Anda di halaman 1dari 9

Modul Perkembangan Kendiri

OBJEKTIF MODUL 1. Pemimpin kelompok memperkenalkan diri


dan memberi penerangan secara ringkas
• Membantu pelajar untuk membina berkenaan bimbingan kelompok.
persoaliti dan serta membina penampilan 2. Setiap ahli perlu memperkenalkan diri iaitu
diri yang berkualiti dalam kehidupan menyebut nama, asal kelahiran, bilangan
seharian. adik beradik.
3. Dalam memperkenalkan diri pelajar perlu
• Menerapkan nilai-nilai dan ciri-ciri mengaitkan nama dengan nama binatang
remaja yang idel dan baik seperti yang yang sama pangkal huruf, serta gayanya
dikehendaki masyarakat. sekali.
4. Ahli seterusnya akan memperkenalkan diri

• Menggerakkan daya pemikiran dan dengan cara yang sama dan mengulang gaya

emosi pelajar dalam memahami dan merasai kawan sebelumnya.

pengalaman diri sendiri dan orang lain. 5. Pemimpin kelompok bertanyakan kepada
ahli rumusan program.

• Membangunkan fungsi dan peranan diri


seseorang dalam masyarakat. Falsafah Aktiviti :
1. Setiap ahli kelompok perlu saling mengenali

• Melahirkan semangat untuk melakukan antara satu sama lain bagi memudahkan

perubahan diri kearah kehidupan yang lebih mereka berkongsi isu yang akan

baik dan sempurna. dibincangkan dalam bimbingan.


2. Hubungan yang erat antara ahli akan
memupuk rasa kekitaan dan menggalakkan
AKTIVITI 1: KENALI SAYA
mereka hadir untuk sesi seterusnya.

Objektif : AKTIVITI 2 : PENGALAMANKU


• Supaya ahli saling mengenali antara satu
sama lain. Objektif :
• Memupuk kasih sayang dan hubungan • Menggalakkan pelajar berkongsi pengalaman
silaturrahim antara ahli. dan perasaan
• Memberi kesedaran kepada pelajar kaitan
Kumpulan sasaran : pengalaman dengan keadaan sekarang
Pelajar sekolah menengah • Memupuk sifat saling mempercayai antara
satu sama lain.
Jangka masa : 1 jam
Kumpulan sasaran :
Peralatan yang diperlukan : Tiada Pelajar sekolah menengah

Pelaksanaan : Jangka masa : 1 jam


Modul Perkembangan Kendiri

Peralatan yang diperlukan : kertas Kumpulan sasaran :


lukisan dan pensel Pelajar sekolah menengah

Pelaksanaan: Jangka masa : 1 jam

1. Pemimpin kelompok meminta pelajar untuk


melukis satu benda yang memberi banyak Peralatan yang diperlukan : Kertas A4

pengertian seperti kenangan manis, pahit, dan pensil/pen

disukai dan sebagainya.


2. Beri mereka masa sekitar 5 hingga 10 minit Pelaksanaan :

untuk melukis. 1. Pelajar diminta untuk melukis imej diri

3. Kemudian, pemimpin kelompok meminta pada masa 20 tahun akan datang. Lukisan ini

agar setiap ahli membentangkan apakah berbentuk bebas. Terpulang pada kreativiti

makna perkara yang dilukis itu kepada ahli ahli.

kelompok. 2. Beri sedikit masa kepada ahli kelompok

4. Seandainya ada pelajar yang menceritakan untuk melukis (10 minit)

cerita yang sedih beri galakan dan 3. Minta ahli menerangkan gambar yang

peneguhan kepadanya kerana berjaya dilukis seorang demi seorang.

melalui saat itu dengan tabah. 4. Minta ahli beri respon terhadap hasil

5. Beri peluang kepada semua ahli untuk lukisan dan impian sesama ahli.

berkongsi. 5. Fokus apa yang ingin disampaikan oleh


ahli. Apa yang diungkapkan dengan

Rumusan: perkataan lebih bermakna dari lukisan

1. Setiap orang mempunyai penilaian yang kerana lukisan itu sebagai medium sahaja.

berbeza pada sesuatu perkara. 6. Bincangkan secara umum kaitan

2. Peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku penerangan ahli dengan gambar yang dilukis.

mempengaruhi tingkahlaku masa kini.


