Anda di halaman 1dari 31

Terangkan nilai-nilai murni hormat-

menghormati,kasih sayang dan keadilan


menurut Buddhisme, kerelevananya dalam
pengajaran pendidikan Moral
 Norhasliza Binti Shamsuddin
D2008 1031222

 Nursuhadah Binti Mohamad Ramdzan


D2008 1032686

 Nur Aqilah Binti Roslan


D2009 1035410

 Noor Asmeera Binti Mohd Asri


D2009 1035405
 Pendidikan moral bertujuan mendidik murid supaya
menjadi insan bermoral dan berakhlak mulia.

 Menekankan aspek perkembangan pemikiran moral,


perasaan moral dan tingkah laku moral.

 Nilai dalam pendidikan moral yang diajarkan setiap


tingkatan berbeza.

 Agama Buddha mengandungi nilai-nilai moral masih


relevan jika diajarkan di peringkat sekolah
 Nilai Murni - perlakuan yang baik, peradaban
dan tatasusila individu manusia dalam
hubungannya sesama manusia, hubungan dengan
alam dan hubungan dengan tuhan.

 penting untuk melahirkan insan yang mulia,


unggul dan utopia demi merealisasikan misi
nasional negara

 Pendidikan Moral memainkan peranan yang


penting sebagai suatu proses untuk mendidik
para pelajar mengamalkan nilai- nilai murni
dalam kehidupan masing- masing.
 Penerapan nilai-nilai murni ini juga dilakukan
seawal kanak-kanak berusia 5 tahun lagi iaitu
di peringkat pra- sekolah.

 Nilai- nilai murni dapat diterapkan dengan


mudah kepada kanak- kanak kerana kanak-
kanak memiliki pemikiran yang tidak terlalu
ekstrem dan dapat menerima suatu tunjuk ajar
orang yang lebih dewasa tanpa dipersoalkan
berbanding dengan remaja- remaja.

 guru dan ibu bapa perlulah menunjukkan


contoh yang baik serta menjadi teladan dan
mentor kepada kanak- kanak kerana ianya
akan mempengaruhi kelakuan kanak-kanak itu
kelak.
 Berakhlak mulia amat dituntut dari sudut
budaya, peradaban dan agama Buddha sendiri.
Agama Buddha menitikberatkan nilai- nilai
murni seperti menghormati kedua ibu bapa,
saling berkasih sayang antara anggota keluarga
bagi mewujudkan sesebuah keluarga yang
harmoni.

 Hormat- menghormati merupakan salah satu


daripada nilai- nilai murni yang utama
diterapkan ke dalam semua agama kerana setiap
agama menerapkan nilai- nilai yang baik sebagai
panduan kepada para pengikutnya contohnya
seperti yang terdapat dalam ajaran Buddha.
 pengucapan ‘terima kasih’ adalah digalakkan
dalam agama Buddha untuk menunjukkan
penghargaan dan penghormatan kepada
orangyang lebih tua teruntamanya dalam
membentuk amsyarakat yang harmoni dan
saling menghormati.

 Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat


pertimbangan dan tindakan sama ada dalam
pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa
mengabaikan kepentingan diri dan orang lain
adalah sikap hormat- menghormati yang diajar
dalam agama Buddha.
 Amalan membantu orang yang lebih tua seperti
ibu bapa amatlah digalakkan dalam agama
Buddha kerana membantu ibu bapa dalam
apa- apa jua pekerjaan adalah salah satu cara
untuk menghormati mereka.

 Sikap saling membantu akan dapat


mengeratkan lagi hubungan kasih sayang
antara ibu bapa dan anak-anak.

 Pengajaran dalam agama Buddha tersebut


adalah bertepatan dengan pengajaran di dalam
Pendidikan Moral maka sangat sesuai untuk
diaplikasikan oleh para pelajar dalam
kehidupan seharian mereka.
 Guru perlu menitikberatkan nilai- nilai
murni terhadap pengajaran mereka kepada
pelajar- pelajar di sekolah.

 Inikerana, pelajar- pelajar pada masa kini


mengalami kejutan globalisasi yang
mendadak maka amat penting untuk para
guru menerapkan nilai- nilai murni kepada
pelajar seperti nilai murni hormat-
menghormati yang telah diajar di dalam
agama Buddha supaya dapat melahirkan
para pelajar yang berdisiplin dan memiliki
akhlak yang mulia.
• Dalam konteks negara kita, pengajaran nilai
berteraskan pendidikan agama menjadi semakin
penting kerana kepelbagaian agama yang wujud di
negara ini memerlukan setiap penganutnya
memahami dan menghormati antara satu sama
lain.

• Prasangka terhadap orang lain wujud apabila kita


meletakkan minda kita berada dalam tembok
perkauman atau keagamaan sempit terhadap orang
lain.
 Keprihatinan individual yang wujud dalam diri pelajar
dan pertanyaan,yang dikemukakan oleh mereka
mengenai nilai yang adakalanya sama dalam setiap
agama akan memberikan pengalaman baru mahupun
mengukuhkan lagi pengetahuan sedia ada mereka yang
berkaitan dengan masalah sosial dan budaya yang lebih
luas.
 kepercayaan bahawa sekolah adalah sebuah
institusi sosialisasi yang perlu berfungsi untuk
menyalurkan nilai-nilai kemanusiaan yang
mulia dan diingini oleh masyarakat Malaysia.
Oleh itu, penekanan terhadap pengajaran
berkaitan agama dalam menonjol dan
menerapkan nilai dalam diri pelajar secara
tidak langsung akan membina pengajaran
berkaitan kewarganegaraan kepada pelajar.
 Buddhisme mementingkan pengajaran
berkaitan nilai dengan menekankan
pembangunan persekitaran dan pembentukan
nilai yang mempengaruhi tindakan manusia itu.
Kasih sayang tidak terbatas kepada sesama
manusia, tetapi berkaitan dengan seluruh hal
kehidupan.
 Dalam menerangkan bagaimana pendidikan
agama akan membentuk pendidiakn
kewarganegaraan dalam konteks pengajaran
nilai kasih sayang berlandaskan Buddhisme

 Nilai
kasih sayang dalam Buddhisme : ajaran sila
(moral) Buddha menekankan hukum sejagat
berlandaskan sebab akibat, iaitu perbuatan baik akan
meninggalkan kesan baik, sebaliknya perbuatan jahat
akan meninggalkan kesan buruk pada individu itu.

 Pastinyakasih sayang terhadap orang lain akan terbit


apabila wujudnya perasaan hormat menghormati dan
saling mempercayai di kalangan masyarakat majmuk
di negara ini
 Hubungan antara pengetahuan yang diperoleh
daripada pengajaran nilai akan diperkukuhkan
lagi dalam amalan agama masing-masing
dalam kehidupan seharian.

 Oleh itu, pengajaran nilai yang diterpakan


berdasarkan pengajaran agama ini bukan sahaja
mendedahkan pelajaran kepada malan agama
yang jelas dan signifikan, malah pada waktu
yang sama mereka ini diberikan peluang untuk
mengembangkan kemahiran yang penting dan
menyuarakan isu moral dalam masyarakat yang
dilihat adakalanya melampaui batas
kemanusiaan.
 Oleh itu, kerukunan merupakan hal yang
sangat penting sebelum umat beragama
berbicara tentang kehidupan berbangsa dan
bernegara yang berkemanusiaan. Kualiti
kerukunan umat beragama itu sendiri menjadi
suatu hal yang asas sebelum memulakan
kehidupan sebagai manusia yang beriman dan
berbudi luhur.
 Di dalam ajaran agama, kita mengalami rasa
kelembutan terhadap diri kita sendiri, dan
menimbulkan rasa sebuah persahabatan terhadap orang
lain. Rasa persahabatan dan belas kasihan menjadikan
kita lebih komited terhadap diri sendiri untuk
mewujudkan kerjasama dengan semua mahluk hidup
lainnya.
 Agama Buddha merupakan sebuah agama bebas.
 Gabungan gabungan beberapa agama dan idea.
 Memberi penekanan terhadap konsep keadilan.
 Ajarannya menjurus kepada bertingkah laku baik.
 Jalan Lapan lapis
 Perintah 10
 Nilai keadilan dalam P&P boleh ditemui dalam
ajaran Buddha.
 Dalam Jalan Lapan Lapis iaitu Lapisan Ketiga
menekankan penganutnya bercakap benar dalam
percakapan dan perkataan
 Terdapat juga dalam Perintah Ke Empat iaitu tidak
boleh menipu atau berbohong sesama manusia.
 Kandungan objektif P&P pendidikan moral
mengkehendaki murid mengamalkan perlakuan
bermoral secara adil
 Nilai tidak sama setiap tingkatan
 Guru tidak terkeliru dalam penyampaian nilai
tersebut.
 Tidak merujuk keadilan pada siapa dan bagaimana
nilai adil itu.
 Contoh:
 Tingkatan 1- Nilai adil terhadap keluarga
 Tingkatan 3- Nilai adil terhadap masyarakat.
 Murid tidak dapat memahami makna sebenar adil

 Rasa bosan dalam diri pelajar kerana nilai sama


setiap tahun diajarkan.

 Kekeliruan dalam mengaplikasikan nilai adil


dalam kehidupan seharian.
 Guru membuat rujukan rancangan pengajaran
terlebih dahulu.

 Menyelitkan nilai agama dalam nilai adil yang


diajarkan. Contohnya dalam ajaran agama Buddha.

 Tidak tertakluk dalam satu agama sahaja


INSTITUSI KEKELUARGAAN

 Nilai adil penting dalam institusi keluarga.


 Ibu bapa berperanan menerapkan nilai adil kepada
setiap ahli keluarga.
 Contohnya dalam hal memeberikan pendidikan
kepada anak-anak.
 Tidak boleh timbul pilih kasih kepada anak-anak.
 Penipuan dalam pembahagian harta pusaka.

 Berlaku kerana tidak ada sifat amanah dan adil


dalam menguruskan harta.

 Dalam Buddha melarang melakukan penipuan.

 Dianggap perbuatan keji dan menimbulkan rasa


marah terhadap mangsa penipuan
NEGARA

 Berlaku penipuan, penyelewengan dan sebagainya.

 Disebabkan permainan politik hanya jaga


kepentingan tertentu sahaja.
 Dalam pemberian ganjaran kepada mereka menyokong
dan pandai mengampu.

 Jelas dilihat tiada nilai adil.


KEHAKIMAN

 Menentukan pesalah yang dihukum.

 Bersalah atau tidak berdasarkan hebatnya peguam


dan bukti.

 Kemungkinan berlaku tidak adil besar kerana


wujud bukti palsu.

 Mereka yang bersalah boleh disabitkan bersalah


jika tiada bukti kukuh.
 Dalam ajaran Buddha berkaitan Perintah Ke
Empat menyentuh tidak boleh menipu dan
berbohong sesama manusia.

 Jika bercakap benar, mereka telah berlaku adil.

 Relevan untuk Buddha diamalkan dalam


pendidikan moral.
 Nilai moral sukar untuk dipraktikan dalam
kehidupan seharian
 Pelajar belajar hanya semata-mata lulus
peperiksaan.
 Tiada penilaian benar-benar memastikan sama ada
pengajaran tersebut benar-benar memberikan
kesan dalam diri pelajar.
 Kesimpulannya, pegangan agama yang kukuh
sahaja boleh menjadi pegangan hidup.

Anda mungkin juga menyukai