Anda di halaman 1dari 23

Arahan : Anda dikehendaki meyediakan satu esei ilmiah yang mengandungi lebih kurang 5, 000

perkataan atau 20 muka surat bersasarkan topik.

Tajuk : Meningkatkan Motivasi Pelajar Dalam Pembelajaran.

Menurut Ainon Mohd, Abdullah Hassan. (1997) . Motivasi Belajar Berfikir. ‘ Motivasi ‘

berasal daripada perkataan Greek‘movere’ yang membawa maksud menggerakkan. Diambil

daripada perkataan Bahasa Inggeris,motivation’. Perkataan asalnya ialah‘mot ive’ yang juga

telah dipinjam oleh Bahasa Melayu kepada‘motif ’, yakni bermaksud tujuan. Keinginan yang

keras atau semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk berusaha atau

melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan. (Dewan Bahasa dan Pustaka, Edisi

4) merupakan perangsangan yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang individu ke

arah mencapai sesuatu matlamat tertentu termasuk mengubah sikap, minat dan tingkahlaku.

Merujuk kepada kuasa dalam yang membangkit, mengarah dan mengawal minat serta

tingkahlaku manusia. (WOOLFOLK, 1990) suatu variabel perantara yang digunakan untuk

menerangkan faktor-faktor dalam diri individu, yang dapat membangkitkan, mempertahankan

dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. (J. P. CHAPLIN) .

Menurut Shukri Abdullah. (2006) . Motivasi Pelajar Cemerlang, terdapat 5 konsep

penting di dalam motivasi yang perlu diketahui di dalam pengajaran dan pembelajaran. Pertama

proses dalaman yang menggerakkan, mendorong dan mengawal tingkahlaku dari semasa ke

semasa. Individu yang bermotivasi mempunyai alasan yang berbeza dengan inisiatif yang

berbeza. Contohnya , seorang pelajar yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk menghadapi

1
ujian dengan tujuan mendapat markah yang tinggi. Kedua dapat ditingkatkan dengan memberi

penekanan kepada tujuan pembelajaran. Contohnya , wahyu pertama mengenai pendidikan ialah

“Bacalah”. Ketiga dapat ditingkatkan apabila guru menarik minat belajar pelajar, mencetuskan

rasa ingin tahu pelajar, mempelbagaikan strategi pengajarandan memberikan harapan yang jelas.

Contohnya , guru menceritakan mengenai “kenapa nombor 1 disebut satu, kenapa nombor 2

disebut dua danseterusnya”. Keempat dapat ditingkatkan dalam diri pelajar dengan memberikan

ganjaran kepada pelajar. Contohnya , memberi bintang kepada pelajar yang menyiapkan latihan

dengan cepat. Kelima dengan kecenderungan melibatkan diri dengan aktiviti- aktiviti yang

berlandaskankepada keterampilan. Contohnya , menjadi pengawas sekolah.Ciri-ciri motivasi

pula diwujudkan akibat keperluan fisiologi atau psikologi. Contohnya, seseorang yang lapar akan

berusaha mencari makanan. Selain itu, motivasi bukan diwarisi dan tidak wujud secara

semulajadi. Contohnya , jika seorang ayah mempunyai motivasi yang tinggi untuk berjaya dalam

pendidikan, adalah tidak semestinya anak-anaknya akan mewarisi motivasi yang tinggi yang

dimiliki oleh ayah. Merupakan sesuatu insentif untuk mencapai sesuatu matlamat yang

ditentukan. Contohnya , memberi ganjaran kepada pelajar yang cemerlang. Aras motivasi adalah

berkadar terus mengikut kadar keinginan. Semakin kuat keinginan mencapai sesuatu matlamat

akan menjadikan semakin tinggi motivasinya. Contohnya , semakin lapar seseorang itu, semakin

berusaha orang itu untuk mencari makanan.

2
Menurut Mohd Sofian, Mohad Mustafa, Nooreen. (2005) . Psikologi Kejayaan Untuk

Pelajar, jenis-jenis motivasi pula merujuk kepada ahli-ahli psikologi mengklasifikasikan

motivasi kepada beberapa kategori, antaranya motivasi fisiologi dan motivasi social, motivasi

asas dan motivasi pembelajaran, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Bagi motivasi

intrinsik, definisinya ialah diwujudkan semulajadi daripada rangsangan dalaman. Contoh :

mempelajari bahasa Perancis. Terdiri daripada dorongan dan minat seseorang individu untuk

melakukan sesuatu aktiviti tanpa mengharap atau meminta sebarang ganjaran. Contoh: Cuba

menyelesaikan masalah SUDOKU.

Di dalam proses belajar, motivasi intrinsik lebih berkesan mendorong pelajar dalam

belajar. Namun bukan bermakna bahawa motivasi ekstrinsik perlu dihindari sama sekali.

Motivasi ekstrinsik dapat memancing timbulnya motivasi intrinsik. Banyak pelajar yang

termotivasi secara ekstrinsik dapat berjaya dengan baik dalam belajar, seperti halnya dengan

pelajar-pelajar yang termotivasi secara intrinsik, asalkan guru dapat membantu mereka dengan

cara yang tepat sesuai dengan keperluan mereka. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh

guru dalam membangkitkan motivasi pelajar dalam belajar melalui pengembangan motivasi

ekstrinsik, seperti memberikan penghargaan atau celaan, membangun persaingan, memberikan

hadiah atau hukuman, dan memberi tahu kemajuan yang dicapai oleh pelajar. Masing-masing

cara mempunyai kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahannya sendiri. Guru harus

menentukan cara yang paling tepat sehingga berbagai kelemahan dapat dikurangi atau

dihindarkan sama sekali, dan sebaliknya kekuatan-kekuatan yang ada dikembangkan dan

dimanfaatkan sebesar-besarnya. Motivasi intrinsik pula dikaitkan dengan naluri ingin tahu dan

dorongan mencapai kecekapan seseorang.( Bruner, 1966) Contoh: Bermain piano atau

menggubah lirik lagu, walaubagaimanapun bukan semua motivasi intrinsik diwujudkan secara

3
semulajadi tetapi boleh terbentuk dari pengalaman dan pembelajaran. Contoh: Tabiat membaca

buku cerita dan bermain alat muzik. Kaedah di dalam motivasi intrinsik , seseorang itu boleh

menggunakan 2 kaedah iaitu kaedah ganjaran dan kaedah hukuman. Kaedah Ganjaran ialah

ingin mendapat kasih sayang, kepujian, penghormatan dan sebagainya daripada orang lain ingin

menggembirakan hati guru, ibu bapa dan rakan ingin mencapai cita-cita berasa yakin,meminat

diri ,menggunakan unsur agama , menggunakan cogan kata atau kata hikmat, mengamalkan nilai

murni, tidak putus asa, mencuba hingga berjaya, sedia menghadapi cabaran, memberi ganjaran

atau hadiah, menaakul atau meramal, berfikir secara kritis dan kreatif, bertanding dengan diri

sendiri. Kaedah Hukuman pula ialah ingin mengelakkan daripada penderitaan atau hukuman

seperti marah, tegur, malu, takut, atau denda ,mendenda atau menghukum diri, misalnya tidak

menonton TV atau mengurangkan masa untuk menonton TV.

Menurut Tajul Ariffin Noordin, Roslee Ahmad, Rahimawati Abdul Rahim. (2007) .

Membina Pelajar Cemerlang: Evolusi Pembelajaran Sepanjang Hayat , motivasi ekstrinsik

didefinisikan sebagai sesuatu yang diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan

menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu aktiviti yang akan membawa faedah kepadanya.

Contoh: Ingin dilantik sebagai pengawas dengan harapan mudah mendapat biasiswa boleh

dirangsangkan dalam bentuk-bentuk seperti memberi pujian, insentif, hadiah, pemarkahan dan

membentuk suasanadan iklim persekitaran yang kondusif untuk mendorong murid

belajar.Contoh: Membaca buku cerita dengan tujuan mendapat gred baik dalam mata pelajaran

Bahasa Melayu. Di dalam merangsang motivasi secara ekstrinsik, guru boleh menggunakan 2

kaedah iaitu kaedah ganjaran dan kaedah hukuman. Guru digalakkan menggunakan kaedah

ganjaran kerana kaedah ini didapati membawa kesan yang lebih baik dan positif. Kaedah

Ganjaran seperti memberi kasih sayang, memuji, memberi galakan ,menghormati ,menanam

4
minat, sedia membantu dan bekerjasama, sedia mendengar dan bersimpati, berhemah tinggi,

menanam rasa yakin, menanam budaya rajin belajar, ingin mencari ilmu,minda inkuiri,

membaca, memberi cabaran, memberi tugasan, memberi ganjaran atau hadiah, menggunakan

unsur-unsur agama, menggunakan pelbagai cogan kata atau kata hikmat, menggunakan cerita

atau kisah yang bertema moral, berfikir secara positif, memberi bimbingan dan kaunseling.

Kaedah Hukuman pula seperti tegas, tegur, disiplin, marah, denda. Walaubagaimanapun, guru harus

mengelak daripada menggunakan teknik berikut yang boleh mengakibatkan kesan yang buruk

atau negatif. Contohnya memaki, memalukan, menakutkan, mencederakan, dera, tidak

mempeduli, mengkritik sifat peribadi, menghampakan.

Faktor Yang Berkaitan Dan Mempengaruhi motivasi iaitu motivasi dengan minat proses

dalaman yang menimbulkan tingkah laku seseorang. tingkah laku yang berpusatkan kepada

sesuatu perkara akan menghasilkan kepuasan yang maksima. Tingkah laku dilakukan berulang

kali. Contohnya melukis, menyanyi, bermain Angklung .Motivasi dengan naluri dan inkuiri

merupakan penggerak yang amat bernilai untuk memperolehi ilmu pengetahuan naluri kanak-

kanakadalah diwarisi secara semulajadi ditimbulkandaripada rangsangan di dalam persekitaran.

Contohnya naluri seorang anak yang meminati kopi kerana ayahnya meminati kopi. Inkuiri itu

dianggap sebagai motivasi manusia. Tingkah laku manusia yang ingin mencuba, menjelajah,

mencipta dan mereka bentuk. Contohnya adik beradik Wright yang mencipta kapal terbang.

Motivasi dengan desakan dan keperluan merupakan desakan tindakan atau perubahan tingkah

laku akibat satu-satu keperluan fisiologi yang tidak dipenuhi. kecenderunganuntuk mengekalkan

keseimbangan sesuatu keadaan fisiologi seperti lapar dan dahaga. keperluan ialah keinginan

memenuhi kekurangan seseorang individu dari aspek fisiologi dan psikologi. Motivasi dengan

sikap, harapan dan aspirasi sikap ialah sesuatu perkara yang dibentuk daripada kefahaman,

5
perasaan dan tindakan. Sikap positif terhadap sesuatu perkara. Comtohnya menerima teguran

kerana mengunyah chewing gum di dalam kelas. Harapan ialah merujuk kepada ramalannya

yang subjektif sama ada berlaku atau tidak. Sekiranya ramalan tidak selaras dengan pengalaman

kognitifnya perasaannya akan mengalami keadaan yang ketidakseimbangan yang mengubah

motivasi yang terdahulu. Aspirasi merujuk kepada penilaian yang subjektif iaitu setakat mana

objektif pencapaiannya ke atas sesuatu tugasan yang dilakukan. Contohnya Abu yang meramal

dirinya akan memperolehi 5A dalam PMR berdasarkan keputusan peperiksaan percubaan PMR

beliau mendapat 4A.

Teori keperluan Maslow. Definisinya ialah mengenai keperluan manusia yang

digambarkan dalam bentuk piramid kehidupan. Ada 5 keperluan manusia yang masing-masing

menempatkan kedudukan di dalam piramid kehidupan keperluan-keperluan manusia

ituberperingkat- peringkat. Sesuatu peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak

mungkin diperolehi sebelum keperluan yang lebih rendah peringkatnya dipenuhi terlebih

dahulu . Pertama, keperluan Fisiologi. Peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas.

Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fizikal seseorang seperti

keperluan mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal.Contohnya pelajar-pelajar yang

mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap

pelajaran mereka. Kedua, Keperluan Keselamatan. Ada individu yang kurang mempunyai

keperluan ini dan menjadikannya lebih gemar bersendirian, tetapi ada individu yang mempunyai

keperluan ini dengan kuatnya sehingga menjadikannya bergantung di dalam banyak hal kepada

orang lain. Contohnya pelajar-pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu

dalam bentuk disiplin. Ketiga, Keperluan Kasih-sayang. Pada peringkat ini, hubungan yang

mesra, kasih sayang, dan perasaan diriam at diperlukan. Contohnya pelajar kadang-kadang akan

6
berasa terganggu apabila terjadi perkelahian atau perbalahan antara satu sama lain. Keempat,

Penghargaan Kendiri. Keperluan nilai diri atau harga diri akan memainkan peranan yang

pentinguntuk mendorong seseorang individu untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh.

Keperluan nilai diri ini adalah seperti keperluan seseorang individu untuk merasakan dirinya

dihormati dan dihargai. Contohnya murid yang diterima kerap kali memperolehi prestasi

akademik yang tinggi berbanding individu yang tidak diterima rakan sebaya. Murid yang

diterima merasai diri mereka dihargai, dikasihi dan bernilai. Kelima, Penghakikian Kendiri.

Penghakikian kendiri bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi, ia mesti jadi, iaitu potensinya

dilahirkan. Anggapan dan pendapat itu adalah berasaskan kepekaan dan kesedaran tentang

kekuatan dan kelemahannya. Kesedaran itu pula lahir daripada maklum balas atau gerak balas

sepanjang pergaulan, sosialisasi atau interaksi dengan individu lain. Adalah peringkat yang

paling tinggi dan hanya diperolehi apabila semua keperluan peringkat bawah itu telah dipenuhi.

Contohnya pelajar berusaha untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri, maka mereka

mesti belajar dengan tekun, bersungguh-sungguh, serta melipatgandakan usaha melalui arah

yang tegas dan berdisiplin.

Menurut Ainon Mohd, Abdullah Hassan. (1997) . Motivasi Belajar Berfikir, kesan

motivasi kepada murid pula merangkumi aspek menarik perhatian pelajar. Pelajar yang

mempunyai aras motivasi yang tingi akan sentiasa memberi perhatian di dalam kelas. Menimbul

dan mengekalkan minat pelajar. Motivasi guru akan menimbulkan minat pelajar terhadap

pelajaran yang disampaikan. Motivasi dapat menimbulkan perasaan ingin tahu. Contohnya,

Cikgu Siti memulakan pelajarannya dengan menyatakan cahaya matahari adalah perlu untuk

tumbuh-tumbuhan. Motivasi menggalakkan semangat persaingan. Motivasi yang diusahakan

oleh guru dalam bentuk pemberian hadiah. Motivasi menghasilkan suasana pembelajaran yang

7
menggembirakan. Dengan adanya motivasi, pelajar-pelajar didorong untuk belajar kerana minat

dan bukan kerana paksaan. Motivasi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Guru cuba

mengaitkan pelajaran dengan minat, perasaaan ingin tahu dan perasaan meneroka pada pelajar-

pelajar. Motivasi membantu pencapaian objektif pembelajaran. Pelajar yang berminat untuk

belajar, dapat mempercepatkan pembinaan konsep yang seterusnya membantu pencapaian

objektif pembelajaran.

Tajul Ariffin Noordin, Roslee Ahmad, Rahimawati Abdul Rahim. (2007) . Membina

Pelajar Cemerlang: Evolusi Pembelajaran Sepanjang Hayat, cara guru meningkatkan motivasi

kepada pelajar melibatkan aspek , pertama ialah persekitaran P & P . Menyediakan suasana bilik

darjah yang kondusif untuk pelajarnya. Tentukan sasaran dan taraf pencapaian akademik yang

perlu dicapai oleh pelajarnya. Tentukan penglibatan pelajar-pelajar dalam semua aktiviti

pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Kedua, pembelajaran koperatif dan kolaboratif.

Mewujudkan suasana tolong menolong antara pelajar. Mendorong pelajar lemah untuk

meningkatkan pencapaian kerja mereka. Ketiga, peneguhan positif dan negatif. Peneguhan

positif ialah mendorong pelajar untuk mencapai matlamat dan hasil pembelajaran yang

ditetapkan oleh guru. Contohnya memberi pujian atau menganugerahkan pelajar dengan satu

gelaran yang baik.

8
Peneguhan negatif pula, dapat menolong mengelakkan tingkah laku disruptif yang boleh

menghalang kelicinan proses P & P . Contohnya mengasingkan tempat duduk pelajar yang

mempunyai tingkah laku bermasalah. Implikasi motivasi dalam P & P iaitu boleh menggunakan

set induksi yang menarik untuk membangkitkan naluri ingin tahu pelajar. Contohnya, membawa

binatang arnab ke dalam kelas semasa mengajar mata pelajaran Sains. Suasana pembelajaran

yang menyeronokkan. Contohnya melakukan aktiviti permainan yang berorientasikan

Matematik. Menggunakan ciri-ciri komunikasi yang positif. Contohnya, memberi senyuman

dan mengangguk kepala semasa berinteraksi dengan pelajar. Mempercayai pencapaian pelajar

boleh dipertingkatkan. Contohnya, jangan abaikan pelajar yang lemah dalam subjek Matematik

dan memberi kata-kata perangsang dan memberi kepercayaan kepadanya. Meningkatkan

penglibatan pelajar dalam aktiviti akademik. Contohnya, aktiviti unit beruniform.

