1.

PUNTADEWA (BATHARA DARMA/YUDHISTIRA)
 Putra pembarep Prabu Pandhu Dewanata karo Dewi Kunthi.

 Sedulur nunggal ibu → Werkudara lan Janaka.  Sedulur nunggal bapa → Nakula lan Sadewa.
 Kelimane diarani Pandhawa.

 Sesebutan liyane
Dwijakangka.

:

Puntadewa,

Yudhistira,

Darmakusuma,

Darmaputra,

 Yudhistira iku putrane Prabu Pandhu, nanging sejatine putrane Dewa Darma, mula uga diarani Darmaputra (Puntadewa iku titisane Bethara Darma).

 Garwane Dewi Drupadi → peputra siji aran raden Pancawala.  Kadunungan getih putih → mula watake sabar, narima, ora bisa nesu, ora gelem
goroh, wicaksana, bekti marang Pangeran, lan jujur.

 Pusakane → Jamus Kalimasada (paringane Bathara Darma), Tumbak Tunggulnaga,
Tumbak Kyai Karawelang.

 Salawase urip mung perang sepisan karo Prabu Salya (Senopatine Kurawa). Jarene
Kresna, Puntadewa siji-sijine sing bisa ngalahake Prabu salya  Ratu ing Ngamarta.

2. WERKUDARA (BATHARA BAYU)
 Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Kunthi sing ke loro.  Awit putra angka loro, mula Werkudara uga sinebat putra pamenggakipun Pandhawa.  Titisane Bathara Bayu.

 Sesebutan liyane

: Bratasena, Bimasena, Haryasena, Bayusiwi, Jagal Abilawa,

Kusumadilaga, Jayalaga.  Ksatriya ing Jodipati (Tunggul Pamenang).

 Garwane 3 → Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, Dewi Urangayu.  Karo Dewi Nagagini → peputra Raden Antareja.  Karo Dewi Arimbi → peputra Raden Gathutkaca.  Karo Dewi Urangayu → peputra Raden Antasena.  Pusakane → Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, lan Gada Lambitamuka.  Aji-ajine → Bandung Bandawasa, Ungkal bener, Blabag Pengantol-antol, Bayu
Bajra.  Ora bisa basa marang sapa wae kejaba karo Sanghyang Wenang lan Dewi Ruci.

 Watak → satya tuhu marang guru, bekti marang ibu, teguh ing janji, bela bebener,
mbrastha angkara, dhemen tetulung, tresna marang kadang, adil.  Bisa mateni Dursasana, Sengkuni, lan Duryudana.  Werkudara tiwas ke papat amarga nalika uripe seneng mangan, rada kasar, lan ora bisa basa. 3. JANAKA (BATHARA INDRA / ARJUNA)  Putra ke telu Prabu Dhewanata lan Dewi Kunthi.

Wisnumurti  Nalika isih enom.  Lakune tekan ing segara wedhi.  Narayana meguru marang Begawan Padmanaba lan antuk kanugrahing Dewa awujud senjata cakra baskara.  Sawise perang Bharatayudha. 5. Darmagranti. kembang wijaya kusuma. seneng tirakat.  Nakula banjur sumusul tiwas amarga ing atine duwe rasa rumangsa bagus dhewe. NAKULA (ASWAN) SADEWA (ASWIN)  Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Madrim. Garwane → Dewi Pradapa. Palguna. Prabu Satya ora tega mateni Nakula lan Sadewa amarga nakula lan sadewa iku purunanne dhewe.  Kasetriyane Raden Sadewa ana ing Bumirahtawu. Guwinda. 4. Tata lair Arjuna putrane Pandhu. Dewi Dersanala. Kresna aran Narayana.  Sadewa tiwas dhisik amarga ing jiwa duwe rasa rumangsa pinter dhewe. Wasudewa. Padmanaba. Permadi/Parmadi.  Sesebutan liyane Raden Nakula : Pinten. nanging sejatine putrane (titisane) Bathara Indra. Larasati.  Watake → grapyak. putrane dewi Madrim.  Mati ing segara wedhi.  Ksatriya ing Madukara. solah bawane sarwa sareh.  Nakula lan Sadewa uga melu andil mateni senapati Ngastina yaiku Prabu Satya.  Kasetriyane Raden Nakula ana ing Sawojajar.  Dadi Senapati Pandhawa nalika ngadepi Basukarna ing perang Bharatayudha. Keris Kalanadhah. sabubare mbuwang kabeh gegamane ing samodra. Tripala. ora seneng pamer. Indratanaya. Panah Saratama. Garwane → Dewi Soka.  Aji-ajine → Balasrewu (yen nesu tiwikrama bisa malih buta gedhe). Janahwi. seneng tetulung.  Sesebutan liyane : Kesawamurti.  Aji-ajine → Panglimunan/malayabumi (bisa meruhi alam kajiman) lan Seipi Angin (bisa lumayu bantere kaya angina)  Garwane → Wara Sembadra.  Sebutan liyane : Janaka. sarta ngerti sadurunge winarah (ngerti bab kang durung kelakon). PRABu kresna  Putrane Prabu Basudewa ing Mandura lan Dewi Rohini. Srikandhi. Danajaya.  Sadulure ana loro yaiku : Kakrasana lan Dewi Rara Ireng utawa Subadra (Sembadra).  Sesebutan liyane Raden Sadewa : Pangsen.  Tau dadi jagoning nalika mateni Prabi Niwatakawaca.  Pusakane → Keris Pulanggeni. . Kumbang Ali-ali. Danardana. Pandhawa ninggalake Ngastina. Panah Pasopati. Dewi Supraba (ing kahyangan).

 Karo Dewi Pratiwi → Raden Sitija (Setija)  Karo Dewi Jembawati → Raden Samba. Begawan Kusumawalkita.  Putrane Prabu Mandrapati nata ing Madukara lan Dewi Retnawati/Kiswanti. Karo Pandhawa isih ketemu sedulur. Halayuda. 6. Dewi Rukmini. Dewi Setyaboma.  Baladewa titisane naga Basuki. Wasi Jaladara. Dewi Jembawati. grusa-grusu.  Duwe garwa Dewi Setyowati putrine Begawan Bagaspati.  Kresna dadi pangayomaning Pandhawa.  Peputra : Dewi Irawati digarwa Prabu Baladewa . yen luput ora pakewuh ngakoni kleru banjur njaluk pangapura  Baladewa ora bisa meruhi perang Bharatayudha amarga tapa ing Grojogan Sewu awit pamrayogane sedulure yaiku Bathara Kresna.  Karo Dewi Rukmini → Raden Partajumena.  Kresna tau dadi dutaning Pandhawa. 7.  Watake : brangasan. kurang petung. Uga watak satriya. cepet nesu. Dewi Retnawati iku putrine Prabu Sri Kanwa. nanging ora duwe rasa serik utawa gething marang sapa wae.  Narasoma dadi ratu ing Mandaraka jejuluk Prabu Salya. Nalika jumeneng ratu ing Mandura jejuluk Baladewa amarga tau dadi jagoning dewa ngalahake mungsuh kang ngrusak kahyangan Salendra Bawana  Sesebutan liyane : Balarama. nalika Harjuna madeg senapati lumawan Basukarna. PRABU BALADEWA  Putrane Prabu Basudewa lan Dewi Rohini. Kresna dadi botohe Pandhawa sing ngatur lakuning perang.  Sedulure ana loro : Narayana lan Lara Ireng (Wara Subadra) utawa Bratajaya.  Karo Dewi Setyaboma → Siti Sundari lan Titisari.  Duwe kewajiban bela bebener lan nyingkirake angkara murka. Titising bathara wisnu. sukmanipun metu awah dadi Naga Basuki.  Mertapa wonten wana. Begawan Curiganata.  Garwane : Dewi Erawati lan putrine Prabu Salya ing Mandaraka.  Duwe garwa papat → Dewi Pratiwi.  Bathara Brahma paring pusaka aran Nenggala (tumbak cendhak) kang mapan ing epek-epek tangan lan Alugara awujud gada.  Nalika enom aran Kakrasana. Kabeh sadulure ditresnani.  Kresna uga dadi kusire Harjuna.  Ing perang Bharatayudha. PRABU SALYA  Enome aran Raden Narasoma.

 Bhisma sawijining resi sing sekti mahambara. deksura (siya-siya) mligine marang Pandhawa. Nanging Bhisma boten purun soale sampun sumpah. Badan ngalumpruk ditinggal aji Candabirawa lank ataman Jamus Kalimasada. DURYUDANA  Duryudana putra pembarepe Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari. Salya mulat lamun iku satriya getih putih. ora seneng kamukten. Tripamengsah. 8.  Garwane : Dewi Banowati  Peputra : Raden Lesmana Mandrakumara (Sarjakusuma) lan Dewi Lesmanawati. Gendarisuta. Dewi Ambika. Bhisma menang nanging Dewi Amba boten purun dinikahake kalian Citragangga utawi Citrawirya. kendel. kena dipercaya. cengeng.  Ing perang Bharatayudha Bhisma tetep netepi janji bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng ing Ngastina. sabar. lan kadonyan. lila legawa. Ganggaputra.  Bhisma sumpah yen arep wadat. . Bhisma melu sayembara sapa sing bisa ngalahake Wamuka lan Harimuka Putrane raja Kasindra arep dinikahake kalian Dewi Amba. BHISMA  Putrane Prabu Sentanu lan Dewi Gangga.  Amarga kaluhurane budi. ora gelem prihatin. Salya gugur ing rananggana. 99 kakung lan 1 wadon asma Dewi Dursilawati. ririh.  Bhisma melu sayembara kanggo nggolekke bojo Citragangga lan Citrawirya. Jayapitana. apa maneh pamomonge sengkuni. Sata → satus lan kurawa → turunane darah kuru.  Bhisma diwenehi pusaka Cucukdhandhang kanggo nglawan Resi Seta. Suyudana.Dewi Surtikanthi kagarwa Adipati Karna Dewi Banowati kagarwa Prabu Duryudana Raden Burisrawa Raden Rukmarata  Ing perang Bharatayudha Salya dadi kusire Karna. ambeg darma utama.  Papane ing pratapan Talkandha.  Watak : ala.  Bhisma uga sinebut Dewa Brata.  Sesebutan liyane : Kurupati. Bhisma dadi senapati Kurawa.  Aji-ajine : candrabirawa.  Nalika diadhepi Yudhistira. Ora ana sing wani karo Bhisma kejaba Resi Seta. Jakapitana. Dewi Amba tetep nyuwun digarwa Bhisma. Bhisma masrahake Negara Ngastina marang sedulure tunggal bapa yaiku R. Citragangga.  Bhisma mati kaperjaya dening Srikandhi kanthi panah pasopati darbeke Harjuna. lan Dewi Ambalika. ora kepengin dadi ratu. Duryudana sasedulure ana 100 mula diarani Sata Kurawa. ora bakal duwe bojo lan bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng nata ing Ngastinapura. 9.

 Lair saka talingane Dewi Kunthi. uga ora tau kasil amarga suthik prihatin.  Dilarung ing Begawan Gangga ditemu lan diakui putra karo Adirata (kusir kreta Ngastina). cengengesan. Yen duwe gegayuhan. Raden Suryaputra.  Bisa ngrebut senjata kyai Wijayandanu disengkaake ngaluhur padha derajate karo satriya Ngastina. amarga dayane netra saka Ibu Dewi Gendari.  Putrane Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari kang angka loro.  Garwane → Dewi Surtikanthi. braok.  Satriya ing Banjarjunut. Dursasana mati. Dursasana yaiku papane piala lan tansah gawe piala ing sadhengah papan. DURSASANA  Dursasana saka tembung dur tegese ala. Basusena. polahe sarwa digawe-gawe. Sadurunge Kunthi kagarwa Prabu Pandhu Dewanata.  Dijenengke karna amarga lair saka kuping. emane ana bagian awak kang ora kena sorot yaiku papan wewadining wong lanang.  Putrane → Dursala. Nanging dimenangake Janaka nganggo panah Pasopati. cengengesan. ngumbar swara.  Dursasana tiwas amarga dipotheng-potheng Werkudara.  Watak : ala.  Sesebutan liyane : Basukarna. Suryatmaja. Netrane Dewi Gendari cumloroh cahaya lan ngenengi awake Duryudana. Dewi Karnawati. ngedir-edirake awake kang gagah prakosa. angkuh. Suryatanaya. pandhawa perang karo Duryudana (perang Bharatayudha). ADIPATI KARNA  Putrane Dewi Kunthi lan Prabu Bathara Surya. Marang sapadha-padha ugal-ugalan.  Perang tandhing yuda karo Janaka.  Garwane → Dewi Saltani. (karna : kuping). Pritapura. 10. Karna gugur ing renanggana minangka satriyatama  Ksatriya ing Ngastina. Kunthi keset sirahe Dursasana lan getihe kanggo karmas ing rikmane. sasana tegese papan. 11. dijambak rambute.  Jejuluk Adipati Karna ing Negara Ngawangga.  Duryudana kalah dening Werkudara namakake Kuku Pancanaka ing planangane Duryudana. . seneng dakwenang lan deksiya.  Duryudana ora empan gegaman. dibanting awake ajur mumur amarge ngece wong tuwane Werkudara. Pandhu Dhewanata kang tengeng lan Dewi Kunthi kang sedheng (selingkuh). Amarga sebutan Negara Ngastina.  Peputra → Raden Warsasen. Raden Warsakusuma. bengak bengok. umukan.

