Anda di halaman 1dari 5

Skema Jawapan 1

a)
Butiran A L EP H B
1 Penghutang √
2 Alat tulis √
3 Overdraf bank √
[ 3 markah ]

b)
Urus niaga Dokumen
1 Belian barang niaga secara kredit Invois
2 Jualan barang niaga secara tunai Bil tunai
3 Memasukkan wang tunai ke dalam bank Slip bank

[ 3 markah ]

c)
Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik
1 RM 32 000 RM 12 000 RM 20 000 √
2 RM 30 000 √ RM 8 000 RM 22 000
3 RM 13 000 RM 3 000 √ RM 10 000
4 RM 23 000 RM 8 000 √ RM 15 000
[ 4 markah ]

Skema jawapan 2:

Akaun Kawalan Penghutang


RM RM
Baki b/b 9 720 Pulangan jualan 240 1
Bank (cek tak layan) 840 1 Hutang lapuk 620 1
Diskaun diberi (dibatalkan) 80 Bank 24 540 1
Faedah 160 Diskaun diberi 410
Angkutan masuk 130 Kontra 660 1
Jualan *18 760 1+1 OF Kontra 570 1
Baki h/b 150 Baki h/b 2 800

29 840 29 840
Baki b/b 2800 1 Baki b/b 150 1

(10 markah)
Jualan = 18 760 + 2 860
= 21 620

Akaun Kawalan Pemiutang


RM RM
Pulangan belian 330 1 Baki b/b 6 650
Bank 18 920 Angkutan 250
Diskaun diterima 310 Belian *17 220 1+1 0F
Kontra 660 1 Baki b/b 230
Kontra 570 1
Baki h/b 3 560

24 350 24 350
Baki b/b 230 1 Baki b/b 3 560 1

(7 markah)

Belian = (17 220 + 3 850) – 960


= 20 110

Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008


RM RM RM
Stok awal 8 200 Jualan 21 620
Belian 20 110 1+1 0F (-) Pulangan Jualan 150
(-) Pulangan belian 330 **21 470 1+1 0F
19 780
(+) Angkutan masuk 130
1
Duti atas belian 280
20 190
28 390
(-) Stok akhir 7 750 1
Kos jualan 20 640 1 0F
Untung kasar 830 1
21 470 21 470

(8 markah)
Nota:
* 1 OF – dengan syarat tiada butir asing, butir kredit tidak boleh berada di bahagian
debit dan butir debit tidak boleh berada di bahagian kredit.

** 1 OF – diberi apabila jualan kredit menjadi ‘base’ diperoleh daripada akaun


kawalan yang disediakan.

Skema jawapan 3:

3. (a)

Akaun Alat Tulis


31.8.2009 Bank 220 31.8.2009 Akaun Untung Rugi 130 (2)

31.8.2009 Baki h/b 90

(2 markah)
3. (b) Coral Enterprise
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2009
RM RM RM
Jualan 61 310
(-) Pulangan masuk 280

Jualan Bersih 61 030 (1)


Tolak kos jualan
Stok 1 September 2008 3 660
Belian(47 395-450) 46 945 (1)
(-) Pulangan keluar 325
Belian bersih 46 620
(+) Angkutan masuk 250
46 870 (1)
Kos barang untuk dijual 50 530
(-) Stok 31 Ogos 2009 5 290 (1)
Kos jualan 45 240 (1)
Untung kasar 15 790 (1)

Campur: Hasil
Diskaun diterima 280
16 070
Tolak: Belanja
Sewa dibayar 2 640
Hutang lapuk 150
Gaji 3 300
Kadar bayaran(2 290+400) 2 690 (1)
Alat tulis 130
Insurans (720-200) 520 (1)
Susut nilai perabot 1 775 (1)
Peruntukan hutang ragu 34 (1)
11 239
Untung bersih 4 831 (1) / 1 OF

(11 markah)
3 (c) Coral Enterprise
Kunci Kira-kira pada 31 Ogos 2009
RM RM RM
Aset bukan semasa
Perabot 9 500
(-)Susut nilai Terkumpul 2 400
7 100 (1)
Aset semasa
Penghutang 3 850
(-) peruntukan hutang ragu 154 3 696 (1)
Stok akhir 5 290
Tunai 370
Bank 21 295
Insurans terdahulu 200 (1)
Stok alat tulis 90 (1)
30 941
Tolak liability semasa
Kadar bayaran terakru 400(1)
Pemiutang 3 260(1) 3 660
Modal kerja (mesti ada butir) 27 281 (1+1 OF)
34 381
Ekuiti pemilik
Modal 1 September 2008 20 000
(+)Untung bersih 4 831
24 831
(-) Ambilan 450
Modal 31 Ogos 2009 24 381 (1 /1OF)

Liabiliti Bukan Semasa


Pinjaman 10 000(1)
34 381
(10 markah)
Nota :
1. Syarat 1 OF Untung Bersih: Hasil – Belanja, tiada butir asing

2. Syarat 1 OF Modal Kerja : Tiada butir asing, komponen Aset Semasa dan Liabiliti
Semasa, Operasi Aset Semasa – Liabiliti Semasa, angka negatif tidak diterima
3 (d) Kaedah garis lurus / kaedah ansuran tetap (1 markah)

Susut nilai = Kos – Nilai Skrap (1) or


Usia Guna

Atau Susut nilai = RM 9 500 x 20% (1) or

Atau Susut nilai = Kos Aset x % susut nilai (1) or