Anda di halaman 1dari 8

Modul Perkembangan Kendiri

OBJEKTIF MODUL 2. Setiap ahli perlu memperkenalkan diri iaitu


menyebut nama, asal kelahiran, bilangan
 Membantu pelajar untuk membina persoaliti adik beradik.
dan serta membina penampilan diri yang 3. Dalam memperkenalkan diri pelajar perlu
berkualiti dalam kehidupan seharian. mengaitkan nama dengan nama binatang
yang sama pangkal huruf, serta gayanya
 Menerapkan nilai-nilai dan ciri-ciri remaja sekali.
yang idel dan baik seperti yang dikehendaki 4. Ahli seterusnya akan memperkenalkan diri
masyarakat. dengan cara yang sama dan mengulang gaya
kawan sebelumnya.
 Menggerakkan daya pemikiran dan emosi 5. Pemimpin kelompok bertanyakan kepada
pelajar dalam memahami dan merasai ahli rumusan program.
pengalaman diri sendiri dan orang lain.
Falsafah Aktiviti :

 Membangunkan fungsi dan peranan diri 1. Setiap ahli kelompok perlu saling mengenali

seseorang dalam masyarakat. antara satu sama lain bagi memudahkan


mereka berkongsi isu yang akan

 Melahirkan semangat untuk melakukan dibincangkan dalam bimbingan.

perubahan diri kearah kehidupan yang lebih 2. Hubungan yang erat antara ahli akan

baik dan sempurna. memupuk rasa kekitaan dan menggalakkan


mereka hadir untuk sesi seterusnya.

AKTIVITI 1: KENALI SAYA


AKTIVITI 2 : PENGALAMANKU

Objektif : Objektif :
 Supaya ahli saling mengenali antara satu  Menggalakkan pelajar berkongsi pengalaman
sama lain. dan perasaan
 Memupuk kasih sayang dan hubungan  Memberi kesedaran kepada pelajar kaitan
silaturrahim antara ahli. pengalaman dengan keadaan sekarang
 Memupuk sifat saling mempercayai antara
Kumpulan sasaran : satu sama lain.
Pelajar sekolah menengah

Kumpulan sasaran :
Jangka masa : 1 jam Pelajar sekolah menengah

Peralatan yang diperlukan : Tiada Jangka masa : 1 jam

Pelaksanaan : Peralatan yang diperlukan : kertas


1. Pemimpin kelompok memperkenalkan diri lukisan dan pensel
dan memberi penerangan secara ringkas
berkenaan bimbingan kelompok. Pelaksanaan:
Modul Perkembangan Kendiri

1. Pemimpin kelompok meminta pelajar untuk


melukis satu benda yang memberi banyak Peralatan yang diperlukan : Kertas A4
pengertian seperti kenangan manis, pahit, dan pensil/pen
disukai dan sebagainya.
2. Beri mereka masa sekitar 5 hingga 10 minit Pelaksanaan :
untuk melukis. 1. Pelajar diminta untuk melukis imej diri pada
3. Kemudian, pemimpin kelompok meminta masa 20 tahun akan datang. Lukisan ini
agar setiap ahli membentangkan apakah berbentuk bebas. Terpulang pada kreativiti
makna perkara yang dilukis itu kepada ahli ahli.
kelompok. 2. Beri sedikit masa kepada ahli kelompok
4. Seandainya ada pelajar yang menceritakan untuk melukis (10 minit)
cerita yang sedih beri galakan dan 3. Minta ahli menerangkan gambar yang dilukis
peneguhan kepadanya kerana berjaya seorang demi seorang.
melalui saat itu dengan tabah. 4. Minta ahli beri respon terhadap hasil lukisan
5. Beri peluang kepada semua ahli untuk dan impian sesama ahli.
berkongsi. 5. Fokus apa yang ingin disampaikan oleh ahli.
Apa yang diungkapkan dengan perkataan
Rumusan: lebih bermakna dari lukisan kerana lukisan
1. Setiap orang mempunyai penilaian yang itu sebagai medium sahaja.
berbeza pada sesuatu perkara. 6. Bincangkan secara umum kaitan penerangan
2. Peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku ahli dengan gambar yang dilukis.
mempengaruhi tingkahlaku masa kini.
3. Sesuatu perkongsian perlu disusuli dengan Rumusan :
kepercayaan yang tinggi dari rakan-rakan. 1. Aktiviti ini memberi peluang kepada pelajar
Sifat menyimpan rahsia penting dalam untuk berkongsi impian dengan ahli
membina hubungan yang baik. kelompok yang lain.
2. Hasil perkongsian ini akan memeberi
AKTIVITI 3: LUKISAN MASA HADAPAN peneguhan kepada pelajar untuk
merealisasikan cita-cita yang tersemat di
Objektif : hati.
 Membantu individu melihat diri pada masa
hadapan. AKTIVITI 4 : SAAT TERAKHIR
 Meransang individu untuk bertindak bagi
mencapai impian yang dicita-citakan. Objektif :
 Melihat sejauh mana individu itu bersedia  Membantu individu menghargai insan di
dan merancang akan masa hadapannya. sekeliling.
 Menerapkan rasa syukur dalam diri peserta
Kumpulan sasaran : akan nikmat kehidupan dunia.
Pelajar sekolah menengah  Menggalakkan individu menilai akan segala
perbuatan yang telah dilakukan dan bersedia
Jangka masa : 1 jam akan segala ketentuan Tuhan.
Modul Perkembangan Kendiri

Kumpulan sasaran :
Kumpulan sasaran Pelajar sekolah menengah
:Pelajar sekolah menengah
Jangka masa :1 jam
Jangka masa :1 jam
Peralatan yang diperlukan : Tiada
Peralatan yang diperlukan :Tiada
Pelaksanaan :
Pelaksanaan : 1. Pemimpin kelompok menyediakan tajuk-
1. Pemimpin kelompok akan meminta ahli tajuk untuk diberi kepada ahli.
bertenang dan meminta ahli mengimbas 2. Pemimpin memanggil ahli dan meminta
kembali segala kenangan pahit dan manis mereka mengundi tajuk.
hidup di dunia ini. 3. Selepas mengundi, ahli diberi masa 2 minit
2. Masa yang diberi sekitar 5 minit. dan bercakap secara spontan berkaitan tajuk
3. Ahli kelompok bebas untuk mengimbau yang diberikan.
kenangan sama ada berkaitan keluarga, 4. Ahli yang lain memberi komen terhadap
rakan-rakan, zaman sekolah dan lain-lain persembahan ahli yang lain.
lagi.
4. Setelah selesai semua ahli berkongsi, Rumusan :
pemimpin kelompok menyatakan kepada 1. Bercakap di hadapan khalayak ramai
peserta apa yang akan dilakukan kiranya merupakan salah satu cara untuk menambah
dengan izin tuhan mereka mengetahui keyakinan diri.
bahawa akan mati 1 jam dari sekarang. 2. Setiap individu berkebolehan untuk bercakap
5. Ahli diberi masa sekitar 5 minit .Kemudian spontan namun memerlukan galakan dan
semua ahli kelompok diminta berfikir dan bimbingan.
berkongsi bersama ahli kelompok yang lain. 3. Setiap individu juga perlu berani untuk
menerima komen dan pandangan orang lain
Rumusan : yang bertujuan untuk memperbaiki
1. Aktiviti ini memberi pengajaran kepada kelemahan diri.
pelajar agar sentiasa menyanyngi insan yang
istimewa dalam kehidupan mereka.
2. Memupuk rasa kasih sayang dan keinsafan AKTIVITI 6 : PENYELESAIAN MASALAH
dalam diri.
AKTIVITI 5 : AKU BOLEH Objektif :
 Membantu pelajar mengenalpasti masalah
Objektif : yang perlu diberi keutamaan
 Memupuk rasa keyakinan dalam diri ahli  Membantu pelajar membuat pilihan yang
kelompok. sesuai untuk menghadapi masalah.
 Meransang pemikiran kreatif dan kritis dan  Membina daya tahan pelajar dalam
pemikiran spontan. menghadapi masalah
Modul Perkembangan Kendiri

