Anda di halaman 1dari 5

c c

BAB 3

1 Apakah tujuan diskaun niaga diberi?


Ê Mengelakkan hutang lapuk.
Mengingatkan pembeli tentang hutangnya.
 Menggalakkan pembeli membeli barang secara pukal.
 Menggalakkan pembeli membayar dengan segera.

Jawapan : C
[Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman/Konteks 3.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam
Perniagaan, Aras : R]

2 Antara berikut, yang manakah fungsi dokumen perniagaan?


 Sumber maklumat perniagaan
 Rujukan kepada pemegang saham
 Memberi maklumat tentang peniaga
 Mengingatkan peniaga tentang hutang

Ê I dan II
II dan III
 I dan IV
 III dan IV

Jawapan : C
[Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman/Konteks 3.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam
Perniagaan, Aras : R]
c c

3 Rajah 1 menunjukkan aliran dokumen perniagaan dalam urusniaga tunai.

Borang
Sebut Harga X Cek / Tunai
Pesanan

Apakah X ?
Ê Memo
Nota Kredit
 Nota Debit
 Bil Tunai

Jawapan : D
[Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman/Konteks 3.2 Aliran Dokumen Antara Pembeli
Dan Penjual, Aras : R]

4 Rajah 2 menunjukkan aliran dokumen perniagaan dalam urusniaga kredit.

Invois Cek Y

Apakah Y ?
Ê Resit
Bil Tunai
 Bil Bayaran
 Slip Dafar Tunai

Jawapan : A
[Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman/Konteks 3.2 Aliran Dokumen Antara Pembeli
Dan Penjual, Aras : R]
c c

5 Apakah warna bagi Nota Kredit ?


Ê Biru
Hijau
 Merah
 Jingga

Jawapan : C
[Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman/Konteks Konteks 3.1 Fungsi Dan Jenis
Dokumen Dalam Perniagaan, Aras : R]

6 Satu dokumen telah dikeluarkan oleh bank untuk memaklumkan pemilik akaun bahawa
akaunnya telah dikredit atau ditambahkan dengan satu jumlah tertentu dengan sebab.
Nyatakan dokumen tersebut.
Ê Nota Debit
Nota Kredit
 Makluman Debit
 Makluman Kredit

Jawapan : D
[Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman/Konteks Konteks 3.1 Fungsi Dan Jenis
Dokumen Dalam Perniagaan, Aras : R]
‰ Antara berikut, pasangan yang manakah adalah benar?

Dokumen Perniagaan Fungsi


 Memberitahu pembeli tentang amaun yang
Invois
perlu dibayar
 Nota Kredit Menambah jumlah pada invois
 Pengesahan bahawa pembayaran telah
Resit (Salinan)
dibuat
 Merekod semua jenis pembayaran wang
Baucar Bayaran
dan diakui oleh penerima

Ê I dan II
I dan IV
 II dan III
 III dan IV

Jawapan : B
[Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman/Konteks Konteks 3.1 Fungsi Dan Jenis
Dokumen Dalam Perniagaan, Aras : R]

8 Antara berikut, yang manakah merupakan dokumen bagi membetulkan kesilapan


³K & K di K´?
 Invois
 Nota Debit
 Nota Kredit
 Makluman Debit

Ê I dan II
I dan IV
 II dan III
 III dan IV
Jawapan : C
[Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman/Konteks Konteks 3.1 Fungsi Dan Jenis
Dokumen Dalam Perniagaan, Aras : R]

9 Jumlah belian dalam invois yang diterima daripada Perniagaan Coral pada 30 Jun2010
ialah RM500. Syarat diskaun tunai ialah 5% jika dibayar dalam tempoh seminggu.
Hitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Perniagaan Coral jika bayaran dibuat pada
6 Julai 2010.
Ê RM25
RM4‰5
 RM500
 RM525

Jawapan : B
[Konstruk : Aplikasi/Konteks Konteks 3.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan,
Aras : S]

10 Kedai Buku Zain membekalkan pen berharga RM1.50 seunit. Diskaun niaga yang diberi
ialah 15% bagi belian antara 150 hingga 200 unit dan 25% bagi belian melebihi 300 unit.
Berapakah jumlah diskaun niaga jika seorang pelanggan membeli 1 500 unit?
Ê RM100.50
RM300.30
 RM450.00
 RM562.50

Jawapan : D
[Konstruk : Aplikasi/Konteks Konteks 3.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan,
Aras : S]