PANDUAN PELAKSANAAN

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)

MODUL DATA PERJAWATAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA MAC 2008 : VERSI F1.0

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

PANDUAN PELAKSANAAN

MODUL DATA PERJAWATAN

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

ii

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan ini telah disediakan sebagai bahan rujukan utama agensi sektor awam yang menggunakan aplikasi HRMIS dalam proses pengurusan maklumat perjawatan di dalam perkhidmatan awam. keterangan tugas sesuatu jawatan. Sukacita saya menyarankan agar agensi dapat memanfaatkan panduan ini sewajarnya bagi membantu pelaksanaan modul ini. Dengan menggunakan modul ini agensi dapat memastikan maklumat yang terdapat mengenai perjawatan adalah tepat dan terkini. Di sinilah terletaknya keistimewaan aplikasi HRMIS yang mana penggunaannya melibatkan semua penjawat awam serta keseluruhan aspek pengurusan sumber manusia. Antara yang paling ketara ialah perubahan yang berlaku hasil pelaksanaan ICT dalam sektor awam.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PRAKATA                 Salah satu strategi pengurusan sumber manusia dalam perkhidmatan awam hari ini secara langsung memerlukan setiap penjawat awam membuat perubahan minda dan cara bekerja. struktur organisasi. tahap kompetensi jawatan dan bidang hasil utama (key result areas) jawatan. impak kebanyakan aplikasi ICT sedia ada dalam bidang pengurusan sumber manusia sektor awam tidak menyeluruh kepada semua penjawat awam. Di antara maklumatmaklumat yang disimpan termasuk skim perkhidmatan. memohon menduduki penilaian tahap kecekapan. Pelaksanaan HRMIS dapat menyumbang ke arah membina persekitaran pembelajaran berterusan di kalangan warga perkhidmatan awam. HRMIS menyediakan fungsi layan diri yang membolehkan semua penjawat awam melakukan sendiri fungsi-fungsi seperti mengemas kini data peribadi. Penjawat awam kini telah menerima hakikat bahawa kemudahan ICT adalah merupakan enabler kepada penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. 7 Mac 2008   iii . Walau bagaimanapun mereka perlu melalui proses pembelajaran dan latihan serta komitmen yang tinggi untuk menggunakan sistem yang disediakan. memohon cuti dan membuat tuntutan perjalanan. memohon untuk menghadiri program latihan. jawatan sebenar. jawatan standard. Penyimpanan data organisasi dan perjawatan berpusat yang standard di semua agensi sektor awam memudahkan analisis tentang perjawatan serta memastikan ketepatan maklumat mengenai struktur organisasi dan perjawatan menerusi ‘single entry’. Sehingga kini.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan                                                                                         iv .

............................................. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN ............................................................ KANDUNGAN ...........…............................................................................................................................................................................................................…..................................................... LAMPIRAN 3 4 8 10 20 21 24 24 v ..................................... TANGGUNGJAWAB PENTADBIR MODUL DATA PERJAWATAN ........................ ISTILAH................................. SENARAI LAMPIRAN ............ TUJUAN ..............…............................................................................................................................................ PENUTUP …………………………………………………………………………..................................................Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KANDUNGAN   PRAKATA .................................................................. FUNGSI DALAM MODUL DATA PERJAWATAN..................................... ….............. STRATEGI PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN ........................................... PERANAN PENTADBIR DALAM MODUL MODUL DATA PERJAWATAN.... ALIRAN PROSES MODUL DATA PERJAWATAN ................. 2 ELEMEN-ELEMEN DATA PERJAWATAN.......................…...…........ iii v vi 1 1 LATAR BELAKANG .....................

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SENARAI LAMPIRAN Lampiran I : Elemen Dalam Modul Data Perjawatan Lampiran II : Istilah-istilah Waran Perjawatan dan Surat Kelulusan Perjawatan Senarai Rujukan Data Perjawatan Lampiran III : Lampiran IV : Garis Panduan Pembentukan Jawatan Standard Di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Aliran Proses Penggunaan Modul Data Perjawatan Lampiran V : Lampiran VI : Templet Profil Pengguna Modul Data Perjawatan vi .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PANDUAN PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN vii .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan viii .

: Ketua bagi sesuatu Skim Perkhidmatan : Skop kuasa sesuatu jawatan atau unit organisasi bagi membuat keputusan dalam Istilah-istilah yang digunapakai dalam panduan ini mempunyai maksud seperti (d) Jawatan Standard (f) Aktiviti Organisasi (g) Ketua Perkhidmatan (h) Skop Bidang Kuasa 1 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan TUJUAN 1. (e) Unit Organisasi : Entiti organisasi yang diwujudkan dengan objektif dan tanggungjawab tertentu. : Satu kumpulan Jawatan Sebenar dalam satu skim perkhidmatan yang mempunyai persamaan dari segi gred dan bidang pengkhususan. berikut: (a) PSM (b) Pemilik Kompetensi (c) Jawatan Sebenar : Pengurusan Sumber Manusia : Penjawat Awam : Jawatan yang disandang oleh Pemilik Kompetensi dan dikenal pasti menurut lokasi jawatan. ISTILAH 2. struktur organisasi. dan perjawatan melalui aplikasi HRMIS. Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai langkah-langkah bagi melaksanakan Modul Data Perjawatan serta aliran proses menyelenggara data aktiviti organisasi. : Program dan kegiatan-kegiatan rasmi yang dilaksanakan oleh sesebuah unit organisasi sektor awam. Hubungan di antara suatu unit organisasi dengan yang lain mewujudkan suatu struktur organisasi.

misalnya sehingga RM5. 2 . bidang hasil utama (key result areas) dan sumber logistik yang diperlukan oleh seseorang Pemilik Kompetensi apabila menyandang sesuatu jawatan. kuantiti. : Tingkah laku. Di antara maklumat-maklumat yang disimpan termasuk skim perkhidmatan.000. Satu set petunjuk prestasi utama akan ditentukan untuk penilaian prestasi. keterangan tugas sesuatu jawatan. proses dan teknikal. Sebagai contoh seseorang pegawai yang menyandang sesuatu jawatan membenarkan pegawai tersebut meluluskan projek tidak melebih had kuasa tersebut. : Jadual yang digunakan untuk menilai prestasi Pemilik Kompetensi atau unit organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan beberapa urusan seperti Kewangan. perkhidmatan pelanggan. Pembelian dan Perolehan. (j) Petunjuk Prestasi Utama (k) Keperluan Kompetensi LATAR BELAKANG 3. (i) Bidang Hasil Utama : Bidang tanggungjawab sesuatu jawatan atau unit organisasi yang merangkumi kewangan. Modul Data Perjawatan adalah salah satu modul aplikasi HRMIS yang menyimpan data asas berkaitan dengan perjawatan di dalam perkhidmatan awam. Ia diukur dari segi masa. jawatan sebenar. Sesuatu jawatan standard atau unit organisasi akan mempunyai beberapa bidang hasil utama yang ditentukan. pembelajaran. kualiti dan kos. tahap kompetensi jawatan. jawatan standard. kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas bagi setiap gred jawatan. struktur organisasi.

Penyimpanan data organisasi dan perjawatan berpusat yang standard di semua agensi sektor awam memudahkan analisis tentang perjawatan serta memastikan ketepatan maklumat mengenai struktur organisasi dan perjawatan menerusi ‘single entry’. Jawatan Standard v. Skim Perkhidmatan ii. Jawatan Sebenar iv. Kumpulan Perkhidmatan iii. 5. Unit Organisasi ii. Klasifikasi Perkhidmatan iv. Gred Gaji c) Elemen berkaitan Jawatan i. Skop Bidang Kuasa iii. Bidang Hasil Utama (Key Result Areas) 3 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 4. Modul Data Perjawatan mengandungi maklumat-maklumat berkaitan organisasi dan juga perjawatan yang boleh dibahagikan kepada empat kategori: a) Elemen berkaitan Organisasi i. Tugas ii. Jawatankuasa b) Elemen berkaitan Perkhidmatan i. Kriteria vi. Modul Data Perjawatan ini juga berfungsi sebagai rujukan kepada modul-modul lain apabila sesuatu transaksi sumber manusia hendak dilaksanakan oleh penguruspengurus sumber manusia melalui HRMIS. Keperluan Kompetensi v. Aktiviti Organisasi iii. Sumber Logistik iv. ELEMEN-ELEMEN DATA PERJAWATAN 6.

Papar Aktiviti Organisasi dan Struktur Unit Organisasi 4 . Maklumat terperinci termasuk Jawatan Sebenar di dalam sesuatu Aktiviti atau Unit Organisasi serta Pemilik Kompetensi yang sedang menyandang jawatan tersebut. FUNGSI Selenggara Jadual Rujukan KETERANGAN Pentadbir Sistem (Skim. Gred Gaji. Keterangan mengenai elemen serta contoh-contoh bagi setiap elemen di dalam Modul Data Perjawatan seperti dalam Lampiran I. Jadual I: Fungsi-fungsi dalam Modul Data Perjawatan BIL. Operasi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist ED) memapar secara terperinci maklumat mengenai aktiviti dan juga struktur unit organisasi dalam bentuk ‘treeview’. 1. Jawatan Standard dan Jawatan Sebenar) di peringkat agensi pusat perlu menyelenggara senarai rujukan bagi memastikan nilai-nilai seperti skim perkhidmatan. Semasa menguruskan data perjawatan di agensi masing-masing.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan vii. Modul Data Perjawatan mempunyai fungsi untuk mewujud dan mengemas kini elemen data perjawatan seperti dalam Jadual I. Aktiviti Organisasi. Unit Organisasi. FUNGSI DALAM MODUL DATA PERJAWATAN 8. matrik gaji dan jenis jawatan yang diselenggara di dalam Modul Data Perjawatan adalah tepat dan terkini. jawatan terbuka dan sebagainya masih tertakluk kepada istilah-istilah yang diluluskan dalam Waran Perjawatan dan Surat Kelulusan Perjawatan seperti dalam Lampiran II. jawatan sementara. takrifan mengenai jawatan sama ada jawatan tetap. Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators) d) Elemen Rujukan 7. 2.

serta mengesahkan kewujudan aktiviti tersebut melalui dokumen sokongan yang telah dimasukkan dalam sistem. Selenggara Turutan Pangkat Gred Gaji 8. Fungsi ini membolehkan Pakar Skim Perkhidmatan (Scheme Specialist) di Jabatan Perkhidmatan Awam menyelenggara rekod mengenai Klasifikasi Perkhidmatan di dalam sektor awam. Fungsi yang membolehkan Pakar Saraan (Remuneration Specialist) di Jabatan Perkhidmtan Awam menyelenggara gred gaji di dalam sektor awam seperti menambah gred gaji baru atau mengemas kini dan menghapus maklumat mengenai gred gaji yang sedia ada. FUNGSI Selenggara Kumpulan Perkhidmatan KETERANGAN Fungsi ini membolehkan Pakar Skim Perkhidmatan (Scheme Specialist) di Jabatan Perkhidmatan Awam menambah dan mengemas kini rekod mengenai sesuatu kumpulan perkhidmatan. Selenggara Klasifikasi Perkhidmatan 5. Selenggara Skim Perkhidmatan 6. Fungsi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist ED) di peringkat agensi pelaksana menambah dan mengemas kini aktiviti organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. Selenggara Gred Gaji 7. skim gred baru dan bidang yang berkaitan. Di antara fungsi yang boleh dilakukan adalah menambah dan mengemas kini Unit Organisasi. menambah dan 4. Pakar Saraan (Remuneration Specialist) yang menyelenggara turutan pangkat gred gaji mengikut kekananan boleh menentukan ketepatan paparan perjawatan di ‘treeview’ struktur organisasi. Fungsi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist ED) di peringkat agensi pelaksana menyelenggarakan maklumat mengenai sesebuah Unit Organisasi yang terdapat di dalam agensi masing-masing. Selenggara Unit Organisasi 5 . 3. Selenggara Aktiviti Organisasi 9. Operasi ini membolehkan Pakar Skim Perkhidmatan (Scheme Specialist) di Jabatan Perkhidmatan Awam menyelenggara maklumat mengenai sesuatu skim perkhidmatan seperti syarat-syarat skim.

tugas. FUNGSI KETERANGAN mengemas kini lokasi Unit Organisasi serta menyelenggarakan beberapa maklumat mengenai organisasi tersebut seperti Bidang Hasil Utama. 10. Penjanaan Semula Kod BU/BA/AP 13. Di samping itu pengguna boleh menambah Jawatan Sebenar yang diluluskan dalam Waran Perjawatan. aktiviti organisasi dan juga jawatan sebenar semasa penyediaan data asas HRMIS. pengguna yang memainkan peranan sebagai Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) boleh menjana semula kod-kod tersebut melalui sistem. bidang hasil utama. Selenggara Jawatan Sebenar 12. Selenggara Jawatan Standard Fungsi ini membolehkan Pakar Jawatan Standard (Standard Position Specialist) mewujudkan Jawatan Standard baru. Kemas kini Hubungan Data Perjawatan 6 . petunjuk utama prestasi. petunjuk utama prestasi. Petunjuk Prestasi Utama dan Hubungan Unit Dengan Aktiviti Organisasi di agensi berkaitan. Fungsi ini membolehkan Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) membetulkan hubungan Jawatan Sebenar dengan Jawatan Standard dan Skim Perkhidmatan. tanggungjawab dan skop bidang kuasa di dalam sesebuah organisasi. Sekiranya berlaku kesilapan kod-kod unit organisasi. bidang hasil utama. menyelenggarakan perkaitan Jawatan Sebenar dengan Jawatan Standard serta mengemas kini status kekosongan sesuatu jawatan. 11. tanggungjawab dan skop bidang kuasa di dalam sesebuah organisasi kerajaan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. Pengguna yang memainkan peranan sebagai Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) di agensi pelaksana boleh melihat dan menyelenggarakan maklumat mengenai sesuatu Jawatan Sebenar dari segi keperluan kompetensi. tugas. serta menyelenggarakan maklumat mengenai sesuatu jawatan standard dari segi keperluan kompetensi.

FUNGSI Laporan Perjawatan KETERANGAN Fungsi yang membolehkan Pentadbir Laporan (Report Administrator – ED) melihat Laporan Perjawatan seperti senarai Pemilik Kompetensi dan Jawatan Sebenar. Selenggara Turutan Aktiviti Organisasi 18. Fungsi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist – ED) di peringkat agensi pelaksana menyelenggarakan turutan atau kedudukan aktiviti organisasi mengikut Senarai Perjawatan. 14. Pentadbir Jawatankuasa boleh menambah dan mengemas kini Jawatankuasa serta menyelenggarakan keahlian Jawatankuasa yang ditubuhkan. Selenggara Jawatankuasa 19. Kemudahan ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist – ED) di peringkat agensi pelaksana menyelenggarakan turutan atau kedudukan unit/cawangan di dalam struktur organisasi agensi masing-masing. Bagi memudahkan pengemaskinian maklumat Jawatan Sebenar yang mempunyai gred minima dan maksima yang sama serta penyelia dan Ketua Jabatan yang sama. Maklumat mengenai jawatankuasa yang ditubuhkan di agensi boleh di selenggara melalui fungsi ini. maklumat perjawatan mengikut skim perkhidmatan serta senarai jawatan yang diluluskan di dalam Senarai Perjawatan. Selenggara Turutan Unit Organisasi 17. Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) boleh memaparkan dan menyelenggarakan jawatan sebenar di dalam sesebuah organisasi seperti mana yang telah diluluskan di dalam Waran Perjawatan. Senarai perjawatan boleh dijana melalui fungsi ini.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. Di antara Jawatankuasa yang boleh di selenggara termasuk Jawatankuasa Kerja yang mengkaji keperluan perjawatan/penstrukturan organisasi dan hal-hal lain berkaitan dengan perjawatan. senarai kekosongan Jawatan Sebenar. Fungsi ini telah dibangunkan bagi membolehkan Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) 15. Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar secara pukal 7 . Buku Perjawatan 16.

FUNGSI PERANAN AGENSI PENTADBIR 1. FUNGSI KETERANGAN di peringkat agensi pelaksana mengemas maklumat Jawatan Sebenar secara pukal. kini PERANAN PENTADBIR DALAM MODUL DATA PERJAWATAN 9. • Selenggara Kumpulan Perkhidmatan • Selenggara Klasifikasi Perkhidmatan • Selenggara Skim Perkhidmatan • Selenggara Gred Gaji • Selenggara Turutan Pangkat Gred Gaji BPO di JPA sebagai agensi pusat 3. Pakar Saraan BGE di JPA sebagai agensi pusat 8 . Selenggara Jadual Rujukan • Pentadbir Sistem (Skim) • Pentadbir Sistem (Gred Gaji) • Pentadbir Sistem (Unit Organisasi) • Pentadbir Sistem (Jawatan Standard) • Pentadbir Sistem (Aktiviti Organisasi) • Pentadbir Sistem (Jawatan Sebenar) • Pentadbir Sistem (Jawatankuasa) Pakar Skim Perkhidmatan Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO). Pentadbir Modul Data Perjawatan adalah terdiri daripada beberapa kategori pentadbir di peringkat agensi pusat dan juga agensi pelaksana yang bertanggunjawab mengendalikan fungsi-fungsi tertentu. dan Bahagian Gaji dan Elaun (BGE) di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebagai agensi pusat 2. Penerangan mengenai setiap kategori pentadbir adalah seperti di Jadual II berikut: Jadual II: Fungsi dan Peranan Pentadbir Modul Data Perjawatan BIL.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL.

Pentadbir Jawatankuasa • BPO di JPA sebagai agensi pusat • Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana • BPO di JPA sebagai agensi pusat • Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 8. FUNGSI PERANAN AGENSI PENTADBIR 4.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. • Selenggara Jawatan Sebenar • Penjanaan Semula Kod BU/BA/AP • Kemas kini Hubungan Data Perjawatan • Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar secara pukal • Buku Perjawatan Selenggara Jawatankuasa Pakar Keperluan Sumber Manusia Peringkat Agensi (Manpower Analyst) 7. Laporan Perjawatan Pentadbir Laporan 9 . Pakar Jawatan Standard • Bahagian Perkhidmatan di JPA sebagai Ketua Perkhidmatan bagi skim gunasama • Semua Ketua Perkhidmatan bagi skim perkhidmatan yang berkaitan • Unit Sumber Manusia (Perjawatan) di agensiagensi pelaksana 6. • Selenggara Aktiviti Organisasi • Selenggara Unit Organisasi • Selenggara Turutan Aktiviti Organisasi • Selenggara Turutan Unit Organisasi Selenggara Jawatan Standard Pakar Pembangunan Organisasi Peringkat Agensi untuk Unit Organisasi dan Aktiviti Organisasi Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensiagensi pelaksana 5.

Pengurusan Modul Data Perjawatan melibatkan 3 peringkat yang utama iaitu peringkat agensi pusat. Klasifikasi Perkhidmatan Baru. Skim Perkhidmatan Baru serta menghubungkaitkan Gred Gaji dengan Skim Perkhidmatan yang baru diwujudkan. Ketua Perkhidmatan dan agensi pelaksana. Fungsi dan turutan pewujudan elemen-elemen data perjawatan adalah seperti dalam Rajah I. Gred Gaji Baru. Bagi elemen data perjawatan yang berkaitan dengan perkhidmatan. Rajah I: Aliran Proses Untuk Mewujudkan Elemen-Elemen Data Perjawatan FUNGSI DAN TURUTAN PEWUJUDAN ELEMEN-ELEMEN DATA PERJAWATAN Wujudkan Klasifikasi Perkhidmatan Wujudkan Gred Gaji AGENSI PUSAT Padankan Gred ke Skim Wujudkan Skim Perkhidmatan Wujudkan Jawatan Standard (oleh Ketua Perkhidmatan) AGENSI PELAKSANA Wujudkan Senarai Rujukan Wujudkan Kumpulan Perkhidmatan Wujudkan Jawatan Sebenar Wujudkan Unit Organisasi Wujudkan Aktiviti Organisasi 10 . Pewujudan elemen-elemen baru adalah tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa pada masa tersebut. Pentadbir Sistem boleh mewujudkan di dalam aplikasi HRMIS Kumpulan Perkhidmatan Baru. Pentadbir Sistem di agensi pusat adalah bertanggungjawab menyelenggarakan Jadual Rujukan seperti dalam Lampiran III.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan ALIRAN PROSES MODUL DATA PERJAWATAN 10.

Aliran proses mewujud dan menyelenggarakan Jawatan Standard seperti dalam Rajah II di bawah. Data mengenai organisasi dan perjawatan agensi yang telah dimuatkan ke dalam pangkalan data HRMIS perlu disemak dan dikemas kini melalui fungsi selenggara seperti berikut: i) Selenggara Aktiviti Organisasi Fungsi tambah aktiviti baru dan mengemas kini aktiviti sedia ada boleh dibuat berdasarkan kepada aliran proses Selenggara Aktiviti Organisasi seperti dalam Rajah III. Ketua Perkhidmatan akan mewujud dan menyelenggarakan Jawatan Standard Pewujudan Jawatan Standard perlu merujuk bagi perkhidmatan masing-masing. Pengurus Sumber Manusia di peringkat agensi pelaksana boleh mewujud dan menyelenggarakan Unit Organisasi. Rajah II: Proses Mewujud dan Menyelenggarakan Jawatan Standard MEWUJUDKAN JAWATAN STANDARD Mula Mula Cari Skim Perkhidmatan Teruskan Untuk Menambah Jawatan Standard Tambah Jawatan Standard Tamat KEMAS KINI JAWATAN STANDARD Mula Cari Jawatan Standard Kemas Kini Jawatan Standard Hantar Maklumat Untuk Kemas Kini Tamat 12. 11 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 11. Jawatan Sebenar dan Jawatankuasa di agensi masing-masing. kepada Garis Panduan Pembentukan Jawatan Standard Di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Organisasi. Aktiviti Organisasi. Jabatan Perkhidmatan Awam seperti dalam Lampiran IV.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah III: Aliran Proses Selenggara Aktiviti Organisasi FUNGSI TAMBAH Mula Tambah Aktiviti Baru Organisasi Masukkan maklumat kod. nama dsb. aktiviti organisasi Tamat FUNGSI KEMAS KINI Kemas Kini Status Aktiviti Organisasi Tamat Mula Cari Aktiviti Organisasi Kemas Kini Kewujudan/ Sejarah Aktiviti Organisasi Kemas Kini Dokumen Sokongan Hapus Aktiviti Organisasi ii) Selenggara Turutan Paparan Aktiviti Organisasi Paparan Aktiviti Organisasi yang telah dimuat naik di dalam HRMIS boleh disusun semula mengikut keutamaan agensi. Fungsi menyusun atur turutan paparan Aktiviti Organisasi boleh dibuat mengikut aliran proses seperti dalam Rajah IV. 12 .

Rajah V: Fungsi Tambah dan Hapus Unit Organisasi Melalui HRMIS FUNGSI TAMBAH Mula Tambah Unit Organisasi Baru Tetapkan Turutan Dari Senarai Unit Organisasi Tamat FUNGSI HAPUS Mula Cari Unit Organisasi Hapus Unit Organisasi Baru Tamat 13 . nama dsb. aktiviti organisasi Kemas Kini Tamat iii) Selenggara Unit Organisasi Fungsi tambah Unit Organisasi Baru dan mengemas kini maklumat Unit Organisasi sedia ada boleh dibuat berdasarkan kepada aliran proses Selenggara Unit Organisasi seperti dalam Rajah V dan Rajah VI.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah IV: Menyusun Atur Turutan Paparan Aktiviti Organisasi FUNGSI SELENGGARA TURUTAN Mula Cari Aktiviti Organisasi Induk Masukkan maklumat kod.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah VI: Fungsi Mengemas kini Maklumat Unit Organisasi iv) FUNGSI Selenggara FUNGSI TAMBAH KEMAS KINI Turutan Paparan Unit Organisasi Kemas Kini Status Unit Organisasi Mula Cari Unit Organisasi Kemas Kini Kewujudan/Sejarah Unit Organisasi Kemas Kini Dokumen Sokongan Kemas Kini Alamat Unit Organisasi Tamat Kemas Kini Bidang Hasil Utama Kemas Kini Petunjuk Prestasi Utama iv) Selenggara Turutan Paparan struktur unit organisasi boleh disusun semula selepas dimuat naik ke dalam HRMIS mengikut keutamaan yang ditetapkan oleh agensi masing-masing. Rajah VII: Menyusun Atur Turutan Paparan Unit Organisasi FUNGSI SELENGGARA TURUTAN Mula Cari Unit Organisasi Induk Tetapkan Turutan Dari Senarai Unit Organisasi Kemas Kini Tamat 14 . Fungsi Menyusun atur Turutan Paparan Unit Organisasi boleh dibuat mengikut aliran proses seperti dalam Rajah VII.

Tamat Mula Cari Jawatan Sebenar Kemas Kini Jawatan Sebenar Kemas Kini Dokumen Sokongan (Waran/Surat Kuasa) Kemas Kini Alamat Unit Organisasi Kemas Kini Bidang Hasil Utama FUNGSI KEMAS KINI Kemas Kini Petunjuk Prestasi Utama 15 . Rajah VIII: Selenggara Perjawatan FUNGSI TAMBAH Rajah IX: Mengemaskini Maklumat Perjawatan Cari Aktiviti Organisasi Cari Jawatan Standard Tambah Jawatan Sebenar Tamat Mula Cari Unit Organisasi FUNGSI HAPUS Mula Cari Jawatan Sebenar Kemas Kini Kewujudan/ Sejarah Tarikh Status Jawatan Sebenar Tambah Status Jawatan Sebenar Baru (Mansuh/ Hapus) Tamat Rajah IX: Mengemas kini Maklumat Perjawatan Kemas Kini Gred Jawatan. Pegawai Penyelia dsb.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan v) Selenggara Perjawatan Fungsi tambah. hapus dan mansuhkan jawatan serta mengemas kini maklumat perjawatan sedia ada boleh dibuat berdasarkan kepada aliran proses Selenggara Data Perjawatan seperti dalam Rajah VIII dan Rajah IX. pinda. Status Bekalan.

Rajah X: Penjanaan Semula Kod PENJANAAN SEMULA KOD BU dan BA tersebut. Aktiviti Organisasi dan juga Jawatan Sebenar semasa penyediaan data asas HRMIS boleh diperbetulkan melalui sistem dengan fungsi proses penjanaan semula kod-kod Aliran proses penjanaan semula kod adalah seperti dalam Rajah X. dan. juga sama ada ia adalah dari bidang sistem maklumat. Mula Cari Semula Unit /Aktiviti Organisasi Tentukan Kod Baru Unit/ Aktiviti Organisasi Sahkan Penerimaan Kod Baru Dengan Fungsi Hantar Tamat PENJANAAN SEMULA KOD AP DAN SP Mula Cari Jawatan Sebenar/ Jawatan Standard Berkaitan Pilih Senarai Paparan Kod ‘Tidak Padan’ Tentukan Kod Jawatan Sebenar/ Jawatan Standard Yang Hendak Dijana Semula Sahkan Penerimaan Kod Baru Dengan Fungsi Hantar Tamat vii) Kemas kini Hubungan Data Perjawatan Setiap skim perkhidmatan dikaitkan dengan kumpulan dan klasifikasi perkhidmatan di dalam aplikasi HRMIS bagi menunjukkan secara kelompok sama ada jawatan tersebut adalah dari kumpulan pengurusan dan professional ataupun kumpulan sokongan. 16 . Aktiviti Organisasi dan Data Perjawatan (BU/BA/AP) Kesilapan kod-kod Unit Organisasi. keselamatan dan sebagainya. Perhubungan antara Jawatan Sebenar dan Jawatan Standard boleh memberi maklumat secara kelompok mengenai bidang pengkhususan sesuatu jawatan. tadbir dan diplomatik. sosial.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan vi) Penjanaan Semula Kod Unit Organisasi.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

tugas, kompetensi, bidang hasil utama dan juga kriteria untuk pengambilan, lantikan dan kenaikan pangkat bagi jawatan tersebut. Sekiranya proses

perkaitan adalah kurang tepat semasa penyediaan data asas HRMIS, agensi boleh membetulkan hubungan tersebut melalui aliran proses seperti dalam Rajah XI.

Rajah XI: Selenggara Hubungan Data Perjawatan

HUBUNGAN SKIM PERKHIDMATAN DENGAN KLASIFIKASI/KUMPULAN PERKHIDMATAN

Mula

Cari skim perkhidmatan yang hendak diselenggara

Pilih Klasifikasi Perkhidmatan yang dicadangkan

Pilih Kumpulan Perkhidmatan yang dicadangkan

Tamat

HUBUNGAN JAWATAN STANDARD DENGAN JAWATAN SEBENAR

Mula

Cari Jawatan Standard Berkaitan

Pilih Jawatan Standard yang akan dihubungkan kepada Jawatan Sebenar

Selenggara Kod Jawatan Sebenar

Sahkan penerimaan cadangan Kod Baru Jawatan Sebenar

Tamat

viii)

Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar Secara Pukal Jawatan Sebenar yang mempunyai gred minima dan maksima yang

sama, penyelia dan Ketua Jabatan yang sama boleh dikemas kini secara pukal mengikut aliran proses seperti dalam Rajah XII.

17

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

Rajah XII: Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar secara Pukal
FUNGSI FUNGSI TAMBAH KEMAS KINI

Gred Gaji Minima Kemas Kini Gred Gaji Jawatan Gred Gaji Maksimum

Mula

Cari Jawatan Sebenar

Tamat

Kemas Kini Pegawai Penyelia

Kemas Kini Ketua Jabatan

Kemas Kini Pembekal

ix)

Buku Perjawatan

Senarai perjawatan boleh diperolehi melalui proses penjanaan buku perjawatan mengikut aliran proses seperti dalam Rajah XIII. Rajah XIII: Penjanaan Senarai Perjawatan

FUNGSI MENJANA BUKU PERJAWATAN

Mula

Cari Aktiviti Organisasi

Menjana Senarai Perjawatan

Tamat

x)

18

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

x)

Selenggara Jawatankuasa Maklumat mengenai jawatankuasa yang ditubuhkan di agensi boleh

diselenggara melalui fungsi ini mengikut aliran proses seperti dalam Rajah XIV. Rajah XIV: Selenggara Jawatankuasa
FUNGSI TAMBAH Wujudkan Jawatankuasa Baru Masukkan Ahli-Ahli Jawatankuasa

Mula

Tamat

FUNGSI SELENGGARA

Mula

Cari Jawatankuasa

Kemas Kini Maklumat/Keahlian Jawatankuasa

Tamat

xi)

Selenggara Laporan Perjawatan

Laporan Perjawatan seperti senarai Pemilik Kompetensi dan jawatan sebenar, senarai kekosongan jawatan sebenar, maklumat perjawatan mengikut skim perkhidmatan serta senarai jawatan yang diluluskan di dalam Senarai Perjawatan boleh diselenggara melalui aliran proses seperti dalam Rajah XV.

Rajah XV: Selenggara Laporan Perjawatan
FUNGSI MENJANA LAPORAN PERJAWATAN

Mula

Kenal Pasti Laporan Perjawatan Yang Diperlukan

Cari Unit Organisasi

Menjana Laporan Perjawatan

Tamat

19

Pentadbir Modul peringkat pusat bertanggungjawab mewujud/mengemas kini perkara-perkara berikut dalam aplikasi HRMIS selaras dengan peraturan dan peruntukan semasa: a) Elemen Jadual Rujukan b) Kumpulan Perkhidmatan c) Klasifikasi Perkhidmatan d) Gred Gaji e) Skim Perkhidmatan f) Hubungkait Gred Gaji dengan Skim Perkhidmatan 14. TANGGUNGJAWAB PENTADBIR MODUL DATA PERJAWATAN 13.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Carta aliran proses penggunaan Modul Data Perjawatan seperti dalam Lampiran V. Pentadbir Modul peringkat agensi pelaksana bertanggungjawab melakukan aktiviti pengemaskinian seperti berikut mengikut waran perjawatan dan peraturan semasa yang berkuat kuasa: a) Jawatan Sebenar b) Jawatankuasa c) Aktiviti Organisasi d) Struktur Organisasi e) Hubungkait Jawatan Sebenar dengan Jawatan Standard 15. Setiap agensi perlu melengkapkan maklumat Jawatan Sebenar seperti berikut: a) Gred Gaji minima dan maksima b) Tugas c) Skop bidang kuasa d) Sumber logistik e) Keperluan kompetensi f) Kriteria g) Bidang hasil utama h) Petunjuk prestasi utama 20 .

Aktiviti mentadbir Jawatan Standard termasuk: a) mewujudkan senarai Jawatan Standard berdasarkan kepada garis panduan pewujudan Jawatan Standard yang telah disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. b) c) mewujudkan Jawatan Standard di dalam aplikasi HRMIS. setiap agensi perlu melaksanakan langkah-langkah seperti yang dinyatakan dalam Jadual III berikut: 21 . dan melengkapkan maklumat Jawatan Standard seperti berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) tugas skop bidang kuasa sumber logistik keperluan kompetensi kriteria bidang hasil utama vii) petunjuk prestasi utama 17. Bagi memastikan Modul Data Perjawatan berjalan dengan lancar dan berkesan. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN 18. Pentadbir Modul bagi fungsi Jawatan Standard ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan masing-masing. Senarai Perjawatan dan Waran Perjawatan yang berkuat kuasa. Pegawai yang dilantik perlu memastikan data mengenai organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 16. perkhidmatan dan perjawatan sentiasa tepat dan kemas kini di agensi masing-masing mengikut Pekeliling Perkhidmatan.

Unit Organisasi. 3.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Jadual III: Langkah-langkah Melaksanakan Modul Data Perjawatan BIL LANGKAH TINDAKAN SEBELUM PELAKSANAAN Penetapan Peranan 1. JPA TANGGUNG JAWAB • Tetapkan peranan Pentadbir Unit/Bahagian Modul Data Perjawatan peringkat PSM di agensi agensi pelaksana di Unit Perjawatan/Bahagian Perjawatan di agensi yang akan mentadbir Modul Data Perjawatan mengikut peranan seperti dalam Jadual II. Aktiviti pusat Organisasi. Jawatan Standard. Menyemak dan mengemas kini maklumat Skim Perkhidmatan 22 . JPA yang akan mentadbir Modul Data Perjawatan mengikut peranan seperti dalam Jadual II. Melengkapkan templet Profil Pengguna bagi penetapan peranan modul • Tetapkan peranan Pentadbir Modul Data Perjawatan peringkat pusat di Bahagian Pembangunan Organisasi. Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan. Gred JPA sebagai agensi Gaji. (Templet Profil Pengguna seperti dalam Lampiran VI) SEMASA PELAKSANAAN Tindakan Agensi Pusat 2. Menyemak dan mengemas kini Jadual Rujukan Pentadbir Sistem yang berperanan BPO dan BGE di sebagai Pentadbir Sistem Skim. Jawatan Sebenar dan Jawatankuasa perlu menyemak dan mengemas kini jadual rujukan yang telah dimasukkan dalam aplikasi HRMIS Pegawai yang memegang peranan BPO di JPA Pakar Skim perlu menyemak dan sebagai agensi mengemas kini maklumat skim pusat perkhidmatan.

Agensi pelaksana memaklumkan kepada Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan TANGGUNG JAWAB BIL 4. Pegawai yang memegang peranan Pakar Keperluan Sumber Manusia Peringkat Agensi (Manpower Analyst) perlu menyemak data perjawatan yang telah dimuat naik ke dalam pangkalan data HRMIS. senarai tugas. JPA bahawa data perjawatan telah lengkap Setiap agensi perlu mengesahkan dan Agensi pelaksana memaklumkan kepada Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat. 23 . Melengkapkan dan mengemas kini maklumat Unit Organisasi Bahagian/Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 7. pusat 5. Melengkapkan dan mengemas kini maklumat perjawatan agensi Bahagian/Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 9. Melengkapkan dan mengemas kini maklumat Aktiviti Organisasi Pegawai yang memegang peranan Pakar Pembangunan Organisasi peringkat agensi pelaksana perlu menyemak dan mengemas kini datadata Aktiviti Organisasi yang telah dimuat naik ke dalam pangkalan data HRMIS. JPA bahawa data perjawatan telah lengkap bagi membolehkan pelaksanaan modul-modul aplikasi HRMIS yang lain diteruskan. bidang hasil utama dan sebagainya perlu dilakukan sekiranya berlaku apa-apa perubahan Bahagian/Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 6. bidang kuasa. Pengemaskinian data perjawatan mengikut waran perjawatan dan maklumat bagi setiap Jawatan Sebenar seperti gred jawatan. Pegawai yang memegang peranan Pakar Pembangunan Organisasi peringkat agensi pelaksana perlu menyemak dan mengemas kini datadata Unit Organisasi yang telah dimuat naik ke dalam pangkalan data HRMIS. LANGKAH Menyemak dan mengemas kini maklumat Gred Gaji Tindakan Agensi Pelaksana TINDAKAN Pegawai yang memegang peranan BGE di JPA Pakar Saraan perlu menyemak dan sebagai agensi mengemas kini maklumat gred gaji.

Bagi melaksanakan Modul Data Perjawatan aplikasi HRMIS berdasarkan pelaksanaan dalam panduan ini. Ketua-Ketua Agensi langkah-langkah bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berikut: (a) memastikan pegawai yang berperanan sebagai Pentadbir Sistem (Sekuriti) menetapkan peranan pentadbir-pentadbir Modul Data Perjawatan di dalam aplikasi HRMIS. (b) melibatkan pegawai-pegawai yang menguruskan data perjawatan agensi ke dalam Pasukan Teras (core team) semasa pelaksanaan modul ini di agensi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan STRATEGI PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN 19. Panduan ini menerangkan langkah-langkah pelaksanaan Modul Data Perjawatan bagi memastikan urusan pengendalian modul-modul seterusnya dapat beroperasi dengan sempurna dan berkesan di setiap agensi dan ia hendaklah dibaca bersama dengan dokumen Panduan Pengguna Modul Data Perjawatan. mengawal dan memantau pelaksanaan modul berkenaan. menyelia. Ia mesti dilengkapkan terlebih dahulu sebelum modul dan submodul aplikasi HRMIS yang lain boleh beroperasi. dan (e) menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan Modul Data Perjawatan kepada Pasukan Pelaksanaan HRMIS di agensi. Modul Data Perjawatan merupakan modul yang mengandungi maklumat- maklumat asas yang berkaitan dengan struktur organisasi dan perjawatan agensi. (c) (d) menyelaraskan latihan pengguna Modul Data Perjawatan. 24 . PENUTUP 20.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN I ELEMEN DALAM MODUL DATA PERJAWATAN 25 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 26 .

Unit Hasil.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran I ELEMEN DALAM MODUL DATA PERJAWATAN NO 1. program pengurusan sumber manusia. Dianggotai oleh jawatan-jawatan sebenar. Bahagian Saraan JPA. Sekolah Menengah Sikamat dan sebagainya. Jawatan Sebenar Jawatan yang disandang oleh Pemilik Kompetensi dan dikenalpasti menurut lokasi jawatan dan hanya boleh diisi oleh seorang Pemilik Kompetensi sahaja. • Terletak di antara Skim Perkhidmatan dan Jawatan Sebenar. Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan sebagainya. berdasarkan kepada terma-terma tertentu. Kumpulan Perkhidmatan Elemen yang mengumpulkan skimskim perkhidmatan pada aras tertentu. • CONTOH Kementerian Kesihatan. Jawatan Standard • Pegawai Perubatan Pakar Ortopedik 5. • 4. Aktiviti Organisasi 3. Elemen yang mengumpul jawatanjawatan dan syarat-syarat lantikan. aktiviti kawalan penyakit berjangkit. • Satu kumpulan jawatan sebenar dalam satu skim perkhidmatan yang mempunyai persamaan dari segi gred dan bidang pengkhususan. Jawatankuasa Entiti yang mempunyai identiti yang unik dan formal. • 27 . Hubungan di antara suatu Unit Organisasi dengan yang lain mewujudkan suatu struktur organisasi. 6. Skim Perkhidmatan • Pegawai Teknologi Maklumat dan Pegawai Perubatan Kumpulan sokongan. Aktiviti atau fungsi yang dijalankan oleh sesebuah Unit Organisasi. 7. Maksud bekalan. Pegawai Perubatan Pakar Ortopedik di HKL 2. Ia mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam pengurusan sumber manusia. ELEMEN Unit Organisasi PENERANGAN Unit organisasi di dalam sesebuah • agensi. • Jawatankuasa Kerja Mengkaji Keperluan Perjawatan peringkat agensi dan sebagainya.

12. Skop Bidang Kuasa Bidang dan had-had di mana penyandang sesuatu Jawatan Sebenar itu boleh membuat keputusan atau tindakan. Tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh penyandang sesuatu Jawatan Sebenar. ELEMEN Klasifikasi Perkhidmatan PENERANGAN CONTOH • Klasifikasi Kesihatan dan Perubatan. Pengetahuan. 11. berdasarkan kepada bidang pengurusan. kemahiran dan kebolehan yang diperlukan untuk melaksanakan dengan jayanya tugastugas sesuatu jawatan. Peralatan komputer. menyediakan laporan perbelanjaan bulanan dsb. Bidang utama sesuatu jawatan. juga menerangkan tentang tahap sesuatu jawatan. VU7 Elemen yang mengumpulkan skim-skim perkhidmatan pada klasifikasi tertentu. N11. “Berumur antara 25 hingga 45 tahun”. akses ke dalam sistem maklumat dan sebagainya. atau akses kepada maklumat) yang diperlukan untuk melaksanakan dengan jayanya tugas-tugas.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan NO 8. Petunjuk Prestasi Utama • Masa diambil untuk meluluskan permohonan pinjaman yang lengkap. Komunikasi Tahap 3 Pengurusan Tahap 4 dan sebagainya. Kriteria Kriteria untuk lantikan. Keperluan Kompetensi 14. merangka pelan penggantian jawatan kritikal bagi sesuatu skim. Sumber Logistik 13. Bidang Hasil Utama 16. Pentadbiran dan Diplomatik dan sebagainya. Elemen yang menerangkan kelayakan ganjaran seseorang Pemilik Kompetensi. F2. 9. peralatan pertukangan. Gred Gaji • 10. Khidmat Pelanggan. di mana pengurusan prestasi penyandang jawatan tersebut akan diberikan tumpuan. Sumber (dari segi peralatan fizikal. 28 . U3. • Kawalan Kos. Meluluskan perolehan peralatan komputer Ibu Pejabat MARA berjumlah tidak lebih RM 50 juta. Kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi untuk mencapai sesuatu tahap berhubung dengan sesuatu Jawatan. Petunjuk-petunjuk yang digunakan untuk mengukur prestasi penyandang sesuatu jawatan. 15. Tugas Menyelenggara peralatan elektrik JKMNS.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN II ISTILAH-ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN 29 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran II ISTILAH-ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN (BPO akan beri softcopy) 30 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran II ISTILAH .KHIDMAT PENGURUSAN 1.1 .PENGURUSAN 1. Jawatan yang berpencen dan membawa bersama-samanya elemen pencen iaitu jawatan ini akan berkekalan dan biasanya keperluan jawatan tersebut melebihi tempoh 10 tahun. Contoh: B.45 MAKSUD BEKALAN 45 – KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN - - - Butiran Tajuk Kod Gaji S.1.3 .1 .1. kerana perubahan ke atas peranan organisasi. Pegawai Tadbir dan Diplomatik.3. Walau bagaimanapun. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 . Jawatan Tetap ini boleh diisi oleh pegawai-pegawai tetap.PENTADBIRAN DAN URUSETIA ‘Q’ (20)(a) (Baru) Setiausaha Bahagian.ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN i) Jawatan Tetap Jawatan yang diwujudkan bagi menjalankan fungsi yang berpanjangan di mana peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan senarai perjawatannya.S.PENGURUSAN IBU PEJABAT 1.M. sesetengah jawatan ini boleh menjadi jumud. sementara dan kontrak. Gred M54 M54 1609 1 Jawatan baru 31 .

S.1 .41 MAKSUD BEKALAN 41– KEMENTERIAN PELAJARAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan ii) Jawatan Kader Jawatan yang dipunyai oleh sesebuah Kementerian/Jabatan yang diwujudkan di pelbagai agensi berdasarkan keperluan tetapi pengisiannya dilakukan dan dikawal oleh Ketua Perkhidmatan yang berkenaan.1.1 .M Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 2 .PENDIDIKAN RENDAH DAN MENENGAH 2.PENGURUSAN PENTADBIRAN PELAJARAN NEGERI JOHOR 2.PENGURUSAN PENTADBIRAN NEGERI-NEGERI 2.11.11 . 32 .PELAJARAN NEGERI JOHOR (195)(a) (Baru) Pembantu Akauntan.11. Contoh: B. Gred W17 W17 3436 1 Jawatan baru Jawatan Kader Jabatan Akauntan Negara iii) Jawatan Sementara Jawatan yang diwujudkan untuk menjalankan sesuatu fungsi bagi suatu tempoh yang tertentu di mana peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenarai dalam senarai perjawatan.

S.KEMENTERIAN PELANCONGAN Butiran Tajuk Kod Gaji S. Gred Utama C VU7 1609 1 Jawatan sementara Projek HRMIS mulai 1.S.2008 33 .JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Butiran Tajuk Kod Gaji S.1.3 .Contoh: Jawatan Sementara yang belum tamat tempoh B.PEJABAT PROJEK PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (HRMIS) (BARU) (50)(a) (Baru) Pengarah Projek HRMIS.2 SEKRETARIAT TAHUN MELAWAT MALAYSIA 2007 (24)(a) (Baru) Pengarah.11.2008 . Pegawai Tadbir dan Diplomatik.7 MAKSUD BEKALAN 7 .11.3.4.2007 sehingga 15.2007 sehingga 15.3 PEJABAT KETUA SETIAUSAHA 1.PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM 1. Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 . Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 PENGURUSAN 1.4.M. Gred M54 M54 1609 1 Jawatan baru Jawatan sementara mulai 1.31 MAKSUD BEKALAN 31.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Contoh: Jawatan Sementara yang telah tamat tempoh B.1 PENGURUSAN AM 1.1.M.

M. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 PENGURUSAN. Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Gred Utama C VU7 1609 1 Khas Untuk Penyandang Kepada Encik Ali bin Ahmad.48 MAKSUD BEKALAN 48 – KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA. Jawatan Hakiki Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Gred Utama B 34 . KELUARGA DAN MASYARAKAT Butiran Tajuk Kod Gaji S.S. PERANCANGAN DASAR 1.KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Butiran Tajuk Kod Gaji S. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 1 PENGURUSAN KUALITI 1.M.S. Gred 54 Gred 54 1999 1 Jawatan Terbuka v) Khas Untuk Penyandang (KUP) Jawatan yang diwujudkan secara khas untuk penyandang bagi membolehkan penempatan pegawai tersebut di mana gred hakikinya lebih tinggi atau rendah daripada gred hakiki jawatan. Contoh: B.4 PEJABAT KETUA SETIAUSAHA (22) Timbalan Ketua Setiausaha.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan iv) Jawatan Terbuka Jawatan tetap dan grednya telah ditentukan yang boleh diisi oleh pegawai yang sesuai dari mana-mana skim perkhidmatan dan tidak boleh digunakan bagi tujuan kenaikan pangkat dan pengesahan jawatan. Contoh: - B.2 PENGURUSAN PEMBANGUNAN AKADEMIK (16)(a) (Baru) Pengarah.49 MAKSUD BEKALAN 49 .

47 MAKSUD BEKALAN 47 . MELAKA FM (415) Pengarah Penyiaran Melaka FM.7 MAKSUD BEKALAN 7 – JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Butiran Tajuk Kod Gaji S.S. Contoh: - B. Contoh: B.F54 Gred F 1871 15 Jawatan Kumpulan Gred F41 – F54 vii) Jawatan Fleksi Keanjalan atau kelonggaran yang diberikan kepada satu-satu jawatan yang memungkinkan jawatan itu mempunyai lebih dari satu skim perkhidmatan atau gred. Gred F41 .M. Gred 48 B48/ J48 1768 / 1227 1 Jawatan tambahan 35 . Gred B48/Jurutera.KEMENTERIAN PENERANGAN Butiran Tajuk Kod Gaji S. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 3 OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM 3. Penerbit Rancangan.2 JAWATAN KUMPULAN (44) Pegawai Teknologi Maklumat.S.1 RADIO MALAYSIA MELAKA.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan vi) Jawatan Kumpulan Jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan anggota sementara menunggu penempatan yang sesuai.M. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 2 PERKHIDMATAN PENYIARAN SEMENANJUNG MALAYSIA 2.

Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 1 . Contoh: - - 36 .S. ix) Jawatan Tambahsentara Satu jawatan ‘dummy’ yang diwujudkan bagi memelihara hak-hak pencen dan perkhidmatan pegawai yang dipinjamkan ke Badan Berkanun/ Antarabangsa atau ditukar sementara ke Jabatan lain. Contoh: B. Perhatian: Bagi Waran Perjawatan yang mempunyai Jawatan Tambahsentara.PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELAJARAN 1.KHIDMAT PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 1. Gred N1 N1 5454 1 Jawatan jumud.1.PENGURUSAN DAN KUALITI (30) Penghantar Cepat.M.1 .3 . Sebaliknya tarikh kuatkuasa dinyatakan dalam jadual di ruangan Butir-butir Perubahan.40 MAKSUD BEKALAN 40 – SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.1.PEJABAT SETIAUSAHA 1. tarikh kuatkuasa pada Waran Perjawatan tidak dinyatakan.1 .1.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan viii) Jawatan Jumud Perkhidmatan yang tidak diperlukan lagi dan semua pelantikan baru diberhentikan kecuali pengisian jawatan kenaikan pangkat yang dikosongkan oleh penyandang dalam perkhidmatan yang dijumudkan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan B.2 PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA (11)(a) (Baru) Ketua Eksekutif. Bhd. Pegawai Tadbir.M. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 3 PERHUBUNGAN KORPORAT 3. Mulai 1 Januari 2005 hingga 31 Disember 2006. Contoh: - 37 .76 MAKSUD BEKALAN 76 – PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG (PKNP) Butiran Tajuk Kod Gaji S. x) Jawatan Simpanan Latihan Jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan anggota yang pergi berkursus melebihi setahun.S. Gred Utama C VU7 2038 1 Jawatan baru Jawatan Tambahsentara untuk menampung Yang Hormat Dato’ Hamdan bin Jaafar yang dipinjamkan ke Pahang Off Shore Sdn.

PENGURUSAN IBU PEJABAT / NEGERI 1.PENGURUSAN 1.1.1 .S. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 .2003 hingga 14.KHIDMAT PENGURUSAN (44) Pegawai Penerangan.2006 38 .M.42 MAKSUD BEKALAN 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.5 .11.1 . (Pelajaran Kesihatan).1.11.5.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan B.IBU PEJABAT KEMENTERIAN 1. Gred S48 S48 1888 1 Jawatan baru Jawatan Simpanan Latihan bagi menampung penyandang yang diluluskan cuti belajar bergaji penuh mulai 15.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN III SENARAI RUJUKAN DATA PERJAWATAN LAMPIRAN II ISTILAH-ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN 39 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 40 .