Kumpulan sasaran : pelajar contoh sekolah. Ditakdirkan mereka


Pelajar sekolah menengah berja masuk ke sebuah sekolah asrama yang
ternama di tanah air. Mereka sangat aktif di
Jangka masa : 1 jam sekolah dan dikenali ramai. Atan terus cemerlang
dan menjadi pengawas yang dihormati dan atlit
Peralatan yang diperlukan : Petikan kes sekolah semasa Tingkatan Dua hingga Tingkatan
“ Antara kawan dan peraturan” Lima. Kesibukan atan dalam bertugas telah
merenggangkan hubungan dengan Amir. Amir
Pelaksanaan : yang dikenali dengan seorang yang sangat
1. Pemimpin kelompok mengedarkan petikan sensitive tentang sahabatnya terasa tersisih
kes kepada pelajar. lebih-lebih lagi di tidak lagi sebilik dengan Atan.
2. Pelajar membaca petikan dengan teliti Atan kini lebih rapat dengan rakan setugasnya
secara bersendirian. Sazali. Hari terus berlalu. Amir semakin
3. Peserta diminta menyenaraikan masalah berlainan.
yang timbul pada kertas secara bersendirian.
4. Ahli kelompok membentang pemahaman Semasa di tingkatan Empat dia selalu
masing-masing dan bertukar-tukar mengantuk dalam kelas. Didapati Amir selalu
pandangan dengan ahli kelompok. keluar malam. Atan berasa tidaksedap hati. Dia
5. Ahli digalakkan untuk memberi tahu keadaan sahabatnya namun kesibukannya
penyelesaianyang terbaik untuk mengatasi menguruskan aktiviti pelajar dan sukan
maslah dalam petikan kes. membataskan pergaulannya. Dia tidak pernah
lupa sahabatnya. Atan mendapat tahu Amir
Rumusan : selalu fly dan merokok. Perbuatan ini gagal
1. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti dihidu oleh sesiapa. Hanya Atan sahaja yang
akan menghadapi masalah dan diuji oleh tahu.Atan tidak laporkan kepada Guru Disiplin
tuhan. perkara ini kerana sayangkan sahabatnya. Atan
2. Setiap permasalahan ada jalan penyelesaian. menegur perbuatan Amir. Tetapi ia tidak
Penyelesaian yang terbaik akan terhasil dari diterima oleh Amir yang kembali memarahi Atan.
daya pemikiran yang baik dan tersusun. Amir menyatakan bahawa dilah penyebab utma
kepada tingkahlakunya sekarang. Atan masih
terngiang-ngiang pesanan ibu Amir yang
memesan agar sentiasa melihat perkembangan
PETIKAN KES : ANTARA KAWAN DAN anaknya.
PERATURAN
Satu hari spot check dilaksanakan. Amat
Atan dan Zaidi merupakan kawan rapat terkejut atan kerana kebetulan dia memeriksa
semenjak kecil lagi. Mereka merupakan sahabat almari Amir terjumpa sekotak rokok dan pisau.
baik yang sentiasa bersama walau kemana Dia amat resah. Disekolahnya Pelajar yang
mereka pergi. Hubungan rapat mereka amat membawa rokok akan terus dibuang sekolah.
disenangi keluarga masing-masing kerana mereka
telah mendapat 5 A dalam UPSR dan dinobatkan
Modul Perkembangan Kendiri