 Raden Abimanyu iku alus bebudene. pedhang. Gugur minangka satriyatama. dayane bisa mabur tanpa elar.  Kunthi uga ngemong putrane Madrim (garwane enom Prabu Pandhu) aran Nakula lan Sadewa. panah. Werkudara.  Abimanyu kadunungan wahyu wiji ratu aran Cakraningrat.  Mapan ing kasatriyan Plangkawati.  Duwe aji Adhityaherdaya (ajiputra Wekasing Rasa Tunggal Sabda Tanpa Lawanan) kang isa ngrawuhake para dewa lan bakal ngabulake panjaluke lan bisa nulak pepesthen ala. ABIMANYU  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Wara Sembadra uga sinebut Raden Angkawijaya. Abimanyu tiwas ing rananggana. tumbak. kabeh tumancep ing awake. Aji Adhityaherdaya kuwi paringane Resi Druwasa. Gendhawa lepas. KUNTHI  Putrine Prabu Kunthiboja ratu ing Mandura lan Dewi Bondhasari  Sebutan liyane Dewi Prita.  Ing perang Bharatayudha. GATHUTKACA  Putrane Werkudara lan Dewi Arimbi  Satriya ing Pringgadani. Karo Pergiwa peputra siji aran Raden Sasikirana. matine amarga gendhawa ing bahune dipanah.  Duwe aji Narantaka paringane Resi Seta.  Peputra Puntadewa. sumsum gegala.  Sedulure tunggal bapa : Antareja (kangmase).  Garwane ana loro yaiku : Siti Sundari lan Dewi Utari. Jayamurcita. Nanging ora mati. bisa mabur tanpa elar.  Garwane : Dewi pergiwa putrine Raden Harjuna. . Senaputra.  Sesebutan liyane : Bambang Tetuka. Kacanegara.  Abimanyu mati saka sumpahe dhewe. tapa brata kaya ramane Raden Harjuna. Duwe kotang Antakusuma.12.  Kagarwa Prabu Pandhu Dewanata ratu ing Astina. lan Janaka. yen perang tandange kaya sikatan nyamber walang. Krincingwesi. Sing kadunungan wahyu iku bakal bisa nurunake ratu ing tanah Jawa. bisa turu kepenak ing angkasa/mega. nglungguhi jejer satriyatama. Antasena (adhine)  Gathotkaca kondhang satriya otot kawat balung wesi. 14. dhemen tetulung. lelana.  Kagungan putra siji karo Dewi Utari aran Raden Parikesit. ora bakal kuwalat sanajan mabur ing dhuwur papan kang wingit.  Gathutkaca satriya kang cukat trengginas. Bimasuta Arimbatmaja. Abimanyu diranjap gegaman dening mungsuh. 13.

15. Antasena duwe sungut. Manik iku inten tegese Antasena bisa dadi cahya pepadhang tumrap kang nembe nandhang ribet. ANTAREJA  Putrane Werkudara lan Dewi Nagagini. yen panas ora kepanasen. sebabe Antasena gelem mati yen munggah swarga karo kangmase Antareja lan adhine Wisanggeni. Gathutkaca bedhah Negara Ngastina .  Ajine yaiku duwe wisa kang ana idune. Antareja mati munggah swarga. lan Wisanggeni (putrane Raden Janaka). ANTASENA  Putrane Raden Werkudara lan Dewi Urangayu. Basunanda. Ngastina bedhah. blaka suda. Dewi Dersanala putrine Bathara Brahma. Wisanggeni dadi ratu.  Antareja iki satriya bagus rupane nanging awake duwe sisik kaya para leluhur sing wujud naga (ula gedhe). ngajak Antasena marang swargane. Antasena.  Gathutkaca matine dipanah dening Basukarna. Dewi Nagagini putrane Sanghyang Hanantaboga ing Saptapratala.parane para resi. ceplas-ceplos omongane.  Antareja duwe kasekten bisa ambles bumi.  Antasena dadi memaniking jagad. jujur.  Antareja dikon ndilat tipaking Kresna. Antasena.  Wisanggeni nganti patine ngawula ing Pandhawa. yen udan ora kudanan.  Wisanggeni ora empan dikrocok gegaman.  Tau karo sedulure Antareja. Antasena kejegur sumur. Antasena iku adhine tunggal bapa seje ibu.  Antarena ora bisa mati kejaba dicemplungake sumur ing kahyangan.  Antasena satriya kang bagus nanging uga duwe sisik. mbranyak wedanane.  Antareja wis tau mbedah Negara Ngastina bebarengan karo adhi-adhine Gathutkaca. Antasena mati. dewa. Duwe caping.  Kresna banjur tumindak. lan bisa ambles bumi kaya Antareja. lan sekti. Tapak sikile mungsuh kadilat Antareja mungsuhe bakal mlonyoh awake.  Wisanggeni bocah bagus rupane. ora seneng nyimpen wedi. nanging kleru ndilat tipaking dhewe. Yen perang mothol gulune mungsuh. ora mati dicemplungake ing kawah. marang apa kang bakal dumadi (ngerti sadurunging winarah)  Tindake kaya werkudara ora bisa migunakake tata krama kanthi becik. idune mawa wisa. 16.  Nalika diajak Kresna niliki swargane ing tengah dalan wis digawe sumur. WISANGGENI  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Palupi/Dewi Dersanala. lewat Raden Janaka yaiku pakdhene. kendel. 17. banjur ditableg nganggo watu.  Yen karo Antareja.

Dewi Kunthi.  Pandhu duwe sedulur tuwa seje ibu yaiku Dhestarata.  Dhestarata iku wuta. Kunthi.  Pandhu iku satriya ingkang seneng lelana. Dayane.  Nanging garwane Kunthi duwe aji Adhityaherdhaya sing bisa paring putra. PANDHU DEWANATA  Putrane Prabu Abiyasa nata Ngastina karo Dewi Ambalika. Bentheng kagrayang Dhestarata ambrol nanging ngebruki Dhestarata dhewe. Buta amping-amping beteng. Nalika kondur saking lelana Pandhu ngasta putrid telu cacahe. ambalika. Dhestarata mateg aji Lebur Sakethi. Dhestarata uga cacat wuta. Sing mbarep aran Duryudana lan sing wadon mung siji aran dewi Dursilawati. Dhestarata mati.  Pandhu Dewanata lair pucet lan tengeng amarga nalika andon asmara Dewi Ambalika wedi weruh pasuryane Prabu Abiyasa lan sirahe montang-manting ngiwo nengen. Pandhu mboyong putrid telu.  Pandhu jumeneng nata ing Ngastina kanthi jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. Pandhu manah kidang sing lagi andon asmara Kidang wadon mati. DHESTARATA  Dhestarata utawa Dhestarasta putrane Begawan Abiyasa karo Dewi Ambika. nalika Pandhu menang sayembara.  Nalika Pandhu seda.  Begawan Abiyasa sawijining atapa kang uripe ana ngalas. Gendari cacahe satus (sata) mula aran sata kurawa. kidang lanang sing jelmaan Resi Kindhama menehi sabda sesuk yen Pandhu andon asmara marang garwane bakal nemoni pati. Dewi Madrim. lan Madrim. Dewi Gendari iku tetriman saka Pandhu  Ceritane mangkene. Gendari wiring lan sumpah ora bakal akur kaliyan turune Pandhu  Putrane Dhestarata karo D.  Garwane Pandhu Dewi Kunthi lan Dewi Madrim  Nalika mbeburu kaliyan Dewi Madrim. apa kang digrayang mesthi lebur ajur mumur tanpa dadi. amarga nalika Ambika weruh blegere Abiyasa. yaiku D. 18. Wisanggeni dibanjut marang Sanghyang Wenang amarga dadi pepalang anane perang Bharatayudha. nantang marang Dhestarata. Negara dititipake marang Dhestarata  Dhestarata mati saka pokale dhewe. 19. Dewi Gendari. Banjur Pandhu ndhawuhi Dhestarata amarga ora bisa ngerti (wuta) banjur mung digerayangi lan pamilihe tiba Gendari.  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Kunthi : Yudhistira → titisane Darma Werkudara → titisane Bayu Arjuna → titisane Indra  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Madrim : . Sing dilairake wujud daging uwil-uwil. Daging mau banjur ditutupi godhong lumbu lajeng daging bisa dadi bayi. D. D Gendari. wedi banjur nutupi raine  Garwane Dhestarata yaiku Dewi Gendari.

Aswan → Nakula Aswin → Sadewa  Pandhu mati kaya sabdane Resi Kindhama. nalika andon asmara kaliyan Dewi Madrim. .