Anda di halaman 1dari 2

1.

Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (pener
ima). (HR. Bukhari)
2. Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan). Sesungguhnya Allah men
untun tangannya jika dia terpeleset (jatuh). Seorang pemurah hati dekat kepada A
llah, dekat kepada manusia dan dekat kepada surga. Seorang yang bodoh tapi murah
hati (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tap
i kikir. (HR. Ath-Thabrani)
3. Barangsiapa melakukan pemborosan /mubazir(royal dan tabdzir) maka Allah akan
mencegahnya dari perolehan (rezekiNya). (HR. Asysyihaab)
hemat,dermawan, menjauhi pamer harta,
Allah Swt berfirman, Wahai anak Adam berinfaklah, karena sebab infak engkau akan
mendapatkan nafkah! Hadits Muttafaq Alaihi.

HAL KIKIR & BOROS.


a. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada tengkukmu (kikir) dan j
angan (pula) engkau bentangkan selebar-lebarnya ( boros ) , karena engkau akan t
ercela lagi menyesal. ( Al Israa , 17 : 29-30 ) ,
b. Dan adalah orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya , tidak boros dan
tidak ( pula ) kikir , dan adalah pertengahan dinatara demikian . ( Al Furqaan ,
25 : 67 , tidak mubazir dan tidak bakhil ) ,
a. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan , dan syaitan it
u sangat ingkar terhadap Tuhan-nya. (Al Israa ,17 : 26 27 )
b. Barang siapa melakukan pemborosan ( royal & tabdzir ) maka Allah akan mencega
hnya dari perolehan ( rejekinya ) ( HR. Asysyhaab ) ,
c. Hindarilah kikir , karena kikir itu telah membawa kehancuran orang-orang sebe
lum kamu ( HR. Muslim )
d. Dan barang siapa yang terpelihara dari kikir , maka mereka itulah orang-orang
yang memperoleh kemenangan. ( Al Hasyr , 59 : 9 ) ,
e. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya , maka mereka itulah
orang-orang yang beruntung. ( At taghaabun , 64 : 16 )
f. . Menghemat dalam nafkah adalah separoh pendapatan ( belanja ) , dan mengasihi
serta menyayangi orang lain adalah separoh akal , sedangkan bertanya dengan bai
k adalah separoh ilmu. (HR. Athabarani) ( Al Maidah , 5 : 101 102 )
HEMAT
"Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, mem
belanjakannya dengan pertengahan, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga
pada hari dia miskin dan membutuhkannya." (HR. Muslim dan Ahmad).
"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu
terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."
(QS. Al Israa, 017:029)
Karena Rasulullah pernah menyampaikan nasehat, "Sesungguhnya engkau meninggalkan
ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mer
eka dalam keadaan miskin. Mereka menerima kecukupan dari orang lain. Mungkin ora
ng lain memberinya atau mungkin menolaknya. Sesungguhnya tidaklah engkau memberi
kan nafkah dengan ikhlas karena Allah kecuali engkau akan mendapat pahala karena
nya." (HR. Muttafaq 'alaih).
Menghemat dalam nafkah adalah separoh pendapatan ( belanja ) , dan mengasihi ser
ta menyayangi orang lain adalah separoh akal , sedangkan bertanya dengan baik ad
alah separoh ilmu. (HR. Athabarani)
Barang siapa melakukan pemborosan ( royal & tabdzir ) maka Allah akan mencegahny
a dari perolehan ( rejekinya ) ( HR. Asysyhaab ) ,
Barang siapa melakukan pemborosan ( royal & tabdzir ) maka Allah akan mencegahny
a dari perolehan ( rejekinya ) ( HR. Asysyhaab )