1.

PUNTADEWA (BATHARA DARMA/YUDHISTIRA)
 Putra pembarep Prabu Pandhu Dewanata karo Dewi Kunthi.

 Sedulur nunggal ibu → Werkudara lan Janaka.  Sedulur nunggal bapa → Nakula lan Sadewa.
 Kelimane diarani Pandhawa.

 Sesebutan liyane
Dwijakangka.

:

Puntadewa,

Yudhistira,

Darmakusuma,

Darmaputra,

 Yudhistira iku putrane Prabu Pandhu, nanging sejatine putrane Dewa Darma, mula uga diarani Darmaputra (Puntadewa iku titisane Bethara Darma).

 Garwane Dewi Drupadi → peputra siji aran raden Pancawala.  Kadunungan getih putih → mula watake sabar, narima, ora bisa nesu, ora gelem
goroh, wicaksana, bekti marang Pangeran, lan jujur.

 Pusakane → Jamus Kalimasada (paringane Bathara Darma), Tumbak Tunggulnaga,
Tumbak Kyai Karawelang.

 Salawase urip mung perang sepisan karo Prabu Salya (Senopatine Kurawa). Jarene
Kresna, Puntadewa siji-sijine sing bisa ngalahake Prabu salya  Ratu ing Ngamarta.

2. WERKUDARA (BATHARA BAYU)
 Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Kunthi sing ke loro.  Awit putra angka loro, mula Werkudara uga sinebat putra pamenggakipun Pandhawa.  Titisane Bathara Bayu.

 Sesebutan liyane

: Bratasena, Bimasena, Haryasena, Bayusiwi, Jagal Abilawa,

Kusumadilaga, Jayalaga.  Ksatriya ing Jodipati (Tunggul Pamenang).

 Garwane 3 → Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, Dewi Urangayu.  Karo Dewi Nagagini → peputra Raden Antareja.  Karo Dewi Arimbi → peputra Raden Gathutkaca.  Karo Dewi Urangayu → peputra Raden Antasena.  Pusakane → Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, lan Gada Lambitamuka.  Aji-ajine → Bandung Bandawasa, Ungkal bener, Blabag Pengantol-antol, Bayu
Bajra.  Ora bisa basa marang sapa wae kejaba karo Sanghyang Wenang lan Dewi Ruci.

 Watak → satya tuhu marang guru, bekti marang ibu, teguh ing janji, bela bebener,
mbrastha angkara, dhemen tetulung, tresna marang kadang, adil.  Bisa mateni Dursasana, Sengkuni, lan Duryudana.  Werkudara tiwas ke papat amarga nalika uripe seneng mangan, rada kasar, lan ora bisa basa. 3. JANAKA (BATHARA INDRA / ARJUNA)  Putra ke telu Prabu Dhewanata lan Dewi Kunthi.

 Narayana meguru marang Begawan Padmanaba lan antuk kanugrahing Dewa awujud senjata cakra baskara. Larasati. PRABu kresna  Putrane Prabu Basudewa ing Mandura lan Dewi Rohini. putrane dewi Madrim. Danajaya. Tata lair Arjuna putrane Pandhu. Tripala. Garwane → Dewi Soka. ora seneng pamer. Dewi Supraba (ing kahyangan). Palguna. sarta ngerti sadurunge winarah (ngerti bab kang durung kelakon).  Nakula banjur sumusul tiwas amarga ing atine duwe rasa rumangsa bagus dhewe. Wisnumurti  Nalika isih enom. Wasudewa. seneng tetulung. Pandhawa ninggalake Ngastina. Prabu Satya ora tega mateni Nakula lan Sadewa amarga nakula lan sadewa iku purunanne dhewe.  Kasetriyane Raden Sadewa ana ing Bumirahtawu. 4. Srikandhi.  Kasetriyane Raden Nakula ana ing Sawojajar. Dewi Dersanala.  Aji-ajine → Panglimunan/malayabumi (bisa meruhi alam kajiman) lan Seipi Angin (bisa lumayu bantere kaya angina)  Garwane → Wara Sembadra. Keris Kalanadhah. nanging sejatine putrane (titisane) Bathara Indra. NAKULA (ASWAN) SADEWA (ASWIN)  Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Madrim. solah bawane sarwa sareh. Panah Saratama. Garwane → Dewi Pradapa.  Dadi Senapati Pandhawa nalika ngadepi Basukarna ing perang Bharatayudha.  Sadewa tiwas dhisik amarga ing jiwa duwe rasa rumangsa pinter dhewe. Darmagranti. . Indratanaya. Kresna aran Narayana.  Watake → grapyak.  Mati ing segara wedhi. Permadi/Parmadi.  Sebutan liyane : Janaka.  Sesebutan liyane : Kesawamurti.  Sawise perang Bharatayudha. kembang wijaya kusuma.  Tau dadi jagoning nalika mateni Prabi Niwatakawaca. Danardana.  Lakune tekan ing segara wedhi. Guwinda.  Aji-ajine → Balasrewu (yen nesu tiwikrama bisa malih buta gedhe).  Pusakane → Keris Pulanggeni.  Ksatriya ing Madukara.  Sadulure ana loro yaiku : Kakrasana lan Dewi Rara Ireng utawa Subadra (Sembadra). Janahwi.  Sesebutan liyane Raden Nakula : Pinten. sabubare mbuwang kabeh gegamane ing samodra.  Nakula lan Sadewa uga melu andil mateni senapati Ngastina yaiku Prabu Satya.  Sesebutan liyane Raden Sadewa : Pangsen. 5. Panah Pasopati. Kumbang Ali-ali. Padmanaba. seneng tirakat.

PRABU SALYA  Enome aran Raden Narasoma. Dewi Setyaboma.  Nalika enom aran Kakrasana. Uga watak satriya. Karo Pandhawa isih ketemu sedulur.  Karo Dewi Rukmini → Raden Partajumena.  Garwane : Dewi Erawati lan putrine Prabu Salya ing Mandaraka. Begawan Curiganata.  Kresna uga dadi kusire Harjuna. Dewi Jembawati.  Baladewa titisane naga Basuki. Dewi Rukmini. kurang petung.  Sedulure ana loro : Narayana lan Lara Ireng (Wara Subadra) utawa Bratajaya. Halayuda. PRABU BALADEWA  Putrane Prabu Basudewa lan Dewi Rohini. Nalika jumeneng ratu ing Mandura jejuluk Baladewa amarga tau dadi jagoning dewa ngalahake mungsuh kang ngrusak kahyangan Salendra Bawana  Sesebutan liyane : Balarama.  Bathara Brahma paring pusaka aran Nenggala (tumbak cendhak) kang mapan ing epek-epek tangan lan Alugara awujud gada.  Kresna tau dadi dutaning Pandhawa. cepet nesu.  Ing perang Bharatayudha.  Karo Dewi Setyaboma → Siti Sundari lan Titisari. sukmanipun metu awah dadi Naga Basuki.  Duwe garwa Dewi Setyowati putrine Begawan Bagaspati. Kabeh sadulure ditresnani.  Peputra : Dewi Irawati digarwa Prabu Baladewa .  Duwe kewajiban bela bebener lan nyingkirake angkara murka.  Duwe garwa papat → Dewi Pratiwi.  Karo Dewi Pratiwi → Raden Sitija (Setija)  Karo Dewi Jembawati → Raden Samba. Wasi Jaladara. Dewi Retnawati iku putrine Prabu Sri Kanwa. Titising bathara wisnu.  Mertapa wonten wana.  Putrane Prabu Mandrapati nata ing Madukara lan Dewi Retnawati/Kiswanti. Begawan Kusumawalkita. Kresna dadi botohe Pandhawa sing ngatur lakuning perang. 7. grusa-grusu. yen luput ora pakewuh ngakoni kleru banjur njaluk pangapura  Baladewa ora bisa meruhi perang Bharatayudha amarga tapa ing Grojogan Sewu awit pamrayogane sedulure yaiku Bathara Kresna. nalika Harjuna madeg senapati lumawan Basukarna.  Narasoma dadi ratu ing Mandaraka jejuluk Prabu Salya.  Watake : brangasan.  Kresna dadi pangayomaning Pandhawa. 6. nanging ora duwe rasa serik utawa gething marang sapa wae.

kendel.  Bhisma sawijining resi sing sekti mahambara. Salya gugur ing rananggana. kena dipercaya. Bhisma dadi senapati Kurawa. BHISMA  Putrane Prabu Sentanu lan Dewi Gangga. ora seneng kamukten.  Garwane : Dewi Banowati  Peputra : Raden Lesmana Mandrakumara (Sarjakusuma) lan Dewi Lesmanawati. Dewi Amba tetep nyuwun digarwa Bhisma.  Bhisma sumpah yen arep wadat. Ora ana sing wani karo Bhisma kejaba Resi Seta. Duryudana sasedulure ana 100 mula diarani Sata Kurawa. Nanging Bhisma boten purun soale sampun sumpah.  Ing perang Bharatayudha Bhisma tetep netepi janji bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng ing Ngastina. Salya mulat lamun iku satriya getih putih.  Bhisma uga sinebut Dewa Brata. lan Dewi Ambalika. ora gelem prihatin. deksura (siya-siya) mligine marang Pandhawa. ririh. Gendarisuta.  Bhisma melu sayembara kanggo nggolekke bojo Citragangga lan Citrawirya.  Sesebutan liyane : Kurupati. Badan ngalumpruk ditinggal aji Candabirawa lank ataman Jamus Kalimasada.  Watak : ala.  Aji-ajine : candrabirawa.  Papane ing pratapan Talkandha. Jakapitana. Tripamengsah.  Nalika diadhepi Yudhistira. 8. Sata → satus lan kurawa → turunane darah kuru. ambeg darma utama. DURYUDANA  Duryudana putra pembarepe Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari.Dewi Surtikanthi kagarwa Adipati Karna Dewi Banowati kagarwa Prabu Duryudana Raden Burisrawa Raden Rukmarata  Ing perang Bharatayudha Salya dadi kusire Karna. ora kepengin dadi ratu.  Amarga kaluhurane budi. ora bakal duwe bojo lan bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng nata ing Ngastinapura. Jayapitana. lila legawa. Bhisma masrahake Negara Ngastina marang sedulure tunggal bapa yaiku R. lan kadonyan. Dewi Ambika. 9. apa maneh pamomonge sengkuni.  Bhisma diwenehi pusaka Cucukdhandhang kanggo nglawan Resi Seta. Bhisma melu sayembara sapa sing bisa ngalahake Wamuka lan Harimuka Putrane raja Kasindra arep dinikahake kalian Dewi Amba. cengeng. Bhisma menang nanging Dewi Amba boten purun dinikahake kalian Citragangga utawi Citrawirya. Citragangga. Ganggaputra. . 99 kakung lan 1 wadon asma Dewi Dursilawati.  Bhisma mati kaperjaya dening Srikandhi kanthi panah pasopati darbeke Harjuna. sabar. Suyudana.

seneng dakwenang lan deksiya. Raden Warsakusuma. ngedir-edirake awake kang gagah prakosa.  Lair saka talingane Dewi Kunthi.  Putrane Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari kang angka loro. Dursasana yaiku papane piala lan tansah gawe piala ing sadhengah papan. polahe sarwa digawe-gawe.  Jejuluk Adipati Karna ing Negara Ngawangga. bengak bengok. Basusena. Netrane Dewi Gendari cumloroh cahaya lan ngenengi awake Duryudana.  Dijenengke karna amarga lair saka kuping. ngumbar swara. Marang sapadha-padha ugal-ugalan.  Duryudana ora empan gegaman. angkuh. emane ana bagian awak kang ora kena sorot yaiku papan wewadining wong lanang. 10. . dijambak rambute. cengengesan.  Garwane → Dewi Surtikanthi.  Watak : ala. 11. Kunthi keset sirahe Dursasana lan getihe kanggo karmas ing rikmane. dibanting awake ajur mumur amarge ngece wong tuwane Werkudara.  Garwane → Dewi Saltani. DURSASANA  Dursasana saka tembung dur tegese ala. Amarga sebutan Negara Ngastina. Raden Suryaputra. Sadurunge Kunthi kagarwa Prabu Pandhu Dewanata. umukan. uga ora tau kasil amarga suthik prihatin.  Dursasana tiwas amarga dipotheng-potheng Werkudara. cengengesan. Dursasana mati.  Putrane → Dursala.  Sesebutan liyane : Basukarna. Pandhu Dhewanata kang tengeng lan Dewi Kunthi kang sedheng (selingkuh). Karna gugur ing renanggana minangka satriyatama  Ksatriya ing Ngastina. (karna : kuping).  Satriya ing Banjarjunut. pandhawa perang karo Duryudana (perang Bharatayudha). Dewi Karnawati.  Bisa ngrebut senjata kyai Wijayandanu disengkaake ngaluhur padha derajate karo satriya Ngastina. Yen duwe gegayuhan.  Dilarung ing Begawan Gangga ditemu lan diakui putra karo Adirata (kusir kreta Ngastina). Nanging dimenangake Janaka nganggo panah Pasopati.  Perang tandhing yuda karo Janaka. Pritapura. amarga dayane netra saka Ibu Dewi Gendari.  Peputra → Raden Warsasen.  Duryudana kalah dening Werkudara namakake Kuku Pancanaka ing planangane Duryudana. ADIPATI KARNA  Putrane Dewi Kunthi lan Prabu Bathara Surya. sasana tegese papan. braok. Suryatmaja. Suryatanaya.

Krincingwesi. Gugur minangka satriyatama. matine amarga gendhawa ing bahune dipanah.  Peputra Puntadewa.  Sedulure tunggal bapa : Antareja (kangmase). bisa mabur tanpa elar. Jayamurcita. dhemen tetulung.  Abimanyu mati saka sumpahe dhewe. Karo Pergiwa peputra siji aran Raden Sasikirana. lan Janaka. nglungguhi jejer satriyatama.  Gathutkaca satriya kang cukat trengginas.  Garwane : Dewi pergiwa putrine Raden Harjuna.  Garwane ana loro yaiku : Siti Sundari lan Dewi Utari. Abimanyu diranjap gegaman dening mungsuh. .  Mapan ing kasatriyan Plangkawati. dayane bisa mabur tanpa elar. sumsum gegala.  Abimanyu kadunungan wahyu wiji ratu aran Cakraningrat. lelana.  Kagungan putra siji karo Dewi Utari aran Raden Parikesit. kabeh tumancep ing awake.  Duwe aji Narantaka paringane Resi Seta. tumbak. Antasena (adhine)  Gathotkaca kondhang satriya otot kawat balung wesi. Abimanyu tiwas ing rananggana. ora bakal kuwalat sanajan mabur ing dhuwur papan kang wingit. ABIMANYU  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Wara Sembadra uga sinebut Raden Angkawijaya.  Kunthi uga ngemong putrane Madrim (garwane enom Prabu Pandhu) aran Nakula lan Sadewa. Nanging ora mati.  Duwe aji Adhityaherdaya (ajiputra Wekasing Rasa Tunggal Sabda Tanpa Lawanan) kang isa ngrawuhake para dewa lan bakal ngabulake panjaluke lan bisa nulak pepesthen ala.  Sesebutan liyane : Bambang Tetuka. Duwe kotang Antakusuma. KUNTHI  Putrine Prabu Kunthiboja ratu ing Mandura lan Dewi Bondhasari  Sebutan liyane Dewi Prita.  Raden Abimanyu iku alus bebudene. bisa turu kepenak ing angkasa/mega. panah. Kacanegara.  Kagarwa Prabu Pandhu Dewanata ratu ing Astina.  Ing perang Bharatayudha. Werkudara. Gendhawa lepas. yen perang tandange kaya sikatan nyamber walang.12. Sing kadunungan wahyu iku bakal bisa nurunake ratu ing tanah Jawa. 13. pedhang. tapa brata kaya ramane Raden Harjuna. Senaputra. 14. GATHUTKACA  Putrane Werkudara lan Dewi Arimbi  Satriya ing Pringgadani. Bimasuta Arimbatmaja. Aji Adhityaherdaya kuwi paringane Resi Druwasa.

lewat Raden Janaka yaiku pakdhene. Antasena.  Antareja wis tau mbedah Negara Ngastina bebarengan karo adhi-adhine Gathutkaca. idune mawa wisa. ANTAREJA  Putrane Werkudara lan Dewi Nagagini.  Antareja duwe kasekten bisa ambles bumi. jujur.  Wisanggeni nganti patine ngawula ing Pandhawa.parane para resi. Ngastina bedhah. lan sekti. ora mati dicemplungake ing kawah. ora seneng nyimpen wedi. Duwe caping.  Yen karo Antareja. Antasena kejegur sumur. ANTASENA  Putrane Raden Werkudara lan Dewi Urangayu. ngajak Antasena marang swargane. Wisanggeni dadi ratu. 15. Antasena duwe sungut. nanging kleru ndilat tipaking dhewe. Basunanda. yen udan ora kudanan. kendel. Yen perang mothol gulune mungsuh. Gathutkaca bedhah Negara Ngastina . Antasena iku adhine tunggal bapa seje ibu. banjur ditableg nganggo watu.  Wisanggeni bocah bagus rupane. sebabe Antasena gelem mati yen munggah swarga karo kangmase Antareja lan adhine Wisanggeni. Antasena mati. 16.  Antareja iki satriya bagus rupane nanging awake duwe sisik kaya para leluhur sing wujud naga (ula gedhe). lan Wisanggeni (putrane Raden Janaka).  Ajine yaiku duwe wisa kang ana idune. Antareja mati munggah swarga. 17.  Gathutkaca matine dipanah dening Basukarna. blaka suda.  Nalika diajak Kresna niliki swargane ing tengah dalan wis digawe sumur.  Antareja dikon ndilat tipaking Kresna. Tapak sikile mungsuh kadilat Antareja mungsuhe bakal mlonyoh awake. ceplas-ceplos omongane.  Kresna banjur tumindak. Manik iku inten tegese Antasena bisa dadi cahya pepadhang tumrap kang nembe nandhang ribet.  Antasena satriya kang bagus nanging uga duwe sisik. WISANGGENI  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Palupi/Dewi Dersanala. yen panas ora kepanasen. Antasena. mbranyak wedanane. Dewi Dersanala putrine Bathara Brahma.  Tau karo sedulure Antareja. dewa. Dewi Nagagini putrane Sanghyang Hanantaboga ing Saptapratala. marang apa kang bakal dumadi (ngerti sadurunging winarah)  Tindake kaya werkudara ora bisa migunakake tata krama kanthi becik.  Antasena dadi memaniking jagad. lan bisa ambles bumi kaya Antareja.  Wisanggeni ora empan dikrocok gegaman.  Antarena ora bisa mati kejaba dicemplungake sumur ing kahyangan.

18. 19. Gendari wiring lan sumpah ora bakal akur kaliyan turune Pandhu  Putrane Dhestarata karo D. Banjur Pandhu ndhawuhi Dhestarata amarga ora bisa ngerti (wuta) banjur mung digerayangi lan pamilihe tiba Gendari.  Pandhu duwe sedulur tuwa seje ibu yaiku Dhestarata. Nalika kondur saking lelana Pandhu ngasta putrid telu cacahe. Pandhu mboyong putrid telu. Dhestarata uga cacat wuta. Dayane. Wisanggeni dibanjut marang Sanghyang Wenang amarga dadi pepalang anane perang Bharatayudha. Gendari cacahe satus (sata) mula aran sata kurawa.  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Kunthi : Yudhistira → titisane Darma Werkudara → titisane Bayu Arjuna → titisane Indra  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Madrim : .  Pandhu Dewanata lair pucet lan tengeng amarga nalika andon asmara Dewi Ambalika wedi weruh pasuryane Prabu Abiyasa lan sirahe montang-manting ngiwo nengen.  Pandhu jumeneng nata ing Ngastina kanthi jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. Bentheng kagrayang Dhestarata ambrol nanging ngebruki Dhestarata dhewe.  Begawan Abiyasa sawijining atapa kang uripe ana ngalas. ambalika. D. nalika Pandhu menang sayembara. Sing mbarep aran Duryudana lan sing wadon mung siji aran dewi Dursilawati. PANDHU DEWANATA  Putrane Prabu Abiyasa nata Ngastina karo Dewi Ambalika. Pandhu manah kidang sing lagi andon asmara Kidang wadon mati. Kunthi. Dewi Gendari. Negara dititipake marang Dhestarata  Dhestarata mati saka pokale dhewe. D Gendari. Dhestarata mateg aji Lebur Sakethi. nantang marang Dhestarata. DHESTARATA  Dhestarata utawa Dhestarasta putrane Begawan Abiyasa karo Dewi Ambika.  Pandhu iku satriya ingkang seneng lelana. Buta amping-amping beteng.  Dhestarata iku wuta. Sing dilairake wujud daging uwil-uwil. Daging mau banjur ditutupi godhong lumbu lajeng daging bisa dadi bayi. apa kang digrayang mesthi lebur ajur mumur tanpa dadi.  Nalika Pandhu seda.  Garwane Pandhu Dewi Kunthi lan Dewi Madrim  Nalika mbeburu kaliyan Dewi Madrim. yaiku D. Dewi Kunthi. wedi banjur nutupi raine  Garwane Dhestarata yaiku Dewi Gendari. kidang lanang sing jelmaan Resi Kindhama menehi sabda sesuk yen Pandhu andon asmara marang garwane bakal nemoni pati. Dewi Madrim. Dhestarata mati. lan Madrim. amarga nalika Ambika weruh blegere Abiyasa. Dewi Gendari iku tetriman saka Pandhu  Ceritane mangkene.  Nanging garwane Kunthi duwe aji Adhityaherdhaya sing bisa paring putra.

Aswan → Nakula Aswin → Sadewa  Pandhu mati kaya sabdane Resi Kindhama. nalika andon asmara kaliyan Dewi Madrim. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful