Anda di halaman 1dari 16

Penaung YB Ust.

Haji Mohd Amar Nik Abdullah Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Pendidikan, Salns dan Teknologi

Penasihat YABrs. Hajj Abdul Rahman Yunu$ Pengarah UPKN

Penolong Pengarah (Penerbitan) Hajl Rosid! Semail (Rossem)

Pengarang Nazman Yusuf

Penolong Pengarang Wajdi Mayusof

Wartawan AUff Zaiyad Idris Nik Azman Nik Mustafa

Jurufoto Mohd A sri Hamat Mohd Zain Musa

Pengedaran Unit Edaran UPKN

Pihak kami mengaJu-aJukan sumbangan arlika/ dad pembaca.

E-mail terus kepada : rossem05@yahoo.com

Alamat surat menyurat Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, Pejabat Setlausaha Kerajaan Negerl, Tingkat Atas, Blok 7, Kompleks Kota Darulnalm, 15503 Kota Bharu Bandar Raya Islam, Kelantan Darulnaim.

Tel: 09-748 3529 Faks: 09- 743 3529 Website: www. Buletinupkn-infO/ v06

• f Minda Fajar

Ya arhaban Ya Rama han

R amadhan bulan penuh kemuliaan kembaIi menemui kita, Seperti tahuntahun sebelumnya, kedatangan Syahrul Mubarak mengubah situasi mesjid dan surau, sebelumnya tampak sepi, kini semarak. Setiap waktu solat, mesjid dan surau relatif, jamaah bertambah ramai, lebih-Iebih lagi ketika melakukan solat tarawih.

Kedatangan Ramadhan al Mubarak diceriakan lagi dengan pelbagai sepanduk, banting dan kain rentang, yang bertulis dengan pelbagai ungkapan, berupa mengalu-alukan kedatangan bulan yang dinantinantikan setiap Muslim. Antar anya berbunyi: Ramadhan, kami mengalu-alukan kedatanga mu, Ramadhan, bulan penuh keberkatan, Ramadhan, terdapat Lailatul- Qadar, Ramadhan, bulan menuai pahala, Ramadhan, perbanyakanlah sedekah dan pelbagai lagi.

Sepanduk tersebut, daripada Kerajaan Negeri, parti PAS, agensi-agensi di bawah Kera[aan Negeri dan gedung-gedung perniagaan, digantung di simpang jalan, sekitar Kota Bharu dan bandar-bandar lain seluruh Kelantan, diletak sebaris dengan iklan-iklan lain.

Bulan Ramadhan, penghulu segala bulan, sesuai dengan

Pajar Islam, 19 Syaaban 1428, September 2007

nama dan gelarannya, tanpa perlu diperinci lagi, kita sudah mengetahui betapa berkatnya bulan ini, [usteru, kita perlu memanfaatkan semaksima mungkin untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah-Nya sepanjang Ramadhan al Mubarak, dengan perbanyakkan ibadat, seperti solat sunat tarawih, tahajud, tadarrus al-Quran, bersedekah dan berdoa.

Bila ibadat itu kita lakukan dengan penuh khusyuk, jiwa terasa hampir dengan Allah SWT. Sesuatu yang kita lihat akan terasa kerdil belaka, berbanding dengan Kebesaran dan Kekuasaan Allah SWT Yang Maha Pencipta. Tanpa disedari, air mata mengalir seperti salju terkena pancaran matahari. Saat begini, sebaikbaiknya kita gunakan untuk menkoreksi diri, men gingat kembali, segala perbuatan keji, yang dimurkai Allah SWT, yang dikerjakan selama ini, kemudian berikrar untuk tidak mengulangnya lagi.

Di samping itu, kita bertanya pula diri kita; apakah sumbangan yang dilakukan untuk Islam selama hidup di dunia ini? Apa pengorbanan yang su-dah dilakukan untuk mendau-latkan Islam di bumi Malaysia yang tercinta? Andainya kita

Ke muka Tujuh .

3

arnival ini telah diisi dengan pelbagai aeara untuk menggambarkan maksud halal yang sebenarnya dalam Islam. HaIal bukan sekadar barangan makan minum, malah Islam telah meIetakkan asas halal dalam skop yang luas, merangkumi segenap wang kehidupan.

