Anda di halaman 1dari 9

TAJUK : KERTAS 1 BAB 5 & 6

Soalan 1 berdasarkan maklumat di bawah:

Ogos 1 Baki hutang Idham sebanyak RM5000.


18 Terima cek daripada Idham sebanyak RM3500.
20 Cek Idham dikembalikan dengan bertanda
“Rujukkepada penyuruhbayar”.

1 Merujuk kepada urusniaga di atas, catatan dalam lejar penghutang ialah


A Idham
Ogos 1 Baki b/b 5000 Ogos 18 Bank 3500
20 Bank 3500

B Idham
Ogos 1 Baki b/b 5000 Ogos 20 Bank 3500
18 Bank 3500

C Idham
Ogos 20 Baki b/b 5000 Ogos 1 Baki b/b 5000
18 Bank 3500

D Idham
Ogos 18 Bank 3500 Ogos 1 Bank b/b 5000
20 Bank 3500

Konstruk: Kemahiran Aplikasi Konteks: Lejar Aras: Sederhana


JAWAPAN:A
Lejar

X Y

A B

2 X dan Y ialah

X Y

A Lejar Am Lejar Khas

B Lejar Am Lejar Subsidiari

C Lejar Subsidiari Lejar Am

D Lejar Khas Lejar Primer

Konstruk: Kemahiran Pengetahuan & Kefahaman Konteks: Lejar Aras: Rendah


JAWAPAN:B
Jurnal Jualan

Tarikh Butir Folio Jumlah

2003
Jan 2 Ahmad 200
Reza 400
Jan 31 Akaun Jualan 600

3 Berdasarkan jurnal di atas, pindahkan dalam lejar Jualan dan Perorangan mengikut catatan
bergu yang betul.

Debit Kredit
I Akaun Ahmad Akaun Jualan
II Akaun Jualan Akaun Ahmad
III Akaun Reza Akaun Jualan
IV Akaun Jualan Akaun Reza
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Konstruk: Kemahiran Aplikasi Konteks: Lejar Aras: Tinggi


JAWAPAN: A

4 Akaun di bawah diperoleh daripada Perniagaan Kristal.


Kenderaan
2010 RM 2010 RM
Jun Sally Motor 25000
3

Sally Motor
2010 RM 2010 RM
Jun 3 Kenderaan 2500
0

Apakah urus niaga yang berlaku pada 3 Jun 2010 ?

A Menjual kenderaan kepada Sally Motor


B Meminjam kenderaan daripada Sally Motor
C Membeli kenderaan daripada Sally Motor secara tunai
D Membeli kenderaan daripada Sally Motor secara kredit
Konstruk: Kemahiran Aplikasi Konteks: Lejar Aras: Tinggi
JAWAPAN:D

5 Antara berikut, urusniaga yang manakah dicatat dalam Jurnal Khas?

I Membeli barang secara kredit daripada Syarikat Haziq RM880


II Membayar sewa kenderaan RM600 kepada Puan Sarah
III Pemilik mengambil wang tunai dari kedai untuk membayar
yuran sekolah anaknya
IV Mengeluarkan invois sebanyak RM460 kepada syarikat Hakim
untuk barang niaga.

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Konstruk: Kemahiran Aplikasi Konteks: Lejar Aras: Tinggi


JAWAPAN: B

6 Butir yang manakah terdapat dalam Akaun Kawalan Penghutang?

I Jualan tunai
II Hutang lapuk
III Diskaun diterima
IV Penerimaan tunai

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Konstruk: Kemahiran Pengetahuan & Konteks: Akaun Aras: Rendah


Kefahaman Kawalan
JAWAPAN:D

7 Akaun Kawalan berikut diperoleh daripada Perniagaan Harith.

Akaun Kawalan Pemiutang

2009 RM 2009 RM
Mac 31 Bank 5 400 Mac 1 Baki b/b 2 500
Diskaun diterima 580 Belian X
Baki h/b 2 300

Berapakah jumlah belian kredit?


A RM1 180
B RM5 020
C RM5 780
D RM10780

Konstruk: Kemahiran Pengetahuan Konteks: Akaun Kawalan Aras: Rendah


& Kefahaman
JAWAPAN:C

8 Antara berikut, yang manakah sumber-sumber rujukan bagi penyediaan Imbangan Duga?
I Lejar
II Jurnal
III Buku Tunai
IV Penyata Bank
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

Konstruk: Kemahiran Pengetahuan Konteks: Imbangan Aras: Rendah


& Kefahaman Duga
JAWAPAN:B

Soalan 9 berdasarkan pernyataan dibawah


Kedai Komputer Ria terlupa merekodkan ambilan computer bernilai
RM1250 untuk kegunaan pejabat dalam mana-mana buku.

9 Bagaimanakah kesilapan ini dibetulkan dalam Jurnal Am?

Debit(RM) Kredit(RM)

A Alatan Pejabat 1 250


Ambilan 1 250

B Ambilan 1 250
Alatan Pejabat 1 250

C Alatan Pejabat 1 250


Belian 1 250

D Ambilan 1 250
Belian 1 250

Konstruk: Kemahiran Pengetahuan & Konteks: Pembetulan Kesilapan Aras: Rendah


Kefahaman
JAWAPAN:C
10 Antara pernyataan yang berikut, manakah menerangkan tentang Buku Tunai Runcit ?

I Merupakan salah satu komponen Buku Catatan Pertama


II Sistem panjar digunakan untuk mengendalikan dana tunai runcit.
III Merekodkan segala penerimaan dan pembayaran tunai dan cek.
IV Dapat mengurangkan butir untuk belanja kecil-kecilan dalam Buku Tunai.

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Konstruk: Kemahiran Konteks: Buku Tunai Runcit Aras: Rendah


Pengetahuan & Kefahaman
JAWAPAN:D