P. 1
21 wayang

21 wayang

|Views: 2,225|Likes:
Dipublikasikan oleh neviii

More info:

Published by: neviii on Oct 12, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2015

pdf

text

original

1.

PUNTADEWA (BATHARA DARMA/YUDHISTIRA)
 Putra pembarep Prabu Pandhu Dewanata karo Dewi Kunthi.

 Sedulur nunggal ibu → Werkudara lan Janaka.  Sedulur nunggal bapa → Nakula lan Sadewa.
 Kelimane diarani Pandhawa.

 Sesebutan liyane
Dwijakangka.

:

Puntadewa,

Yudhistira,

Darmakusuma,

Darmaputra,

 Yudhistira iku putrane Prabu Pandhu, nanging sejatine putrane Dewa Darma, mula uga diarani Darmaputra (Puntadewa iku titisane Bethara Darma).

 Garwane Dewi Drupadi → peputra siji aran raden Pancawala.  Kadunungan getih putih → mula watake sabar, narima, ora bisa nesu, ora gelem
goroh, wicaksana, bekti marang Pangeran, lan jujur.

 Pusakane → Jamus Kalimasada (paringane Bathara Darma), Tumbak Tunggulnaga,
Tumbak Kyai Karawelang.

 Salawase urip mung perang sepisan karo Prabu Salya (Senopatine Kurawa). Jarene
Kresna, Puntadewa siji-sijine sing bisa ngalahake Prabu salya  Ratu ing Ngamarta.

2. WERKUDARA (BATHARA BAYU)
 Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Kunthi sing ke loro.  Awit putra angka loro, mula Werkudara uga sinebat putra pamenggakipun Pandhawa.  Titisane Bathara Bayu.

 Sesebutan liyane

: Bratasena, Bimasena, Haryasena, Bayusiwi, Jagal Abilawa,

Kusumadilaga, Jayalaga.  Ksatriya ing Jodipati (Tunggul Pamenang).

 Garwane 3 → Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, Dewi Urangayu.  Karo Dewi Nagagini → peputra Raden Antareja.  Karo Dewi Arimbi → peputra Raden Gathutkaca.  Karo Dewi Urangayu → peputra Raden Antasena.  Pusakane → Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, lan Gada Lambitamuka.  Aji-ajine → Bandung Bandawasa, Ungkal bener, Blabag Pengantol-antol, Bayu
Bajra.  Ora bisa basa marang sapa wae kejaba karo Sanghyang Wenang lan Dewi Ruci.

 Watak → satya tuhu marang guru, bekti marang ibu, teguh ing janji, bela bebener,
mbrastha angkara, dhemen tetulung, tresna marang kadang, adil.  Bisa mateni Dursasana, Sengkuni, lan Duryudana.  Werkudara tiwas ke papat amarga nalika uripe seneng mangan, rada kasar, lan ora bisa basa. 3. JANAKA (BATHARA INDRA / ARJUNA)  Putra ke telu Prabu Dhewanata lan Dewi Kunthi.

Srikandhi. Larasati.  Kasetriyane Raden Sadewa ana ing Bumirahtawu.  Sadulure ana loro yaiku : Kakrasana lan Dewi Rara Ireng utawa Subadra (Sembadra). Kresna aran Narayana. Dewi Supraba (ing kahyangan).  Tau dadi jagoning nalika mateni Prabi Niwatakawaca. . Palguna.  Mati ing segara wedhi.  Aji-ajine → Panglimunan/malayabumi (bisa meruhi alam kajiman) lan Seipi Angin (bisa lumayu bantere kaya angina)  Garwane → Wara Sembadra. seneng tetulung. Wasudewa. putrane dewi Madrim. Kumbang Ali-ali. kembang wijaya kusuma. Darmagranti. Pandhawa ninggalake Ngastina. Garwane → Dewi Soka. Prabu Satya ora tega mateni Nakula lan Sadewa amarga nakula lan sadewa iku purunanne dhewe. seneng tirakat.  Ksatriya ing Madukara. Indratanaya.  Kasetriyane Raden Nakula ana ing Sawojajar.  Sesebutan liyane Raden Nakula : Pinten. Wisnumurti  Nalika isih enom.  Sadewa tiwas dhisik amarga ing jiwa duwe rasa rumangsa pinter dhewe.  Dadi Senapati Pandhawa nalika ngadepi Basukarna ing perang Bharatayudha. Dewi Dersanala.  Aji-ajine → Balasrewu (yen nesu tiwikrama bisa malih buta gedhe). Panah Pasopati. Guwinda. Garwane → Dewi Pradapa. Janahwi. Tata lair Arjuna putrane Pandhu. Danajaya.  Watake → grapyak.  Nakula banjur sumusul tiwas amarga ing atine duwe rasa rumangsa bagus dhewe. NAKULA (ASWAN) SADEWA (ASWIN)  Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Madrim. Tripala.  Pusakane → Keris Pulanggeni. sarta ngerti sadurunge winarah (ngerti bab kang durung kelakon). sabubare mbuwang kabeh gegamane ing samodra.  Sawise perang Bharatayudha.  Sebutan liyane : Janaka.  Nakula lan Sadewa uga melu andil mateni senapati Ngastina yaiku Prabu Satya.  Sesebutan liyane : Kesawamurti. 4. 5. Permadi/Parmadi. Panah Saratama. nanging sejatine putrane (titisane) Bathara Indra. Padmanaba. Keris Kalanadhah. ora seneng pamer. PRABu kresna  Putrane Prabu Basudewa ing Mandura lan Dewi Rohini. Danardana. solah bawane sarwa sareh.  Narayana meguru marang Begawan Padmanaba lan antuk kanugrahing Dewa awujud senjata cakra baskara.  Lakune tekan ing segara wedhi.  Sesebutan liyane Raden Sadewa : Pangsen.

 Ing perang Bharatayudha. Kresna dadi botohe Pandhawa sing ngatur lakuning perang. 6.  Karo Dewi Pratiwi → Raden Sitija (Setija)  Karo Dewi Jembawati → Raden Samba. grusa-grusu. Karo Pandhawa isih ketemu sedulur. Dewi Retnawati iku putrine Prabu Sri Kanwa.  Sedulure ana loro : Narayana lan Lara Ireng (Wara Subadra) utawa Bratajaya. nanging ora duwe rasa serik utawa gething marang sapa wae.  Duwe garwa Dewi Setyowati putrine Begawan Bagaspati.  Garwane : Dewi Erawati lan putrine Prabu Salya ing Mandaraka.  Watake : brangasan. PRABU SALYA  Enome aran Raden Narasoma.  Putrane Prabu Mandrapati nata ing Madukara lan Dewi Retnawati/Kiswanti. Kabeh sadulure ditresnani. Begawan Kusumawalkita. Dewi Jembawati. sukmanipun metu awah dadi Naga Basuki. cepet nesu. Begawan Curiganata.  Karo Dewi Rukmini → Raden Partajumena.  Karo Dewi Setyaboma → Siti Sundari lan Titisari. 7. Wasi Jaladara.  Peputra : Dewi Irawati digarwa Prabu Baladewa . PRABU BALADEWA  Putrane Prabu Basudewa lan Dewi Rohini.  Baladewa titisane naga Basuki.  Kresna dadi pangayomaning Pandhawa. Uga watak satriya.  Nalika enom aran Kakrasana. yen luput ora pakewuh ngakoni kleru banjur njaluk pangapura  Baladewa ora bisa meruhi perang Bharatayudha amarga tapa ing Grojogan Sewu awit pamrayogane sedulure yaiku Bathara Kresna. kurang petung.  Kresna tau dadi dutaning Pandhawa. Dewi Rukmini.  Kresna uga dadi kusire Harjuna.  Duwe garwa papat → Dewi Pratiwi. Dewi Setyaboma.  Narasoma dadi ratu ing Mandaraka jejuluk Prabu Salya.  Duwe kewajiban bela bebener lan nyingkirake angkara murka.  Bathara Brahma paring pusaka aran Nenggala (tumbak cendhak) kang mapan ing epek-epek tangan lan Alugara awujud gada. Titising bathara wisnu. nalika Harjuna madeg senapati lumawan Basukarna.  Mertapa wonten wana. Nalika jumeneng ratu ing Mandura jejuluk Baladewa amarga tau dadi jagoning dewa ngalahake mungsuh kang ngrusak kahyangan Salendra Bawana  Sesebutan liyane : Balarama. Halayuda.

Nanging Bhisma boten purun soale sampun sumpah. lan Dewi Ambalika.  Bhisma sumpah yen arep wadat.  Sesebutan liyane : Kurupati.  Bhisma mati kaperjaya dening Srikandhi kanthi panah pasopati darbeke Harjuna. Duryudana sasedulure ana 100 mula diarani Sata Kurawa. ora seneng kamukten. cengeng. Suyudana.  Aji-ajine : candrabirawa. kena dipercaya.  Papane ing pratapan Talkandha. BHISMA  Putrane Prabu Sentanu lan Dewi Gangga.  Garwane : Dewi Banowati  Peputra : Raden Lesmana Mandrakumara (Sarjakusuma) lan Dewi Lesmanawati. Dewi Ambika. Badan ngalumpruk ditinggal aji Candabirawa lank ataman Jamus Kalimasada. Gendarisuta. Citragangga. 8. lan kadonyan. 9.  Nalika diadhepi Yudhistira. Bhisma dadi senapati Kurawa. Salya gugur ing rananggana. lila legawa.  Bhisma melu sayembara kanggo nggolekke bojo Citragangga lan Citrawirya. Jakapitana. kendel. apa maneh pamomonge sengkuni. ambeg darma utama. Salya mulat lamun iku satriya getih putih. ririh. DURYUDANA  Duryudana putra pembarepe Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari.Dewi Surtikanthi kagarwa Adipati Karna Dewi Banowati kagarwa Prabu Duryudana Raden Burisrawa Raden Rukmarata  Ing perang Bharatayudha Salya dadi kusire Karna. Ganggaputra. Dewi Amba tetep nyuwun digarwa Bhisma.  Bhisma uga sinebut Dewa Brata. Tripamengsah. .  Amarga kaluhurane budi. ora kepengin dadi ratu. 99 kakung lan 1 wadon asma Dewi Dursilawati. Ora ana sing wani karo Bhisma kejaba Resi Seta. Bhisma menang nanging Dewi Amba boten purun dinikahake kalian Citragangga utawi Citrawirya. ora gelem prihatin.  Bhisma diwenehi pusaka Cucukdhandhang kanggo nglawan Resi Seta. Jayapitana. Sata → satus lan kurawa → turunane darah kuru. sabar. Bhisma masrahake Negara Ngastina marang sedulure tunggal bapa yaiku R.  Bhisma sawijining resi sing sekti mahambara.  Watak : ala. deksura (siya-siya) mligine marang Pandhawa. ora bakal duwe bojo lan bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng nata ing Ngastinapura. Bhisma melu sayembara sapa sing bisa ngalahake Wamuka lan Harimuka Putrane raja Kasindra arep dinikahake kalian Dewi Amba.  Ing perang Bharatayudha Bhisma tetep netepi janji bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng ing Ngastina.

 Garwane → Dewi Surtikanthi. uga ora tau kasil amarga suthik prihatin. Raden Suryaputra. braok. Kunthi keset sirahe Dursasana lan getihe kanggo karmas ing rikmane.  Peputra → Raden Warsasen.  Perang tandhing yuda karo Janaka.  Putrane → Dursala. (karna : kuping). Raden Warsakusuma. Dewi Karnawati. Sadurunge Kunthi kagarwa Prabu Pandhu Dewanata. DURSASANA  Dursasana saka tembung dur tegese ala. sasana tegese papan.  Lair saka talingane Dewi Kunthi. pandhawa perang karo Duryudana (perang Bharatayudha). angkuh. Marang sapadha-padha ugal-ugalan.  Satriya ing Banjarjunut. Pandhu Dhewanata kang tengeng lan Dewi Kunthi kang sedheng (selingkuh).  Bisa ngrebut senjata kyai Wijayandanu disengkaake ngaluhur padha derajate karo satriya Ngastina. Dursasana mati. cengengesan. Karna gugur ing renanggana minangka satriyatama  Ksatriya ing Ngastina. Netrane Dewi Gendari cumloroh cahaya lan ngenengi awake Duryudana. . Basusena. seneng dakwenang lan deksiya. ngumbar swara. 11. umukan. emane ana bagian awak kang ora kena sorot yaiku papan wewadining wong lanang. ngedir-edirake awake kang gagah prakosa.  Dursasana tiwas amarga dipotheng-potheng Werkudara. amarga dayane netra saka Ibu Dewi Gendari. ADIPATI KARNA  Putrane Dewi Kunthi lan Prabu Bathara Surya. cengengesan. Yen duwe gegayuhan.  Watak : ala.  Garwane → Dewi Saltani. Suryatmaja. dibanting awake ajur mumur amarge ngece wong tuwane Werkudara.  Dijenengke karna amarga lair saka kuping. Dursasana yaiku papane piala lan tansah gawe piala ing sadhengah papan.  Jejuluk Adipati Karna ing Negara Ngawangga. Amarga sebutan Negara Ngastina. 10. Suryatanaya.  Duryudana ora empan gegaman. Nanging dimenangake Janaka nganggo panah Pasopati. Pritapura.  Dilarung ing Begawan Gangga ditemu lan diakui putra karo Adirata (kusir kreta Ngastina).  Sesebutan liyane : Basukarna.  Putrane Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari kang angka loro. dijambak rambute. polahe sarwa digawe-gawe. bengak bengok.  Duryudana kalah dening Werkudara namakake Kuku Pancanaka ing planangane Duryudana.

Werkudara.  Garwane ana loro yaiku : Siti Sundari lan Dewi Utari. Gendhawa lepas. Kacanegara. matine amarga gendhawa ing bahune dipanah. pedhang. ora bakal kuwalat sanajan mabur ing dhuwur papan kang wingit.  Ing perang Bharatayudha. 13. ABIMANYU  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Wara Sembadra uga sinebut Raden Angkawijaya. tapa brata kaya ramane Raden Harjuna. Bimasuta Arimbatmaja.  Kagarwa Prabu Pandhu Dewanata ratu ing Astina. kabeh tumancep ing awake. lelana.  Duwe aji Narantaka paringane Resi Seta. dayane bisa mabur tanpa elar. Antasena (adhine)  Gathotkaca kondhang satriya otot kawat balung wesi.  Peputra Puntadewa.  Kunthi uga ngemong putrane Madrim (garwane enom Prabu Pandhu) aran Nakula lan Sadewa. sumsum gegala. yen perang tandange kaya sikatan nyamber walang. Duwe kotang Antakusuma.  Raden Abimanyu iku alus bebudene.  Gathutkaca satriya kang cukat trengginas. GATHUTKACA  Putrane Werkudara lan Dewi Arimbi  Satriya ing Pringgadani. Aji Adhityaherdaya kuwi paringane Resi Druwasa. Senaputra. Abimanyu tiwas ing rananggana. Jayamurcita. nglungguhi jejer satriyatama. KUNTHI  Putrine Prabu Kunthiboja ratu ing Mandura lan Dewi Bondhasari  Sebutan liyane Dewi Prita.  Mapan ing kasatriyan Plangkawati. Sing kadunungan wahyu iku bakal bisa nurunake ratu ing tanah Jawa.  Kagungan putra siji karo Dewi Utari aran Raden Parikesit. Karo Pergiwa peputra siji aran Raden Sasikirana. lan Janaka. Abimanyu diranjap gegaman dening mungsuh. . dhemen tetulung.  Garwane : Dewi pergiwa putrine Raden Harjuna.  Sesebutan liyane : Bambang Tetuka.  Duwe aji Adhityaherdaya (ajiputra Wekasing Rasa Tunggal Sabda Tanpa Lawanan) kang isa ngrawuhake para dewa lan bakal ngabulake panjaluke lan bisa nulak pepesthen ala. Gugur minangka satriyatama. bisa mabur tanpa elar.  Abimanyu mati saka sumpahe dhewe.12.  Sedulure tunggal bapa : Antareja (kangmase). tumbak.  Abimanyu kadunungan wahyu wiji ratu aran Cakraningrat. bisa turu kepenak ing angkasa/mega. Krincingwesi. panah. Nanging ora mati. 14.

dewa.  Antareja dikon ndilat tipaking Kresna. ANTASENA  Putrane Raden Werkudara lan Dewi Urangayu. Antasena duwe sungut. Gathutkaca bedhah Negara Ngastina .  Wisanggeni ora empan dikrocok gegaman. banjur ditableg nganggo watu.  Antasena dadi memaniking jagad. Antareja mati munggah swarga. idune mawa wisa. Dewi Nagagini putrane Sanghyang Hanantaboga ing Saptapratala. Dewi Dersanala putrine Bathara Brahma. Antasena. lewat Raden Janaka yaiku pakdhene.  Kresna banjur tumindak.  Antareja duwe kasekten bisa ambles bumi. blaka suda. Antasena. Antasena mati. lan sekti. ora seneng nyimpen wedi. lan bisa ambles bumi kaya Antareja. Duwe caping.  Antasena satriya kang bagus nanging uga duwe sisik. nanging kleru ndilat tipaking dhewe. Antasena kejegur sumur. sebabe Antasena gelem mati yen munggah swarga karo kangmase Antareja lan adhine Wisanggeni.  Wisanggeni nganti patine ngawula ing Pandhawa. Manik iku inten tegese Antasena bisa dadi cahya pepadhang tumrap kang nembe nandhang ribet. Basunanda.  Nalika diajak Kresna niliki swargane ing tengah dalan wis digawe sumur. marang apa kang bakal dumadi (ngerti sadurunging winarah)  Tindake kaya werkudara ora bisa migunakake tata krama kanthi becik. yen udan ora kudanan.  Antareja wis tau mbedah Negara Ngastina bebarengan karo adhi-adhine Gathutkaca. 16. Ngastina bedhah. Wisanggeni dadi ratu.  Antareja iki satriya bagus rupane nanging awake duwe sisik kaya para leluhur sing wujud naga (ula gedhe).  Ajine yaiku duwe wisa kang ana idune.  Yen karo Antareja. 17. ngajak Antasena marang swargane. Tapak sikile mungsuh kadilat Antareja mungsuhe bakal mlonyoh awake. ANTAREJA  Putrane Werkudara lan Dewi Nagagini. ora mati dicemplungake ing kawah. ceplas-ceplos omongane. mbranyak wedanane. Antasena iku adhine tunggal bapa seje ibu.  Wisanggeni bocah bagus rupane. 15. WISANGGENI  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Palupi/Dewi Dersanala. Yen perang mothol gulune mungsuh.  Antarena ora bisa mati kejaba dicemplungake sumur ing kahyangan.  Gathutkaca matine dipanah dening Basukarna. jujur. lan Wisanggeni (putrane Raden Janaka). kendel.parane para resi.  Tau karo sedulure Antareja. yen panas ora kepanasen.

 Putrane Pandhu kaliyan Dewi Kunthi : Yudhistira → titisane Darma Werkudara → titisane Bayu Arjuna → titisane Indra  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Madrim : . Pandhu mboyong putrid telu. Dhestarata uga cacat wuta. D Gendari. nantang marang Dhestarata. Buta amping-amping beteng. Sing dilairake wujud daging uwil-uwil. PANDHU DEWANATA  Putrane Prabu Abiyasa nata Ngastina karo Dewi Ambalika. wedi banjur nutupi raine  Garwane Dhestarata yaiku Dewi Gendari. 19. DHESTARATA  Dhestarata utawa Dhestarasta putrane Begawan Abiyasa karo Dewi Ambika. apa kang digrayang mesthi lebur ajur mumur tanpa dadi.  Pandhu duwe sedulur tuwa seje ibu yaiku Dhestarata. Dayane.  Dhestarata iku wuta. ambalika. Kunthi. Bentheng kagrayang Dhestarata ambrol nanging ngebruki Dhestarata dhewe. Nalika kondur saking lelana Pandhu ngasta putrid telu cacahe. amarga nalika Ambika weruh blegere Abiyasa. Dewi Kunthi. Daging mau banjur ditutupi godhong lumbu lajeng daging bisa dadi bayi. yaiku D.  Begawan Abiyasa sawijining atapa kang uripe ana ngalas. Gendari wiring lan sumpah ora bakal akur kaliyan turune Pandhu  Putrane Dhestarata karo D.  Nanging garwane Kunthi duwe aji Adhityaherdhaya sing bisa paring putra.  Nalika Pandhu seda. Banjur Pandhu ndhawuhi Dhestarata amarga ora bisa ngerti (wuta) banjur mung digerayangi lan pamilihe tiba Gendari. 18. Dewi Madrim. nalika Pandhu menang sayembara. lan Madrim.  Pandhu Dewanata lair pucet lan tengeng amarga nalika andon asmara Dewi Ambalika wedi weruh pasuryane Prabu Abiyasa lan sirahe montang-manting ngiwo nengen. Sing mbarep aran Duryudana lan sing wadon mung siji aran dewi Dursilawati. Negara dititipake marang Dhestarata  Dhestarata mati saka pokale dhewe.  Garwane Pandhu Dewi Kunthi lan Dewi Madrim  Nalika mbeburu kaliyan Dewi Madrim. Gendari cacahe satus (sata) mula aran sata kurawa. Dewi Gendari.  Pandhu iku satriya ingkang seneng lelana. D. Dhestarata mateg aji Lebur Sakethi. Pandhu manah kidang sing lagi andon asmara Kidang wadon mati. Dhestarata mati. Wisanggeni dibanjut marang Sanghyang Wenang amarga dadi pepalang anane perang Bharatayudha. Dewi Gendari iku tetriman saka Pandhu  Ceritane mangkene. kidang lanang sing jelmaan Resi Kindhama menehi sabda sesuk yen Pandhu andon asmara marang garwane bakal nemoni pati.  Pandhu jumeneng nata ing Ngastina kanthi jejuluk Prabu Pandhu Dewanata.

Aswan → Nakula Aswin → Sadewa  Pandhu mati kaya sabdane Resi Kindhama. nalika andon asmara kaliyan Dewi Madrim. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->