Cuba fikirkan bagaimana hendak selesaikan


masalah kawan ini. Rumusan:
AKTIVITI 7 : TANGGUNGJAWAB
1. Semua manusia yang hidup dimuka bumi ini
Objektif : memikul tanggungjawab.
 Membantu pelajar mengenalpasti 2. Terdapat individu yang tidak menyedari
tanggungjawab yang telah diamanahkan tanggungjawab yang dipikul dan tidak
kepadanya. melaksanakannya dengan sempurna.
 Membantu pelajar untuk menilai sejauhmana 3. Individu yang sedar akan tanggungjawabnya
dirinya sudah menjalankan akan lebih berjaya kerana mem[punyai
tanggungjawabnya. landasan dan matlamat hidup

Kumpulan sasaran : AKTIVITI 8 : PETAH BICARA


Pelajar sekolah menengah
Objektif :
Jangka masa :1 jam  Membantu pelajar meningkatkan kemahiran
komunikasi.
Peralatan yang diperlukan : Kertas A 4  Membantu pelajar untuk meningkatkan
kemahiran menerima pendapat orang lain.
Pelaksanaan:  Membina keupayaan pelajar untuk
1. Pemimpin kelompok memberi penerangan mengutarakan hujah dan menegakkan
tentang konsep tanggungjawab. pendapat.
2. Setiap ahli diberi sehelai keras A4.
3. Pemimpin kelompok meminta kepada ahli Kumpulan sasaran :
agar menulis tanggungjawab kepada diri Pelajar sekolah menengah
sendiri, keluarga, sekolah dan negara.
4. Kemudian ahli diminta mencatatkan Jangka masa : 1 jam
peratusan pelaksanaan tanggungjawab
tersebut mengikut penanda aras sendiri. Peralatan yang diperlukan : Petikan kes
5. Ahli diberi masa selama 10 minit untuk “ Kerana Cinta”
mencatatkan tanggungjawab masing-maisng
dan peratusan pelaksanaan. Pelaksanaan:
6. Setelah tamat masa, ahli diminta 1. Pemimpin kelompok membacakan petikan
membentangkan tanggungjawab masing- kes kepada ahli.
masing. 2. Petikan ini akan menimbulkan banyak
7. Minta respon dari ahli bimbingan yang lain. pendapat.
8. Fokus kepada tanggungjawab dan peratusan 3. Ahli diminta berfikir dan diminta memilih
pelaksanaan. siapa yang bersalah serta perlu di satu pihak
9. Pemimpin kelompok memberi pandangan yang disokong sama ada Romeo, Juliet,
tentang pelaksanaan tanggungjawab. pembawa helikopter, Peneroka, Ketua
kampung, atau keluarga Romeo.
Modul Perkembangan Kendiri

4. Pemimpin kelompok meminta ahli helicopter, Juliet tidak memakai baju sehelai
mengemukakan pandangan dan menegakkan sepinggang.
hujah masing-massing. Dalam kegelapan malam, dia terus
5. Pemimpin kelompok juga berperanan dalam berlari. Dalam ketakutan, Juliet terserempak
menggalakkan ahli bersuara. dengan peneroka. Disebabkan nafsu yang
6. Setelah selesai maka pemimpin kelompok membuak di dada, peneroka tersebut mencabul
akan menerangkan cara-cara komunikasi kehormatan Juliet. Juliet tidak berdaya.
yang betul. Kemudian dia terus berlari. Lalu terjumpa
sebuah rumah. Dia mengetuk rumah tersebut dan
Rumusan: merayu pertolongan. Tuan rumah tersebut yang
1. Komunikasi merupakan perkara penting juga merupakan ketua kampong menghalau
dalam kehidupan manusia kerana ia medium Juliet kerana takut difitnah. Rayuan Juliet
untuk menyampaikan dan menyatakan dengan linangan air mata tidak dilayan. Dalam
sesuatu. keadaan tanpa seurat benang dan waktu
2. Cara seseorang berkomunikasi menjelang subuh, Juliet terus berlari dan
melambangkan peribadi seseorang. terjumpa rumah Romeo. Juliet pun menceritakan
3. Komunikasi boleh menjadikan sesuatu segala yang berlaku kepada Romeo. Setelah
hubungan itu bertambah baik atau buruk. mendengar cerita Juliet, Romeo terus menghalau
4. Setiap manusia itu unik dan mempunyai Juliet kerana ia kedatangannya memalukan dia
pandangan masing-masing yang perlu dan keluarganya lebih-lebih lagi dia sudah
dihormati. kehilangan dara. Juliet sangat kecewa dan
membunuh diri.
PETIKAN TEKS: “TENTANG CINTA” Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan
dalam kisah ini?
Romeo Juliet bercinta dengan sepenuh AKTIVITI 9 :TEGURLAH DAKU
hati. Romepo berjanji untuk sehidup semati
bersama Juliet. Setelah beberapa ketika Romeo Objektif :
terpaksa berhijrah kerana berpindah tempat  Menyedarkan pelajar kekuatan dan
kerja. Romeo berjanji untuk pulang kelemahan diri.
meminangnya. Sudah enam tahun Juliet tidak  Melatih peserta untuk menerima pandangan
bertemu Romeo. Perasaan terlalu rindu orang lain terhadap kekuatan dan
menyebabkan Juliet lari rumah untuk mencari kelemahan diri sendiri.
Romeo. Pelbagai rintangan yang dilalui dalam  Membentuk peribadi diri yang lebih baik.
bertemu Romeo. Dalam perjalanan Juliet
terpaksa merentasi gauang yang sangat dalam. Kumpulan sasaran : Pelajar
Kenderan yang ada hanyalah helicopter sahaja. sekolah menengah
Dia pun menaiki helikopter namun pemandunya
meminta upah. Juliet tidak membawa harta Jangka masa : 1 jam
benda melainkan bajunya sahaja. Maka baju yang
dipakai itu dijadikan upah oleh Juliet. Turun dari Peralatan yang diperlukan : kertas A4
dan pensel
Modul Perkembangan Kendiri

Pelaksanaan: Jangka masa : 1 jam


1. Setiap pelajar dikehendaki menulis segala
sekurang-kurangnya sepuluh kekuatan dan Peralatan yang diperlukan : kertas dan
kelemahan diri dalam masa 10 minit. pen.
2. Setelah selesai kertas itu mesti diberi
kepada rakan sebeh dan dibaca. Pelaksanaan:
3. Kemudian pemimpin kelompok mengarahkan 1. Aktiviti sesuai untuk bilangan kelompok
kertas itu diberi kawan sebelah dan dibaca sekitar 6 orang. Ia amat sesuai diadakan di
serta diulang proses ini sehingga kertas ini tepi sungai di dalam hutan. Ia juga boleh
kembali kepada tuannya. dilakukan di mana-mana tempat yang selesa
4. Setiap ahli perlu menyatakan kekuatan dan dan memberi ketenangan seperti di padang
kelemahan masing-masing dan bagaimana sekolah.
usaha yang boleh dilakukan untuk 2. Pemimpin kelompo memberi sedikit kata-
mengurangkan kelemahan. kata muhasabah kepada pelajar.
5. Pelajar lain boleh memberi respon positif 3. Peserta diberi masa 10 minit untuk berfikir
untuk sama-sama memperbaiki kelemahan. tentang segala tingkahlaku yang buruk yang
pernah dilakukan.
Rumusan: 4. Kemudian peserta diminta menuliskan
1. Setiap manusia itu unik yang mempunyai perkara tersebut diatas kertas.
kekuatan dan kelemahan masimg-masing. 5. Atas kertas tersebut juga perlu ditulis segala
2. Kehidupan ini umpama cerminan. Personaliti sifat buruk yang ada dalam diri.
seseorang hanya boleh dilihatn oleh orang 6. Dengan sukarela pelajar diberi ruang untuk
lain. Oleh itu, kita perlu saling tegur- berkongsi apa yang ditulis atau perkara yang
menegur bagi sama-sama membaiki terlintas pada fikiran pelajar.
keadaan. 7. Pemimpin kelompok memberi respon positif
dan mengucapkan tahniah seta terima kasih
atas perkongsian cerita itu.
AKTIVITI 10 : BIARKAN IA PERGI 8. Pemimpin kelompok memberi semangat
kepada pelajar bahawa setiap manusia boleh
Objektif : berubah dengan azam dan semangat yang
 Menyedarkan kepada peserta bahawa setiap kuat. Beri keyakinan bahawa tiada manusia
manusia boleh berubah yang dilahirkan jahat kerana semuanya lahir
 Melatih pelajar untuk sentiasa memperbaiki dengan kebaikan.
diri. 9. Kemudian kertas yang ditulis segala sifat
 Menyedarkan kepada pelajar bahawa baik keburukan itu diletakkan diatas air dan
buruk kelakuan itu ditentukan oleh diri dibiarkan hanyut (jika di sungai) atau
sendiri. dibaling (jika di padang).
10. Biarkan pelajar melihat sendiri kertas itu
Kumpulan sasaran : hanyut. Pemimpin kelompok menjelaskan
Pelajar sekolah menengah
Modul Perkembangan Kendiri