3. Sesuatu perkongsian perlu disusuli dengan Rumusan :

kepercayaan yang tinggi dari rakan-rakan. 1. Aktiviti ini memberi peluang kepada pelajar

Sifat menyimpan rahsia penting dalam untuk berkongsi impian dengan ahli

membina hubungan yang baik. kelompok yang lain.


2. Hasil perkongsian ini akan memeberi

AKTIVITI 3: LUKISAN MASA HADAPAN peneguhan kepada pelajar untuk


merealisasikan cita-cita yang tersemat di

Objektif : hati.

• Membantu individu melihat diri pada masa


hadapan. AKTIVITI 4 : SAAT TERAKHIR

• Meransang individu untuk bertindak bagi


Objektif :
mencapai impian yang dicita-citakan.
• Membantu individu menghargai insan di
• Melihat sejauh mana individu itu bersedia
sekeliling.
dan merancang akan masa hadapannya.
Modul Perkembangan Kendiri

• Menerapkan rasa syukur dalam diri peserta • Memupuk rasa keyakinan dalam diri ahli
akan nikmat kehidupan dunia. kelompok.
• Menggalakkan individu menilai akan segala • Meransang pemikiran kreatif dan kritis dan
perbuatan yang telah dilakukan dan bersedia pemikiran spontan.
akan segala ketentuan Tuhan.
Kumpulan sasaran :
Kumpulan sasaran Pelajar sekolah menengah
:Pelajar sekolah menengah
Jangka masa :1 jam
Jangka masa :1 jam
Peralatan yang diperlukan : Tiada
Peralatan yang diperlukan :Tiada
Pelaksanaan :
Pelaksanaan : 1. Pemimpin kelompok menyediakan tajuk-

1. Pemimpin kelompok akan meminta ahli tajuk untuk diberi kepada ahli.

bertenang dan meminta ahli mengimbas 2. Pemimpin memanggil ahli dan meminta

kembali segala kenangan pahit dan manis mereka mengundi tajuk.

hidup di dunia ini. 3. Selepas mengundi, ahli diberi masa 2 minit

2. Masa yang diberi sekitar 5 minit. dan bercakap secara spontan berkaitan tajuk

3. Ahli kelompok bebas untuk mengimbau yang diberikan.

kenangan sama ada berkaitan keluarga, 4. Ahli yang lain memberi komen terhadap

rakan-rakan, zaman sekolah dan lain-lain persembahan ahli yang lain.

lagi.
4. Setelah selesai semua ahli berkongsi, Rumusan :

pemimpin kelompok menyatakan kepada 1. Bercakap di hadapan khalayak ramai

peserta apa yang akan dilakukan kiranya merupakan salah satu cara untuk menambah

dengan izin tuhan mereka mengetahui keyakinan diri.

bahawa akan mati 1 jam dari sekarang. 2. Setiap individu berkebolehan untuk bercakap

5. Ahli diberi masa sekitar 5 minit .Kemudian spontan namun memerlukan galakan dan

semua ahli kelompok diminta berfikir dan bimbingan.

berkongsi bersama ahli kelompok yang lain. 3. Setiap individu juga perlu berani untuk
menerima komen dan pandangan orang lain

Rumusan : yang bertujuan untuk memperbaiki

1. Aktiviti ini memberi pengajaran kepada kelemahan diri.

pelajar agar sentiasa menyanyngi insan yang


istimewa dalam kehidupan mereka.
2. Memupuk rasa kasih sayang dan keinsafan AKTIVITI 6 : PENYELESAIAN MASALAH

dalam diri.
AKTIVITI 5 : AKU BOLEH Objektif :
• Membantu pelajar mengenalpasti masalah

Objektif : yang perlu diberi keutamaan


Modul Perkembangan Kendiri

• Membantu pelajar membuat pilihan yang Atan dan Zaidi merupakan kawan rapat
sesuai untuk menghadapi masalah. semenjak kecil lagi. Mereka merupakan sahabat
• Membina daya tahan pelajar dalam baik yang sentiasa bersama walau kemana
menghadapi masalah mereka pergi. Hubungan rapat mereka amat
disenangi keluarga masing-masing kerana mereka
Kumpulan sasaran : telah mendapat 5 A dalam UPSR dan dinobatkan
Pelajar sekolah menengah pelajar contoh sekolah. Ditakdirkan mereka
berja masuk ke sebuah sekolah asrama yang
Jangka masa : 1 jam ternama di tanah air. Mereka sangat aktif di
sekolah dan dikenali ramai. Atan terus cemerlang
Peralatan yang diperlukan : Petikan kes dan menjadi pengawas yang dihormati dan atlit
“ Antara kawan dan peraturan” sekolah semasa Tingkatan Dua hingga Tingkatan
Lima. Kesibukan atan dalam bertugas telah
Pelaksanaan : merenggangkan hubungan dengan Amir. Amir
1. Pemimpin kelompok mengedarkan petikan yang dikenali dengan seorang yang sangat
kes kepada pelajar. sensitive tentang sahabatnya terasa tersisih
2. Pelajar membaca petikan dengan teliti lebih-lebih lagi di tidak lagi sebilik dengan Atan.
secara bersendirian. Atan kini lebih rapat dengan rakan setugasnya
3. Peserta diminta menyenaraikan masalah Sazali. Hari terus berlalu. Amir semakin
yang timbul pada kertas secara bersendirian. berlainan.
4. Ahli kelompok membentang pemahaman
masing-masing dan bertukar-tukar Semasa di tingkatan Empat dia selalu
pandangan dengan ahli kelompok. mengantuk dalam kelas. Didapati Amir selalu
5. Ahli digalakkan untuk memberi keluar malam. Atan berasa tidaksedap hati. Dia
penyelesaianyang terbaik untuk mengatasi tahu keadaan sahabatnya namun kesibukannya
maslah dalam petikan kes. menguruskan aktiviti pelajar dan sukan
membataskan pergaulannya. Dia tidak pernah
Rumusan : lupa sahabatnya. Atan mendapat tahu Amir
1. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti selalu fly dan merokok. Perbuatan ini gagal
akan menghadapi masalah dan diuji oleh dihidu oleh sesiapa. Hanya Atan sahaja yang
tuhan. tahu.Atan tidak laporkan kepada Guru Disiplin
2. Setiap permasalahan ada jalan penyelesaian. perkara ini kerana sayangkan sahabatnya. Atan
Penyelesaian yang terbaik akan terhasil dari menegur perbuatan Amir. Tetapi ia tidak
daya pemikiran yang baik dan tersusun. diterima oleh Amir yang kembali memarahi Atan.
Amir menyatakan bahawa dilah penyebab utma
kepada tingkahlakunya sekarang. Atan masih
terngiang-ngiang pesanan ibu Amir yang
PETIKAN KES : ANTARA KAWAN DAN memesan agar sentiasa melihat perkembangan
PERATURAN anaknya.
Modul Perkembangan Kendiri

Satu hari spot check dilaksanakan. Amat 7. Minta respon dari ahli bimbingan yang lain.
terkejut atan kerana kebetulan dia memeriksa 8. Fokus kepada tanggungjawab dan peratusan
almari Amir terjumpa sekotak rokok dan pisau. pelaksanaan.
Dia amat resah. Disekolahnya Pelajar yang 9. Pemimpin kelompok memberi pandangan
membawa rokok akan terus dibuang sekolah. tentang pelaksanaan tanggungjawab.

Cuba fikirkan bagaimana hendak selesaikan


masalah kawan ini. Rumusan:
AKTIVITI 7 : TANGGUNGJAWAB
1. Semua manusia yang hidup dimuka bumi ini
Objektif : memikul tanggungjawab.
• Membantu pelajar mengenalpasti 2. Terdapat individu yang tidak menyedari
tanggungjawab yang telah diamanahkan tanggungjawab yang dipikul dan tidak
kepadanya. melaksanakannya dengan sempurna.
• Membantu pelajar untuk menilai sejauhmana 3. Individu yang sedar akan tanggungjawabnya
dirinya sudah menjalankan akan lebih berjaya kerana mem[punyai
tanggungjawabnya. landasan dan matlamat hidup

Kumpulan sasaran : AKTIVITI 8 : PETAH BICARA


Pelajar sekolah menengah
Objektif :
Jangka masa :1 jam • Membantu pelajar meningkatkan kemahiran
komunikasi.
Peralatan yang diperlukan : Kertas A 4 • Membantu pelajar untuk meningkatkan
kemahiran menerima pendapat orang lain.
Pelaksanaan: • Membina keupayaan pelajar untuk
1. Pemimpin kelompok memberi penerangan mengutarakan hujah dan menegakkan
tentang konsep tanggungjawab. pendapat.
2. Setiap ahli diberi sehelai keras A4.
3. Pemimpin kelompok meminta kepada ahli Kumpulan sasaran :
agar menulis tanggungjawab kepada diri Pelajar sekolah menengah
sendiri, keluarga, sekolah dan negara.
4. Kemudian ahli diminta mencatatkan Jangka masa : 1 jam
peratusan pelaksanaan tanggungjawab
tersebut mengikut penanda aras sendiri. Peralatan yang diperlukan : Petikan kes
5. Ahli diberi masa selama 10 minit untuk “ Kerana Cinta”
mencatatkan tanggungjawab masing-maisng
dan peratusan pelaksanaan. Pelaksanaan:
6. Setelah tamat masa, ahli diminta 1. Pemimpin kelompok membacakan petikan
membentangkan tanggungjawab masing- kes kepada ahli.
masing.
Modul Perkembangan Kendiri

2. Petikan ini akan menimbulkan banyak terpaksa merentasi gauang yang sangat dalam.
pendapat. Kenderan yang ada hanyalah helicopter sahaja.

3. Ahli diminta berfikir dan diminta memilih Dia pun menaiki helikopter namun pemandunya

siapa yang bersalah serta perlu di satu pihak meminta upah. Juliet tidak membawa harta

yang disokong sama ada Romeo, Juliet, benda melainkan bajunya sahaja. Maka baju yang

pembawa helikopter, Peneroka, Ketua dipakai itu dijadikan upah oleh Juliet. Turun dari

kampung, atau keluarga Romeo. helicopter, Juliet tidak memakai baju sehelai

4. Pemimpin kelompok meminta ahli sepinggang.

mengemukakan pandangan dan menegakkan Dalam kegelapan malam, dia terus

hujah masing-massing. berlari. Dalam ketakutan, Juliet terserempak

5. Pemimpin kelompok juga berperanan dalam dengan peneroka. Disebabkan nafsu yang

menggalakkan ahli bersuara. membuak di dada, peneroka tersebut mencabul

6. Setelah selesai maka pemimpin kelompok kehormatan Juliet. Juliet tidak berdaya.

akan menerangkan cara-cara komunikasi Kemudian dia terus berlari. Lalu terjumpa

yang betul. sebuah rumah. Dia mengetuk rumah tersebut dan


merayu pertolongan. Tuan rumah tersebut yang

Rumusan: juga merupakan ketua kampong menghalau

1. Komunikasi merupakan perkara penting Juliet kerana takut difitnah. Rayuan Juliet

dalam kehidupan manusia kerana ia medium dengan linangan air mata tidak dilayan. Dalam

untuk menyampaikan dan menyatakan keadaan tanpa seurat benang dan waktu

sesuatu. menjelang subuh, Juliet terus berlari dan

2. Cara seseorang berkomunikasi terjumpa rumah Romeo. Juliet pun menceritakan

melambangkan peribadi seseorang. segala yang berlaku kepada Romeo. Setelah

3. Komunikasi boleh menjadikan sesuatu mendengar cerita Juliet, Romeo terus menghalau

hubungan itu bertambah baik atau buruk. Juliet kerana ia kedatangannya memalukan dia