Bermula dad kesucian barangan makan minum dan pakaian dari najis, sampailah kepada halal dari segi hak pemil ikan, peraturan, sistern, kesenian, hiburan, ke bu d a ya an, sukan, dagangan, pergaulan, pentadbiran dan sebagainya yang diolah begitu rupa sehingga semuanya tunduk kepada garis syariat Islam. Itulah pengertian halal yang difahami secara akademik dari ajaran Islam.

Oleh itu, karnival ini amat bermakna dan memberi manafaat yarig besar dalam merealisasikan dasar kerajaan "Membangun Bersama Islam". Karnival ini membawa misi ke arah mengenalpasti hala tuju industri halal daripada beberapa perspektif, pendekatan dan strategi badan-badan yang berkepentingan.

Dengan adanya karnival seperti ini juga ia membawa satu mesej mengajak seluruh umat Islam tentang keperluan hidup melalui jalan yang hala1. Pentingnya halal haram dalam kehidupan dan dalam waktu yang sarna untuk menyedarkan para pengusaha tentang pengeIuaran barangan dan premis yang hala1.

Kalau dunia hari ini menunjukkan satu trend ke arah mencari barangan dan makanan yang bersih dan selamat, di sam ping trend tuntutan pengguna terhadap makanan halal,

termasuk pengguna bukan Islam yang beralih kepada pasaran makanan halal, apatah lagi kita umat Islam yang menghayati perintah Allah dan Rasul untuk menjaga did setiap masa dari sesuatu yang diharamkan.

Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim bermaksud:

Ssungguhnyl Allah itu baik, maka ia tidak menertma melainkan yang baik, Sesungguhnya Allah memerintah orang-orang mu'» min dengan apa yang diperintahkan kepada sekalian Rasul. Allah berfirman, maksud-nya: Wahai sekalian Rasul, makanlah dari barangan yang baik dan beramallah dengan amalan soleh. Firman Allah lagi, maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari barang-bareng yang baik dari apa yang Kami rezekikan kepada kamu.

Sehubungan itu, Kerajaan Negeri berusaha menggalakkan para usahawan Industri Kecil

Fajru: Islam, 19 Syaaban 1428, September 2007

~ .I dan Sederhana (IKS) terutama golongan bumiputera yang selama ini berperanan di bawah Pengerusi Jawatankuasa Perdagangan, Perindustrian dan Sumber Manusia dengan mengambil manfaat kedudukan Malaysia sebagai pelopor sistem pengeluaran produk halal. Melalui pendekatan irri, kita bergerak ke arah mewujudkan jaringan dan membuka peluangpeluang pasaran yang sedia ada kepada pengusaha-pengusaha IKS rnakanan halal.

Harapan kita, agar karnival ini menjadi platform untuk berkongsi pengalaman antara para pengusaha dengan bantuan agensi-agensi tertentu yang berkaitan, yang dapat memberi keyakinan kepada pengusaha-pengusaha IKS bahawa industri halal memberi pulangan yang lumayan.

Kerajaan Negeri amat menyokong usaha dan langkah

S

Umat Islam wajib mengambil berai soal makanan halal dan haram.

menjadikan Malaysia sebagai Sudah menjadi hasrat ke"Halal Food Hub" di mana Ma- rajaan, melalui usaha menjalaysia akan muncul sebagai dikan negeri Kelantan sebagai

pus at penge- Jelapang Ma-

luaran produk kanan menje-

halal dunia. lang 2015, usa-

Selaku sebuah ha ini bukan

negeri yang semata-mata

sentiasa men- jelapang maka-

junjung hu- nan yang me-

kum syariat limpah ru ah,

dalam segenap malah ke arah

bidang, kita m e nj a d i k a n

amat menye- negeri Seram-

dari bahawa bi Mekah ini

k e hid u pan sebagai pusat

umat Islam di- pengeluar pro-

tentukan oleh duk halal bagi

syarak. Soal pasaran dunia

halal dan ha- muslim yang

ram sentiasa mencecah ang-

menjadi perki- ka 1.6 billion.

raan, bukan sekadar makan Merealisasikan target ini, Keminum, malah setiap ruang rajaan Negeri telah mengambil lingkup kehidupan. tindakan proaktif untuk men-

---- --~--------------

6 Faj ar Islam. 19 Syaaban 1428, September 2007

jamin pembangunan Industri Halal. Program Konvensyeri Halal selama dua hari yang diadakan padat dengan ilmu keusahawan adalah salah satu tindakan untuk menjadikan Kelantan sebagai Pusat Produk Halal.

Saya difahamkan satu kawasan khas telah dipilih untuk mewujudkan "Halal Park Kelantan".

Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak semua pihak khususnya umat Islam, bergerak ke arah medan yang lebih intensif, menggembelingkan tenaga untuk merubah orientasi dunia, agar produk halal dapat mendominasikan dunia dagangan antarabangsa. Sudah lama umat Islam dihanyutkan dengan penggunaan barangan yang tidak pasti halalharamnya.

--------------------------

Dunia perdagangan dikuasai oleh bukan Islam, sedangkan umat Islam ada pantang larangnya. Soal makan minum, pakaian dan seluruh aturan hidup tidak boleh dilanda begitu sahaja.

Dalam usaha merialisasikan hasrat murni ini tidak dinafikan kita akan berdepan dengan cabaran. Tetapi itu sudah menjadi lumrah dalam perniagaan, Iebih-lebih lagi ia melibatkan soal memperjuangkan hak dan menegakkan kebenaran, mendaulatkan syariat Allah. Tentunya menghadapi mihnah dan tribulasi.

Kita yakin dan percaya, agama kita mengajar, Mardhatillah dan barakah adalah segala-galanya dalam hidup. Mernilih jalan halal bermakna memilih jalan taqwa dan iman, Dan milah satu-satunya jalan untuk mengundang keberkatan dad Allah, sepertimana yang diyakini dari janji Allah dalam surah Al-A'r af ayat 96 yang bermaksud:

Sekiranya penduduk negeri it u, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka keberkaian yang melimpuh-timp ah, dari langii dan bumi, ieiapi mereka men-

dusiakan Rasul kami, laiu Kami , iimpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.

Saya berkeyakinan, jik a semua pihak bersatu dalam usaha yang baik ini, matlamat , - kita untuk memberi keyakinan , kepada umat Islam tentang keperluan menggunakan barangan halal akan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan karnival halal yang diadakan ini "t merupakan satu sumbangan dalam mernperjuangkan syariat Allah, agar ia menjadi amalan . umat Islam seluruhnya.Dari muka Ti a - Minda Fajar

Va Mar

a

Va Ramadhan

tidak pemah berbuat apaapa, maka mulakanlah dari sekarang, sebelum terlambat. Banyak kaedah yang boleh dilakukan, antara yaJ1g paling mudah; memberi undi kepada parti atau or- I ganisasi politik yang ber- I juang untuk menegakkan I syariat Islam, pada setiap kali pilihan raya.

Pada bulan Ramadhan, saat berpuasa, jiwa menjadi damai, fikir an selalunya menjurus kepada positif. Hal ini, sangat sesuai untuk kita renungi kembali, apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Kelantan selama 17 tahun di bawah kepimpinan : ulama, merangkumi spiri- I tual dan material. i

Sesungguhnya, terlalu I banyak sumbangan yang

telah dilakukan selama tempoh sama Islam" sejak memerintersebut, antaranya, memba- I tah tahun 1990. Tidak kurang ngun minda rakyat. Tugas ini dari 100 perubahan yang sememangnya rumit, namun telah dilaksanakan dari se~ kerajaan negeri Serambi Me- mas a ke semasa, meliputi kah, melalui kepimpinan Tuan aspek, pentadbiran, kewaGuru Dato' Nik Abdul Aziz Nik ngan, pendidikan, program Mat, beserta barisan Exconya kernajuan Islam, kebudayan, berjaya merealisasikan sehing- kesenian, pelancongan, selain ga dapat diterima umum, bah- membantu untuk kesejahkan sebahagi annya ditiru teraan hidup rakyat tanpa

negeri-negari lain. mengira kaum dan agama.

Contohnya, cara membuka Akhir sekali kita bermu-

dan menutup majlis, iaitu najat kepada Allah swt saat dimulakan dengan membaca I bersujud kepada-Nya atau surah al-Fatihah dan ditutupi ketika sedang menunaikan dengan surah al-Asr. Had ini Qiyamullail, mudah-mudatiada satu majlis pun di Ke- han Dia berkenan memberi lantan yang tidak berbuat petunjuk dan hidayah-Nya demikian, malah ia sudah kepada musuh-musuh Islam menjadi budaya bagi negeri ini. yang suka melakukan tipu

Banyak lagi perubahan yang day a terhadap kita, terutama dilakukan oleh kerajaan yang menjelang pilihan raya berkonsep "Membangun Ber- umum ini.

- Faj;;'iSlam, 19 Syaaba-;r.~28. September 2007

7

"

Oleh: YB Oato' Haji • Hari in;, harga bag; minya RM 200 hingga RM 300 be

8

ndustri gaharu merupakan perkembangan baru di Malaysia dan Kelantan adalah satu-satunya negeri yang kini mempeloporinya secara meluas dan saintifik,

Idea asal pengusahaan penanaman depu untuk industri gaharu ini adalah cetusan dari DYMM Raja Perempuan Kelantan dan hari ini untuk menyebarluaskan lagi idea itu. Kaedah dan teknologi yang digunakan adalah yang dihasilkan oleh Dr. Peraphan Wijitphan.

Menyedari besar faedahnya kepada rakyat dan kewangan negeri pada masa depan melalui pembesaran industri gaharu ini, Kerajaan Negeri melalui belanjawan 2007 telah memperuntukkan RM 300,000 bagi galakan penanaman depu untuk penghasilan gaharu.

Peserta yang terpilih akan mendapat anak-anak pokok gaharu untuk ditanam sebagai langkah permulaan galakan penanaman pokok depu ini oleh rakyat Kelantan ..

Bagi tujuan ini, seramai 180

--------------------

Fajar Islam, 19 Syaaban 1428, September 2007ISla

sam MusaIS

laharu bersukatan satu tola atau 12 mililiter minyak gaharu tulin di antara asarkan gred minyak.

orang peserta dari setiap Dewan Undangan Negeri (DUN) terdiri dari belia berumur 40 tahun ke bawah dan mempunyai tanah atau tanah milik keluarga mereka dipilih untuk menerima 40,500 anak pokok.

Selain itu, anak-anak pokok tongkat ali yang masyhur juga dibahagikan kepad a peserta terpilih. Selain simbolik gerakan penghijauan bumi, ia juga boleh diteroka sebagai tanaman komersial yang mampu diusahakan oleh rakyat pada masa depan melalui kontrak farming dengan mana-mana syarikat swasta seperti Nestle dan lainlam.

Gaharu adalah produk komersial bernilai tinggi yang dikenali berkurun-kurun lamanya. Nilai komersialnya semakin meningkat kerana pengeluarannya melalui sumber asli sedia ada semakin berkurangan.

Hari ini, harga bagi minyak gaharu bersukatan satu tola atau 12 mililiter minyak gaharu tulin di antara RM 200 hingga RM 300 berdasarkan gred

minyak.

Bagi gaharu gred super atau dipanggil teras, ia boleh mencecah harga di antara RM 20,000 hingga RM 60,000 sekilo.

Kita bersyukur, apabila kaedah saintifik menghasilkan gaharu dari depu atau karas ditemui. Antaranya apa yang ditemui oleh Dr. Pheer aphan yang telah lama menjalankan kajian dan kini terbukti berkesan. Melalui kaedah ini, kita tidak perlu lagi menunggu hasil gaharu dari proses alami tetapi boleh d i u s a h a k a n seeara saintifik.

Ini ternyata memberikan lebih banyak faedah, depu sudah boleh diusahakan secara saintifik. Oleh itu, penanaman anak depu boleh dimulakan sekarang. Pokok depu sedia ada boleh diusahakan dan ini meng-

hasilkan beberapa jenis keluaran seperti minyak gred rendah dari kulit pokok depu yang ditarah setiap empat bulan sekali.

Kedua, teras atau gaharu bermutu tinggi dengan jumlah yang banyak dari setiap pohon berbanding car a alami dalam tempoh relatif singkat iaitu di antara dua tahun setengah hingga lima tahun.

Kedua-dua produk im memberikan pulangan yang tinggi. Kaedah ini juga membolehkan kekurangan pengeluaran dunia ditampung bagi me menuhi kegunaan dan permintaan gaharu yang semakin meluas. Peringkat pertama, mengusahakan pokok depu dewasa yang sedia ada, baik atas tanah milik orang kampung maupun dalam hutan simpan.

~~~-----------------.-,---

Fajar Islam, 19 Syaaba.nl428, September 2007

9

Melihat Pokok Depu di Kampung eta

Di Kampung Beta Hu lu terdapat banyak lagi pokok yang terkenal dengan duku depu yang tersisa ditebang dewan, telah dikenal pasti kerana dulunya pokok ini tidak terdapat lebih dari 130 batang boleh diusaha komersialkan pokok depu bersaiz dua hingga secara saintifik lalu dianggap

tiga pemeluk. sebagai salah

Setiap satu bo- satu pokok pe-

Ieh mengha- ngacau.

silkan sehing- Ru p a-r u-

ga 800 kilo- panya, di seba-

gram kayu ga- lik pokok pe-

haru pelbagai ngacau itu, ter-

gred termasuk dapat potensi

untuk minyak khazanah yang

gred rendah, sangat bernilai.

Di dalam Ini berd a-

hutan simpan seluruh Kelantan pula, mengikut bancian [abatan Perhutanan, terdapat sekitar 1.6 juta pokok depu pelbagai saiz,

Kita yakin, at as tanah milik orang ramai di seluruh negeri,

sarkan maklumat yang dis a m p a i k a n dan perrnohonan yang diterima untuk mengusaha hasilkannya. Benarlah keyakinan kita bahawa Allah SWT berkuasa meluaskan rezekinya dan kerana itu,

sumber-surnber sebenarnya tidak pernah terbatas dengan kurnia Allah SWT melalui terokaan ilmu yang bersifat mernbuka tabir-tabir kegelapan.

Menjadi keyakinan rakyat Kelantan juga, jika sekiranya penduduk sesuatu negeri atau kampung itu beriman dengan ajaran Islam yang syumul dengan keimanan yang jitu, Allah SWT akan rnernbukakan pintu kurnia langit dan bumi.

Rezeki yang terlindung disingkap, yang jauh menjadi dekat, yang mustahil menjadi benar, yang di langit, turun, yang di bumi, keluar, yang di laut, timbul, dan yang payah menjadi mudah.

Dengau potensi anugerah Allah SWT dan kegigihan rakyat Kelantan, saya yakin, Kelantan akan menjadi koridor depu dan gaharu.

Pajar Islarn, 19Syaaban 1428, Scptember2007

10

DYMM Raja Perempuan Kelantan menyerahkan anak pokok gaharu kepada peserta yang terpilih.

Bagi merialisasikan lagi kedudukan Kelantan sebagai koridor gaharu, Kerajaan Negeri telah bersetuju meluluskan 1,000 ekar tanah kepada Perbadanan Menteri Besar Kelantan untuk diusahakan dengan tanaman ini. Di samping itu, satu tapak tanaman dan penyelidikan gaharu sedang dikenal pasti dan minat awal telah ditunjukkan oleh pelbagai agensi.

Pelbagai kemajuan lain dalam industri ini boleh dicapai seperti bekalan anak benih yang lebih baik. Buat masa ini, Kerajaan Negeri akan mengedarkan benih kacukan yang dipanggil"Phanrapee" yang telah diberikan anugerah oleh Raja Thailand, selain baka tempatan.

Pelbagai spesis adalah perlu untuk kepelbagaian hasil termasuk kecepatan pembesaran pokok, kemampuan pengeluaran, sarna seperti pengklonan getah dan lain-lain.

Tanaman tongkat ali juga berpotensi untuk diladangkan secara komersial oleh rakyat negeri ini. Usaha Kerajaan Negeri selama ini telah mendapat perhatian dari banyak pihak. Rombongan dari luar Kelantan bahkan dari luar Malaysia telah datang untuk melihat projek ini.

Difahamkan media antarabangsa termasuk Timur Tengah akan membuat liputan mengenai usaha ini dan ia membuka potensi baru di bidang pelancongan, terrnasuk keperluan home stay untuk masa depan.

Fajar Islam, 19 Syaaban 1428. September 2007

11I

a

ha

Keme

Oleh: Haji Rosidi semail

Berdoalah untuk diri sendiri, keJuarga dan ummah,

dan jangan lupa berdoa untuk kemenangan perjuangan Islam di Malaysia dan seluruhnya

12

Fajar Islam, 19 Syaaban 1428, September 2007

Bulan Ramadhan itu, adalan bulan di dalamnya al Quran diturunkan, agar menjadi petunjuk bagi seluruh man usia. Dan penielasan-pen[elasan mengenai petunjuk i iu, dan menjadi pembeza, an tara yang hak dan yang batil (QS. alBaqarah: 185)

Ketika menjelaskan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir, dalam tafsimya, menulis: Allah SWT telah memuji dan mengagungkan bulan Ramadhan dari bulan-bulan yang lain, dengan memilihnya menjadi bulan diturunkannya al Quran yang Agung, sebagaimana Dia (Allah) juga memilih bulan Ramadhan untuk diturunkan kitab-kitab suci yang lain kepada para Nabi pi lihanNya.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanba I Rahimahullah, dari Waasilah (Ibnu al-Asqa') bahawasanya Rasulullah saw bersabda: Diiurunkan Suhf Nabi Ibrahim iiu, di h ari pertama Ramadhan, diturunkan Taurai, juga pada bulan yang sama (hari keenam Ramadhan), dan kitab Injil, dihari ketiga belas Ramadhan. Sedang Allah menurunkan al Quran di huri kedua puluh empat, yang telah berlalu dari bulan iiu"

Keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadhan tersangat banyak. Selain daripada pahala yang berlipatganda diberiAllah SWT kepada harnba-Nya yang taat beribadah, malah perjala-

nan panjang dakwah Islam juga banyak berlaku dalam bulan Ramadhan. Perang pertama (Badar) dalam sejarah penyibaran Islam terjadi pada bulan Ramadhan. Perang itu mempertemukan kekuatan haq dan batil, yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Sebuah riwayat menyebut, perang yang berlaku pada tahun ke 2 hijrah itu memakan masa selama 17 malam.

Pembebasan Kota Mekah (Fathu Makkah) dan pembebasan Andalusia juga terjadi pada bulan Ramadhan. Pahlawan Is-

ini, sehingga d alarn sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra, Rasulullah saw bersabda J/ Allah ST,A/T berkata: Seiiap amal perbu aian , dad anak eueu Adam, adalnli untuknya, dimana setiap kebaikan yang dilakukun, akan dibalas sebanyak sepulun kali ganda, hingga tujuh ratus kali. Keeuali puasa, kerana ia (puasa) adalan untuk Ku, dan Aku-tah (Allah) yang akan langsung menilai dan mernbal as nya. Mereka (orangorang yang berpuasa) telah meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnua, kerana (mengharap redha) Ku. Bagi orangorang yang berpuasa itu, dua keg emb ir a an, ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb»s« kelak. Dan ketahuilah, bahawa bau mulut orang yang berpuasa iiu, niscaya jau.h lebih harum dan wangi dari aroma rninyak kasturi," Di Hadis lain bahkan disebutkan, bahawa di syurga nanti, ada sebuah pintu yang bernama 1/ Arrayyaan" yang hanya dimasuki dan dikhususkan bagi orangorang yang bersungguh-sungguh dalam puasanya".

Berpuasa dalam maknanya yang sebenar, memang merupakan ibadah yang hanya mampu dilakukan oleh orangorang yang berhasrat dan mahu mendekatkan dirinya dengan Allah Yang Maha Pencipta, sebagaimana al Quran.menceritakan, Siti Maryam, bonda Nabi

13

lam tersohor, Salahuddin AlAyyubi berjaya memporakporandakan pasukan tentera Salib di Perang Hithiin, juga dalam bulan Ramadhan. Allah SWT mentakdirkan hancurnya berhala Laata dan Uzza di sekitar Kabaah, juga pada bulan Ramadhan. Pada zaman moden juga, kubu Bar Bev, milik tentera Isreal, di semenanjung Senai, yang dikatakan paling kebal di dunia ketika itu, hancur dig empur sukarelawan Ikhwan MusIimin dan tentera Mesir dalam bulan Ramadhan, tahun 70an.

Istimewanya ibadah puasa

Fajar Islam, 19 Syaaban 1428, September 2007

I5a, ketika menghadapi saat kritikal, kerana dituduh orang telah melakukan zina, Iantaran hamil dan kernudian melahirkan seorang anak tanpa suami, "Sesungguhnya akan telah bernazur untuk berpuasa, kepada Tuhan Yang Maha Penyayang. Untuk itu, aku tidak akan berbicara kepada seseorang manusia pun pada hari ini." (QS. 19: 26).

Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Zakaria; berpuasa, bila ia mendapat khabar daripada Allah SWT, bahawa tidak lama lagi akan dikurniakan seorang anak, padahal usianya sudah sangat uzur. (QS.3:41)

Nabi Yusuf Alaihissalam, ketika menguasai sumber kekayaan dan kekuasaan di negeri Mesir, sering melakukan puasa, walhal hidupnya senang. Ketika ditanya kepadanya, dia berkata "Saya takut, jika saya kenyang akan melupakan lapamya fakir miskin. Dalam Sirah N abawiyah, ketika Rasulullah saw menolak tawaran Allah untuk "mengubah" batu karang Mekah menjadi emas untuknya. Baginda berkata: IJTidak, ya Rabbku. Tapi biarkanlah aku

merasakan ken yang sehari dan merasa lapar hari lain. Maka jika aku lapar, aku pun jadi ingat dan merendahkan diriku kepada Mu. Dan jika setelah lapar itu, aku merasakan kenyang, aku mensyukuri Mu, dan terus memuji Mu".

Sepanjang bulan Ramadhan perbanyakkanlah berdoa, sebab doa sangat mustajab, Antara waktu yang baik: ketika sedang berpuasa, waktu berbuka, dan sepertiga malam, selain daripada waktu lain yang lazim kita ketahui seperti waktu antara azan dan iqomat. Berdoalah untuk diri sendiri, keluarga dan ummah, dan jangan lupa berdoa untuk kemenangan perjuangan Islam, di Malaysia, mahu pun seluruh belahan dunia. Lebihkan penekanan dalam setiap kali berdoa hal-hal yang melibatkan perjuangan kita untuk mempertahankan kerajaan Islam yang pimpinan ulama daripada diganggu-gugat kestabilannya oleh musushmusuh Islam, daripada fitnah dan adu domba, lebih-lebih lagi, menjelang pilihan raya umum ke 12 tidak lama lagi.

Kegembiraan ketika berbuka. 14

F ajar Islam, 19 Syaaban 1428, September 2007

Ramadhan adalah bulan qiyamuJIail, selain daripada solat tarawih, lakukan juga solat tahajjud, (di l uar Ramadhan juga dituntut) pahalanya sangat besar. Andai solat tahajjud dilakukan dengan penuh khusyuk, ia berperanan mempengaruhi diri sese orang, ke arah kebaikan. Bahkan berupaya membentuk keperibadian yang berani, ikhlas, amanah, yakin diri dan kemenangan. Dan yang lebih bermakna, segala perbuatan itu disandarkan semata-mata kerana Allah SWT.

Selain itu, perbanyakkan i'tikaf dan membaca al Quran. Rasulullah saw pada hari-hari terakhir Ramadhan, membaca al Quran dan mentadarrusinya di hadapan [ibril. Seharusnya umat Islam mempraktikkan apa yang dilakukan Rasulullah saw itu, lebih-Iebih lagi pada bulan Ramadhan yang penuh keberkatan ini, agar lahir generasi Rabbani, yakni generasi yang menjadikan al Quran sebagai panduan dalan setiap ruang lingkup kehidupan.

Banyak bersedekah, kerana bersedekah dalam bulan Ramadhan, ganjarannya adalah besar, berlipat ganda daripada bulan-bulan lam. Kepada fakir miskin, dana-dana yang disediakan untuk perjuangan Islam. Allah SWT berfirman;

"Bandingan (derma) orangorang yang membelaniakan hartal!ya pada jalan Allah ialah sarna seperti bijian benih yang tumbuh menerbiikan tujuh tangkai, tiap-tiap iangkai itu pula mengandungi seraius biji. Dan (ingatlah) Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki dan Allah Maha Meliputi ilmu pengetahuan. (QS. Al Baqarah: 261) .

Kh syuk alam Solat

[udul buku:

Penulis :

Penerbit:

Harga:

Khusuuk Dalam Solat

Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat Nufair Street Sdn Bhd

RM13.00 (Semenanjung) RMlS.00 (Sabahl Sarauiak) Rossem

Penguins:

amai orang merungut sendirian, menyoal diri sendi ri: kenapa solat ku tidak pernah khusyuk? Ketika mengerjakan ibadat paling utama itu, fikiran tidak dapat ditumpukan sepenuhnya dengan mengingati Allah SWT, sebaliknya, merawang ke manamana saja, bahkan ada ketikanya terbawa-bawa hingga ke London, New York, Paris dan sebagainya. Fenomena ini sangat menganggu solat seseorang.

Untuk bertanya kepad a ustaz atau mereka yang arif dalam hal ini, terasa malu: rambut sudah atap zink, gigi batu, masih belum "paridai" solat: Mungkin bimbang dituduh demikian, Tapi dengan terbitnya buku "Khusyuk Dalam Solat" oleh Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat, melegakan umurn, sekurang-kurangnya satu permasalahan penting dapat diungkai, pembaea akan mendapat jawapan dan seterusnnya mencari jalan keluar daripada kepungan "kelalaian" yang sering me-

nganggu solat,

Apabila hati Ialai, ia akan menjadi hijab yang menghalang untuk hampir kepada Allah SINT. Itu yang rnengkhuatirkan. I Namun, seperti kata orang tuatua, sakit ada penm·varnya, lalai I ketika solat juga ada kaedah meneegahnya. Lew at bu ku karangan Menteri Besar Kelantan ini, diterangkan secara lebih terperinci mengenai khusyuk dalam solat dalam segala dimensinya. "Membaca buku ini bermakna kita sarnasarna membenarkan diri kita untuk dibimbing dan diplmpin" kata penulis pengantar buku tersebut, Setiausaha Politik Menteri Besar, Annual Bakri Haron.

Lalai dalam solat, bukan perkara ringan. Apabila hati terpaling kepada selain dad mengingati Allah SWT, maka tolonglah hati itu dengan memberi peringatan kepadanya bahawa Allah SWT itu amat mengetahui posisi hati. Sesungguhnya sangat bodoh orang yang bermunajat kepada Allah SWT sedang hatinya lalai,

Faj ar Islam, 19 Syaa ban 1428, September 2007

Seseorang berdiri untuk menunaikan solat lantas ia pun memulakan Takbiratul Ihram dengan lafaz Allah 1.1 A kba r yang bererti "Allah Maha Besar" ketika Iidah menyebut lafaz tersebut, janganlah hati menyimpang ke lain. Tumpuan hanya kepada Allah SWT. Tetapi bagaimana caranya?

Hati seseorang tidak semudah yang dijangka untuk di[inakkan, ia harus me lalui latihan tertenht dan ilmu yang mendalam. Melalui buk u "Khusyuk Dalam Solat" karanganTuanGuru ikAbdulAziz Nik Mat ini, khalayak pembaca dapat memahami, mengambil pelajaran dan mempraktikkan apa yang diajar dan disaran oleh Tuan Guru, mudah-rnudahan solat yang dikerjakan itu bemilai di sisi Allah SWT.

"Saya mendapat banyak faedah daripada buku ini ... ia mengajak kita menilai kembali peneapaian mutu solat kita", kata Pensyarah UKM, Dr. Kamaruzaman Yusof, seperti yang tertulis di belakang buku tersebut.

15

, Bersamalah menderma Kepada Tabung Amanah

Kebajikan Darulnaim (Tabung Serambi Mekah)

, mmnrmmlfllJlfllJBlll1ll111f1JJJ111BflfllUlJIJJIUIIIIIIIIlfllllfDIJIIlIJl'ltmJllJlJlJDllIlHlfIllHlIll4lIlIfiHlmHlfllUlIlIIlII

AN DA te la h d itakdi rka n Alia h seora n 9 yang m ura h rezeki dan be rsi h d a ri sifat kedekut serta bakhil ? Anda ingin menghulur derma tetapi tidak pasti ke mana sewajarnya derma anda dihulurkan, Kalau begitu anda dialu-alukan menderma kepada Tabung Amanah Kebajikan Darulnaim (Serambi Mekah).

Kepada pembaca dari kalangan bukan Islam, anda juga boleh menderma dan derma anda akan dimasukkan kedalarn tabung khusus untuk pembiayaan kemudahan bagi faedah masyarakat bukan Islam, Mendermalah melalui pos dengan mengisi borang berikut atau masukkan terus derma anda ke akaun

no. 3018010028774 (Hal al), 3018010045654 (Tid a k halal) - BIMB Caw. Wa kaf Si ku,

r---------------------------------~

Kepada: Tuan ,Pengurus

Tabung Amanah Kebajikan Darulnaim(Tabung Serambi Mekah) Pejabaf Perbendaharaan Negeri KeJantan

Blolt 4,. Kompleks Kola Daroinaim.15503 Kola 8haro, Ke/anmn. Tel: 09-7483484

Bersama ini diserfakan sumbangan saya sebanya!c RM. (Ringgit)

Nama: "."., ,................................... Tarikh: .

A/ama!: _ .

Oiterbitkan oleh tlrusatta ?enerangan Ker,ajaan :Negeri Kalantan, Pejabat Setiailsaha Kerajaan, Tingkat Satu, 810k 7, Kompleks Darulnaim, 15503 Kota Bharu, Kelantan Darulnaim Tel: 09 748 3529

Rekaletak & l.lruscetak oleh Pustarek Enterprise, 2046A, Jalan Raja Perempuan Zainab II, 16150 Kubanq Kerian, Kelantan Darulnairn. Tel: 019 923 4649