Anda di halaman 1dari 15

BORANG – BORANG TERLIBAT

Garis Panduan T6 2010 - 21


BORANG T6BKK

KEMENTERIAN PELAJARAN KEGUNAAN JABATAN


NO.RUJUKAN :
MALAYSIA
GRED B.M :
BORANG RAYUAN PERMOHONAN DILULUSKAN TIDAK
LULUS
MEMASUKI TINGKATAN ENAM
KEMANUSIAAN SAINS
BAWAH BAGI CALON SEKOLAH
KERAJAAN BERDASARKAN T.T PEGAWAI:
PENCAPAIAN KOKURIKULUM
TARIKH:
TAHUN ____________

SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT


SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

1. BUTIR-BUTIR PERIBADI

NAMA:

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT:

WARGANEGARA: JANTINA:

TARIKH & TEMPAT LAHIR UMUR (PADA 01/01/2010)


TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH: TEL RUMAH :

TEL. BIMBIT :

POSKOD: BANDAR: NEGERI:

2. PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (Tingkatan 5) :

TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA) :


TAHUN SPM DIAMBIL: GRED BAHASA MELAYU:

1
Garis Panduan T6 2010 - 22
3. PENEMPATAN YANG DI POHON

NEGERI : DAERAH:
JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4. JAWATAN-JAWATAN YANG DISANDANG DI SEKOLAH

NAMA BADAN JAWATAN


LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH
LEMBAGA PENGAWAS ASRAMA
LEMBAGA PENGAWAS PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER
SIDANG PENGARANG MAJALAH SEKOLAH
LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN DI BAWAH INI)
1.
2.

5. JAWATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM

NAMA PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM/ SUKAN JAWATAN


DAN PERMAINAN
1.
2.
3.

6. PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM*

ACARA SUKAN SILA TANDAKAN (√) PADA PERINGKAT TERTINGGI YANG DISERTAI
PERMAINAN
PERTANDINGAN, PKR = PERSATUAN/ D/Z = DAERAH/ZON
PERAYAAN ATAU KELAB/RUMAH NEG = NEGERI
LAIN-LAIN YANG S = SUKAN KEB = KEBANGSAAN
DISERTAI SEKOLAH AB = ANTARABANGSA

PKR S D/Z NEG KEB AB


1.
2.
3.
4.
* KEGIATAN KORIKULUM YANG DIANJURKAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI /
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA / DAN LAIN-LAIN

2
Garis Panduan T6 2010 - 23
7. PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. Jika
terdapat butir-butir keterangan yang palsu atau tidak tepat/sempurna dalam
borang ini atau pada dokumen-dokumen lain yang disertakan bersama, maka
pihak berkenaan bolehlah menolak rayuan saya ini.

TARIKH : TANDATANGAN MURID :

8. ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

TINDAKAN TATATERTIB YANG PERNAH DIAMBIL TERHADAP MURID / ULASAN


DISIPLIN MURID:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..
SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA
…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

TANDATANGAN PENGETUA:
NAMA :

COP RASMI :

TARIKH:

Garis Panduan T6 2010 - 24


SILA BACA

PANDUAN MENGISI BORANG T6BKK

1. Borang T6BKK ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN


KERAJAAN yang hendak membuat rayuan memasuki Tingkatan Enam
Bawah.

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah


disahkan seperti berikut:

i. Keputusan peperiksaan SPM 2009


ii. Sijil kelahiran,
iii. Kad pengenalan/pasport; dan
iv. Dokumen-dokumen lain yang berkenaan.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada pengetua sekolah asal murid.


Pengetua sekolah bertanggungjawab mengemukakan semua borang rayuan
murid kepada Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan.

4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Mei 2010. Permohonan yang


lewat tidak akan dipertimbangkan.

5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi


syarat-syarat berikut:

i. Lulus dalam peperiksaan SPM 2009 dengan memperolehi pencapaian


akademik yang telah ditetapkan dan penglibatan dalam kegiatan
kokurikulum;

ii. Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi
dalam mana-mana mata pelajaran lain;

iii. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20
tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 1.1. 2010; dan

iv. Mendapat sokongan penuh daripada Pengetua Sekolah dan perakuan


rekod disiplin yang baik.

6. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat


belajar.

7. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran


Negeri kepada semua calon.

8. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak.

Garis Panduan T6 2010 - 25


4

BORANG T6BCP

KEGUNAAN JABATAN
KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA NO.RUJUKAN :
GRED B.M :
BORANG PERMOHONAN DILULUSKAN TIDAK
MEMASUKI TINGKATAN ENAM LULUS
BAWAH BAGI CALON KEMANUSIAAN SAINS
PERSENDIRIAN &SEKOLAH T.T PEGAWAI:
SWASTA TAHUN ___________
TARIKH:

SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT


SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

1. BUTIR-BUTIR PERIBADI

NAMA:

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT:

WARGANEGARA: JANTINA:

TARIKH & TEMPAT LAHIR UMUR (PADA 01/01/2010)


TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH: TEL RUMAH :

TEL. BIMBIT :

POSKOD: BANDAR: NEGERI:

2. BUTIR PERSEKOLAHAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA SEKOLAH TAHUN/TINGKATAN TAHUN

Garis Panduan T6 2010 - 26


TAHUN CALON BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA):

TAHUN SPM DIAMBIL: KEPUTUSAN SPM: GRED BAHASA MELAYU:

Garis Panduan T6 2010 - 27


3. PENEMPATAN YANG DIPOHON:

NEGERI: DAERAH:

JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4. PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar.

TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5. ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH TERAKHIR CALON

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN :

NAMA :

COP RASMI :

TARIKH:

2
Garis Panduan T6 2010 - 28
SILA BACA

PANDUAN MENGISI BORANG T6BCP

1. Borang T6BCP ini adalah untuk CALON PERSENDIRIAN DAN SEKOLAH


SWASTA yang memohon memasuki Tingkatan Enam Bawah di sekolah
menengah bantuan penuh kerajaan.

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen


yang telah disahkan seperti berikut:

i. Keputusan peperiksaan SPM 2009,


ii. Sijil kelahiran,
iii. Kad pengenalan/Pasport; dan
iv. Sijil-sijil persekolahan menengah.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan.

4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Mei 2010. Permohonan yang lewat tidak
akan dipertimbangkan.

5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat


berikut:

6. Lulus dalam peperiksaan SPM 2009 dengan memperolehi pencapaian akademik


yang telah ditetapkan;

7. Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-
mana mata pelajaran lain; dan

8. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak
kurang 17 tahun pada 1.1. 2010.

9. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar


dan rekod disiplin yang baik.

10. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri


kepada semua calon.

11. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak.

3
Garis Panduan T6 2010 - 29
RTJT6
(Sila isi dalam 3 salinan)

KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA

BORANG PERMOHONAN RAYUAN …………………………….


Cop Sekolah
TUKAR JURUSAN TINGKATAN ENAM
BAWAH TAHUN _____________

A. MAKLUMAT MURID
1. Butir-Butir Diri

1.1 Nama Murid : ……………………………………….............................................

1.2 Jantina : ……………........ 1.3 No. K/Pengenalan : ..................................

1.4 Alamat Rumah : ......................................................................................................

1.5 No. Telefon : ..........................

2. Jurusan sekarang : ....………………………………………………...................................


3. Keputusan SPM 2009: (Sila sertakan 3 salinan keputusan yang disahkan oleh Pengetua).
4. Kombinasi mata pelajaran yang akan diambil (jika diluluskan)

Bil Mata Pelajaran

5. Sebab-sebab ingin tukar jurusan :

………………………...... ................................................ ........................

(Tandatangan Murid) (Tandatangan Ibubapa/Penjaga) (Tarikh)

Garis Panduan T6 2010 - 30


B. PERAKUAN DAN SOKONGAN PENGETUA

PERKARA KELAS MURID


Jurusan Sains
Jurusan Kemanusiaan

Permohonan murid ini adalah disokong / tidak disokong* (Ulasan lain jika ada)

………………………………………………………………………………………………………..................

..............................................................................................................................................................

………………………....... .....................
(Tandatangan Pengetua) (Tarikh)

C. UNTUK DIISI OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI

Bil. ( ) dlm. JPN/......................................

Permohonan ini diluluskan / tidak diluluskan dan murid ini ditempatkan di Sekolah Menengah
Kebangsaan.................................................................... dalam Jurusan Sains / Kemanusiaan.

…………………………………………….
………………………......
b.p Pengarah Pelajaran Negeri (Tarikh)

s.k JPN ...........................


SMK ...........................
Fail

* Potong yang tidak berkaitan

2
Garis Panduan T6 2010 - 31
BORANG T6BUS

KEGUNAAN JABATAN
KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA NO.RUJUKAN
:
BORANG PERMOHONAN KEPUTUSAN
UNTUK MENGULANG DILULUSKAN TIDAK
BELAJAR TINGKATAN ENAM LULUS
ATAS TAHUN __________ KEMANUSIAAN SAINS

T.T PEGAWAI:

SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT


SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

1. BUTIR-BUTIR PERIBADI

NAMA:

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT:

WARGANEGARA: JANTINA:

TARIKH & TEMPAT LAHIR UMUR (PADA 01/01/2010)


TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH: TEL RUMAH :

TEL. BIMBIT :

POSKOD: BANDAR: NEGERI:

2. KEPUTUSAN PENUH PEPERIKSAAN STPM 2009

ANGKA GILIRAN : NO. PUSAT PEPERIKSAAN :

BIL MATA PELAJARAN GRED

1
2
3
4
5
Garis Panduan T6 2010 - 32
6
1

Garis Panduan T6 2010 - 33


3. PENEMPATAN YANG DIPOHON:

NEGERI: DAERAH:

JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4. PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar.

TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5. ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN :

NAMA :

COP RASMI :

TARIKH:

2
Garis Panduan T6 2010 - 34
SILA BACA

PANDUAN MENGISI BORANG T6BUS

1. Borang T6BUS ini adalah untuk CALON MENGULANG yang memohon


memasuki Tingkatan Enam Atas di sekolah menengah bantuan penuh
kerajaan.

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen


yang telah disahkan seperti berikut:

i. Keputusan peperiksaan SPM/STPM 2009;


ii. Sijil kelahiran;
iii. Kad pengenalan/pasport; dan
iv. Sijil-sijil persekolahan menengah.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan.

4. Tarikh tutup permohonan ialah tiga minggu selepas keputusan STPM


diumumkan. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat


berikut:

i. Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2010;

ii. Memperolehi keputusan STPM 2009 bagi 2 mata pelajaran dengan


keputusan lulus sebahagian (Gred C-, D+ dan D) atau mendapat satu
mata pelajaran lulus penuh (Gred A, A -, B+, B, B -, C+ dan C) dan satu
mata pelajaran lulus sebahagian;

iii. Masih berkesempatan untuk mendaftar diri bagi mengambil peperiksaan


STPM 2010 sebagai calon sekolah;

iv. Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah pusat Tingkatan


Enam dalam negeri berkenaan; dan

v. Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan


Enam asal murid berdasarkan rekod disiplin murid.

6. Kelulusan boleh diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohon
memenuhi SEMUA syarat di atas.

3 Garis Panduan T6 2010 - 35