Anda di halaman 1dari 16

' ,l

TERHAD

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR


PERCUBAANSTPM2O1O

SKEMAPEMARKAHAN

GEOGRAFI 94212
KERTAS2
(ALAM SEKITARMANI]SIA)

s
L 't

Skema Markah g4l/ZTahun 2010

1 Pilihsebuahnegaradi AsiaTenggara,

(a) Huraikanporamigrasidaramanyangdiaramiorehnegara
tersebut?

C o n to h : M a l a y s i a
a1 Desake desa Meningkatkantaraf
kampung ke kampung atau dari kampung ke
tanah
pembangunan sepertiFelda,Felcradll.
Mencaripeluangpek
kampungatauFeldake bandar- bandarutama.
a3 Bandarke desa Perpindahantem
pekerjaan
a4 Bandarke bandar Mendapattawaranpefe
dapat meningkatkanpendapatan serta taraf hiduo

a5 Transmigrasi Perpindahan
pe
(lndonesia
sahaja) Kawasankurang padat. Contohnyanegara Indonesia_
perpindahanpendudukdari pulau Jawa ke Kalimantan
dll.
1 + {1 1 6 = 96

(b) Bincangkanfaktoryangmempengaruhi
migrasidalamandi negara yang dipilihpada soatan(a).
t81
b1 Peluang
pekerjaan Penduduk Oerp
pekerjaanyang tebihbaikterutamadi bandar-bandar
yani
mgnygoraxanpeluangpekerjaan dalampelbagaisektor
Mendapkanpetu@

Mendapatrawata@

b4 Talipersaudaraan ikutsaudaramaraataume@
Berlakunya banjir, k
pendudukberhijrahke tempattain
b6 Faktortolakandi Kekurangan pekerjaa
menyebabkan pendudukberhiirah ke tempatlain.

a
rl-

(c) Terangkan
kesannegatifmigrasidesake bandarterhadapkawasanasal
dan destinasi. tgl
ls i
Markah
Kawasanasal
c1 Kekurangan 2m
tenagaburuh kerana belia telah berpindah ke bandai-bandar] Tinggal
warga tua sebagaitenaga buruh. Menyebabkanberlaku-n-
a
tanah terbiar.
c2 Saizpasaran Kekuranganpendudukatan nreffi
menjaditerhad 2m
barang menjadi terhad dan akhirnya merugikan
penqusaha. ;";;
Kawasan desfinasi
c3 Pencemaran 2m
Pertambahanpendudukakan menyebabkanbertambahnya
kadar pencemaran air, udara dan darat disebabkan oleh
penduduk,kenderaanmahupun industri.
c4 Persaingan
guna Berraku.persainganguni ta@
tanah 2m
ekonomimenyebabkan sumbertanahsemakinterhaddan
hargatanahbertambah mahal.
c5 Masalahsosial Masalah sosial dan jenaya@
2m
mencuri, merompak, meragut, merogol din penyakit
.
berja4gkit
mudahmerebak
c6 Pengangguran Persainganmendapatkan
@ 2m
menyebabkanpengangguran bagi yeng tidak dapat
pekerjaan dan akhirnva menvebabkan kemii,kinan hanaar
c7 Berlakukesesakan Berlaku kesesakan penououk@ 2m
pertambahanbilanganpendudukdan kenderaanterutama
waktupuncak.
SkemaMarkah 2X4m= 8m
Nota*sekurang-kurangnya
1 isi bagikawasanasal.Jikatiadamaksima= 6m

2 DenganmerujuksebuahnegaradiAsia pasifik,
(a) Huraikanpolataburanpendudukdi negaratersebut.
t7l
lsi Huraian Markah
Pilihnegara Contoh:Malaysia 1m
al Kawasanpadat KawasannanOar-OanOi
penduduk 2m
ekonomi.
a2 Kawasan KawasanpinggirbandarataukawaianlEEaT
kampuno
sederhana padat 2m
penduduk
a3 Kawasankurang Kawasan pedalaman berhutanffi
penduduk 2m
oergunungganang
SkemaMarkah 1+3X2m= 7m

n
(b) Terangkan faktor yang menyebabkantaburan penduduk
di neqara Mal aysi a ti dak sekata.[10 ]

b1Bentuk
mukabumi Tanahratadan tanOJi
akanmenjaditumpuanpenduduk.
Kawasantertentulebih awar d@
meniadilebihmajudengalrpelbagaiaktivitiekonomi
Terdapat XepetUaga
penduduk sama ada sektorjlwam atau swasta.
Ke mu d a h a ns o s iaryangbanyak di k@
sepeni sekolah, universiti,hospital, pusat hiburan dll akan
atkan taraf hidup penduduk.
b5 Dasarkeraiaan Dasar-dasarkerajaan m
sepertipembandaran, pembangunan tanah/wilayah
dll akan
membawakepadatumpuan
Kawasanyang mempuni
akan memudahkanpendu6ukuntukpergiatau bertumprili
:esuatukawasanspt ialanraya,ialankerbtapi,
jalantauiOtt
b7 Sumberalam Sumbe.r alam yang
perlombongan,
pembalakan, perikanan akan menggalakkan

5X2m= '10m

(c) Bincangkanlangkahyang telah dilaksanakan


untuk menyeimbangkan
taburanpendudukdi
negaraMalaysia.
i8l
ls i Huraian Markah
c1 Penyelerakan Membawamasuk sektor inOuEtrit<eflwasln Canfi;lu
industri 2m
ataukawasandesa.
c2 Pembangunan Pembangunanwilayah mela@
wilayah 2m
Kesedar dll bagi membangunkanwilayah_wiliyahyang
kuranomaiu.
c3 Pembangunan memoangunKan kawasan luar bandar melalui
tanahterancang ^er:r1aan 2m
oleh Agensi sepertiFelda dan Felcra secara terancano.
Keraiaan
c4 Pembangunan Membawa masuk inst
pendidikan 2m
di luar pendidikan
awamke luarbandar- lpTA,Koleidll.
bandar
c5 Membangunkan Membawa dan mem
infrastruktur 2m
dan denganpelbagaikemudahanasas dan infrastruktur
seperti
kemudahan asas jalanraya,air,elektik, telekomunikasi
dll.
Skema Markah 4X2m= 8m
3' a) (i)senaraikan
5 kawasan
industriperkilangan
yangutamadi Malaysia,
tsl
lsi Markah
)n an Ata m
Lm
rerailng Jaya
1m
BayanLepas
1m
PasirGudang
1m
L t K a s l K o f a K ln a o a lu ,
1m
Jumlah P i l i hmana-mana5x1
markah= 5markah

Nota**mana-mana
kawasanindustriperkilangandi Malaysiabolehditerima
3
.T

( ii) Hur aik a nfa k to r y a n g me mp e n g a ru h ip erkembanganpesati ndustri perki l angan


di Mal aysi a.
[10]

ls i huraian Markah
b1 Bentukmukabumi Tanahpamahluassesuai dijadikan
tapakperindustrian. 2m
contohshahAlam
b2 Tenaga
buruh -tenagaburuh ramai,mudah,murah untuk bekerjadiiam 2m
sektorperkilangan
-tenagaburuhseparuhmahirdan mahirtempatanlepasan
IPTA& lPIStempatansebagai buruhkilangmahir
b3 B ahanm e n ta h Bahanmentahtempatanyangbanyakdan murah,contoh, 2m
kayubalakuntuk kilangperabot@getah asli untuk kilang
membuatta.flr,danlain-lain contohbahanmentah,
b4 Jaringan
sistem -jaringan sistem pengangkutanyang cekap dan 2m
pengangkutandan sistematik,lebuh raya,jalankeretaapi,pelabuhan kontena,
perhubungan perkhidmatan kargo udara KLIA memudahkan
pengangkutan input kilang,produkkilangke pasarandan
ke pelabuhan untukdieksport
-jaringansistem telekomunikasi memudahkanurusan
pembayaran'on line',e-dagang, perkongsianmalkumat
teknologi
b5 P as ar an Pasarandomestikdan antarabangsa yang luas. Contoh 2m
keretaProtondan Peroduamendapatpermintaanyang
menggalakkan di pasaran tempatandanasing.
b6 Bekalan
air dan Kemudahan bekalanair bersihdan bekalanelektrikyang
elektrik berterusandan terjamin menarikminat pelaburasing 2m
melaburdalamsektorperindustrian di Malaysia.
b7 Teknologi
moden -penggunaan sistemrobotikdankomputer
-contoh ditilang ProtondanPerodua
b8 M odal -modaltempatanyang mudahdiperolehidaripadabank
perdagangan tempatan,sepertiBank pembangunan
Industriuntukmembinakilang,membelijenterakilang,dan 2m
inputkilang.
-terdapatmodal asing daripadapelaburasing contoh,
pelaburasingJepunmelaluiSyarikatMitshubishi, Sony,
Toshiba danlain-lain.
b9 Kerajaan -kerajaanmenubuhkanHICOM untuk menyelarasdan 2m
memperkembangkan industriberatdi Malaysia.
-tarafperintisuntukmenarikpelaburasing.
-rombongan perdagangan ke luar Negara untuk
mempromosikanproduk perindustrianNegara,contoh
promgsikeretaProtonSagadi ArabSaudi.
SkemaMarkah 5X2m=10m

a
$1
-/ rt

( iii) Hur a i k a n s u m b a n g a n i n d u s tri p erki l angan kepada


pembangunan sosi o ekonomi negar a
M alay s ia.
I10l
Huraian
c1 Peluang
pekerjaan -membukadan menyediakanpeluang pek;rjr*
y*lC
banyakkepadapenduduktempatan.Contoh,bekerjadi
k i l a n ge l e k tro ni kdi S hahA l am.
-i n i d a p a t mengurangkan kadar pengangguran dan
me n i n g k a tk a ntaraf hi drl p penduduktempatan
-menyumbang kepadapendapatan Negaramelatrief<sport
produkkilangsepertikeretaprotonSaga
-inidapatmenguntungkan Negaradaritukaran
C3Perkembangan -dapat memperkembangkan sett@
sektorindustri industri tertier. . Contoh,sektor perkhidmatan
lain(kesan
pengganda) pengangkutan awam, pelabuhan,lapangan terbang dan
telekomunikasi.
c4 Perkembangan -mewujudkan pasaranyang luas kepadase*toi et onomi
sektorekonomi p ri m e r s e p e rti ,permi ntaangetah ol eh ki l ang
membuat
primer tayar @ permintaanpetroleumdan gas asli oleh kilang
Petrokimia.
c5 Perkembangan dan -mewujudkanperkembangan infrastruktuisepertijalan
pembangunan raya,lebuhraya,sekolah,lpTA,lpTS,hospital,bekalanair
infrastruktur elektrik, telekomunikasi danlain-lain
c6 Pengaliran -permindahan kepakaran,program latihantenagaburuhke
kepakaran dan N e g a ra m a j u , p erj anj i anpersefahaman,dan pemi ndahan
teknologimoden te k n o l o g i m o d en mel al ui proj ek usahasama
dengan
Negara maju.Contoh,kerjasamaproton dengan Syarikat
l\4itshubishi
Jepun.
c7 Mewujudkan -kewujudan Bandar-bandarbaru leperti,BrnOai-ffi
Bandar-bandar
baru Kulim,Kedah dan BandarprotondiTg.Malim,perak
5X2m=10m

ATAU

3'(b)Berdasarkan
kajianluaryangtelahandajalankandi sebuahkawasanpertanian

(i) namakankawasankajiananda.
Menamakankawasan kaiian
1m

(ii) nyatakantujuankajiananda.
bl- mengenalpastijenispertanian
yangdijalankan
b2 membuktikan berlakuperubahangunatanah
b3 melihatkesankegiatanpertanian
terhadapalamsekitarfizikalakibataktivitipertanian
.,I

(iii) Huraikankaedah kajian yang digunakan


t2l
ls i Huraian Markah
c1 pemerhatian dan Memerhatijenispertanian
yangterdapatAit<awasan
faiian 2m
oenceraDan
c2 soal selidik Mengedarkanborangsoal selidikuntuk dapa-Gn-maktumat 2m
primerdaripendudukkawasankajian
Menentukan jumlahrespodendan ciriresponden
Memproses datadan melganalisisdata
c3 temubual Menemubual pendudukyangmungkindirakam 2m
Jumlahyangditemubual
Bahan/maKlumat yangdiperolehi
untukdianalisis
C4 kajiselidikdata Mengkajidata dan maklumatdari laporanagensi kerajaan 2m
danmaklumat tempatan
sekunder Kajianperpustakaan
Kajiansumberinternet
Jumlahmaksimum 2m
Pemarkahan
I . . 1 isi x 2 markah= maksimum
2 markah
ii. 2 isi x 1 markah= maksimum 2 markah

(iv) 4 ciripertaniandi kawasantersebut.


