TEORI EVOLUSI CHARLES DARWIN ROSMINA ABDUL PENGENALAN

LATAR BELAKANG CHARLES DARWIN

Charles Darwin ialah seorang pakar penyelidik alam semulajadi lebih dikenali sebagai pengarang buku yang terkenal " The Origin Of Species" .Beliau dilahirkan pada tahun 1809 di bandar Shrewsbury dari sebuah keluarga mewah.Bapanya adalah seorang tabib yang terkemuka manakala datuknya ,Eramus Darwin juga seorang tabib yang terkenal dan ahli falsafah yang telah banyak menulis mengenai alam . Darwin sejak kecil lagi amat mencintai alam semulajadi dan suka memerhatikan haiwan-haiwan dan tumbuhan yang ditemuinya.Beliau seorang yang sabar dan tekun.Sifat-sifat inilah yang akhirnya membawa beliau kepada kejayaan sebagai seorang penyelidik alam semulajadi yang terkenal di dunia sains. Di Bahia Blanca,Darwin mengambil langkah yang pertama dalam teori evolusinya .Beliau telah menjumpai banyak rangka-rangka haiwan yang melekat pada batu,termasuk juga fosil Megatherium.Kemana sahaja dia pergi sentiasa memerhatikan jasad hidupan disekelilingnya dengan teliti.Di samping itu beliau mengumpulkan spesimen-spesimen yang kecil dan senang disimpan.Dari Amerika Selatan beliau belayar keutara ,Pulau Galapagos.Beliau dapat melihat adanya persamaan antara burung-burung di Pulau Galapagos dengan burung-burung di Amerika Selatan yang jaraknya kurang lebih 600 batu.Ketika beliau kembali ke England pada tahun 1837,banyaklah masalah yang menjadi persoalan dan memulakan dengan penyelidikkan dan tulisan ²tulisannya secara senyap. Masyarakat di kurun ke 17 percaya bahawa bumi ini terbentuk pada kira-kira 4000 tahun sebelum zaman Kristian.Masa tersebut terlalu singkat untuk proses evolusi boleh berlaku dan menghasilkan beranika ragam hidupan.

TEORI EVOLUSI

Teori evolusi dalam Sains Moden digambarkan sebagai teori yang menyatakan bahawa manusia berasal daripada binatang ,khususnya dari binatang yang berupa mawas manusia.Darwin dalam bukunya bertajuk "The Origin Of species"(Asal-Usul Jenis-Jenis Haiwan ).Beliau mengutarakan satu

organisma yang kompleks telah dihasilkan . c. Rekod-rekod fosil dari zaman purba yang dijumpai di lapisan geologi telah memberi bukti bahawa evolusi telah berlaku.Variasi ini sangat jelas di kalangan haiwan ternak dan tumbuhan pertanian. d. Dalam perjuangan hidup . ASAS HIPOTESIS DARWIN Hipotesis evolusi menyarankan bahawa semua yang sedang atau telah hidup berasal daripada organisma yang lebih rendah atau kurang sempurna melalui proses turunan disertai dengan perubahan. .Teori beliau menumpukan perhatian kepada bagaimana bentuk haiwan yang simpel berevolusi untuk menjadi bentuk yang kompleks.organisma (haiwan atau tumbuhan) yang akan terus hidup ialah yang paling mampu untuk mempertahankan diri atau menyesuaikan diri dengan keadaan iklim dan suasana sekitarnya.terdapat berbagai variasi dan perubahan . b. Mutasi dan pemencilan memain peranan yang penting untuk mewujudkan sesuatu spesis yang baru.Dengan proses pertarungan tabii.Bukti-bukti yang diutarakan oleh Darwin adalah seperti berikut menurut keutamaannya. Di antara individu-individu kebanyakkan spesis.Organisma-organisma yang terbaik itu akan memindahkan baka-bakanya kepada keturunannya secara proses seleksi tabii.Beliau merumuskan pengalaman-pengalamannya bahawa semua jenis binatang berasal dari ameba. Darwin sendiri sedar bahawa rekod-rekod fosil tidak menyokong lamunannya tetapi menyimpan harapan bahawa penyelidikkan seterusnya akan mengisi kekosongan tersebut.yang penting disini ialah Darwin percaya bahawa organisma-organisma atau spesis-spesis yang kompleks berhasil dari nenek moyang yang sama iaitu spesis yang simpel. Bukti-Bukti Utama ialah : a.Bermakna beliau percaya bahawapada mulanya Pencipta mencipta satu atau beberapa bentuk organisma yang simpel.saranan bahawa semua makhluk yang hidup telah wujud hasil daripada proses evolusi daripada satu atau beberapa nenek moyang.sejenis haiwan yang mempunyai satu sel. BUKTI-BUKTI SAMPINGAN a) Persamaan yang dapat dilihat dari peringkat ±peringkat "embrio" ke peringkat "fetus" antara organisma ±organisma yang jelas berbeza pada peringkat dewasa.

.leher zirafah itu menjadi panjang sedikit demi sedkit. Evolusi mikro adalah berkenaan perubahan-perubahan dan variasi-variasi yang terdapat dalm sesuatu organisma dan boleh dilihat secara eksperimen.Teori evolusi juga mengutarakan bahawa bentuk leher zirafah itu sebagai satu contoh seleksi tabii.zirafah itu masih mendatar iaitu kita masih belum melihat penjelmaan spesis yang baru tetapi hanya mendapat bentuk-bentuk variasi dan diferisiasi dikalangan keluarga zirafah. Adanya anggota-anggota (organ) yang dianggap sebagai tidak berkembang .Sekalipun hipotesisnya ini benar.evolusi makro memperlihatkan perubahan secara besar-besaran yang dikatakan pernah terjadi dalam sejarah kehidupan.Hipotesisnya ialah . Sebaliknya .sedangkan evolusi merupakan perubahan yang melompat dari satu jenis ke satu jenis di tingkat yang lebih tinggi iaitu dalam bidang menegak.Takrif istilah "spesis" sebagaimana lazim digunakan ialah organisma-organisma yang meliputi suatu populasi .Masalahnya ialah perubahan itu tidak dapat dilihat melalui metod-metod eksperimen tetapi hanya sebagai hipotesis atau andaian sahaja.Satu dari ciri-ciri penting hipotesis evolusi ialah organisma-organisma yang lebih sempurna muncul atau berasal daripada makhluk yang lebih sederhana atau dengan erti yang lain evolusi mencari penjelasan mengenai terjadinya jenis-jenis baru.Contohnya .tetapi variasi-variasi tersebut tetap termasuk dalam keluarga Drosophila dan tidak melintas batasnya sehingga terjelma suatu jenis yang baru.Perubahan-perubahan tersebut adalah kecil dan terbatas dalam lingkungan sesutu spesis sahaja. VARIASI DIVERSIFIKASI DAN DIFERENSIASI Di dalam sesuatu spesis terdapat banyak variasi yang selalu disebut sebagai diversifikasi .Anggota tersebut telah disangka sebagai turunan anggota yang berperingkat lebih rendah di mana anggota itu didapati dalam keadaan yang sempurna dan sangat berguna.dari satu jenis lalat buah-buahan yang bernama Dropsophila melanogaster dan berbagai macam variasi boleh diperolehi secara eksperimen.b) Kebolehan untuk menjenis organisma-organisma dalam kelas-kelas tertentu menurut ke turunan dan peringkat-peringkat kesempurnaan. c.Masalahnya ialah diversifikasi dan variasi-variasi yang lazim diutarakan untuk menyokong hipotesis evolusi adalah perubahan-perubahan yang terdapat dalam lingkungan sesuatu spesis iaitu dalam bidang mendatar.Perubahanperubahan yang besar itulah yang disangka menyebabkan terjelmanya sesuatu spesis yang baru.

Umpamanya kebanyakkan variasi-variasi tumbuhan pertanian dan haiwan ternakan adalah akibat mutasi.Challinor seorang ahli geologi yang terkenal dalan bukunya "Darwin·s Biological Work" (1959) mengakui bahawa rekod-rekod fosil hanya menyokong sebahagian evolusi tetapi rekod tersebut juga menyokong ciptaan secara bersendirian dan bebas.Oleh kerana itu paraahli sains menyarankan bahawa mutasi yang brguna kepada seleksi tabii untuk perkembangan evolusi.Mutasi adalah satu perubahan yang terjadi dengan mendadak dan ada yang boleh diwariskan kepada keturunanya tetapi keturunan itu pada kebiasaannya tidak boleh menyesuaikan diri dengan keaadaan sekitar. Sungguhpun demikian pada akhir-akhir ini para ahli sains telah berjaya membuktikan bahawa ada beberapa mutasi yang berguna dan yang tidak berubah secara mendadak boleh berlaku khasnya diperingkat mikro organisma.tidak kira samada diserang oleh bakteriofages atau tidak.Contohnya.kultur bakteria colon (Escherichia Coli) yang diserang oleh bakteria fages didapati beberapa strain rintangan bakteria itu.beliau telah mengemukakan satu jenis haiwan dari fosil bernama Archeopteryx.ialah mutasi yang tidak menunjukkan perubahan mendadak .tetapi bentuk seperti itu selalunya dihapuskan oleh seleksi tabii.Seterusnay beliau menyatakan bahawa bukti yang jelas belum ada untuk menunjukkan evolusi telah berlaku.Ini adalah bertentangan dengan kepercayaan Darwin bahawa evolusi itu adalah sutu proses yang beransur membawa perubahan kepada sesuatu sifat yang berguna sedikit demi sedikit dalam jangka masa yang panjang hingga terjelma spesis yang baru.akibatnya mutasi yang boleh mempertahankan diri dari pembinasaan oleh bakteriofages. REKOD-REKOD FOSIL Untuk membuktikan bahawa proses evolusi telah berlaku kenyataan dari sejarah adalah diperlukan dan ianya hanya boleh diperolehi dari fosilfosil.MUTASI DAN AKIBATNYA Penganut Teori evolusi menyarankan bahawa daya penggerak dalam perkembangan evolusi ialah proses mutasi.para ahli sains berpendapat bahawa haiwan itu tidak berupa rantai .walaubagaimanapun setelah diselidiki .Ianya tidak membawa perubahan yang beransur iaitu sedikit demi sedikit bagi sesuatu anggota tetapi berhenti dan terbatas sebagaimana sifat itu dilihat pada mulanya.Rekod-rekodfosil tidak menunjukkan siri-siri fosil yang berturutan dimana terdapat perubahan yang beransurdari bentuk yang mudah ke bentuk yang kompleks.Strain rintangan itu terjelma secara mutasi dengan kadar satu dalam 50 juta generasi-generasi sel. Untuk mempertahankan teori-teorinya .Ini adalah oleh kerana mutasi pada lazimnya tidak dapat menyesuaikan diri kepada keadaan sekitarnya.

embrio manusia hampir serupa dengan embrio haiwan seperti ikan atau monyet.Sistem klasifikasi tabii yang benar perlu mengikut geonologi iaitu menurut aliran keturunan dari bentuk yang kurang sempurna.Pada suatu peringkat kandungan . PENJENISAN MENGIKUT KETURUNAN DAN PERSAMAAN Menurut Darwin . dunia haiwan boleh dibahagikan kepada sepuluh kumpulan filum-filum utama mengikut bentuk. Tiap-tiap filum terpisah dengan sesuatu kekosongan iaitu tidak ada bentuk peralihan .Proses tersebut berlaku tanpa sebarang pengecualian bagi semua haiwan dan tumbuhan.Tetapi ini adalah suatu sangkaan sahaja dan tidak sama sekali memberi bukti bahawa evolusi telah berlaku.oleh itu Huxley dan rakan-rakannya berpendapat bahawa manusia pada suatu masa yang lampau telah melalui peringkat berekor dalam evolusinya. Bagi keseluruhan Taksonomi .dari susunan yang telah dibuat kelihatan teratur sebab adanya perbezaan jelas dan mendadak. Jika ini benar kita tidak berharap mendapat kan sedikit sahaja pelan bentuk asas yang sama tetapi inilah yang didapati.Ini bermakna bahawa bentuk-bentuk yang ada sekarang bukannya rantai perhubungan tetapi bentuk pengkhususan yang tidak akan berubah lagi. DALIL SAMPINGAN EMBRIOLOGI Antara dalil-dalil sampingan yang penting yang diutarakan ialah persamaan yang dapat dillihat pada taraf kandungan hingga perubahan sudah mulai terbentuk sebelum organisma itu lahir.Gambaran .evolusi sebenarnya tidak dipandu oleh sebarang kudrat tetapi adalah akibat seleksi tabii dan bergerak atas variasi kecil secara kebetulan . Darwin cuba menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahawa organisma yang berupa rantai perhubungan tidak stabil dan dihapuskan oleh seleksi tabii.Umpamanya pada peringkat itu manusia mempunyai ekor yang kecil dan tertentu . oleh itu sistem klafikasi Tabii telah dianggap sebagai suatu bukti yang menyokong evolusi .Nenek moyang dan keturunannya tidak diketahui Ada pula yang menyarankan bahawa rantai perhubungan antara amfibia dan reptilia ialah Seymouria.tetapi berasas kepada teori Darwin. Pada lazimnya didapati teori evolusi mengambarkan perhubungan antara suatu jenis haiwan dengan yang lain serta pokok keturunannya.perhubungan antara reptilia dan burung tetapi tetap termasuk dalam jenis burung.

Dari sifat analogi haiwan dan tumbuhan Darwin juga yakin bahawa organisma hidup itu berasal dari satu moyang . Anggota-anggota tersebut diturunkan Anggota tersebut memainkan peranan penting dalam proses membesar. Kita tidak ada bukti bahawa dari nenek moyangnya di mana anggotaanggota itu berkembang dengan sempurna c) Jika anggota itu wujud sekarang ini tidak bermaksud bahawa anggota itu telah wujud pada masa yang lampau kerana musabab yang sedang berlaku boleh menghasilkan anggota itu.Huxley dan rakan-rakan telah berpendapat bahawa ini adalah satu bukti untuk menyokong teori evolusi tetapi seorang ahli biologi yang menentang pendapat ini mengutarakan tiga sebab adanya anggota tidak berkembang itu iaitu : a. b. ANGGOTA YANG TIDAK BERKEMBANG Ada beberapa organ yang dikatakan tidak berkembang boleh didapati pada beberapa jenis haiwan khususnya tulang pangkal paha yang tidak berkembang pada ikan paus. . Darwin membuat kesimpulan bahawa dia tidak pernah mengenal teori mutasi yang memungkinkan adanya perubahan mengejut pada keturunan.yang diutarakan itu boleh menimbulkan beberapa masalah pokok. Antara misalan-misalan lain untuk menyokong teori evolusi yang diutarakan oleh pengikutnya ialah anggota-anggota yang dikatakan tidak berkembang serta mempunyai fungsi yang sama seperti kelenjar susu(mammary gland) dan usus buntu (appendix) manusia.Menurut teori evolusi tiap-tiap jenis haiwan itu adalah dalam proses evolusi keperingkat yang lebih sempurna. KESIMPULAN Keseluruhannya melalui teori evolusi.Ini telah diperkuatkan oleh penemuan beliau sendiri bahawa haiwan berasal dari proses yang serupa dan mempunyai keserupaan bentuk. Beliau hanya percaya hanya alam sekitar sahaja yang boleh menimbulkan modifikasi yang disampaikan oleh plasma darah.Oleh kerana itu bentuk haiwan serta manusia yang ada pada masa ini adalah dalam bentuk peralihan dan akan berubah ke bentukyang lebih sempurna.