P. 1
21 wayang

21 wayang

|Views: 2,256|Likes:
Dipublikasikan oleh neviii

More info:

Published by: neviii on Oct 12, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2015

pdf

text

original

1.

PUNTADEWA (BATHARA DARMA/YUDHISTIRA)
 Putra pembarep Prabu Pandhu Dewanata karo Dewi Kunthi.

 Sedulur nunggal ibu → Werkudara lan Janaka.  Sedulur nunggal bapa → Nakula lan Sadewa.
 Kelimane diarani Pandhawa.

 Sesebutan liyane
Dwijakangka.

:

Puntadewa,

Yudhistira,

Darmakusuma,

Darmaputra,

 Yudhistira iku putrane Prabu Pandhu, nanging sejatine putrane Dewa Darma, mula uga diarani Darmaputra (Puntadewa iku titisane Bethara Darma).

 Garwane Dewi Drupadi → peputra siji aran raden Pancawala.  Kadunungan getih putih → mula watake sabar, narima, ora bisa nesu, ora gelem
goroh, wicaksana, bekti marang Pangeran, lan jujur.

 Pusakane → Jamus Kalimasada (paringane Bathara Darma), Tumbak Tunggulnaga,
Tumbak Kyai Karawelang.

 Salawase urip mung perang sepisan karo Prabu Salya (Senopatine Kurawa). Jarene
Kresna, Puntadewa siji-sijine sing bisa ngalahake Prabu salya  Ratu ing Ngamarta.

2. WERKUDARA (BATHARA BAYU)
 Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Kunthi sing ke loro.  Awit putra angka loro, mula Werkudara uga sinebat putra pamenggakipun Pandhawa.  Titisane Bathara Bayu.

 Sesebutan liyane

: Bratasena, Bimasena, Haryasena, Bayusiwi, Jagal Abilawa,

Kusumadilaga, Jayalaga.  Ksatriya ing Jodipati (Tunggul Pamenang).

 Garwane 3 → Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, Dewi Urangayu.  Karo Dewi Nagagini → peputra Raden Antareja.  Karo Dewi Arimbi → peputra Raden Gathutkaca.  Karo Dewi Urangayu → peputra Raden Antasena.  Pusakane → Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, lan Gada Lambitamuka.  Aji-ajine → Bandung Bandawasa, Ungkal bener, Blabag Pengantol-antol, Bayu
Bajra.  Ora bisa basa marang sapa wae kejaba karo Sanghyang Wenang lan Dewi Ruci.

 Watak → satya tuhu marang guru, bekti marang ibu, teguh ing janji, bela bebener,
mbrastha angkara, dhemen tetulung, tresna marang kadang, adil.  Bisa mateni Dursasana, Sengkuni, lan Duryudana.  Werkudara tiwas ke papat amarga nalika uripe seneng mangan, rada kasar, lan ora bisa basa. 3. JANAKA (BATHARA INDRA / ARJUNA)  Putra ke telu Prabu Dhewanata lan Dewi Kunthi.

 Pusakane → Keris Pulanggeni. Dewi Supraba (ing kahyangan). Garwane → Dewi Pradapa.  Sesebutan liyane Raden Nakula : Pinten. Palguna.  Tau dadi jagoning nalika mateni Prabi Niwatakawaca.  Narayana meguru marang Begawan Padmanaba lan antuk kanugrahing Dewa awujud senjata cakra baskara. Janahwi.  Sesebutan liyane Raden Sadewa : Pangsen. Prabu Satya ora tega mateni Nakula lan Sadewa amarga nakula lan sadewa iku purunanne dhewe. Wisnumurti  Nalika isih enom. Tata lair Arjuna putrane Pandhu. Guwinda. Danajaya. sarta ngerti sadurunge winarah (ngerti bab kang durung kelakon). kembang wijaya kusuma.  Sadewa tiwas dhisik amarga ing jiwa duwe rasa rumangsa pinter dhewe.  Sadulure ana loro yaiku : Kakrasana lan Dewi Rara Ireng utawa Subadra (Sembadra). Padmanaba. putrane dewi Madrim.  Mati ing segara wedhi. Tripala.  Lakune tekan ing segara wedhi. ora seneng pamer.  Sebutan liyane : Janaka. Panah Saratama. PRABu kresna  Putrane Prabu Basudewa ing Mandura lan Dewi Rohini.  Watake → grapyak. Danardana. Pandhawa ninggalake Ngastina. 4. Garwane → Dewi Soka. Larasati. Permadi/Parmadi.  Sesebutan liyane : Kesawamurti.  Aji-ajine → Balasrewu (yen nesu tiwikrama bisa malih buta gedhe). seneng tirakat. sabubare mbuwang kabeh gegamane ing samodra.  Ksatriya ing Madukara.  Nakula lan Sadewa uga melu andil mateni senapati Ngastina yaiku Prabu Satya. Srikandhi. Wasudewa. Kresna aran Narayana.  Sawise perang Bharatayudha.  Kasetriyane Raden Sadewa ana ing Bumirahtawu. seneng tetulung.  Aji-ajine → Panglimunan/malayabumi (bisa meruhi alam kajiman) lan Seipi Angin (bisa lumayu bantere kaya angina)  Garwane → Wara Sembadra. Indratanaya. Kumbang Ali-ali. Darmagranti. 5.  Kasetriyane Raden Nakula ana ing Sawojajar. Dewi Dersanala. NAKULA (ASWAN) SADEWA (ASWIN)  Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Madrim. Keris Kalanadhah. nanging sejatine putrane (titisane) Bathara Indra. solah bawane sarwa sareh. Panah Pasopati. .  Dadi Senapati Pandhawa nalika ngadepi Basukarna ing perang Bharatayudha.  Nakula banjur sumusul tiwas amarga ing atine duwe rasa rumangsa bagus dhewe.

Uga watak satriya. Karo Pandhawa isih ketemu sedulur.  Karo Dewi Rukmini → Raden Partajumena. Wasi Jaladara.  Kresna tau dadi dutaning Pandhawa. nanging ora duwe rasa serik utawa gething marang sapa wae.  Karo Dewi Pratiwi → Raden Sitija (Setija)  Karo Dewi Jembawati → Raden Samba.  Nalika enom aran Kakrasana. PRABU SALYA  Enome aran Raden Narasoma. Dewi Setyaboma.  Putrane Prabu Mandrapati nata ing Madukara lan Dewi Retnawati/Kiswanti. Dewi Retnawati iku putrine Prabu Sri Kanwa. grusa-grusu.  Narasoma dadi ratu ing Mandaraka jejuluk Prabu Salya.  Kresna dadi pangayomaning Pandhawa.  Bathara Brahma paring pusaka aran Nenggala (tumbak cendhak) kang mapan ing epek-epek tangan lan Alugara awujud gada. kurang petung.  Garwane : Dewi Erawati lan putrine Prabu Salya ing Mandaraka. nalika Harjuna madeg senapati lumawan Basukarna. Kresna dadi botohe Pandhawa sing ngatur lakuning perang. 6.  Duwe kewajiban bela bebener lan nyingkirake angkara murka. yen luput ora pakewuh ngakoni kleru banjur njaluk pangapura  Baladewa ora bisa meruhi perang Bharatayudha amarga tapa ing Grojogan Sewu awit pamrayogane sedulure yaiku Bathara Kresna.  Ing perang Bharatayudha. sukmanipun metu awah dadi Naga Basuki.  Sedulure ana loro : Narayana lan Lara Ireng (Wara Subadra) utawa Bratajaya. Begawan Kusumawalkita. Dewi Jembawati.  Baladewa titisane naga Basuki.  Watake : brangasan.  Kresna uga dadi kusire Harjuna. cepet nesu. Titising bathara wisnu.  Duwe garwa Dewi Setyowati putrine Begawan Bagaspati. Nalika jumeneng ratu ing Mandura jejuluk Baladewa amarga tau dadi jagoning dewa ngalahake mungsuh kang ngrusak kahyangan Salendra Bawana  Sesebutan liyane : Balarama. Halayuda.  Mertapa wonten wana. Dewi Rukmini. Kabeh sadulure ditresnani. 7. PRABU BALADEWA  Putrane Prabu Basudewa lan Dewi Rohini. Begawan Curiganata.  Peputra : Dewi Irawati digarwa Prabu Baladewa .  Duwe garwa papat → Dewi Pratiwi.  Karo Dewi Setyaboma → Siti Sundari lan Titisari.

Gendarisuta. . 9. apa maneh pamomonge sengkuni. Bhisma menang nanging Dewi Amba boten purun dinikahake kalian Citragangga utawi Citrawirya. 99 kakung lan 1 wadon asma Dewi Dursilawati.  Sesebutan liyane : Kurupati. Salya mulat lamun iku satriya getih putih. Citragangga. lan kadonyan. ora seneng kamukten. Ganggaputra.  Bhisma sumpah yen arep wadat.  Bhisma melu sayembara kanggo nggolekke bojo Citragangga lan Citrawirya.  Papane ing pratapan Talkandha. Suyudana. DURYUDANA  Duryudana putra pembarepe Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari.Dewi Surtikanthi kagarwa Adipati Karna Dewi Banowati kagarwa Prabu Duryudana Raden Burisrawa Raden Rukmarata  Ing perang Bharatayudha Salya dadi kusire Karna. ora gelem prihatin.  Amarga kaluhurane budi.  Bhisma uga sinebut Dewa Brata. Bhisma dadi senapati Kurawa. deksura (siya-siya) mligine marang Pandhawa. Ora ana sing wani karo Bhisma kejaba Resi Seta.  Garwane : Dewi Banowati  Peputra : Raden Lesmana Mandrakumara (Sarjakusuma) lan Dewi Lesmanawati.  Watak : ala. ririh. Bhisma masrahake Negara Ngastina marang sedulure tunggal bapa yaiku R. Duryudana sasedulure ana 100 mula diarani Sata Kurawa. kena dipercaya. ambeg darma utama.  Bhisma mati kaperjaya dening Srikandhi kanthi panah pasopati darbeke Harjuna. Dewi Ambika. kendel. sabar. Salya gugur ing rananggana. Dewi Amba tetep nyuwun digarwa Bhisma.  Ing perang Bharatayudha Bhisma tetep netepi janji bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng ing Ngastina.  Bhisma diwenehi pusaka Cucukdhandhang kanggo nglawan Resi Seta.  Aji-ajine : candrabirawa. Jayapitana. 8. Sata → satus lan kurawa → turunane darah kuru. cengeng. ora bakal duwe bojo lan bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng nata ing Ngastinapura. lila legawa. Jakapitana. ora kepengin dadi ratu. Badan ngalumpruk ditinggal aji Candabirawa lank ataman Jamus Kalimasada. Tripamengsah. lan Dewi Ambalika. Nanging Bhisma boten purun soale sampun sumpah. BHISMA  Putrane Prabu Sentanu lan Dewi Gangga.  Nalika diadhepi Yudhistira. Bhisma melu sayembara sapa sing bisa ngalahake Wamuka lan Harimuka Putrane raja Kasindra arep dinikahake kalian Dewi Amba.  Bhisma sawijining resi sing sekti mahambara.

 Peputra → Raden Warsasen.  Sesebutan liyane : Basukarna. Kunthi keset sirahe Dursasana lan getihe kanggo karmas ing rikmane. braok. amarga dayane netra saka Ibu Dewi Gendari. Sadurunge Kunthi kagarwa Prabu Pandhu Dewanata. sasana tegese papan. Suryatmaja.  Watak : ala.  Satriya ing Banjarjunut. Yen duwe gegayuhan. Dursasana yaiku papane piala lan tansah gawe piala ing sadhengah papan.  Jejuluk Adipati Karna ing Negara Ngawangga.  Perang tandhing yuda karo Janaka.  Garwane → Dewi Surtikanthi. bengak bengok. Raden Suryaputra.  Bisa ngrebut senjata kyai Wijayandanu disengkaake ngaluhur padha derajate karo satriya Ngastina. ngumbar swara.  Dijenengke karna amarga lair saka kuping. pandhawa perang karo Duryudana (perang Bharatayudha). Dursasana mati.  Lair saka talingane Dewi Kunthi.  Duryudana ora empan gegaman. Raden Warsakusuma. cengengesan. Pandhu Dhewanata kang tengeng lan Dewi Kunthi kang sedheng (selingkuh). umukan. DURSASANA  Dursasana saka tembung dur tegese ala. Basusena.  Putrane → Dursala.  Duryudana kalah dening Werkudara namakake Kuku Pancanaka ing planangane Duryudana. uga ora tau kasil amarga suthik prihatin. Suryatanaya. ADIPATI KARNA  Putrane Dewi Kunthi lan Prabu Bathara Surya. Marang sapadha-padha ugal-ugalan. cengengesan. dijambak rambute. polahe sarwa digawe-gawe. Dewi Karnawati.  Dilarung ing Begawan Gangga ditemu lan diakui putra karo Adirata (kusir kreta Ngastina).  Putrane Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari kang angka loro.  Garwane → Dewi Saltani. Pritapura.  Dursasana tiwas amarga dipotheng-potheng Werkudara. ngedir-edirake awake kang gagah prakosa. Netrane Dewi Gendari cumloroh cahaya lan ngenengi awake Duryudana. 11. Nanging dimenangake Janaka nganggo panah Pasopati. . 10. Amarga sebutan Negara Ngastina. seneng dakwenang lan deksiya. (karna : kuping). emane ana bagian awak kang ora kena sorot yaiku papan wewadining wong lanang. dibanting awake ajur mumur amarge ngece wong tuwane Werkudara. angkuh. Karna gugur ing renanggana minangka satriyatama  Ksatriya ing Ngastina.

Werkudara.  Sesebutan liyane : Bambang Tetuka. GATHUTKACA  Putrane Werkudara lan Dewi Arimbi  Satriya ing Pringgadani.  Duwe aji Adhityaherdaya (ajiputra Wekasing Rasa Tunggal Sabda Tanpa Lawanan) kang isa ngrawuhake para dewa lan bakal ngabulake panjaluke lan bisa nulak pepesthen ala.12. ora bakal kuwalat sanajan mabur ing dhuwur papan kang wingit. ABIMANYU  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Wara Sembadra uga sinebut Raden Angkawijaya. .  Garwane : Dewi pergiwa putrine Raden Harjuna. pedhang. sumsum gegala.  Kagungan putra siji karo Dewi Utari aran Raden Parikesit. Krincingwesi. Kacanegara. Abimanyu diranjap gegaman dening mungsuh. 13. lan Janaka. Senaputra.  Ing perang Bharatayudha. lelana.  Peputra Puntadewa. kabeh tumancep ing awake. tapa brata kaya ramane Raden Harjuna. Bimasuta Arimbatmaja. 14. bisa mabur tanpa elar.  Abimanyu kadunungan wahyu wiji ratu aran Cakraningrat. Nanging ora mati. Gugur minangka satriyatama. nglungguhi jejer satriyatama. dhemen tetulung. Abimanyu tiwas ing rananggana.  Kagarwa Prabu Pandhu Dewanata ratu ing Astina. Aji Adhityaherdaya kuwi paringane Resi Druwasa.  Mapan ing kasatriyan Plangkawati. yen perang tandange kaya sikatan nyamber walang.  Abimanyu mati saka sumpahe dhewe.  Sedulure tunggal bapa : Antareja (kangmase).  Kunthi uga ngemong putrane Madrim (garwane enom Prabu Pandhu) aran Nakula lan Sadewa.  Duwe aji Narantaka paringane Resi Seta. Sing kadunungan wahyu iku bakal bisa nurunake ratu ing tanah Jawa. Jayamurcita. Antasena (adhine)  Gathotkaca kondhang satriya otot kawat balung wesi. KUNTHI  Putrine Prabu Kunthiboja ratu ing Mandura lan Dewi Bondhasari  Sebutan liyane Dewi Prita. panah.  Gathutkaca satriya kang cukat trengginas. matine amarga gendhawa ing bahune dipanah. Karo Pergiwa peputra siji aran Raden Sasikirana. tumbak.  Raden Abimanyu iku alus bebudene. bisa turu kepenak ing angkasa/mega. Duwe kotang Antakusuma. Gendhawa lepas. dayane bisa mabur tanpa elar.  Garwane ana loro yaiku : Siti Sundari lan Dewi Utari.

dewa.  Yen karo Antareja. banjur ditableg nganggo watu. blaka suda.  Antareja iki satriya bagus rupane nanging awake duwe sisik kaya para leluhur sing wujud naga (ula gedhe). Dewi Nagagini putrane Sanghyang Hanantaboga ing Saptapratala.  Nalika diajak Kresna niliki swargane ing tengah dalan wis digawe sumur.  Antarena ora bisa mati kejaba dicemplungake sumur ing kahyangan. Antasena mati. WISANGGENI  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Palupi/Dewi Dersanala. kendel.  Ajine yaiku duwe wisa kang ana idune. Yen perang mothol gulune mungsuh. jujur. ANTAREJA  Putrane Werkudara lan Dewi Nagagini. lewat Raden Janaka yaiku pakdhene. ceplas-ceplos omongane. lan bisa ambles bumi kaya Antareja. marang apa kang bakal dumadi (ngerti sadurunging winarah)  Tindake kaya werkudara ora bisa migunakake tata krama kanthi becik. Duwe caping.  Wisanggeni ora empan dikrocok gegaman. Antasena kejegur sumur. ora mati dicemplungake ing kawah. lan Wisanggeni (putrane Raden Janaka).  Antasena dadi memaniking jagad.  Kresna banjur tumindak.  Tau karo sedulure Antareja. 16. ngajak Antasena marang swargane. Antasena. Ngastina bedhah. Wisanggeni dadi ratu. yen udan ora kudanan.  Antareja dikon ndilat tipaking Kresna. nanging kleru ndilat tipaking dhewe. idune mawa wisa. Manik iku inten tegese Antasena bisa dadi cahya pepadhang tumrap kang nembe nandhang ribet. Antasena. ANTASENA  Putrane Raden Werkudara lan Dewi Urangayu. 15.parane para resi. mbranyak wedanane.  Gathutkaca matine dipanah dening Basukarna.  Antareja duwe kasekten bisa ambles bumi. Basunanda.  Antasena satriya kang bagus nanging uga duwe sisik. Antasena duwe sungut. Antareja mati munggah swarga. Tapak sikile mungsuh kadilat Antareja mungsuhe bakal mlonyoh awake.  Wisanggeni bocah bagus rupane. ora seneng nyimpen wedi.  Antareja wis tau mbedah Negara Ngastina bebarengan karo adhi-adhine Gathutkaca. Dewi Dersanala putrine Bathara Brahma.  Wisanggeni nganti patine ngawula ing Pandhawa. yen panas ora kepanasen. sebabe Antasena gelem mati yen munggah swarga karo kangmase Antareja lan adhine Wisanggeni. 17. Gathutkaca bedhah Negara Ngastina . lan sekti. Antasena iku adhine tunggal bapa seje ibu.

Kunthi.  Garwane Pandhu Dewi Kunthi lan Dewi Madrim  Nalika mbeburu kaliyan Dewi Madrim. Dewi Kunthi. PANDHU DEWANATA  Putrane Prabu Abiyasa nata Ngastina karo Dewi Ambalika.  Pandhu jumeneng nata ing Ngastina kanthi jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. Dewi Gendari. Nalika kondur saking lelana Pandhu ngasta putrid telu cacahe. Gendari cacahe satus (sata) mula aran sata kurawa. Pandhu mboyong putrid telu.  Pandhu Dewanata lair pucet lan tengeng amarga nalika andon asmara Dewi Ambalika wedi weruh pasuryane Prabu Abiyasa lan sirahe montang-manting ngiwo nengen. nalika Pandhu menang sayembara.  Pandhu duwe sedulur tuwa seje ibu yaiku Dhestarata. apa kang digrayang mesthi lebur ajur mumur tanpa dadi. D. nantang marang Dhestarata. Dhestarata mati. wedi banjur nutupi raine  Garwane Dhestarata yaiku Dewi Gendari.  Dhestarata iku wuta.  Nanging garwane Kunthi duwe aji Adhityaherdhaya sing bisa paring putra. 19. Dewi Madrim. 18. DHESTARATA  Dhestarata utawa Dhestarasta putrane Begawan Abiyasa karo Dewi Ambika.  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Kunthi : Yudhistira → titisane Darma Werkudara → titisane Bayu Arjuna → titisane Indra  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Madrim : . kidang lanang sing jelmaan Resi Kindhama menehi sabda sesuk yen Pandhu andon asmara marang garwane bakal nemoni pati. Dewi Gendari iku tetriman saka Pandhu  Ceritane mangkene. Gendari wiring lan sumpah ora bakal akur kaliyan turune Pandhu  Putrane Dhestarata karo D.  Begawan Abiyasa sawijining atapa kang uripe ana ngalas. lan Madrim.  Nalika Pandhu seda. Negara dititipake marang Dhestarata  Dhestarata mati saka pokale dhewe. Wisanggeni dibanjut marang Sanghyang Wenang amarga dadi pepalang anane perang Bharatayudha. yaiku D. amarga nalika Ambika weruh blegere Abiyasa. Banjur Pandhu ndhawuhi Dhestarata amarga ora bisa ngerti (wuta) banjur mung digerayangi lan pamilihe tiba Gendari.  Pandhu iku satriya ingkang seneng lelana. ambalika. Sing mbarep aran Duryudana lan sing wadon mung siji aran dewi Dursilawati. Dayane. Buta amping-amping beteng. D Gendari. Dhestarata uga cacat wuta. Dhestarata mateg aji Lebur Sakethi. Daging mau banjur ditutupi godhong lumbu lajeng daging bisa dadi bayi. Sing dilairake wujud daging uwil-uwil. Bentheng kagrayang Dhestarata ambrol nanging ngebruki Dhestarata dhewe. Pandhu manah kidang sing lagi andon asmara Kidang wadon mati.

nalika andon asmara kaliyan Dewi Madrim. .Aswan → Nakula Aswin → Sadewa  Pandhu mati kaya sabdane Resi Kindhama.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->