Huraikan
t8I
ls i Huraian Markah
d1 Taburan L o k a s i / l e ta k a n 2m
d2 Skala t(ecil/sederhana/besar 2m
d3 Orientasi Dirisendiri/jualan/eksport 2m
d4 Modal Kecil/besar/tempatan/asin
g 2m
d5 Buruh Mah irltidak mahir/tempatan/asinq 2m
d6 Teknolooi Tradisional/moden 2m
SkemaMarkah 4X2m=8m
pemarkahan
Panduan

C losemarking( 4 buktiterbaiksahaja)
4 cirix2m = maksimum8 marka"h
Cirisahajatanpahuraian(listingonly)-3isi = 1m,maksimum 3m
Ciridenganhuraianlbnggar = 1mbagisetiapciri
Ciridenganhuraianmantap = 2m bagisetiapciri
Ciridenganhuraianlonggardan ada contoh = 2m bagisetiapciri

!r
Sr
,{

(v) Huraikan3 kesanaktivitipertanian


tersebutterhadapalamsekitarfizikalkawasan
kajian.[g]

e1 Pencemaran
air PenggunaanUa;afim@
Kemusnahan [idupanakuatik
Pembakaranteroufa sEaErtanGn

Baja kimia, racun seiE


e4 Hakisan tanih dan
Aktivitipertaniandi kawasancerun@
gerakanjisim tutupbumi
Hakisanlarianair permukaan
Ceruntidakstabil
Penebangan hutan
Larianair permukaan
e6 Gangguanekologi Hutansekitarditebang
Kawasanpayaditimbus
gs lgle dan faunatermusnah
Skema Markah

PanduanPemarkahan;
Pemarkahan : CloseMarking: ( 3 kesanterbaiksahaja)
3 kesanx 2m = maksimum
Kesantanpahuraian(listingonly)_ 3 kesan 6m
'' = lm,maksimum 2m
Kesandenganhuraianlonggar = 1m bagisetiapkesan
Kesandenganhuraianmantap = 2m bagisetiapkesan
Kesandenganhuraianlonggardan contoh
2m bagisetiapkesan
Nota:contoh-contohyangdikemukanmestilahsoesifikdan lokaliti

(vi) Huraikan3 langkahbukanperundangan untukmengatasikesanterhadapalamsekitarflzikal


kawasankaiian.
l6l
- Terima mana-mana3 rangkahbukan perundanganuntuk
mengatasikesan
terhadaparam sekitarfizikarkawasankajiany"ni u"ri"rraian
yangdiberidalam dengankesan
soatan(v)
- contoh:pengurusan.strategik, kempenkesedaran,dan pendidikan aramsekitar
- Jika rangkah(v) tidak berkaitdengan kesan yanj iio"ii-o"r"m
maksimum soaran(v),
3m
- Jikacalontidakmenjawabsoalan(v) , jawapan(iv)tidakditerima.

4. PilihsebuahnegaradiAsia Tenggra,

(a) Namakansistempengangkutan
modenyangterdapatdinegaratersebut,

SistemPengangkutan
Perkhidmatan
TransitAl

JalinanTransitEkspres(ERe
1X1m=Sm

t
q*
,l

(b) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan bandar-bandar besar memerlukan sistem


pengangkutanyang cekap.
t8l
lsi Huraian Markah
bl M engur a n g k a n Membawakapisitipenumpang yangramai 2m
kesesakanlalu lintas Memendekkan masaperjalanan
Penduduktidak perlumembawakenderaansendirike temoat
kerja
Contoh;komuter,LRT,ERL,monorel
b2 Meningkatkan Perhubungan intradan interBandarteOincepatOanpantas 2m
ketersampaian KualaLumpurdenganKLIAdapatdihubungkan dengancepat
melaluiERL
JarakdalamBandarmenjadilebihdekat
Mengurangkan kosdan menjimatkan masa
Untung kepada aliran perniagaan , perdagangan dan
perkhidmatandalamBandar
b3 Memenuhi Mampumenampung jumlahpenump-anglebih ramai 2m
perubahan
citarasa Menampungpertambahanpermintaandaripada pengguna
pengguna yang ramai berbandingdengansistem pengangkutan awam
yanglainsepertibasilanteksi
Lebihselesa
b4 Mengurangkan Penggunaan komuter, ERL dan LRT me4lgurangkan 2m
pencemaranudara pencemaran udara
Mengurangkan penggunaan teksidan bas dalamBandar
Pelepasanasapdarikenderaan bermotordapatdikurangkan
Menjaminkehidupan yanglebihsihatdan selesadi Bandar.
SkemaMarkah 4X2m=8m

(c) Huraikankesankemajuansistempengangkutan
terhadaplingkungan
pengaruhBandar. t121
lsi Huraian Markah
c't Meningkatkan - Semua kawasan datam bandar Ooten--mfafOengF 2m
ketersampaian cepat dan mudah
- Kawasan pinggir bandar dapat dihubungkan dengan
pusat bandar
c2 Meluaskan Saizpasarandapatdiperluaskan 2m
pergerakan
barangan Aliran barangandapat tersebar melaluijalan raya,
landasankomuter,LRT
c3 Mempercepatkan Memperhebatkan jaringanmaklumat 2m
penyebaranmaklumat Maklumatdapatdisampaikan melaluimediacetakdan
dan inovasi elektronikdenganadanyapengangkutan udara,air dll.
Makinjauh lingkunganpengaruhbandarmaka bandar
sgmakinberkembang
c4 Meningkatkan Lingkungpengaruhbandarbertambah luas 2m
jumlahpenduduk Jumlahbllanganpendudukakanbertambah
c5 Perkembangan Wujud bandar-bandar baru di pinggirbandar utarna 2m
petempatan yang berkaitdenganrangkaianjalan raya dan jalan
keretaapi
EqqdarBaruSelayang
c6 Memudahkan Pelbagai jenis perkhidmatandi bandii mudih 2m
pergerakan diperoleh
perkhidmatan
Skema Markah 6X2m=12m

s
qft
J-

-d

5. Berdasarkan
petatopo 1,

(a) Nyatakangunatanahyangterdapatdi Kawasanpekan


Kerip-kerip T A1
- Kegiatankuari _ penanamangetah Lv J

- Penanamanpadi - petempatan/perumahan
- Penanamankelapasawit _ Bangunan

(b) Huraikanfaktor-faktor
yangmempengaruhi
kegiatanpertaniandi kawasandalam peta topo
t8I

b1 Jenistanih TanahpamahI aWium


Sesuaiuntuktanamanpadi
Tanihlaterituntuktanamangetahdan kelapasawit
Adanyaialanraya
Memudahkan pengangkutanhasilpertanian
Jalan utama penduduk
b3 Sistempengairin Taliair.untut<m@
gglggi-Lernqing_:l!9ngairi kawasantanaman
Kawasantanan
Kawasantanah tinggi untuk tanaman getah dan
kelapa
HasilpertanianUoietr
OipisaGn-?i
Tenagaburuhmudahd
Bukti- adanya kawasan petempatanseperti di
Ladang
Jelutung,
KqmpungMas putih

(c) Huraikankesankekurangankemudahaninfrastruktur
di kawasanpekan Kelip-kelip
terhadap
pembangunan
sosioekonomi
kawasantersebut.
t6l

c1 Pemusatan kawasan
lJ3ny" bertumpudi kawasan
jalan raya
Tiada pqtempatanyanq dibina i

memasarkan
hasil L"nVr ada sebuahpekan- PekanKelip*etip
Tjadasistempengangkutan yangcekap
Masayanglamauntukmemasarkan hasil
Hasilbusuk- tiadakilanooemoro^sesen
Taraf pendidikan Tiadasekolan
oiraw@
Sekohhterdapat
di kawasanpekan
Kadarbutahuruftinggi

tiadakemudahan telekomunikaii
contohladangMasrom
karkanperhubungan
dengqnkawasanluar
c5 Tarafkesihatan yllt .mendapatkan
:uk"L
hospitaldi Pekan @
Kelip-kelip
tarafkesihatanrendah
{<ekurangan-jalan
membangunkan kekurangankemudahanasas lain sepertibekalanair
kawasan dan elektrik
p:.|-rl-gyn"n jadi pertahan kerana tidax menjadi
Kawasantumpuanpenduduk

a
.,F

(d) Huraikankepentingan
sisternpengangkutan
yang cekapterhadapinteraksiantaraKawasan
kampungdenganPekanKetip-ketip.
t6j
ls i Huraian Markah
dl Pergerakan Mempercepatkanpergerat<anpenOuOut< fe t<awasan
penduduk luar Bandar / Bandar untuk mendapatkanbaranqan
2m
keperluan
d2 Memasarkanhasil Ir{emudahkanhasil dari kampung di pasart(andi 2m
kawasanpekan
d3 Mendapatkan Rawatan kesihatan, pendidikan dan rnaklumat dari
perkhidmatan k a w a s a nb a n dar
2m
d4 Membawa masuk Teknologidan input pertanianmudah di bawa masuK 2m
teknolooi
d5 Membangunkan Perkembangan
kegiatanekonomilain-peiindustrian 2m
kawasanluarbandar kawasansetempat.
[4emajukan
Skema ftlarkah 3X2m=6m
6 (a)Apakahyangdimaksudkan
denganBandarrayametropotis
tsl
- Pendudukmetebihil juta orangtetapitidakmelebihi10juta orang
- Ciri-ciri
- 1. Pusatpentadbirankerajaan/ibu negara
- 2. Pusatperniagaandan perdagangan dalamnegaradan serantau
- 3. Pusatperindustrian
- 4. Pusatperkhidmatan- pendidikan, kesihatan,
sosialdll
- Masihmengamalkan ciri-cirikehidupandesa
- Contoh;KualaLumpur,Jakarta,Bangkok,Manila,yangoon,Bombay,Calcutta

(a) Pilihsebuahbandarmetropolitan
di Asia Tenggaradan jelaskanperananmetropolis
tersebut
dalampembangunan ekonomidan sosialnegaratersebut.
tgl
ls i H urai an Markah
bl Pemasaran
dan pusatpemasaranpelbagaiprodukindustri,perkhidamtan,
pelaburan perniagaandll dalamnegaradan luarnegra
informasipelaburan modaldan peluangpemasaran
bursasaham 2m
b2 Pekeriaan pusatpekerjaandalamsektorekonomimoderi
pendapatan yanglumayan 2m
peningkatanpendapatan dantarafhiduo
b3 Pemodenan pusatpenyelidikan dan pembangunan 2m
disebarkan ke kawasanlain
b4 Kemudahan menyediakan pelbagaikemudahan perkhidmatan 2m
perkhidmatan pendidikan,kesihatan, pengangkutan, telekomunikasi
b5 Pembentukan munculnyagolonganpekerja,intelektual, pemimpin 2m
golonganmenengah masyarakat dan pemimpinpolitik
ideadan inovasiuntukmembuatperubahan
b6 Pembauran pusatperebakan, penularan dan penyebaraninovasi/idea 2m
inovasi baru.Mempercepatkan prosespemodenan
kewujudangolonganmenengahaan g berpendididikan
lttggi
Skema Markah 1+4X2m=9m

10

n
'd

( b) i' Hur aik a n k e s a n n e g a ti f a k i b a t p e m bangunan pesat


yang di al ami ol eh bandar metropol i t an
berkenaanterhadapalam sekitarfizikal.
tSl

pelepasanasapdarikenOeraEn OanlnEustri
pelepasangas karbondioksidadan monoksida

c2 Pencemaranair pembuangan sisakumoatr@


sisaperniagaan,
sisapembinaan
pembuangansisa domestik
sampah dari rumah, kawasanperniagaan,industri
bunyibisingdan bzu

kemusnahan
kawasanhijau

peningkatansuhuakibatpemerangkapan
haG
kurangkawasanhijau
sistempeparitantidaksempurna
c8 Hakisantanah bukitdan cerunOipoiong?andGres
dantanahruntuh untukpembinaan bangunan
penebangan
hutandi t<awasanffi
merosakkan
habitat,
rantaian
makanandankepelbagaian
SkemaMarkah

ii. nyatakanimpaksosiaryangdialamiolehpendudukdikawasan
tersebut.

dl Peningkatan
pendapatan bekerjadalamsektorekonomimoden
perkapita
penduduk
kuasabelipendudukmeningkat

d3 Tarafpendidikan kadarcelik ICT meningftat


peluang pendidikantinggi bertambah
d4 Taraf kesihatan kadarkematianmenurun,kadarfetaniranmeningkat
jangkahayatbertambah
kemudahankesihatan
ketersampaian
tinggi
pengangkutanmoden

pelacuran,
pengedaran
dadah

- kawasansetinggan
- sistempgllrbuangan
sampahtidak

t7

s
qr'
it-

7 Berdasarkanjadual 1 ,

(a) hitungperatus lmport dan Eksport Malaysiadengan rakan dagang


ASEAN pada tahun 1995

15l
Rakan Dagang lmport Peratus Eksport Peratus
ASEAN (USSlJuta (us$!uta
Brunei 3 1 8 .4 3.8
1,.5 -t 0.02
lndones ia 939.9 3.86 1064.0 4.75
Filipina 639.0 z,oz 325.0 1.27
S i n g a p u ra 19 250.0 78.95 22 665.0 88.50
T hailand 3 234.0 L5.z t) 1 553.0 6.06
Jumlah 24381.? 100.00 25 510.8 100.00

Skema: Satubetul1l2m= 10 x 1/2m=5m

(b) berdasarkan
jadual 1 , lukiscartabulatanuntuk menunjukkan
lmport Malaysia
' -'-r denganrakan
dagangASEANpadatahun1995.
I10l

Rakan DaganRASEAN lmport (US$)Juta Peratus Bukian Sudut


Brunei 3 1 8.4 1.31 4.72
Indonesia 939.9 3.85 13.90
Filipina 6 3 9.0 2.62 9.43
Singapura 19 250.0 78.95 284.22
Th ail and 3 234.0 L3.25 47.74
J um l a h 2438L.3 100.00 360.00

(c) Huraikanlima kepentingan


kerjasamaASEANkepadaekonomiMalavsia.
t10I
lsi Huraian Markah
c1 Meluaskan Dapatmeluaskanpasaranbarangandengenmemasarkan ke 2m
oasaran luarnegara.
c2 Tenagaburuh Pengalirantenaga buruh dari neg@ 2m
lebihantenagaburuhke negarayangmengalamikekurlngan
tenagaburuh
c3 Pemindahan Berlakupemindahanteknologid;n kepakarandari neoaE 2m
teknoloqi maju ke negarakurangmajq
c4 Meningkatkan Pengeksportan barangan,teknologi, kepA[aranakan
pendapatan 2m
neqara meningkatkanpendapatan neqara
c5 Bekalanbahan Negara yang kekurangan bahan -an mentan Ootetr
2m
mentah mendapatkannya daripadanegara yang mernilikibanyak
sumberbahanmentah.
c6 Perkongsian Perkongsianmodaldapatdijatankan sam-GOamoGt asing 2m
modal sepenuhnya,pelaburanbersamadll.
SkemaMarkah 5 x2m= 10m
Nota : Pemarkihan teftutup. pilih 5 jawapan terbaik sahaja.

72

n
C+
,l

l m p o rt M a l a y s i a D e n g an R akan D agang A S FA N pada


Tahun L995

1.3.1-uzo

Jej ari= 5 S M

Jumlah: 2 4381.3USSJuta

Petunjuk:

r Brunei

Indonesia
SkemaMarkoh:

Tajuk = 1m

ffi Filipina
Petunjuk = 1m

I Singapura
Jejari =1m

ffi Thailand
Plotan = 5m

= 1m
Kesempurnaan

JUMLAH = 10m

13

s
t7 l

8. (a) Nyatakanlimakawasanhutansimpanyangterdapatdi Maraysia


t51
lsi Huraian Markah
Hutan Simpan Bukit Bakar (Kelantan)
1m
HulanSimpanKualaKoh (Kelantan) Tiada huraianbagi soalan ini 1m
HutanSimpanGunungTahan
(Pahanq) 1m
HutanSimpanUluTembeling
(Pahanq) 1m
HutanSimpanGunungSenyum 1m
(Pahanq)
(Mana-manakawasan hutan simpan
yang terdapatdi Malaysiaditerima
sebagaiiawapan)
SkemaMarkah 5X1m=Sm

(b) Jelaskanmengapakeluasankawasanhutandi Negaratersebutsemakinberkurangan


dengan
ketara. "
tiot
lsi Huraian Markah
b1 Pembinaanstesenjana -penebangan danpembersihan hutanuntuk 2m
kuasa hidroelektrik pembinaan
-penenggelaman kawasanhutanuntukmenakung'
air
-contohEmpanqan Kenvir,Empanoan Chenderoh
b2 Pembalakantidak -menggunakan kaedahtebangbersih 2m
terkawal/haram -memusnahkan pokok-pokokkecil
-memusnahkan pelbagaispesiesfloradanfauna
b3 Pembukaan tanahbaru perladangan
-pertanian 2m
untukpertanian -pembukaan tanahuntukrancangan pembangunan
wilayah
-contohKESEDAR,J ENGKA
b4 Pembinaan
infrastruktur -pembinaanlebuh raya,saluranpaip,kabeletettriX 2m
dan lain-lain
-mengganggukepelbagaianbiologidalam ekologi
hutan
b5 Amalanpertanianpindah -hutanditebangdan dibakarolehkaurirorangaSi 2m
-setelahkawasantersebuttidaksuburmereka
akanberpindah ke tempatlain
-contohmasyarakatOrangAsli di Sabahdan
Sarawak
b6 Pembangunan -pembinaan institusi-institusi
pendidikan
tingg 2m
sosioekonomi
negara -pembinaan kawasanpelancongan,padang
golf,chalet
b7 Pembakaran
hutan -pembakaran hutansecarasemulajadi 2m
-musimkemarauyangkering,hutan mudah
terbakar
SkemaMarkah 5X2m=10m

'J.4

n
q.t-
(c) Huraika-nlangkah-langkahyang boleh dijalankan bagi memelihara
dan memulihara xawasan
hut a nd i Ma ta y s i a .
I10 t

lsi Huraian Markah


c1 DasarPerhutanan -memastikanpengkalan sumber-sumbEiTitfn Eai
Negara1978 keberterusannya supaya dapat memberikan
sumbangankepada pembangunansosio ekonomi 2m
neqara
c2 Penguatkuasaan -rdrcrr9anmemasuKt, mencan,menebang,memotong
Undang-undangAkta dan mencerobohdalam apa jua bentuk untuk
Perhutanan
Negara1984 mengambilhasil hutan
-denda d?n penjara kepada sesiapa yang 2m
melanggar larangan-larangan tersebut
-pemantauan dan rondaan oleh renjer_renjer
jabatanperhutalan
c3 Mewujudkankawasan -hutanuntuk pertiridung@
hutansimpankekal semulajadi,airbersihdan kestabilaniklim
- hutan lipur-hutan untuk kawasan rekreasi. 2m
penyelidikandan pendidikan
c4 Amalansivikultur dan pembangunan
-penyelidikan 2m
-pemulihan dan rawatanhutan
c5 Sistempenebangan --
-SistemSebayaMataya(MUS)
hutanterpilih -SistemPengurusan TebanganMemilih(SMS)
-pokok-pokok yangmatangsahajaditebang 2m
-Penebanqan menoikutousinoan
c6 Projekladanghutan -tanamanhutancepattumbuh7-15tahun
kontemporari 2n
-membekalkan bahankayuindustri
-contoh jati
:acasia,batai,kayu
c7 Kempenkesedarandan -dilakukanoleh NGO sepertiFerlsatuan-pficinta
pendidikan 2n
alamSekitarMataysia(SAM)
-kempencintailahhutankita
-kesedaranmemeliharahutan untuk menghargai
dan mencintaipersekitaranhutan
-perayaanHari Hutan Sedunia-kesedaran tentang
pemeliharaan kawasanhutan
SkemaMarkah 5X2m=10m

15