Sebagai seorang guru, kita memiliki pelbagai tanggung jawab dan tugas yang harus

dilaksanakan sesuai dengan tuntutan profesi guru.Tugas utama dan terpenting yang menjadi

tanggung jawab seorang guru adalah memajukan, merangsang dan membimbing pelajar dalam

proses belajar. Segala usaha kearah itu harus dirancang dan dilaksanakan. Guru yang berkesan

dalam menjalankan tugasnya adalah guru yang berjaya menjadikan pelajarnya bermotivasi dalam

pelajaran. Oleh itu untuk keberkesanan dalam pengajaran, guru harus berusaha memahami

makna motivasi belajar itu sendiri dan mengembangkan serta menggerakkan motivasi

pemberlajaran pelajar itu ke tahap yang maksimum. Guru dapat memahami motivasi belajar jika

sewaktu mengajar dia dapat melaksanakan langkah-langkah seperti berikut, mengenal pasti

tingkat kecerdasan para pelajar, melaksanakan teknik memotivasi pelajar, merumuskan tujuan

belajar dan mengaitkan tujuan itu dengan keperluan dan minat pelajar, menerapkan kemahiran

bertanya kepada pelajar, melaksanakan aktiviti pengajaran dengan urutan yang sistematik,

9
melaksanakan penilaian diagnostik, melaksanakan komunikasi interpersonal. Memotivasi pelajar

merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pengajaran

dan pembelajaran. Jika guru telah berjaya membangun motivasi pelajar semasa pengajaran dan

pembelajaran bermakna guru itu telah berjaya mengajar. Namun pekerjaan ini tidaklah mudah.

Memotivasi pelajar tidak hanya menggerakkan pelajar agar aktif dalam pelajaran, tetapi juga

mengarahkan dan menjadikan pelajar terdorong untuk belajar secara terus menerus, walaupun

dia berada di luar kelas ataupun setelah meninggalkan sekolah.

Untuk meyakinkan diri kita bahawa memotivasi pelajar dalam belajar merupakan tugas

guru dan berkewajiban pula melaksanakannya, maka pendekatan Behavioristik perlu kita jadikan

pedoman dalam mengajar. Para pakar Behavioristik mengemukakan bahawa motivasi ditentukan

oleh persekitaran. Guru merupakan persekitaran yang sangat berperanan di dalam proses belajar.

Oleh kerana itu, meningkatkan motivasi pelajar dalam pelajaran merupakan tugas yang sangat

penting bagi guru. Mengapa usaha memotivasi pelajar itu sangat penting bagi guru? Sesetengah

guru mungkin beranggapan bahawa tugas mereka sebagai guru hanyalah mengajar sahaja, bukan

menimbulkan minat pelajar terhadap apa yang mereka ajarkan. Guru-guru seperti ini

menghabiskan masa mereka di dalam kelas semata-mata hanya untuk menuangkan bahan

pelajaran kepada pelajar. Mereka tidak peduli sama ada isi pelajaran yang mereka ajarkan atau

yang mereka terangkan itu dapat diterima oleh pelajar untuk dijadikan sebagai miliknya atau

tidak. Mereka tidak memperhatikan apakah bahan yang mereka ajarkan itu bermanfaat dan

mempengaruhi tingkah laku atau perkembangan pelajar ke arah yang positif. Guru-guru seperti

ini tidak menyedari bahawa pelajar-pelajar yang tidak berminat tidak akan dapat menerima

pelajaran dengan baik. Pelajar yang tidak berminat terhadap apa yang diajarkan oleh guru tetapi

dia diharuskan mempelajarinya, dapat menimbulkan suatu perasaan benci terhadap mata

10
pelajaran itu, bahkan untuk selanjutnya pelajar itu tidak akan ingin pernah mempelajarinya. Di

dalam kelas yang kita ajar mungkin kita akan mendengar pelajar berkata, “Saya tidak mampu

belajar Bahasa Inggeris” atau “Saya tidak dapat belajar matematik.” Jika kita teliti

permasalahannya, bukan kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut sukar atau tidak

menyenangkan, tetapi kerana guru kedua-dua mata pelajaran itu tidak menggunakan strategi

yang berkesan, sehingga pelajar tidak tertarik untuk mempelajarinya. Pelajar tidak bermotivasi,

malahan merasakan mata pelajaran tersebut menjadi menyeksa mereka.

Guru seharusnya menggunakan masa yang banyak sewaktu mengajar untuk memotivasi

pelajar-pelajarnya. Pelajar yang termotivasi dengan baik dalam pelajaran akan melakukan lebih

banyak aktiviti dan lebih cepat belajar jika dibandingkan dengan pelajar yang kurang atau tidak

termotivasi semasa belajar. Ini memandangkan, jika guru dapat membangunkan motivasi pelajar

terhadap pelajaran yang diajar maka diharapkan pelajar akan sentiasa meminati mata pelajaran

tersebut. Sesungguhnya usaha memotivasi pelajar dalam pendidikan adalah merupakan suatu

proses membimbing pelajar untuk memasuki pelbagai pengalaman yakni proses belajar sedang

berlangsung. Proses menimbulkan semangat dan keaktifan pada diri pelajar sehingga dia benar-

benar bersedia untuk belajar dan proses yang menyebabkan perhatian pelajar tertumpu kepada

satu arah atau tujuan pada satu masa, iaitu tujuan belajar. Situasi kelas yang pelajar-pelajarnya

termotivasi dapat mempengaruhi sikap belajar dan tingkah laku pelajar. Pelajar yang termotivasi

untuk belajar akan sangat tertarik dengan berbagai tugas belajar yang sedang mereka kerjakan;

menunjukkan ketekunan yang tinggi; variasi aktiviti belajar mereka pun akan lebih banyak. Di

samping keterlibatan mereka dalam belajar lebih besar, mereka juga kurang menyukai tingkah

laku yang negatif yang dapat menimbulkan masalah disiplin.

11
Oleh kerana itu, dalam upaya menjaga dan meningkatkan disiplin kelas maka motivasi

pelajar mesti dipertimbangkan. Ini bermakna meningkatkan motivasi pelajar dalam belajar

merupakan suatu cara yang baik dalam menghindari tingkah laku pelajar yang negatif, kerana

mereka terlibat aktif dalam belajar dan terangsang untuk belajar. Sebenarnya tujuan jangka

panjang dalam membangun dan mengembangkan motivasi pelajar dalam belajar adalah

terbentuknya motivasi kendiri. Kita sebagai guru ingin agar pelajar selalu terdorong untuk

mengembangkan minatnya untuk belajar walau di mana pun dia berada. Kita berharap agar

pelajar-pelajar kita sentiasa ingin menimba pelbagai ilmu pengetahuan walaupun mereka telah

lepas dari bimbingan kita. Tujuan pendidikan yang paling utama adalah untuk membangkitkan

dalam diri pelajar suatu motivasi yang kuat dan terus menerus untuk belajar. Hal ini akan

menjadi suatu kecenderungan dan kebiasaan dalam melakukan proses belajar selanjutnya. Yang

menjadi persoalan sekarang ialah bagaimana caranya kita semasa melakukan pelbagai usaha

untuk membangun dan mengembangkan motivasi pelajar semasa belajar? Para pakar

Humanistik, misalnya Carl Rogers, seorang pakar psikologi mengemukakan bahawa pada

dasarnya di dalam diri setiap manusia ada keinginan yang sangat kuat untuk belajar yang bersifat

semulajadi. Jadi, di dalam diri pelajar keinginan itu sudah ada. Guru hanya mengembangkan atau

memupuk keinginan itu sehingga keinginan belajar itu dapat direalisasikan dalam bentuk prestasi

yang maksimum. Para pakar Behavioristk pula, misalnya B.F. Skinner, seorang pakar pendidikan

mengemukakan bahawa motivasi pelajar sangat ditentukan oleh persekitarannya. Pelajar akan

termotivasi semasa belajar jika persekitaran belajar dapat memberikan rangsangan sehingga

pelajar tertarik untuk belajar. Guru harus mengatur persekitaran atau suasana belajar secara

bijaksana sehingga pelajar termotivasi untuk belajar.

12
Dalam proses mengajar dan belajar, guru dituntut memiliki pelbagai pengetahuan dan

pemahaman yang bermanfaat untuk menimbulkan dan meningkatkan motivasi pelajarnya semasa

belajar, sehingga proses belajar yang dibimbingnya berjaya secara optimal. Oleh kerana itu, guru

perlu memahami dan menghayati serta menerapkan pelbagai prinsip dan teknik-teknik untuk

membangkitkan dan meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. Memang banyak sekali

prinsip dan teknik yang berbeza-beza yang perlu diketahui oleh guru, kerana di dalam usaha

memotivasi pelajar sesungguhnya tidak hanya satu prinsip dan teknik yang paling mujarab

dipakai untuk semua pelajar, sepanjang masa, dan untuk semua situasi. Berbeza mata pelajaran,

berbeza keperibadian pelajar, dan berbeza keperibadian guru menuntut perbezaan prinsip dan

teknik yang dipakai dalam memotivasi pelajar. Oleh kerana itu, perbezaan mata pelajaran,

keperibadian pelajar dan keperibadian guru harus dipertimbangkan dalam memilih prinsip-

prinsip dan teknik-teknik yang akan dipakai dalam memotivasi pelajar. Di dalam kelas yang

pelajar-pelajarnya terdiri dari kelompok yang memiliki kemampuan yang sama namun berbeza

keperibadian dan minat, variasi prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang dipakai akan lebih

banyak. Di dalam kelas mungkin kita akan menemui beberapa orang pelajar yang mampu

memotivasi dirinya sendiri. Pelajar-pelajar seperti ini tidak banyak memerlukan pertolongan dari

guru untuk merangsang minat mereka dalam belajar, kerana mereka mampu mendorong diri

mereka sendiri. Kebanyakan pelajar akan mempunyai motivasi belajar jika kita menggunakan

berbagai teknik untuk memotivasi mereka, namun ada pula sejumlah pelajar yang baru akan

termotivasi jika kita melakukan usaha-usaha khusus bagi mereka. Oleh kerana itu kita sebagai

guru hendaklah fleksibel dalam memakai berbagai pendekatan dalam merangsang minat pelajar

dalam belajar, serta mampu menerapkan berbagai prinsip dan teknik yang berbeza sesuai dengan

keperluan masing-masing pelajar .

13
Menurut Shukri Abdullah. (2006) . Motivasi Pelajar Cemerlang, motivasi merupakan

jantung-nya proses belajar. Oleh kerana motivasi begitu penting dalam proses pembelajaran,

maka tugas guru yang pertama dan terpenting adalah membangkitkan atau membangun motivasi

pelajar terhadap apa yang akan dipelajari oleh pelajar. Motivasi bukan sahaja menggerakkan

tingkah laku, tetapi juga mengarahkan dan memperkuat tingkah laku. Pelajar yang bermotivasi

dalam pembelajaran akan menunjukkan minat, semangat dan ketekunan yang tinggi dalam

pelajaran, tanpa banyak bergantung kepada guru. Menurut para pakar motivasi terdapat dua jenis

motivasi yang umum, iaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan

bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong yang murni berasal dari dalam diri individu,

dan tujuan tindakan itu terlibat di dalam tindakan itu sendiri, bukan di luar tindakan tersebut.

Berbeza dengan motivasi ekstrinsik, iaitu keinginan bertingkah laku sebagai akibat dari adanya

rangsangan dari luar atau kerana adanya kekuasaan dari luar. Tujuan bertingkah laku pun tidak

terlibat dalam tingkah laku itu sendiri, tetapi berada di luar tindakan tersebut.

Menurut Ainon Mohd, Abdullah Hassan. (1997) . Motivasi Belajar Berfikir, menurut

teori keperluan, manusia termotivasi untuk bertingkah laku adalah kerana ingin memenuhi

bermacam-macam keperluan seperti berikut, keperluan fizikal, iaitu meliputi keperluan makan,

minum, seks atau kenikmatan dan keselamatan fizikal lainnya. Oleh kerana itu sekolah

hendaknya menyediakan persekitaran yang menimbulkan kenikmatan, keamanan secara fizikal

bagi para pelajar, sehingga mereka merasa senang dan nyaman dalam belajar.Keperluan

emosional, iaitu meliputi keperluan untuk mencapai prestasi dan harga diri. Ini dijadikan

dorongan yang memotivasi dalam belajar dengan cara melibatkan pelajar dalam menentukan

tujuan dan aktiviti untuk mencapai tujuan belajar. Aktiviti belajar hendaklah benar-benar

bermanfaat bagi pelajar. Tugas-tugas belajar hendaklah cukup mencabar pelajar untuk berusaha

14
secara maksimum, tidak terlalu mudah dan tidak pula terlalu sukar. Urutan-urutan aktiviti belajar

hendaklah diatur sedemikian rupa sehingga pelajar benar-benar dapat berhasil dalam belajar,

sekalipun dia adalah pelajar yang lembab. Dalam hal ini guru memperlakukan pelajar dengan

penuh manusiawi dan menhormati serta menghargai mereka. Keperluan kognitif, iaitu meliputi

keperluan untuk berhasil menciptakan atau memecahkan suatu suasana konflik atau hal-hal yang

saling bertentangan dan keperluan untuk mendapatkan rangsangan. Untuk itu guru perlu

memberi tahu pelajar tentang tujuan pelajaran sehingga mereka mengetahui keberhasilan yang

bagaimana yang diharapkan untuk mereka capai. Berbagai macam cara penyajian dapat

dilaksanakan, seperti melalui teka-teki, pertanyaan yang mengundang perdebatan atau berbagai

pendapat untuk menjawabnya, memunculkan pandangan-pandangan yang berlawanan atau

berbeza atau aneh sehingga pelajar-pelajar terangsang untuk berfikir dan membahasnya.

Menyediakan rangsangan dengan memberikan maklumat baru dan berkualiti melalui ceramah,

demonstrasi dan perbincangan. Abraham Maslow, seorang pakar motivasi terkenal dan pencipta

teori keperluan mengemukakan suatu hubungan hirarki di antara pelbagai keperluan.

Menurutnya jika keperluan pertama terpuaskan atau terpenuhi, maka keperluan kedua dirasakan

oleh individu sangat penting untuk dipuaskan. Demikian seterusnya sampai keperluan yang

paling tinggi, iaitu keperluan aktualisasi diri. Para pakar Humanistik menitik-beratkan

pentingnya motivasi dari dalam diri sendiri (self-motivation). Mereka menganjurkan agar guru-

guru mendorong berkembangnya rasa ingin tahu dan minat semulajadi pelajar dalam belajar.

Para pakar Behavioristik pula menekankan pentingnya persekitaran dalam menciptakan kondisi

yang memotivasi pelajar. Mereka menganjurkan agar guru mengaitkan belajar dengan

rangsangan yang menimbulkan perasaan senang dan membentuk tingkah laku pelajar melalui

pemberian hadiah atau berbagai penguatan lainnya.

15
Menurut Mohd Sofian, Mohad Mustafa, Nooreen. (2005) . Psikologi Kejayaan Untuk

Pelajar, dengan memahami teori-teori yang termasyhur tentang motivasi, maka guru dapat

mengembangkan lapan (8) jenis motivasi di dalam kelas, iaitu, motivasi tugas, motivasi aspirasi,

motivasi persaingan, motivasi afiliasi, motivasi kecemasan, motivasi menghindar, motivasi

penguatan dan motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri. Motivasi tugas adalah motivasi yang

ditimbulkan oleh tugas-tugas yang ditetapkan sama ada oleh guru, murid sendiri, mahupun yang

dirancangkan oleh guru dan murid secara bersama-sama. Pelajar yang memiliki motivasi tugas

memperlihatkan keterlibatan dan ketekunan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas

belajar. Motivasi tugas hendaklah dibangun di dalam diri pelajar dan ini dapat dilakukan oleh

guru kalau dia mengetahui cara-caranya. Motivasi aspirasi yang tinggi tumbuh dengan subur

kalau pelajar memiliki perasaan sukses. Perasaan gagal dapat menghancurkan aspirasi pelajar

dalam belajar. Oleh kerana itu guru jangan menjadikan pelajar selalu gagal, walaupun ini bukan

bermakna guru harus menjadikan pelajar sukses terus menerus. Suatu konsep yang harus ditanam

oleh guru kepada pelajar agar ia memiliki aspirasi yang tinggi adalah bahawa kesuksesan atau

kegagalan ditentukan oleh ‘usaha’, bukan oleh kemampuan atau kecerdasan. Persaingan yang

sihat dapat menjadi motivasi yang kuat dalam belajar. Namun memupuk rasa persaingan yang

berlebih-lebihan, di kalangan pelajar dalam belajar dapat menimbulkan persaingan yang tidak

sihat, kerana pelajar bukan menjadi giat belajar, tetapi dengan berbagai cara berusaha

mengalahkan pelajar lain untuk mendapatkan status. Membangun persaingan dengan diri sendiri

pada setiap pelajar akan menimbulkan motivasi persaingan yang sihat dan berkesan dalam

belajar.

16
Motivasi afiliasi adalah dorongan untuk melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-

baiknya, kerana ingin diterima dan diakui oleh orang lain. Pelajar-pelajar yang masih kecil

berusaha meningkatkan usaha dan prestasi dalam belajar agar dia dapat diterima dan diakui oleh

orang dewasa, iaitu guru dan ibu bapanya. Namun para remaja lebih terdorong belajar untuk

mendapatkan penerimaan dan perakuan dari rakan sebaya. Oleh kerana itu, guru-guru yang

mengajar pelajar-pelajar yang masih kecil hendaknya memberikan perhatian dan penghargaan

yang penuh terhadap peningkatan usaha dan hasil belajar yang ditampilkan oleh pelajar. Bagi

pelajar remaja, guru hendaknya dapat memanfaatkan kelompok untuk meningkatkan usaha dan

prestasi belajar ahli kelompok. Kecemasan dapat mendorong usaha dan hasil belajar. Tetapi

kecemasan yang berlebihan dapat menurunkan keghairahan dan hasil belajar. Pelajar yang telah

memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar jika mengalami kecemasan dapat menurunkan

motivasinya itu. Demikian juga dengan pelajar-pelajar yang memiliki kecerdasan (IQ) rendah

kalau mengalami kecemasan menyebabkan usaha dan hasil belajar mereka menjadi bertambah

merosot. Tetapi kecemasan sangat berkesan untuk meningkatkan usaha dan hasil belajar pelajar

yang bermotivasi rendah dan yang memiliki kecerdasan tinggi. Motivasi penguatan dapat

ditimbulkan melalui diagram kemajuan belajar murid, memberikan komentar pada setiap kertas

tugas, ujian dan peperiksaan pelajar dan memberikan penghargaan. Guru hendaklah menjauhi

pemahaman bahawa pemberian angka sebagai sumber utama untuk menimbulkan motivasi

penguatan, kerana menitik-beratkan pemberian angka dalam memotivasi pelajar dapat

menimbulkan persaingan yang tidak sihat dan akan menimbulkan kecemasan di dalam kelas.

17
Motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri sangat berkesan dalam meningkatkan motivasi pelajar

dalam belajar. Pelajar-pelajar ini menunjukkan tingkah laku yang mandiri dalam belajar dan

mempunyai sistem nilai yang baik yang melatar-belakangi tingkah laku mereka itu.

Pembentukan sistem nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab guru pada setiap pelajar, sehingga

pelajar-pelajar memiliki motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri adalah sangat penting. Bagi

pelajar-pelajar yang telah memiliki motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri, guru hanya perlu

memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan aktiviti belajar mereka.

Aspek-aspek yang terlibat dalam pengajaran yang meliputi sikap guru, kaedah

pengajaran, bahan pelajaran, media pengajaran dan penilaian hasil pengajaran sangat

mempengaruhi minat dan keghairahan pelajar dalam belajar. Sikap atau tingkah laku guru

dijadikan model oleh pelajar-pelajarnya. Pelajar-pelajar meniru sikap atau tingkah laku guru,

sama ada yang pantas mahupun yang buruk. Gaya guru dalam memimpin kelas juga

mempengaruhi suasana kelas dan kegiatan pelajar dalam belajar. Guru yang memberi semangat

kepada pelajar dengan menekankan bahawa semua pelajar dapat berhasil dalam belajar, asal

berusaha keras, rajin, tekun dan tidak mengenal putus asa, akan menimbulkan semangat pelajar

untuk belajar. Mereka tidak takut untuk salah dalam belajar, kerana mereka yakin jika salah,

mereka boleh berusaha lagi untuk memperoleh yang benar. Guru seperti ini mengembangkan

standard (tingkat kualiti) kesuksesan yang disebut “Multidimensional Classroom”. Berbeza

dengan gaya guru yang mengembangkan standar kesuksesan “Unidimensional Classroom”, yang

menekankan bahawa kesuksesan hanya dapat diraih oleh pelajar yang mempunyai potensi

inteligensi tinggi atau pelajar yang cerdas. Pelajar-pelajar yang dianggap guru kurang berpotensi

inteligensi tinggi atau kurang cerdas, tidak bersemangat untuk belajar dan merasa diri mereka

18
tidak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar. Gaya guru dalam memimpin kelas seperti

ini buruk pengaruhnya terhadap suasana kelas dan motivasi pelajar.

Tingkah laku pelajar dalam belajar dapat pula mempengaruhi keberkesanan pengajaran.

Kalau tingkah laku pelajar positif maka guru-guru cenderung menampilkan pengajaran yang

berkesan, dan jika tingkah laku pelajar negatif maka guru-guru cenderung untuk menampilkan

pengajaran yang kurang berkesan. Ada di antara guru-guru yang memberikan pelayanan yang

tidak sama terhadap pelajar-pelajar yang berbeza status sosial-ekonomi, berbeza jenis kelamin,

berbeza kebudayaan dan berbeza prestasi belajarnya. Tentu sahaja cara ini tidak sesuai dengan

idea pendidikan yang sebenarnya. Kaedah mengajar yang dapat mengghairahkan dan meraih

minat pelajar untuk belajar adalah memungkinkan pelajar terlibat secara aktif dalam belajar.

Berbagai model mengajar yang dikembangkan oleh Bruce Joyce dan Marsha, memungkinkan

keterlibatan pelajar yang maksimum dalam belajar. Model-model kaedah mengajar ini menuntut

keaktifan pelajar sesuai dengan taraf perkembangan masing-masing pelajar. Pada taraf

perkembangan pelajar yang tertinggi diharapkan pelajar-pelajar dapat belajar mandiri;

melakukan kegiatan belajar tanpa tergantung banyak terhadap guru. Bahan pengajaran sangat

penting peranannya dalam meningkatkan motivasi pelajar dalam proses pembelajaran. Guru

harus mengenal faktor-faktor yang harus dikembangkan dalam memilih bahan pelajaran. Di

samping itu guru juga harus mahir dalam mengelola bahan pengajaran sehingga menarik dan

memudahkan pelajar untuk memahami bahan pengajaran tersebut.

Menurut Shukri Abdullah. (2006) . Motivasi Pelajar Cemerlang, media pengajaran dapat

berfungsi untuk mendorong murid belajar dengan minat dan keghairahan yang tinggi apabila

media pengajaran itu dipilih dengan mempertimbangkan ciri-ciri pelajar, tujuan pengajaran, jenis

19
bahan pengajaran itu sendiri dan bentuk penilaian pengajaran yang akan dilaksanakan. Untuk

memilih media pengajaran yang baik maka guru perlu mengetahui langkah-langkah yang harus

ditempuhnya. Aspek pengajaran lainnya yang dapat mempengaruhi motivasi pelajar dalam

belajar adalah pelaksanaan penilaian pengajaran. Penilaian pengajaran yang dapat meningkatkan

aktiviti murid dalam belajar, adalah penilaian yang dapat memberitahu pelajar tentang

kelemahan dan kekuatannya dalam belajar dan penilaian itu dirasakan oleh pelajar sebagai

penggambaran yang benar tentang taraf penguasaannya dalam belajar. Penilaian hendaknya

diikuti dengan tindak lanjut dari guru, iaitu membantu pelajar untuk meningkatkan taraf

penguasaan belajar yang sempurna, sehingga pelajar dapat berprestasi lebih tinggi.

Persekitaran sekolah mahupun persekitaran rumah penting peranannya dalam

meningkatkan motivasi pelajar dalam belajar. Guru mahupun ibu bapa hendaknya dapat

menciptakan persekitaran sekolah dan persekitaran rumah yang memungkinkan keghairahan dan

minat murid belajar menjadi meningkat. Persekitaran fizikal sekolah, sama ada yang menyangkut

pengaturan ruangan kelas mahupun pengaturan jumlah pelajar dalam satu kelas, hendaknya

mempertimbangkan persyaratan fizikal mahupun psikologikal yang menunjang keberkesanan

pelajar dalam belajar. Situasi sosial dalam kelas hendaknya dapat menjamin perasaan aman dan

tingginya kerjasama dikalangan pelajar dalam mencapai tujuan akademik. Ibu bapa dapat

menciptakan situasi fizikal mahupun psikologikal yang menyokong minat dan keghairahan

anaknya dalam belajar. Penyediaan kesempatan yang diperlukan anak dalam belajar di rumah

mahupun di luar sangat menunjang kesuksesan anak dalam belajar. Membina hubungan akrab

dengan anak dan memberikan perhatian yang tinggi penting dan patut dilakukan oleh ibu bapa,

kalau mahu anaknya berjaya dalam belajar.

20
Menurut Mohd Sofian, Mohad Mustafa, Nooreen. (2005) . Psikologi Kejayaan Untuk

Pelajar banyak teknik yang dapat dipergunakan guru untuk meningkatkan motivasi murid dalam

belajar. Guru hendaknya selalu ingat betapa pentingnya memberikan alasan-alasan kepada

pelajar mengapa mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk berprestasi

sebaik-baiknya. Guru juga perlu menjelaskan kepada pelajar-pelajar apa yang diharapkan dari

mereka selama dan sesudah proses belajar berlangsung. Lebih jauh, guru perlu mengusahakan

agar pelajar-pelajar mengetahui tujuan jangka pendek dari pelajaran yang sedang diikutinya.

Ingatlah bahawa ada cara-cara yang berkesan dan ada pula cara-cara yang tidak berkesan dalam

memberikan penghargaan untuk meningkatkan kegiatan belajar, sikap terhadap belajar dan sikap

terhadap diri sendiri murid, tetapi jangan lupa bahawa untuk pelajar-pelajar tertentu mungkin

dapat merosak motivasi belajar mereka. Oleh kerana itu, anda sebagai guru harus berhati-hati

dalam melaksanakan ujian dan memberikan angka atau markah kepada pelajar. Cubalah guru

melakukan sesuatu yang menimbulkan kekaguman kepada pelajar untuk merangsang perasaan

ingin tahunya. Memang baik sekali untuk menimbulkan minat belajar, jika sekali-sekala guru

memberikan aktiviti dengan memperkenalkan sesuatu yang baru bagi para pelajar. Berilah

pelajar-pelajar kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Jadikan jangka masa belajar awal

(permulaan) menjadi lebih mudah bagi pelajar dan usahakan agar semua pelajar mendapat

kesempatan untuk merasa sukses. Tingkatkan motivasi pelajar dengan merangsang perasaan

ingin tahu dengan cara memperkenalkan contoh-contoh yang khas dalam menerapkan konsep-

konsep dan prinsip-prinsip. Doronglah pelajar untuk mempergunakan pengetahuan dan

kemahiran serta pengalaman yang telah mereka pelajari dari bahan pelajaran sebelumnya untuk

mempelajari bahan-bahan yang baru. Cubalah masukan unsur permainan dalam proses belajar

untuk menarik minat dan memudahkan pemahaman pelajar terhadap bahan yang dipelajari.

21
Doronglah pelajar anda untuk melaksanakan usaha-usaha penemuan atau berbagai percubaan

(penyelidikan) untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada.

Kesimpulannya, guru haruslah berusaha untuk sedapat mungkin mengurangi persaingan

di antara pelajar-pelajar dalam meningkatkan motivasi untuk mencapai prestasi akademik.

Jauhilah perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan keengganan murid

untuk belajar, sama ada yang merupakan ketidak-selesaan secara fizikal mahupun yang

menyebabkan hilangnya harga diri pelajar. Jangan ada keinginan guru untuk menghukum pelajar

dengan maksud agar pelajar akan belajar, tetapi sebaliknya berilah mereka penghargaan.

Terakhir yang patut diperhatikan oleh guru dalam meningkatkan motivasi pelajar adalah bahawa

guru hendaklah peka terhadap suasana atau iklim sosial sekolah dan benar-benar memahami

bagaimana pengaruh iklim sosial itu terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh para pelajar. Guru

hendaklah berhati-hati terhadap apa yang sedang berlangsung di dalam kelasnya dan mencuba

merasakan apabila mengajar sesuatu topik dengan cara tertentu. Buatlah kumpulan pengalaman

mengajar anda untuk dijadikan cermin dalam mengadakan perbaikan-perbaikan. Janganlah takut

melakukan berbagai percubaan untuk menemukan cara yang terbaik dalam mengajar. Oleh

kerana itu anda harus yakin akan pentingnya belajar melalui pengalaman. Jika suatu cara yang

anda lakukan berjalan lancar, lakukan lagi; tetapi jika cara itu tidak atau sedikit sekali

memotivasi murid dalam belajar, tinggalkan cara itu. Mengajar adalah suatu proses yang

menuntut perbaikan secara cermat dan terus menerus.

22
BIBILIOGRAFI :

Ainon Mohd, Abdullah Hassan. (1997) . Motivasi Belajar Berfikir. Utusan

Publications Sdn. Bhd.

Kamus Dewan , Edisi 4. (2007) . Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Mohd Sofian, Mohad Mustafa, Nooreen. (2005) . Psikologi Kejayaan Untuk Pelajar. Utusan

Publications Sdn Bhd.

Shukri Abdullah. (2006) . Motivasi Pelajar Cemerlang. Penerbitan Nadi Ilmu Sdn Bhd.

Tajul Ariffin Noordin, Roslee Ahmad, Rahimawati Abdul Rahim. (2007) . Membina Pelajar

Cemerlang: Evolusi Pembelajaran Sepanjang Hayat. Penerbit Universiti Teknologi

Malaysia.

Yahya Don. (2006) . Psikologi Sosial Dalam Pendidikan. PTS Professional Publishing Sdn Bhd.

23