Kenderaan Bermotor. Notebook Pentium III Kuater Kelas A 41 . PAN. Jawatan Standard Kategori Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sumber Logistik Aktif. Tambahsentara Gunasama. Jumud PAP. 5. Jawatan Sebenar Tetap. Sementara 3.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran III SENARAI RUJUKAN DATA PERJAWATAN BIL. Kualiti dan Kos 6. Sementara. BukanGunasama Diisi Diisi-dijangka kosong Perlu diisi Calon dikenalpasti 11 000. Mansuh Masa. Hospital Aktif Tetap. Program. Jumud. ELEMEN DATA Unit Organisasi ELEMEN RUJUKAN • • • • • • • • Kategori Unit Organisasi Status Unit Organisasi Kumpulan Agensi Unit Organisasi Kategori Aktiviti Organisasi Status Aktiviti Organisasi Status Jawatan Sebenar Status Bekalan Jawatan Sebenar Status Kekosongan Jawatan Sebenar • • • • • • • • • • • • • • CONTOH Kementerian. • • Kategori Sumber Logistik Definisi Sumber Logistik • • • Komputer. 1. Sementara. dan Perumahan Komputer. 29 000 • • • Kod OS Jawatan Sebenar Status Jawatan Standard KPI 4. Bahagian. Aktiviti Organisasi Maksud Bekalan. PBT 2. Aktiviti Aktif Tetap.

II. 9. Jumud. ELEMEN DATA Skop Bidang Kuasa Bidang Hasil Utama (KRA – Key Result Area) Keperluan Kompetensi ELEMEN RUJUKAN • • Kategori Bidang Kuasa Bidang Hasil Utama • • • • • • • • • • • • • • 11. Sederhana. 13. SSM Aktif. IV • • • Jawatan dalam Jawatankuasa Status Rujukan Pengesahan Status Perkhidmatan • • • CONTOH Kewangan Perolehan Kawalan Kos Perkhidmatan Kawalan Tingkah laku Fungsian Generik Pemikiran Adaptif Kepimpinan Berwawasan Tahap 1 – Kemasukan Tahap 2 – Mahir Tahap 3 – Pakar Pengesahan dalam perkhidmatan Pemilihan perlantikan Pengerusi. 7. Mansuh I. Mansuh 8. 12. • Kategori Kompetensi • • Keperluan Kompetensi Definisi Kompetensi 10. III.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. Jawatankuasa Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan dan Klasifikasi Perkhidmatan 14. Gred Gaji • • • Jenis Perkhidmatan Status Gred Gaji Kategori Gred Gaji • • • JKK. Kriteria • Rujukan Kriteria 42 . Setiausaha Tinggi. Rendah Aktif. Jumud. SSB.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN IV GARIS PANDUAN PEMBENTUKAN JAWATAN STANDARD 43 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 44 .

bidang hasil utama dan petunjuk prestasi utama yang diperlukan untuk jawatan tersebut. Perolehan Sumber Manusia. Pengurusan Kerjaya. Jawatan Standard telah diperkenalkan dalam projek Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia atau Human Resources Management Information System (HRMIS). Ketua Perkhidmatan bermaksud ketua sesuatu skim perkhidmatan. Penilaian Kompetensi. membentuk Jawatan Standard bagi skim-skim perkhidmatan di agensi masing-masing. Formulasi dan Penilaian Strategi Kepentingan Jawatan Standard 4. skop bidang kuasa. Maklumat Jawatan Standard menjadi rujukan kepada modul-modul yang terdapat di dalam aplikasi HRMIS terutamanya modul-modul Data Perjawatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran IV GARIS PANDUAN PEMBENTUKAN JAWATAN STANDARD DI KEMENTERIAN /JABATAN /AGENSI KERAJAAN TUJUAN Tujuan garis panduan ini adalah untuk membantu Ketua-ketua Perkhidmatan1 1. senarai keperluan kompetensi. Tujuan utama pembentukan Jawatan Standard adalah untuk mewujudkan satu keterangan tugas bagi satu kumpulan/kategori jawatan mengikut bidang pengkhususan yang meliputi keterangan mengenai tugas utama. Ia bertujuan untuk membolehkan pelaksanaan fungsi pengurusan sumber manusia yang telah diintegrasikan dengan cekap dan berkesan melalui penggunaan teknologi maklumat komunikasi atau Information Communication Technology (ICT). Pengurusan Prestasi. sumber logistik. 3. LATAR BELAKANG 2. 1 Bagi maksud Garis Panduan ini. 45 . Pembangunan. Kerajaan telah membangunkan projek HRMIS sebagai salah satu projek kerajaan elektronik (e-Government).

kepentingan Jawatan Standard dalam pengurusan. perancangan dan pembangunan sumber manusia adalah seperti di Rajah 1. 6.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 5. Proses pembentukan Jawatan Standard merupakan satu usaha untuk mengkategorikan jawatan dan bukan merupakan satu proses pertambahan jawatan. Secara ringkas. Rajah 1 Kepentingan Jawatan Standard Perancangan dan Pembangunan Jangka Panjang Sumber Manusia (Modul Formulasi dan Penilaian Strategi) Pengenalpastian dan Pembangunan Kompetensi (Modul Pembangunan Modul Penilaian Kompetensi dan Modul Pengurusan Prestasi) JAWATAN STANDARD Pembangunan Kerjaya Penyandang Jawatan (Modul Pengurusan Kerjaya dan Modul Pembangunan) Kajian Perjawatan (Modul Data Perjawatan. Modul Formulasi dan Penilaian Strategi dan Modul Perolehan Sumber Manusia) 46 .

(PP(O)SP8) PTD Gred M41. (a) Gred Jawatan : Gred jawatan merujuk kepada lapisan gred jawatan dalam sesuatu skim perkhidmatan. perkhidmatan yang mempunyai persamaan dari segi gred dan bidang pengkhususan. M52. JPA. M44.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KONSEP JAWATAN STANDARD Definisi Jawatan Standard Jawatan Standard ialah satu kumpulan jawatan sebenar 1 dalam satu skim 7. Contohnya Penolong Pengarah. (b) Bidang pengkhususan 2 : Bidang pengkhususan ditentukan berasaskan skim perkhidmatan. Bahagian Pembangunan Organisasi. JPA bertanggungjawab membantu Ketua Penolong Pengarah. Skim Perkhidmatan 8 (KPP(O)SP8) PTD Gred M48 menjalankan tugas penyelidikan dan pembangunan dasar skim perkhidmatan. Unit Penyelidikan dan Pembangunan. Bagi skim perkhidmatan PTD. 1 Jawatan Sebenar ialah satu jawatan untuk pelaksanaan tugas di sesuatu lokasi dan mempunyai keterangan tugas. Keselamatan dan Pertahanan Negara. terdapat 5 lapisan gred iaitu PTD Gred M41. M48. Bagi skim perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD). Penentuan satu Jawatan Standard bagi sesuatu skim perkhidmatan diasaskan kepada dua kriteria iaitu. 47 . Cawangan Skim Perkhidmatan. Skim Perkhidmatan 8. M54 . 8. Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Unit Penyelidikan dan Pembangunan. 2 Sumber: Bahagian Perkhidmatan. terdapat 8 pengkhususan iaitu: (i) (ii) (iii) (iv) Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi. Pengurusan Kewangan.

dan (viii) Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri. Lihat Lampiran I. 10. Ini menjadikan 40 Jawatan Standard (8 bidang pengkhususan X 5 lapisan gred jawatan). Jawatan Standard merupakan rujukan penting bagi pengurusan. KAEDAH PEMBENTUKAN JAWATAN STANDARD 11. terdapat 8 bidang pengkhususan dan 5 lapisan gred jawatan. terdapat lima Jawatan Standard (1 bidang pengkhususan X 5 lapisan gred jawatan). Bagi skim perkhidmatan PTD di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang hanya terlibat dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi. perancangan dan pembangunan sumber manusia dalam HRMIS kerana kaitannya dengan skim perkhidmatan dan Jawatan Sebenar.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan (v) (vi) Perancangan dan Pentadbiran Sosial/ Infrastruktur. Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah/ Perbandaran/ Tanah/ Daerah/ Tempatan. Penentuan bilangan Jawatan Standard dalam satu skim perkhidmatan adalah berasaskan kepada bilangan bidang pengkhususan dalam skim perkhidmatan tersebut dan mengikut bilangan gred jawatan. (vii) Pengurusan Ekonomi. Dalam hal ini. Kaedah membentuk Jawatan Standard adalah seperti Rajah 2. Contohnya. 48 . bagi skim perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD). 9.

senarai skop bidang kuasa. tugas utama. senarai bidang hasil utama. iii. senarai sumber logistik. dan senarai petunjuk prestasi utama. senarai keperluan kompetensi. ii. b. vi. Kenal pasti gred jawatan dan bidang pengkhususan Setelah mengenal pasti skim perkhidmatan. v. Kenal pasti skim perkhidmatan Ketua Perkhidmatan hendaklah mengenal pasti skim perkhidmatan di bawah kawalan masing-masing untuk dibentuk Jawatan Standard. Keterangan proses pembentukan Jawatan Standard adalah seperti berikut: a. Kenal pasti gred jawatan dan bidang pengkhususan 3. Jawatan Standard 12. Kenal pasti skim perkhidmatan 2. Ketua Perkhidmatan hendaklah mengenal pasti gred jawatan dan bidang pengkhususan bagi 49 . Kenal pasti keterangan tugas bagi setiap gred jawatan mengikut bidang pengkhususan seperti berikut: i.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah 2 Proses Kerja Pembentukan Jawatan Standard 1. iv.

Kemudiannya. vi. Senarai petunjuk prestasi utama Mengukur prestasi aktiviti atau tugas berdasarkan kepada Piagam Pelanggan dan Sasaran Kerja Tahunan. iv. Kenal pasti keterangan tugas bagi setiap gred jawatan mengikut bidang pengkhususan seperti berikut: i. ii. kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas bagi setiap gred jawatan. Senarai kompetensi Kompetensi merujuk kepada tingkah laku. v.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan setiap skim perkhidmatan. Senarai sumber logistik Keperluan dari segi peralatan fizikal atau bukan fizikal yang diperlukan untuk melaksanakan dengan jayanya tugas-tugas sesuatu perkhidmatan. 50 . Senarai bidang hasil utama Hasil kerja (output) berdasarkan tugas utama yang ditetapkan. Tugas utama Tugas yang perlu dilakukan oleh pegawai di gred jawatan tertentu mengikut bidang pengkhususan kerja. Ketua Perkhidmatan boleh menentukan bilangan Jawatan Standard dalam satu skim perkhidmatan yang berasaskan kepada setiap bidang pengkhususan mengikut bilangan gred jawatan. iii. c. Senarai skop bidang kuasa Sejauh mana had kuasa diperuntukkan bagi seseorang pegawai dalam melaksanakan tanggungjawab.

16. sila hubungi: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Bahagian Pembangunan Organisasi Cawangan Skim Perkhidmatan Aras 7. Peranan dan tanggungjawab Ketua Perkhidmatan ialah menyediakan dan mengesahkan maklumat Jawatan Standard yang lengkap bagi setiap skim perkhidmatan di bawah tanggungjawab masing-masing. JPA akan menguruskan latihan kepada agensi mengenai cara-cara memasukkan maklumat Jawatan Standard di dalam aplikasi HRMIS. Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 PUTRAJAYA Tel:03-88854089/ 88878610/ 88854949 (Unit Penyelidikan dan Pembangunan) Faks:03-88892212 51 . Blok C2. Pertanyaan dan keterangan lanjut.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PERKHIDMATAN 13. Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat. PENUTUP 15. PERANAN BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT. JPA 14. Garis Panduan ini diharap akan menjadi panduan dan rujukan serta dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap Ketua Perkhidmatan dalam membentuk Jawatan Standard.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 52 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN V ALIRAN PROSES PENGGUNAAN MODUL DATA PERJAWATAN 53 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 54 .

gov.eghrmis. Klik pada pautan HRMIS Pilih Maklumat Bahasa Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan Klik DATA PERJAWATAN dari Laman Utama HRMIS Tamat 55 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran V ALIRAN PROSES PENGGUNAAN MODUL DATA PERJAWATAN RJAWATAN Langkah-Langkah untuk Mencapai Modul Data Perjawatan (Menu Utama) Mula Klik MICROSOFT INTERNET EXPLORER Pada ruang “Address” taipkan alamat web http://www.my.

Jawatan Sebenar dan Pemilik Kompetensi Ingin teruskan? Ya Klik butang CETAK Klik butang KELUAR Klik butang KELUAR Klik butang BATAL Tamat 56 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PAPAR STRUKTUR AKTIVITI ORGANISASI Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan -Klik AKTIVITI ORGANISASI Klik Papar Struktur Aktiviti Masukkan Kod / Nama Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Tidak Klik untuk melihat paparan hierarki Aktiviti Organisasi.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PAPAR STRUKTUR UNIT ORGANISASI SI Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Jawatan Sebenar dan Pemilik Kompetensi Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang CETAK Klik butang KELUAR Klik butang KELUAR Klik butang BATAL Tamat 57 . Klik PAPAR STRUKTUR UNIT ORGANISASI Klik Papar Struktur Unit Organisasi Masukkan Kod / Nama Unit Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Klik untuk melihat paparan hierarki Unit Organisasi.

-Klik AKTIVITI ORGANISASI Klik Selenggara Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk carian Aktiviti Organisasi Isikan Kod / Nama Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk Pilih rekod Masukkan Maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 58 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI a) Kemas kini Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI
b) Tambah Aktiviti Organisasi

Mula

Laman Utama Menu Data Perjawatan, -Klik AKTIVITI ORGANISASI

Klik SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI

Klik butang TAMBAH untuk menambah Aktiviti

Masukkan maklumat-maklumat yang hendak di tambah

Klik butang HANTAR

Klik butang BATAL

Klik Butang KELUAR

Tamat

59

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI
c) Hapus Aktiviti Organisasi

Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan, Klik AKTIVITI ORGANISASI Klik SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI

Klik butang CARI untuk carian Aktiviti Organisasi

Isikan Kod / Nama Aktiviti Organisasi

Klik butang TERUSKAN

Klik Kod untuk pilih rekod

Klik butang HAPUS

Klik butang BATAL > KELUAR

Tamat

60

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SELENGGARA TURUTAN AKTIVITI ORGANISASI

Mula

Laman Utama Menu Data Perjawatan, -Klik AKTIVITI ORGANISASI

Klik SELENGGARA TURUTAN AKTIVITI ORGANISASI

Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Induk, dan Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod, dan Klik butang TERUSKAN

Klik pada petak Kod Aktiviti Organisasi yang hendak dikemas kini

Tidak Ingin Kemas kini? Ya Klik butang KEMAS KINI

Klik butang BATAL

Klik butang BATAL > KELUAR

Tamat

61

Klik UNIT ORGANISASI Klik Selenggara UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk carian Unit Organisasi Isikan Kod / Nama Unit Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik kod untuk pilih rekod Masukkan maklumat-maklumat Masukkan maklumat-maklumat yan yang hendak dikemas kini hendak dikemaskini Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 62 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA UNIT ORGANISASI a) Kemas kini Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

-Klik UNIT ORGANISASI Klik SELENGGARA UNIT ORGANISASI Klik butang TAMBAH untuk menambah Unit Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang hendak ditambah Klik butang HANTAR Klik butang BATAL Klik Butang KELUAR Tamat 63 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA UNIT ORGANISASI b) Tambah Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA UNIT ORGANISASI c) Hapus Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik UNIT ORGANISASI Klik SELENGGARA UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk carian Unit Organisasi Isikan Kod / Nama Unit Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod Klik butang HAPUS Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 64 .

Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA TURUTAN UNIT ORGANISASI Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Klik pada petak Kod Unit Organisasi yang hendak dikemas kini Tidak Ya Klik butang KEMAS KINI Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Ingin kemas kini? Tamat 65 . -Klik UNIT ORGANISASI Klik SELENGGARA TURUTAN UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Induk Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki.

Klik butang CARI Isikan Kod Unit Organisasi/ Kod Aktiviti Organisasi dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi. Klik SELENGGARA JAWATAN SEBENAR Masukkan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi / Kod Jawatan Standard. Klik butang CARI JAWATAN SEBENAR Pilih Medan Carian Jawatan Sebenar dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod untuk pilih Jawatan Sebenar dan Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk kemas kini rekod Jawatan Sebenar Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemaskinikan Klik butang HANTAR > BATAL > KELUAR Tamat 66 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN SEBENAR a) Kemas kini Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

dan Klik butang CARI JAWATAN SEBENAR Pilih Medan Carian Jawatan Sebenar dan Klik butang TERUSKAN Klik butang TAMBAH Masukkan maklumat-maklumat yang hendak ditambah Klik butang SIMPAN Klik butang KELUAR Tamat 67 . dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi/Kod Jawatan Standard. Klik JAWATAN SEBENAR Klik SELENGGARA JAWATAN SEBENAR Masukkan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi / Kod Jawatan Standard dan Klik butang CARI Isikan Kod Unit Organisasi/Kod Aktiviti Organisasi/Kod Jawatan Standard.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN SEBENAR b) Tambah Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Klik butang TERUSKAN Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini Klik butang KEMAS KINI Klik butang KELUAR Tamat 68 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KEMAS KINI MAKLUMAT JAWATAN SEBENAR SECARA PUKAL Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -KLIK JAWATAN SEBENAR KLIK KEMAS KINI MAKLUMAT JAWATAN SEBENAR SECARA PUKAL Masukkan maklumat-maklumat Unit Organisasi/Aktiviti Organisasi/Skim Perkhidmatan untuk carian Jawatan Sebenar Klik di petak bagi rekod yang hendak dikemas kini.

Klik butang TERUSKAN Klik pada petak Kod Jawatan Sebenar yang hendak dikemas kini Tidak Ya Klik butang KEMAS KINI Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Ingin kemas kini? Tamat 69 . Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA TURUTAN JAWATAN SEBENAR NAR Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -Klik JAWATAN SEBENAR Klik SELENGGARA TURUTAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Unit Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki.

Klik butang TERUSKAN Pilih Kod Skim Perkhidmatan. Klik JAWATAN STANDARD Klik SELEGGARA JAWATAN STANDARD Klik butang CARI untuk carian Kod Skim Perkhidmatan Isikan Kod / Nama Skim Perkhidmatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN STANDARD a) Kemas kini Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Klik pada petak untuk pilih Kod Jawatan Standard yang hendak dikemas kini Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 70 .

Bidang. Min Gred. Max Gred. Nama. Status. Tarikh Mula dan Tarikh Akhir.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN STANDARD b) Tambah Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang HANTAR Klik butang SIMPAN Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 71 . Klik JAWATAN Standard Klik SELENGGARA JAWATAN Standard Klik butang CARI untuk carian Kod Skim Perkhidmatan Isikan Kod / Nama Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Pilih Kod Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Klik butang TAMBAH untuk menambah Jawatan Standard yang baru Masukkan maklumat-maklumat seperti Kod.

Klik JAWATAN STANDARD Klik SELENGGARA JAWATAN STANDARD Klik butang CARI untuk carian Kos Skim Perkhidmatan Isikan Kod / Nama Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Pilih Kod Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Klik pada petak untuk pilih Kod Jawatan Standard yang hendak dihapus dan klik butang HAPUS.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN STANDARD N C) Hapus Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 72 .

kemas kini maklumat-maklumat yang dikehendaki Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang HANTAR Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 73 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan JAWATANKUASA a) Kemas Kini Data Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -Klik JAWATANKUASA Klik SELENGGARA JAWATANKUASA Klik butang CARI untuk mencari Kod Jawatankuasa Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Klik PAUTAN KOD untuk pilih rekod.

-Klik JAWATANKUASA Klik butang CARI untuk mencari Kod Jawatankuasa Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Klik PAUTAN KOD untuk pilih rekod. kemas kini maklumat-maklumat yang dikehendaki Tidak Ya Ingin hapus data? Klik butang HAPUS Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 74 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan JAWATANKUASA b) Kemas Kini Maklumat Jawatankuasa Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Laman Utama Penjanaan Semula Kod BU / BA / AP.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP a) Penjanaan Semula Kod-Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik PENJANAAN SEMULA KOD UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk Carian Unit Organisasi dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan pada Kod Unit Organisasi dan Klik butang TERUSKAN Klik untuk melihat paparan hierarki Unit Organisasi dan Sub-Unit / Klik pautan Unit Organisasi yang dikehendaki Klik butang HANTAR > KELUAR Tamat 75 .

Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Klik PENJANAAN SEMULA KOD JAWATAN SEBENAR Pilih butang Carian Jawatan Sebenar sama ada melalui Jawatan Sebenar atau Pemilik Kompetensi ( Sandangan Terkini) Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang CARI Isikan mana-mana maklumat yang dikehendaki dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan pada KOD UNIT ORGANISASI dan Klik butang TERUSKAN A 76 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP b) Penjanaan Semula Kod-Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan A Klik pada KOD TIDAK PADAN untuk menjana semula Kod Jawatan Sebenar Klik pada petak JAWATAN SEBENAR yang ingin dijana semula dan Klik butang HANTAR Paparan Kod Cadangan Baru bagi Kod Jawatan Sebenar ( Sekarang) Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang BATAL Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 77 .

Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Laman Utama Penjanaan Semula Kod BU / BA / AP.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP C) Penjanaan Semula Kod-Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik PENJANAAN SEMULA KOD-AKTIVITI Klik butang CARI untuk mencari Aktiviti Organisasi Isikan mana-mana maklumat dalam Carian Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI Kilk butang TERUSKAN Tidak Ya Klik butang BATAL Klik untuk melihat paparan hierarki Aktiviti Organisasi dan Sub-Unit / Klik PAUTAN AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Ingin teruskan? Klik butang HANTAR > KELUAR Tamat 78 .

Klik PENJANAAN SEMULA KOD-AKTIVITI Klik butang CARI untuk mencari Aktiviti Organisasi Isikan mana-mana maklumat dalam Carian Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI Kilk butang TERUSKAN untuk melihat paparan Klik hierarki Aktiviti Organisasi dan Sub-Unit / Klik PAUTAN AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang KELUAR Klik butang HANTAR > KELUAR Tamat 79 . Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Laman Utama Penjanaan Semula Kod BU / BA / AP.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP d) Penjanaan Semula Kod-Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN AN a) Kemas kini Hubungan Jawatan Sebenar /Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. dan Klik KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN Klik KEMAS KINI HUBUNGAN JAWATAN SEBENAR / JAWATAN STANDARD Klik butang CARI untuk Carian Jawatan Standard Masukkan maklumat-maklumat dalam Carian Jawatan Standard dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD JAWATAN STANDARD Klik butang CARI JAWATAN SEBENAR Pilih butang CARIAN JAWATAN SEBENAR sama ada melalui Jawatan Sebenar / Pemilik Kompetensi (Sandangan Terkini) Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang CARI ` A 80 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan A Klik butang TERUSKAN Klik pada petak bagi REKOD YANG DIKEHENDAKI Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang HANTAR Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 81 .

Klik KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN Klik KEMAS KINI HUBUNGAN KLASIFIKASI / KUMPULAN / SKIM PERKHIDMATAN Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki untuk Pindahan Skim Perkhidmatan Antara Kumpulan / Klasifikasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD SKIM PERKHIDMATAN Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dipindahkan dan dipinda Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang SIMPAN Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 82 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN b) Kemas kini Hubungan Klasifikasi / Kumpulan / Skim Perkhidmatan Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. Skim Perkhidmatan. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI NAMA ANGGOTA DAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 83 . Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN a) Senarai Nama Anggota dan Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 84 . Skim Perkhidmatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN b) Senarai Kekosongan Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI KEKOSONGAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi.

Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik MAKLUMAT JAWATAN MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN (JAWATAN STANDARD) Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN c) Maklumat Jawatan Mengikut Skim Perkhidmatan (Jawatan Standard) Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 85 . Skim Perkhidmatan.

Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN d) Senarai Nama Anggota dan Jawatan Sebenar berdasarkan Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI NAMA ANGGOTA DAN JAWATAN SEBENAR berdasarkan Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Skim Perkhidmatan. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 86 .

Skim Perkhidmatan. Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN AN e) Senarai Kekosongan Jawatan Sebenar berdasarkan Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI KEKOSONGAN JAWATAN SEBENAR berdasarkan Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 87 .

Skim Perkhidmatan. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 88 . Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN f) Maklumat Jawatan Mengikut Skim Perkhidmatan (Jawatan Standard) berdasarkan Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik MAKLUMAT JAWATAN MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN ( JAWATAN STANDARD) berdasarkan Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki.

Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang KEMAS KINI Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini. Klik butang CETAK Klik butang CETAK Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 89 . Isikan input Tahun. -Klik BUKU PERJAWATAN Klik PAPARAN SENARAI PERJAWATAN BERDASARKAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Klik PAUTAN NAMA AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BUKU PERJAWATAN a) Paparan Senarai Perjawatan Berdasarkan Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang SIMPAN.

Klik butang TERUSKAN Ingin teruskan? Ya Klik butang CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 90 . -Klik BUKU PERJAWATAN Klik SELENGGARA SENARAI PERJAWATAN Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Tidak Klik PAUTAN NAMA AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BUKU PERJAWATAN b) Selenggara Senarai Perjawatan Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN VI TEMPLET PROFIL PENGGUNA MODUL DATA PERJAWATAN 91 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 92 .

Profil Perkhidmatan dan Sandangan. dengan tugas dan tanggungjawab tertentu kecuali Jawatan Sebenar yang berstatus Simpanan Latihan. Pengurusan Kerjaya. Aliran Kerja. Contoh : Cawangan Pentadbiran. Kumpulan. Fungsi Menu Fungsi yang boleh dilakukan oleh sesuatu Peranan di dalam sesuatu modul. Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan di mana pengguna ditugaskan. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Jawatan Sebenar Semua Jawatan Sebenar yang wujud dalam sesuatu Organisasi. Modul Modul yang terdapat di dalam HRMIS adalah seperti berikut: Pengurusan Rekod Peribadi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL DATA PERJAWATAN PROFIL PENGGUNA LAMPIRAN VI ED-SPP062008 KETERANGAN AM PROFIL PENGGUNA Objektif Keterangan Am ini menerangkan: • • • • Peranan yang dipegang oleh Pengguna bagi sesuatu modul Kebenaran capaian kepada modul yang tertentu Kebenaran capaian kepada skrin tertentu Kebenaran capaian kepada fungsi tertentu Kebenaran-kebenaran tertentu yang diberikan kepada Pengguna bagi membolehkannya beliau melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pengguna Sasaran Borang ini mesti dilengkapkan oleh semua pengguna dan diselaraskan oleh Ketua Jabatan Nama . Jabatan.Nombor Kad Pengenalan Baru bagi warganegara Malaysia atau penduduk tetap Malaysia dan Nombor Pasport bagi bukan warganegara Malaysia Nama Agensi Nama penuh Kementerian. Pembangunan. Peranan Peranan yang dipegang oleh Pengguna yang membolehkan beliau menggunakan sistem. Data Perjawatan. Tambahsentara. Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja. Kerajaan Negeri. Perkhidmatan Maklumat.Nama Pengguna (seperti di dalam Kad Pengenalan atau Pasport) Nombor Kad Pengenalan Baru / Nombor Pasport . Formulasi & Penilaian Strategi dan Pengurusan Saraan. Penilaian Kompetensi. Pengurusan Prestasi. Penamatan Perkhidmatan. Faedah & Ganjaran. Sekuriti. Direktori Kerajaan. 93 . Perolehan Sumber Manusia.

Aktiviti atau fungsi yang dijalankan oleh sebuah Unit Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL DATA PERJAWATAN PROFIL PENGGUNA Untuk diisi oleh Pengguna NAMA LAMPIRAN VI ED-SPP062008 : ________________________________ KAD PENGENALAN BARU/NO. PASPORT: ________________________________ NAMA AGENSI JAWATAN SEBENAR : ________________________________ : _____________________________ Sila tandakan (√ )pada kotak MODUL (Module) Data Perjawatan yang berkenaan. D Melihat Struktur Organisasi dan menyelenggara data-data sesuatu Unit Organisasi. > Rujukan Data Perjawatan > Jenis Perkhidmatan > Kategori Gred Gaji > Status Gred Gaji 94 . Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Skim Perkhidmatan. KETERANGAN PERANAN (Description Of Roles) Menyelenggara data-data mengenai sesebuah Jawatankuasa. Menyelenggara data-data mengenai Jawatan Sebenar dalam sesbuah organisasi. FUNGSI MENU (Menu Function) > Jawatankuasa (Commitee) PERANAN (Roles) Committee Administrator Organizational Specialist (ED) Data Perjawatan > Struktur Organisasi > Selenggara Unit Organisasi > Seleggara Aktiviti Organisasi > Buku Perjawatan > Jawatan Sebenar (Actual Position) Data Perjawatan Manpower Analyst (ED) Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan System Administrator (Scheme) > Rujukan Data Perjawatan > Status Keutamaan > Status Perkhidmatan System Administrator (Salary Grade) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Gred Gaji.

> Skim Perkhidmatan > Kumpulan Perkhimatan > Klasifikasi Perkhidmatan 95 . > Rujukan Data Perjawatan > Jawatan dalam Jawatankuasa Scheme Specialist Menyelenggara data-data mengenai kumpulan. klasifikasi dan skim perkhidmatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL (Module) Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan PERANAN (Roles) System Administrator (Business Unit) KETERANGAN PERANAN (Description Of Roles) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Unit Organisasi. FUNGSI MENU (Menu Function) > Rujukan Data Perjawatan > Kategori Unit Organisasi > Status Unit Organisasi > Nama Kumpulan Agensi > Unit Organisasi System Administrator (Standard Position) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Jawatan Standard. > Rujukan Data Perjawatan > Status Jawatan Sebenar > Status Bekalan Jawatan Sebenar > Kod OS Jawatan Sebenar > Kekosongan Jawatan Sebenar > Pembekal Kader Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Data Perjawatan System Administrator (Committee) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Jawatankuasa. System Administrator (Actual Position) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Jawatan Sebenar. > Rujukan Data Perjawatan > Petunjuk Prestasi Utama > Kategori Sumber Logistik > Definisi Sumber Logistik > Kategori Skop Bidang Kuasa > Bidang Hasil Utama > Kategori Kompetensi > Keperluan Kompetensi > Definisi Kompetensi > Rujukan Kriteria > Status Jawatan Standard > Rujukan Data Perjawatan > Kategori Aktiviti Organisasi > Status Aktiviti Organisasi Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan System Administrator (Business Activity) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Aktiviti Organisasi.

.……………………………………… 96 . FUNGSI MENU (Menu Function) > Gred Gaji (Salary Grade) > Jawatan Standard > Tugas > Keperluan Kompetensi > Sumber Logistik > Skop Bidang Kuasa > Bidang Hasil Utama > Petunjuk Prestasi Utama > Kriteria > Struktur Organisasi > Selenggara Unit Organisasi > Selenggara Aktiviti Organisasi > Buku Perjawatan Data Perjawatan Super Organizational Development Specialist Melihat Struktur Organisasi dan menyelenggara data-data sesuatu Unit Organisasi.… Tarikh:………….…………………………………… Tarikh……………………………………………. Aktiviti atau fungsi (keseluruhan-‘cross agency’) yang dijalankan oleh sebuah Unit Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL (Module) Data Perjawatan Data Perjawatan PERANAN (Roles) Remuneration Specialist (ED) Standard Position Specialist KETERANGAN PERANAN (Description Of Roles) Menyelenggara data-data mengenai gred gaji.…. Menyelenggara data-data mengenai jawatan sebenar dalam sesebuah organisasi (keseluruhan-‘cross agency’). Data Perjawatan Super Manpower Analyst > Jawatan Sebenar (Actual Position) Nota: Setiap pengguna yang sah akan diberi peranan Record Editor secara default Pengguna: Pentadbir Sistem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama: …………………………………………………… Nama :…………….. Menyelenggara data-data mengenai jawatan sebenar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful