P. 1
Basa Jawa Bu Pur

Basa Jawa Bu Pur

|Views: 635|Likes:
Dipublikasikan oleh masfauzimalang

More info:

Published by: masfauzimalang on Oct 12, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Basa Jawa

Sing disinau ing Basa Jawa
1. Paramasastra 2. Kasusastran 3. Kawruh Basa 4. Nulis lan Maca

PARAMASASTRA 1. Basa . Tembung 2. Ukara 3.

KA WRUH BASA ‡ Manungsa ‡ Tetuwuhan (tanduran) ‡ Sato Kewan ‡ Wigati diweruhi .

Wanda neraka : meja. dwipurwa. dhor (suku kata) 2.1. Wanda 3. 4. A. Tembung lingga+ater-ater 2. Tembung Tembung Lingga (Kata dasar) 1. Tembung lingga+panambang Pangrangkep. Wanda : bom. sikil : nalika. dwilingga. Tembung lingga+seselan 3.1 Tembung (kata) Tembung Andhahan (kata berimbuhan/ kata jadian) 1. dwisasana .PARAMASASTRA A.

Al (l) d. kuma. Um (m) Seselan (sisipan) b. di) d. nu. m) Ater-ater (awalan) c. ne . pa. kok/ ko. Tripurusa (dak. ny. pi. ku. pra. ma b. Ar (r) tumon kinarya jlerit krelap Panambang (akhiran): a. a. Nuswara (n. ana. ka/ke. In (n) c. Sa. kapi a. I. an.a. nga. tar. ku. en. kami. mu. na.

Peribahasan. Saloka 11. Candra 4. Geguritan 13. Bebasan.II. Wangsalan 10. Cangkriman 7. Sengkalan 8. Karangan bebas 14. Pepindhan 5. Wayang . Tetembangan 2. Sanepa 6. Keratabasa 9. KASUSTRAN 1. Tembang 12. Purwakanthi 3.

Dwipurwa c.2. bagaspati Rembulan = candra. rawi.a. dijupukno Pangrangkep (kata ulang) b.Dasa nama (tembung-tembung kang padha/ sinonim) Srengenge = surya. Rangkepan ater-ater.3. Dwiwasana lelabuh bocah-bocah cekakak A. Kosok Balen (lawan kata) Sugih >< mlarat Lanang >< wadon A. panambang dikarepake. basanta . sasi. Dwilingga d.

Ukara Ukara wujude wedharing gagasan pikikran. Wasesa c. Jejer Gatra subyek predikat obyek keterangan b. Lesan d. Saben ukura iku kadaden saka rong gatra utawa luwih a. Katrangan . utawa karep kang kalairake sarana basa.B.

‡ 1. 2. Manut wasesane kapilah: Ukara tanduk (aktif) Ukara tanggap (pasif) Wasesa bawa Wasesa (andharan) Wasesa kriya Wasesa kriya tanpa lesan Wasesa kriya mawa lesan ‡ Manut Isine Kandha (kalimat langsung) Ukaran Crita (kalimat tak langsung) .

Ukara lamba : mujudake ukara kang medharake gagasan mung siji Lamba = wancah ora rangkep Ali tuku roti Adhik nggambar kembang . lan sakpanunggale awit. adoh. sesuk. kareben. lan sakpanunggale meja. kerep. lan sakpanunggale 6. tengah. lurus. lan sakpanunggale abat. amarga. Pratelaning ukara (Ukara katrangan): gunane kanggo nerangake supaya ukara mau bisa luwih gamblang (jelas) 1. Sabab 6. pinggir. biyen. Cacah 3. cedhak. tipis. lan sakpanunggale alus. Kahanan saiki. Ukur 5. Papan Pratelan ukaran (katrangan) 4. akeh. lan sakpanunggale supaya. Wayah 2. lan sakpanunggale papat.5. Maksud 7.

Crita (tak langsung) 5. Katrangan (keterangan) 6. Camboran (majemuk) .7. mulane ora mlebu sekolah 1. Tanggap (pasif) 3. Lamba (tunggal) 7. Ukara camboran (kalimat majemuk) Ukara kang medharake gagasan luwih saka siji Ukara camboran = ukara rangkep Adhik lara. Kandha (langsung) Jenising ukara 4. Tanduk (aktif) 2.

Materi Kasusastran Tembung kasusastran asale saka tembung lingga sastra kang ateges tulisan. kita migunakake macem-macem tetembungan . Kasusastran tegese tulisan kang endah suarane.II. Kanggo medharake tulisan kang endah surasane.

Tembung garba . Tembung saroja 1.4. Tembung camboran 3. Tembung yogya swara 1. Tembung entar 5. Tetembungan Kasusastran 3.

1 Tembung Camboran (kata majemuk) Tembung loro utawa luwih kang gegandhengan dadi siji nganti mujudake tembung sing anyar surasane (tegese) Camboran wantah (wutuh) Raja putra : putrane raja Meja tulis : meja kanggo nulis Camboran Camboran wancah (tugel) Bangjo : abang ijo Kuruking : kuru aking Lunglit : balung kulit Tembung wancah mono arupe tembung sing ditugel utawa dicekak (disingkat) Dokter : dok Dhateng : teng Ngayoyakarta : yogya .1.

Wantah biasa: Teka + ing = tekeng Saya + ing = sayeng Prata + ing = prapteng Tg. Tujuane kanggo nyekak utawa nyuda wandane tembung.1. Tg. Sutrawan: lumebu + ing = lumebweng Tg. Tembung garba kerep uga diarani tembu sandi. Nargaha: maha + resi = maharsi wira + utama = wiratama . Sutraye: lagi + antuk = lagyantuk Tembung garba Tg.2 Tembung garba iki mujudake tembung kang asale saka panggandhenge tembung loro utawa luwih.

1. Tembung yogyaswara kang awasana aksara a tegese lanang. Tembung Saroja Tembung saroja iku tegese tembung loro utawa luwih kang meh padha tegese bajur dienggo bebarengan kanggo mbangetake swarane. Contone: kethul pikire = bodho rai gedheg = ora duwe isin 15. kang awasana aksara i tegese wadon: siswa-siswi. lanliyanliyane 14.3. sayuk rukun. jejel riyel. Tembung yogyaswara Tembung yogyaswara iki mujudake tembung loro kang pakecepane utawa panulise meh padha. raseksa-raseksi. gagah prakoso. Tembung entar (arti kiasan) Tembung entar (tembung silihan) iku mujudake tembung kang wis oncat saka tegese sing baku. gotong-royong. apsara-apsari lanliyan-liyane .

Purwakanthi Purwakanthi iku gandhenge swara kang mburi karo swara kang wis kasebut ing ngarepe.2. Purwakanthi guru swara (swara padha) ana urip. nganti wayah sore . teteg. ana nasip Purwakanthi Purwakanthi guru gatra Sastra/ ukara padha Tatag. dolanan layangan. tanggon Purwakanthi basa (lumaksita) Wanda pungkasan gatra karo wanda angkatane gatra candhake Arep ngidul.

Candra: gambaran sarana pepindhan Sing apik irunge mbangir. Sanepa: unen-unen kang ajeg lan ngemu teges kosok balen Tatune arang kranjang Rasane pait bratawali Ambune arum jamban . alise nunggal sapisan Panyendhu : gambaran sarana pepindhan Sing ala lambene domble bathuke nonong 4.3. Pepindhan: unen-unen kang ajeg panganggone lan ngemu surasa irib-irib Ayune kaya Dewi Ratih Putih memplak kayak kapuk dipususi 5.

6. Cangkriman = badhekan kang kudu dibadhek Tembung wancahan ci numpak ci dibalang cu muni ci Cina numpak cikar dibalang cikrak muni cialan Ngemu teges blenderan Ngguyu tuwa = nangis Disuguhi opak angin = nganggur Cangkriman Ngemu teges pepindhan Pitik walik saba kebon = nanas Ngemu teges pepindhan Arupa tembang .

lamba unen-unen Contone = sirna ilang kertane bumi Tegese = sirno = 0 ilang = 0 kerta = 4 1400 bumi = 1 Titi mangsa ancure negara Majapahit . Sengkalan Tahun Masehi s. memet gambar Miturut wujude s.Tahun Jawa 7.

gole sabda rahayu reca kayu golekan. lan liya-liyane 10. lan liya-liyane . Paribasan Unen-unen ing ajeg panganggone ora kena diubah lan ora kena diganti tetembungane Contone= abot telak karo anak Tegese: mung ngrembug panganane dhewe ora ngrembug anake. Kerata Basa . Wangsalan : meh padha karo cangkriman nanging batangane wis dikandhaake .reca kayu.8.kodhok = teka-teka ndhodhok .guru = kena digugu lan ditiru 9.balung genin mbok menawa mawa : mbok menawa .kerikil = keri ing sikil .

Asu belang kalung wong : wong asor nanging sugih . ubed . trampil.Dicutat kaya cacing : ditundhung dikon lunga . nanging sing siji kalah amarga kurang kulina.Ancik ± ancik pucuking eri : tansah kuwatir ‡ Saloka : unen-unen kang ajeg panulise mawa teges entar. banjur tumandang (marga wis kepengin sak durunge) ‡ Bebasan : tetembungan kang ajeg panganggone kang mawa teges entar (kiasan) .Bebek mangsuh mliwis : wong pinter mungsuh wong pinter. ngemu surasa pepindhan sing dipepindhahake uwonge .‡ Rindhik asu digitik.

Tembang T. lly Tembang T. Macapat ll T. lly . Tengahan balabag wirangrong juru demung.11. dolanan gajah-gajah menthog-menthog. lly T. Gedhe pamularsih candra kusuma kusumastuti.

o . Guru Lagu = dhong-dhinge swara saben pungkasaning gatra (vokale) : a.Macapat 11 (MMMASGKPPDD) Maskumambang Gambuh Dhandang gula Mijil Kinanti Megatruh Pangkur Asmaradana Pucung Sinom Durma Tembang iku mujudake reriptan mawa paugeran tartamtu kang dilagokake. Paugeran-paugeran ing tembang yaiku: Gatra = jumlahe larik/ baris Wilangan = jumlahe wanda (suku kata/ saben baris/ gatra) 1. e. u. I.

Geguritan (puisi) Gagak lawas (puisi lama/ syair Geguritan Gagak anyar (puisi bebas) . lly ‡ Diarani tembang macapat kuwi amarga nembange kapedhot dadi parang-patang wanda ‡ Tembang tengahan diarani uga tembang dhagelan ‡ Diarani tembang gedhe amarga nalika jaman biyen kang akeh migunakake mung panggedhe (priyagung) 12. Pedhotan : mandhege napas nalika nembang.2. Pada (bait) 3.

Paugeran gagrak lawas .Cacahe wanda saben gatra ing saben pada padhakake .Cacahe gatra ora ajeg .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->