4. Setiap manusia itu unik dan mempunyai dan keluarganya lebih-lebih lagi dia sudah

pandangan masing-masing yang perlu kehilangan dara. Juliet sangat kecewa dan

dihormati. membunuh diri.


Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan

PETIKAN TEKS: “TENTANG CINTA” dalam kisah ini?


AKTIVITI 9 :TEGURLAH DAKU

Romeo Juliet bercinta dengan sepenuh


hati. Romepo berjanji untuk sehidup semati Objektif :

bersama Juliet. Setelah beberapa ketika Romeo • Menyedarkan pelajar kekuatan dan

terpaksa berhijrah kerana berpindah tempat kelemahan diri.

kerja. Romeo berjanji untuk pulang • Melatih peserta untuk menerima pandangan
meminangnya. Sudah enam tahun Juliet tidak orang lain terhadap kekuatan dan
bertemu Romeo. Perasaan terlalu rindu kelemahan diri sendiri.
menyebabkan Juliet lari rumah untuk mencari • Membentuk peribadi diri yang lebih baik.
Romeo. Pelbagai rintangan yang dilalui dalam
bertemu Romeo. Dalam perjalanan Juliet
Modul Perkembangan Kendiri

Kumpulan sasaran : Pelajar • Melatih pelajar untuk sentiasa memperbaiki


sekolah menengah diri.
• Menyedarkan kepada pelajar bahawa baik
Jangka masa : 1 jam buruk kelakuan itu ditentukan oleh diri
sendiri.
Peralatan yang diperlukan : kertas A4
dan pensel Kumpulan sasaran :
Pelajar sekolah menengah
Pelaksanaan:
1. Setiap pelajar dikehendaki menulis segala Jangka masa : 1 jam
sekurang-kurangnya sepuluh kekuatan dan
kelemahan diri dalam masa 10 minit. Peralatan yang diperlukan : kertas dan
2. Setelah selesai kertas itu mesti diberi pen.
kepada rakan sebeh dan dibaca.
3. Kemudian pemimpin kelompok mengarahkan Pelaksanaan:
kertas itu diberi kawan sebelah dan dibaca 1. Aktiviti sesuai untuk bilangan kelompok
serta diulang proses ini sehingga kertas ini sekitar 6 orang. Ia amat sesuai diadakan di
kembali kepada tuannya. tepi sungai di dalam hutan. Ia juga boleh
4. Setiap ahli perlu menyatakan kekuatan dan dilakukan di mana-mana tempat yang selesa
kelemahan masing-masing dan bagaimana dan memberi ketenangan seperti di padang
usaha yang boleh dilakukan untuk sekolah.
mengurangkan kelemahan. 2. Pemimpin kelompo memberi sedikit kata-
5. Pelajar lain boleh memberi respon positif kata muhasabah kepada pelajar.
untuk sama-sama memperbaiki kelemahan. 3. Peserta diberi masa 10 minit untuk berfikir
tentang segala tingkahlaku yang buruk yang
Rumusan: pernah dilakukan.
1. Setiap manusia itu unik yang mempunyai 4. Kemudian peserta diminta menuliskan
kekuatan dan kelemahan masimg-masing. perkara tersebut diatas kertas.
2. Kehidupan ini umpama cerminan. Personaliti 5. Atas kertas tersebut juga perlu ditulis segala
seseorang hanya boleh dilihatn oleh orang sifat buruk yang ada dalam diri.
lain. Oleh itu, kita perlu saling tegur- 6. Dengan sukarela pelajar diberi ruang untuk
menegur bagi sama-sama membaiki berkongsi apa yang ditulis atau perkara yang
keadaan. terlintas pada fikiran pelajar.
7. Pemimpin kelompok memberi respon positif
dan mengucapkan tahniah seta terima kasih
AKTIVITI 10 : BIARKAN IA PERGI atas perkongsian cerita itu.
8. Pemimpin kelompok memberi semangat
Objektif : kepada pelajar bahawa setiap manusia boleh
berubah dengan azam dan semangat yang
• Menyedarkan kepada peserta bahawa setiap
kuat. Beri keyakinan bahawa tiada manusia
manusia boleh berubah
Modul Perkembangan Kendiri

