Anda di halaman 1dari 17

Akrabkan Komuniti,

Gagahkan Ekonomi

[Type a quote from the document or [Type a quote from the document or [Type a quote from the document or
the summary of an interesting point. the summary of an interesting point. the summary of an interesting point.
You can position the text box You can position the text box You can position the text box
anywhere in the document. Use the anywhere in the document. Use the anywhere in the document. Use the
Text Box Tools tab to change the Text Box Tools tab to change the Text Box Tools tab to change the
formatting of the pull quote text box.] formatting of the pull quote text box.] formatting of the pull quote text box.]
ASPIRASI
PENGGERAK

Penasihat
Y.B. Sr. HJ. Muhamad Farid Bin Saad

Pengarah Operasi :
Nasir Sobri Alhamdulillah... Syukur yang tidak terhingga
kepada Yang Maha Mencipta, yang telah
Ketua Editor :
Muzafar Ghazali
memberikan kekuatan dan semangat untuk terus
menyumbangkan sedikit usaha untuk
Penolong Editor : menghasilkan Makalah my Usahawan Global Koridor
Ija PID 2010
. Usaha ini adalah kesinambungan dari edisi
Utara
pertama my Usahawan Global Koridor Utara 2009 dan
Wartawan:
Nur Atigah
INFOBIZ, majalah KUMUDA keluaran persuku
Hadi tahunan sedikit sebanyak membantu
Zurilaili Ishak menggerakkan Koperasi Usahawan Muda Pulau
Sahariza Baharudin Pinang Berhad ke arah kemajuan yang diharap-
Hamizam Sahami
harapkan.
Sarina Ishak

Grafik Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada penaja-penaja,


Muhamad Hadi usahawan-usahawan, rakan niaga dan koperasi, agensi-agensi
Muzafar Ghazali kerajaan dan swasta, serta individu-individu yang turut sama
menjayakan setiap program dan aktiviti yang telah, sedang dan yang
Pemasaran :
Muzagar Ghazali
akan dijalankan oleh Koperasi Usahawan Muda Pulau Pinang
Faiz Rafaek Berhad, tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan pegangan
Tarmizi politik, demi kebaikan masyarakat setempat khususnya, dan kepada
negara yang kita cintai ini amnya.
Agihan Naskah :
Syahril Diharap usaha menghasilkan makalah bermaklumat seperti
Asyraf
InfoBiz ini akan menjadi salah suatu kekuatan untuk mencari
Saleha Sabri
keseimbangan ekonomi di antara kaum, seterusnya meningkatkan
ekonomi negara kita.
Sekretariat:
Ija PID Nasir Sobri
Sarina Ishak Pengerusi KUMUDA
Mukadimah :
Bismilliha……YB Farid
Jika ditanya kepada awam apakah dia Minggu merealisasikan idea-idea mereka. Misalnya dengan
Keusahawanan Global, pasti ramai yang tidak mengadakan pertandingan mencipta, acara-acara
mampu memberikan jawapan yang tepat. Jangankan rangkaian, perjumpaan usahawan, bengkel-bengkel,
orang awam, peniaga-peniaga dan usahawan- seminar dan aktiviti-aktiviti dalam talian (online).
usahawan sendiri pun tidak tahu mengenainya.
Apatah lagi jika disebut singkatannya MuG. Bahkan
jika diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggeris, Penglibatan Malaysia dalam MUG 2008 & 2009
„Global Entrepreneurship Week‟ maka lebih ramailah Perlancaran sulung MuG telah berlangsung dari
yang akan menjauhkan diri, seolah-olah minda 17 hingga 23 November 2008, dan telah dirasmikan
mereka mengatakan perkara tersebut terlalu „tinggi‟ pelancarannya oleh Timbalan Menteri Pendidikan
untuk dicapai oleh mereka. Tinggi YB Dato‟ Saifuddin Abdullah.

