TUGAS KIMIA SOAL-SOAL BAB ZAT RADIOAKTIF KELOMPOK 12 XII-IPA-6 Rifky Aliza Hasan Rifa Mufidah

Rida Lutvy Hidayah 1. Tipe peluruhan radioaktif meliputi … 1. Pemancar alfa 2. Pemancar beta 2. Pada reaksi transmutasi A. B. neutron elektron 3. Pemancar gamma 4. Pemancar positron (α,x) , x adalah … E. sinar gamma

C. proton D. positron

3. Proses yang dapat mengakibatkan kenaikan nomor atom dengan satu satuan adalah … A. Emisi proton B. Emisi sinar gamma C. Emisi sinar beta D. Emisi sinar alfa E. Penangkapan elektron K 4. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 18 hari. Jika unsur radioaktif tersebut disimpan selama 72 hari, maka sisa unsur radioaktif tersebut adalah … A. B. 50 % 25 % C. 12,5 % D. 6,25 % E. 3,12%

5. Karbon-14 adalah isotop karbon radioaktif yang memancarkan partikel elektron. Dalam peluruhannya isotop ini berubah menjadi … (nomor atom Be=5, C=6, N=7, O=8) A. B. Ion Karbon-14 Nitrogen C. Karbon-12 D. Boron E. Oksigen

6. Isotop

adalah zat radioaktif yang menyinarkan sinar beta. Setelah

zat ini melepaskan sinar beta akan dihasilkan… A. Isotop B. Isotop C. Isotop D. Isotop E .Isotop 7. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 60 tahu. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya peluruhan sehingga radioisotop tersebut masih tersisa 12,5%? A.90 tahun B.120 tahun D.140 tahun E.320 tahun dengan partikel alfa menghasilkan

8. Penembakan terhadap isotop

sebuah neutron dan suatu isotop. Bilangan massa dan nomor atom isotop tersebut adalah ... A. B. C. D. E. 30 dan 14 30 dan 15 31 dan 14 31 dan 16 28 dan 14

9. Bila suatu unsur radioaktif Z sesudah 42 bulan masih tersisa 1/64 bagian berat semula ,maka dapat dinyatakan bahwa waktu paruh unsur Z adalah … A. B. C. D. E. 10 bulan 8 bulan 7 bulan 6 bulan 5 bulan

10. Radioisotop X mempunyai waktu paruh 10 hari. Setelah disimpan selama 30 hari banyaknya X yang meluruh … A. B. C. D. E. 12,5 % 37,5% 62,5% 75% 87,5%

11. Suatu radioisotop X meluruh sebanyak 87,5% setelah disimpan selama 30 hari. Waktu paruh radioisotop adalah.. A. B. C. D. E. 5 hari 7,5 hari 10 hari 12,5 hari 15 hari dengan neutron akan dihasilkan dan

12. Pada reaksi antara partikel beta.

SEBAB Partikel beta merupakan elektron 13. Unsur radioaktif adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi… 1. 2. 3. Sinar alfa yang bermassa 4 sma dan bermuatan +2 Sinar beta yang sifatnya seperti elektron Sinar gamma yang tidak bermuatan

14. Suatu unsur radioaktif meluruh sehingga tersisa 12,50 % setelah 360 hari.Waktu paruh unsur radioaktif tersebut adalah…. A.30 hari B.60 hari C. 90 hari D. 120 hari E. 180 hari 15. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 18 hari. Jika unsur radioaktif

tersebut disimpan selama 72 hari, maka sisa unsur radioaktif tersebut adalah … A. B. C. D. E. 50 % 25& 12,5% 6,25% 3,12%

16. Tipe peluruhan radioaktif meliputi : 1. 2. 3. 4. Pemancar Pemancar Pemancar Pemancar alfa beta gamma positron

17. Partikel alfa terletak ke lempeng yang bermuatan negatif SEBAB Partikel alfa sebagai inti helium bermuatan positif 18. Jika suatu isotop radioaktif memancarkan sinar alfa, maka nomor atomnya bertambah 2 satuan SEBAB Sinar alfa terdiri dari inti helium yang bernomor atom 2 ; 19. Suatu isotop yang sangat tidak stabil …. A. cenderung mengalami reaksi fisi B. cenderung mengalami reaksi fusi C. cenderung memancarkan positron D. mempunyai waktu paruh yang sangat pendek E. mempunyai energi kinetik yang sangat besar 20. Intensitas radiasi yang dipancarkan oleh suatu unsur berubah menjadi 1/8 kali dari intensitas awalnya setelah 48 hari. Waktu paruh unsur ini adalah…(dalam hari) A. 6 B. 8 C. 12

D. 16 E. 24 21. Suatu radionuklida mempunyai perbandingan n/p relatif terlalu besar. Radionuklida tersebut memperoleh kestabilan jika…. a. emisi elektron b. emisi positron c. emisi sinar alfa d. emisi proton e. menangkap elektron 22. Diantara radioisotop berikut : (1) C-14 (2) Fe-59 (3) Na-24 (4) Co-60 (5) I-131 Yang dipakai sebagai perunut dalam bidang kedokteran adalah…. a. 1,2,3 b. 1,3,4 c. 2,3,5 d. 3,4,2 e. 3,4,5 23. Manakah pernyataan dibawah ini yang salah?

a. sinar beta mengalami pembelokan medan magnet terkecil daripada sinar lainnya b. sinar alfa mempunyai daya ionisasi terbesar c. sinar gamma mempunyai daya tembus terbesar d. sinar X dihasilkan oleh inti yang menangkap elektron e. positron dipancarkan oleh radioisotop buatan 24. Kombinasi banyaknya partikel alfa & beta yang dipancarkan pada peluruhan adalah…. a. 3 alfa, 6 beta b. 4 alfa, 5 beta

c. 5 alfa, 3 beta d. 6 alfa, 1 beta e. 6 alfa, 3 beta 25. Manakah pernyataan dibawah ini yang benar ?

a. Jumlah energi yang dihasilkan reaksi fisi lebih besar daripada fusi b. Co-60 dapat dipakai untuk terapi kanker karena memancarkan sinar alfa c. I-131 dapat dipakai sebagai perunut maupun sumber radiasi d. Dalam bidang kimia, radioisotop dapat dimanfaatkan dalam pengawetan makanan e. Dalam bidang kedokteran, radioisotop dapat dipakai sebagai obat penenang 26. Alat Geiger pada pukul 08.00 pagi menunjukkan aktivitas 4280 dps. Pada hari yang sama, pukul 11.00 siang, menunjukkan aktivitas 1070 dps. Waktu paruh zat radioaktif yang diamati oleh alat Geiger adalah… a. 1,5 jam b. 2 jam c. 3 jam d. 4,5 jam e. 5 jam 27. Sinar gamma yang diradiasikan oleh zat-zat radioaktif memiliki sifat : 1. tidak terpengaruh oleh medan listrik 2. memiliki daya tembus besar 3. tidak menimbulkan perubahan nomor atom unsur yng bersangkutan 4. merupakan gelombang elektromagnetik 28. Proses peluruhan yang memancarkan elektron terjadi pada : 1. -> 3. ->

2.

->

4.

->

29. Unsur radioaktif yang dapat digunakan untuk menentukan umur suatu fosil antara lain : 1. Co-60 2. P-32 3. C-12 4. C-4 30. Suatu isotop tak stabil yang pada peta isotop terletak dibawah kurva kestabilan inti biasanya memancarkan … A. elektron B. neutron C. partikel beta D. partikel alfa E. positron 31. Pada reaksi inti -> + X,

X adalah … A. sinar α B. sinar β C. sinar γ D. sinar UV E. sinar IR 32. Suatu radioisotop massanya 8 gram, tersimpan selama 40 hari. Jika waktu paro radioisotop 10 hari, maka jumlah radioisotop yang masih tersisa adalah … A. 0,5 gram B. 1,0 gram C. 2,0 gram D. 4,0 gram E. 3,0 gram 33. Penggunaan isotop Co-60 dalam pengobatan kanker disebabkan karena zat ini memancarkan … A. sinar β B. sinar IR C. sinar γ

D. sinar UV E. sinar α 34. Jika pada suhu tertentu waktu paruh reaksi orde pertama 2A + 2B + C adalah 3 jam, maka jumlah A yang terurai dalam waktu 9 jam adalah … A. 12,5 % B. 25 % C. 87,5 % D. 50 % E. 75 % 35. Proses peluruhan radioaktif umumnya mengikuti kinetika reaksi orde-1. Suatu isotop memiliki waktu paruh 10 menit, maka jumlah isotop radioaktif yang tersisa setelah 40 menit adalah : A. 1/8 x semula B. 1/10 x semula C. 1/16 x semula D. 1/20 x semula E. 1/40 x semula

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.