PANDUAN PELAKSANAAN

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)

MODUL DATA PERJAWATAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA MAC 2008 : VERSI F1.0

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

PANDUAN PELAKSANAAN

MODUL DATA PERJAWATAN

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

ii

keterangan tugas sesuatu jawatan. Sehingga kini. Penjawat awam kini telah menerima hakikat bahawa kemudahan ICT adalah merupakan enabler kepada penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. memohon untuk menghadiri program latihan. Penyimpanan data organisasi dan perjawatan berpusat yang standard di semua agensi sektor awam memudahkan analisis tentang perjawatan serta memastikan ketepatan maklumat mengenai struktur organisasi dan perjawatan menerusi ‘single entry’. tahap kompetensi jawatan dan bidang hasil utama (key result areas) jawatan. Pelaksanaan HRMIS dapat menyumbang ke arah membina persekitaran pembelajaran berterusan di kalangan warga perkhidmatan awam. Walau bagaimanapun mereka perlu melalui proses pembelajaran dan latihan serta komitmen yang tinggi untuk menggunakan sistem yang disediakan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PRAKATA                 Salah satu strategi pengurusan sumber manusia dalam perkhidmatan awam hari ini secara langsung memerlukan setiap penjawat awam membuat perubahan minda dan cara bekerja. HRMIS menyediakan fungsi layan diri yang membolehkan semua penjawat awam melakukan sendiri fungsi-fungsi seperti mengemas kini data peribadi. memohon cuti dan membuat tuntutan perjalanan. Antara yang paling ketara ialah perubahan yang berlaku hasil pelaksanaan ICT dalam sektor awam. Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan ini telah disediakan sebagai bahan rujukan utama agensi sektor awam yang menggunakan aplikasi HRMIS dalam proses pengurusan maklumat perjawatan di dalam perkhidmatan awam. Di antara maklumatmaklumat yang disimpan termasuk skim perkhidmatan. struktur organisasi. 7 Mac 2008   iii . Di sinilah terletaknya keistimewaan aplikasi HRMIS yang mana penggunaannya melibatkan semua penjawat awam serta keseluruhan aspek pengurusan sumber manusia. Dengan menggunakan modul ini agensi dapat memastikan maklumat yang terdapat mengenai perjawatan adalah tepat dan terkini. jawatan sebenar. impak kebanyakan aplikasi ICT sedia ada dalam bidang pengurusan sumber manusia sektor awam tidak menyeluruh kepada semua penjawat awam. jawatan standard. memohon menduduki penilaian tahap kecekapan. Sukacita saya menyarankan agar agensi dapat memanfaatkan panduan ini sewajarnya bagi membantu pelaksanaan modul ini.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan                                                                                         iv .

.................................................................................. STRATEGI PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN ..............…............................................ PENUTUP …………………………………………………………………………...................... FUNGSI DALAM MODUL DATA PERJAWATAN...................... KANDUNGAN ............................................................................................................................................................................ TANGGUNGJAWAB PENTADBIR MODUL DATA PERJAWATAN .....................................…............................................................................................................. ALIRAN PROSES MODUL DATA PERJAWATAN ....... 2 ELEMEN-ELEMEN DATA PERJAWATAN.....................…........................ ISTILAH..........................Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KANDUNGAN   PRAKATA ............................................................. PERANAN PENTADBIR DALAM MODUL MODUL DATA PERJAWATAN.......... iii v vi 1 1 LATAR BELAKANG ................. TUJUAN .......................... …................................. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN .......................…................. SENARAI LAMPIRAN .....................................................................…...................................................... LAMPIRAN 3 4 8 10 20 21 24 24 v .............................

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SENARAI LAMPIRAN Lampiran I : Elemen Dalam Modul Data Perjawatan Lampiran II : Istilah-istilah Waran Perjawatan dan Surat Kelulusan Perjawatan Senarai Rujukan Data Perjawatan Lampiran III : Lampiran IV : Garis Panduan Pembentukan Jawatan Standard Di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Aliran Proses Penggunaan Modul Data Perjawatan Lampiran V : Lampiran VI : Templet Profil Pengguna Modul Data Perjawatan vi .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PANDUAN PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN vii .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan viii .

: Ketua bagi sesuatu Skim Perkhidmatan : Skop kuasa sesuatu jawatan atau unit organisasi bagi membuat keputusan dalam Istilah-istilah yang digunapakai dalam panduan ini mempunyai maksud seperti (d) Jawatan Standard (f) Aktiviti Organisasi (g) Ketua Perkhidmatan (h) Skop Bidang Kuasa 1 . dan perjawatan melalui aplikasi HRMIS. Hubungan di antara suatu unit organisasi dengan yang lain mewujudkan suatu struktur organisasi. ISTILAH 2. Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai langkah-langkah bagi melaksanakan Modul Data Perjawatan serta aliran proses menyelenggara data aktiviti organisasi. : Program dan kegiatan-kegiatan rasmi yang dilaksanakan oleh sesebuah unit organisasi sektor awam. struktur organisasi. : Satu kumpulan Jawatan Sebenar dalam satu skim perkhidmatan yang mempunyai persamaan dari segi gred dan bidang pengkhususan. (e) Unit Organisasi : Entiti organisasi yang diwujudkan dengan objektif dan tanggungjawab tertentu. berikut: (a) PSM (b) Pemilik Kompetensi (c) Jawatan Sebenar : Pengurusan Sumber Manusia : Penjawat Awam : Jawatan yang disandang oleh Pemilik Kompetensi dan dikenal pasti menurut lokasi jawatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan TUJUAN 1.

000. jawatan standard. misalnya sehingga RM5. : Jadual yang digunakan untuk menilai prestasi Pemilik Kompetensi atau unit organisasi. Satu set petunjuk prestasi utama akan ditentukan untuk penilaian prestasi. pembelajaran. kualiti dan kos. 2 . kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas bagi setiap gred jawatan. (j) Petunjuk Prestasi Utama (k) Keperluan Kompetensi LATAR BELAKANG 3. : Tingkah laku. jawatan sebenar. bidang hasil utama (key result areas) dan sumber logistik yang diperlukan oleh seseorang Pemilik Kompetensi apabila menyandang sesuatu jawatan. struktur organisasi. tahap kompetensi jawatan. proses dan teknikal. Sesuatu jawatan standard atau unit organisasi akan mempunyai beberapa bidang hasil utama yang ditentukan. Di antara maklumat-maklumat yang disimpan termasuk skim perkhidmatan. Sebagai contoh seseorang pegawai yang menyandang sesuatu jawatan membenarkan pegawai tersebut meluluskan projek tidak melebih had kuasa tersebut.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan beberapa urusan seperti Kewangan. Ia diukur dari segi masa. Modul Data Perjawatan adalah salah satu modul aplikasi HRMIS yang menyimpan data asas berkaitan dengan perjawatan di dalam perkhidmatan awam. Pembelian dan Perolehan. (i) Bidang Hasil Utama : Bidang tanggungjawab sesuatu jawatan atau unit organisasi yang merangkumi kewangan. perkhidmatan pelanggan. kuantiti. keterangan tugas sesuatu jawatan.

Kriteria vi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 4. Aktiviti Organisasi iii. 5. Modul Data Perjawatan mengandungi maklumat-maklumat berkaitan organisasi dan juga perjawatan yang boleh dibahagikan kepada empat kategori: a) Elemen berkaitan Organisasi i. Modul Data Perjawatan ini juga berfungsi sebagai rujukan kepada modul-modul lain apabila sesuatu transaksi sumber manusia hendak dilaksanakan oleh penguruspengurus sumber manusia melalui HRMIS. ELEMEN-ELEMEN DATA PERJAWATAN 6. Bidang Hasil Utama (Key Result Areas) 3 . Skim Perkhidmatan ii. Klasifikasi Perkhidmatan iv. Tugas ii. Keperluan Kompetensi v. Gred Gaji c) Elemen berkaitan Jawatan i. Jawatankuasa b) Elemen berkaitan Perkhidmatan i. Skop Bidang Kuasa iii. Kumpulan Perkhidmatan iii. Jawatan Standard v. Unit Organisasi ii. Jawatan Sebenar iv. Penyimpanan data organisasi dan perjawatan berpusat yang standard di semua agensi sektor awam memudahkan analisis tentang perjawatan serta memastikan ketepatan maklumat mengenai struktur organisasi dan perjawatan menerusi ‘single entry’. Sumber Logistik iv.

FUNGSI Selenggara Jadual Rujukan KETERANGAN Pentadbir Sistem (Skim.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan vii. Operasi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist ED) memapar secara terperinci maklumat mengenai aktiviti dan juga struktur unit organisasi dalam bentuk ‘treeview’. Maklumat terperinci termasuk Jawatan Sebenar di dalam sesuatu Aktiviti atau Unit Organisasi serta Pemilik Kompetensi yang sedang menyandang jawatan tersebut. Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators) d) Elemen Rujukan 7. Aktiviti Organisasi. jawatan terbuka dan sebagainya masih tertakluk kepada istilah-istilah yang diluluskan dalam Waran Perjawatan dan Surat Kelulusan Perjawatan seperti dalam Lampiran II. Jadual I: Fungsi-fungsi dalam Modul Data Perjawatan BIL. Keterangan mengenai elemen serta contoh-contoh bagi setiap elemen di dalam Modul Data Perjawatan seperti dalam Lampiran I. 2. Papar Aktiviti Organisasi dan Struktur Unit Organisasi 4 . matrik gaji dan jenis jawatan yang diselenggara di dalam Modul Data Perjawatan adalah tepat dan terkini. Semasa menguruskan data perjawatan di agensi masing-masing. Unit Organisasi. 1. Jawatan Standard dan Jawatan Sebenar) di peringkat agensi pusat perlu menyelenggara senarai rujukan bagi memastikan nilai-nilai seperti skim perkhidmatan. Gred Gaji. takrifan mengenai jawatan sama ada jawatan tetap. FUNGSI DALAM MODUL DATA PERJAWATAN 8. Modul Data Perjawatan mempunyai fungsi untuk mewujud dan mengemas kini elemen data perjawatan seperti dalam Jadual I. jawatan sementara.

Selenggara Aktiviti Organisasi 9. serta mengesahkan kewujudan aktiviti tersebut melalui dokumen sokongan yang telah dimasukkan dalam sistem. Fungsi yang membolehkan Pakar Saraan (Remuneration Specialist) di Jabatan Perkhidmtan Awam menyelenggara gred gaji di dalam sektor awam seperti menambah gred gaji baru atau mengemas kini dan menghapus maklumat mengenai gred gaji yang sedia ada. Selenggara Unit Organisasi 5 . menambah dan 4. Selenggara Klasifikasi Perkhidmatan 5.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. Fungsi ini membolehkan Pakar Skim Perkhidmatan (Scheme Specialist) di Jabatan Perkhidmatan Awam menyelenggara rekod mengenai Klasifikasi Perkhidmatan di dalam sektor awam. Operasi ini membolehkan Pakar Skim Perkhidmatan (Scheme Specialist) di Jabatan Perkhidmatan Awam menyelenggara maklumat mengenai sesuatu skim perkhidmatan seperti syarat-syarat skim. Selenggara Skim Perkhidmatan 6. Di antara fungsi yang boleh dilakukan adalah menambah dan mengemas kini Unit Organisasi. skim gred baru dan bidang yang berkaitan. FUNGSI Selenggara Kumpulan Perkhidmatan KETERANGAN Fungsi ini membolehkan Pakar Skim Perkhidmatan (Scheme Specialist) di Jabatan Perkhidmatan Awam menambah dan mengemas kini rekod mengenai sesuatu kumpulan perkhidmatan. Fungsi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist ED) di peringkat agensi pelaksana menambah dan mengemas kini aktiviti organisasi. Fungsi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist ED) di peringkat agensi pelaksana menyelenggarakan maklumat mengenai sesebuah Unit Organisasi yang terdapat di dalam agensi masing-masing. 3. Pakar Saraan (Remuneration Specialist) yang menyelenggara turutan pangkat gred gaji mengikut kekananan boleh menentukan ketepatan paparan perjawatan di ‘treeview’ struktur organisasi. Selenggara Gred Gaji 7. Selenggara Turutan Pangkat Gred Gaji 8.

Sekiranya berlaku kesilapan kod-kod unit organisasi. tugas. Selenggara Jawatan Standard Fungsi ini membolehkan Pakar Jawatan Standard (Standard Position Specialist) mewujudkan Jawatan Standard baru. Penjanaan Semula Kod BU/BA/AP 13. bidang hasil utama. tanggungjawab dan skop bidang kuasa di dalam sesebuah organisasi. serta menyelenggarakan maklumat mengenai sesuatu jawatan standard dari segi keperluan kompetensi. Di samping itu pengguna boleh menambah Jawatan Sebenar yang diluluskan dalam Waran Perjawatan. Petunjuk Prestasi Utama dan Hubungan Unit Dengan Aktiviti Organisasi di agensi berkaitan. aktiviti organisasi dan juga jawatan sebenar semasa penyediaan data asas HRMIS. Pengguna yang memainkan peranan sebagai Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) di agensi pelaksana boleh melihat dan menyelenggarakan maklumat mengenai sesuatu Jawatan Sebenar dari segi keperluan kompetensi. Selenggara Jawatan Sebenar 12. petunjuk utama prestasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. tanggungjawab dan skop bidang kuasa di dalam sesebuah organisasi kerajaan. Kemas kini Hubungan Data Perjawatan 6 . menyelenggarakan perkaitan Jawatan Sebenar dengan Jawatan Standard serta mengemas kini status kekosongan sesuatu jawatan. pengguna yang memainkan peranan sebagai Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) boleh menjana semula kod-kod tersebut melalui sistem. tugas. 10. 11. bidang hasil utama. FUNGSI KETERANGAN mengemas kini lokasi Unit Organisasi serta menyelenggarakan beberapa maklumat mengenai organisasi tersebut seperti Bidang Hasil Utama. petunjuk utama prestasi. Fungsi ini membolehkan Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) membetulkan hubungan Jawatan Sebenar dengan Jawatan Standard dan Skim Perkhidmatan.

Maklumat mengenai jawatankuasa yang ditubuhkan di agensi boleh di selenggara melalui fungsi ini. FUNGSI Laporan Perjawatan KETERANGAN Fungsi yang membolehkan Pentadbir Laporan (Report Administrator – ED) melihat Laporan Perjawatan seperti senarai Pemilik Kompetensi dan Jawatan Sebenar. 14. Fungsi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist – ED) di peringkat agensi pelaksana menyelenggarakan turutan atau kedudukan aktiviti organisasi mengikut Senarai Perjawatan. Selenggara Turutan Aktiviti Organisasi 18. Bagi memudahkan pengemaskinian maklumat Jawatan Sebenar yang mempunyai gred minima dan maksima yang sama serta penyelia dan Ketua Jabatan yang sama.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. Senarai perjawatan boleh dijana melalui fungsi ini. Kemudahan ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist – ED) di peringkat agensi pelaksana menyelenggarakan turutan atau kedudukan unit/cawangan di dalam struktur organisasi agensi masing-masing. Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) boleh memaparkan dan menyelenggarakan jawatan sebenar di dalam sesebuah organisasi seperti mana yang telah diluluskan di dalam Waran Perjawatan. senarai kekosongan Jawatan Sebenar. Selenggara Turutan Unit Organisasi 17. Di antara Jawatankuasa yang boleh di selenggara termasuk Jawatankuasa Kerja yang mengkaji keperluan perjawatan/penstrukturan organisasi dan hal-hal lain berkaitan dengan perjawatan. Fungsi ini telah dibangunkan bagi membolehkan Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) 15. Pentadbir Jawatankuasa boleh menambah dan mengemas kini Jawatankuasa serta menyelenggarakan keahlian Jawatankuasa yang ditubuhkan. maklumat perjawatan mengikut skim perkhidmatan serta senarai jawatan yang diluluskan di dalam Senarai Perjawatan. Buku Perjawatan 16. Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar secara pukal 7 . Selenggara Jawatankuasa 19.

• Selenggara Kumpulan Perkhidmatan • Selenggara Klasifikasi Perkhidmatan • Selenggara Skim Perkhidmatan • Selenggara Gred Gaji • Selenggara Turutan Pangkat Gred Gaji BPO di JPA sebagai agensi pusat 3.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. FUNGSI PERANAN AGENSI PENTADBIR 1. FUNGSI KETERANGAN di peringkat agensi pelaksana mengemas maklumat Jawatan Sebenar secara pukal. Pakar Saraan BGE di JPA sebagai agensi pusat 8 . Penerangan mengenai setiap kategori pentadbir adalah seperti di Jadual II berikut: Jadual II: Fungsi dan Peranan Pentadbir Modul Data Perjawatan BIL. kini PERANAN PENTADBIR DALAM MODUL DATA PERJAWATAN 9. dan Bahagian Gaji dan Elaun (BGE) di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebagai agensi pusat 2. Pentadbir Modul Data Perjawatan adalah terdiri daripada beberapa kategori pentadbir di peringkat agensi pusat dan juga agensi pelaksana yang bertanggunjawab mengendalikan fungsi-fungsi tertentu. Selenggara Jadual Rujukan • Pentadbir Sistem (Skim) • Pentadbir Sistem (Gred Gaji) • Pentadbir Sistem (Unit Organisasi) • Pentadbir Sistem (Jawatan Standard) • Pentadbir Sistem (Aktiviti Organisasi) • Pentadbir Sistem (Jawatan Sebenar) • Pentadbir Sistem (Jawatankuasa) Pakar Skim Perkhidmatan Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO).

Laporan Perjawatan Pentadbir Laporan 9 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. FUNGSI PERANAN AGENSI PENTADBIR 4. Pakar Jawatan Standard • Bahagian Perkhidmatan di JPA sebagai Ketua Perkhidmatan bagi skim gunasama • Semua Ketua Perkhidmatan bagi skim perkhidmatan yang berkaitan • Unit Sumber Manusia (Perjawatan) di agensiagensi pelaksana 6. • Selenggara Jawatan Sebenar • Penjanaan Semula Kod BU/BA/AP • Kemas kini Hubungan Data Perjawatan • Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar secara pukal • Buku Perjawatan Selenggara Jawatankuasa Pakar Keperluan Sumber Manusia Peringkat Agensi (Manpower Analyst) 7. Pentadbir Jawatankuasa • BPO di JPA sebagai agensi pusat • Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana • BPO di JPA sebagai agensi pusat • Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 8. • Selenggara Aktiviti Organisasi • Selenggara Unit Organisasi • Selenggara Turutan Aktiviti Organisasi • Selenggara Turutan Unit Organisasi Selenggara Jawatan Standard Pakar Pembangunan Organisasi Peringkat Agensi untuk Unit Organisasi dan Aktiviti Organisasi Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensiagensi pelaksana 5.

Rajah I: Aliran Proses Untuk Mewujudkan Elemen-Elemen Data Perjawatan FUNGSI DAN TURUTAN PEWUJUDAN ELEMEN-ELEMEN DATA PERJAWATAN Wujudkan Klasifikasi Perkhidmatan Wujudkan Gred Gaji AGENSI PUSAT Padankan Gred ke Skim Wujudkan Skim Perkhidmatan Wujudkan Jawatan Standard (oleh Ketua Perkhidmatan) AGENSI PELAKSANA Wujudkan Senarai Rujukan Wujudkan Kumpulan Perkhidmatan Wujudkan Jawatan Sebenar Wujudkan Unit Organisasi Wujudkan Aktiviti Organisasi 10 . Gred Gaji Baru.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan ALIRAN PROSES MODUL DATA PERJAWATAN 10. Ketua Perkhidmatan dan agensi pelaksana. Pentadbir Sistem di agensi pusat adalah bertanggungjawab menyelenggarakan Jadual Rujukan seperti dalam Lampiran III. Pewujudan elemen-elemen baru adalah tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa pada masa tersebut. Bagi elemen data perjawatan yang berkaitan dengan perkhidmatan. Skim Perkhidmatan Baru serta menghubungkaitkan Gred Gaji dengan Skim Perkhidmatan yang baru diwujudkan. Pengurusan Modul Data Perjawatan melibatkan 3 peringkat yang utama iaitu peringkat agensi pusat. Klasifikasi Perkhidmatan Baru. Pentadbir Sistem boleh mewujudkan di dalam aplikasi HRMIS Kumpulan Perkhidmatan Baru. Fungsi dan turutan pewujudan elemen-elemen data perjawatan adalah seperti dalam Rajah I.

Jabatan Perkhidmatan Awam seperti dalam Lampiran IV. Pengurus Sumber Manusia di peringkat agensi pelaksana boleh mewujud dan menyelenggarakan Unit Organisasi. 11 . Aliran proses mewujud dan menyelenggarakan Jawatan Standard seperti dalam Rajah II di bawah. Rajah II: Proses Mewujud dan Menyelenggarakan Jawatan Standard MEWUJUDKAN JAWATAN STANDARD Mula Mula Cari Skim Perkhidmatan Teruskan Untuk Menambah Jawatan Standard Tambah Jawatan Standard Tamat KEMAS KINI JAWATAN STANDARD Mula Cari Jawatan Standard Kemas Kini Jawatan Standard Hantar Maklumat Untuk Kemas Kini Tamat 12. Jawatan Sebenar dan Jawatankuasa di agensi masing-masing. Aktiviti Organisasi. kepada Garis Panduan Pembentukan Jawatan Standard Di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 11. Data mengenai organisasi dan perjawatan agensi yang telah dimuatkan ke dalam pangkalan data HRMIS perlu disemak dan dikemas kini melalui fungsi selenggara seperti berikut: i) Selenggara Aktiviti Organisasi Fungsi tambah aktiviti baru dan mengemas kini aktiviti sedia ada boleh dibuat berdasarkan kepada aliran proses Selenggara Aktiviti Organisasi seperti dalam Rajah III. Ketua Perkhidmatan akan mewujud dan menyelenggarakan Jawatan Standard Pewujudan Jawatan Standard perlu merujuk bagi perkhidmatan masing-masing.

12 . aktiviti organisasi Tamat FUNGSI KEMAS KINI Kemas Kini Status Aktiviti Organisasi Tamat Mula Cari Aktiviti Organisasi Kemas Kini Kewujudan/ Sejarah Aktiviti Organisasi Kemas Kini Dokumen Sokongan Hapus Aktiviti Organisasi ii) Selenggara Turutan Paparan Aktiviti Organisasi Paparan Aktiviti Organisasi yang telah dimuat naik di dalam HRMIS boleh disusun semula mengikut keutamaan agensi. Fungsi menyusun atur turutan paparan Aktiviti Organisasi boleh dibuat mengikut aliran proses seperti dalam Rajah IV. nama dsb.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah III: Aliran Proses Selenggara Aktiviti Organisasi FUNGSI TAMBAH Mula Tambah Aktiviti Baru Organisasi Masukkan maklumat kod.

aktiviti organisasi Kemas Kini Tamat iii) Selenggara Unit Organisasi Fungsi tambah Unit Organisasi Baru dan mengemas kini maklumat Unit Organisasi sedia ada boleh dibuat berdasarkan kepada aliran proses Selenggara Unit Organisasi seperti dalam Rajah V dan Rajah VI. Rajah V: Fungsi Tambah dan Hapus Unit Organisasi Melalui HRMIS FUNGSI TAMBAH Mula Tambah Unit Organisasi Baru Tetapkan Turutan Dari Senarai Unit Organisasi Tamat FUNGSI HAPUS Mula Cari Unit Organisasi Hapus Unit Organisasi Baru Tamat 13 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah IV: Menyusun Atur Turutan Paparan Aktiviti Organisasi FUNGSI SELENGGARA TURUTAN Mula Cari Aktiviti Organisasi Induk Masukkan maklumat kod. nama dsb.

Rajah VII: Menyusun Atur Turutan Paparan Unit Organisasi FUNGSI SELENGGARA TURUTAN Mula Cari Unit Organisasi Induk Tetapkan Turutan Dari Senarai Unit Organisasi Kemas Kini Tamat 14 . Fungsi Menyusun atur Turutan Paparan Unit Organisasi boleh dibuat mengikut aliran proses seperti dalam Rajah VII.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah VI: Fungsi Mengemas kini Maklumat Unit Organisasi iv) FUNGSI Selenggara FUNGSI TAMBAH KEMAS KINI Turutan Paparan Unit Organisasi Kemas Kini Status Unit Organisasi Mula Cari Unit Organisasi Kemas Kini Kewujudan/Sejarah Unit Organisasi Kemas Kini Dokumen Sokongan Kemas Kini Alamat Unit Organisasi Tamat Kemas Kini Bidang Hasil Utama Kemas Kini Petunjuk Prestasi Utama iv) Selenggara Turutan Paparan struktur unit organisasi boleh disusun semula selepas dimuat naik ke dalam HRMIS mengikut keutamaan yang ditetapkan oleh agensi masing-masing.

hapus dan mansuhkan jawatan serta mengemas kini maklumat perjawatan sedia ada boleh dibuat berdasarkan kepada aliran proses Selenggara Data Perjawatan seperti dalam Rajah VIII dan Rajah IX. pinda.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan v) Selenggara Perjawatan Fungsi tambah. Tamat Mula Cari Jawatan Sebenar Kemas Kini Jawatan Sebenar Kemas Kini Dokumen Sokongan (Waran/Surat Kuasa) Kemas Kini Alamat Unit Organisasi Kemas Kini Bidang Hasil Utama FUNGSI KEMAS KINI Kemas Kini Petunjuk Prestasi Utama 15 . Rajah VIII: Selenggara Perjawatan FUNGSI TAMBAH Rajah IX: Mengemaskini Maklumat Perjawatan Cari Aktiviti Organisasi Cari Jawatan Standard Tambah Jawatan Sebenar Tamat Mula Cari Unit Organisasi FUNGSI HAPUS Mula Cari Jawatan Sebenar Kemas Kini Kewujudan/ Sejarah Tarikh Status Jawatan Sebenar Tambah Status Jawatan Sebenar Baru (Mansuh/ Hapus) Tamat Rajah IX: Mengemas kini Maklumat Perjawatan Kemas Kini Gred Jawatan. Status Bekalan. Pegawai Penyelia dsb.

Rajah X: Penjanaan Semula Kod PENJANAAN SEMULA KOD BU dan BA tersebut. dan. Aktiviti Organisasi dan Data Perjawatan (BU/BA/AP) Kesilapan kod-kod Unit Organisasi. sosial.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan vi) Penjanaan Semula Kod Unit Organisasi. Perhubungan antara Jawatan Sebenar dan Jawatan Standard boleh memberi maklumat secara kelompok mengenai bidang pengkhususan sesuatu jawatan. 16 . tadbir dan diplomatik. keselamatan dan sebagainya. Mula Cari Semula Unit /Aktiviti Organisasi Tentukan Kod Baru Unit/ Aktiviti Organisasi Sahkan Penerimaan Kod Baru Dengan Fungsi Hantar Tamat PENJANAAN SEMULA KOD AP DAN SP Mula Cari Jawatan Sebenar/ Jawatan Standard Berkaitan Pilih Senarai Paparan Kod ‘Tidak Padan’ Tentukan Kod Jawatan Sebenar/ Jawatan Standard Yang Hendak Dijana Semula Sahkan Penerimaan Kod Baru Dengan Fungsi Hantar Tamat vii) Kemas kini Hubungan Data Perjawatan Setiap skim perkhidmatan dikaitkan dengan kumpulan dan klasifikasi perkhidmatan di dalam aplikasi HRMIS bagi menunjukkan secara kelompok sama ada jawatan tersebut adalah dari kumpulan pengurusan dan professional ataupun kumpulan sokongan. juga sama ada ia adalah dari bidang sistem maklumat. Aktiviti Organisasi dan juga Jawatan Sebenar semasa penyediaan data asas HRMIS boleh diperbetulkan melalui sistem dengan fungsi proses penjanaan semula kod-kod Aliran proses penjanaan semula kod adalah seperti dalam Rajah X.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

tugas, kompetensi, bidang hasil utama dan juga kriteria untuk pengambilan, lantikan dan kenaikan pangkat bagi jawatan tersebut. Sekiranya proses

perkaitan adalah kurang tepat semasa penyediaan data asas HRMIS, agensi boleh membetulkan hubungan tersebut melalui aliran proses seperti dalam Rajah XI.

Rajah XI: Selenggara Hubungan Data Perjawatan

HUBUNGAN SKIM PERKHIDMATAN DENGAN KLASIFIKASI/KUMPULAN PERKHIDMATAN

Mula

Cari skim perkhidmatan yang hendak diselenggara

Pilih Klasifikasi Perkhidmatan yang dicadangkan

Pilih Kumpulan Perkhidmatan yang dicadangkan

Tamat

HUBUNGAN JAWATAN STANDARD DENGAN JAWATAN SEBENAR

Mula

Cari Jawatan Standard Berkaitan

Pilih Jawatan Standard yang akan dihubungkan kepada Jawatan Sebenar

Selenggara Kod Jawatan Sebenar

Sahkan penerimaan cadangan Kod Baru Jawatan Sebenar

Tamat

viii)

Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar Secara Pukal Jawatan Sebenar yang mempunyai gred minima dan maksima yang

sama, penyelia dan Ketua Jabatan yang sama boleh dikemas kini secara pukal mengikut aliran proses seperti dalam Rajah XII.

17

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

Rajah XII: Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar secara Pukal
FUNGSI FUNGSI TAMBAH KEMAS KINI

Gred Gaji Minima Kemas Kini Gred Gaji Jawatan Gred Gaji Maksimum

Mula

Cari Jawatan Sebenar

Tamat

Kemas Kini Pegawai Penyelia

Kemas Kini Ketua Jabatan

Kemas Kini Pembekal

ix)

Buku Perjawatan

Senarai perjawatan boleh diperolehi melalui proses penjanaan buku perjawatan mengikut aliran proses seperti dalam Rajah XIII. Rajah XIII: Penjanaan Senarai Perjawatan

FUNGSI MENJANA BUKU PERJAWATAN

Mula

Cari Aktiviti Organisasi

Menjana Senarai Perjawatan

Tamat

x)

18

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

x)

Selenggara Jawatankuasa Maklumat mengenai jawatankuasa yang ditubuhkan di agensi boleh

diselenggara melalui fungsi ini mengikut aliran proses seperti dalam Rajah XIV. Rajah XIV: Selenggara Jawatankuasa
FUNGSI TAMBAH Wujudkan Jawatankuasa Baru Masukkan Ahli-Ahli Jawatankuasa

Mula

Tamat

FUNGSI SELENGGARA

Mula

Cari Jawatankuasa

Kemas Kini Maklumat/Keahlian Jawatankuasa

Tamat

xi)

Selenggara Laporan Perjawatan

Laporan Perjawatan seperti senarai Pemilik Kompetensi dan jawatan sebenar, senarai kekosongan jawatan sebenar, maklumat perjawatan mengikut skim perkhidmatan serta senarai jawatan yang diluluskan di dalam Senarai Perjawatan boleh diselenggara melalui aliran proses seperti dalam Rajah XV.

Rajah XV: Selenggara Laporan Perjawatan
FUNGSI MENJANA LAPORAN PERJAWATAN

Mula

Kenal Pasti Laporan Perjawatan Yang Diperlukan

Cari Unit Organisasi

Menjana Laporan Perjawatan

Tamat

19

Pentadbir Modul peringkat pusat bertanggungjawab mewujud/mengemas kini perkara-perkara berikut dalam aplikasi HRMIS selaras dengan peraturan dan peruntukan semasa: a) Elemen Jadual Rujukan b) Kumpulan Perkhidmatan c) Klasifikasi Perkhidmatan d) Gred Gaji e) Skim Perkhidmatan f) Hubungkait Gred Gaji dengan Skim Perkhidmatan 14. Setiap agensi perlu melengkapkan maklumat Jawatan Sebenar seperti berikut: a) Gred Gaji minima dan maksima b) Tugas c) Skop bidang kuasa d) Sumber logistik e) Keperluan kompetensi f) Kriteria g) Bidang hasil utama h) Petunjuk prestasi utama 20 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Carta aliran proses penggunaan Modul Data Perjawatan seperti dalam Lampiran V. Pentadbir Modul peringkat agensi pelaksana bertanggungjawab melakukan aktiviti pengemaskinian seperti berikut mengikut waran perjawatan dan peraturan semasa yang berkuat kuasa: a) Jawatan Sebenar b) Jawatankuasa c) Aktiviti Organisasi d) Struktur Organisasi e) Hubungkait Jawatan Sebenar dengan Jawatan Standard 15. TANGGUNGJAWAB PENTADBIR MODUL DATA PERJAWATAN 13.

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN 18. Bagi memastikan Modul Data Perjawatan berjalan dengan lancar dan berkesan. perkhidmatan dan perjawatan sentiasa tepat dan kemas kini di agensi masing-masing mengikut Pekeliling Perkhidmatan. dan melengkapkan maklumat Jawatan Standard seperti berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) tugas skop bidang kuasa sumber logistik keperluan kompetensi kriteria bidang hasil utama vii) petunjuk prestasi utama 17. Pentadbir Modul bagi fungsi Jawatan Standard ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan masing-masing. setiap agensi perlu melaksanakan langkah-langkah seperti yang dinyatakan dalam Jadual III berikut: 21 . Aktiviti mentadbir Jawatan Standard termasuk: a) mewujudkan senarai Jawatan Standard berdasarkan kepada garis panduan pewujudan Jawatan Standard yang telah disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Pegawai yang dilantik perlu memastikan data mengenai organisasi. Senarai Perjawatan dan Waran Perjawatan yang berkuat kuasa. b) c) mewujudkan Jawatan Standard di dalam aplikasi HRMIS.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 16.

Unit Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Jadual III: Langkah-langkah Melaksanakan Modul Data Perjawatan BIL LANGKAH TINDAKAN SEBELUM PELAKSANAAN Penetapan Peranan 1. Melengkapkan templet Profil Pengguna bagi penetapan peranan modul • Tetapkan peranan Pentadbir Modul Data Perjawatan peringkat pusat di Bahagian Pembangunan Organisasi. Jawatan Sebenar dan Jawatankuasa perlu menyemak dan mengemas kini jadual rujukan yang telah dimasukkan dalam aplikasi HRMIS Pegawai yang memegang peranan BPO di JPA Pakar Skim perlu menyemak dan sebagai agensi mengemas kini maklumat skim pusat perkhidmatan. JPA yang akan mentadbir Modul Data Perjawatan mengikut peranan seperti dalam Jadual II. Aktiviti pusat Organisasi. Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan. Jawatan Standard. Menyemak dan mengemas kini maklumat Skim Perkhidmatan 22 . 3. Menyemak dan mengemas kini Jadual Rujukan Pentadbir Sistem yang berperanan BPO dan BGE di sebagai Pentadbir Sistem Skim. Gred JPA sebagai agensi Gaji. (Templet Profil Pengguna seperti dalam Lampiran VI) SEMASA PELAKSANAAN Tindakan Agensi Pusat 2. JPA TANGGUNG JAWAB • Tetapkan peranan Pentadbir Unit/Bahagian Modul Data Perjawatan peringkat PSM di agensi agensi pelaksana di Unit Perjawatan/Bahagian Perjawatan di agensi yang akan mentadbir Modul Data Perjawatan mengikut peranan seperti dalam Jadual II.

23 . Melengkapkan dan mengemas kini maklumat Aktiviti Organisasi Pegawai yang memegang peranan Pakar Pembangunan Organisasi peringkat agensi pelaksana perlu menyemak dan mengemas kini datadata Aktiviti Organisasi yang telah dimuat naik ke dalam pangkalan data HRMIS.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan TANGGUNG JAWAB BIL 4. JPA bahawa data perjawatan telah lengkap Setiap agensi perlu mengesahkan dan Agensi pelaksana memaklumkan kepada Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat. Pengemaskinian data perjawatan mengikut waran perjawatan dan maklumat bagi setiap Jawatan Sebenar seperti gred jawatan. Melengkapkan dan mengemas kini maklumat perjawatan agensi Bahagian/Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 9. LANGKAH Menyemak dan mengemas kini maklumat Gred Gaji Tindakan Agensi Pelaksana TINDAKAN Pegawai yang memegang peranan BGE di JPA Pakar Saraan perlu menyemak dan sebagai agensi mengemas kini maklumat gred gaji. pusat 5. Pegawai yang memegang peranan Pakar Pembangunan Organisasi peringkat agensi pelaksana perlu menyemak dan mengemas kini datadata Unit Organisasi yang telah dimuat naik ke dalam pangkalan data HRMIS. Pegawai yang memegang peranan Pakar Keperluan Sumber Manusia Peringkat Agensi (Manpower Analyst) perlu menyemak data perjawatan yang telah dimuat naik ke dalam pangkalan data HRMIS. Agensi pelaksana memaklumkan kepada Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat. JPA bahawa data perjawatan telah lengkap bagi membolehkan pelaksanaan modul-modul aplikasi HRMIS yang lain diteruskan. bidang hasil utama dan sebagainya perlu dilakukan sekiranya berlaku apa-apa perubahan Bahagian/Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 6. bidang kuasa. senarai tugas. Melengkapkan dan mengemas kini maklumat Unit Organisasi Bahagian/Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 7.

(b) melibatkan pegawai-pegawai yang menguruskan data perjawatan agensi ke dalam Pasukan Teras (core team) semasa pelaksanaan modul ini di agensi. dan (e) menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan Modul Data Perjawatan kepada Pasukan Pelaksanaan HRMIS di agensi. PENUTUP 20. mengawal dan memantau pelaksanaan modul berkenaan. Ketua-Ketua Agensi langkah-langkah bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berikut: (a) memastikan pegawai yang berperanan sebagai Pentadbir Sistem (Sekuriti) menetapkan peranan pentadbir-pentadbir Modul Data Perjawatan di dalam aplikasi HRMIS.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan STRATEGI PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN 19. Modul Data Perjawatan merupakan modul yang mengandungi maklumat- maklumat asas yang berkaitan dengan struktur organisasi dan perjawatan agensi. (c) (d) menyelaraskan latihan pengguna Modul Data Perjawatan. Bagi melaksanakan Modul Data Perjawatan aplikasi HRMIS berdasarkan pelaksanaan dalam panduan ini. 24 . menyelia. Panduan ini menerangkan langkah-langkah pelaksanaan Modul Data Perjawatan bagi memastikan urusan pengendalian modul-modul seterusnya dapat beroperasi dengan sempurna dan berkesan di setiap agensi dan ia hendaklah dibaca bersama dengan dokumen Panduan Pengguna Modul Data Perjawatan. Ia mesti dilengkapkan terlebih dahulu sebelum modul dan submodul aplikasi HRMIS yang lain boleh beroperasi.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN I ELEMEN DALAM MODUL DATA PERJAWATAN 25 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 26 .

Unit Hasil. Ia mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam pengurusan sumber manusia. • 4. aktiviti kawalan penyakit berjangkit. Bahagian Saraan JPA.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran I ELEMEN DALAM MODUL DATA PERJAWATAN NO 1. Hubungan di antara suatu Unit Organisasi dengan yang lain mewujudkan suatu struktur organisasi. Maksud bekalan. Skim Perkhidmatan • Pegawai Teknologi Maklumat dan Pegawai Perubatan Kumpulan sokongan. Sekolah Menengah Sikamat dan sebagainya. Elemen yang mengumpul jawatanjawatan dan syarat-syarat lantikan. Jawatan Sebenar Jawatan yang disandang oleh Pemilik Kompetensi dan dikenalpasti menurut lokasi jawatan dan hanya boleh diisi oleh seorang Pemilik Kompetensi sahaja. • Terletak di antara Skim Perkhidmatan dan Jawatan Sebenar. berdasarkan kepada terma-terma tertentu. Jawatankuasa Entiti yang mempunyai identiti yang unik dan formal. Jawatan Standard • Pegawai Perubatan Pakar Ortopedik 5. Aktiviti atau fungsi yang dijalankan oleh sesebuah Unit Organisasi. ELEMEN Unit Organisasi PENERANGAN Unit organisasi di dalam sesebuah • agensi. • 27 . • CONTOH Kementerian Kesihatan. 6. Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan sebagainya. program pengurusan sumber manusia. Kumpulan Perkhidmatan Elemen yang mengumpulkan skimskim perkhidmatan pada aras tertentu. Dianggotai oleh jawatan-jawatan sebenar. Aktiviti Organisasi 3. • Satu kumpulan jawatan sebenar dalam satu skim perkhidmatan yang mempunyai persamaan dari segi gred dan bidang pengkhususan. • Jawatankuasa Kerja Mengkaji Keperluan Perjawatan peringkat agensi dan sebagainya. Pegawai Perubatan Pakar Ortopedik di HKL 2. 7.

28 . Petunjuk-petunjuk yang digunakan untuk mengukur prestasi penyandang sesuatu jawatan. Peralatan komputer. ELEMEN Klasifikasi Perkhidmatan PENERANGAN CONTOH • Klasifikasi Kesihatan dan Perubatan. juga menerangkan tentang tahap sesuatu jawatan. akses ke dalam sistem maklumat dan sebagainya. Tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh penyandang sesuatu Jawatan Sebenar. 9. • Kawalan Kos. Khidmat Pelanggan. berdasarkan kepada bidang pengurusan. atau akses kepada maklumat) yang diperlukan untuk melaksanakan dengan jayanya tugas-tugas. “Berumur antara 25 hingga 45 tahun”. di mana pengurusan prestasi penyandang jawatan tersebut akan diberikan tumpuan. Petunjuk Prestasi Utama • Masa diambil untuk meluluskan permohonan pinjaman yang lengkap. Kriteria Kriteria untuk lantikan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan NO 8. kemahiran dan kebolehan yang diperlukan untuk melaksanakan dengan jayanya tugastugas sesuatu jawatan. VU7 Elemen yang mengumpulkan skim-skim perkhidmatan pada klasifikasi tertentu. Skop Bidang Kuasa Bidang dan had-had di mana penyandang sesuatu Jawatan Sebenar itu boleh membuat keputusan atau tindakan. Elemen yang menerangkan kelayakan ganjaran seseorang Pemilik Kompetensi. Pentadbiran dan Diplomatik dan sebagainya. Pengetahuan. F2. Bidang Hasil Utama 16. Tugas Menyelenggara peralatan elektrik JKMNS. 11. Kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi untuk mencapai sesuatu tahap berhubung dengan sesuatu Jawatan. Gred Gaji • 10. Meluluskan perolehan peralatan komputer Ibu Pejabat MARA berjumlah tidak lebih RM 50 juta. merangka pelan penggantian jawatan kritikal bagi sesuatu skim. U3. Keperluan Kompetensi 14. menyediakan laporan perbelanjaan bulanan dsb. 15. Bidang utama sesuatu jawatan. Sumber (dari segi peralatan fizikal. N11. 12. Sumber Logistik 13. Komunikasi Tahap 3 Pengurusan Tahap 4 dan sebagainya. peralatan pertukangan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN II ISTILAH-ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN 29 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran II ISTILAH-ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN (BPO akan beri softcopy) 30 .

M.ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN i) Jawatan Tetap Jawatan yang diwujudkan bagi menjalankan fungsi yang berpanjangan di mana peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan senarai perjawatannya.3 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran II ISTILAH . Walau bagaimanapun.1 .1. kerana perubahan ke atas peranan organisasi.PENGURUSAN IBU PEJABAT 1.KHIDMAT PENGURUSAN 1. Gred M54 M54 1609 1 Jawatan baru 31 . Jawatan yang berpencen dan membawa bersama-samanya elemen pencen iaitu jawatan ini akan berkekalan dan biasanya keperluan jawatan tersebut melebihi tempoh 10 tahun. Jawatan Tetap ini boleh diisi oleh pegawai-pegawai tetap. Contoh: B. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 .PENGURUSAN 1.S.1. Pegawai Tadbir dan Diplomatik. sementara dan kontrak. sesetengah jawatan ini boleh menjadi jumud.3.1 .PENTADBIRAN DAN URUSETIA ‘Q’ (20)(a) (Baru) Setiausaha Bahagian.45 MAKSUD BEKALAN 45 – KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN - - - Butiran Tajuk Kod Gaji S.

41 MAKSUD BEKALAN 41– KEMENTERIAN PELAJARAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.11.PELAJARAN NEGERI JOHOR (195)(a) (Baru) Pembantu Akauntan. 32 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan ii) Jawatan Kader Jawatan yang dipunyai oleh sesebuah Kementerian/Jabatan yang diwujudkan di pelbagai agensi berdasarkan keperluan tetapi pengisiannya dilakukan dan dikawal oleh Ketua Perkhidmatan yang berkenaan.M Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 2 .PENGURUSAN PENTADBIRAN PELAJARAN NEGERI JOHOR 2.11 .1 .PENGURUSAN PENTADBIRAN NEGERI-NEGERI 2.11.PENDIDIKAN RENDAH DAN MENENGAH 2. Gred W17 W17 3436 1 Jawatan baru Jawatan Kader Jabatan Akauntan Negara iii) Jawatan Sementara Jawatan yang diwujudkan untuk menjalankan sesuatu fungsi bagi suatu tempoh yang tertentu di mana peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenarai dalam senarai perjawatan.1 .S. Contoh: B.1.

Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Gred M54 M54 1609 1 Jawatan baru Jawatan sementara mulai 1.S. Gred Utama C VU7 1609 1 Jawatan sementara Projek HRMIS mulai 1.2008 . Pegawai Tadbir dan Diplomatik.JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Butiran Tajuk Kod Gaji S.2007 sehingga 15.M.Contoh: Jawatan Sementara yang belum tamat tempoh B.3. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 .PEJABAT PROJEK PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (HRMIS) (BARU) (50)(a) (Baru) Pengarah Projek HRMIS.1. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 PENGURUSAN 1.11.1 PENGURUSAN AM 1.4.M.31 MAKSUD BEKALAN 31.S.PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM 1.3 PEJABAT KETUA SETIAUSAHA 1.1.2 SEKRETARIAT TAHUN MELAWAT MALAYSIA 2007 (24)(a) (Baru) Pengarah.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Contoh: Jawatan Sementara yang telah tamat tempoh B.11.7 MAKSUD BEKALAN 7 .4.2007 sehingga 15.3 .2008 33 .KEMENTERIAN PELANCONGAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.

S. Contoh: - B. Gred 54 Gred 54 1999 1 Jawatan Terbuka v) Khas Untuk Penyandang (KUP) Jawatan yang diwujudkan secara khas untuk penyandang bagi membolehkan penempatan pegawai tersebut di mana gred hakikinya lebih tinggi atau rendah daripada gred hakiki jawatan.S. Jawatan Hakiki Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Contoh: B. Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Gred Utama C VU7 1609 1 Khas Untuk Penyandang Kepada Encik Ali bin Ahmad. Gred Utama B 34 .M.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan iv) Jawatan Terbuka Jawatan tetap dan grednya telah ditentukan yang boleh diisi oleh pegawai yang sesuai dari mana-mana skim perkhidmatan dan tidak boleh digunakan bagi tujuan kenaikan pangkat dan pengesahan jawatan.48 MAKSUD BEKALAN 48 – KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA. PERANCANGAN DASAR 1. KELUARGA DAN MASYARAKAT Butiran Tajuk Kod Gaji S. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 1 PENGURUSAN KUALITI 1.M.49 MAKSUD BEKALAN 49 .2 PENGURUSAN PEMBANGUNAN AKADEMIK (16)(a) (Baru) Pengarah. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 PENGURUSAN.KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Butiran Tajuk Kod Gaji S.4 PEJABAT KETUA SETIAUSAHA (22) Timbalan Ketua Setiausaha.

M.S. Contoh: B.7 MAKSUD BEKALAN 7 – JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Butiran Tajuk Kod Gaji S. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 3 OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM 3.KEMENTERIAN PENERANGAN Butiran Tajuk Kod Gaji S. Penerbit Rancangan. Gred 48 B48/ J48 1768 / 1227 1 Jawatan tambahan 35 . Gred F41 . MELAKA FM (415) Pengarah Penyiaran Melaka FM.F54 Gred F 1871 15 Jawatan Kumpulan Gred F41 – F54 vii) Jawatan Fleksi Keanjalan atau kelonggaran yang diberikan kepada satu-satu jawatan yang memungkinkan jawatan itu mempunyai lebih dari satu skim perkhidmatan atau gred. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 2 PERKHIDMATAN PENYIARAN SEMENANJUNG MALAYSIA 2.47 MAKSUD BEKALAN 47 .2 JAWATAN KUMPULAN (44) Pegawai Teknologi Maklumat. Contoh: - B.M. Gred B48/Jurutera.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan vi) Jawatan Kumpulan Jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan anggota sementara menunggu penempatan yang sesuai.S.1 RADIO MALAYSIA MELAKA.

1. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 1 .PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELAJARAN 1.KHIDMAT PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 1.3 .1 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan viii) Jawatan Jumud Perkhidmatan yang tidak diperlukan lagi dan semua pelantikan baru diberhentikan kecuali pengisian jawatan kenaikan pangkat yang dikosongkan oleh penyandang dalam perkhidmatan yang dijumudkan.PENGURUSAN DAN KUALITI (30) Penghantar Cepat. Gred N1 N1 5454 1 Jawatan jumud. ix) Jawatan Tambahsentara Satu jawatan ‘dummy’ yang diwujudkan bagi memelihara hak-hak pencen dan perkhidmatan pegawai yang dipinjamkan ke Badan Berkanun/ Antarabangsa atau ditukar sementara ke Jabatan lain. Contoh: B.1.40 MAKSUD BEKALAN 40 – SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN Butiran Tajuk Kod Gaji S. Perhatian: Bagi Waran Perjawatan yang mempunyai Jawatan Tambahsentara.1.S.M. tarikh kuatkuasa pada Waran Perjawatan tidak dinyatakan.1 .PEJABAT SETIAUSAHA 1. Sebaliknya tarikh kuatkuasa dinyatakan dalam jadual di ruangan Butir-butir Perubahan. Contoh: - - 36 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan B. Pegawai Tadbir. x) Jawatan Simpanan Latihan Jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan anggota yang pergi berkursus melebihi setahun.M. Mulai 1 Januari 2005 hingga 31 Disember 2006. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 3 PERHUBUNGAN KORPORAT 3.2 PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA (11)(a) (Baru) Ketua Eksekutif.76 MAKSUD BEKALAN 76 – PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG (PKNP) Butiran Tajuk Kod Gaji S. Bhd.S. Gred Utama C VU7 2038 1 Jawatan baru Jawatan Tambahsentara untuk menampung Yang Hormat Dato’ Hamdan bin Jaafar yang dipinjamkan ke Pahang Off Shore Sdn. Contoh: - 37 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan B.2003 hingga 14.11.PENGURUSAN IBU PEJABAT / NEGERI 1. (Pelajaran Kesihatan).1 .5 .S.5.1 .1.PENGURUSAN 1.1.M.11.KHIDMAT PENGURUSAN (44) Pegawai Penerangan.2006 38 .42 MAKSUD BEKALAN 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.IBU PEJABAT KEMENTERIAN 1. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 . Gred S48 S48 1888 1 Jawatan baru Jawatan Simpanan Latihan bagi menampung penyandang yang diluluskan cuti belajar bergaji penuh mulai 15.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN III SENARAI RUJUKAN DATA PERJAWATAN LAMPIRAN II ISTILAH-ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN 39 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 40 .

Sementara. Kenderaan Bermotor. 5. Sementara. Aktiviti Organisasi Maksud Bekalan. Jumud. Program. Aktiviti Aktif Tetap. PAN. Mansuh Masa. Kualiti dan Kos 6. Jumud PAP. dan Perumahan Komputer. Hospital Aktif Tetap. Sementara 3. ELEMEN DATA Unit Organisasi ELEMEN RUJUKAN • • • • • • • • Kategori Unit Organisasi Status Unit Organisasi Kumpulan Agensi Unit Organisasi Kategori Aktiviti Organisasi Status Aktiviti Organisasi Status Jawatan Sebenar Status Bekalan Jawatan Sebenar Status Kekosongan Jawatan Sebenar • • • • • • • • • • • • • • CONTOH Kementerian. 1. Bahagian. Jawatan Sebenar Tetap. Tambahsentara Gunasama. • • Kategori Sumber Logistik Definisi Sumber Logistik • • • Komputer. Notebook Pentium III Kuater Kelas A 41 . Jawatan Standard Kategori Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sumber Logistik Aktif. PBT 2. BukanGunasama Diisi Diisi-dijangka kosong Perlu diisi Calon dikenalpasti 11 000. 29 000 • • • Kod OS Jawatan Sebenar Status Jawatan Standard KPI 4.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran III SENARAI RUJUKAN DATA PERJAWATAN BIL.

7. Rendah Aktif. Gred Gaji • • • Jenis Perkhidmatan Status Gred Gaji Kategori Gred Gaji • • • JKK. 9. Jumud. Mansuh 8. IV • • • Jawatan dalam Jawatankuasa Status Rujukan Pengesahan Status Perkhidmatan • • • CONTOH Kewangan Perolehan Kawalan Kos Perkhidmatan Kawalan Tingkah laku Fungsian Generik Pemikiran Adaptif Kepimpinan Berwawasan Tahap 1 – Kemasukan Tahap 2 – Mahir Tahap 3 – Pakar Pengesahan dalam perkhidmatan Pemilihan perlantikan Pengerusi. II. III.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. SSM Aktif. 12. ELEMEN DATA Skop Bidang Kuasa Bidang Hasil Utama (KRA – Key Result Area) Keperluan Kompetensi ELEMEN RUJUKAN • • Kategori Bidang Kuasa Bidang Hasil Utama • • • • • • • • • • • • • • 11. Kriteria • Rujukan Kriteria 42 . SSB. Sederhana. Jawatankuasa Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan dan Klasifikasi Perkhidmatan 14. Setiausaha Tinggi. • Kategori Kompetensi • • Keperluan Kompetensi Definisi Kompetensi 10. Mansuh I. Jumud. 13.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN IV GARIS PANDUAN PEMBENTUKAN JAWATAN STANDARD 43 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 44 .

skop bidang kuasa. Jawatan Standard telah diperkenalkan dalam projek Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia atau Human Resources Management Information System (HRMIS). Kerajaan telah membangunkan projek HRMIS sebagai salah satu projek kerajaan elektronik (e-Government). Penilaian Kompetensi. senarai keperluan kompetensi. Ketua Perkhidmatan bermaksud ketua sesuatu skim perkhidmatan. 3.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran IV GARIS PANDUAN PEMBENTUKAN JAWATAN STANDARD DI KEMENTERIAN /JABATAN /AGENSI KERAJAAN TUJUAN Tujuan garis panduan ini adalah untuk membantu Ketua-ketua Perkhidmatan1 1. 45 . Ia bertujuan untuk membolehkan pelaksanaan fungsi pengurusan sumber manusia yang telah diintegrasikan dengan cekap dan berkesan melalui penggunaan teknologi maklumat komunikasi atau Information Communication Technology (ICT). Perolehan Sumber Manusia. Maklumat Jawatan Standard menjadi rujukan kepada modul-modul yang terdapat di dalam aplikasi HRMIS terutamanya modul-modul Data Perjawatan. Pengurusan Kerjaya. membentuk Jawatan Standard bagi skim-skim perkhidmatan di agensi masing-masing. bidang hasil utama dan petunjuk prestasi utama yang diperlukan untuk jawatan tersebut. sumber logistik. Pembangunan. 1 Bagi maksud Garis Panduan ini. LATAR BELAKANG 2. Formulasi dan Penilaian Strategi Kepentingan Jawatan Standard 4. Tujuan utama pembentukan Jawatan Standard adalah untuk mewujudkan satu keterangan tugas bagi satu kumpulan/kategori jawatan mengikut bidang pengkhususan yang meliputi keterangan mengenai tugas utama. Pengurusan Prestasi.

Modul Formulasi dan Penilaian Strategi dan Modul Perolehan Sumber Manusia) 46 . Proses pembentukan Jawatan Standard merupakan satu usaha untuk mengkategorikan jawatan dan bukan merupakan satu proses pertambahan jawatan. Rajah 1 Kepentingan Jawatan Standard Perancangan dan Pembangunan Jangka Panjang Sumber Manusia (Modul Formulasi dan Penilaian Strategi) Pengenalpastian dan Pembangunan Kompetensi (Modul Pembangunan Modul Penilaian Kompetensi dan Modul Pengurusan Prestasi) JAWATAN STANDARD Pembangunan Kerjaya Penyandang Jawatan (Modul Pengurusan Kerjaya dan Modul Pembangunan) Kajian Perjawatan (Modul Data Perjawatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 5. perancangan dan pembangunan sumber manusia adalah seperti di Rajah 1. Secara ringkas. 6. kepentingan Jawatan Standard dalam pengurusan.

(PP(O)SP8) PTD Gred M41.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KONSEP JAWATAN STANDARD Definisi Jawatan Standard Jawatan Standard ialah satu kumpulan jawatan sebenar 1 dalam satu skim 7. Keselamatan dan Pertahanan Negara. 47 . 8. M54 . perkhidmatan yang mempunyai persamaan dari segi gred dan bidang pengkhususan. Bagi skim perkhidmatan PTD. Unit Penyelidikan dan Pembangunan. M52. (a) Gred Jawatan : Gred jawatan merujuk kepada lapisan gred jawatan dalam sesuatu skim perkhidmatan. Bagi skim perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD). Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. terdapat 5 lapisan gred iaitu PTD Gred M41. 2 Sumber: Bahagian Perkhidmatan. Skim Perkhidmatan 8. Unit Penyelidikan dan Pembangunan. M44. M48. Bahagian Pembangunan Organisasi. Skim Perkhidmatan 8 (KPP(O)SP8) PTD Gred M48 menjalankan tugas penyelidikan dan pembangunan dasar skim perkhidmatan. terdapat 8 pengkhususan iaitu: (i) (ii) (iii) (iv) Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi. JPA. Cawangan Skim Perkhidmatan. (b) Bidang pengkhususan 2 : Bidang pengkhususan ditentukan berasaskan skim perkhidmatan. Pengurusan Kewangan. 1 Jawatan Sebenar ialah satu jawatan untuk pelaksanaan tugas di sesuatu lokasi dan mempunyai keterangan tugas. Contohnya Penolong Pengarah. Penentuan satu Jawatan Standard bagi sesuatu skim perkhidmatan diasaskan kepada dua kriteria iaitu. JPA bertanggungjawab membantu Ketua Penolong Pengarah.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan (v) (vi) Perancangan dan Pentadbiran Sosial/ Infrastruktur. perancangan dan pembangunan sumber manusia dalam HRMIS kerana kaitannya dengan skim perkhidmatan dan Jawatan Sebenar. bagi skim perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD). (vii) Pengurusan Ekonomi. Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah/ Perbandaran/ Tanah/ Daerah/ Tempatan. Bagi skim perkhidmatan PTD di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang hanya terlibat dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi. 10. dan (viii) Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri. Contohnya. terdapat lima Jawatan Standard (1 bidang pengkhususan X 5 lapisan gred jawatan). Penentuan bilangan Jawatan Standard dalam satu skim perkhidmatan adalah berasaskan kepada bilangan bidang pengkhususan dalam skim perkhidmatan tersebut dan mengikut bilangan gred jawatan. Lihat Lampiran I. Jawatan Standard merupakan rujukan penting bagi pengurusan. terdapat 8 bidang pengkhususan dan 5 lapisan gred jawatan. 9. KAEDAH PEMBENTUKAN JAWATAN STANDARD 11. 48 . Dalam hal ini. Kaedah membentuk Jawatan Standard adalah seperti Rajah 2. Ini menjadikan 40 Jawatan Standard (8 bidang pengkhususan X 5 lapisan gred jawatan).

Kenal pasti gred jawatan dan bidang pengkhususan Setelah mengenal pasti skim perkhidmatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah 2 Proses Kerja Pembentukan Jawatan Standard 1. Jawatan Standard 12. senarai bidang hasil utama. v. iv. senarai skop bidang kuasa. tugas utama. iii. dan senarai petunjuk prestasi utama. Keterangan proses pembentukan Jawatan Standard adalah seperti berikut: a. Kenal pasti skim perkhidmatan 2. senarai keperluan kompetensi. vi. Kenal pasti skim perkhidmatan Ketua Perkhidmatan hendaklah mengenal pasti skim perkhidmatan di bawah kawalan masing-masing untuk dibentuk Jawatan Standard. senarai sumber logistik. b. Kenal pasti gred jawatan dan bidang pengkhususan 3. ii. Kenal pasti keterangan tugas bagi setiap gred jawatan mengikut bidang pengkhususan seperti berikut: i. Ketua Perkhidmatan hendaklah mengenal pasti gred jawatan dan bidang pengkhususan bagi 49 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan setiap skim perkhidmatan. Senarai kompetensi Kompetensi merujuk kepada tingkah laku. ii. iv. Senarai bidang hasil utama Hasil kerja (output) berdasarkan tugas utama yang ditetapkan. iii. v. Senarai petunjuk prestasi utama Mengukur prestasi aktiviti atau tugas berdasarkan kepada Piagam Pelanggan dan Sasaran Kerja Tahunan. Senarai sumber logistik Keperluan dari segi peralatan fizikal atau bukan fizikal yang diperlukan untuk melaksanakan dengan jayanya tugas-tugas sesuatu perkhidmatan. Senarai skop bidang kuasa Sejauh mana had kuasa diperuntukkan bagi seseorang pegawai dalam melaksanakan tanggungjawab. Kemudiannya. kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas bagi setiap gred jawatan. 50 . Tugas utama Tugas yang perlu dilakukan oleh pegawai di gred jawatan tertentu mengikut bidang pengkhususan kerja. vi. c. Kenal pasti keterangan tugas bagi setiap gred jawatan mengikut bidang pengkhususan seperti berikut: i. Ketua Perkhidmatan boleh menentukan bilangan Jawatan Standard dalam satu skim perkhidmatan yang berasaskan kepada setiap bidang pengkhususan mengikut bilangan gred jawatan.

16. JPA akan menguruskan latihan kepada agensi mengenai cara-cara memasukkan maklumat Jawatan Standard di dalam aplikasi HRMIS. PERANAN BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT. JPA 14.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PERKHIDMATAN 13. sila hubungi: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Bahagian Pembangunan Organisasi Cawangan Skim Perkhidmatan Aras 7. Blok C2. Pertanyaan dan keterangan lanjut. Peranan dan tanggungjawab Ketua Perkhidmatan ialah menyediakan dan mengesahkan maklumat Jawatan Standard yang lengkap bagi setiap skim perkhidmatan di bawah tanggungjawab masing-masing. Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 PUTRAJAYA Tel:03-88854089/ 88878610/ 88854949 (Unit Penyelidikan dan Pembangunan) Faks:03-88892212 51 . Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat. Garis Panduan ini diharap akan menjadi panduan dan rujukan serta dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap Ketua Perkhidmatan dalam membentuk Jawatan Standard. PENUTUP 15.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 52 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN V ALIRAN PROSES PENGGUNAAN MODUL DATA PERJAWATAN 53 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 54 .

my.gov. Klik pada pautan HRMIS Pilih Maklumat Bahasa Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan Klik DATA PERJAWATAN dari Laman Utama HRMIS Tamat 55 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran V ALIRAN PROSES PENGGUNAAN MODUL DATA PERJAWATAN RJAWATAN Langkah-Langkah untuk Mencapai Modul Data Perjawatan (Menu Utama) Mula Klik MICROSOFT INTERNET EXPLORER Pada ruang “Address” taipkan alamat web http://www.eghrmis.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PAPAR STRUKTUR AKTIVITI ORGANISASI Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan -Klik AKTIVITI ORGANISASI Klik Papar Struktur Aktiviti Masukkan Kod / Nama Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Tidak Klik untuk melihat paparan hierarki Aktiviti Organisasi. Jawatan Sebenar dan Pemilik Kompetensi Ingin teruskan? Ya Klik butang CETAK Klik butang KELUAR Klik butang KELUAR Klik butang BATAL Tamat 56 .

Klik PAPAR STRUKTUR UNIT ORGANISASI Klik Papar Struktur Unit Organisasi Masukkan Kod / Nama Unit Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Klik untuk melihat paparan hierarki Unit Organisasi. Jawatan Sebenar dan Pemilik Kompetensi Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang CETAK Klik butang KELUAR Klik butang KELUAR Klik butang BATAL Tamat 57 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PAPAR STRUKTUR UNIT ORGANISASI SI Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI a) Kemas kini Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -Klik AKTIVITI ORGANISASI Klik Selenggara Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk carian Aktiviti Organisasi Isikan Kod / Nama Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk Pilih rekod Masukkan Maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 58 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI
b) Tambah Aktiviti Organisasi

Mula

Laman Utama Menu Data Perjawatan, -Klik AKTIVITI ORGANISASI

Klik SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI

Klik butang TAMBAH untuk menambah Aktiviti

Masukkan maklumat-maklumat yang hendak di tambah

Klik butang HANTAR

Klik butang BATAL

Klik Butang KELUAR

Tamat

59

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI
c) Hapus Aktiviti Organisasi

Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan, Klik AKTIVITI ORGANISASI Klik SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI

Klik butang CARI untuk carian Aktiviti Organisasi

Isikan Kod / Nama Aktiviti Organisasi

Klik butang TERUSKAN

Klik Kod untuk pilih rekod

Klik butang HAPUS

Klik butang BATAL > KELUAR

Tamat

60

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SELENGGARA TURUTAN AKTIVITI ORGANISASI

Mula

Laman Utama Menu Data Perjawatan, -Klik AKTIVITI ORGANISASI

Klik SELENGGARA TURUTAN AKTIVITI ORGANISASI

Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Induk, dan Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod, dan Klik butang TERUSKAN

Klik pada petak Kod Aktiviti Organisasi yang hendak dikemas kini

Tidak Ingin Kemas kini? Ya Klik butang KEMAS KINI

Klik butang BATAL

Klik butang BATAL > KELUAR

Tamat

61

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA UNIT ORGANISASI a) Kemas kini Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik UNIT ORGANISASI Klik Selenggara UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk carian Unit Organisasi Isikan Kod / Nama Unit Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik kod untuk pilih rekod Masukkan maklumat-maklumat Masukkan maklumat-maklumat yan yang hendak dikemas kini hendak dikemaskini Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 62 .

-Klik UNIT ORGANISASI Klik SELENGGARA UNIT ORGANISASI Klik butang TAMBAH untuk menambah Unit Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang hendak ditambah Klik butang HANTAR Klik butang BATAL Klik Butang KELUAR Tamat 63 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA UNIT ORGANISASI b) Tambah Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA UNIT ORGANISASI c) Hapus Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik UNIT ORGANISASI Klik SELENGGARA UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk carian Unit Organisasi Isikan Kod / Nama Unit Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod Klik butang HAPUS Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 64 .

-Klik UNIT ORGANISASI Klik SELENGGARA TURUTAN UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Induk Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA TURUTAN UNIT ORGANISASI Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Klik pada petak Kod Unit Organisasi yang hendak dikemas kini Tidak Ya Klik butang KEMAS KINI Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Ingin kemas kini? Tamat 65 . Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod.

Klik butang CARI Isikan Kod Unit Organisasi/ Kod Aktiviti Organisasi dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi. Klik SELENGGARA JAWATAN SEBENAR Masukkan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi / Kod Jawatan Standard.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN SEBENAR a) Kemas kini Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang CARI JAWATAN SEBENAR Pilih Medan Carian Jawatan Sebenar dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod untuk pilih Jawatan Sebenar dan Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk kemas kini rekod Jawatan Sebenar Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemaskinikan Klik butang HANTAR > BATAL > KELUAR Tamat 66 .

dan Klik butang CARI JAWATAN SEBENAR Pilih Medan Carian Jawatan Sebenar dan Klik butang TERUSKAN Klik butang TAMBAH Masukkan maklumat-maklumat yang hendak ditambah Klik butang SIMPAN Klik butang KELUAR Tamat 67 . dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi/Kod Jawatan Standard. Klik JAWATAN SEBENAR Klik SELENGGARA JAWATAN SEBENAR Masukkan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi / Kod Jawatan Standard dan Klik butang CARI Isikan Kod Unit Organisasi/Kod Aktiviti Organisasi/Kod Jawatan Standard.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN SEBENAR b) Tambah Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Klik butang TERUSKAN Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini Klik butang KEMAS KINI Klik butang KELUAR Tamat 68 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KEMAS KINI MAKLUMAT JAWATAN SEBENAR SECARA PUKAL Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -KLIK JAWATAN SEBENAR KLIK KEMAS KINI MAKLUMAT JAWATAN SEBENAR SECARA PUKAL Masukkan maklumat-maklumat Unit Organisasi/Aktiviti Organisasi/Skim Perkhidmatan untuk carian Jawatan Sebenar Klik di petak bagi rekod yang hendak dikemas kini.

Klik butang TERUSKAN Klik pada petak Kod Jawatan Sebenar yang hendak dikemas kini Tidak Ya Klik butang KEMAS KINI Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Ingin kemas kini? Tamat 69 . -Klik JAWATAN SEBENAR Klik SELENGGARA TURUTAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Unit Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki. Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA TURUTAN JAWATAN SEBENAR NAR Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN STANDARD a) Kemas kini Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Pilih Kod Skim Perkhidmatan. Klik butang TERUSKAN Klik pada petak untuk pilih Kod Jawatan Standard yang hendak dikemas kini Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 70 . Klik JAWATAN STANDARD Klik SELEGGARA JAWATAN STANDARD Klik butang CARI untuk carian Kod Skim Perkhidmatan Isikan Kod / Nama Skim Perkhidmatan.

Klik JAWATAN Standard Klik SELENGGARA JAWATAN Standard Klik butang CARI untuk carian Kod Skim Perkhidmatan Isikan Kod / Nama Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Pilih Kod Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Klik butang TAMBAH untuk menambah Jawatan Standard yang baru Masukkan maklumat-maklumat seperti Kod. Tarikh Mula dan Tarikh Akhir. Max Gred. Min Gred. Klik butang HANTAR Klik butang SIMPAN Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 71 . Bidang. Nama. Status.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN STANDARD b) Tambah Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Klik JAWATAN STANDARD Klik SELENGGARA JAWATAN STANDARD Klik butang CARI untuk carian Kos Skim Perkhidmatan Isikan Kod / Nama Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Pilih Kod Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Klik pada petak untuk pilih Kod Jawatan Standard yang hendak dihapus dan klik butang HAPUS. Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 72 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN STANDARD N C) Hapus Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

kemas kini maklumat-maklumat yang dikehendaki Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang HANTAR Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 73 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan JAWATANKUASA a) Kemas Kini Data Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -Klik JAWATANKUASA Klik SELENGGARA JAWATANKUASA Klik butang CARI untuk mencari Kod Jawatankuasa Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Klik PAUTAN KOD untuk pilih rekod.

kemas kini maklumat-maklumat yang dikehendaki Tidak Ya Ingin hapus data? Klik butang HAPUS Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 74 . -Klik JAWATANKUASA Klik butang CARI untuk mencari Kod Jawatankuasa Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Klik PAUTAN KOD untuk pilih rekod.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan JAWATANKUASA b) Kemas Kini Maklumat Jawatankuasa Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP a) Penjanaan Semula Kod-Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik PENJANAAN SEMULA KOD UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk Carian Unit Organisasi dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan pada Kod Unit Organisasi dan Klik butang TERUSKAN Klik untuk melihat paparan hierarki Unit Organisasi dan Sub-Unit / Klik pautan Unit Organisasi yang dikehendaki Klik butang HANTAR > KELUAR Tamat 75 . Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Laman Utama Penjanaan Semula Kod BU / BA / AP.

Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Klik PENJANAAN SEMULA KOD JAWATAN SEBENAR Pilih butang Carian Jawatan Sebenar sama ada melalui Jawatan Sebenar atau Pemilik Kompetensi ( Sandangan Terkini) Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang CARI Isikan mana-mana maklumat yang dikehendaki dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan pada KOD UNIT ORGANISASI dan Klik butang TERUSKAN A 76 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP b) Penjanaan Semula Kod-Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan A Klik pada KOD TIDAK PADAN untuk menjana semula Kod Jawatan Sebenar Klik pada petak JAWATAN SEBENAR yang ingin dijana semula dan Klik butang HANTAR Paparan Kod Cadangan Baru bagi Kod Jawatan Sebenar ( Sekarang) Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang BATAL Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 77 .

Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Laman Utama Penjanaan Semula Kod BU / BA / AP. Klik PENJANAAN SEMULA KOD-AKTIVITI Klik butang CARI untuk mencari Aktiviti Organisasi Isikan mana-mana maklumat dalam Carian Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI Kilk butang TERUSKAN Tidak Ya Klik butang BATAL Klik untuk melihat paparan hierarki Aktiviti Organisasi dan Sub-Unit / Klik PAUTAN AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Ingin teruskan? Klik butang HANTAR > KELUAR Tamat 78 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP C) Penjanaan Semula Kod-Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP d) Penjanaan Semula Kod-Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik PENJANAAN SEMULA KOD-AKTIVITI Klik butang CARI untuk mencari Aktiviti Organisasi Isikan mana-mana maklumat dalam Carian Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI Kilk butang TERUSKAN untuk melihat paparan Klik hierarki Aktiviti Organisasi dan Sub-Unit / Klik PAUTAN AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang KELUAR Klik butang HANTAR > KELUAR Tamat 79 . Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Laman Utama Penjanaan Semula Kod BU / BA / AP.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN AN a) Kemas kini Hubungan Jawatan Sebenar /Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. dan Klik KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN Klik KEMAS KINI HUBUNGAN JAWATAN SEBENAR / JAWATAN STANDARD Klik butang CARI untuk Carian Jawatan Standard Masukkan maklumat-maklumat dalam Carian Jawatan Standard dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD JAWATAN STANDARD Klik butang CARI JAWATAN SEBENAR Pilih butang CARIAN JAWATAN SEBENAR sama ada melalui Jawatan Sebenar / Pemilik Kompetensi (Sandangan Terkini) Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang CARI ` A 80 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan A Klik butang TERUSKAN Klik pada petak bagi REKOD YANG DIKEHENDAKI Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang HANTAR Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 81 .

Klik KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN Klik KEMAS KINI HUBUNGAN KLASIFIKASI / KUMPULAN / SKIM PERKHIDMATAN Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki untuk Pindahan Skim Perkhidmatan Antara Kumpulan / Klasifikasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD SKIM PERKHIDMATAN Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dipindahkan dan dipinda Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang SIMPAN Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 82 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN b) Kemas kini Hubungan Klasifikasi / Kumpulan / Skim Perkhidmatan Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 83 . Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI NAMA ANGGOTA DAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Skim Perkhidmatan. Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN a) Senarai Nama Anggota dan Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN b) Senarai Kekosongan Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 84 . Skim Perkhidmatan. Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI KEKOSONGAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN c) Maklumat Jawatan Mengikut Skim Perkhidmatan (Jawatan Standard) Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 85 . Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik MAKLUMAT JAWATAN MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN (JAWATAN STANDARD) Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Skim Perkhidmatan. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN d) Senarai Nama Anggota dan Jawatan Sebenar berdasarkan Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI NAMA ANGGOTA DAN JAWATAN SEBENAR berdasarkan Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 86 . Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. Skim Perkhidmatan. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi.

Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 87 . Skim Perkhidmatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN AN e) Senarai Kekosongan Jawatan Sebenar berdasarkan Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI KEKOSONGAN JAWATAN SEBENAR berdasarkan Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki.

-Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik MAKLUMAT JAWATAN MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN ( JAWATAN STANDARD) berdasarkan Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 88 . Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. Skim Perkhidmatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN f) Maklumat Jawatan Mengikut Skim Perkhidmatan (Jawatan Standard) berdasarkan Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Isikan input Tahun. -Klik BUKU PERJAWATAN Klik PAPARAN SENARAI PERJAWATAN BERDASARKAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Klik PAUTAN NAMA AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BUKU PERJAWATAN a) Paparan Senarai Perjawatan Berdasarkan Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang SIMPAN. Klik butang CETAK Klik butang CETAK Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 89 . Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang KEMAS KINI Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BUKU PERJAWATAN b) Selenggara Senarai Perjawatan Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Ingin teruskan? Ya Klik butang CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 90 . -Klik BUKU PERJAWATAN Klik SELENGGARA SENARAI PERJAWATAN Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Tidak Klik PAUTAN NAMA AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN VI TEMPLET PROFIL PENGGUNA MODUL DATA PERJAWATAN 91 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 92 .

Kerajaan Negeri. Direktori Kerajaan. Contoh : Cawangan Pentadbiran. Profil Perkhidmatan dan Sandangan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL DATA PERJAWATAN PROFIL PENGGUNA LAMPIRAN VI ED-SPP062008 KETERANGAN AM PROFIL PENGGUNA Objektif Keterangan Am ini menerangkan: • • • • Peranan yang dipegang oleh Pengguna bagi sesuatu modul Kebenaran capaian kepada modul yang tertentu Kebenaran capaian kepada skrin tertentu Kebenaran capaian kepada fungsi tertentu Kebenaran-kebenaran tertentu yang diberikan kepada Pengguna bagi membolehkannya beliau melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pengguna Sasaran Borang ini mesti dilengkapkan oleh semua pengguna dan diselaraskan oleh Ketua Jabatan Nama . Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Jawatan Sebenar Semua Jawatan Sebenar yang wujud dalam sesuatu Organisasi. Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja. Kumpulan. Faedah & Ganjaran. Tambahsentara. Pengurusan Prestasi. Modul Modul yang terdapat di dalam HRMIS adalah seperti berikut: Pengurusan Rekod Peribadi. Formulasi & Penilaian Strategi dan Pengurusan Saraan.Nombor Kad Pengenalan Baru bagi warganegara Malaysia atau penduduk tetap Malaysia dan Nombor Pasport bagi bukan warganegara Malaysia Nama Agensi Nama penuh Kementerian. Fungsi Menu Fungsi yang boleh dilakukan oleh sesuatu Peranan di dalam sesuatu modul. Perolehan Sumber Manusia. Sekuriti. Peranan Peranan yang dipegang oleh Pengguna yang membolehkan beliau menggunakan sistem. Perkhidmatan Maklumat. 93 . Aliran Kerja. Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan di mana pengguna ditugaskan. Jabatan. Data Perjawatan. Pembangunan. dengan tugas dan tanggungjawab tertentu kecuali Jawatan Sebenar yang berstatus Simpanan Latihan. Penilaian Kompetensi. Pengurusan Kerjaya. Penamatan Perkhidmatan.Nama Pengguna (seperti di dalam Kad Pengenalan atau Pasport) Nombor Kad Pengenalan Baru / Nombor Pasport .

D Melihat Struktur Organisasi dan menyelenggara data-data sesuatu Unit Organisasi. KETERANGAN PERANAN (Description Of Roles) Menyelenggara data-data mengenai sesebuah Jawatankuasa. Menyelenggara data-data mengenai Jawatan Sebenar dalam sesbuah organisasi. PASPORT: ________________________________ NAMA AGENSI JAWATAN SEBENAR : ________________________________ : _____________________________ Sila tandakan (√ )pada kotak MODUL (Module) Data Perjawatan yang berkenaan. Aktiviti atau fungsi yang dijalankan oleh sebuah Unit Organisasi. FUNGSI MENU (Menu Function) > Jawatankuasa (Commitee) PERANAN (Roles) Committee Administrator Organizational Specialist (ED) Data Perjawatan > Struktur Organisasi > Selenggara Unit Organisasi > Seleggara Aktiviti Organisasi > Buku Perjawatan > Jawatan Sebenar (Actual Position) Data Perjawatan Manpower Analyst (ED) Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan System Administrator (Scheme) > Rujukan Data Perjawatan > Status Keutamaan > Status Perkhidmatan System Administrator (Salary Grade) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Gred Gaji. > Rujukan Data Perjawatan > Jenis Perkhidmatan > Kategori Gred Gaji > Status Gred Gaji 94 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL DATA PERJAWATAN PROFIL PENGGUNA Untuk diisi oleh Pengguna NAMA LAMPIRAN VI ED-SPP062008 : ________________________________ KAD PENGENALAN BARU/NO. Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Skim Perkhidmatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL (Module) Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan PERANAN (Roles) System Administrator (Business Unit) KETERANGAN PERANAN (Description Of Roles) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Unit Organisasi. > Rujukan Data Perjawatan > Jawatan dalam Jawatankuasa Scheme Specialist Menyelenggara data-data mengenai kumpulan. > Skim Perkhidmatan > Kumpulan Perkhimatan > Klasifikasi Perkhidmatan 95 . System Administrator (Actual Position) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Jawatan Sebenar. > Rujukan Data Perjawatan > Petunjuk Prestasi Utama > Kategori Sumber Logistik > Definisi Sumber Logistik > Kategori Skop Bidang Kuasa > Bidang Hasil Utama > Kategori Kompetensi > Keperluan Kompetensi > Definisi Kompetensi > Rujukan Kriteria > Status Jawatan Standard > Rujukan Data Perjawatan > Kategori Aktiviti Organisasi > Status Aktiviti Organisasi Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan System Administrator (Business Activity) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Aktiviti Organisasi. klasifikasi dan skim perkhidmatan. FUNGSI MENU (Menu Function) > Rujukan Data Perjawatan > Kategori Unit Organisasi > Status Unit Organisasi > Nama Kumpulan Agensi > Unit Organisasi System Administrator (Standard Position) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Jawatan Standard. > Rujukan Data Perjawatan > Status Jawatan Sebenar > Status Bekalan Jawatan Sebenar > Kod OS Jawatan Sebenar > Kekosongan Jawatan Sebenar > Pembekal Kader Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Data Perjawatan System Administrator (Committee) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Jawatankuasa.

… Tarikh:…………. Data Perjawatan Super Manpower Analyst > Jawatan Sebenar (Actual Position) Nota: Setiap pengguna yang sah akan diberi peranan Record Editor secara default Pengguna: Pentadbir Sistem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama: …………………………………………………… Nama :……………. FUNGSI MENU (Menu Function) > Gred Gaji (Salary Grade) > Jawatan Standard > Tugas > Keperluan Kompetensi > Sumber Logistik > Skop Bidang Kuasa > Bidang Hasil Utama > Petunjuk Prestasi Utama > Kriteria > Struktur Organisasi > Selenggara Unit Organisasi > Selenggara Aktiviti Organisasi > Buku Perjawatan Data Perjawatan Super Organizational Development Specialist Melihat Struktur Organisasi dan menyelenggara data-data sesuatu Unit Organisasi.…………………………………… Tarikh……………………………………………. Menyelenggara data-data mengenai jawatan sebenar.…. Aktiviti atau fungsi (keseluruhan-‘cross agency’) yang dijalankan oleh sebuah Unit Organisasi..Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL (Module) Data Perjawatan Data Perjawatan PERANAN (Roles) Remuneration Specialist (ED) Standard Position Specialist KETERANGAN PERANAN (Description Of Roles) Menyelenggara data-data mengenai gred gaji. Menyelenggara data-data mengenai jawatan sebenar dalam sesebuah organisasi (keseluruhan-‘cross agency’)..……………………………………… 96 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful