1.

PUNTADEWA (BATHARA DARMA/YUDHISTIRA)
 Putra pembarep Prabu Pandhu Dewanata karo Dewi Kunthi.

 Sedulur nunggal ibu → Werkudara lan Janaka.  Sedulur nunggal bapa → Nakula lan Sadewa.
 Kelimane diarani Pandhawa.

 Sesebutan liyane
Dwijakangka.

:

Puntadewa,

Yudhistira,

Darmakusuma,

Darmaputra,

 Yudhistira iku putrane Prabu Pandhu, nanging sejatine putrane Dewa Darma, mula uga diarani Darmaputra (Puntadewa iku titisane Bethara Darma).

 Garwane Dewi Drupadi → peputra siji aran raden Pancawala.  Kadunungan getih putih → mula watake sabar, narima, ora bisa nesu, ora gelem
goroh, wicaksana, bekti marang Pangeran, lan jujur.

 Pusakane → Jamus Kalimasada (paringane Bathara Darma), Tumbak Tunggulnaga,
Tumbak Kyai Karawelang.

 Salawase urip mung perang sepisan karo Prabu Salya (Senopatine Kurawa). Jarene
Kresna, Puntadewa siji-sijine sing bisa ngalahake Prabu salya  Ratu ing Ngamarta.

2. WERKUDARA (BATHARA BAYU)
 Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Kunthi sing ke loro.  Awit putra angka loro, mula Werkudara uga sinebat putra pamenggakipun Pandhawa.  Titisane Bathara Bayu.

 Sesebutan liyane

: Bratasena, Bimasena, Haryasena, Bayusiwi, Jagal Abilawa,

Kusumadilaga, Jayalaga.  Ksatriya ing Jodipati (Tunggul Pamenang).

 Garwane 3 → Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, Dewi Urangayu.  Karo Dewi Nagagini → peputra Raden Antareja.  Karo Dewi Arimbi → peputra Raden Gathutkaca.  Karo Dewi Urangayu → peputra Raden Antasena.  Pusakane → Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, lan Gada Lambitamuka.  Aji-ajine → Bandung Bandawasa, Ungkal bener, Blabag Pengantol-antol, Bayu
Bajra.  Ora bisa basa marang sapa wae kejaba karo Sanghyang Wenang lan Dewi Ruci.

 Watak → satya tuhu marang guru, bekti marang ibu, teguh ing janji, bela bebener,
mbrastha angkara, dhemen tetulung, tresna marang kadang, adil.  Bisa mateni Dursasana, Sengkuni, lan Duryudana.  Werkudara tiwas ke papat amarga nalika uripe seneng mangan, rada kasar, lan ora bisa basa. 3. JANAKA (BATHARA INDRA / ARJUNA)  Putra ke telu Prabu Dhewanata lan Dewi Kunthi.

 Nakula banjur sumusul tiwas amarga ing atine duwe rasa rumangsa bagus dhewe. Keris Kalanadhah. Wisnumurti  Nalika isih enom.  Sadulure ana loro yaiku : Kakrasana lan Dewi Rara Ireng utawa Subadra (Sembadra). NAKULA (ASWAN) SADEWA (ASWIN)  Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Madrim.  Kasetriyane Raden Nakula ana ing Sawojajar. Padmanaba.  Sesebutan liyane Raden Sadewa : Pangsen. Dewi Dersanala. Wasudewa. Panah Saratama. 4. ora seneng pamer.  Kasetriyane Raden Sadewa ana ing Bumirahtawu.  Dadi Senapati Pandhawa nalika ngadepi Basukarna ing perang Bharatayudha.  Sawise perang Bharatayudha. Janahwi. nanging sejatine putrane (titisane) Bathara Indra.  Tau dadi jagoning nalika mateni Prabi Niwatakawaca.  Aji-ajine → Panglimunan/malayabumi (bisa meruhi alam kajiman) lan Seipi Angin (bisa lumayu bantere kaya angina)  Garwane → Wara Sembadra. Tripala. kembang wijaya kusuma. solah bawane sarwa sareh. sarta ngerti sadurunge winarah (ngerti bab kang durung kelakon). Srikandhi. putrane dewi Madrim. Guwinda. Garwane → Dewi Pradapa.  Sesebutan liyane Raden Nakula : Pinten. seneng tirakat. . sabubare mbuwang kabeh gegamane ing samodra. Permadi/Parmadi.  Lakune tekan ing segara wedhi. Panah Pasopati. Danajaya. Kumbang Ali-ali.  Mati ing segara wedhi.  Nakula lan Sadewa uga melu andil mateni senapati Ngastina yaiku Prabu Satya. Tata lair Arjuna putrane Pandhu.  Pusakane → Keris Pulanggeni.  Sadewa tiwas dhisik amarga ing jiwa duwe rasa rumangsa pinter dhewe.  Ksatriya ing Madukara. PRABu kresna  Putrane Prabu Basudewa ing Mandura lan Dewi Rohini. seneng tetulung.  Narayana meguru marang Begawan Padmanaba lan antuk kanugrahing Dewa awujud senjata cakra baskara. Palguna. Larasati. Danardana.  Sesebutan liyane : Kesawamurti. Pandhawa ninggalake Ngastina.  Watake → grapyak.  Aji-ajine → Balasrewu (yen nesu tiwikrama bisa malih buta gedhe). Indratanaya. Darmagranti. Dewi Supraba (ing kahyangan).  Sebutan liyane : Janaka. Garwane → Dewi Soka. 5. Kresna aran Narayana. Prabu Satya ora tega mateni Nakula lan Sadewa amarga nakula lan sadewa iku purunanne dhewe.

kurang petung. Kabeh sadulure ditresnani.  Mertapa wonten wana. Karo Pandhawa isih ketemu sedulur.  Sedulure ana loro : Narayana lan Lara Ireng (Wara Subadra) utawa Bratajaya. Wasi Jaladara. Uga watak satriya. Halayuda.  Karo Dewi Setyaboma → Siti Sundari lan Titisari.  Narasoma dadi ratu ing Mandaraka jejuluk Prabu Salya. grusa-grusu.  Duwe garwa papat → Dewi Pratiwi. Nalika jumeneng ratu ing Mandura jejuluk Baladewa amarga tau dadi jagoning dewa ngalahake mungsuh kang ngrusak kahyangan Salendra Bawana  Sesebutan liyane : Balarama. Begawan Kusumawalkita. PRABU SALYA  Enome aran Raden Narasoma. yen luput ora pakewuh ngakoni kleru banjur njaluk pangapura  Baladewa ora bisa meruhi perang Bharatayudha amarga tapa ing Grojogan Sewu awit pamrayogane sedulure yaiku Bathara Kresna.  Watake : brangasan.  Karo Dewi Rukmini → Raden Partajumena.  Peputra : Dewi Irawati digarwa Prabu Baladewa . Begawan Curiganata. nalika Harjuna madeg senapati lumawan Basukarna.  Nalika enom aran Kakrasana. Dewi Retnawati iku putrine Prabu Sri Kanwa.  Kresna dadi pangayomaning Pandhawa.  Duwe garwa Dewi Setyowati putrine Begawan Bagaspati. Dewi Rukmini. 6.  Garwane : Dewi Erawati lan putrine Prabu Salya ing Mandaraka. 7. PRABU BALADEWA  Putrane Prabu Basudewa lan Dewi Rohini. Dewi Setyaboma.  Kresna tau dadi dutaning Pandhawa.  Ing perang Bharatayudha.  Baladewa titisane naga Basuki.  Karo Dewi Pratiwi → Raden Sitija (Setija)  Karo Dewi Jembawati → Raden Samba. Dewi Jembawati. cepet nesu.  Bathara Brahma paring pusaka aran Nenggala (tumbak cendhak) kang mapan ing epek-epek tangan lan Alugara awujud gada. nanging ora duwe rasa serik utawa gething marang sapa wae. Kresna dadi botohe Pandhawa sing ngatur lakuning perang.  Duwe kewajiban bela bebener lan nyingkirake angkara murka.  Kresna uga dadi kusire Harjuna. sukmanipun metu awah dadi Naga Basuki.  Putrane Prabu Mandrapati nata ing Madukara lan Dewi Retnawati/Kiswanti. Titising bathara wisnu.

lila legawa.  Bhisma uga sinebut Dewa Brata. lan Dewi Ambalika.  Bhisma diwenehi pusaka Cucukdhandhang kanggo nglawan Resi Seta. Dewi Amba tetep nyuwun digarwa Bhisma. Bhisma dadi senapati Kurawa. Jakapitana. .  Garwane : Dewi Banowati  Peputra : Raden Lesmana Mandrakumara (Sarjakusuma) lan Dewi Lesmanawati.  Sesebutan liyane : Kurupati.  Bhisma melu sayembara kanggo nggolekke bojo Citragangga lan Citrawirya. lan kadonyan.  Papane ing pratapan Talkandha. Salya gugur ing rananggana. Jayapitana. Badan ngalumpruk ditinggal aji Candabirawa lank ataman Jamus Kalimasada. Suyudana. ora kepengin dadi ratu. ora bakal duwe bojo lan bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng nata ing Ngastinapura. 9. Ganggaputra. ambeg darma utama. Bhisma menang nanging Dewi Amba boten purun dinikahake kalian Citragangga utawi Citrawirya. 8. Bhisma melu sayembara sapa sing bisa ngalahake Wamuka lan Harimuka Putrane raja Kasindra arep dinikahake kalian Dewi Amba.  Aji-ajine : candrabirawa. kena dipercaya. Citragangga. DURYUDANA  Duryudana putra pembarepe Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari. Dewi Ambika. ora gelem prihatin. Ora ana sing wani karo Bhisma kejaba Resi Seta. ririh. cengeng. Duryudana sasedulure ana 100 mula diarani Sata Kurawa.  Bhisma mati kaperjaya dening Srikandhi kanthi panah pasopati darbeke Harjuna. Sata → satus lan kurawa → turunane darah kuru. apa maneh pamomonge sengkuni. deksura (siya-siya) mligine marang Pandhawa. kendel. BHISMA  Putrane Prabu Sentanu lan Dewi Gangga. Tripamengsah. ora seneng kamukten. Gendarisuta.  Watak : ala. Salya mulat lamun iku satriya getih putih.Dewi Surtikanthi kagarwa Adipati Karna Dewi Banowati kagarwa Prabu Duryudana Raden Burisrawa Raden Rukmarata  Ing perang Bharatayudha Salya dadi kusire Karna. 99 kakung lan 1 wadon asma Dewi Dursilawati.  Nalika diadhepi Yudhistira.  Bhisma sawijining resi sing sekti mahambara.  Bhisma sumpah yen arep wadat.  Ing perang Bharatayudha Bhisma tetep netepi janji bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng ing Ngastina. sabar.  Amarga kaluhurane budi. Bhisma masrahake Negara Ngastina marang sedulure tunggal bapa yaiku R. Nanging Bhisma boten purun soale sampun sumpah.

 Putrane Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari kang angka loro. uga ora tau kasil amarga suthik prihatin. Marang sapadha-padha ugal-ugalan. . polahe sarwa digawe-gawe. Suryatanaya. Netrane Dewi Gendari cumloroh cahaya lan ngenengi awake Duryudana.  Dilarung ing Begawan Gangga ditemu lan diakui putra karo Adirata (kusir kreta Ngastina). cengengesan. Kunthi keset sirahe Dursasana lan getihe kanggo karmas ing rikmane. Karna gugur ing renanggana minangka satriyatama  Ksatriya ing Ngastina. braok. ngedir-edirake awake kang gagah prakosa.  Peputra → Raden Warsasen. 11. Pritapura. Raden Suryaputra. Basusena.  Garwane → Dewi Saltani. cengengesan.  Dursasana tiwas amarga dipotheng-potheng Werkudara. 10. Raden Warsakusuma. Suryatmaja. (karna : kuping).  Garwane → Dewi Surtikanthi.  Jejuluk Adipati Karna ing Negara Ngawangga.  Duryudana ora empan gegaman.  Satriya ing Banjarjunut. Dewi Karnawati.  Lair saka talingane Dewi Kunthi.  Putrane → Dursala. Pandhu Dhewanata kang tengeng lan Dewi Kunthi kang sedheng (selingkuh). amarga dayane netra saka Ibu Dewi Gendari. ADIPATI KARNA  Putrane Dewi Kunthi lan Prabu Bathara Surya. Dursasana yaiku papane piala lan tansah gawe piala ing sadhengah papan.  Bisa ngrebut senjata kyai Wijayandanu disengkaake ngaluhur padha derajate karo satriya Ngastina.  Watak : ala.  Duryudana kalah dening Werkudara namakake Kuku Pancanaka ing planangane Duryudana. bengak bengok. Sadurunge Kunthi kagarwa Prabu Pandhu Dewanata.  Dijenengke karna amarga lair saka kuping.  Sesebutan liyane : Basukarna. DURSASANA  Dursasana saka tembung dur tegese ala. angkuh. sasana tegese papan. emane ana bagian awak kang ora kena sorot yaiku papan wewadining wong lanang. Amarga sebutan Negara Ngastina. dijambak rambute. pandhawa perang karo Duryudana (perang Bharatayudha). ngumbar swara.  Perang tandhing yuda karo Janaka. dibanting awake ajur mumur amarge ngece wong tuwane Werkudara. Nanging dimenangake Janaka nganggo panah Pasopati. Yen duwe gegayuhan. Dursasana mati. seneng dakwenang lan deksiya. umukan.

Sing kadunungan wahyu iku bakal bisa nurunake ratu ing tanah Jawa. dhemen tetulung. 13.  Gathutkaca satriya kang cukat trengginas.  Kagungan putra siji karo Dewi Utari aran Raden Parikesit. panah. kabeh tumancep ing awake. Abimanyu diranjap gegaman dening mungsuh. 14. ABIMANYU  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Wara Sembadra uga sinebut Raden Angkawijaya. KUNTHI  Putrine Prabu Kunthiboja ratu ing Mandura lan Dewi Bondhasari  Sebutan liyane Dewi Prita. pedhang. lan Janaka.  Duwe aji Adhityaherdaya (ajiputra Wekasing Rasa Tunggal Sabda Tanpa Lawanan) kang isa ngrawuhake para dewa lan bakal ngabulake panjaluke lan bisa nulak pepesthen ala. Gendhawa lepas.  Sedulure tunggal bapa : Antareja (kangmase). nglungguhi jejer satriyatama.  Mapan ing kasatriyan Plangkawati. Senaputra. tapa brata kaya ramane Raden Harjuna. Gugur minangka satriyatama. lelana.  Sesebutan liyane : Bambang Tetuka.  Ing perang Bharatayudha. bisa turu kepenak ing angkasa/mega.12. Krincingwesi. sumsum gegala. tumbak. ora bakal kuwalat sanajan mabur ing dhuwur papan kang wingit. Jayamurcita. GATHUTKACA  Putrane Werkudara lan Dewi Arimbi  Satriya ing Pringgadani.  Kagarwa Prabu Pandhu Dewanata ratu ing Astina. Aji Adhityaherdaya kuwi paringane Resi Druwasa. Werkudara. Karo Pergiwa peputra siji aran Raden Sasikirana. bisa mabur tanpa elar.  Raden Abimanyu iku alus bebudene.  Abimanyu kadunungan wahyu wiji ratu aran Cakraningrat. Kacanegara.  Garwane ana loro yaiku : Siti Sundari lan Dewi Utari. Duwe kotang Antakusuma. Nanging ora mati. Antasena (adhine)  Gathotkaca kondhang satriya otot kawat balung wesi.  Duwe aji Narantaka paringane Resi Seta. matine amarga gendhawa ing bahune dipanah.  Garwane : Dewi pergiwa putrine Raden Harjuna. dayane bisa mabur tanpa elar.  Kunthi uga ngemong putrane Madrim (garwane enom Prabu Pandhu) aran Nakula lan Sadewa. Abimanyu tiwas ing rananggana. .  Peputra Puntadewa. Bimasuta Arimbatmaja.  Abimanyu mati saka sumpahe dhewe. yen perang tandange kaya sikatan nyamber walang.

Yen perang mothol gulune mungsuh. Basunanda. lewat Raden Janaka yaiku pakdhene. 15. yen panas ora kepanasen. Antasena duwe sungut.  Antasena satriya kang bagus nanging uga duwe sisik. Wisanggeni dadi ratu. dewa.  Ajine yaiku duwe wisa kang ana idune.  Wisanggeni nganti patine ngawula ing Pandhawa.  Tau karo sedulure Antareja. ngajak Antasena marang swargane. Dewi Dersanala putrine Bathara Brahma.  Antareja wis tau mbedah Negara Ngastina bebarengan karo adhi-adhine Gathutkaca. idune mawa wisa. yen udan ora kudanan. Dewi Nagagini putrane Sanghyang Hanantaboga ing Saptapratala.  Wisanggeni bocah bagus rupane. jujur. Antareja mati munggah swarga. Duwe caping.  Antareja duwe kasekten bisa ambles bumi. Antasena kejegur sumur. Gathutkaca bedhah Negara Ngastina .  Antareja iki satriya bagus rupane nanging awake duwe sisik kaya para leluhur sing wujud naga (ula gedhe). Antasena. Manik iku inten tegese Antasena bisa dadi cahya pepadhang tumrap kang nembe nandhang ribet. mbranyak wedanane.  Yen karo Antareja.  Nalika diajak Kresna niliki swargane ing tengah dalan wis digawe sumur. WISANGGENI  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Palupi/Dewi Dersanala. Antasena. nanging kleru ndilat tipaking dhewe.  Antarena ora bisa mati kejaba dicemplungake sumur ing kahyangan. ANTAREJA  Putrane Werkudara lan Dewi Nagagini.  Gathutkaca matine dipanah dening Basukarna. blaka suda. marang apa kang bakal dumadi (ngerti sadurunging winarah)  Tindake kaya werkudara ora bisa migunakake tata krama kanthi becik. banjur ditableg nganggo watu. ora seneng nyimpen wedi.  Wisanggeni ora empan dikrocok gegaman. sebabe Antasena gelem mati yen munggah swarga karo kangmase Antareja lan adhine Wisanggeni. 17.  Kresna banjur tumindak. lan Wisanggeni (putrane Raden Janaka). Antasena mati. kendel. ceplas-ceplos omongane. lan sekti. Tapak sikile mungsuh kadilat Antareja mungsuhe bakal mlonyoh awake. ANTASENA  Putrane Raden Werkudara lan Dewi Urangayu.  Antareja dikon ndilat tipaking Kresna.  Antasena dadi memaniking jagad. 16.parane para resi. lan bisa ambles bumi kaya Antareja. Ngastina bedhah. ora mati dicemplungake ing kawah. Antasena iku adhine tunggal bapa seje ibu.

 Garwane Pandhu Dewi Kunthi lan Dewi Madrim  Nalika mbeburu kaliyan Dewi Madrim. Daging mau banjur ditutupi godhong lumbu lajeng daging bisa dadi bayi. Gendari wiring lan sumpah ora bakal akur kaliyan turune Pandhu  Putrane Dhestarata karo D. Wisanggeni dibanjut marang Sanghyang Wenang amarga dadi pepalang anane perang Bharatayudha.  Nanging garwane Kunthi duwe aji Adhityaherdhaya sing bisa paring putra. nalika Pandhu menang sayembara. Dhestarata mateg aji Lebur Sakethi. D Gendari. Banjur Pandhu ndhawuhi Dhestarata amarga ora bisa ngerti (wuta) banjur mung digerayangi lan pamilihe tiba Gendari.  Pandhu jumeneng nata ing Ngastina kanthi jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. 18. Bentheng kagrayang Dhestarata ambrol nanging ngebruki Dhestarata dhewe. Pandhu manah kidang sing lagi andon asmara Kidang wadon mati. Pandhu mboyong putrid telu. Kunthi. Buta amping-amping beteng. amarga nalika Ambika weruh blegere Abiyasa. Dhestarata uga cacat wuta.  Pandhu Dewanata lair pucet lan tengeng amarga nalika andon asmara Dewi Ambalika wedi weruh pasuryane Prabu Abiyasa lan sirahe montang-manting ngiwo nengen.  Pandhu iku satriya ingkang seneng lelana. DHESTARATA  Dhestarata utawa Dhestarasta putrane Begawan Abiyasa karo Dewi Ambika. Dewi Kunthi.  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Kunthi : Yudhistira → titisane Darma Werkudara → titisane Bayu Arjuna → titisane Indra  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Madrim : . kidang lanang sing jelmaan Resi Kindhama menehi sabda sesuk yen Pandhu andon asmara marang garwane bakal nemoni pati. Dewi Madrim. Dewi Gendari iku tetriman saka Pandhu  Ceritane mangkene.  Pandhu duwe sedulur tuwa seje ibu yaiku Dhestarata.  Begawan Abiyasa sawijining atapa kang uripe ana ngalas. Dayane. apa kang digrayang mesthi lebur ajur mumur tanpa dadi. nantang marang Dhestarata. 19. PANDHU DEWANATA  Putrane Prabu Abiyasa nata Ngastina karo Dewi Ambalika. wedi banjur nutupi raine  Garwane Dhestarata yaiku Dewi Gendari.  Nalika Pandhu seda. D. Negara dititipake marang Dhestarata  Dhestarata mati saka pokale dhewe. lan Madrim. yaiku D. Nalika kondur saking lelana Pandhu ngasta putrid telu cacahe. Dhestarata mati.  Dhestarata iku wuta. Gendari cacahe satus (sata) mula aran sata kurawa. Dewi Gendari. Sing mbarep aran Duryudana lan sing wadon mung siji aran dewi Dursilawati. Sing dilairake wujud daging uwil-uwil. ambalika.

Aswan → Nakula Aswin → Sadewa  Pandhu mati kaya sabdane Resi Kindhama. . nalika andon asmara kaliyan Dewi Madrim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful