1.

PUNTADEWA (BATHARA DARMA/YUDHISTIRA)
 Putra pembarep Prabu Pandhu Dewanata karo Dewi Kunthi.

 Sedulur nunggal ibu → Werkudara lan Janaka.  Sedulur nunggal bapa → Nakula lan Sadewa.
 Kelimane diarani Pandhawa.

 Sesebutan liyane
Dwijakangka.

:

Puntadewa,

Yudhistira,

Darmakusuma,

Darmaputra,

 Yudhistira iku putrane Prabu Pandhu, nanging sejatine putrane Dewa Darma, mula uga diarani Darmaputra (Puntadewa iku titisane Bethara Darma).

 Garwane Dewi Drupadi → peputra siji aran raden Pancawala.  Kadunungan getih putih → mula watake sabar, narima, ora bisa nesu, ora gelem
goroh, wicaksana, bekti marang Pangeran, lan jujur.

 Pusakane → Jamus Kalimasada (paringane Bathara Darma), Tumbak Tunggulnaga,
Tumbak Kyai Karawelang.

 Salawase urip mung perang sepisan karo Prabu Salya (Senopatine Kurawa). Jarene
Kresna, Puntadewa siji-sijine sing bisa ngalahake Prabu salya  Ratu ing Ngamarta.

2. WERKUDARA (BATHARA BAYU)
 Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Kunthi sing ke loro.  Awit putra angka loro, mula Werkudara uga sinebat putra pamenggakipun Pandhawa.  Titisane Bathara Bayu.

 Sesebutan liyane

: Bratasena, Bimasena, Haryasena, Bayusiwi, Jagal Abilawa,

Kusumadilaga, Jayalaga.  Ksatriya ing Jodipati (Tunggul Pamenang).

 Garwane 3 → Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, Dewi Urangayu.  Karo Dewi Nagagini → peputra Raden Antareja.  Karo Dewi Arimbi → peputra Raden Gathutkaca.  Karo Dewi Urangayu → peputra Raden Antasena.  Pusakane → Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, lan Gada Lambitamuka.  Aji-ajine → Bandung Bandawasa, Ungkal bener, Blabag Pengantol-antol, Bayu
Bajra.  Ora bisa basa marang sapa wae kejaba karo Sanghyang Wenang lan Dewi Ruci.

 Watak → satya tuhu marang guru, bekti marang ibu, teguh ing janji, bela bebener,
mbrastha angkara, dhemen tetulung, tresna marang kadang, adil.  Bisa mateni Dursasana, Sengkuni, lan Duryudana.  Werkudara tiwas ke papat amarga nalika uripe seneng mangan, rada kasar, lan ora bisa basa. 3. JANAKA (BATHARA INDRA / ARJUNA)  Putra ke telu Prabu Dhewanata lan Dewi Kunthi.

 Aji-ajine → Panglimunan/malayabumi (bisa meruhi alam kajiman) lan Seipi Angin (bisa lumayu bantere kaya angina)  Garwane → Wara Sembadra. Wisnumurti  Nalika isih enom. seneng tirakat. Srikandhi. 4. Darmagranti. nanging sejatine putrane (titisane) Bathara Indra.  Dadi Senapati Pandhawa nalika ngadepi Basukarna ing perang Bharatayudha. Janahwi. Keris Kalanadhah.  Watake → grapyak.  Kasetriyane Raden Sadewa ana ing Bumirahtawu. Panah Saratama. Prabu Satya ora tega mateni Nakula lan Sadewa amarga nakula lan sadewa iku purunanne dhewe. Guwinda. .  Mati ing segara wedhi. sabubare mbuwang kabeh gegamane ing samodra. Panah Pasopati. Tripala. sarta ngerti sadurunge winarah (ngerti bab kang durung kelakon). Danajaya.  Tau dadi jagoning nalika mateni Prabi Niwatakawaca.  Pusakane → Keris Pulanggeni. NAKULA (ASWAN) SADEWA (ASWIN)  Putrane Prabu Dewanata lan Dewi Madrim.  Sesebutan liyane : Kesawamurti. Danardana. 5. Palguna. Kumbang Ali-ali. seneng tetulung. Padmanaba.  Nakula banjur sumusul tiwas amarga ing atine duwe rasa rumangsa bagus dhewe.  Sesebutan liyane Raden Sadewa : Pangsen. Indratanaya. Pandhawa ninggalake Ngastina. Dewi Supraba (ing kahyangan).  Sebutan liyane : Janaka.  Kasetriyane Raden Nakula ana ing Sawojajar. PRABu kresna  Putrane Prabu Basudewa ing Mandura lan Dewi Rohini. putrane dewi Madrim.  Sadewa tiwas dhisik amarga ing jiwa duwe rasa rumangsa pinter dhewe. Wasudewa.  Narayana meguru marang Begawan Padmanaba lan antuk kanugrahing Dewa awujud senjata cakra baskara. Larasati. Kresna aran Narayana.  Lakune tekan ing segara wedhi. solah bawane sarwa sareh. Garwane → Dewi Soka.  Sawise perang Bharatayudha. ora seneng pamer. Tata lair Arjuna putrane Pandhu.  Sesebutan liyane Raden Nakula : Pinten. Garwane → Dewi Pradapa. Permadi/Parmadi.  Sadulure ana loro yaiku : Kakrasana lan Dewi Rara Ireng utawa Subadra (Sembadra).  Ksatriya ing Madukara.  Nakula lan Sadewa uga melu andil mateni senapati Ngastina yaiku Prabu Satya.  Aji-ajine → Balasrewu (yen nesu tiwikrama bisa malih buta gedhe). kembang wijaya kusuma. Dewi Dersanala.

 Nalika enom aran Kakrasana. PRABU SALYA  Enome aran Raden Narasoma.  Duwe kewajiban bela bebener lan nyingkirake angkara murka. kurang petung. Karo Pandhawa isih ketemu sedulur. cepet nesu.  Peputra : Dewi Irawati digarwa Prabu Baladewa . nanging ora duwe rasa serik utawa gething marang sapa wae. Titising bathara wisnu. Uga watak satriya. yen luput ora pakewuh ngakoni kleru banjur njaluk pangapura  Baladewa ora bisa meruhi perang Bharatayudha amarga tapa ing Grojogan Sewu awit pamrayogane sedulure yaiku Bathara Kresna. grusa-grusu.  Kresna tau dadi dutaning Pandhawa. Dewi Rukmini. Dewi Setyaboma. 7.  Sedulure ana loro : Narayana lan Lara Ireng (Wara Subadra) utawa Bratajaya. Dewi Retnawati iku putrine Prabu Sri Kanwa. Wasi Jaladara. nalika Harjuna madeg senapati lumawan Basukarna.  Garwane : Dewi Erawati lan putrine Prabu Salya ing Mandaraka.  Kresna uga dadi kusire Harjuna. sukmanipun metu awah dadi Naga Basuki.  Narasoma dadi ratu ing Mandaraka jejuluk Prabu Salya.  Karo Dewi Setyaboma → Siti Sundari lan Titisari. 6.  Duwe garwa papat → Dewi Pratiwi. Begawan Curiganata.  Duwe garwa Dewi Setyowati putrine Begawan Bagaspati. Begawan Kusumawalkita. Dewi Jembawati.  Putrane Prabu Mandrapati nata ing Madukara lan Dewi Retnawati/Kiswanti.  Ing perang Bharatayudha.  Karo Dewi Pratiwi → Raden Sitija (Setija)  Karo Dewi Jembawati → Raden Samba. PRABU BALADEWA  Putrane Prabu Basudewa lan Dewi Rohini.  Mertapa wonten wana. Kabeh sadulure ditresnani.  Watake : brangasan. Kresna dadi botohe Pandhawa sing ngatur lakuning perang.  Kresna dadi pangayomaning Pandhawa.  Bathara Brahma paring pusaka aran Nenggala (tumbak cendhak) kang mapan ing epek-epek tangan lan Alugara awujud gada.  Baladewa titisane naga Basuki. Nalika jumeneng ratu ing Mandura jejuluk Baladewa amarga tau dadi jagoning dewa ngalahake mungsuh kang ngrusak kahyangan Salendra Bawana  Sesebutan liyane : Balarama.  Karo Dewi Rukmini → Raden Partajumena. Halayuda.

Badan ngalumpruk ditinggal aji Candabirawa lank ataman Jamus Kalimasada. ora seneng kamukten. cengeng. Dewi Amba tetep nyuwun digarwa Bhisma. Suyudana. ora gelem prihatin.  Bhisma diwenehi pusaka Cucukdhandhang kanggo nglawan Resi Seta. 8.  Bhisma melu sayembara kanggo nggolekke bojo Citragangga lan Citrawirya. ambeg darma utama. Bhisma menang nanging Dewi Amba boten purun dinikahake kalian Citragangga utawi Citrawirya. Citragangga. DURYUDANA  Duryudana putra pembarepe Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari. Gendarisuta. Salya mulat lamun iku satriya getih putih. Sata → satus lan kurawa → turunane darah kuru.  Garwane : Dewi Banowati  Peputra : Raden Lesmana Mandrakumara (Sarjakusuma) lan Dewi Lesmanawati. Bhisma dadi senapati Kurawa.  Sesebutan liyane : Kurupati.  Amarga kaluhurane budi.  Papane ing pratapan Talkandha. Jakapitana. lila legawa. 99 kakung lan 1 wadon asma Dewi Dursilawati. ora kepengin dadi ratu. Jayapitana.  Bhisma uga sinebut Dewa Brata. lan Dewi Ambalika.  Bhisma sawijining resi sing sekti mahambara. Ora ana sing wani karo Bhisma kejaba Resi Seta. apa maneh pamomonge sengkuni. lan kadonyan.  Nalika diadhepi Yudhistira. Salya gugur ing rananggana. Ganggaputra.  Bhisma sumpah yen arep wadat. Bhisma masrahake Negara Ngastina marang sedulure tunggal bapa yaiku R. Dewi Ambika. Bhisma melu sayembara sapa sing bisa ngalahake Wamuka lan Harimuka Putrane raja Kasindra arep dinikahake kalian Dewi Amba.Dewi Surtikanthi kagarwa Adipati Karna Dewi Banowati kagarwa Prabu Duryudana Raden Burisrawa Raden Rukmarata  Ing perang Bharatayudha Salya dadi kusire Karna. Nanging Bhisma boten purun soale sampun sumpah. ora bakal duwe bojo lan bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng nata ing Ngastinapura.  Aji-ajine : candrabirawa. BHISMA  Putrane Prabu Sentanu lan Dewi Gangga. 9.  Watak : ala. Duryudana sasedulure ana 100 mula diarani Sata Kurawa. kena dipercaya. .  Ing perang Bharatayudha Bhisma tetep netepi janji bakal ngayomi sapa wae sing jumeneng ing Ngastina. ririh. Tripamengsah. kendel. sabar. deksura (siya-siya) mligine marang Pandhawa.  Bhisma mati kaperjaya dening Srikandhi kanthi panah pasopati darbeke Harjuna.

 Dursasana tiwas amarga dipotheng-potheng Werkudara. (karna : kuping). Basusena.  Duryudana kalah dening Werkudara namakake Kuku Pancanaka ing planangane Duryudana. dibanting awake ajur mumur amarge ngece wong tuwane Werkudara. Pandhu Dhewanata kang tengeng lan Dewi Kunthi kang sedheng (selingkuh). Pritapura. Kunthi keset sirahe Dursasana lan getihe kanggo karmas ing rikmane. Karna gugur ing renanggana minangka satriyatama  Ksatriya ing Ngastina. umukan.  Jejuluk Adipati Karna ing Negara Ngawangga. angkuh. Marang sapadha-padha ugal-ugalan. ADIPATI KARNA  Putrane Dewi Kunthi lan Prabu Bathara Surya.  Garwane → Dewi Saltani.  Lair saka talingane Dewi Kunthi.  Satriya ing Banjarjunut.  Putrane Prabu Dhestarata lan Dewi Gendari kang angka loro.  Peputra → Raden Warsasen. amarga dayane netra saka Ibu Dewi Gendari. polahe sarwa digawe-gawe. Raden Suryaputra. 11. cengengesan. uga ora tau kasil amarga suthik prihatin.  Dilarung ing Begawan Gangga ditemu lan diakui putra karo Adirata (kusir kreta Ngastina). sasana tegese papan. ngedir-edirake awake kang gagah prakosa.  Garwane → Dewi Surtikanthi. 10. ngumbar swara. DURSASANA  Dursasana saka tembung dur tegese ala. pandhawa perang karo Duryudana (perang Bharatayudha).  Putrane → Dursala. . Dewi Karnawati.  Bisa ngrebut senjata kyai Wijayandanu disengkaake ngaluhur padha derajate karo satriya Ngastina. Yen duwe gegayuhan.  Perang tandhing yuda karo Janaka.  Sesebutan liyane : Basukarna. Suryatanaya.  Watak : ala. emane ana bagian awak kang ora kena sorot yaiku papan wewadining wong lanang. seneng dakwenang lan deksiya.  Dijenengke karna amarga lair saka kuping. Sadurunge Kunthi kagarwa Prabu Pandhu Dewanata.  Duryudana ora empan gegaman. Nanging dimenangake Janaka nganggo panah Pasopati. Raden Warsakusuma. Netrane Dewi Gendari cumloroh cahaya lan ngenengi awake Duryudana. Dursasana yaiku papane piala lan tansah gawe piala ing sadhengah papan. Dursasana mati. bengak bengok. cengengesan. braok. dijambak rambute. Amarga sebutan Negara Ngastina. Suryatmaja.

Jayamurcita. Bimasuta Arimbatmaja. Karo Pergiwa peputra siji aran Raden Sasikirana. . dhemen tetulung. ABIMANYU  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Wara Sembadra uga sinebut Raden Angkawijaya.  Garwane : Dewi pergiwa putrine Raden Harjuna. yen perang tandange kaya sikatan nyamber walang. tapa brata kaya ramane Raden Harjuna.  Mapan ing kasatriyan Plangkawati.  Duwe aji Adhityaherdaya (ajiputra Wekasing Rasa Tunggal Sabda Tanpa Lawanan) kang isa ngrawuhake para dewa lan bakal ngabulake panjaluke lan bisa nulak pepesthen ala.  Ing perang Bharatayudha. Abimanyu diranjap gegaman dening mungsuh. Antasena (adhine)  Gathotkaca kondhang satriya otot kawat balung wesi.  Sesebutan liyane : Bambang Tetuka. Nanging ora mati. panah. KUNTHI  Putrine Prabu Kunthiboja ratu ing Mandura lan Dewi Bondhasari  Sebutan liyane Dewi Prita. GATHUTKACA  Putrane Werkudara lan Dewi Arimbi  Satriya ing Pringgadani. Krincingwesi. Abimanyu tiwas ing rananggana. bisa mabur tanpa elar. kabeh tumancep ing awake. Sing kadunungan wahyu iku bakal bisa nurunake ratu ing tanah Jawa.  Garwane ana loro yaiku : Siti Sundari lan Dewi Utari. Aji Adhityaherdaya kuwi paringane Resi Druwasa. ora bakal kuwalat sanajan mabur ing dhuwur papan kang wingit.  Abimanyu mati saka sumpahe dhewe. dayane bisa mabur tanpa elar. lelana. lan Janaka.  Sedulure tunggal bapa : Antareja (kangmase). matine amarga gendhawa ing bahune dipanah.  Kunthi uga ngemong putrane Madrim (garwane enom Prabu Pandhu) aran Nakula lan Sadewa. Senaputra. Duwe kotang Antakusuma.  Kagungan putra siji karo Dewi Utari aran Raden Parikesit.  Peputra Puntadewa. 13. tumbak.  Gathutkaca satriya kang cukat trengginas. bisa turu kepenak ing angkasa/mega. Kacanegara. sumsum gegala.  Duwe aji Narantaka paringane Resi Seta. Gugur minangka satriyatama. Werkudara.  Raden Abimanyu iku alus bebudene.12. 14. pedhang. Gendhawa lepas.  Kagarwa Prabu Pandhu Dewanata ratu ing Astina. nglungguhi jejer satriyatama.  Abimanyu kadunungan wahyu wiji ratu aran Cakraningrat.

Wisanggeni dadi ratu. ANTASENA  Putrane Raden Werkudara lan Dewi Urangayu.  Antareja iki satriya bagus rupane nanging awake duwe sisik kaya para leluhur sing wujud naga (ula gedhe). WISANGGENI  Putrane Raden Harjuna karo Dewi Palupi/Dewi Dersanala.  Wisanggeni bocah bagus rupane. Duwe caping.  Tau karo sedulure Antareja. 15. ceplas-ceplos omongane. ANTAREJA  Putrane Werkudara lan Dewi Nagagini. nanging kleru ndilat tipaking dhewe. Antasena. 17. Antasena kejegur sumur. mbranyak wedanane.  Antasena satriya kang bagus nanging uga duwe sisik.  Gathutkaca matine dipanah dening Basukarna. Yen perang mothol gulune mungsuh.parane para resi. lan sekti.  Ajine yaiku duwe wisa kang ana idune. banjur ditableg nganggo watu. kendel. Gathutkaca bedhah Negara Ngastina . Antasena. jujur. Dewi Dersanala putrine Bathara Brahma.  Yen karo Antareja.  Kresna banjur tumindak. Antasena mati. ora seneng nyimpen wedi. marang apa kang bakal dumadi (ngerti sadurunging winarah)  Tindake kaya werkudara ora bisa migunakake tata krama kanthi becik. Antasena duwe sungut.  Antareja dikon ndilat tipaking Kresna.  Antareja wis tau mbedah Negara Ngastina bebarengan karo adhi-adhine Gathutkaca. Dewi Nagagini putrane Sanghyang Hanantaboga ing Saptapratala. sebabe Antasena gelem mati yen munggah swarga karo kangmase Antareja lan adhine Wisanggeni. idune mawa wisa. yen udan ora kudanan.  Antarena ora bisa mati kejaba dicemplungake sumur ing kahyangan. Antasena iku adhine tunggal bapa seje ibu. lan bisa ambles bumi kaya Antareja. Ngastina bedhah.  Antasena dadi memaniking jagad.  Antareja duwe kasekten bisa ambles bumi. lewat Raden Janaka yaiku pakdhene. 16. Tapak sikile mungsuh kadilat Antareja mungsuhe bakal mlonyoh awake. ngajak Antasena marang swargane. Manik iku inten tegese Antasena bisa dadi cahya pepadhang tumrap kang nembe nandhang ribet. Basunanda. yen panas ora kepanasen. lan Wisanggeni (putrane Raden Janaka).  Wisanggeni ora empan dikrocok gegaman.  Wisanggeni nganti patine ngawula ing Pandhawa.  Nalika diajak Kresna niliki swargane ing tengah dalan wis digawe sumur. Antareja mati munggah swarga. dewa. blaka suda. ora mati dicemplungake ing kawah.

Sing mbarep aran Duryudana lan sing wadon mung siji aran dewi Dursilawati. apa kang digrayang mesthi lebur ajur mumur tanpa dadi. yaiku D. D Gendari. Wisanggeni dibanjut marang Sanghyang Wenang amarga dadi pepalang anane perang Bharatayudha.  Begawan Abiyasa sawijining atapa kang uripe ana ngalas. Dhestarata mateg aji Lebur Sakethi. nantang marang Dhestarata. amarga nalika Ambika weruh blegere Abiyasa. Dewi Madrim.  Nalika Pandhu seda. kidang lanang sing jelmaan Resi Kindhama menehi sabda sesuk yen Pandhu andon asmara marang garwane bakal nemoni pati.  Pandhu iku satriya ingkang seneng lelana. Nalika kondur saking lelana Pandhu ngasta putrid telu cacahe. Pandhu mboyong putrid telu.  Dhestarata iku wuta. Pandhu manah kidang sing lagi andon asmara Kidang wadon mati. Bentheng kagrayang Dhestarata ambrol nanging ngebruki Dhestarata dhewe.  Pandhu jumeneng nata ing Ngastina kanthi jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. Kunthi. Gendari cacahe satus (sata) mula aran sata kurawa. D. Dhestarata mati.  Pandhu Dewanata lair pucet lan tengeng amarga nalika andon asmara Dewi Ambalika wedi weruh pasuryane Prabu Abiyasa lan sirahe montang-manting ngiwo nengen. PANDHU DEWANATA  Putrane Prabu Abiyasa nata Ngastina karo Dewi Ambalika. Dewi Gendari. wedi banjur nutupi raine  Garwane Dhestarata yaiku Dewi Gendari. Banjur Pandhu ndhawuhi Dhestarata amarga ora bisa ngerti (wuta) banjur mung digerayangi lan pamilihe tiba Gendari. ambalika. Sing dilairake wujud daging uwil-uwil. Negara dititipake marang Dhestarata  Dhestarata mati saka pokale dhewe. Dhestarata uga cacat wuta. Gendari wiring lan sumpah ora bakal akur kaliyan turune Pandhu  Putrane Dhestarata karo D. nalika Pandhu menang sayembara. Dewi Kunthi.  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Kunthi : Yudhistira → titisane Darma Werkudara → titisane Bayu Arjuna → titisane Indra  Putrane Pandhu kaliyan Dewi Madrim : .  Nanging garwane Kunthi duwe aji Adhityaherdhaya sing bisa paring putra.  Pandhu duwe sedulur tuwa seje ibu yaiku Dhestarata. 18. Dewi Gendari iku tetriman saka Pandhu  Ceritane mangkene. Dayane.  Garwane Pandhu Dewi Kunthi lan Dewi Madrim  Nalika mbeburu kaliyan Dewi Madrim. Daging mau banjur ditutupi godhong lumbu lajeng daging bisa dadi bayi. lan Madrim. DHESTARATA  Dhestarata utawa Dhestarasta putrane Begawan Abiyasa karo Dewi Ambika. 19. Buta amping-amping beteng.

nalika andon asmara kaliyan Dewi Madrim. .Aswan → Nakula Aswin → Sadewa  Pandhu mati kaya sabdane Resi Kindhama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful