Anda di halaman 1dari 3

Kalayan nyebat jenengan Allah nu Maha Welas Maha Asih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kalayan manjatkeun Puji sinareng Syukur kahadirat Alloh SWT, tur


miharep karidhoan sinareng Karunia ti Alloh Ajawajala, simkuring sinareng
punbojo Insya Alloh dina taun ieu baris ngalaksanakeun rukun Islam anu ka
lima nyatana ibadah Haji ka Baitulloh (2010 M / 1431 H). Pakait sinareng
pamaksadan eta simkuring bade ngadugikeun sababaraha perkawis anu
mana diantawisna :

Kahiji
Neda hapunten tina sagala kalepatan tur kakaliruan, pribados sinareng
punbojo, anu mudah-mudahan masing ngajanteunkeun wasilah ditampina
ibadah haji simkuring sareng punbojo.

Kadua
Neda pidu'ana ti Bapa/lbu/Saderek anu mudah-mudahan simkuring
sinareng punbojo tiasa ngalaksanakeun ibadah haji eta dina kaayaan
lungsur langsar, tur pamugi dijanteunkeun ku Alloh Haji sareng Hajah anu
mabrur tur mabrurroh.

Katilu
Simkuring ngulem ka Bapa/lbu/Saderek mugi tiasa rurumpaheun dina
acara Walimatul Haji / Walimatul Sapar (Syukuran Haji) anu Insya Alloh
bade dilaksanakeun dina :

Dinten
…………………………………………………………………………..
Tempat
……………………………………………………………………………
Penceramah
………………………………………………………………………………….

Mangrupikeun hiji kahurmatan sareng kabagjaan anu taya papadana


kanggo simkuring sakulawargi saupami Bapa/Ibu/Saderek kersa
rurumpaheun tur tiasa ngalinggihan dina waktosna.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyanyang.

Assalaamu’alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.


Dengan memohon Rahmat serta Ridho Allah SWT, kami
bermaksud untuk mengadakan syukuran Walimatussafar,
sehubungan dengan keberangkatan kami untuk menunaikan
ibadah haji yang insyaAllah akan terlaksana pada tahun ini.
Kami mengundang Bapak /Ibu/saudara/saudari untuk hadir
pada acara tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari ………………………………………
Bertempat ……………………………
Tausyiah ……………………………….

Kami ucapkan terimakasih apabila Bapak/Ibu/saudara/saudari


berkenan hadir serta mendo’akan kami agar menjadi haji yang
Mabrur dan Mabruroh.

Wabillahi taufik wal-hidayah


Wassalaamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Anda mungkin juga menyukai