Anda di halaman 1dari 17

Sidang Pengarang

Penaung YB Dr. Mohamed Fadzli bin Dato' Hassan Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Pembangunan Mak/umat, Sains dan Tekn%gi

Penasihat YABrs. Haji Abdul Rahman Yunus Pengarah UPKN

Penolong Pengarah (Penerbitan) Haji Rosidi Semail (Rossem)

Pengarang Nazman Yusuf

Penolong Pengarang Wajdi Mayusoh

Wartawan Atiff Zaiyyad Idris Nik Azman Nik Mustafa

Jurufoto Mohd Asrl Hamal Mohd Zain Musa

Pengedaran Unit Edaran UPKN

Pihak kami mengalu-alukan sumbangan artikal dari pembaca.

E-mail terus kepada : rossemkartun@gmail.com

Alamat surat menyurat Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelanlan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Neger!, Tingkal Alas, Blok 7, Kompleks Kola Darulnaim, 15503 Kola Bharu Bandar Raya Islam, Kelantan Darulnaim.

Tel: 09-7483529 Faks: 09- 743 3529 Website: www.Buletinupkn.info/v06

..

Minda Fajar

Membersihkan Ummah Dari Penyelewengan Akidah

S udah 18 tahun Pas mentadbir negeri Kelantan, tempoh yang lama itu menarik perhatian umum sehingga ada yang bertanya; faktor apakah Pas dapat mengekalkan kekuasaannya di Negeri Serambi Mekah begitu lama, bahkan selepas Pilihan Raya Umum Ke-12 (PRU Ke-12) lalu, kedudukannya bertarnbah mantap - 39 Pas/PKR dan 6 BN (Umno).

Jawapannya berbeza mengikut persepsi seseorang, namun yang paling popular ialah faktor Menteri Besarnya, Tuan Guru Data'

ik Abdul Aziz Nik Mat. Tokoh ulamak yang sangat disegani, bukan saja di kalangan jamaah Pas, orang tidak berparti, ahli Umno bahkan bukan Islam, kerana sifatnya yang merakyat.

Dasar yang diperkenalkan; Membangun Bersama Islam, yakni satu sis tern pentadbiran yang dibina di atas kerangka Islam, menjadikan negeri ini makmur, kehidupan rakyat menjadi lebih baik, unsur-unsur rohani dan jasmani tidak terpisah, kerana aspek yang sangat penting itu ditekankan di bawah kepimpinan ulamak, agar keseimbangan antara pembanguan metarial dan spiritual berjalan serentak.

Sering rnenimbulkan persoaIan ialah, bagaimana pula penerimaan masyarakat Islam dan bukan Islam terhadap konsep Mambangun Bersama Islam yang diperkenalkan sejak 1990 itu? Semasa sesi perbahasan Sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) kali kedua, 7 Julai 2008, pertanyaan serupa telah dikemukakan ADUN Bukit Tuku, Abdul Fatah Haron.

Pengerusi Jawatankuasa Pembanguan Islam, Pendidikan dan Dakwah, Mohd. Amar Nik

Fajar Islam, Rejab/Syaaban 1429, [ulai/Ogos 2008

Abdullah dalam huraiannya ketika memberi respons pada pertanyaan tersebut, sangat menarik untuk kita renungi.

Terutama persepsi pelawat daripada masyarakat India, di mana pasca PRU Ke-12, jumlah kaum India yang berkunjung ke Kelantan meningkat 100 peratus. Di antara komentar mereka seputar Tok Guru ialah: kami menyokong ulamak, kerana pereaya seorang pemimpin yang berpegang kuat pada agama tidak sekalikali mengkhianati rakyat.

Bahkan terdapat kaum India yang menyarnakan Tok Guru dengan pejuang kemerdekaan dan simbol perpaduan India, Mahatma Gandhi. Kalau Gandhi menjadi lambang penyatuan rakyat d i benua keeil India, maka Tok Guru sebagai lambang penyatuan rnasyarakat majmuk di Malaysia.

Demikian harapan mereka, namun, sayang seribu kali sayang, dalam konteks ini, masih ramai Jagi orang Melayu yang ragu-ragu dengan kepimpinan ulamak. Kekesalan itu berdasarkan statistik, masih rarnai, terutama warga tua yang tidak mernberi und i kepada kepimpinan ulamak di negeri ini pada PRU Ke-12 lalu, berbanding dengan golongan muda.

Dasar Membangun Bersama Islam yang dirangka Kerajaan Negeri Kelantan, tidak hanya dipraktikkan untuk wilayah pentadbiran ker ajaan negeri saja, bahkan matlarnat yang lebih besar; membersihkan ummah di negeri ini dari penyelewengan akidah. Membentuk pemikiran urnmah dengan acuan Islam dari sumber yang betul, yakni al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w, agar menjadi ummah yang selamat di dunia dan akhirat.

3

Sidang P,engarang

Peni!llillhat 'tABrs. HaJJ~uJ Rahman VuI!!JS ~UPK1V

PeQoloog 'Pen9llr{li] ~pe!'lerbitan) Hajj Fiosldi Serna (RoosiJITI)

Pengal'lng Nmrian. ¥lair

Ptnclong- P8:ngi!ll'i!ing Wajdi Mayusot.

War1al'f$l1li Atlf1 ZaJ~ad Idris Nik ~rn?J1 Nit; Musla.tL

JUfii'cIG ~ Il:J Asli H EI.In3 t Mohd lahl Musa

Ptng&di!ll'ln U!lit Edaran UPKN

PitJa~ ~f:I!Jli l11el'{lalu-EWkflr..

SJmb~galI.artJ<aJ dar1 psmbaea E-[J)l;Iil teruS ke,paCia : ~mkarn.Jn:@grn~l,oc.m

Aliilrmlllu!'IiIl ~Irt UrtlM!llj PtMl!'ilngDII KIE! l'ijll a 1'1 Negeri I(ef;anfij n, Pf.JI!IDBt S!thlllJsW ·KerlllllBfl riegerl.

Tlngbt .itasl BIOI: 7~ K(lmplelw KtItiI D,arullNlim. 1 S500 Kab Bharu eandar Fta:rI;'ilI~EWJI.

Kllll!1ti!1n D.aruIRlliI'1.

Tel: OO:7.11S 3029 Faks: as· 743 3529 We~~, Bule1i1u~1tJ,1'!,r06

D · iI.rl

Mlembe·rsihkan Ummah

Penyelewengan A . idah

S l.Id,a1h 18 la.hun Pas ment"ad bi r t"'I~ger I Ketantan, berupoh 'j ang· 1 ama i tu men.;!lffi;; pe'rl"L.wtiirut 11mllm. seh.i:~i1 ada Yillng bertanya; fakitor apakah P2l~ doilp1i!t mengekalkan kekl!.lasaa.nrJYill di Nege~i Serambi ~ek".ah oegktu lama ... bOO'ikarn selepas Pilihan Raya. U mum Ke-l2 (PRU· Ke-12) J.alu... kedu dukarmya barf.ambilih mantap - 39 fas/f'KR dan 6 BN (U mne) ,

Jawapl!lr"in]'oiI. berbeza rnengiku t p(!'rsepsi s""l:"'eurangi namun yang 'pa ling plf.!:p1.I,I;ji r i1.'llah takl(l'i McnE'r.:!J1I Ehl!sarnya, Tuan Guru D.ato· Nil Albdl,ll A:7..i 7. Nil M"H. Tok~h ularnak Ymi.J;: ::;a.ng.at disegani, buk1.'lIL S~~~ eli l;;;jilMg~n iLiima.ili Pill>.. oramlg tidak 'be~iJJlillrti, a hli Umn (II bahkan bu k.ill'1 Islam, ke-rant:i sihtnya yang merakyat ..

Dasar yang d Ip'c:rhnilil kan:

Me!lilil.b 21 n ~un Belf5.~ ma ] slam, y akn l satu s lstem pantadbiran yoillri~ dibina di .;I ras keraJ'lgkil lslam, m cnjad ikan n!..:ge-~i inu rna krnu r·, keh id upan r a kf~t 1l"Lenli!uil Icbih baik, uersur-unsur roll ani d I!I~ [asrnani 'ti d!;;ik terpisah, ~C'rilliitO:'l. aspck yang .!ia.ng.a~ penhng itUi d itek..ilnkan dl bawah kepimplnan 1l1amak. a.gar kesE!imbang2l1ri entara pembanguan meta rial dan spbritu al berjalen !>@'re~I:a1:l::.

5ering metdm'bulka:n pe:rsoaIan i.ilill!ln,. !bag-aim !!Ina pula penerimaLin m<1Sya.rLiht Islaro dan bukan Tsloilm terhad ,;i"j;' konsep Mt'mhi'iln:s:u:n :B if!:rSam.a . .I slam yoilng d iperke nalkan sela k 1990 itu? SEmasa sest perbahasan Sldang Dewan lSnd.angim. NegE!T.i (I) UN) kali kadua, 7 J ulai lOO8F perl1illlyarul sel!'lIP~l tc]aJ.'L (h~L'ml!..lkakan ADU N "Bu!ci.t·1:I,.lII!ru .. Abdul FMah Haren,

P!l·ngcr!.J;!j i J.iIIW a tankuaaa Pembangu IUl. Islam, Pcnrlidi .. ~_~n I dan Dak'W·illh_ Monhd. A TIl!!I"r I\: *

J~J'lr I~m. ~~.llib.m 1.429, JLiI~~21U1

Abdu I tall da l.ilJm ~IlI'.iII[2Il'Il'Iya kstika ml"mberi ~c!sp(1ns paclla .p(!rt<'L~ ·nya.an tarsebu t; !>ililrig21 t man I!Irik I,j nltu k kit ill ren ll1i,gL

Teru t"ama pe'rs.eps.:i pel awat d ~d P ada masy ara ~at I:ndl.;t, dl mana ·pasca PRO K.e-12, jumlah hum In.;li.~ yillng ~K~iI"'kunjl<lnt;: kG! 1K:e1 ~I"'I'~;;!II'I metlin~k;;i t 1.00 p~r!!ltl,Ji50. D1 anta ra kcmantar msreks seputtuT(I};; Gum i.al.i:ill; kMni :inenyo· kong u ~ I!ITtlaK" keran 8 !P'e ec iliy a ~Otiing pemlmp in. yang berp0- giiling kuar pada I!Igilim8 hd ilik 5ekaH-· k~1i m(!ng~.arutl1ti. rakyat,

·EJ:lllhkilirli b:!n:ll!lpat k,a,um lru:lii8 f~ mcnyam<'lk:<'lfi T(1~ Guru de!'I~.;in peju8lrig k.elf"ilerdeko!ll!ll"i d 211'1 simbel perpaduan India, Ma~liltma G;ji ~~ hi - 1(.jII.jI u G.fI ndhi men] adi lamhiling pEn yilituan rakyat di benua kedllTIdiar maka Tok Guru sehagai 18 mbang penyillt.l.I!an maSyf1l'.a~M· m;ilJmtLk au Ma~~ysi.a,

Oemikia.~ hanapan m ereka, namun v su:)'a:ng i91!ribu kali SiIIyang,. dil41 rn kQnh;!~5. w.. .m~5-ih ramat lOil_g;i orrilini5 M·ii!"lilYll yang· rillg!!..i"'.r.ili!5u deng;;i1l kepim pin an ulamak. Kek,esalan ~tll berdasar kan 5tilltiS~ik> masih ramai, 1"evll.!lt~ma w~:rga tua yiiing tid.i1ik mern;be.rr~ undi kEpad!a liiep.lll1pirut.H !J1ftJ11.~k dl 1.1if'geri im. parle p·Ru Ke-12 lalu, barbanding de1'Lt;fLl1. golengan muaa,

Dasar M.e:mb.a:mJgElln iBell'5.illm;!. l's,hun y"ln g ,dl:lr~"[,igk<'l Kerajaan Ne.geri Kel.a~toilllri. ridak h.;ll'lYoiI ;j-i.pr";;]kHkka:n untuk wHiliyillh ~ntadbiran kerajaan negerl ~~J~ .. bahkan m a t"~.ilim.;l i: y I!InS! !elbil1 besar, t'rLCm"botrsihk<iln ummah tdli negeri in u dar] !pen ye-ie'wen~oiIIlri ;Ji ldtloilih, Mem."bc:Mu~ pi2'm:iki.r~ti ummah dengilin 8CIJa"1.1I lslam d I!1II1 Sl.l[ltiibeo~ y.ang betul, yam al-QlJJti1IfI. dan Slllrillla 11 Tta:5 ul 1,1 I Ll!lh 5--1!I:W .. a~aJ' mrnjadi ummah yril:'1l!5 l:i12]amiiit di dUlli~ dan akhirat.

Bandar Satelit lslam Paslr Timboh

s

te merupakan la1wapan secara p'ra'idikal kepada gerakan' ,Islam yang anti kemaJuan dan p,emban'gu'n'an~

Olel'L; 'YAB Il.U1iD GUfiL DnD' Nik Abdul Ariz N:ilk Milil M'm1ar iIk~t!;!, ,t;;~jifrrtl1n'

__ j(jlll'1~ gmrg t.elffh fi'lL'"llcipM- 10m kri'1'I11j f:l'al.·j i'M!MJi!-.!mIJfHJ lJimM;. ~L'1'lsr 1r.!fmL"'r'i'11MiIKfi'tj larJrlIJ S~lpa~ PJWJw.I."'i'lwrl;l'HJ bumr i1rr, (lidl irH, bt'rr1?rJootll'lln rnr1frJ fi.tpada AJr.all dllfl per.&~lfr.fm syirik, ~I'm.rdillin h-mbi1rilmh t·lmm hpiJda,'\'yfl'. def.lgtll~ t.:"1 !~nid diN JtJfrJ r!i'iI f./' I'1.JJ!i'. Be~wf2S·Jdm_r,ra Iuli!.fI'.lJK1r ser.1 rilTSll' dcl:irt J~gi sen li(f;w meli'ipf~i;'t'!~r.lmi\"I'Ui ~tt'r~fJf.I.rum;'2'r JMmafH\'gf1: ~

tMdik~rNI Il1H,lIIMri. ~IIJtiitn J'~IoIr;!;!5J'1

Sa rlida r Silltelit Isl a m Pa !iu'r Tml'tbO~ (aS1fT) merupakan ban-

dar .... pinggi l' bandar" ytiln[5 b..: rfungsi 5E!bill~iIIi peleugkap Ikepa(l., bandar utama, Kl}t~ Bh.j]iru Bander [Raya Islsm, I:!iam:l!ar' mOOE'Tl ird kelo'iJ;: b~k<:!.J meJ:l},okong' p..: rfumbuhan pesillt y<Lrlog berlaku di pusat 11ru\dar, t'E-rlJI t~m a dal am menarime limp2lhan pemb.;iTIgun~fLnya.

Objek h f utarn iii pem bin aannya, ad alah untuk :iJlewllJudkilili, di ne-ger.i in] ssbuah D.:mda1' :i!llilieli! baeu y~ berkonsepkan .... lB.a:ruli.,r Is] am" {lslamk City) ~f.;iTl g men[adikan m.~~Jtd £,cb"f5ai pusa] pernbangiman moo a 1 thsan, serta m('-wujlldk<liL band ar y.a:rng indah d.;i n :9e'1 esa II:! el'lgan pene kanan :::4!TIihlnili Islam dan la:n:d!=.ikatp bercirikan tem,?I'!I~,jI n.

Di sisi lain adalah untuk memoptimakan pe:ng:gwmaiin taneh me] alui susun a.tUII" yang kema1i, prak t [k a L eiltsi n dan harm onl melalui pengag,Lnan rua [1;g ya,rlIg selmbang, 5elebjhnr~ unhlk memapukan sebuah pll~i!lt pemiagaan, pcJiiaga[l~Lln dan ~-cl:I.,m .. m serta pen t.;i d bi r~n tern va ra n, Y,1Il11 g menyolkolll.,g fungsi bander Kota l~h.l~I:.l,

,~a menrJJilikillrll jawapaili sacasa praktlk al [(,e~~d~ gerakan Isla m 'Yillng anh kemaj'uaTli dian pembangu.n~fI. Yart.,g pertu dlf.a.nLiif'll ialah; kita membangun sasu aru prnje.k !;;u'katl semata-mata llntuiJ.:. 'men~ i a g.'i 'k e'Fe'~'ullt.!l,1I"i tu Ib 1,1 h j 2I~ rbl,jlln i manuaia il'KO'ti!Orri U. ,1 ~<I mil seki tall"

atau menjaga negara sahaja, bahkan lebih tepat, untuk menjaga kedua-dua aspek manusia sekali gus - jasmani dan rohani.

Bila kedua-dua aspek itu dijaga, ditarbiyah, tubuhnya sihat dan kalbunya terdidik dan terarah dengan takwa kepada Allah SWT. Justeru tidak ada sebab, akan bertelagah dengan ib u bapa, menyusahkan jiran, menyamun dan rasuah,

Pembangunan Bandar Satelit Islam ini merupakan satu program yang tidak boleh lari daripada fenomena hidup berjiran. Islam menetapkan kehormatan jiran. Rasulul.lah s.a.w bersabda; "Malaikat Jibril sentiasa berpesan kepadaku, supaya berbuat baik kepada jiran tetanga, sehingga aku

menyangka bahawa seseorang itu akan mewariskan hartanya kepada jirannya"

Selepas berjaya menjaga kalbu manusia, mudahlah kita bergerak kepada tujuan lain, misalnya untuk menjaga alarn sekitar, kerana bila manusia berhimpun di sesuatu tempat, tentu akan timbul masalah ball busuk sampah sarap. Masalah anak-anak [iran dengan anak-anak kita dan lainlain yang meJibatkan peraturanperaturan yang sedia termaktup dalam Islam.

Islam mengajar kita supaya bersih zahir batin seperti berwudud, mandi berniat sehingga tersibar kata-kata hikmah bahawa kebersihan itu sebahagian daripada kesempumaan iman.

Bahkan, Islam menganjurkan kita supaya sentiasa berada dalam keadaan ball harum, khususnya dengan memakai air wangi di kalangan orang lelaki, yang ia merupakan sunnah Rasulullah s.a.w yang tentunya akan mendatangkan pahala dan keselesaan.

Fajar Isla m, RejabfSyaaban 1429, Jlllai/Ogos 2008

Objektif utama

pembinaannua, adalah untuk mewujudkan di negeri ini sebuah bandar satelit baru yang berkonsepkan

"Bandar Islam" (Islamic City) yang menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan modalihsan

Anak-anak pula dirninta supaya menjaga tata susi la dalam berkawan dan bersahabat dengan anak-anak jiran. Bahkan Rasulullah s.a.w te1ah bersabda: "Hendaklal: kamu sating memberi hadiah, nanti kamu akan sating berkasih sayang di an tara satu sam« lain" .

5

Sehubungan itu, adat orang Kelantan yang suka hidup "berunjuk hulur ", menghadiahkan buah-buahan, kuih muih, mengadakan jamuan dan sebagainya, adalah sang at digalakkan oleh Islam.

Satu perkara yang mustahak diingati ialah, jiran. Maknanya dinding. Di mana kita merupakan dinding bagi jiran kita dan jiran kita merupakan dinding bagi kita. Sebagai contoh, hila kita solat berjamaah, yang tentu akan dibina ialah masjid di kompleks ini. Menurut Islam, solat berjamaah bukan sekadar untuk meneari pahala, tetapi lain daripada itu ialah untuk bertanya khabar. Bila jiran tidak hadir berjamaah, mengapa tidak datang? Kalau sakit kita sama-sama menziarahi ke rumahnya, berdoa dan membawa buah tangan. Kalau dia bermusafir, kita sama-sama jaga rumah dan anak-anaknya daripada gangguan orang jahat. Itulah erti dindingmenyekat dan menjaga kemudharatan sebelah menyebelah.

Satu pengalaman yang sangat berguna dari China, yang mana bandar satelit telah lama dibuat di sana. Dilengkapi dengan pejabat, hospital, pasar, tempat rekreasi dan sebagainya seternpat. Penduduk China hanya perlu menggunakan basikal sebagai kenderaan kerana ternpat-tempat yang mereka perlu pergi adalah tidak jauh. Penggunaan basikal itu sendiri menyebabkan jalan raya tidak rosak, kemalangan [alan raya tidak berlaku, bunyi bising motokar tidak kedengaran dan asap motokar hampir tidak wujud, menyebabkan udara menjadi bersih daripada karbon monoksida.

Projek ini, insya Allah akan menjadi mercu tanda kepada kejayaan kerajaan negeri dalam membangun ekonomi negeri KeIan tan, sekalipun kerajaan negeri hanya mempunyai kemampuan yang terbatas dan terpaksa pula menghadapi pelbagai tekanan dan halangan dalam memajukan negeri mL

6

Fajar Islam, Rejab/Syaaban 1429, jula l/Ogos 2008

Oleh: Lanjusoh

S etiap kali menjelang pilihan raya, Kelantan sering kali dip alit dengan pelbagai tomahan negatif. Istilah tidak membangun seperti sudah muak didengari. Ia seumpama teori yang paling afdal diulang-ulang sebagai usaha memperlekehkan kerajaan Kelantan di bawah PAS. Biar apa pun rakyat sudah rna tang. Mereka tidak perlu diajar untuk mernbuat keputusan. Rakyat ada jawapan untuk mengatakan Kelantan rnembangun atau ketinggalan.

Mereka bukan Jagi seperti katak di bawah tempurung. Anakanak atau saudara mara rnereka berada di seluruh pelusuk Malaysia. Tidak kurang juga yang tinggal di luar negara sarna ada belajar atau bekerja. Pengetahuan rakyat Kelantan tidak terbatas lagi. Ketika orang lain belum mengetahui isu terkini, mereka sudah petah

Projek pembangunan

Bum Kela tan se aki

se dat

bercakap di kedai-kedai kopi.

kata sebenar.

Maka dengan kelebihan itu Kelantan sehingga kini sudah lebih 18 tahun ditadbir di bawah PAS. Sekarang dikenali sebagai Pakatan Rakyat. Apa pun, untuk bersikap tanpa bias kita tengok benarkah Kelantan rnembangun dalam erti

Fa [a r I'll a m, Rejab/Sya a ban 1429, Julai/Ogos 200B

Pembangunan menurut Kamus Dewan ialah perihal membangun atau proses membangun. Dengan bahasa mudah, kalau sebelum ini tanah kosong dan terbiar, sekarang sudah ada bangunan, ini bermakna su d ah

7

membangun.

Dalam situasi sekarang agak sukar untuk dilihat ada tanahtanah kosong di kawasan bandar Kota Bharu. tidak sehagaimana sebalum 1990. Ka Iau sebehrm ini tanah kosong di [alam Harnz.ah hanya didirikan gerai-gerai kecil untuk orang Melayu berniaga pada sebelah pagi. Sekar ang, disi tu sudah ada bangunan besar dikenali sebagai KB Mall. Kawasan itu sebelum 1959 dikenali Biariz Park atau show Wakaf Siku. Oi kawasan itu pernah dijadikan tempat persembahan wayang kulit, menora, tarian yang bercampur di antara lelaki dan perempuan.

Selepas PAS memenangi pilihan raya umum 1959 kegiatan tidak bermoral itu dihapuskan. Bagaimana pula dengan nasib peniaga Melayu yang berniaga di Pasar Borong Jalan Hamzah, selepas bangunan besar meragut tempat mereka mencari rezeki. Kerajaan negeri d i bawah PAS tidak pernah menganiaya rakyatnya. Sebaliknya peniaga terbabit yang sebelum irii berniaga di tempat yang ketika hujan berselut, dan musim panas berdebu dipindahkan ke lokasi lebih selesa.

Wakaf Che Yeh rnenjadi tempat mereka untuk meneruskan usaha mencari rezeki. Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar I Raya Islam (MPKB BRI) menyediakan ruang niaga yang lebih selesa. Peniaga Pasar Borong [alan Harnzah dipindahkan ke lokasi bam pada 2003. Selut dan debu tiada 1agi di tempat baru. Bagaimanapun perangai rakyat Kelantan suka memprotes masih diteruskan. Sudah menjadi kelaziman apabila tempat baru, ramailah cuba merllllgut. Pada awaInya mereka enggan berpindah ke tapak perniagaan baru di Wah f Che Yeh.

Bebera pa siri demontrasi diadakan membantah hasrat kerajaan negeri menyediakan ruang perniagaan lebi h se 1 esa. In ilah

8

Wakaf Che Yeh menjadi tempat untuk meneruskan usaha mencari rezeki. Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB BRI) menyediakan ruang niaga yang lebih selesa.

uniknya rakyat Kelantan. Bagaimanapun beberapa tahun berniaga di situ, sekali lagi mereka dipindahkan ke tapak sernentara .. Perpindahan ke tapak baru kali kedua kerana tapak asal akan dibangunkan dengan bangunan untuk manfaat mereka juga. Hari ini nasib peniaga pasar borong ternyata benar-benar terbela. Peniaga terbabit hari ini mampu senyum memanjang.

Mulai ] [ulai Ialu seramai 750 peniaga Pasa r Wakaf Che Yeh berpindah dari tapak pasar sementara ke bangunan pasar baru yang lebih moden, kemas, bersih dan selesa. Bermu1a tarikh tersebut seramai 250 peniaga pasar pagi, 350 peniaga pasar malam, 50 peniaga pasar borong dan 100 peniaga pasar tani berpindah ke Iokasi baru tersebut,

Pembinaan I'asar Awam Bersepadu Wakaf Che Yeh melibatkan kos sebanyak RM27 juta. Keluasannya 6,166 meter persegi dibina Sensatimur Sdn Bhd dengan kerjasarna MPKB BRI. Syarikat yang sarna juga kini sedang membina Bazar Tengku Anis, terletak berhadapan Masjid Muhammadi. Kompleks perniagaan itu bakal menempatkan peniaga daripada Arked Uda dan Pasar Lama (Arked MPKB). l a bakal menjadi tumpuan pelancong memandangkan kedudukannya berhampiran Istana Batu, Ista~a [ahar, Bank Pi tis, Istana Balai Besar, Masjid Muhammadi, Kampung

Pajar 'slam, R';ab/Syaaban 1429. Julai/Ogos 2008

Folo:. Riza

Kraftangan dan Kota Sultan J sma i 1.

Pembinaan bangunan tiga tingkat yang bercirikan r eka

Projek pembina an Bazar Tengku Anis dimulakan April lalu dan dijangka siap dalam tempoh 12 bulan melibatkan kos sebanyak RM40 juta.

Selain itu, kerajaan negari kini sedang membangunkan Bandar Satelit Islam Pasir Tumboh bernilai RMI00 juta. Ja bakal menjadi mercu tanda baru di Kelantan selepas selama 18 tahun ditadbir di bawah kepimpinan ulamak. Bandar satelit tersebut berterna 'Gerbang Kota Bharu Bandar Raya Islam'. Penubuhan bandar satelit merupakan manifestasi gagasan besar MPKB BRI yang dilancarkan pada 1 Oktober 2005. Bandar itu dibina atas paksi iaitu keilmuan, kepatuhan, kebajikan, kebersihan dan kesejahteraan. Ia dimajukan syarikat MSO Corporation Sdn Bhd d i kawasan seluas 20 ekar. Pembinaannya bermula Julai 2008 dan dijangka siap menjelang 2013.

Bandar berkenaan juga akan dilengkapi dengan Hotel Bajet yang menyediakan 34 bilik penginapan. Selain itu, 80 unit kedai atau bazar awam, 50 unit tempat niaga, 46 unit pejabat tiga dan empat tingkat. Selain itu, bakal menempatkan 86 unit pejabat serta kedai dua dan tiga tingkat untuk perniagaan runcit dan borong, ruang-ruang pejabat serta perkhidmatan perball kan dan kesihatan.

Selain itu, projek tersebut juga akan menyediakan 45 unit rumah link dua setengah tingkat, di mana lapan unit daripadanya

bentuk Melayu moden sedang giat dijalankan. Projek itu dibangunkan di kawasan seluas satu setengah ekar.

Pembinaan bangunan tiga tingkat yang bercirikan reka bentuk Melayu moden sedang giat dijalankan.

Projek itu dibangunkan di kauiasan seluas satu setengah ekar.

l'ajs r Islam, l{ejab/Syaaban 1429. JulailOgo~

akan diserahkan kepada kerajaan ncgeri untuk dijadikan kuarters. Projek itu turut membangunkan dua blok apartmen yang mengandungi 300 unit kediaman pelbagai saiz serta kemudahan tempat meletak kereta. idakkah ini sudah cukup untuk menggambarkan Kelantan benar-benar membangun.

Ada baiknya kita ambil beberapa 1agi contoh pembangunan yang sedang dijalankan di Kota Bharu sekarang. Antaranya Kota Bharu Trade Centre (KBTC) di jalan Padang Garong berhampiran P asar Besar Si ti Khadij ah gia t dijalankan. Projek tersebut yang dibangunkan EC Alamjaya Sdn Bhd di mana 50 peratus ekuitinya dirniliki bumiputera. Bangunan perniagaan pada awalnya bernilai RM170 ju ta itu rlibangunkan dengan kerjasama MKB BRI di tapak seluas 1.5 ekar.

Kini, kcrja-kerja pembinaan podium setinggi lapan tingkat sedang dija lankan, dimana d i tingkat bawah bakal ditempatkan sebuah pasa raya. Begitu juga bagi paras ground floor sehingga aras dua dikhaskan untuk pasa raya. Manakala aras tiga dikeriali sebagai medan Kelantan yang akan menempatkan kedai ernas, kraftangan dan medan selera. Di tingkat empat dirancang untuk peniaga pasar malam Parit Dalam. Paras lima, enam dan tujuh dijadikan tempat letak kereta. Di paras akhir pula akan dijadikan gelanggang bowling. Pembinaan menara 17 tingkat bakal menempatkan hotel bertaraf tiga bintang.

Pasa raya Mydin juga kini sedang menyiapkan sebuah bangunan di Kubang Kerian berhadapan Hospital Universiti Sains Malaysia. Begitu juga pembangunan bandar bam Tunjung sedang di-jalankan. Tidak kurang juga projek di Lembah Sireh yang dimajukan Liziz Standaco Sdn Bhd melibatkan kos lebih RMI bilion. Hari ini, lembah ternpat lernbu

9

meragut rumput dan petani menanam sayur sudah bertukar menjadi bangunan batu. Pasa raya Tesco dan beberapa lagi bangunan sedang raneak dibina.

Ti d a kkah ini dinam a k an pembangunan biar pun sebahagian besar dibangunkan bukan bumiputera. Bagaimanapun kerajaan negeri seharusnya berhatihati kerana projek seperti i tu akan melambakkan lebih ramai bukan Melayu di bumi Kelantan.

Tidak kurang juga dengan projek di bawah Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan

10

iaitu pembinaan Kelantan Trade Centre di J a Ian Bayarn ki ni Ie bih 85 peratus siap. Itu belum Jagi diambil kira dengan cadangan projek Madinatul Raudhah di [alan Sultan Ibrahim sedang dalam perancangan Perbadanan Menteri Besar Kelantan sekarang.

Sebaliknya, apa sudah [adi pula dengan projek pernbinaan jambatan Sultan Yahya kedua yang telah diletak batu asas oleh Perdana Menteri, Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi awal Ogos tahun lalu. Hari ini, ia seperti hidup segan mati tak mahu. Projek bernilai RM143 juta itu kelihatan

Fajar Islam, Rejab/Syaaban 1429. juiai/Ogos 2008

sernakin letih untu k disiapkan dalam masa terdekat ini.Itu belum lagi diambil kira projek pembinaan kampus Universiti Malaysia Kelantan di Jell, lebuh raya Kuala Krai - Kota Bharu dan lebuh raya [eli - Gua Musang hanya tinggal janji,

Kesimpulannya, Kelantan membangun atau ti d ak biarlah rakyat menilainya. Usah mendengar lagi leter an pemimpin tertentu. Kal au sudah lebih 18 tahun mereka kekalkan parti yang mernerintah sekarang, bermakna bagi rakyat Kelantan mereka sudah benar-benar membangun.

, .

Islamadhari

Lawan

emban un

Bersama sla

Satu Analisis Kritis

OlehHj. Wan Abdul Rahman bin Wan Ab. Latif

Pengarah,

Center for Electoral Reforms Initiatives (CERI), JPF. Penyelidik Bersekutu Kanan, Centre for Political Analysis and Strategic Deoelopmen f(P ASD)

Kerangka sistem politik yang sekular tidak mendokong satu tasawwur Islam yang syumul.

:0 alam ucapannya langsung tidak disebut faktor An-

war yang melonjak naik pengaruh PAS dalam pi-

lihan raya yang berkenaan. Beliau menga khiri kri tikan bella u terhadar PAS dengan kata-kata berikut: 'I put it to you, ladies and gentlemen, that the issues we addressed are similar to those in many other muslim countries. If you confront and deal with

these issues, yo u can prevail over Islamists in a democratic contest' (m.s.4).

Kritikan ini mempunyai dua perspektif yang penting. Pertama, Pak Lah melabel pengikut-pengiku t PAS sebagai pendokongpendokong Islam (Islamists). lni memberi implikasi bahawa heliau bukanlah seorang yang meridokong prinsip dan ajaran Islam (fs/amists). Amat benarlah tang-

gapan PAS selama ini bahawa ahli-ahli UMNO adalah nasionalis. Kedua, beliau mengatakan bahawa golongan Islamis (PAS) da pat dikalahkan dalam pertandingan yang demokratik.

Ini sudah semestinya merujuk kepada pilihan raya. Masyarakat luar tidak tahu yang pilihan raya di Malaysia dilaksanakan di atas padang yang tidak sarna rata

Fajar Islam, Reiab/Syaaban 1429, juJai/Ogos 20()8

11

yang memberi disadoan tage kepada pembangkang.

Ucapan-ucapan Pak Lah di Delhi dan di Sydney sebagaimana yang dirujuk di atas adalah atas tajuk "Islam Hadhari' (Delhi) dan' Islam Hadhari in a Multi-racial Society' (Sydney). Apa yang ketara dari huraian di atas ialah adanya elemen kemunafiqan politik, dan idea Islam Hadhari adalah selari dan mendokong ideologi politik kuasa besar Amerika Syarikat khususnya melalui projek memerangi keganasan global.

Secara umumnya dapatlah disimpulkan bahawa dangkalnya landasan tioritis Islam Hadhari menyebabkan ianya lebih berpihak kepada pempolitikan Islam ipoliticization of lslam), semacam memulangkan paku buah keras, ke atas kritikannya terhadap PAS. Dari su du t perbahasan tioritisnya paling tidak harus dibezakan di antara apa itu 'pendekatan', 'model' dan akhirnya 'rnodul'.

Di peringkat ini 'pendekatan' Islam Hadhari masih tidak mampu melahirkan 'model'nya yang tersendiri, Sekiranya 'model' tidak dapat dihasilkan, maka ad alah mustahil untuk mengemukakan 'rnodul' kerana 'modul'lah yang akan 'mengoperasi kan' toperationalized) 'model' tersebut. Di peringkat 'modul'lah cadangan-cadangan praktikal dikemukakan bagi diI a ksa na kan se bagai d as ar- d a s a r kerajaan yang memerintah.

Pendekatan cuma merupakan 'idea atau gagasan umum' yang belum diperhalusi (refinement)

12

positif ke arah pencapaiannya? Sungguhpun ia merupakan satu proses yang panjang bagi merealisasikannya. masyarakat boleh menilai secara umum hala tuju prinsip-prinsip ini berdasarkan tanda awal yang diperlihatkan.

Berdasarkan petanda awaJ yang diperlihatkan dapatlah dirumuskan bahawa di antara 10 <ti prinsip Islam Hadhari yang di~ kernukakan , terdapat lima prinsip -§ yang mempamerkan tanda-tanda ____ LL positif.

secara yang lebih spesifik. Idea Prinsip-prinsip ini ialah umum yang diperhalusi secara penguasaan ilmu pengetahuan, yang spesifik dan terfokus di kenali pembangunan ekonomi seimbang sebagai 'model'. Ma ka jelaslah dari dan kom prehensif, ke hi d up an perbahasan tioritis secara umum- berkualiti, pembelaan hak kumnya ini memperlihatkan kepada pulan minoriti dan wanita dan kita bahawa perjalanan Islam kekuatan pertahanan. Secara Hadhari masih jauh; di peringkat bandingannya, lima prinsip setiori pun ia sudah gagal. lebihnya memperlihatkan petanda

yang negatif. Prinsip-prinsip yang dirnaksudkan ialah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, kerajaan adil dan beramanah, rakyat berjiwa merdeka, keutuhan budaya dan moral dan akhirnya pemeliharaan alam semula jadi.

Dari huraian ringkas di atas, ia memperlihatkan petanda awal bahawa kejay aan Malaysia di bawah gagasan Islam Hadhari ialah yang berkaiatan dengan pencapaian ekonomi. Ini bermakna secara asasnya pendekatan Islam Hadhari adalah digerakkan oleh pertimbangan ekonomi (economic determinism). A pabila asas tamadun manusia yang ingin dibina oleh Islam Hadhari ber d iri d i a ta s pertama-tamanya pembangunan ekonomi yang rancak dan bukan atas asas aqidah Islamiah yang rnantap, maka prinsip pertama i ai tu keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, secara praktiknya, terpaksa dikorbankan.

Apabila terkorbannya prinsip pertama ia secara otomatis mengorbankan prinsip pertama maqasid al-syariah iaitu 'agama'. Apabila 'agama' tidak mampu di jaga, dimertabat dan seterusnya diperkasa sebagaimana yang diimpikan oleh Islam Hadhari maka

Islam Hadhari:

Antara Ideal dan Realiti

Secara idealnya pendekatan Islam Hadhari menyenaraikan 10 prinsip yang agak menarik bagi tujuan memenuhi kahendak syariat (maqasid syariah). Prinsip yang dimaksudkan bermula dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, diikuti dengan kerajaan yang adil dan beramanah, rakyat berjiwa merdeka, penguasaan ilrnu pengetahuan, pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif, kehidupan berkualiti, pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita, keutuhan budaya dan moral, perneliharaan alarn semula jadi dan kekuatan pertahanan.

Sepuluh prinsip ini dilihat penting bagi merealisasi prinsip maqasid al- syariah iaitu mela lui usaha-usaha bagi menjaga, memertabat dan memperkasa agama, akal. nyawa, harta dan keturunan.

Sek i ranya diriil ai secar a umum, berdasarkan sistern pemantauan, sejauhmanakah 10 prinsip Islam Hadhari telah memperlihatkan tanda-tanda yang

F aj a r lsi a rn, Re>j ab/Syaabru1142 9, J LL la i/Ogos 2008

secara berturutan tidak terbelalah juga 'aka!', 'nyawa', 'harta', dan "keturunan' .

Berlakunya kecamukan

dalam pemikiran Islam seperti Iahirnya pemikiran Islam liberal, meningkatnya insiden pembunuhan dalam masyarakat, rompakan yang kerap berlaku saban hari dan kes-kes pencabulan maruah yang turut meningkat dalarn masyarakat hari ini membenarkan hujah yang kita kemukakan ini, Dalam konteks ini maka berlakulah pertentangan antara 'ideal' dan "realiti' dalarn pendekatan Islam Hadhari.

Gagalnya Islam Hadhari mempertahankan prinsip pertamanya, turut menjejas kesejahteraan fa ktor politik. Ini berma kna pembangunan ekonomi yang ranca k (terbukti terkin i n i lai dagangan negara buat pertama kali melepasi paras RMl trillion), perlu kepada korban politik, Maka prinsip kedua iaitu mewujudkan

kerajaan adil dan beramanah dan seterusnya melahirkan rakyat yang berjiwa merdeka tidak dapat dicapai atau dalam ke-rangka pendekatan Islam Hadhari tidak mung kin tercapai, Fino-rnena ini adalah sesuatu yang menarik dan agak menyimpang dari ke-biasaan.

Berdasarkan kepada pengalaman negara maju barat seperti A merika Syarikat, seperti yang dihujah oleh tokoh sosiologi politik seperti Lipset, memper1ihatkan hakikat bahawa pembangurum ekon ami adaiah selari dengan pembangu na n pol i tik . Secar a mudahnya ini bermakna apabila sesebuah negara maju dari segi ekonomi ia juga mernperlihatkan amalan politik yang lebih demokratik dan matang.

Di lu a r lingkaran negara Barat ini juga turut berlaku. Sebagai contoh, ini berlaku di Taiwan dan Korea Selatan. Keduadua negara ini didahului dengan pemerintahan keten teraan se-

hingga ke tahun 198"7 apabila pemerintahan ketenteraan diganti dengan pemerintahan sivil,

Hasilnya berlakulah Ionjokan ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi kedua-dua negara ini mcncapai status negara industri baru (NICs) atau 'harimau baru ekonomi di Asia; dalam konteks politik index demokrasi mereka adalah setanding dengan negara seperti Sweden.

Dalam kes Malaysia, tandatanda awal memperlihatkan bahawa pembangunan ekonomi tidak dituruti dengan pernbangunan politik yang setimpal. Mungkin Malaysia ingin mengikuti model Singapura dalam ertikata pembangunan ekonomi tidak sernestinya diikuti dengan pembangunan politik. Berbanding dengan negara-negara lain di ASEA ,selain Singapura, pun nampaknya Malaysia masih terkebelakang.

bersambung ..

Fajar Islam, RejabISy,wbaI11429, [ulai/Ogos 2008

Cij

N

a: i;:i 75

LL

13

\

I

LENSA

1. Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz N ik Mat bersama Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ir Muhammad Nizar Jamaluddin yang berkunjung ke Kelantan 18 Mei yang lalu.

2. Kunjungan silaturrahim, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Penerangan, NGO dan Pembangunan lnsan Negeri Kedah, Dr. Ismail Saleh (cilia dari kanan) ke Pejabat Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, Kota Darulnaim, 16 [un 2008 disambut Pengerusi [awatankuasa Penerangan, Pembangunan Maklumat, Sains dan Teknologi Negeri Kelantan, Dr. Mohamed Fadzli Dato' Haji Hassan dan Pengarah UPKN, Ustaz Haji Abdul Rahman Yunus.

3. Majlis Wacana 100 hari pemerintahan Pakatan Rakyat di Balai Islam Lundang, Kota Bharu ,21 Jun 2008. Ahli panel terdiri daripada Mufti Kerajaan Negeri Perlis, 5S Dr. Mohd Asri Zainal Abidin, Prof. Dr Abdul Aziz Bari dan Ahli Parlimen Machang, YB Saifuddin Nasution. Manakala Pengerusinya, Adun Pasir Turnbuh, YB Ustaz Baihaki AtikuHah.

Judul buku:

Saa

Cin

Bertasbi

Tribut Untuk Tuan Guru

Pengarang Penerbit Harga Pengulas

MenteriBesarKelantan, TuanGuru DdlO'NikAIxlulAzizNik!l.1at sosok yang wsjardneladani r-emimpin-pemimpingerakanJslamdiMalaysia. Carahidupnya yangsedadma,keterampiJannya yang bersshaia, tutur katanya lembul, samaada di saa-saat tenc1ng atai tegang, warek dan lajam pengamatan poitiknya, menjadik'Ul iadisegani rakaa dan lawen politik

Selamarremimpinkerajaan Kclantan scjak 19"Xlhillggasekanmg benyakperobahan diJakukannya, seoingga terasa seolah-seolah KelBmankeluar daripada sam zaman geIap kc zammcahaya.

Sosok ini seringpula menjadi biclikan mediamassapIDBNdenganme~li1kan kenyataan,supayadi mataumumTokGuru tampakangkuh dan hilangmsahonnat serta tidak lagi menjadi ikon mkyat yang citakan. Islam, namun seruaserangan ini tidakbedresan bahkan telah menjadi 'boomnng" yang kemudiannya memOOhangbatangtengkukmereka sendiri

TokGuru yangjugaMursyidulAm Pas, semelljakusiamudahinggahari ini berherrpas puIas bejuaagurmkrrewaiabkanlslam yang sebenarkepadamasyarakarnegeri ini yaogsekisn

: Reduan Mohamad Nor, Wan Abdul Rahman Wan Abdul Latif, Rossem : Jundi Resources

: Sem. Malaysia RM20.00 / Sabah /Sarawak RM22.00 : Haji Rosidi Semail

lama disbaikan, akibat daripada kesan pmjqjalJall mental rum fizikal lnggeris di ThnahMeIayu lebih 500 tahun,juga akibatkesan pengisian kemerdekaan olehparti yang memerintahnegara yangtidakme!etakkanl~lam sebagaiagama yang berdaulatDalamhaliniTokGurumemainkan

peraran peering, rremeberi kcfshaman, mendidik. danmentarjihmasyarakal denga: penuh kesabaran, melalui taskirah, kuliah dan ceramah, samaadadimasjdnya diPulauMelaka, kuliah mingguan setiapJumaatdi Dataran Ilmu.Jalan Dato' Pai Kota Bharu, di JXI1Ias- pentas ceramah di seheuhregara, bahkandilxwan Undangan Negeri takala sesei perbahasan berlangsl.Il1g, Dilakurmyatanpamengirnkhalayak-sarnaada jamaaa Pas, BN atau buksn Islam

Buku setebal 193 muka surat ini ditulis olehempatorangpengamngyangsangatalmIb der:looan petjua.n.gan Pas; Ustaz Riduan Mohamed NorialahsalahseorangAhlilvratankuasaDewan PemudaPasPusat(DPP), Dr'W<mAtxlul Rahnan WanAlxlullarif ialeh PengarahPusatCentrefor Political Analysis and Strategic Development (PASD),NIkMohdAIxluhNik-\lxlulAziz, AnakrUldaTuanGununernngkapExooDPPPUsal dan Rossem a1auHajiRa;idi Semail, Penolong Pcngarah (Penetbitan), UrusetiaPeneJlli1gan Ker~mnKeIantaIl

Buku ini lebih kcpooa rakaman sejarah terutama seputarpilihanrayaumumke-12 (pRU Ke-12) 1at1l,kcmnaPRU-12amatmenarikuntuk kita renungi elm mengambil iktibar daripadanya

- - ~- -~-----

F ajar Islam. Rejab/Syaa ban 1429, J ulai/Ogos 2008

t

~iM&a~ ~Al?U~ At7UN PEM'?A~~~AN6' '~N) ~ELAMiAN t}iLA\(A~@ Kt~U~t< VEWAN ~cMA$A $~I Ptq~A~A~AN

Bersamalah menderma Kepada Tabung Amanah Kebajikan Darulnaim (Tabung Serambi Mekah)

----------------------------------------------------------

ANDA telah ditakdirkan Allah seorang yang murah rezeki dan bersih dari sifat kedekut serta bakhil ? Anda ingin menghulur derma tetapi tidak pasti ke mana sewajarnya derma anda dihulurkan. Kalau begilu anda dialu-alukan menderma kepada Tabung Amanah Kebajikan Darulnaim (Serambi Mekah).

Kepada pembaca dari kalangan bukan Islam, and a juga boleh menderma dan derma anda akan dimasukkan kedalam tabung khusus untuk pembiayaan kemudahan bagi faedah masyarakat bukan Islam. Mendermalah melalui pos dengan mengisi borang berikut atau masukkan terus derma anda ke akaun

no. 3018010028774 (Halal), 3018010045654 (Tidak halal) - BIMB Caw. Wakaf Siku.

---------------------------------~

Kepada: Tuan Pengurus

Tabung Amanah Kebajikan Darulnaim (Tabung Setambi Mekah) Pejabat Perbendahataan Negeri Kelantan

Slok 4, Kompleks Kota Datu/nalm,15503 Kota Sharu, Kelantan. Tel: 09-7483484

Bersama ini diserlakan sumbangan saya sebanyak: RM. (Ringgit)

Nama: ,........................................... Tarikh: .. , .

Alamat: , , , , ..

Tllangan:, " , , .. , .

-.----_------------

-----

Diterbitkan oleh Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, Pejabat Setiausaha Kerajaan, Tingkat Satu, Blok 7, Kompleks Darulnaim. 15503 Kola Bharu, Kelantan Darulnaim Tel: 09 7483529

Rekaletak & Uruscetak oleh Pustaka Ahmad. 2046A, Jalan Raja Perempuan Zainab II. 16150 Kubang Kerian, Kalantan Darumalm. Tel: 097654703