Anda di halaman 1dari 31

Terangkan nilai-nilai murni hormat-

menghormati,kasih sayang dan


keadilan menurut Buddhisme,
kerelevananya dalam pengajaran
pendidikan Moral
 Norhasliza Binti Shamsuddin
D2008 1031222

 Nursuhadah Binti Mohamad Ramdzan


D2008 1032686

 Nur Aqilah Binti Roslan


D2009 1035410

 Noor Asmeera Binti Mohd Asri


D2009 1035405
 Pendidikan moral bertujuan mendidik murid supaya
menjadi insan bermoral dan berakhlak mulia.

 Menekankan aspek perkembangan pemikiran


moral, perasaan moral dan tingkah laku moral.

 Nilai dalam pendidikan moral yang diajarkan setiap


tingkatan berbeza.

 Agama Buddha mengandungi nilai-nilai moral masih


relevan jika diajarkan di peringkat sekolah
 Nilai Murni - perlakuan yang baik, peradaban
dan tatasusila individu manusia dalam
hubungannya sesama manusia, hubungan dengan
alam dan hubungan dengan tuhan.

 penting untuk melahirkan insan yang mulia,


unggul dan utopia demi merealisasikan misi
nasional negara

 Pendidikan Moral memainkan peranan yang


penting sebagai suatu proses untuk mendidik
para pelajar mengamalkan nilai- nilai murni
dalam kehidupan masing- masing.
 Penerapan nilai-nilai murni ini juga dilakukan
seawal kanak-kanak berusia 5 tahun lagi iaitu di
peringkat pra- sekolah.

 Nilai- nilai murni dapat diterapkan dengan


mudah kepada kanak- kanak kerana kanak-
kanak memiliki pemikiran yang tidak terlalu
ekstrem dan dapat menerima suatu tunjuk ajar
orang yang lebih dewasa tanpa dipersoalkan
berbanding dengan remaja- remaja.

 guru dan ibu bapa perlulah menunjukkan


contoh yang baik serta menjadi teladan dan
mentor kepada kanak- kanak kerana ianya
akan mempengaruhi kelakuan kanak-kanak itu
kelak.
 Berakhlak mulia amat dituntut dari sudut
budaya, peradaban dan agama Buddha sendiri.
Agama Buddha menitikberatkan nilai- nilai
murni seperti menghormati kedua ibu bapa,
saling berkasih sayang antara anggota keluarga
bagi mewujudkan sesebuah keluarga yang
harmoni.

 Hormat- menghormati merupakan salah satu


daripada nilai- nilai murni yang utama
diterapkan ke dalam semua agama kerana setiap
agama menerapkan nilai- nilai yang baik sebagai
panduan kepada para pengikutnya contohnya
seperti yang terdapat dalam ajaran Buddha.
 pengucapan ‘terima kasih’ adalah digalakkan
dalam agama Buddha untuk menunjukkan
penghargaan dan penghormatan kepada
orangyang lebih tua teruntamanya dalam
membentuk amsyarakat yang harmoni dan
saling menghormati.

 Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat


pertimbangan dan tindakan sama ada dalam
pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa
mengabaikan kepentingan diri dan orang lain
adalah sikap hormat- menghormati yang diajar
dalam agama Buddha.
 Amalan membantu orang yang lebih tua seperti
ibu bapa amatlah digalakkan dalam agama
Buddha kerana membantu ibu bapa dalam apa-
apa jua pekerjaan adalah salah satu cara untuk
menghormati mereka.

 Sikap saling membantu akan dapat mengeratkan


lagi hubungan kasih sayang antara ibu bapa dan
anak-anak.

 Pengajaran dalam agama Buddha tersebut adalah


bertepatan dengan pengajaran di dalam
Pendidikan Moral maka sangat sesuai untuk
diaplikasikan oleh para pelajar dalam kehidupan
seharian mereka.
 Guru perlu menitikberatkan nilai- nilai murni
terhadap pengajaran mereka kepada pelajar-
pelajar di sekolah.

 Ini kerana, pelajar- pelajar pada masa kini


mengalami kejutan globalisasi yang mendadak
maka amat penting untuk para guru
menerapkan nilai- nilai murni kepada pelajar
seperti nilai murni hormat- menghormati yang
telah diajar di dalam agama Buddha supaya
dapat melahirkan para pelajar yang berdisiplin
dan memiliki akhlak yang mulia.
• Dalam konteks negara kita, pengajaran nilai
berteraskan pendidikan agama menjadi
semakin penting kerana kepelbagaian
agama yang wujud di negara ini
memerlukan setiap penganutnya memahami
dan menghormati antara satu sama lain.

• Prasangka terhadap orang lain wujud


apabila kita meletakkan minda kita berada
dalam tembok perkauman atau keagamaan
sempit terhadap orang lain.
 Keprihatinan individual yang wujud dalam
diri pelajar dan pertanyaan,yang
dikemukakan oleh mereka mengenai nilai
yang adakalanya sama dalam setiap agama
akan memberikan pengalaman baru
mahupun mengukuhkan lagi pengetahuan
sedia ada mereka yang berkaitan dengan
masalah sosial dan budaya yang lebih luas.
 kepercayaan bahawa sekolah adalah
sebuah institusi sosialisasi yang perlu
berfungsi untuk menyalurkan nilai-nilai
kemanusiaan yang mulia dan diingini oleh
masyarakat Malaysia. Oleh itu, penekanan
terhadap pengajaran berkaitan agama
dalam menonjol dan menerapkan nilai
dalam diri pelajar secara tidak langsung
akan membina pengajaran berkaitan
kewarganegaraan kepada pelajar.
 Buddhisme mementingkan
pengajaran berkaitan nilai dengan
menekankan pembangunan
persekitaran dan pembentukan nilai
yang mempengaruhi tindakan
manusia itu. Kasih sayang tidak
terbatas kepada sesama manusia,
tetapi berkaitan dengan seluruh hal
kehidupan.
 Dalam menerangkan bagaimana pendidikan
agama akan membentuk pendidiakn
kewarganegaraan dalam konteks pengajaran
nilai kasih sayang berlandaskan Buddhisme

 Nilai
kasih sayang dalam Buddhisme : ajaran sila
(moral) Buddha menekankan hukum sejagat
berlandaskan sebab akibat, iaitu perbuatan baik
akan meninggalkan kesan baik, sebaliknya
perbuatan jahat akan meninggalkan kesan buruk
pada individu itu.

 Pastinyakasih sayang terhadap orang lain akan


terbit apabila wujudnya perasaan hormat
menghormati dan saling mempercayai di kalangan
masyarakat majmuk di negara ini
 Hubungan antara pengetahuan yang diperoleh
daripada pengajaran nilai akan diperkukuhkan
lagi dalam amalan agama masing-masing dalam
kehidupan seharian.

 Oleh itu, pengajaran nilai yang diterpakan


berdasarkan pengajaran agama ini bukan sahaja
mendedahkan pelajaran kepada malan agama
yang jelas dan signifikan, malah pada waktu
yang sama mereka ini diberikan peluang untuk
mengembangkan kemahiran yang penting dan
menyuarakan isu moral dalam masyarakat yang
dilihat adakalanya melampaui batas
kemanusiaan.
 Olehitu, kerukunan merupakan hal
yang sangat penting sebelum umat
beragama berbicara tentang
kehidupan berbangsa dan bernegara
yang berkemanusiaan. Kualiti
kerukunan umat beragama itu sendiri
menjadi suatu hal yang asas sebelum
memulakan kehidupan sebagai
manusia yang beriman dan berbudi
luhur.
 Didalam ajaran agama, kita mengalami
rasa kelembutan terhadap diri kita sendiri,
dan menimbulkan rasa sebuah
persahabatan terhadap orang lain. Rasa
persahabatan dan belas kasihan
menjadikan kita lebih komited terhadap diri
sendiri untuk mewujudkan kerjasama
dengan semua mahluk hidup lainnya.
 Agama Buddha merupakan sebuah
agama bebas.
 Gabungan gabungan beberapa agama
dan idea.
 Memberi penekanan terhadap konsep
keadilan.
 Ajarannya menjurus kepada bertingkah
laku baik.
 Jalan Lapan lapis
 Perintah 10
 Nilai keadilan dalam P&P boleh ditemui
dalam ajaran Buddha.
 Dalam Jalan Lapan Lapis iaitu Lapisan Ketiga
menekankan penganutnya bercakap benar
dalam percakapan dan perkataan
 Terdapat juga dalam Perintah Ke Empat iaitu
tidak boleh menipu atau berbohong sesama
manusia.
 Kandungan objektif P&P pendidikan moral
mengkehendaki murid mengamalkan
perlakuan bermoral secara adil
 Nilai tidak sama setiap tingkatan
 Guru tidak terkeliru dalam penyampaian
nilai tersebut.
 Tidak merujuk keadilan pada siapa dan
bagaimana nilai adil itu.
 Contoh:
 Tingkatan 1- Nilai adil terhadap keluarga
 Tingkatan 3- Nilai adil terhadap
masyarakat.
 Murid
tidak dapat memahami makna
sebenar adil

 Rasa bosan dalam diri pelajar kerana


nilai sama setiap tahun diajarkan.

 Kekeliruandalam mengaplikasikan nilai


adil dalam kehidupan seharian.
 Guru
membuat rujukan rancangan
pengajaran terlebih dahulu.

 Menyelitkannilai agama dalam nilai adil


yang diajarkan. Contohnya dalam ajaran
agama Buddha.

 Tidaktertakluk dalam satu agama


sahaja
INSTITUSI KEKELUARGAAN

 Nilai adil penting dalam institusi


keluarga.
 Ibu bapa berperanan menerapkan nilai
adil kepada setiap ahli keluarga.
 Contohnya dalam hal memeberikan
pendidikan kepada anak-anak.
 Tidak boleh timbul pilih kasih kepada
anak-anak.
 Penipuan dalam pembahagian harta
pusaka.

 Berlakukerana tidak ada sifat amanah


dan adil dalam menguruskan harta.

 DalamBuddha melarang melakukan


penipuan.

 Dianggap
perbuatan keji dan
menimbulkan rasa marah terhadap
mangsa penipuan
NEGARA

 Berlaku
penipuan, penyelewengan dan
sebagainya.

 Disebabkan permainan politik hanya


jaga kepentingan tertentu sahaja.
 Dalampemberian ganjaran kepada mereka
menyokong dan pandai mengampu.

 Jelas dilihat tiada nilai adil.


KEHAKIMAN

 Menentukan pesalah yang dihukum.

 Bersalah
atau tidak berdasarkan hebatnya
peguam dan bukti.

 Kemungkinan berlaku tidak adil besar


kerana wujud bukti palsu.

 Mereka yang bersalah boleh disabitkan


bersalah jika tiada bukti kukuh.
 Dalamajaran Buddha berkaitan Perintah
Ke Empat menyentuh tidak boleh
menipu dan berbohong sesama
manusia.

 Jika
bercakap benar, mereka telah
berlaku adil.

 Relevanuntuk Buddha diamalkan dalam


pendidikan moral.
 Nilaimoral sukar untuk dipraktikan
dalam kehidupan seharian
 Pelajar belajar hanya semata-mata lulus
peperiksaan.
 Tiada penilaian benar-benar
memastikan sama ada pengajaran
tersebut benar-benar memberikan
kesan dalam diri pelajar.
 Kesimpulannya, pegangan agama yang
kukuh sahaja boleh menjadi pegangan
hidup.