Anda di halaman 1dari 23

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

PGA 102
( PERKEMBANGAN INTRAPERSONAL DAN INTERPERSONAL REMAJA )
SESI 2010 – 2011

TAJUK SOALAN
KONFLIK REMAJA
PEMBENTANG
MOHD KHUSAIRI BIN MASUKIDAR 109679
AMIRUL HAKIM ABDUL WAHAB 109814
MOHD ZAWAWI BIN MOHD JADIN 109821
SOLOMON ANAK PETER MANDIE 94918

TUTOR
DR. SALMIZA SALEH
KUMPULAN TUTORIAL
SELASA ( 9.00 PAGI – 9.50 PAGI )
Definisi Remaja
Pandangan tokoh
Granville Stanley Hall,(1844-1924)
- Tempoh masa umur 12-23 tahun
- Zaman dipenuhi dengan gelora dan tekanan.
- Satu persediaan yang perlu untuk seseorang kanak
kanak
Kathleen dan Joseph,(1989)
- Masa remaja adalah satu tempoh penangguhan
psikososial
- Zaman remaja bermaksud zaman peralihan.
 Menurut Newman dan Newman,(1991):
- Bukan lagi kanak-kanak tetapi pada masa yang sama
bukan pula dewasa.
- Remaja ialah mereka yang sedang mengalami proses
pemantapan fizikal, intelek, rohani, dan emosi. Umur
mereka adalah 11 sehingga 22 tahun.
Konflik
 Kamus Dewan Edisi Empat:
- Konflik ialah perselisihan atau pertentangan di
antara individu dengan individu lain,
 Secara sosiologis:
- Konflik merujuk kepada suatu proses sosial dua orang
atau lebih seperti kelompok di mana salah satu pihak
berusaha menyingkirkan pihak lain dengan
menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.
- Konflik ialah situasi yang terjadi apabila ada
perbezaan pendapat di antara dua pihak.
Konflik Remaja
 Ahli Psikologi:
- Zaman remaja merupakan tahap krisis identiti
sesorang lawan kekeliruan peranan.

 Ahli-ahli psikologi:
- Konflik berlaku dalam diri remaja sekiranya sesuatu
keinginan yang ada dalam diri remaja itu tidak selari
dengan nilai-nilai yang dipegang oleh remaja tersebut.

 Papalia dan Olds, 1992


- Menyatakan bahawa nilai-nilai yang didukung oleh
remaja pada hakikatnya tidak jauh berbeza dengan nilai
nilai yang dipegang oleh ibu bapa mereka.
 
Jenis-Jenis Konflik

• Konflik Intrapersonal
• Konflik Interpersonal
• Konflik Antara Kumpulan
Konflik Intrapersonal

• Konflik mendekat - mendekat


• Konflik menghindar - menghindar
• Konflik mendekat - menghindar
Konflik Interpersonal

• Konflik pseudo
• Konflik mudah
• Konflik ego
Konflik Antara Kumpulan

• Pertentangan di antara individu dalam


sesebuah kumpulan atau di antara satu
kumpulan dengan kumpulan yang lain
Bentuk Konflik Remaja

Konflik Keluarga
• Ibu bapa tidak menjadi model yang baik
• Ibu bapa tidak mengambil berat
• Ibu bapa memanjakan anak
• Tekanan hidup
• Masalah rumah tangga
Bentuk Konflik Remaja

Konflik rakan Sebaya


• Masalah komunikasi
• Perbezaan budaya, bahasa dan agama
• Meletakkan harapan tinggi pada rakan
• Cemburu
Bagaimana Konflik Berlaku?

Menurut Hall (1904), remaja adalah masa yang


penuh dengan kekeliruan, kesedihan dan konflik.

Sigurdsson (1996) dan Sokol-Katz (1997)


menekankan bahawa perkembangan personality
negatif dan tingkah laku devian adalah ...
• Hasil daripada kegagalan dalam ikatan
kekeluargaan.
• Ibu bapa juga didapati banyak menyumbang
kepada masalah tingkah laku anak-anak, iaitu
gagal menunjukkan tingkah laku yang baik di
hadapan anak-anak mereka, di samping
mengabaikan ajaran agama.
Kesan – Kesan Konflik

• Remaja.
• Tingkah laku negatif, antaranya seperti kes
pecah rumah, penyalahgunaan dadah,
mencuri, meminum minuman keras,
menyerang fizikal, vandalisme dan sebagainya
(Regoli & Hewitt, 1991).
• Masalah disiplin di sekolah.
Keluarga
• Latar belakang tingkah laku anti sosial adalah
kesan daripada kekurangan, ketidaksesuaian
atau kawalan disiplin yang tidak konsisten
semasa kanak-kanak oleh ibu bapa sejak
sekian lama (Jacobvitz et al., 1996)
• Menurut Hoffman (1994), keluarga telah
membentuk personaliti seseorang sejak kecil
dan terus memberikan pengaruh yang amat
besar kepada tingkah laku,
Masyarakat ( Sekolah )

• Menurut Wilkerson (1994), di Amerika, seorang dari


setiap enam orang yang ditangkap kerana kesalahan
membunuh, rogol, rompak, curi dan menyerang
melibatkan remaja di bawah umur 18 tahun.
• Laporan Disiplin 2001, Unit Hal Ehwal Pelajar,
Kementerian Pelajaran Malaysia, antara tingkah laku
jenayah di kalangan pelajar ialah seperti berjudi,
mencuri, melawan guru.
Langkah-Langkah Mengatasi Konflik

Remaja
• Mencari kawan sebaya (peers) yang betul
• Rakan yang baik adalah rakan yang mengingatkan kita
semasa kita tersalah arah dan laku
• Mendapatkan bantuan jika ada masalah.
• Program kaunseling

• Berusaha menjadi contoh yang baik


• Sikap ini harus ada pada setiap remaja kerana ia dapat
membantu remaja untuk mengawal diri
 Sentiasa berbincang dengan ibu bapa
Menyuarakan pendapat sekiranya kurang bersetuju
dengansebarang keputusan.

Ibu bapa
 Contoh yang baik
Elakkan pertengkaran di hadapan anak-anak
 Prihatin dengan pergerakan anak
 Siasat siapa rakan anak-anak
Berusaha memahami keperluan emosi dan jasmani anak
• Pemikiran remaja berbeza dengan orang dewasa perlu
• Mempelajari keperluan psikologi anak-anak dan caracara
menangani setiap isu.

Memperlengkapkan anak-anak dengan ilmu agama dan kekuatan


spiritual
• Dapat membezakan apa yang baik dan buruk pada diri mereka
• Membantu membentuk sahsiah diri yang baik
 Media
Menyekat segala unsur negatif dan ganas. Pengisian
rancangan di televisyen, radio dan juga di suratkhabar yang
lebih bermanfaat kepada remaja.
 Masyarakat
 Perlu lebih mengambil berat mengenai masalah remaja ini
 Membantu dalam mengenal pasti remaja yang bermasalah
dan cuba membawa mereka ke jalan yang baik melalui
teguran yang berhemah
Kesimpulan
- Secara keseluruhannya, konflik berlaku pada zaman
remaja tetapi untuk semua peringkat umur.
- Akan membentuk identiti seorang remaja.
- Konflik yang berlaku dapat diatasi.
- Ibu bapa dan pihak lain perlu memainkan peranan yang
sepatutnya dalam mengatasi konflik remaja.
Rujukan
- Portal Komuniti :: Ukhwah.com
http://www.ukhwah.com/
URL untuk Artikel ini:
http://www.ukhwah.com/article.php?sid=589
-Jas Laile Suzana Jaafar(2008) Pengenalan kepada psikologi kanak-kanak dan
remaja. Kuala Lumpur: Arah Pendidikan Sdn Bhd
-Leigh, G, and Peterson, G. (Eds). (1986). Adolescents in Families. Cincinnati :
South Western.
- Kementerian Kesihatan Malaysia, Amalakan Kesihatan Mental Yang Baik
-Mc Candless, B.R. (1970). Adolescents: Behaviour and Development. Hinsdale.
IL: Dryden Press.
-Milufer P. Medora, Avery Goldstein, Cheryl von der Hellen (1993).Va ri a bl e s
related to romanticism and self-esteem in pregnant teenagers. Health Care
Industry. Retrieved at
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_n109_v28/ai_13885854/
Necessary, J.R. and Parish, T.S. (1995). Relationships of Parents’ Perceived

-Actions toward Their Children. Adoloscence, 30,175-176.


-Wikipedia (2009)Eg o cen tri sm. Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved at
http://en.wikipedia.org/wiki/Egocentrism 16
-Ab. Aziz bin Mohd. Zin (1999), Psikologi Dakwah . Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Jakim.
-H. Jalaluddin (2005), Psikologi Agama.Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
-Hairunnaja Najmuddin (2003), Memahami dan Bimbingan Remaja Nakal. Pahang : PTS publication &
Distributors Sdn. Bhd.
-Muhd. Mansur Abdullah, Siti Nordinar Mohd. Tamin (198. Psikologi Remaja. Selangor : Penerbit Fajar Bakti
Sdn.Bhd.
-http://bahaden.tripod.com/
-Jas Laile Suzana Jaafar (2002), Psikologi Kanak-kanak & Remaja. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
-Mahmood Nazar Mohamed (1992), Pengantar Psikologi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
-Muhd. Mansur Abdullah, Siti Nordinar Mohd. Tamin (198. Psikologi Remaja. Selangor : Penerbit Fajar Bakti
Sdn.Bhd.
-Nor Raudah haji. Siren, Mohamad Zaidi Abdul Rahman (2006), Strategi Pengurusan Masjid. Kuala Lumpur
-Abd. Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin. 1997. Psikologi Pendidikan 1 :Pertum buhan dan Perkembangan
Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn.Bhd.
-Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. 1998. Psikologi 1 (semester 1). Shah Alam : Fajar Bakti
Sdn.Bhd
-Ee Ah Meng. 1995. Sekolah Dan Perkembangan Kanak-Kanak (Asas Pendidikan 4). Shah Alam.
Fajar Bakti
-Hurlock, Elizabert B. 1999. Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang
Kehidupan. Ed. 5. Jarkarta : Erlangga
-Lee Shok Mee. 1994. Asas Pendidikan 2 : Psikologi Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur:
Kump. Budiman Sdn.Bhd.
- Dakwah & Pembangunan Insan dan Azha Hamzah Trading (M) Sdn. Bhd.

Anda mungkin juga menyukai