biarlah segala kejahatan atau keburukan itu 4. game cowboy


5. black magic
hanyut dan pergi jauh dari diri kita.
6. ujian penglihatan
11. Beri semangat kepada pelajar untuk 7. ujian pendengaran
8. jumping jack
melakukan perubahan positif.
9. bing bong
10. ping pong piang
11. mana ibu
Rumusan:
12. i have a friend gorilla, gorilla’s friend is
1. Setiap manusia ada kekurangan dan pernah tommy, tommy’s friend........
13. kiranya ku tahu
melakukan sesuatu kesalahan.
14. MISSISSIPPI
2. Segala kelemahna dan keburukan yang ada 15. captain ball
16. ayam dan musang
dalam diri boleh dibuang sedikit demi sedikit
17. water confidence
dengan azam dan semangat yang tinggi. 18. smile if you love me
19. i love u – i hate u
3. Tiada manusia yang sempurna. Semua
20. sap ting / tekukur-ketitir/
mahukan kebaikan. Cuma hakikat 21. seven up/ raja botol
22. treasure hunt
kehambaan menjadikan seseorang leka dan
23. spider web
alpa serta melakukan dosa. 24. hand shake lock
25. dam dam dara
4. Bagi yang beragama Islam perlu banyak
26. shake banana
bertaubat dan memohon ampun kepada 27. ci ku ca
28. Saya lihat ada bukit, bukit cantik tak
Allah agar memaafkan segala kesalahan yang
pernah lihat,bukit yang cantik hei bukit
dilakukan. yang cantik.
29. buat 7 batang paku berdiri diatas tanah
liat.
RUJUKAN 30. bahagikan kawasan dengan adil,
31. making melodys in my heart, making
melodys in my heart,making melodys in
Rubiah K. Hamzah (2001). Teknik dan my heart,to the king of king.
32. Lumba lagu- nyanyi lagu yang ada lirik
Strategi Membimbing Remaja Penampilan Diri
dalam rangkap
Berkualiti. Kuala Lumpur: PTS Publications & 33. Gaya ku
34. traffic jammed
Distributors Sdn Bhd.
35. clock on the tower, set at this hour, at
…..o’ clock
36. sharing group
Zuraidah Abdul Rahman (1996). Pebimbing
37. human bridge
38. titi tali,
Rakan Sebaya. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd.
39. free fall
40. magic ilusi
41. pizza hut
42. laici kang
Game Ice Breaking
43. hot seat
44.
1. Tanya nama, tingkatan, badan uniform,
asal.
2. Bahagi kepada 5 kumpulan.
3. main game duit
4. tiru gaya binatang
5. pyakit berjangkit

Senarai game yang ada

1. game duit
2. hunter and squirel
3. simon says

Anda mungkin juga menyukai