Anda di halaman 1dari 8

JAWAPAN SOALAN (B) 4 SET 1

Akaun Marina Enterprise


Apr 1 Baki b/b 1160 (1) Apr 30 Bank 2340 (1)
11 Jualan 1440 (1) Diskaun Diberi 260 (1)

2600 2600

Akaun Peniaga Kam


Apr 20 Bank 1160 (1) Apr 1 Baki b/b 1840 (1)
30 Baki h/b 2120 (1) 2 Belian 1440 (1)

3280 3280

Mei 1 Baki b/b 2120

Akaun Modal
Apr 1 Baki b/b 3970 (1)

Akaun Jualan
Apr 30 Baki h/b 2660 Apr 6 Bank 500 (1)
30 Pelbagai Penghutang 2160 (1)
2660 2660

Mei 1 Baki b/b 2660

Akaun Belian
Apr 30 Pelbagai Pemiutang 1440 (1)

Akaun Kedai Kancil


Apr 22 Jualan 720 (1) Apr 26 Pulangan Jualan 45 (1)
30 Baki h/b 675
720 720
Mei 1 Baki b/b 675
Akaun Gaji
Apr 29 Bank 950 (1)

Akaun Pulangan Jualan


Apr 30 Pelbagai Penghutang 45 (1)

Akaun Diskaun Diberi


Apr 30 Pelbagai Penghutang 260 (1)

Kedai Perabot Klasik


Imbangan Duga Pada 30 April 2010

Bank 5380 (1) Peniaga Kam 2120 (1)


Belian 1440 Modal 39700
Kedai Kancil 675 (1) Jualan 2660 (1)
Diskaun Diberi 260
Gaji 950
Pulangan Jualan 45
8750 8750

JAWAPAN
(a)
i. Akaun Kawalan Penghutang
2009 RM Markah 2009 RM Markah
Jan 1 Baki b/b 16 302 Jan 1 Baki b/b 225
Dis 31 Jualan 74879 1 Dis 31 Diskaun diberi 610
Pulangan jualan 9221
Bank 1 265 Bank 76938
(cek tak laku) Kontra 1 430
Baki h/b 548 Baki h/b 4570
92994 92994
2010 2010
Jan 1 Baki b/b 4 570 1OF Jan 1 Baki b/b 548
Nota 1

ii. Akaun Kawalan Pemiutang


2009 RM Markah 2009 RM Markah
Jan 1 Baki b/b 344 Jan 1 Baki b/b 15200
Dis 31 Bank 47 420 Dis 31 Belian 40557 1
Diskaun 1 515 Baki h/b 2 290
diterima
Pulangan 2066
belian
Kontra 1 430 1OF
Nota 2
Baki h/b __5 272 ______
58047 58047
2010 2010
Jan 1 Baki b/b 2 290 Jan 1 Baki b/b 5 272 1OF
Nota 3

iii.

Suhana Trading
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2009
RM RM RM Markah
Jualan 90 869 1
-Pulangan jualan 9 221
Jualan bersih 81 648 1

Tolak: Kos Jualan


Stok awal 10 000 1
Belian 44 132
-Pulangan belian 2 066
Belian bersih 42 066 1
+Angkutan masuk 2 300
Upah atas belian 500
Kos belian 44 866 1
Kos barang untuk dijual 54 866
-Stok akhir 5 500
Kos jualan 49 366 1OF Nota 4
Untung kasar 32 282 1
Campur: Hasil
Diskaun diterima 1 515
Hutang lapuk terpulih 2 130 1
3 645
35 927

Tolak : Belanja
Sewa 12 000 1OF Nota 5

Gaji 9 800 1OF Nota 6


Hutang ragu 457 1
Alatulis 1 800 1
Susut nilai perabot 2 500 1
26 557
Untung bersih 9 370 1OF Nota 7

Nota 1 Syarat:
1. Ada baki h/b
2. Tiada butir asing di lajur debit dan kredit
Nota 2 Syarat: Kontra wujud di kedua-dua akaun kawalan dengan tepat
Nota 3 Syarat:
1. Ada baki h/b
2. Tiada butir asing di lajur debit dan kredit
Nota 4 Syarat:
1. Ada stok awal
2. Ada stok akhir
Nota 5 Syarat:
1. Ada base RM12 000
2. Ada baki h/b atau b/b
Nota 6 Syarat:
1. Ada base RM 8 400
2. Ada baki h/b atau b/b
Nota 7 Syarat:
1. Ada diskaun diterima
2. Ada diskaun diberi

(b)

(i) Berlaku pulangan jualan setelah semua hutang dibayar

(ii) Penghutang terlebih bayar

(iii) Diskaun diberi setelah penghutang melangsaikan hutangnya

SKEMA JAWAPAN SOALAN 6: PERSAMAAN PERAKAUNAN

Perniagaan Teras Jaya

Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2010

RM RM
Aset Bukan Semasa: Modal 4,7550

Kenderaan 20,000 (1m) Untung 7,870 (3 @


Bersih 2AS)*
- Susut Nilai 5,500 (1m)
Terkumpul 55,420
14,5
00

Perabot 9,8 Pemiutang 2150 (1 +1 AS)*


50
Gaji Terakru 100 (1m)
24,
Aset Semasa: 2250
130
Penghutang

Stok
8,000 (1 +
Bank 1AS)*

14,620 (1 + 1
AS)*

10,700 (3 @2
AS)*

3332
0

57,67 57,670
0

Penghutang = 12400+ 3600 -8000 = 8000

[Tepat: 2m,/ 1AS Base + 1 adj(16000@4400)]

Stok = 18800– 480 – 3200 -500 = 14,620

[Tepat: 2m,/ 1AS Base + 2 adj(15120@17820@15100)]

Untung bersih = 5600 -480 +400 +350 +2000 = 7870


[Tepat: 3m,/ 2AS Base + 3 adj(5870@8350@7470@7520)]

Pemiutang = 7000 - 4350 -500 = 2150

[Tepat: 2m,/ 1AS Base + 1 adj(2650@ 6500)]

Gaji Terakru = 400 -300 = 100

Bank = -1000 + 7700 – 4000 +8000= 10,700

[Tepat: 3m,/ 2AS Base + 2 adj(2700@14700@3000)] (15 m)

Akaun Kenderaan
RM RM

Baki b/b 30,000 Pelupusan 10,000(1m)


Kenderaan
20,000
Baki h/b

30,000 30,000

Akaun Pelupusan Kenderaan

RM RM

Kenderaan 10,000(1@1A Susut Nilai 4,000(1@1AS)


S) Terkumpul Baki h/b
Untung Atas 8,000(1m)
Pelupusan/ Untung 2,000 (1 m)
Rugi

12,000 12,000