Hakikatnya, fenomena Minggu Keusahawanan Beliau juga turut merasmikan pelancaran MuG
Global (MuG) telah melanda Negara kita sejak 2008 2009 yang telah berlangsung sepanjang 16 – 22
lagi. November 2009
Minggu Keusahawanan Global – MuG (Global Warisan Global Sdn Bhd selaku hos di peringkat
Entrepreneurship Week – GEW) adalah sebuah Malaysia telah mengumpulkan rakan usahasama
kempen untuk menggalakkan kreativiti dan inovasi tempatan dan menyelia acara-acara dan aktiviti-
dalam keusahawanan, dicetuskan oleh Yayasan aktiviti keusahawanan sepanjang minggu tersebut.
Ewing Marion Kauffman di Amerika Syarikat dan Apa yang menjadi kebanggan kita sebagai
Make Your Mark di United Kingdom. rakyat Malaysia ialah pencapaian negara sebagai di
antara lima negara teratas dari segi jumlah rakan-
Kempen yang berobjektifkan penerokaan potensi rakan usahasama serta penyertaan lebih dari 50,000
keusahawanan di kalangan masyarakat terutamanya orang peserta.
golongan muda-mudi ini dianjurkan dengan pelbagai
program dan aktiviti oleh hos-hos yang berbeza di
Minggu Keusahawanan Global 2010
seluruh dunia.
Malaysia sekali lagi akan bersama-sama
Setiap aktiviti diilhamkan oleh para peserta, beberapa negara di seluruh dunia untuk terlibat
manakala organisasi–organisasi boleh terlibat dalam sama dalam kempen MuG 2010, sepanjang 8
merancangkan aktiviti-aktiviti tersebut sebagai rakan hingga 21 November 2010.
usahasama, sebagai sumbangan mereka kepada Sebagai usaha mendekati golongan muda di
masyarakat. dalam acara-acara MuG 2010, tema untuk kempen
tahun ini adalah “We‟re Rocking Entrepreneurship.”
Penglibatan agensi-agensi, pertubuhan-
Untuk mendapatkan maklumat mengenai aktiviti-
pertubuhan, syarikat-syarikat swasta dan kerajaan,
aktiviti yang akan diadakan sepanjang MuG 2010
badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan sebagainya
serta pendaftaran untuk menyertai kempen untuk
amat-amatlah digalakkan untuk meyakinkan para
tahun ini, sila layari www.gewmalaysia.com
usahawan terutamanya golongan muda supaya
yakin pada diri sendiri dan berusaha untuk

MuG-ku’10
KUMUDA
Oleh : Muzafar Ghazali
lelongan t-shirt yang direka oleh salah September dan Oktober, pengurusan
Setelah pelbagai cabaran diharungi, seorang anggota KUMUDA itu telah KUMUDA beserta beberapa anggota yang
pelbagai dugaan terpaksa ditempuhi serta didermakan kepada sebuah sekolah setia, berusaha menjayakan beberapa
segala onak dan duri, Koperasi Usahawan agama di Kedah. program dan aktiviti keusahawanan
Muda Pulau Pinang Berhad (KUMUDA) termasuklah bengkel-bengkel, seminar,
terus bertapak dan bergerak ke arah sesi „business matching‟, taklimat
kejayaan yang diharapkan. perniagaan dan lain-lain, untuk
dimanfaatkan oleh anggota-anggota.
Setelah beberapa rombakan dan
beberapa pembetulan dilakukan, KUMUDA Untuk tujuan tersebut, KUMUDA telah
berusaha untuk berjalan kembali, berlari, bergabung dengan beberapa agensi dan
melompat dan akan berusaha untuk jabatan kerajaan yang sudi member
terbang. kerjasama demi meningkatkann taraf
ekonomi mesyarakat setempat dan kepada
Mungkin sebahagian besar dari rakyat secara keseluruhannya.
anggota-anggota merasakan bahawa Pada 30 Julai sehingga 1 Ogos
KUMUDA telah berkubur, namun yang lalu pula, KUMUDA telah turut serta Berdasar kejayaan-kejayaan kecil yang
hakikatnya koperasi yang dibimbing oleh menjayakan CO-OP Fest anjuran diperolehi, serta pengalaman-pengalaman
YB Sr Haji Mohammad Farid bin Haji Saad Suruhanjaya Koperasi Malaysia di yang telah dipelajari setakat ini,
ini masih bergerak aktif dalam beberapa perkarangan letak kereta Sunway Mall, pengurusan KUMUDA sedang merangka
aktiviti yang dijalankan di sepanjang 2010. Seberang Jaya dengan meletakkan pelan dan strategi, dan juga beberapa
produk-produk beberapa ahlinya untuk projek yang dijangkakan memberi manfaat
Pada 2 hingga 11 Julai yang lalu, kepada anggota dan masyarakat untuk
dipromosikan.
KUMUDA telah menyertai Karnival Rakyat dijalankan pada tahun-tahun hadapan.
Harmoni yang diadakan di kawasan letak Alhamdulillah, hasil kerjasama dari
kereta Kompleks Sukan Balik Pulau. beberapa anggota yang terlibat, produk- Semoga dengan adanya aktiviti-aktiviti
Dengan kerjasama dari Pusat Internet produk yang dipromosikan memenuhi yang bakal diadakan tersebut, mampu
Desa Balik Pulau serta Kelab Usahawan ruang niaga KUMUDA sehinggakan membuka mata umum dan anggota sedia
Sosial Balik Pulau, KUMUDA telah berjaya terpaksa mengguna ruang niaga koperasi ada khasnya, bahawa pengurusan
menyewa sebanyak tujuh belas tapak yang tidak dapat hadir pada karnival KUMUDA tidak pernah mengabaikan
pameran dan mengumpulkan seramai tersebut. kebajikan anggotanya, baik yang baru
lebih dari dua puluh usahawan tempatan mahupun yang lama. Namun apa yang
yang mempromosikan produk-produk Dari semasa ke semasa, diharapkan adalah komitmen serta
jualan mereka. Ini menjadikan KUMUDA pengurusan KUMUDA telah mengadakan persefahaman dari anggota bahawa ianya
sebagai penyewa terbesar di dalam beberapa sesi perbincangan dan bukanlah sesuatu yang mudah.
karnival tersebut. bersetuju bekerjasama dengan Pusat
Internet Desa Balik Pulau dan Kelab Sesiapa yang berminat untuk
Lebih membanggakan lagi, sehelai t- Usahawan Sosial untuk terlibat sama di mengetahui kelebihan KUMUDA sila
shirt „BALIK PULAU‟ yang isumbangkan dalam program Minggu Keusahawanan hubungi talian 04-866-2706 atau 04-866-
oleh PID (salah satu keluarga KUMUDA) Global bermula 8 hingga 21 November 0098 atau layari www.kumuda.org
telah berjaya mencatat rekod lelongan ini.anjang Ogos,
amal sebanyak RM350, dan hasil
PUSATinternetDESA
isu
PELUANG
DIGITAL Karnival Usahawan & ICT P.1

Tahukah anda melalui internet anda


Telecenter P.2
mempunyai lebih banyak peluang

digital yang tidak dijangkau oleh


Mengenai PID P.4
pemikiran anda. Kenapa anda harus

menolak ICT sedangkan anda belum

memulakanyya. Bagi sesiapa yang

belum berkemahiran ICT bolehlah

mendapatkan khidmat di Pusat


KARNIVAL U & I MEMBUKA PELUANG DIGITAL
Internet atau mana-mana ratusan Karnival Usahawan & ICT adalah inisiatif Baru-baru ini, Bengkel Multimedia Kreatif
MSC Malaysia dalam usaha merangsang diadakan di Sekolah Kebangsaan Langkasuka
Pusat e-Komuniti yang berada di
minda komuniti ke arah pembangunan Yan, Kedah pada 3 dan 4 September
sekitar anda. dirasmikan Encik A. Rahman Zainol, Pegawai
ekonomi dan sosial komuniti setempat selaras
dalam usaha kerajaan meningkatkan ekonomi Daerah Yan.
APA ADA DENGAN ICT?
luar bandar. Ia mensasarkan pelbagai lapisan
masyarakat dari semua peringkat umur dan Kursus yang akan datang akan dilaksananakan
1. Tahukan anda menggunakan pekerjaan dengan pelbagai program berkaitan pada :
e-Mail adalah lebih ICT dan keusahawanan bagi mencambah
minat masyarakat terhadap kepentingan ICT Tarikh : 03 & 04 Oktober 2010 ( Ahad & Isnin )
menjimatkan dan lebih pantas Masa : 8.30 pagi - 5.00 petang
dan usahawan pada masa kini. Tempat : Pusat Internet Desa Kuala Nerang, Kedah
dari menggunakan kaedah pos

dan fax? Senarai telencenter yang terpilih untuk Tarikh : 20 & 21 Oktober 2010 ( Rabu & Khamis )
Masa : 8.30 pagi - 5.00 petang
2. Tahukah anda melalui Laman menganjurkan Karnival Usahawan & ICT Tempat : Sekolah Menengah Kebangsaan Dato'
2010 Syed Ahmad
Rangkaian Sosial seperti

facebook, twitter dan 1. Pusat Internet Desa ( Zon Utara )


sebagainya dapat 2. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Nantilan kemunculan Karnival Usahawan & ICT
Malaysia (GPMS) Negeri Sembilan & terbesar di Stadium Mini Kuala Nerang Kedah
menghubungkan anda dengan
Kelab Rakan Muda Kuala Pilah , Negeri pada 12-14 November 2010 sempena dengan
kenalan –kenalan anda. Sembilan kemeriahan Minggu Keusahawanan Global.
3. Pusat Komuniti ICT Lembah Keriang,
3. Tahukah anda dapat Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai
ITU-UUM Kg. Tradisi Lembah KEriang &
menjimatkan masa dengan PJK Kg. Bukit Tangga , Kedah maklumat Karnival U & I peringkat Zon Utara
4. cITaKU Lab Selama , Perak sila lawati :
menggunakan transaki
5. Gabungan Medan Info Desa ,
http://pidzonutara.blogspot.com
kewangan secara online? Terengganu
4. Tahukah anda boleh menjual
6. PJK Kg. Ubai , Kuantan , Pahang

dan membeli secara talian? Untuk mendedahkan pendekatan ICT


kepada komuniti tempatan, Bengkel
Multimedia Kreatif bagi membolehkan
APA TUNGGU LAGI? komuniti tempatan menyumbang
SENANG pembangunan kandungan tempatan
melalui blog, Penceritaan Digital (Story
DENGAN ICT Telling), Pengeditan Grafik dan Suara
selama 2 hari.
pid
pid
Pid
Pidbp
Kuspid
Pid yan
Usahawan Kedah – Lili
Jaja
pusaka