1.

PUNTADEWA (BATHARA DARMA/YUDHISTIRA)
 Putra pembarep Prabu Pandhu Dewanata karo Dewi Kunthi.

 Sedulur nunggal ibu → Werkudara lan Janaka.  Sedulur nunggal bapa → Nakula lan Sadewa.
 Kelimane diarani Pandhawa.

 Sesebutan liyane
Dwijakangka.

:

Puntadewa,

Yudhistira,

Darmakusuma,

Darmaputra,

 Yudhistira iku putrane Prabu Pandhu, nanging sejatine putrane Dewa Darma, mula uga diarani Darmaputra (Puntadewa iku titisane Bethara Darma).

 Garwane Dewi Drupadi → peputra siji aran raden Pancawala.  Kadunungan getih putih → mula watake sabar, narima, ora bisa nesu, ora gelem
goroh, wicaksana, bekti marang Pangeran, lan jujur.

 Pusakane → Jamus Kalimasada (paringane Bathara Darma), Tumbak Tunggulnaga,
Tumbak Kyai Karawelang.

 Salawase urip mung perang sepisan karo Prabu Salya (Senopatine Kurawa). Jarene
Kresna, Puntadewa siji-sijine sing bisa ngalahake Prabu salya  Ratu ing Ngamarta.

2. WERKUDARA (BATHARA BAYU)
 Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Kunthi sing ke loro.  Awit putra angka loro, mula Werkudara uga sinebat putra pamenggakipun Pandhawa.  Titisane Bathara Bayu.

 Sesebutan liyane

: Bratasena, Bimasena, Haryasena, Bayusiwi, Jagal Abilawa,

Kusumadilaga, Jayalaga.  Ksatriya ing Jodipati (Tunggul Pamenang).

 Garwane 3 → Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, Dewi Urangayu.  Karo Dewi Nagagini → peputra Raden Antareja.  Karo Dewi Arimbi → peputra Raden Gathutkaca.  Karo Dewi Urangayu → peputra Raden Antasena.  Pusakane → Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, lan Gada Lambitamuka.  Aji-ajine → Bandung Bandawasa, Ungkal bener, Blabag Pengantol-antol, Bayu
Bajra.  Ora bisa basa marang sapa wae kejaba karo Sanghyang Wenang lan Dewi Ruci.

 Watak → satya tuhu marang guru, bekti marang ibu, teguh ing janji, bela bebener,
mbrastha angkara, dhemen tetulung, tresna marang kadang, adil.  Bisa mateni Dursasana, Sengkuni, lan Duryudana.  Werkudara tiwas ke papat amarga nalika uripe seneng mangan, rada kasar, lan ora bisa basa. 3. JANAKA (BATHARA INDRA / ARJUNA)  Putra ke telu Prabu Dhewanata lan Dewi Kunthi.

seneng tetulung.  Dadi Senapati Pandhawa nalika ngadepi Basukarna ing perang Bharatayudha. Darmagranti. nanging sejatine putrane (titisane) Bathara Indra. 5. NAKULA (ASWAN) SADEWA (ASWIN)  Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Madrim. 4.  Sebutan liyane : Janaka.  Lakune tekan ing segara wedhi. Wisnumurti  Nalika isih enom. Indratanaya.  Sawise perang Bharatayudha. Danardana.  Sesebutan liyane : Kesawamurti. Permadi/Parmadi.  Nakula banjur sumusul tiwas amarga ing atine duwe rasa rumangsa bagus dhewe. Larasati. sabubare mbuwang kabeh gegamane ing samodra. Tata lair Arjuna putrane Pandhu. sarta ngerti sadurunge winarah (ngerti bab kang durung kelakon). Pandhawa ninggalake Ngastina. Prabu Satya ora tega mateni Nakula lan Sadewa amarga nakula lan sadewa iku purunanne dhewe. seneng tirakat. Wasudewa. Panah Saratama. Janahwi.  Narayana meguru marang Begawan Padmanaba lan antuk kanugrahing Dewa awujud senjata cakra baskara. PRABu kresna  Putrane Prabu Basudewa ing Mandura lan Dewi Rohini. Palguna. Keris Kalanadhah. kembang wijaya kusuma. . Guwinda. Dewi Dersanala.  Watake → grapyak. Tripala. Danajaya. Garwane → Dewi Soka. Dewi Supraba (ing kahyangan).  Pusakane → Keris Pulanggeni. solah bawane sarwa sareh. Srikandhi. Garwane → Dewi Pradapa.  Kasetriyane Raden Sadewa ana ing Bumirahtawu. Kresna aran Narayana. ora seneng pamer. Panah Pasopati. Kumbang Ali-ali.  Ksatriya ing Madukara.  Aji-ajine → Panglimunan/malayabumi (bisa meruhi alam kajiman) lan Seipi Angin (bisa lumayu bantere kaya angina)  Garwane → Wara Sembadra.  Tau dadi jagoning nalika mateni Prabi Niwatakawaca.  Aji-ajine → Balasrewu (yen nesu tiwikrama bisa malih buta gedhe). Padmanaba.  Kasetriyane Raden Nakula ana ing Sawojajar.  Sesebutan liyane Raden Nakula : Pinten.  Sadulure ana loro yaiku : Kakrasana lan Dewi Rara Ireng utawa Subadra (Sembadra).  Mati ing segara wedhi. putrane dewi Madrim.  Nakula lan Sadewa uga melu andil mateni senapati Ngastina yaiku Prabu Satya.  Sadewa tiwas dhisik amarga ing jiwa duwe rasa rumangsa pinter dhewe.  Sesebutan liyane Raden Sadewa : Pangsen.

 Ing perang Bharatayudha.  Nalika enom aran Kakrasana.  Putrane Prabu Mandrapati nata ing Madukara lan Dewi Retnawati/Kiswanti. PRABU BALADEWA  Putrane Prabu Basudewa lan Dewi Rohini.  Karo Dewi Rukmini → Raden Partajumena. Karo Pandhawa isih ketemu sedulur. yen luput ora pakewuh ngakoni kleru banjur njaluk pangapura  Baladewa ora bisa meruhi perang Bharatayudha amarga tapa ing Grojogan Sewu awit pamrayogane sedulure yaiku Bathara Kresna.  Karo Dewi Setyaboma → Siti Sundari lan Titisari. sukmanipun metu awah dadi Naga Basuki. Kresna dadi botohe Pandhawa sing ngatur lakuning perang. PRABU SALYA  Enome aran Raden Narasoma. Halayuda. 6. kurang petung.  Duwe garwa Dewi Setyowati putrine Begawan Bagaspati. Dewi Retnawati iku putrine Prabu Sri Kanwa.  Garwane : Dewi Erawati lan putrine Prabu Salya ing Mandaraka. Dewi Jembawati.  Peputra : Dewi Irawati digarwa Prabu Baladewa .  Kresna tau dadi dutaning Pandhawa. Dewi Setyaboma. Wasi Jaladara. Uga watak satriya. Titising bathara wisnu.  Karo Dewi Pratiwi → Raden Sitija (Setija)  Karo Dewi Jembawati → Raden Samba.  Bathara Brahma paring pusaka aran Nenggala (tumbak cendhak) kang mapan ing epek-epek tangan lan Alugara awujud gada.  Kresna uga dadi kusire Harjuna. nanging ora duwe rasa serik utawa gething marang sapa wae. Kabeh sadulure ditresnani.  Watake : brangasan. Begawan Kusumawalkita. cepet nesu. nalika Harjuna madeg senapati lumawan Basukarna. grusa-grusu.  Narasoma dadi ratu ing Mandaraka jejuluk Prabu Salya.  Duwe garwa papat → Dewi Pratiwi.  Sedulure ana loro : Narayana lan Lara Ireng (Wara Subadra) utawa Bratajaya. Begawan Curiganata. Dewi Rukmini. 7.  Kresna dadi pangayomaning Pandhawa.  Mertapa wonten wana.  Baladewa titisane naga Basuki.  Duwe kewajiban bela bebener lan nyingkirake angkara murka. Nalika jumeneng ratu ing Mandura jejuluk Baladewa amarga tau dadi jagoning dewa ngalahake mungsuh kang ngrusak kahyangan Salendra Bawana  Sesebutan liyane : Balarama.

 Bhisma uga sinebut Dewa Brata. BHISMA  Putrane Prabu Sentanu lan Dewi Gangga. ora seneng kamukten. 8.  Papane ing pratapan Talkandha.  Aji-ajine : candrabirawa. Salya gugur ing rananggana. Ganggaputra.  Nalika diadhepi Yudhistira. kena dipercaya. Dewi Ambika.  Bhisma melu sayembara kanggo nggolekke bojo Citragangga lan Citrawirya.  Bhisma mati kaperjaya dening Srikandhi kanthi panah pasopati darbeke Harjuna. ambeg darma utama. lan kadonyan. DURYUDANA  Duryudana putra pembarepe Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari. Dewi Amba tetep nyuwun digarwa Bhisma. lan Dewi Ambalika. Jayapitana. . Salya mulat lamun iku satriya getih putih. Bhisma menang nanging Dewi Amba boten purun dinikahake kalian Citragangga utawi Citrawirya.  Ing perang Bharatayudha Bhisma tetep netepi janji bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng ing Ngastina.  Sesebutan liyane : Kurupati. ora bakal duwe bojo lan bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng nata ing Ngastinapura. cengeng. deksura (siya-siya) mligine marang Pandhawa. ora kepengin dadi ratu. Sata → satus lan kurawa → turunane darah kuru. Bhisma masrahake Negara Ngastina marang sedulure tunggal bapa yaiku R.  Bhisma sumpah yen arep wadat. sabar.  Bhisma diwenehi pusaka Cucukdhandhang kanggo nglawan Resi Seta. apa maneh pamomonge sengkuni. ririh. Tripamengsah. Gendarisuta. kendel.Dewi Surtikanthi kagarwa Adipati Karna Dewi Banowati kagarwa Prabu Duryudana Raden Burisrawa Raden Rukmarata  Ing perang Bharatayudha Salya dadi kusire Karna. lila legawa. Badan ngalumpruk ditinggal aji Candabirawa lank ataman Jamus Kalimasada. Nanging Bhisma boten purun soale sampun sumpah. 9. Ora ana sing wani karo Bhisma kejaba Resi Seta.  Garwane : Dewi Banowati  Peputra : Raden Lesmana Mandrakumara (Sarjakusuma) lan Dewi Lesmanawati. Jakapitana.  Amarga kaluhurane budi.  Bhisma sawijining resi sing sekti mahambara. ora gelem prihatin.  Watak : ala. Citragangga. Duryudana sasedulure ana 100 mula diarani Sata Kurawa. 99 kakung lan 1 wadon asma Dewi Dursilawati. Bhisma melu sayembara sapa sing bisa ngalahake Wamuka lan Harimuka Putrane raja Kasindra arep dinikahake kalian Dewi Amba. Bhisma dadi senapati Kurawa. Suyudana.

 Jejuluk Adipati Karna ing Negara Ngawangga. Dursasana mati. ADIPATI KARNA  Putrane Dewi Kunthi lan Prabu Bathara Surya. Sadurunge Kunthi kagarwa Prabu Pandhu Dewanata. ngumbar swara. cengengesan. seneng dakwenang lan deksiya. dibanting awake ajur mumur amarge ngece wong tuwane Werkudara.  Putrane Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari kang angka loro. bengak bengok.  Peputra → Raden Warsasen. amarga dayane netra saka Ibu Dewi Gendari.  Garwane → Dewi Surtikanthi. uga ora tau kasil amarga suthik prihatin. Raden Warsakusuma. 10.  Dursasana tiwas amarga dipotheng-potheng Werkudara.  Perang tandhing yuda karo Janaka.  Watak : ala. Pandhu Dhewanata kang tengeng lan Dewi Kunthi kang sedheng (selingkuh).  Dilarung ing Begawan Gangga ditemu lan diakui putra karo Adirata (kusir kreta Ngastina). Yen duwe gegayuhan. Nanging dimenangake Janaka nganggo panah Pasopati. dijambak rambute. Suryatanaya. polahe sarwa digawe-gawe.  Duryudana ora empan gegaman. braok. . Pritapura.  Putrane → Dursala. Netrane Dewi Gendari cumloroh cahaya lan ngenengi awake Duryudana. Karna gugur ing renanggana minangka satriyatama  Ksatriya ing Ngastina. angkuh. (karna : kuping). cengengesan.  Dijenengke karna amarga lair saka kuping.  Satriya ing Banjarjunut. Basusena. Marang sapadha-padha ugal-ugalan. Dursasana yaiku papane piala lan tansah gawe piala ing sadhengah papan. ngedir-edirake awake kang gagah prakosa.  Duryudana kalah dening Werkudara namakake Kuku Pancanaka ing planangane Duryudana. Dewi Karnawati. 11. umukan. Suryatmaja. Raden Suryaputra.  Sesebutan liyane : Basukarna.  Lair saka talingane Dewi Kunthi. Amarga sebutan Negara Ngastina. pandhawa perang karo Duryudana (perang Bharatayudha). sasana tegese papan.  Garwane → Dewi Saltani. Kunthi keset sirahe Dursasana lan getihe kanggo karmas ing rikmane. DURSASANA  Dursasana saka tembung dur tegese ala. emane ana bagian awak kang ora kena sorot yaiku papan wewadining wong lanang.  Bisa ngrebut senjata kyai Wijayandanu disengkaake ngaluhur padha derajate karo satriya Ngastina.

Antasena (adhine)  Gathotkaca kondhang satriya otot kawat balung wesi. dhemen tetulung. nglungguhi jejer satriyatama. tumbak. ABIMANYU  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Wara Sembadra uga sinebut Raden Angkawijaya. bisa mabur tanpa elar. dayane bisa mabur tanpa elar. sumsum gegala. ora bakal kuwalat sanajan mabur ing dhuwur papan kang wingit.  Gathutkaca satriya kang cukat trengginas. pedhang.  Kagarwa Prabu Pandhu Dewanata ratu ing Astina. .  Duwe aji Narantaka paringane Resi Seta. Werkudara. Jayamurcita. Gendhawa lepas. Aji Adhityaherdaya kuwi paringane Resi Druwasa.  Abimanyu mati saka sumpahe dhewe.  Peputra Puntadewa. lelana.  Kunthi uga ngemong putrane Madrim (garwane enom Prabu Pandhu) aran Nakula lan Sadewa. bisa turu kepenak ing angkasa/mega.  Garwane : Dewi pergiwa putrine Raden Harjuna. Abimanyu diranjap gegaman dening mungsuh. lan Janaka. panah. 13. Kacanegara. GATHUTKACA  Putrane Werkudara lan Dewi Arimbi  Satriya ing Pringgadani.  Abimanyu kadunungan wahyu wiji ratu aran Cakraningrat. KUNTHI  Putrine Prabu Kunthiboja ratu ing Mandura lan Dewi Bondhasari  Sebutan liyane Dewi Prita. Karo Pergiwa peputra siji aran Raden Sasikirana. tapa brata kaya ramane Raden Harjuna. 14. Bimasuta Arimbatmaja.  Sesebutan liyane : Bambang Tetuka.  Raden Abimanyu iku alus bebudene. yen perang tandange kaya sikatan nyamber walang.  Sedulure tunggal bapa : Antareja (kangmase).12. Sing kadunungan wahyu iku bakal bisa nurunake ratu ing tanah Jawa. Krincingwesi. Nanging ora mati. matine amarga gendhawa ing bahune dipanah. kabeh tumancep ing awake. Abimanyu tiwas ing rananggana.  Ing perang Bharatayudha. Duwe kotang Antakusuma.  Garwane ana loro yaiku : Siti Sundari lan Dewi Utari.  Kagungan putra siji karo Dewi Utari aran Raden Parikesit.  Duwe aji Adhityaherdaya (ajiputra Wekasing Rasa Tunggal Sabda Tanpa Lawanan) kang isa ngrawuhake para dewa lan bakal ngabulake panjaluke lan bisa nulak pepesthen ala. Gugur minangka satriyatama.  Mapan ing kasatriyan Plangkawati. Senaputra.

Duwe caping. lewat Raden Janaka yaiku pakdhene. 15. Antasena. Antasena iku adhine tunggal bapa seje ibu. marang apa kang bakal dumadi (ngerti sadurunging winarah)  Tindake kaya werkudara ora bisa migunakake tata krama kanthi becik. Dewi Dersanala putrine Bathara Brahma. lan bisa ambles bumi kaya Antareja.  Ajine yaiku duwe wisa kang ana idune. 17. Antasena. ANTASENA  Putrane Raden Werkudara lan Dewi Urangayu. ANTAREJA  Putrane Werkudara lan Dewi Nagagini. ngajak Antasena marang swargane.  Wisanggeni nganti patine ngawula ing Pandhawa. lan sekti.  Antareja duwe kasekten bisa ambles bumi.  Antasena dadi memaniking jagad. Antasena kejegur sumur. Gathutkaca bedhah Negara Ngastina . ceplas-ceplos omongane. sebabe Antasena gelem mati yen munggah swarga karo kangmase Antareja lan adhine Wisanggeni. Yen perang mothol gulune mungsuh. yen udan ora kudanan.  Wisanggeni ora empan dikrocok gegaman. ora mati dicemplungake ing kawah. Ngastina bedhah. dewa. idune mawa wisa. banjur ditableg nganggo watu. jujur. Wisanggeni dadi ratu. mbranyak wedanane. lan Wisanggeni (putrane Raden Janaka).  Nalika diajak Kresna niliki swargane ing tengah dalan wis digawe sumur. Tapak sikile mungsuh kadilat Antareja mungsuhe bakal mlonyoh awake.  Kresna banjur tumindak. kendel. ora seneng nyimpen wedi. yen panas ora kepanasen.  Yen karo Antareja.  Antareja wis tau mbedah Negara Ngastina bebarengan karo adhi-adhine Gathutkaca.parane para resi. blaka suda.  Gathutkaca matine dipanah dening Basukarna.  Antasena satriya kang bagus nanging uga duwe sisik. Antasena mati.  Antareja iki satriya bagus rupane nanging awake duwe sisik kaya para leluhur sing wujud naga (ula gedhe). WISANGGENI  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Palupi/Dewi Dersanala.  Tau karo sedulure Antareja. Antasena duwe sungut.  Antarena ora bisa mati kejaba dicemplungake sumur ing kahyangan. 16. Basunanda. Antareja mati munggah swarga. nanging kleru ndilat tipaking dhewe. Dewi Nagagini putrane Sanghyang Hanantaboga ing Saptapratala. Manik iku inten tegese Antasena bisa dadi cahya pepadhang tumrap kang nembe nandhang ribet.  Wisanggeni bocah bagus rupane.  Antareja dikon ndilat tipaking Kresna.

D Gendari. Banjur Pandhu ndhawuhi Dhestarata amarga ora bisa ngerti (wuta) banjur mung digerayangi lan pamilihe tiba Gendari. kidang lanang sing jelmaan Resi Kindhama menehi sabda sesuk yen Pandhu andon asmara marang garwane bakal nemoni pati. Dayane. nantang marang Dhestarata. Dhestarata mateg aji Lebur Sakethi. Pandhu mboyong putrid telu. 18.  Begawan Abiyasa sawijining atapa kang uripe ana ngalas.  Pandhu duwe sedulur tuwa seje ibu yaiku Dhestarata.  Pandhu iku satriya ingkang seneng lelana. Gendari wiring lan sumpah ora bakal akur kaliyan turune Pandhu  Putrane Dhestarata karo D. Nalika kondur saking lelana Pandhu ngasta putrid telu cacahe. Wisanggeni dibanjut marang Sanghyang Wenang amarga dadi pepalang anane perang Bharatayudha. 19. lan Madrim. Buta amping-amping beteng. Dewi Madrim.  Nalika Pandhu seda. Sing mbarep aran Duryudana lan sing wadon mung siji aran dewi Dursilawati.  Garwane Pandhu Dewi Kunthi lan Dewi Madrim  Nalika mbeburu kaliyan Dewi Madrim. Dhestarata uga cacat wuta. Dewi Kunthi.  Nanging garwane Kunthi duwe aji Adhityaherdhaya sing bisa paring putra.  Dhestarata iku wuta. Daging mau banjur ditutupi godhong lumbu lajeng daging bisa dadi bayi.  Pandhu jumeneng nata ing Ngastina kanthi jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. ambalika. nalika Pandhu menang sayembara. Gendari cacahe satus (sata) mula aran sata kurawa. yaiku D. wedi banjur nutupi raine  Garwane Dhestarata yaiku Dewi Gendari. PANDHU DEWANATA  Putrane Prabu Abiyasa nata Ngastina karo Dewi Ambalika. Bentheng kagrayang Dhestarata ambrol nanging ngebruki Dhestarata dhewe. Sing dilairake wujud daging uwil-uwil. DHESTARATA  Dhestarata utawa Dhestarasta putrane Begawan Abiyasa karo Dewi Ambika. Kunthi. D. Dewi Gendari iku tetriman saka Pandhu  Ceritane mangkene.  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Kunthi : Yudhistira → titisane Darma Werkudara → titisane Bayu Arjuna → titisane Indra  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Madrim : . Dewi Gendari.  Pandhu Dewanata lair pucet lan tengeng amarga nalika andon asmara Dewi Ambalika wedi weruh pasuryane Prabu Abiyasa lan sirahe montang-manting ngiwo nengen. apa kang digrayang mesthi lebur ajur mumur tanpa dadi. Dhestarata mati. Negara dititipake marang Dhestarata  Dhestarata mati saka pokale dhewe. Pandhu manah kidang sing lagi andon asmara Kidang wadon mati. amarga nalika Ambika weruh blegere Abiyasa.

nalika andon asmara kaliyan Dewi Madrim. .Aswan → Nakula Aswin → Sadewa  Pandhu mati kaya sabdane Resi Kindhama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful