berasrama penuh, sekolah sukan,

sekolah teknik ataupun sekolah-sekolah khas yang lain. Sementara pemindahan PCG

matapelajaran kepada bukan matapelajaran (LPBT/LPK) bagi tujuan membayar bil-bil

letrik, telefon atau lain-lain dibenarkan hanya dengan kebenaran pengetua bagi sekolah-

sekolah yang mengendalikan akaun wang kerajaan. Selain daripada itu pengetua

dikehendaki memaklumkan kepada guru-guru di bawah kawalannya berhubung dengan

jumlah peruntukan yang akan diterima bagi matapelajaran yang diajar oleh guru-guru

berkenaan supaya perancangan dapat dibuat berdasarkan jumlah perbelanjaan yang

diterima oleh sekolah. Borang-borang permohonan tuntutan perlu dihantar kepada ketua

PTJ (Pusat Tanggungjawab) setahun 2 kali iaitu pada 10 Januari tahun semasa dan 10

Julai tahun semasa bagi tuntutan kedua (Surat Perkeliling Kewangan Bil 12, 1998).

Peraturan baru bagi sekolah-sekolah terpilih sebagai PTJ (Pusat Tanggungjawab), mereka

boleh mengendalikan sumber kewangan sendiri dan hendaklah dibelanjakan pada tahun

semasa (cuma 10% sahaja boleh dibawa ke tahun hadapan). Kebaikan bagi sekolah-

sekolah PTJ ialah ia memudahkan para pentadbir sekolah merancang sumber kewangan

dengan lebih awal, di mana tuntutan dibuat pada tahun sebelumnya (Perkeliling

Kewangan Bil. 5, 2002).

94
Tanggung jawab pihak pentadbir sekolah semakin berat ketika ini memandangkan

mereka bukan sahaja sebagai ketua dalam sesebuah organisasi malah terpaksa memikul

tanggungjawab sebagai pentadbir, pengurus, penyelia dan pelbagai tugas lagi yang

membabitkan pengurusan kewangan sekolah. Pengurusan kewangan yang berkualiti

boleh menjimatkan kos. Pengurusan yang tidak berkualiti boleh mendatangkan

pembaziran sumber dana di mana bukan sahaja mendatangkan kerugian kepada para

pelajar, guru malah kepada masyarakat dan negara. Kadangkala terlalu banyak

kongkongan birokrasi yang dikenakan kepada pihak pentadbir sekolah juga boleh

mendatangkan kesulitan yang boleh menyebabkan wang yang diterima tidak dibelanjakan

sepenuhnya dan terpaksa dibawa ke hadapan. Perbelanjaan yang bijak dan berhemat

amat diperlukan oleh pihak pentadbir bagi mempastikan organisasi sekolah dapat

bergerak dengan lancar. Sikap bijaksana dan keperluan kepada latihan praktikal amat

diperlukan oleh seseorang pentadbir bagi mempastikan setiap sen yang dibelanjakan

mendatangankan pulangan semaksima mungkin. Namun harus diingat pelaburan dalam

tenaga manusia adalah terlalu umum bukan dapat diukur seperti makanisma harga yang

memberikan pulangan langsung (Zaidatol, 1990).

2.17.3 Pentadbiran Kewangan Sekolah

95
Kajian tentang kos sosial dalam sistem pendidikan tidak akan terlepas daripada isu-isu

pentadbiran kewangan dalam institusi itu sendiri. Bagi mempastikan dana sosial/awam

dikendalikan dengan optima beberapa pendekatan telah diambil oleh Kementerian

Pendidikan dalam mengurus belanjawan sekolah supaya tidak tersalah urus. Pentadbiran

yang kurang cekap akan menyebabkan kenaikan kos pentadbiran seterusnya

meningkatkan kos sosial. Peningkatan kos sosial akan mendatangkan kesan kepada kadar

pulangan pelaburan (IRR) dan menurunkan nilai faedah bersih (NPV). Beberapa jenis

fungsi yang terdapat dalam aktiviti pentadbiran adalah seperti perancangan, penyusunan,

pengarahan dan koordinasi dan pengawalan. Pendekatan fungsi ini dijadikan asas

pentadbiran masa kini dan fokus dihalakan kepada beberapa aktiviti utama seperti

pengurusan, kawalan, perancangan akan melahirkan belanjawan yang efektif. Ini

bertujuan bagi mencapai matlamat mengujudkan insitutsi pendidikan yang cekap dan

berdaya saing supaya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang seperti yang

diwarwarkan. Ini dapat digambarkan dalam Rajah 2.6.

Rajah 2.6: Objektif Penggunaan Sumber Dana dan Pentadbiran Kewangan Sekolah

Kos Sosial

Bantuan PCG Kerajaan SUWA Lain-lain Sumber

Dana
Pembangunan dan
Dana Terkumpul penyelengaraan 96
Dana Terkumpul

Pengurusan
Agihan sumber
Kawalan
Perancangan

Kos Sosial yang


optima dan
IRR/NPV
berdaya saing

Kecemerlangan Sistem
Pendidikan

Sumber: Disesuaikan (Roslini, Amberjeet (1993)).

2.17.4 Pentadbiran

Menurut Kamaruddin (l989), tugas utama pengetua dalam pentadbiran kewangan sekolah

ialah seperti:

a. menyediakan geran tuntutan perkapita murid setiap tahun.

b. menyediakan anggaran berapa item yang diperlukan di awal permulaan sistem


persekolahan.

c. membuat sebut harga terahap pembelian barangan yang melebihi RM 2000;

97
d. menghantar surat kepada ibubapa yang pelajar tidak menjelaskan yuran sekolah;
dan

e. menyediakan akaun kewangan sekolah iaitu penyata pendapatan dan


perbelanjaan.

Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan (l993), dalam Buku Panduan Pengurusan Profesional

telah menggariskan beberapa tanggungjawab pengetua sebagai ketua pentadbiran

kewangan sekolah, terdiri dari:

a. mempastikan tuntutan peruntukan dibuat dengan tepat dan betul dalam masa yang
ditetapkan.

b. menentukan wang peruntukan kepada pihak sekolah digunakan dengan baik dan
berfaedah kepada pelajar dan sekolah.

c. mempastikan sekolah mempunyai satu sistem pengurusan yang betul dan teratur.

d. mewujudkan jawatan kuasa kewangan sekolah.

e. menyediakan penyata akaun sekolah dan diserahkan kepada Cawangan Audit di


Bahagian Kewangan Kementerian Pendidikan sebelum 31 Mac setiap tahun; dan

f. memahami dan menghayati dengan sepenuhnya semua arahan Perbendaharaan,


Pekeliling Kewangan Kementerian serta peraturan kewangan sekolah.

Melalui Kajian Dweyer (l994), beliau menegaskan pengetua lebih banyak masa di-

peruntukan dengan kerja-kerja rutin dalam pentadbiran sekolah seperti masalah

akademik, ibubapa, disiplin dan kakitangan sekolah sendiri. Oleh itu tumpuan kepada isu-

98
isu kewangan agak terhad. Malah penilaian sekolah efektif bukan diberikan kepada aspek

pentadbiran sekolah tetapi lebih mengutamakan kejayaan dan prestasi akademik pelajar

seperti yang dinyatakan oleh Hussien (l993).

2.17.5 Pengurusan

Menurut Denver (l977), pengurusan ialah suatu proses mengarah dan mengawal sesuatu

institusi yang melibatkan perancangan dan pengarahan terhadap tugas-tugas kakitangan.

Ia juga merupakan arahan dan kawalan kepada empat faktor penting iaitu manusia,

kewangan, bahan mentah dan alatan. A. Syukur (1991), dalam Buku bertajuk

Pengurusan Organisasi: ‘Prespektif pemikiran dan teori’ menegaskan pengurusan sebagai

“Bagaimana sumber kewangan, manusia dan alat digembeling dengan tumpuan kepada

isu-isu tingkahlaku ahli-ahli organisasi mencapai tahap prestasi yang dikehendaki”. Ia

lebih bertumpu kepada isu-isu berhubung dengan tingkahlaku ahli-ahli organisasi

bagaimana motivasi, sikap, kepakaran an daya ahli-ahli dipertingkatkan supaya

organisasi menacapi tahap prestasi yang diinginkan. Pendapat ini disokong oleh Stoner

dan Wankel (l989), di mana mereka menegaskan pengurusan sebagai proses merancang,

mengorganisasi, memimpin, dan mengawal daya usaha anggota-anggota organisasi untuk

mencapai satu-satu matlamat. Ahmad Sarji (1994), pula menegaskan tonggak kejayaan

sesebuah organisasi terletak kepada jentera pengurusan yang berwawasan, ini bagi

memudahkan perancangan dalam penggunaan dana yang terhad.

99
Pengurusan kewangan di sekolah-sekolah mempunyai beberapa objektif tertentu,

(Zaidatol, 1990). Di antara beberapa item penting ialah:

a. merancang dengan baik anggaran pendapatan dan perbelanjaan di sekolah;

b. menyelia dan mengemaskini rekod-rekod kewangan dengan teratur;

c. melaksanakan pengurusaan kewangan dengan cekap dan berkesan;

d. menyelia, memberi bimbingan dan tunjukajar kepada kakitangan sekolah; dan

e. mengelakkan tindakan denda ‘surcharge’.

Kesalahan mengendalikan sumber kewangan boleh didenda di bawah akta Acara

Kewangan (Pindaan 1977-A398) kerana gagal mengutip hasil, membuat bayaran tidak

mengikut peraturan, terlibat dan sabit dengan sesuatu kehilangan atau kerosakan harta-

harta kerajaan, gagal menyimpan rekod-rekod yang lengkap dan lambat membuat

bayaran. Menerusi Education (Accounting and Audit) Rules, 1962 yang dikeluarkan di

bawah Akta Pendidikan l996, pentadbiran kewangan sekolah dikehendaki menyimpan

akaun-akaun dengan teliti dan mempastikan rekod-rekod kewangan disediakan dengan

kemas dan teliti:

“Seseorang pengurus atau penyelia atau orang lain yang bertanggungjawab terhadap pengurusan
sesebuah institusi pendidikan yang dibantu, harus mempunyai sebab untuk menyimpan akaun yang
sempurna dan rekod-rekod lain dalam bentuk yang diperlukan oleh pihak kementerian untuk semua
perkara kewangan yang berkaitan dengan institusi pendidikan yang dibantu dan harus sudah menyediakan
dan menyerahkan satu penyata akaun kewangan sebelum ini dengan segera tidak lewat 31 Mac pada
setiap tahun”.

Setiap Sekolah mempunyai Jawatan Kuasa Pentadbir Kewangan sekolah yang mengurus

dan merancang perbelanjaan kewangan berdasarkan peruntukan yang disediakan oleh

100
pihak kerajaan. Antara beberapa fungsi Jawatan Kuasa Kewangan Sekolah ialah seperti

berikut:

Langkah Tindakan.

a. Mesyuarat jawatankuasa kewangan Pengetua/penolong kanan I&II


b. Mesyuarat jawatankuasa kurikulum Pengetua/penolong kanan/ ketua bidang
c. Semakan stok Ketua panitia dan guru
d. Mesyuarat panitia/Unit Ketua Bidang/ panitia / guru
e. Menyediakan anggaran perbelanjaan kepada
pengetua Ketua bidang/ ketua Panitia
f. Mengkaji senarai keperluan mengikut keutamaan
dan anggaran perbelanjaan Jawatankuasa kewangan yang di
tubuhkan.
g. Perubahan & penyesuaian dibuat berdasarkan
kedudukan kewangan semasa. Jawatankuasa kewangan.

Banyak kursus-kursus diadakan oleh jabatan pendidikan negeri bagi mendedahkan guru-

guru kanan, kakitangan dan pengetua untuk menguasai sistem pengurusan kewangan

sekolah. Ini kerana kebanyakan pentadbir sekolah bukan dilantik berdasarkan kebolehan

mereka mengendalikan pengurusan kewangan tetapi berdasarkan pengalaman dan lama

berkhidmat dalam bidang pendidikan. Antara contoh kursus yang dikendalikan oleh

Jabatan Pendidikan Negeri seperti “Kursus Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran”

untuk Pengetua, Penolong Kanan dan Pegawai Kerani yang dianjurkan oleh Institut

Aminuddin Baki. Di antaranya tentang pengetahuan asas penggunaan “Microsoft Word

dan Microsoft Excell” yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Pahang pada tahun l985

di Kuantan. Ini bagi melicinkan dan mengemaskinikan sistem pengurusan kewangan

wang kerajaan di sekolah-sekolah (Zaidatol, 1990).

2.17.6 Perancangan

101
Perancangan melibatkan penetapan matlamat, objektif organisasi dan pembentukan serta

pelaksanaan strategi untuk dicapai. Matlamat dan objektif yang jelas akan memberi arah

dan haluan kepada semua anggota organisasi untuk bertindak. Oleh itu perancangan

adalah sangat penting dalam pengurusan kewangan institusi pendidikan. Perancangan

perlu dibuat dengan teliti dan terperinci agar organisasi seperti sebuah sekolah dapat

menggerakkan kakitangannya ke arah pencapaian matlamat yang disasarkan.

Rice & Schneider (1994), berpendapat bahawa penglibatan guru yang tinggi dalam

membuat keputusan dianggap satu cara yang diperlukan bagi mengujudkan pembaharuan

di sekolah. Dalam aliran reformasi pendidikan semasa yang menekankan kepada

sekolah efektif dan bestari peranan guru dalam membuat keputusan boleh mendatangkan

kebaikan kepada institusi pendidikan dari segi prestasi dan kecemerlangan pelajar.

Berasaskan teori Maslow (1960), individu akan mencapai tingkat “keperluan” yang lebih

tinggi seperti kebanggaan dan keagungan diri. Peluang membuat keputusan bersama

akan membuat individu itu bangga, ini dapat memotivasikan mereka dalam pekerjaan

kerana mereka merasa diiktiraf dalam kerjaya mereka.

Zulkhairi (1998), menggariskan beberapa perancangan kewangan yang boleh

dilaksanakan oleh pengetua di sekolah antaranya:

a. pengetua itu merancang mengikut belanjawan jangkapanjang dan jangka pendek;


b. menentukan sumber penerimaan wang yang harus dikenalpasti supaya alternatif
perbelanjaan dapat disediakan;
c. membuat keputusan perlaksanaan aktiviti kewangan; dan
d. menentukan tiada penyelewengan yang berlaku dalam pentadbiran kewangan.

102
Bagi mencapai objektif ini, pada tahun 1994 kementerian telah melaksanakan sistem

“Belanjawan Diubahsuai”. Di antara pembaharuannya ialah program mengeluarkan

Bantuan Perkapita pada awal tahun dan Sistem Vot Berkomputer secara berperingkat

bagi memudahkan perancangan kewangan dibuat. Seterusnya beberapa penyesuaian telah

dibuat dalam mengeluarkan Bantuan Perkapita melalui ‘Surat Perkeliling Kewangan Bil

12, 1998 dan Perkeliling Kewangan Bil. 5, 2002’ untuk sekolah-sekolah PTJ.

2.17.7 Kawalan

Kawalan adalah proses pengurusan yang melibatkan pengawasan aktiviti organisasi

supaya prestasi sebenar menepati standard dan matlamat yang dijangkakan tercapai. Ini

bermakna seseorang pengurus akan mengawas aktiviti organisasi, membandingkan

keputusan yang dibuat dengan standard supaya pencapaian matlamat boleh dicapai dan

seterusnya mengambil tindakan pembetulan atau penambahbaikan. Di sekolah, kawalan

dijalankan ke atas sumber-sumber organisasi seperti manusia, kewangan, bahan dan

informasi supaya dapat menjamin kualiti dan pencapaian matlamat organisasi.

Pengetua harus mengadakan kawalan yang ketat ke atas pungutan dan perbelanjaan yang

dilakukan oleh pihak sekolah dengan cara yang teratur supaya tidak berlaku kesilapan

dan kehilangan. Pengetua harus juga bertanggungjawab penuh merancang, mengurus,

mengawal serta menentukan pengurusan kewangan sekolah dilaksanakan dengan cekap

dan berkesan. Pihak pentadbir pula harus menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan,

menyedia dan mengemaskini buku tunai bagi dana kerajaan, dana SUWA, dana asrama,

103
menyelenggara akaun panjar, wang runcit, penyata penyesuaian bank dan penyata

pendapatan dan berbelanjaan bagi tiap-tiap bulan. Kejayaan pihak sekolah menyediakan

kawalan kewangan bergantung kepada cara institusi tersebut mengembeling sumber

kewangan sekolah dengan efisyen supaya dapat membuat analisis, merancang,

menyediakan strategi dan penilaian pencapaian.

2.18 Kerangka Konseptual Kajian

Kerangka Konsep kajian ini terdiri daripada dua bahagian, dalam bahagian pertama

merujuk kepada keberuntungan pelaburan individu dalam pendidikan menengah

kebangsaan. Kedua, merujuk kepada keberuntungan pelaburan individu dalam sistem

pendidikan menengah teknik (vokasional). Pendapatan yang diterima oleh mereka di

tolak dengan kos persendirian/sosial menjadi asas kepada kajian ini. Oleh itu kajian ini

bertumpu kepada nilai kini bersih (NPV), kadar pulangan dalaman dan analisis kos

faedah. Perbezaan dalam pendapatan bagi individu-individu yang menerima tahap

pendidikan yang sama cuma dalam berlainan bidang pendidikan iaitu pendidikan

menengah biasa dan pendidikan menengah teknik/vokasional. Tumpuan dihalakan

tentang perbezaan dalam kadar pulangan pelaburan berdasarkan kursus-kursus yang

mereka terima. Analisis kos faedah diolah dengan menggunakan suatu rumus formula

matematikal. Ia boleh dijadikan haluan oleh individu yang ingin meneruskan bidang

pengajian mereka pada masa depan.

104
Banyak pendapat yang menyatakan mutu pendidikan yang diterima akan mempengaruhi

pendapatan individu (Dios & Manuel, 2000). Oleh itu mengikuti kursus yang bersesuaian

akan memberikan pulangan yang setimpal dengan pelaburan yang dibuat. Ini bermakna

lebih banyak pelaburan dilakukan akan mendatangkan pulangan yang lebih tinggi.

Seperti dalam pelaburan fizikal, kos pelaburan yang tinggi akan meningkatkan risiko.

Risiko yang tinggi akan meningkatkan pulangan pelaburan. Pelaburan dalam modal

insaniah juga amat bergantung kepada mutu pelaburan yang dibuat agar tidak tersasar

jauh dari hala tuju yang dikehendaki. Faktor yang harus diambil kira semasa

mempertimbangkan keberuntungan serta kadar pulangan sesuatu pelaburan dalam

pendidikan ialah kadar diskaun semasa. Faktor ini mampu menyesuaikan kos pelaburan

yang dibuat sekaligus kepada permulaan tempoh pelaburan dan pulangan. Namun begitu

pendidikan di Malaysia bukanlah bersifat Meritokratik yang membolehkan mereka

bersaing sepenuhnya bagi menentukan faktor kelulusan dapat mempengaruhi pendapatan.

Rajah 2.7 : Carta Keberuntungan Pelaburan dalam Pendidikan


Kos Pelaburan Pendidikan

Kos Persendirian Kos Sosial


Kos Responden di
Peringkat Sekolah Rendah
(umur 7 – 12 tahun)

Kos Langsung Kos Tak Langsung Kos Institusi Kos Semasa

105
Yuran Sekolah Kos Lepas Bangunan Gaji Kakitangan
Buku Makmal Biasiswa
Pengangkutan Komputer Grant Pelajar Kos Responden di
Pakaian Perpustakaan Peringkat Sekolah Men. Rendah
Alatulis (umur 12-15 tahun)
Wang Saku

Kos Responden di Kos Responden di


Peringkat Sekolah Peringkat Sekolah
Men. Kebangsaaan Men. Teknik/Vokasional
Ting. 4 & 5 Ting. 4 & 5

Pengunjuran Pendapatan Pengunjuran Pendapatan


Responden Lepasan SPM; Responden Lepasan SPMV;
a.Regrasi Linear mudah a.Regrasi Linear mudah
b.Fungsi Kuadratik b.Fungsi Kuadratik
c.Fungsi Kubic c.Fungsi Kubic

Menggabungkan Aliran Tunai Pendapatan dan Kos Menggabungkan Aliran Tunai Pendapatan dan Kos
Untuk Mendapatkan Aliran Tunai Terdiskaun Untuk Mendapatkan Aliran Tunai Terdiskaun
NPV = (Jumlah Pendapatan –Jumlah Kos)/(I+r)n NPV = (Jumlah Pendapatan –Jumlah Kos)/(I+r)n

Mencari Kadar Pulangan Mencari Kadar Pulangan


Dalaman Pelaburan (IRR) Dalaman Pelaburan (IRR)

Membandingkan IRR
Bagi Kedua-dua Lepasan
Sistem Persekolahan
Sumber: Adaptasi dari Tsang (1988), Review of Educational Research (Vol 58).

2.19 Rumusan

Berdasarkan konsep-konsep pengurusan yang telah dibincangkan, terdapat beberapa

aspek penting yang dikemukakan. Pengurusan yang baik, cekap dan berkesan adalah

106
mustahak untuk menggerakkan sesuatu organisasi seperti sekolah agar dapat mencapai

matlamat dan objektif yang dikehendaki. Ia itu kejayaan para pelajar dalam bidang

akademik dan kokurikulum bagi melahirkan sekolah berkesan. Sebenarnya pentadbiran

yang berkualiti mesti merangkumi aspek-aspek pengurusan yang baik, perancangan yang

berkesan dan kawalan yang berterusan. Ini akan menghasilkan penggunaan pembiayaan

yang efisyen di mana memungkinkan sesebuah organisasi seperti sekolah bergerak pada

halatuju yang betul dalam melahirkan pelajar yang cemerlang dalam semua segi.

Matlamat dan objektif institusi pendidikan cemerlang akan dapat dicapai melalui

‘perbelanjaan optima lagi efisyen’, bagi melahirkan perubahan sikap pelajar,

pengetahuan pelajar, perubahan sikap guru, kepuasan kerja guru, penyelesaian masalah,

disiplin pelajar, kemahiran vokasional dan pelbagai lagi halatuju yang diwarwarkan oleh

masyarakat dan negara.

Bagi pelajar pula pemilihan bidang pendidikan yang bersesuaian dengan kehendak

semasa akan membolehkan mereka ujud sebagai satu entiti yang berdaya saing. Pulangan

pendapatan sewaktu bekerja diharapkan dapat menutupi kos semasa mereka belajar. Ini

termasuklah kos yang dibiayai oleh kerajaan (kos sosial) ataupun mereka dan keluarga

mereka sendiri (kos persendirian). Walaupun mereka tidak dapat membayar balik wang

yang dibelanjakan oleh sektor awam (melalui cukai pendapatan) sekurang-kurangnya

pendapatan yang diterima oleh mereka dapat mengatasi kos persendirian dan awam.

107