yang dilahirkan jahat kerana semuanya lahir 1. Tanya nama, tingkatan, badan uniform,
asal.
dengan kebaikan.
2. Bahagi kepada 5 kumpulan.
9. Kemudian kertas yang ditulis segala sifat 3. main game duit
4. tiru gaya binatang
keburukan itu diletakkan diatas air dan
5. pyakit berjangkit
dibiarkan hanyut (jika di sungai) atau
dibaling (jika di padang).
Senarai game yang ada
10. Biarkan pelajar melihat sendiri kertas itu
1. game duit
hanyut. Pemimpin kelompok menjelaskan
2. hunter and squirel
biarlah segala kejahatan atau keburukan itu 3. simon says
4. game cowboy
hanyut dan pergi jauh dari diri kita.
5. black magic
11. Beri semangat kepada pelajar untuk 6. ujian penglihatan
7. ujian pendengaran
melakukan perubahan positif.
8. jumping jack
9. bing bong
10. ping pong piang
Rumusan:
11. mana ibu
1. Setiap manusia ada kekurangan dan pernah 12. i have a friend gorilla, gorilla’s friend is
tommy, tommy’s friend........
melakukan sesuatu kesalahan.
13. kiranya ku tahu
2. Segala kelemahna dan keburukan yang ada 14. MISSISSIPPI
15. captain ball
dalam diri boleh dibuang sedikit demi sedikit
16. ayam dan musang
dengan azam dan semangat yang tinggi. 17. water confidence
18. smile if you love me
3. Tiada manusia yang sempurna. Semua
19. i love u – i hate u
mahukan kebaikan. Cuma hakikat 20. sap ting / tekukur-ketitir/
21. seven up/ raja botol
kehambaan menjadikan seseorang leka dan
22. treasure hunt
alpa serta melakukan dosa. 23. spider web
24. hand shake lock
4. Bagi yang beragama Islam perlu banyak
25. dam dam dara
bertaubat dan memohon ampun kepada 26. shake banana
27. ci ku ca
Allah agar memaafkan segala kesalahan yang
28. Saya lihat ada bukit, bukit cantik tak
dilakukan. pernah lihat,bukit yang cantik hei bukit
yang cantik.
29. buat 7 batang paku berdiri diatas tanah
RUJUKAN liat.
30. bahagikan kawasan dengan adil,
31. making melodys in my heart, making
Rubiah K. Hamzah (2001). Teknik dan melodys in my heart,making melodys in
Strategi Membimbing Remaja Penampilan Diri my heart,to the king of king.
32. Lumba lagu- nyanyi lagu yang ada lirik
Berkualiti. Kuala Lumpur: PTS Publications & dalam rangkap
Distributors Sdn Bhd. 33. Gaya ku
34. traffic jammed
35. clock on the tower, set at this hour, at
Zuraidah Abdul Rahman (1996). Pebimbing …..o’ clock
36. sharing group
Rakan Sebaya. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd. 37. human bridge
38. titi tali,
39. free fall
40. magic ilusi
Game Ice Breaking 41. pizza hut
42. laici kang
43. hot seat
44.
Modul Perkembangan Kendiri