PANDUAN PELAKSANAAN

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)

MODUL DATA PERJAWATAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA MAC 2008 : VERSI F1.0

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

PANDUAN PELAKSANAAN

MODUL DATA PERJAWATAN

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

ii

Sehingga kini. Pelaksanaan HRMIS dapat menyumbang ke arah membina persekitaran pembelajaran berterusan di kalangan warga perkhidmatan awam. struktur organisasi. jawatan sebenar.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PRAKATA                 Salah satu strategi pengurusan sumber manusia dalam perkhidmatan awam hari ini secara langsung memerlukan setiap penjawat awam membuat perubahan minda dan cara bekerja. memohon menduduki penilaian tahap kecekapan. Dengan menggunakan modul ini agensi dapat memastikan maklumat yang terdapat mengenai perjawatan adalah tepat dan terkini. HRMIS menyediakan fungsi layan diri yang membolehkan semua penjawat awam melakukan sendiri fungsi-fungsi seperti mengemas kini data peribadi. memohon untuk menghadiri program latihan. Penjawat awam kini telah menerima hakikat bahawa kemudahan ICT adalah merupakan enabler kepada penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. memohon cuti dan membuat tuntutan perjalanan. Walau bagaimanapun mereka perlu melalui proses pembelajaran dan latihan serta komitmen yang tinggi untuk menggunakan sistem yang disediakan. Antara yang paling ketara ialah perubahan yang berlaku hasil pelaksanaan ICT dalam sektor awam. impak kebanyakan aplikasi ICT sedia ada dalam bidang pengurusan sumber manusia sektor awam tidak menyeluruh kepada semua penjawat awam. Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan ini telah disediakan sebagai bahan rujukan utama agensi sektor awam yang menggunakan aplikasi HRMIS dalam proses pengurusan maklumat perjawatan di dalam perkhidmatan awam. Penyimpanan data organisasi dan perjawatan berpusat yang standard di semua agensi sektor awam memudahkan analisis tentang perjawatan serta memastikan ketepatan maklumat mengenai struktur organisasi dan perjawatan menerusi ‘single entry’. jawatan standard. 7 Mac 2008   iii . keterangan tugas sesuatu jawatan. Sukacita saya menyarankan agar agensi dapat memanfaatkan panduan ini sewajarnya bagi membantu pelaksanaan modul ini. tahap kompetensi jawatan dan bidang hasil utama (key result areas) jawatan. Di antara maklumatmaklumat yang disimpan termasuk skim perkhidmatan. Di sinilah terletaknya keistimewaan aplikasi HRMIS yang mana penggunaannya melibatkan semua penjawat awam serta keseluruhan aspek pengurusan sumber manusia.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan                                                                                         iv .

...................Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KANDUNGAN   PRAKATA ............................................... ISTILAH........................................ SENARAI LAMPIRAN ............................ TUJUAN ....................................................................….............................................................................................…................................................................ PENUTUP ………………………………………………………………………….......... STRATEGI PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN ................................................................................ iii v vi 1 1 LATAR BELAKANG .............................................. PERANAN PENTADBIR DALAM MODUL MODUL DATA PERJAWATAN................................. KANDUNGAN .…................................................................ 2 ELEMEN-ELEMEN DATA PERJAWATAN......................................................................…...................................................…...................................... ….... LAMPIRAN 3 4 8 10 20 21 24 24 v .................. TANGGUNGJAWAB PENTADBIR MODUL DATA PERJAWATAN .................... LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN ......................................... ALIRAN PROSES MODUL DATA PERJAWATAN ............... FUNGSI DALAM MODUL DATA PERJAWATAN.....................................................................

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SENARAI LAMPIRAN Lampiran I : Elemen Dalam Modul Data Perjawatan Lampiran II : Istilah-istilah Waran Perjawatan dan Surat Kelulusan Perjawatan Senarai Rujukan Data Perjawatan Lampiran III : Lampiran IV : Garis Panduan Pembentukan Jawatan Standard Di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Aliran Proses Penggunaan Modul Data Perjawatan Lampiran V : Lampiran VI : Templet Profil Pengguna Modul Data Perjawatan vi .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PANDUAN PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN vii .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan viii .

Hubungan di antara suatu unit organisasi dengan yang lain mewujudkan suatu struktur organisasi. berikut: (a) PSM (b) Pemilik Kompetensi (c) Jawatan Sebenar : Pengurusan Sumber Manusia : Penjawat Awam : Jawatan yang disandang oleh Pemilik Kompetensi dan dikenal pasti menurut lokasi jawatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan TUJUAN 1. : Satu kumpulan Jawatan Sebenar dalam satu skim perkhidmatan yang mempunyai persamaan dari segi gred dan bidang pengkhususan. struktur organisasi. dan perjawatan melalui aplikasi HRMIS. (e) Unit Organisasi : Entiti organisasi yang diwujudkan dengan objektif dan tanggungjawab tertentu. ISTILAH 2. : Ketua bagi sesuatu Skim Perkhidmatan : Skop kuasa sesuatu jawatan atau unit organisasi bagi membuat keputusan dalam Istilah-istilah yang digunapakai dalam panduan ini mempunyai maksud seperti (d) Jawatan Standard (f) Aktiviti Organisasi (g) Ketua Perkhidmatan (h) Skop Bidang Kuasa 1 . : Program dan kegiatan-kegiatan rasmi yang dilaksanakan oleh sesebuah unit organisasi sektor awam. Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai langkah-langkah bagi melaksanakan Modul Data Perjawatan serta aliran proses menyelenggara data aktiviti organisasi.

Sesuatu jawatan standard atau unit organisasi akan mempunyai beberapa bidang hasil utama yang ditentukan. Sebagai contoh seseorang pegawai yang menyandang sesuatu jawatan membenarkan pegawai tersebut meluluskan projek tidak melebih had kuasa tersebut. (j) Petunjuk Prestasi Utama (k) Keperluan Kompetensi LATAR BELAKANG 3. jawatan standard. Satu set petunjuk prestasi utama akan ditentukan untuk penilaian prestasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan beberapa urusan seperti Kewangan. kuantiti. kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas bagi setiap gred jawatan. Di antara maklumat-maklumat yang disimpan termasuk skim perkhidmatan. Ia diukur dari segi masa. pembelajaran. misalnya sehingga RM5. jawatan sebenar. : Tingkah laku. Modul Data Perjawatan adalah salah satu modul aplikasi HRMIS yang menyimpan data asas berkaitan dengan perjawatan di dalam perkhidmatan awam. (i) Bidang Hasil Utama : Bidang tanggungjawab sesuatu jawatan atau unit organisasi yang merangkumi kewangan.000. keterangan tugas sesuatu jawatan. Pembelian dan Perolehan. perkhidmatan pelanggan. : Jadual yang digunakan untuk menilai prestasi Pemilik Kompetensi atau unit organisasi. tahap kompetensi jawatan. proses dan teknikal. bidang hasil utama (key result areas) dan sumber logistik yang diperlukan oleh seseorang Pemilik Kompetensi apabila menyandang sesuatu jawatan. kualiti dan kos. 2 . struktur organisasi.

Skop Bidang Kuasa iii. Unit Organisasi ii. Jawatan Standard v. Aktiviti Organisasi iii. Gred Gaji c) Elemen berkaitan Jawatan i. 5. Penyimpanan data organisasi dan perjawatan berpusat yang standard di semua agensi sektor awam memudahkan analisis tentang perjawatan serta memastikan ketepatan maklumat mengenai struktur organisasi dan perjawatan menerusi ‘single entry’. Bidang Hasil Utama (Key Result Areas) 3 . ELEMEN-ELEMEN DATA PERJAWATAN 6. Skim Perkhidmatan ii. Kriteria vi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 4. Kumpulan Perkhidmatan iii. Jawatan Sebenar iv. Sumber Logistik iv. Jawatankuasa b) Elemen berkaitan Perkhidmatan i. Klasifikasi Perkhidmatan iv. Modul Data Perjawatan ini juga berfungsi sebagai rujukan kepada modul-modul lain apabila sesuatu transaksi sumber manusia hendak dilaksanakan oleh penguruspengurus sumber manusia melalui HRMIS. Keperluan Kompetensi v. Tugas ii. Modul Data Perjawatan mengandungi maklumat-maklumat berkaitan organisasi dan juga perjawatan yang boleh dibahagikan kepada empat kategori: a) Elemen berkaitan Organisasi i.

1. FUNGSI DALAM MODUL DATA PERJAWATAN 8. FUNGSI Selenggara Jadual Rujukan KETERANGAN Pentadbir Sistem (Skim. Keterangan mengenai elemen serta contoh-contoh bagi setiap elemen di dalam Modul Data Perjawatan seperti dalam Lampiran I. Maklumat terperinci termasuk Jawatan Sebenar di dalam sesuatu Aktiviti atau Unit Organisasi serta Pemilik Kompetensi yang sedang menyandang jawatan tersebut. Unit Organisasi. Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators) d) Elemen Rujukan 7. Jawatan Standard dan Jawatan Sebenar) di peringkat agensi pusat perlu menyelenggara senarai rujukan bagi memastikan nilai-nilai seperti skim perkhidmatan. jawatan terbuka dan sebagainya masih tertakluk kepada istilah-istilah yang diluluskan dalam Waran Perjawatan dan Surat Kelulusan Perjawatan seperti dalam Lampiran II. takrifan mengenai jawatan sama ada jawatan tetap. Jadual I: Fungsi-fungsi dalam Modul Data Perjawatan BIL. 2. matrik gaji dan jenis jawatan yang diselenggara di dalam Modul Data Perjawatan adalah tepat dan terkini. Gred Gaji. Modul Data Perjawatan mempunyai fungsi untuk mewujud dan mengemas kini elemen data perjawatan seperti dalam Jadual I. Operasi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist ED) memapar secara terperinci maklumat mengenai aktiviti dan juga struktur unit organisasi dalam bentuk ‘treeview’. Semasa menguruskan data perjawatan di agensi masing-masing.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan vii. Aktiviti Organisasi. Papar Aktiviti Organisasi dan Struktur Unit Organisasi 4 . jawatan sementara.

Operasi ini membolehkan Pakar Skim Perkhidmatan (Scheme Specialist) di Jabatan Perkhidmatan Awam menyelenggara maklumat mengenai sesuatu skim perkhidmatan seperti syarat-syarat skim. Fungsi ini membolehkan Pakar Skim Perkhidmatan (Scheme Specialist) di Jabatan Perkhidmatan Awam menyelenggara rekod mengenai Klasifikasi Perkhidmatan di dalam sektor awam. Selenggara Aktiviti Organisasi 9. Di antara fungsi yang boleh dilakukan adalah menambah dan mengemas kini Unit Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. FUNGSI Selenggara Kumpulan Perkhidmatan KETERANGAN Fungsi ini membolehkan Pakar Skim Perkhidmatan (Scheme Specialist) di Jabatan Perkhidmatan Awam menambah dan mengemas kini rekod mengenai sesuatu kumpulan perkhidmatan. Selenggara Turutan Pangkat Gred Gaji 8. Selenggara Unit Organisasi 5 . 3. Selenggara Skim Perkhidmatan 6. menambah dan 4. Pakar Saraan (Remuneration Specialist) yang menyelenggara turutan pangkat gred gaji mengikut kekananan boleh menentukan ketepatan paparan perjawatan di ‘treeview’ struktur organisasi. serta mengesahkan kewujudan aktiviti tersebut melalui dokumen sokongan yang telah dimasukkan dalam sistem. Fungsi yang membolehkan Pakar Saraan (Remuneration Specialist) di Jabatan Perkhidmtan Awam menyelenggara gred gaji di dalam sektor awam seperti menambah gred gaji baru atau mengemas kini dan menghapus maklumat mengenai gred gaji yang sedia ada. Selenggara Gred Gaji 7. Selenggara Klasifikasi Perkhidmatan 5. skim gred baru dan bidang yang berkaitan. Fungsi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist ED) di peringkat agensi pelaksana menyelenggarakan maklumat mengenai sesebuah Unit Organisasi yang terdapat di dalam agensi masing-masing. Fungsi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist ED) di peringkat agensi pelaksana menambah dan mengemas kini aktiviti organisasi.

tanggungjawab dan skop bidang kuasa di dalam sesebuah organisasi kerajaan. serta menyelenggarakan maklumat mengenai sesuatu jawatan standard dari segi keperluan kompetensi. Sekiranya berlaku kesilapan kod-kod unit organisasi. 10. Kemas kini Hubungan Data Perjawatan 6 . tugas. tugas. Pengguna yang memainkan peranan sebagai Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) di agensi pelaksana boleh melihat dan menyelenggarakan maklumat mengenai sesuatu Jawatan Sebenar dari segi keperluan kompetensi. Penjanaan Semula Kod BU/BA/AP 13. menyelenggarakan perkaitan Jawatan Sebenar dengan Jawatan Standard serta mengemas kini status kekosongan sesuatu jawatan. FUNGSI KETERANGAN mengemas kini lokasi Unit Organisasi serta menyelenggarakan beberapa maklumat mengenai organisasi tersebut seperti Bidang Hasil Utama. Di samping itu pengguna boleh menambah Jawatan Sebenar yang diluluskan dalam Waran Perjawatan. Fungsi ini membolehkan Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) membetulkan hubungan Jawatan Sebenar dengan Jawatan Standard dan Skim Perkhidmatan. Selenggara Jawatan Standard Fungsi ini membolehkan Pakar Jawatan Standard (Standard Position Specialist) mewujudkan Jawatan Standard baru. petunjuk utama prestasi. tanggungjawab dan skop bidang kuasa di dalam sesebuah organisasi. 11. pengguna yang memainkan peranan sebagai Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) boleh menjana semula kod-kod tersebut melalui sistem.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. petunjuk utama prestasi. bidang hasil utama. Selenggara Jawatan Sebenar 12. aktiviti organisasi dan juga jawatan sebenar semasa penyediaan data asas HRMIS. bidang hasil utama. Petunjuk Prestasi Utama dan Hubungan Unit Dengan Aktiviti Organisasi di agensi berkaitan.

Di antara Jawatankuasa yang boleh di selenggara termasuk Jawatankuasa Kerja yang mengkaji keperluan perjawatan/penstrukturan organisasi dan hal-hal lain berkaitan dengan perjawatan. FUNGSI Laporan Perjawatan KETERANGAN Fungsi yang membolehkan Pentadbir Laporan (Report Administrator – ED) melihat Laporan Perjawatan seperti senarai Pemilik Kompetensi dan Jawatan Sebenar. maklumat perjawatan mengikut skim perkhidmatan serta senarai jawatan yang diluluskan di dalam Senarai Perjawatan. Selenggara Turutan Aktiviti Organisasi 18. Bagi memudahkan pengemaskinian maklumat Jawatan Sebenar yang mempunyai gred minima dan maksima yang sama serta penyelia dan Ketua Jabatan yang sama. 14. Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) boleh memaparkan dan menyelenggarakan jawatan sebenar di dalam sesebuah organisasi seperti mana yang telah diluluskan di dalam Waran Perjawatan. Selenggara Turutan Unit Organisasi 17. Maklumat mengenai jawatankuasa yang ditubuhkan di agensi boleh di selenggara melalui fungsi ini. senarai kekosongan Jawatan Sebenar. Buku Perjawatan 16. Pentadbir Jawatankuasa boleh menambah dan mengemas kini Jawatankuasa serta menyelenggarakan keahlian Jawatankuasa yang ditubuhkan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. Selenggara Jawatankuasa 19. Senarai perjawatan boleh dijana melalui fungsi ini. Fungsi ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist – ED) di peringkat agensi pelaksana menyelenggarakan turutan atau kedudukan aktiviti organisasi mengikut Senarai Perjawatan. Fungsi ini telah dibangunkan bagi membolehkan Pakar Keperluan Sumber Manusia (Manpower Analyst) 15. Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar secara pukal 7 . Kemudahan ini membolehkan Pakar Pembangunan Organisasi (Organisational Development Specialist – ED) di peringkat agensi pelaksana menyelenggarakan turutan atau kedudukan unit/cawangan di dalam struktur organisasi agensi masing-masing.

FUNGSI PERANAN AGENSI PENTADBIR 1. Pentadbir Modul Data Perjawatan adalah terdiri daripada beberapa kategori pentadbir di peringkat agensi pusat dan juga agensi pelaksana yang bertanggunjawab mengendalikan fungsi-fungsi tertentu. Selenggara Jadual Rujukan • Pentadbir Sistem (Skim) • Pentadbir Sistem (Gred Gaji) • Pentadbir Sistem (Unit Organisasi) • Pentadbir Sistem (Jawatan Standard) • Pentadbir Sistem (Aktiviti Organisasi) • Pentadbir Sistem (Jawatan Sebenar) • Pentadbir Sistem (Jawatankuasa) Pakar Skim Perkhidmatan Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO). kini PERANAN PENTADBIR DALAM MODUL DATA PERJAWATAN 9.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. Penerangan mengenai setiap kategori pentadbir adalah seperti di Jadual II berikut: Jadual II: Fungsi dan Peranan Pentadbir Modul Data Perjawatan BIL. Pakar Saraan BGE di JPA sebagai agensi pusat 8 . dan Bahagian Gaji dan Elaun (BGE) di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebagai agensi pusat 2. • Selenggara Kumpulan Perkhidmatan • Selenggara Klasifikasi Perkhidmatan • Selenggara Skim Perkhidmatan • Selenggara Gred Gaji • Selenggara Turutan Pangkat Gred Gaji BPO di JPA sebagai agensi pusat 3. FUNGSI KETERANGAN di peringkat agensi pelaksana mengemas maklumat Jawatan Sebenar secara pukal.

FUNGSI PERANAN AGENSI PENTADBIR 4. • Selenggara Jawatan Sebenar • Penjanaan Semula Kod BU/BA/AP • Kemas kini Hubungan Data Perjawatan • Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar secara pukal • Buku Perjawatan Selenggara Jawatankuasa Pakar Keperluan Sumber Manusia Peringkat Agensi (Manpower Analyst) 7. Pentadbir Jawatankuasa • BPO di JPA sebagai agensi pusat • Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana • BPO di JPA sebagai agensi pusat • Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 8. Laporan Perjawatan Pentadbir Laporan 9 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. Pakar Jawatan Standard • Bahagian Perkhidmatan di JPA sebagai Ketua Perkhidmatan bagi skim gunasama • Semua Ketua Perkhidmatan bagi skim perkhidmatan yang berkaitan • Unit Sumber Manusia (Perjawatan) di agensiagensi pelaksana 6. • Selenggara Aktiviti Organisasi • Selenggara Unit Organisasi • Selenggara Turutan Aktiviti Organisasi • Selenggara Turutan Unit Organisasi Selenggara Jawatan Standard Pakar Pembangunan Organisasi Peringkat Agensi untuk Unit Organisasi dan Aktiviti Organisasi Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensiagensi pelaksana 5.

Pengurusan Modul Data Perjawatan melibatkan 3 peringkat yang utama iaitu peringkat agensi pusat.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan ALIRAN PROSES MODUL DATA PERJAWATAN 10. Pewujudan elemen-elemen baru adalah tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa pada masa tersebut. Skim Perkhidmatan Baru serta menghubungkaitkan Gred Gaji dengan Skim Perkhidmatan yang baru diwujudkan. Rajah I: Aliran Proses Untuk Mewujudkan Elemen-Elemen Data Perjawatan FUNGSI DAN TURUTAN PEWUJUDAN ELEMEN-ELEMEN DATA PERJAWATAN Wujudkan Klasifikasi Perkhidmatan Wujudkan Gred Gaji AGENSI PUSAT Padankan Gred ke Skim Wujudkan Skim Perkhidmatan Wujudkan Jawatan Standard (oleh Ketua Perkhidmatan) AGENSI PELAKSANA Wujudkan Senarai Rujukan Wujudkan Kumpulan Perkhidmatan Wujudkan Jawatan Sebenar Wujudkan Unit Organisasi Wujudkan Aktiviti Organisasi 10 . Pentadbir Sistem boleh mewujudkan di dalam aplikasi HRMIS Kumpulan Perkhidmatan Baru. Fungsi dan turutan pewujudan elemen-elemen data perjawatan adalah seperti dalam Rajah I. Pentadbir Sistem di agensi pusat adalah bertanggungjawab menyelenggarakan Jadual Rujukan seperti dalam Lampiran III. Ketua Perkhidmatan dan agensi pelaksana. Gred Gaji Baru. Bagi elemen data perjawatan yang berkaitan dengan perkhidmatan. Klasifikasi Perkhidmatan Baru.

Rajah II: Proses Mewujud dan Menyelenggarakan Jawatan Standard MEWUJUDKAN JAWATAN STANDARD Mula Mula Cari Skim Perkhidmatan Teruskan Untuk Menambah Jawatan Standard Tambah Jawatan Standard Tamat KEMAS KINI JAWATAN STANDARD Mula Cari Jawatan Standard Kemas Kini Jawatan Standard Hantar Maklumat Untuk Kemas Kini Tamat 12. Jabatan Perkhidmatan Awam seperti dalam Lampiran IV. Aliran proses mewujud dan menyelenggarakan Jawatan Standard seperti dalam Rajah II di bawah. Pengurus Sumber Manusia di peringkat agensi pelaksana boleh mewujud dan menyelenggarakan Unit Organisasi. Aktiviti Organisasi. Ketua Perkhidmatan akan mewujud dan menyelenggarakan Jawatan Standard Pewujudan Jawatan Standard perlu merujuk bagi perkhidmatan masing-masing. 11 . kepada Garis Panduan Pembentukan Jawatan Standard Di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 11. Jawatan Sebenar dan Jawatankuasa di agensi masing-masing. Data mengenai organisasi dan perjawatan agensi yang telah dimuatkan ke dalam pangkalan data HRMIS perlu disemak dan dikemas kini melalui fungsi selenggara seperti berikut: i) Selenggara Aktiviti Organisasi Fungsi tambah aktiviti baru dan mengemas kini aktiviti sedia ada boleh dibuat berdasarkan kepada aliran proses Selenggara Aktiviti Organisasi seperti dalam Rajah III.

nama dsb. Fungsi menyusun atur turutan paparan Aktiviti Organisasi boleh dibuat mengikut aliran proses seperti dalam Rajah IV. aktiviti organisasi Tamat FUNGSI KEMAS KINI Kemas Kini Status Aktiviti Organisasi Tamat Mula Cari Aktiviti Organisasi Kemas Kini Kewujudan/ Sejarah Aktiviti Organisasi Kemas Kini Dokumen Sokongan Hapus Aktiviti Organisasi ii) Selenggara Turutan Paparan Aktiviti Organisasi Paparan Aktiviti Organisasi yang telah dimuat naik di dalam HRMIS boleh disusun semula mengikut keutamaan agensi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah III: Aliran Proses Selenggara Aktiviti Organisasi FUNGSI TAMBAH Mula Tambah Aktiviti Baru Organisasi Masukkan maklumat kod. 12 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah IV: Menyusun Atur Turutan Paparan Aktiviti Organisasi FUNGSI SELENGGARA TURUTAN Mula Cari Aktiviti Organisasi Induk Masukkan maklumat kod. aktiviti organisasi Kemas Kini Tamat iii) Selenggara Unit Organisasi Fungsi tambah Unit Organisasi Baru dan mengemas kini maklumat Unit Organisasi sedia ada boleh dibuat berdasarkan kepada aliran proses Selenggara Unit Organisasi seperti dalam Rajah V dan Rajah VI. Rajah V: Fungsi Tambah dan Hapus Unit Organisasi Melalui HRMIS FUNGSI TAMBAH Mula Tambah Unit Organisasi Baru Tetapkan Turutan Dari Senarai Unit Organisasi Tamat FUNGSI HAPUS Mula Cari Unit Organisasi Hapus Unit Organisasi Baru Tamat 13 . nama dsb.

Fungsi Menyusun atur Turutan Paparan Unit Organisasi boleh dibuat mengikut aliran proses seperti dalam Rajah VII.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah VI: Fungsi Mengemas kini Maklumat Unit Organisasi iv) FUNGSI Selenggara FUNGSI TAMBAH KEMAS KINI Turutan Paparan Unit Organisasi Kemas Kini Status Unit Organisasi Mula Cari Unit Organisasi Kemas Kini Kewujudan/Sejarah Unit Organisasi Kemas Kini Dokumen Sokongan Kemas Kini Alamat Unit Organisasi Tamat Kemas Kini Bidang Hasil Utama Kemas Kini Petunjuk Prestasi Utama iv) Selenggara Turutan Paparan struktur unit organisasi boleh disusun semula selepas dimuat naik ke dalam HRMIS mengikut keutamaan yang ditetapkan oleh agensi masing-masing. Rajah VII: Menyusun Atur Turutan Paparan Unit Organisasi FUNGSI SELENGGARA TURUTAN Mula Cari Unit Organisasi Induk Tetapkan Turutan Dari Senarai Unit Organisasi Kemas Kini Tamat 14 .

Pegawai Penyelia dsb. hapus dan mansuhkan jawatan serta mengemas kini maklumat perjawatan sedia ada boleh dibuat berdasarkan kepada aliran proses Selenggara Data Perjawatan seperti dalam Rajah VIII dan Rajah IX. Tamat Mula Cari Jawatan Sebenar Kemas Kini Jawatan Sebenar Kemas Kini Dokumen Sokongan (Waran/Surat Kuasa) Kemas Kini Alamat Unit Organisasi Kemas Kini Bidang Hasil Utama FUNGSI KEMAS KINI Kemas Kini Petunjuk Prestasi Utama 15 . Rajah VIII: Selenggara Perjawatan FUNGSI TAMBAH Rajah IX: Mengemaskini Maklumat Perjawatan Cari Aktiviti Organisasi Cari Jawatan Standard Tambah Jawatan Sebenar Tamat Mula Cari Unit Organisasi FUNGSI HAPUS Mula Cari Jawatan Sebenar Kemas Kini Kewujudan/ Sejarah Tarikh Status Jawatan Sebenar Tambah Status Jawatan Sebenar Baru (Mansuh/ Hapus) Tamat Rajah IX: Mengemas kini Maklumat Perjawatan Kemas Kini Gred Jawatan. Status Bekalan. pinda.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan v) Selenggara Perjawatan Fungsi tambah.

keselamatan dan sebagainya. Rajah X: Penjanaan Semula Kod PENJANAAN SEMULA KOD BU dan BA tersebut. 16 . Mula Cari Semula Unit /Aktiviti Organisasi Tentukan Kod Baru Unit/ Aktiviti Organisasi Sahkan Penerimaan Kod Baru Dengan Fungsi Hantar Tamat PENJANAAN SEMULA KOD AP DAN SP Mula Cari Jawatan Sebenar/ Jawatan Standard Berkaitan Pilih Senarai Paparan Kod ‘Tidak Padan’ Tentukan Kod Jawatan Sebenar/ Jawatan Standard Yang Hendak Dijana Semula Sahkan Penerimaan Kod Baru Dengan Fungsi Hantar Tamat vii) Kemas kini Hubungan Data Perjawatan Setiap skim perkhidmatan dikaitkan dengan kumpulan dan klasifikasi perkhidmatan di dalam aplikasi HRMIS bagi menunjukkan secara kelompok sama ada jawatan tersebut adalah dari kumpulan pengurusan dan professional ataupun kumpulan sokongan. dan. Aktiviti Organisasi dan Data Perjawatan (BU/BA/AP) Kesilapan kod-kod Unit Organisasi. sosial. tadbir dan diplomatik. Perhubungan antara Jawatan Sebenar dan Jawatan Standard boleh memberi maklumat secara kelompok mengenai bidang pengkhususan sesuatu jawatan. Aktiviti Organisasi dan juga Jawatan Sebenar semasa penyediaan data asas HRMIS boleh diperbetulkan melalui sistem dengan fungsi proses penjanaan semula kod-kod Aliran proses penjanaan semula kod adalah seperti dalam Rajah X.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan vi) Penjanaan Semula Kod Unit Organisasi. juga sama ada ia adalah dari bidang sistem maklumat.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

tugas, kompetensi, bidang hasil utama dan juga kriteria untuk pengambilan, lantikan dan kenaikan pangkat bagi jawatan tersebut. Sekiranya proses

perkaitan adalah kurang tepat semasa penyediaan data asas HRMIS, agensi boleh membetulkan hubungan tersebut melalui aliran proses seperti dalam Rajah XI.

Rajah XI: Selenggara Hubungan Data Perjawatan

HUBUNGAN SKIM PERKHIDMATAN DENGAN KLASIFIKASI/KUMPULAN PERKHIDMATAN

Mula

Cari skim perkhidmatan yang hendak diselenggara

Pilih Klasifikasi Perkhidmatan yang dicadangkan

Pilih Kumpulan Perkhidmatan yang dicadangkan

Tamat

HUBUNGAN JAWATAN STANDARD DENGAN JAWATAN SEBENAR

Mula

Cari Jawatan Standard Berkaitan

Pilih Jawatan Standard yang akan dihubungkan kepada Jawatan Sebenar

Selenggara Kod Jawatan Sebenar

Sahkan penerimaan cadangan Kod Baru Jawatan Sebenar

Tamat

viii)

Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar Secara Pukal Jawatan Sebenar yang mempunyai gred minima dan maksima yang

sama, penyelia dan Ketua Jabatan yang sama boleh dikemas kini secara pukal mengikut aliran proses seperti dalam Rajah XII.

17

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

Rajah XII: Kemas kini Maklumat Jawatan Sebenar secara Pukal
FUNGSI FUNGSI TAMBAH KEMAS KINI

Gred Gaji Minima Kemas Kini Gred Gaji Jawatan Gred Gaji Maksimum

Mula

Cari Jawatan Sebenar

Tamat

Kemas Kini Pegawai Penyelia

Kemas Kini Ketua Jabatan

Kemas Kini Pembekal

ix)

Buku Perjawatan

Senarai perjawatan boleh diperolehi melalui proses penjanaan buku perjawatan mengikut aliran proses seperti dalam Rajah XIII. Rajah XIII: Penjanaan Senarai Perjawatan

FUNGSI MENJANA BUKU PERJAWATAN

Mula

Cari Aktiviti Organisasi

Menjana Senarai Perjawatan

Tamat

x)

18

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

x)

Selenggara Jawatankuasa Maklumat mengenai jawatankuasa yang ditubuhkan di agensi boleh

diselenggara melalui fungsi ini mengikut aliran proses seperti dalam Rajah XIV. Rajah XIV: Selenggara Jawatankuasa
FUNGSI TAMBAH Wujudkan Jawatankuasa Baru Masukkan Ahli-Ahli Jawatankuasa

Mula

Tamat

FUNGSI SELENGGARA

Mula

Cari Jawatankuasa

Kemas Kini Maklumat/Keahlian Jawatankuasa

Tamat

xi)

Selenggara Laporan Perjawatan

Laporan Perjawatan seperti senarai Pemilik Kompetensi dan jawatan sebenar, senarai kekosongan jawatan sebenar, maklumat perjawatan mengikut skim perkhidmatan serta senarai jawatan yang diluluskan di dalam Senarai Perjawatan boleh diselenggara melalui aliran proses seperti dalam Rajah XV.

Rajah XV: Selenggara Laporan Perjawatan
FUNGSI MENJANA LAPORAN PERJAWATAN

Mula

Kenal Pasti Laporan Perjawatan Yang Diperlukan

Cari Unit Organisasi

Menjana Laporan Perjawatan

Tamat

19

Pentadbir Modul peringkat pusat bertanggungjawab mewujud/mengemas kini perkara-perkara berikut dalam aplikasi HRMIS selaras dengan peraturan dan peruntukan semasa: a) Elemen Jadual Rujukan b) Kumpulan Perkhidmatan c) Klasifikasi Perkhidmatan d) Gred Gaji e) Skim Perkhidmatan f) Hubungkait Gred Gaji dengan Skim Perkhidmatan 14. Pentadbir Modul peringkat agensi pelaksana bertanggungjawab melakukan aktiviti pengemaskinian seperti berikut mengikut waran perjawatan dan peraturan semasa yang berkuat kuasa: a) Jawatan Sebenar b) Jawatankuasa c) Aktiviti Organisasi d) Struktur Organisasi e) Hubungkait Jawatan Sebenar dengan Jawatan Standard 15. Setiap agensi perlu melengkapkan maklumat Jawatan Sebenar seperti berikut: a) Gred Gaji minima dan maksima b) Tugas c) Skop bidang kuasa d) Sumber logistik e) Keperluan kompetensi f) Kriteria g) Bidang hasil utama h) Petunjuk prestasi utama 20 . TANGGUNGJAWAB PENTADBIR MODUL DATA PERJAWATAN 13.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Carta aliran proses penggunaan Modul Data Perjawatan seperti dalam Lampiran V.

Pegawai yang dilantik perlu memastikan data mengenai organisasi. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN 18. Pentadbir Modul bagi fungsi Jawatan Standard ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan masing-masing. b) c) mewujudkan Jawatan Standard di dalam aplikasi HRMIS. perkhidmatan dan perjawatan sentiasa tepat dan kemas kini di agensi masing-masing mengikut Pekeliling Perkhidmatan. Senarai Perjawatan dan Waran Perjawatan yang berkuat kuasa. setiap agensi perlu melaksanakan langkah-langkah seperti yang dinyatakan dalam Jadual III berikut: 21 . Bagi memastikan Modul Data Perjawatan berjalan dengan lancar dan berkesan. Aktiviti mentadbir Jawatan Standard termasuk: a) mewujudkan senarai Jawatan Standard berdasarkan kepada garis panduan pewujudan Jawatan Standard yang telah disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. dan melengkapkan maklumat Jawatan Standard seperti berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) tugas skop bidang kuasa sumber logistik keperluan kompetensi kriteria bidang hasil utama vii) petunjuk prestasi utama 17.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 16.

JPA yang akan mentadbir Modul Data Perjawatan mengikut peranan seperti dalam Jadual II. Aktiviti pusat Organisasi. Unit Organisasi. 3. JPA TANGGUNG JAWAB • Tetapkan peranan Pentadbir Unit/Bahagian Modul Data Perjawatan peringkat PSM di agensi agensi pelaksana di Unit Perjawatan/Bahagian Perjawatan di agensi yang akan mentadbir Modul Data Perjawatan mengikut peranan seperti dalam Jadual II. Gred JPA sebagai agensi Gaji. Melengkapkan templet Profil Pengguna bagi penetapan peranan modul • Tetapkan peranan Pentadbir Modul Data Perjawatan peringkat pusat di Bahagian Pembangunan Organisasi. Jawatan Sebenar dan Jawatankuasa perlu menyemak dan mengemas kini jadual rujukan yang telah dimasukkan dalam aplikasi HRMIS Pegawai yang memegang peranan BPO di JPA Pakar Skim perlu menyemak dan sebagai agensi mengemas kini maklumat skim pusat perkhidmatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Jadual III: Langkah-langkah Melaksanakan Modul Data Perjawatan BIL LANGKAH TINDAKAN SEBELUM PELAKSANAAN Penetapan Peranan 1. Menyemak dan mengemas kini Jadual Rujukan Pentadbir Sistem yang berperanan BPO dan BGE di sebagai Pentadbir Sistem Skim. Jawatan Standard. Menyemak dan mengemas kini maklumat Skim Perkhidmatan 22 . Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan. (Templet Profil Pengguna seperti dalam Lampiran VI) SEMASA PELAKSANAAN Tindakan Agensi Pusat 2.

JPA bahawa data perjawatan telah lengkap Setiap agensi perlu mengesahkan dan Agensi pelaksana memaklumkan kepada Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat. senarai tugas. bidang kuasa. Melengkapkan dan mengemas kini maklumat perjawatan agensi Bahagian/Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 9. bidang hasil utama dan sebagainya perlu dilakukan sekiranya berlaku apa-apa perubahan Bahagian/Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 6. Agensi pelaksana memaklumkan kepada Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat. Pegawai yang memegang peranan Pakar Keperluan Sumber Manusia Peringkat Agensi (Manpower Analyst) perlu menyemak data perjawatan yang telah dimuat naik ke dalam pangkalan data HRMIS. LANGKAH Menyemak dan mengemas kini maklumat Gred Gaji Tindakan Agensi Pelaksana TINDAKAN Pegawai yang memegang peranan BGE di JPA Pakar Saraan perlu menyemak dan sebagai agensi mengemas kini maklumat gred gaji. pusat 5.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan TANGGUNG JAWAB BIL 4. 23 . Melengkapkan dan mengemas kini maklumat Aktiviti Organisasi Pegawai yang memegang peranan Pakar Pembangunan Organisasi peringkat agensi pelaksana perlu menyemak dan mengemas kini datadata Aktiviti Organisasi yang telah dimuat naik ke dalam pangkalan data HRMIS. Melengkapkan dan mengemas kini maklumat Unit Organisasi Bahagian/Unit Sumber Manusia (Pembangunan Organisasi) di agensi pelaksana 7. Pegawai yang memegang peranan Pakar Pembangunan Organisasi peringkat agensi pelaksana perlu menyemak dan mengemas kini datadata Unit Organisasi yang telah dimuat naik ke dalam pangkalan data HRMIS. Pengemaskinian data perjawatan mengikut waran perjawatan dan maklumat bagi setiap Jawatan Sebenar seperti gred jawatan. JPA bahawa data perjawatan telah lengkap bagi membolehkan pelaksanaan modul-modul aplikasi HRMIS yang lain diteruskan.

menyelia. Bagi melaksanakan Modul Data Perjawatan aplikasi HRMIS berdasarkan pelaksanaan dalam panduan ini. Modul Data Perjawatan merupakan modul yang mengandungi maklumat- maklumat asas yang berkaitan dengan struktur organisasi dan perjawatan agensi. dan (e) menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan Modul Data Perjawatan kepada Pasukan Pelaksanaan HRMIS di agensi. PENUTUP 20. Ketua-Ketua Agensi langkah-langkah bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berikut: (a) memastikan pegawai yang berperanan sebagai Pentadbir Sistem (Sekuriti) menetapkan peranan pentadbir-pentadbir Modul Data Perjawatan di dalam aplikasi HRMIS. (c) (d) menyelaraskan latihan pengguna Modul Data Perjawatan. 24 . Panduan ini menerangkan langkah-langkah pelaksanaan Modul Data Perjawatan bagi memastikan urusan pengendalian modul-modul seterusnya dapat beroperasi dengan sempurna dan berkesan di setiap agensi dan ia hendaklah dibaca bersama dengan dokumen Panduan Pengguna Modul Data Perjawatan. mengawal dan memantau pelaksanaan modul berkenaan. Ia mesti dilengkapkan terlebih dahulu sebelum modul dan submodul aplikasi HRMIS yang lain boleh beroperasi. (b) melibatkan pegawai-pegawai yang menguruskan data perjawatan agensi ke dalam Pasukan Teras (core team) semasa pelaksanaan modul ini di agensi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan STRATEGI PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN 19.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN I ELEMEN DALAM MODUL DATA PERJAWATAN 25 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 26 .

program pengurusan sumber manusia. Elemen yang mengumpul jawatanjawatan dan syarat-syarat lantikan. Unit Hasil. • 4. Maksud bekalan. Jawatan Standard • Pegawai Perubatan Pakar Ortopedik 5. 6. aktiviti kawalan penyakit berjangkit. Skim Perkhidmatan • Pegawai Teknologi Maklumat dan Pegawai Perubatan Kumpulan sokongan. 7.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran I ELEMEN DALAM MODUL DATA PERJAWATAN NO 1. • Jawatankuasa Kerja Mengkaji Keperluan Perjawatan peringkat agensi dan sebagainya. Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan sebagainya. • CONTOH Kementerian Kesihatan. Aktiviti atau fungsi yang dijalankan oleh sesebuah Unit Organisasi. ELEMEN Unit Organisasi PENERANGAN Unit organisasi di dalam sesebuah • agensi. Bahagian Saraan JPA. Jawatan Sebenar Jawatan yang disandang oleh Pemilik Kompetensi dan dikenalpasti menurut lokasi jawatan dan hanya boleh diisi oleh seorang Pemilik Kompetensi sahaja. • 27 . Aktiviti Organisasi 3. • Satu kumpulan jawatan sebenar dalam satu skim perkhidmatan yang mempunyai persamaan dari segi gred dan bidang pengkhususan. Hubungan di antara suatu Unit Organisasi dengan yang lain mewujudkan suatu struktur organisasi. Dianggotai oleh jawatan-jawatan sebenar. Ia mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam pengurusan sumber manusia. Kumpulan Perkhidmatan Elemen yang mengumpulkan skimskim perkhidmatan pada aras tertentu. berdasarkan kepada terma-terma tertentu. • Terletak di antara Skim Perkhidmatan dan Jawatan Sebenar. Pegawai Perubatan Pakar Ortopedik di HKL 2. Sekolah Menengah Sikamat dan sebagainya. Jawatankuasa Entiti yang mempunyai identiti yang unik dan formal.

Pentadbiran dan Diplomatik dan sebagainya. Sumber (dari segi peralatan fizikal. VU7 Elemen yang mengumpulkan skim-skim perkhidmatan pada klasifikasi tertentu. 28 . • Kawalan Kos. kemahiran dan kebolehan yang diperlukan untuk melaksanakan dengan jayanya tugastugas sesuatu jawatan. 11. “Berumur antara 25 hingga 45 tahun”. Keperluan Kompetensi 14. di mana pengurusan prestasi penyandang jawatan tersebut akan diberikan tumpuan. Tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh penyandang sesuatu Jawatan Sebenar. Elemen yang menerangkan kelayakan ganjaran seseorang Pemilik Kompetensi. atau akses kepada maklumat) yang diperlukan untuk melaksanakan dengan jayanya tugas-tugas. N11. Skop Bidang Kuasa Bidang dan had-had di mana penyandang sesuatu Jawatan Sebenar itu boleh membuat keputusan atau tindakan. Sumber Logistik 13. U3. 12. peralatan pertukangan. ELEMEN Klasifikasi Perkhidmatan PENERANGAN CONTOH • Klasifikasi Kesihatan dan Perubatan. Petunjuk-petunjuk yang digunakan untuk mengukur prestasi penyandang sesuatu jawatan. Kriteria Kriteria untuk lantikan. Gred Gaji • 10. F2. Khidmat Pelanggan. Peralatan komputer. 9. Kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi untuk mencapai sesuatu tahap berhubung dengan sesuatu Jawatan. Tugas Menyelenggara peralatan elektrik JKMNS. Bidang utama sesuatu jawatan. juga menerangkan tentang tahap sesuatu jawatan. Pengetahuan. merangka pelan penggantian jawatan kritikal bagi sesuatu skim. Petunjuk Prestasi Utama • Masa diambil untuk meluluskan permohonan pinjaman yang lengkap. Meluluskan perolehan peralatan komputer Ibu Pejabat MARA berjumlah tidak lebih RM 50 juta. Komunikasi Tahap 3 Pengurusan Tahap 4 dan sebagainya.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan NO 8. berdasarkan kepada bidang pengurusan. 15. menyediakan laporan perbelanjaan bulanan dsb. akses ke dalam sistem maklumat dan sebagainya. Bidang Hasil Utama 16.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN II ISTILAH-ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN 29 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran II ISTILAH-ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN (BPO akan beri softcopy) 30 .

sesetengah jawatan ini boleh menjadi jumud.PENGURUSAN IBU PEJABAT 1.M.1 . sementara dan kontrak. Jawatan Tetap ini boleh diisi oleh pegawai-pegawai tetap. Jawatan yang berpencen dan membawa bersama-samanya elemen pencen iaitu jawatan ini akan berkekalan dan biasanya keperluan jawatan tersebut melebihi tempoh 10 tahun. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 .45 MAKSUD BEKALAN 45 – KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN - - - Butiran Tajuk Kod Gaji S.1.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran II ISTILAH .ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN i) Jawatan Tetap Jawatan yang diwujudkan bagi menjalankan fungsi yang berpanjangan di mana peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan senarai perjawatannya. Gred M54 M54 1609 1 Jawatan baru 31 . kerana perubahan ke atas peranan organisasi.1. Walau bagaimanapun.3 .S.KHIDMAT PENGURUSAN 1. Contoh: B.3. Pegawai Tadbir dan Diplomatik.PENTADBIRAN DAN URUSETIA ‘Q’ (20)(a) (Baru) Setiausaha Bahagian.1 .PENGURUSAN 1.

1 . 32 .11. Gred W17 W17 3436 1 Jawatan baru Jawatan Kader Jabatan Akauntan Negara iii) Jawatan Sementara Jawatan yang diwujudkan untuk menjalankan sesuatu fungsi bagi suatu tempoh yang tertentu di mana peruntukan emolumennya ditetapkan di bawah Anggaran Belanja Mengurus dan tersenarai dalam senarai perjawatan. Contoh: B.S.41 MAKSUD BEKALAN 41– KEMENTERIAN PELAJARAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan ii) Jawatan Kader Jawatan yang dipunyai oleh sesebuah Kementerian/Jabatan yang diwujudkan di pelbagai agensi berdasarkan keperluan tetapi pengisiannya dilakukan dan dikawal oleh Ketua Perkhidmatan yang berkenaan.PENGURUSAN PENTADBIRAN PELAJARAN NEGERI JOHOR 2.1.1 .PENGURUSAN PENTADBIRAN NEGERI-NEGERI 2.11 .PELAJARAN NEGERI JOHOR (195)(a) (Baru) Pembantu Akauntan.PENDIDIKAN RENDAH DAN MENENGAH 2.11.M Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 2 .

Gred M54 M54 1609 1 Jawatan baru Jawatan sementara mulai 1.2007 sehingga 15.S.11. Gred Utama C VU7 1609 1 Jawatan sementara Projek HRMIS mulai 1.4.2008 33 . Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 .2 SEKRETARIAT TAHUN MELAWAT MALAYSIA 2007 (24)(a) (Baru) Pengarah.1.2007 sehingga 15.4.M.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Contoh: Jawatan Sementara yang telah tamat tempoh B.1 PENGURUSAN AM 1. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 PENGURUSAN 1. Pegawai Tadbir dan Diplomatik.Contoh: Jawatan Sementara yang belum tamat tempoh B.1.S.PEJABAT PROJEK PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (HRMIS) (BARU) (50)(a) (Baru) Pengarah Projek HRMIS.3 PEJABAT KETUA SETIAUSAHA 1.M.JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Butiran Tajuk Kod Gaji S.3.2008 .31 MAKSUD BEKALAN 31.7 MAKSUD BEKALAN 7 . Pegawai Tadbir dan Diplomatik.3 .11.PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM 1.KEMENTERIAN PELANCONGAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.

48 MAKSUD BEKALAN 48 – KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 PENGURUSAN. Gred Utama B 34 .49 MAKSUD BEKALAN 49 . KELUARGA DAN MASYARAKAT Butiran Tajuk Kod Gaji S.M.S. Jawatan Hakiki Pegawai Tadbir dan Diplomatik.S.2 PENGURUSAN PEMBANGUNAN AKADEMIK (16)(a) (Baru) Pengarah. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 1 PENGURUSAN KUALITI 1. Contoh: B. PERANCANGAN DASAR 1.4 PEJABAT KETUA SETIAUSAHA (22) Timbalan Ketua Setiausaha.M. Gred Utama C VU7 1609 1 Khas Untuk Penyandang Kepada Encik Ali bin Ahmad.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan iv) Jawatan Terbuka Jawatan tetap dan grednya telah ditentukan yang boleh diisi oleh pegawai yang sesuai dari mana-mana skim perkhidmatan dan tidak boleh digunakan bagi tujuan kenaikan pangkat dan pengesahan jawatan. Gred 54 Gred 54 1999 1 Jawatan Terbuka v) Khas Untuk Penyandang (KUP) Jawatan yang diwujudkan secara khas untuk penyandang bagi membolehkan penempatan pegawai tersebut di mana gred hakikinya lebih tinggi atau rendah daripada gred hakiki jawatan. Pegawai Tadbir dan Diplomatik.KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Butiran Tajuk Kod Gaji S. Contoh: - B.

7 MAKSUD BEKALAN 7 – JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Butiran Tajuk Kod Gaji S.1 RADIO MALAYSIA MELAKA.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan vi) Jawatan Kumpulan Jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan anggota sementara menunggu penempatan yang sesuai. Contoh: - B. Gred B48/Jurutera.47 MAKSUD BEKALAN 47 .M. Gred F41 . Gred 48 B48/ J48 1768 / 1227 1 Jawatan tambahan 35 .F54 Gred F 1871 15 Jawatan Kumpulan Gred F41 – F54 vii) Jawatan Fleksi Keanjalan atau kelonggaran yang diberikan kepada satu-satu jawatan yang memungkinkan jawatan itu mempunyai lebih dari satu skim perkhidmatan atau gred. Contoh: B. MELAKA FM (415) Pengarah Penyiaran Melaka FM. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 3 OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM 3. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 2 PERKHIDMATAN PENYIARAN SEMENANJUNG MALAYSIA 2.2 JAWATAN KUMPULAN (44) Pegawai Teknologi Maklumat.S.S.KEMENTERIAN PENERANGAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.M. Penerbit Rancangan.

1 . Gred N1 N1 5454 1 Jawatan jumud.1.PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELAJARAN 1. Perhatian: Bagi Waran Perjawatan yang mempunyai Jawatan Tambahsentara.KHIDMAT PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 1. tarikh kuatkuasa pada Waran Perjawatan tidak dinyatakan. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan - PROGRAM 1 . Contoh: B.40 MAKSUD BEKALAN 40 – SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.3 .1 . Contoh: - - 36 .1. ix) Jawatan Tambahsentara Satu jawatan ‘dummy’ yang diwujudkan bagi memelihara hak-hak pencen dan perkhidmatan pegawai yang dipinjamkan ke Badan Berkanun/ Antarabangsa atau ditukar sementara ke Jabatan lain.PENGURUSAN DAN KUALITI (30) Penghantar Cepat.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan viii) Jawatan Jumud Perkhidmatan yang tidak diperlukan lagi dan semua pelantikan baru diberhentikan kecuali pengisian jawatan kenaikan pangkat yang dikosongkan oleh penyandang dalam perkhidmatan yang dijumudkan.PEJABAT SETIAUSAHA 1.S. Sebaliknya tarikh kuatkuasa dinyatakan dalam jadual di ruangan Butir-butir Perubahan.M.1.

Pegawai Tadbir.76 MAKSUD BEKALAN 76 – PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG (PKNP) Butiran Tajuk Kod Gaji S.M. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 3 PERHUBUNGAN KORPORAT 3. x) Jawatan Simpanan Latihan Jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan anggota yang pergi berkursus melebihi setahun. Contoh: - 37 . Mulai 1 Januari 2005 hingga 31 Disember 2006.2 PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA (11)(a) (Baru) Ketua Eksekutif.S. Bhd.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan B. Gred Utama C VU7 2038 1 Jawatan baru Jawatan Tambahsentara untuk menampung Yang Hormat Dato’ Hamdan bin Jaafar yang dipinjamkan ke Pahang Off Shore Sdn.

11.1.2006 38 .11.S.IBU PEJABAT KEMENTERIAN 1. (Pelajaran Kesihatan).1.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan B. Gred S48 S48 1888 1 Jawatan baru Jawatan Simpanan Latihan bagi menampung penyandang yang diluluskan cuti belajar bergaji penuh mulai 15. Kod Skim Bilangan Jawatan Butir-butir Perubahan PROGRAM 1 .M.5 .PENGURUSAN 1.PENGURUSAN IBU PEJABAT / NEGERI 1.2003 hingga 14.42 MAKSUD BEKALAN 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN Butiran Tajuk Kod Gaji S.1 .1 .5.KHIDMAT PENGURUSAN (44) Pegawai Penerangan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN III SENARAI RUJUKAN DATA PERJAWATAN LAMPIRAN II ISTILAH-ISTILAH WARAN PERJAWATAN DAN SURAT KELULUSAN PERJAWATAN 39 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 40 .

Hospital Aktif Tetap. 29 000 • • • Kod OS Jawatan Sebenar Status Jawatan Standard KPI 4. Jawatan Standard Kategori Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sumber Logistik Aktif. ELEMEN DATA Unit Organisasi ELEMEN RUJUKAN • • • • • • • • Kategori Unit Organisasi Status Unit Organisasi Kumpulan Agensi Unit Organisasi Kategori Aktiviti Organisasi Status Aktiviti Organisasi Status Jawatan Sebenar Status Bekalan Jawatan Sebenar Status Kekosongan Jawatan Sebenar • • • • • • • • • • • • • • CONTOH Kementerian. Jawatan Sebenar Tetap. dan Perumahan Komputer. Kenderaan Bermotor. 1. Kualiti dan Kos 6. PBT 2. Jumud PAP. 5. Sementara.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran III SENARAI RUJUKAN DATA PERJAWATAN BIL. Bahagian. PAN. Mansuh Masa. Notebook Pentium III Kuater Kelas A 41 . Sementara. BukanGunasama Diisi Diisi-dijangka kosong Perlu diisi Calon dikenalpasti 11 000. Aktiviti Aktif Tetap. Program. Sementara 3. • • Kategori Sumber Logistik Definisi Sumber Logistik • • • Komputer. Tambahsentara Gunasama. Aktiviti Organisasi Maksud Bekalan. Jumud.

Gred Gaji • • • Jenis Perkhidmatan Status Gred Gaji Kategori Gred Gaji • • • JKK. 12. Kriteria • Rujukan Kriteria 42 . Mansuh 8.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BIL. Rendah Aktif. Sederhana. III. Mansuh I. 9. 13. Jumud. Jawatankuasa Skim Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan dan Klasifikasi Perkhidmatan 14. SSB. II. IV • • • Jawatan dalam Jawatankuasa Status Rujukan Pengesahan Status Perkhidmatan • • • CONTOH Kewangan Perolehan Kawalan Kos Perkhidmatan Kawalan Tingkah laku Fungsian Generik Pemikiran Adaptif Kepimpinan Berwawasan Tahap 1 – Kemasukan Tahap 2 – Mahir Tahap 3 – Pakar Pengesahan dalam perkhidmatan Pemilihan perlantikan Pengerusi. Setiausaha Tinggi. • Kategori Kompetensi • • Keperluan Kompetensi Definisi Kompetensi 10. Jumud. ELEMEN DATA Skop Bidang Kuasa Bidang Hasil Utama (KRA – Key Result Area) Keperluan Kompetensi ELEMEN RUJUKAN • • Kategori Bidang Kuasa Bidang Hasil Utama • • • • • • • • • • • • • • 11. SSM Aktif. 7.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN IV GARIS PANDUAN PEMBENTUKAN JAWATAN STANDARD 43 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 44 .

Penilaian Kompetensi. 45 . skop bidang kuasa. Jawatan Standard telah diperkenalkan dalam projek Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia atau Human Resources Management Information System (HRMIS). Ketua Perkhidmatan bermaksud ketua sesuatu skim perkhidmatan. bidang hasil utama dan petunjuk prestasi utama yang diperlukan untuk jawatan tersebut. Formulasi dan Penilaian Strategi Kepentingan Jawatan Standard 4. Pembangunan. Kerajaan telah membangunkan projek HRMIS sebagai salah satu projek kerajaan elektronik (e-Government). senarai keperluan kompetensi. Pengurusan Prestasi. Ia bertujuan untuk membolehkan pelaksanaan fungsi pengurusan sumber manusia yang telah diintegrasikan dengan cekap dan berkesan melalui penggunaan teknologi maklumat komunikasi atau Information Communication Technology (ICT). Perolehan Sumber Manusia. sumber logistik. 1 Bagi maksud Garis Panduan ini. 3. Tujuan utama pembentukan Jawatan Standard adalah untuk mewujudkan satu keterangan tugas bagi satu kumpulan/kategori jawatan mengikut bidang pengkhususan yang meliputi keterangan mengenai tugas utama. LATAR BELAKANG 2.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran IV GARIS PANDUAN PEMBENTUKAN JAWATAN STANDARD DI KEMENTERIAN /JABATAN /AGENSI KERAJAAN TUJUAN Tujuan garis panduan ini adalah untuk membantu Ketua-ketua Perkhidmatan1 1. membentuk Jawatan Standard bagi skim-skim perkhidmatan di agensi masing-masing. Pengurusan Kerjaya. Maklumat Jawatan Standard menjadi rujukan kepada modul-modul yang terdapat di dalam aplikasi HRMIS terutamanya modul-modul Data Perjawatan.

Secara ringkas. 6. kepentingan Jawatan Standard dalam pengurusan. Proses pembentukan Jawatan Standard merupakan satu usaha untuk mengkategorikan jawatan dan bukan merupakan satu proses pertambahan jawatan. perancangan dan pembangunan sumber manusia adalah seperti di Rajah 1.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 5. Rajah 1 Kepentingan Jawatan Standard Perancangan dan Pembangunan Jangka Panjang Sumber Manusia (Modul Formulasi dan Penilaian Strategi) Pengenalpastian dan Pembangunan Kompetensi (Modul Pembangunan Modul Penilaian Kompetensi dan Modul Pengurusan Prestasi) JAWATAN STANDARD Pembangunan Kerjaya Penyandang Jawatan (Modul Pengurusan Kerjaya dan Modul Pembangunan) Kajian Perjawatan (Modul Data Perjawatan. Modul Formulasi dan Penilaian Strategi dan Modul Perolehan Sumber Manusia) 46 .

(PP(O)SP8) PTD Gred M41. M48. (a) Gred Jawatan : Gred jawatan merujuk kepada lapisan gred jawatan dalam sesuatu skim perkhidmatan. Contohnya Penolong Pengarah. 47 . Keselamatan dan Pertahanan Negara. Pengurusan Kewangan. 8. 2 Sumber: Bahagian Perkhidmatan. M54 . Cawangan Skim Perkhidmatan. Bagi skim perkhidmatan PTD. (b) Bidang pengkhususan 2 : Bidang pengkhususan ditentukan berasaskan skim perkhidmatan. terdapat 8 pengkhususan iaitu: (i) (ii) (iii) (iv) Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KONSEP JAWATAN STANDARD Definisi Jawatan Standard Jawatan Standard ialah satu kumpulan jawatan sebenar 1 dalam satu skim 7. M52. JPA bertanggungjawab membantu Ketua Penolong Pengarah. terdapat 5 lapisan gred iaitu PTD Gred M41. Bahagian Pembangunan Organisasi. 1 Jawatan Sebenar ialah satu jawatan untuk pelaksanaan tugas di sesuatu lokasi dan mempunyai keterangan tugas. Unit Penyelidikan dan Pembangunan. perkhidmatan yang mempunyai persamaan dari segi gred dan bidang pengkhususan. Skim Perkhidmatan 8. Skim Perkhidmatan 8 (KPP(O)SP8) PTD Gred M48 menjalankan tugas penyelidikan dan pembangunan dasar skim perkhidmatan. Penentuan satu Jawatan Standard bagi sesuatu skim perkhidmatan diasaskan kepada dua kriteria iaitu. Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Unit Penyelidikan dan Pembangunan. JPA. Bagi skim perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD). M44.

Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah/ Perbandaran/ Tanah/ Daerah/ Tempatan. bagi skim perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD). Bagi skim perkhidmatan PTD di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang hanya terlibat dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi. Lihat Lampiran I. 10. Dalam hal ini. Contohnya. 48 . perancangan dan pembangunan sumber manusia dalam HRMIS kerana kaitannya dengan skim perkhidmatan dan Jawatan Sebenar. Penentuan bilangan Jawatan Standard dalam satu skim perkhidmatan adalah berasaskan kepada bilangan bidang pengkhususan dalam skim perkhidmatan tersebut dan mengikut bilangan gred jawatan. dan (viii) Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri. terdapat 8 bidang pengkhususan dan 5 lapisan gred jawatan. Jawatan Standard merupakan rujukan penting bagi pengurusan. KAEDAH PEMBENTUKAN JAWATAN STANDARD 11.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan (v) (vi) Perancangan dan Pentadbiran Sosial/ Infrastruktur. terdapat lima Jawatan Standard (1 bidang pengkhususan X 5 lapisan gred jawatan). (vii) Pengurusan Ekonomi. Kaedah membentuk Jawatan Standard adalah seperti Rajah 2. Ini menjadikan 40 Jawatan Standard (8 bidang pengkhususan X 5 lapisan gred jawatan). 9.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Rajah 2 Proses Kerja Pembentukan Jawatan Standard 1. Ketua Perkhidmatan hendaklah mengenal pasti gred jawatan dan bidang pengkhususan bagi 49 . senarai bidang hasil utama. v. ii. Jawatan Standard 12. tugas utama. senarai skop bidang kuasa. senarai sumber logistik. iv. Keterangan proses pembentukan Jawatan Standard adalah seperti berikut: a. Kenal pasti gred jawatan dan bidang pengkhususan 3. Kenal pasti keterangan tugas bagi setiap gred jawatan mengikut bidang pengkhususan seperti berikut: i. b. Kenal pasti gred jawatan dan bidang pengkhususan Setelah mengenal pasti skim perkhidmatan. iii. senarai keperluan kompetensi. Kenal pasti skim perkhidmatan 2. Kenal pasti skim perkhidmatan Ketua Perkhidmatan hendaklah mengenal pasti skim perkhidmatan di bawah kawalan masing-masing untuk dibentuk Jawatan Standard. vi. dan senarai petunjuk prestasi utama.

iv. 50 . Senarai petunjuk prestasi utama Mengukur prestasi aktiviti atau tugas berdasarkan kepada Piagam Pelanggan dan Sasaran Kerja Tahunan. Senarai skop bidang kuasa Sejauh mana had kuasa diperuntukkan bagi seseorang pegawai dalam melaksanakan tanggungjawab. Kenal pasti keterangan tugas bagi setiap gred jawatan mengikut bidang pengkhususan seperti berikut: i. v.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan setiap skim perkhidmatan. Kemudiannya. vi. iii. c. Senarai bidang hasil utama Hasil kerja (output) berdasarkan tugas utama yang ditetapkan. Senarai kompetensi Kompetensi merujuk kepada tingkah laku. Senarai sumber logistik Keperluan dari segi peralatan fizikal atau bukan fizikal yang diperlukan untuk melaksanakan dengan jayanya tugas-tugas sesuatu perkhidmatan. kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas bagi setiap gred jawatan. Tugas utama Tugas yang perlu dilakukan oleh pegawai di gred jawatan tertentu mengikut bidang pengkhususan kerja. Ketua Perkhidmatan boleh menentukan bilangan Jawatan Standard dalam satu skim perkhidmatan yang berasaskan kepada setiap bidang pengkhususan mengikut bilangan gred jawatan. ii.

Pertanyaan dan keterangan lanjut. JPA 14. Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 PUTRAJAYA Tel:03-88854089/ 88878610/ 88854949 (Unit Penyelidikan dan Pembangunan) Faks:03-88892212 51 . Garis Panduan ini diharap akan menjadi panduan dan rujukan serta dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap Ketua Perkhidmatan dalam membentuk Jawatan Standard. sila hubungi: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Bahagian Pembangunan Organisasi Cawangan Skim Perkhidmatan Aras 7.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PERKHIDMATAN 13. PENUTUP 15. PERANAN BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT. Peranan dan tanggungjawab Ketua Perkhidmatan ialah menyediakan dan mengesahkan maklumat Jawatan Standard yang lengkap bagi setiap skim perkhidmatan di bawah tanggungjawab masing-masing. Blok C2. JPA akan menguruskan latihan kepada agensi mengenai cara-cara memasukkan maklumat Jawatan Standard di dalam aplikasi HRMIS. Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat. 16.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 52 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN V ALIRAN PROSES PENGGUNAAN MODUL DATA PERJAWATAN 53 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 54 .

Klik pada pautan HRMIS Pilih Maklumat Bahasa Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan Klik DATA PERJAWATAN dari Laman Utama HRMIS Tamat 55 .eghrmis.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Lampiran V ALIRAN PROSES PENGGUNAAN MODUL DATA PERJAWATAN RJAWATAN Langkah-Langkah untuk Mencapai Modul Data Perjawatan (Menu Utama) Mula Klik MICROSOFT INTERNET EXPLORER Pada ruang “Address” taipkan alamat web http://www.my.gov.

Jawatan Sebenar dan Pemilik Kompetensi Ingin teruskan? Ya Klik butang CETAK Klik butang KELUAR Klik butang KELUAR Klik butang BATAL Tamat 56 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PAPAR STRUKTUR AKTIVITI ORGANISASI Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan -Klik AKTIVITI ORGANISASI Klik Papar Struktur Aktiviti Masukkan Kod / Nama Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Tidak Klik untuk melihat paparan hierarki Aktiviti Organisasi.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PAPAR STRUKTUR UNIT ORGANISASI SI Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik PAPAR STRUKTUR UNIT ORGANISASI Klik Papar Struktur Unit Organisasi Masukkan Kod / Nama Unit Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Klik untuk melihat paparan hierarki Unit Organisasi. Jawatan Sebenar dan Pemilik Kompetensi Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang CETAK Klik butang KELUAR Klik butang KELUAR Klik butang BATAL Tamat 57 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI a) Kemas kini Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -Klik AKTIVITI ORGANISASI Klik Selenggara Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk carian Aktiviti Organisasi Isikan Kod / Nama Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk Pilih rekod Masukkan Maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 58 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI
b) Tambah Aktiviti Organisasi

Mula

Laman Utama Menu Data Perjawatan, -Klik AKTIVITI ORGANISASI

Klik SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI

Klik butang TAMBAH untuk menambah Aktiviti

Masukkan maklumat-maklumat yang hendak di tambah

Klik butang HANTAR

Klik butang BATAL

Klik Butang KELUAR

Tamat

59

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI
c) Hapus Aktiviti Organisasi

Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan, Klik AKTIVITI ORGANISASI Klik SELENGGARA AKTIVITI ORGANISASI

Klik butang CARI untuk carian Aktiviti Organisasi

Isikan Kod / Nama Aktiviti Organisasi

Klik butang TERUSKAN

Klik Kod untuk pilih rekod

Klik butang HAPUS

Klik butang BATAL > KELUAR

Tamat

60

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan

SELENGGARA TURUTAN AKTIVITI ORGANISASI

Mula

Laman Utama Menu Data Perjawatan, -Klik AKTIVITI ORGANISASI

Klik SELENGGARA TURUTAN AKTIVITI ORGANISASI

Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Induk, dan Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod, dan Klik butang TERUSKAN

Klik pada petak Kod Aktiviti Organisasi yang hendak dikemas kini

Tidak Ingin Kemas kini? Ya Klik butang KEMAS KINI

Klik butang BATAL

Klik butang BATAL > KELUAR

Tamat

61

Klik UNIT ORGANISASI Klik Selenggara UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk carian Unit Organisasi Isikan Kod / Nama Unit Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik kod untuk pilih rekod Masukkan maklumat-maklumat Masukkan maklumat-maklumat yan yang hendak dikemas kini hendak dikemaskini Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 62 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA UNIT ORGANISASI a) Kemas kini Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA UNIT ORGANISASI b) Tambah Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -Klik UNIT ORGANISASI Klik SELENGGARA UNIT ORGANISASI Klik butang TAMBAH untuk menambah Unit Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang hendak ditambah Klik butang HANTAR Klik butang BATAL Klik Butang KELUAR Tamat 63 .

Klik UNIT ORGANISASI Klik SELENGGARA UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk carian Unit Organisasi Isikan Kod / Nama Unit Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod Klik butang HAPUS Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 64 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA UNIT ORGANISASI c) Hapus Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod. -Klik UNIT ORGANISASI Klik SELENGGARA TURUTAN UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Induk Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA TURUTAN UNIT ORGANISASI Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Klik pada petak Kod Unit Organisasi yang hendak dikemas kini Tidak Ya Klik butang KEMAS KINI Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Ingin kemas kini? Tamat 65 .

Klik butang CARI Isikan Kod Unit Organisasi/ Kod Aktiviti Organisasi dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi. Klik SELENGGARA JAWATAN SEBENAR Masukkan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi / Kod Jawatan Standard.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN SEBENAR a) Kemas kini Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang CARI JAWATAN SEBENAR Pilih Medan Carian Jawatan Sebenar dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod untuk pilih Jawatan Sebenar dan Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk kemas kini rekod Jawatan Sebenar Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemaskinikan Klik butang HANTAR > BATAL > KELUAR Tamat 66 .

dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi/Kod Jawatan Standard. Klik JAWATAN SEBENAR Klik SELENGGARA JAWATAN SEBENAR Masukkan Kod Unit Organisasi / Kod Aktiviti Organisasi / Kod Jawatan Standard dan Klik butang CARI Isikan Kod Unit Organisasi/Kod Aktiviti Organisasi/Kod Jawatan Standard.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN SEBENAR b) Tambah Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. dan Klik butang CARI JAWATAN SEBENAR Pilih Medan Carian Jawatan Sebenar dan Klik butang TERUSKAN Klik butang TAMBAH Masukkan maklumat-maklumat yang hendak ditambah Klik butang SIMPAN Klik butang KELUAR Tamat 67 .

Klik butang TERUSKAN Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini Klik butang KEMAS KINI Klik butang KELUAR Tamat 68 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KEMAS KINI MAKLUMAT JAWATAN SEBENAR SECARA PUKAL Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. -KLIK JAWATAN SEBENAR KLIK KEMAS KINI MAKLUMAT JAWATAN SEBENAR SECARA PUKAL Masukkan maklumat-maklumat Unit Organisasi/Aktiviti Organisasi/Skim Perkhidmatan untuk carian Jawatan Sebenar Klik di petak bagi rekod yang hendak dikemas kini.

-Klik JAWATAN SEBENAR Klik SELENGGARA TURUTAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Unit Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki. Klik butang TERUSKAN Klik Kod untuk pilih rekod. Klik butang TERUSKAN Klik pada petak Kod Jawatan Sebenar yang hendak dikemas kini Tidak Ya Klik butang KEMAS KINI Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Ingin kemas kini? Tamat 69 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA TURUTAN JAWATAN SEBENAR NAR Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Klik butang TERUSKAN Pilih Kod Skim Perkhidmatan. Klik butang TERUSKAN Klik pada petak untuk pilih Kod Jawatan Standard yang hendak dikemas kini Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 70 . Klik JAWATAN STANDARD Klik SELEGGARA JAWATAN STANDARD Klik butang CARI untuk carian Kod Skim Perkhidmatan Isikan Kod / Nama Skim Perkhidmatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN STANDARD a) Kemas kini Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Max Gred. Min Gred.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN STANDARD b) Tambah Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Status. Bidang. Klik JAWATAN Standard Klik SELENGGARA JAWATAN Standard Klik butang CARI untuk carian Kod Skim Perkhidmatan Isikan Kod / Nama Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Pilih Kod Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Klik butang TAMBAH untuk menambah Jawatan Standard yang baru Masukkan maklumat-maklumat seperti Kod. Tarikh Mula dan Tarikh Akhir. Klik butang HANTAR Klik butang SIMPAN Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 71 . Nama.

Klik JAWATAN STANDARD Klik SELENGGARA JAWATAN STANDARD Klik butang CARI untuk carian Kos Skim Perkhidmatan Isikan Kod / Nama Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Pilih Kod Skim Perkhidmatan dan Klik butang TERUSKAN Klik pada petak untuk pilih Kod Jawatan Standard yang hendak dihapus dan klik butang HAPUS.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan SELENGGARA JAWATAN STANDARD N C) Hapus Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 72 .

-Klik JAWATANKUASA Klik SELENGGARA JAWATANKUASA Klik butang CARI untuk mencari Kod Jawatankuasa Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Klik PAUTAN KOD untuk pilih rekod. kemas kini maklumat-maklumat yang dikehendaki Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang HANTAR Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 73 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan JAWATANKUASA a) Kemas Kini Data Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

-Klik JAWATANKUASA Klik butang CARI untuk mencari Kod Jawatankuasa Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Klik PAUTAN KOD untuk pilih rekod.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan JAWATANKUASA b) Kemas Kini Maklumat Jawatankuasa Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. kemas kini maklumat-maklumat yang dikehendaki Tidak Ya Ingin hapus data? Klik butang HAPUS Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 74 .

Klik PENJANAAN SEMULA KOD UNIT ORGANISASI Klik butang CARI untuk Carian Unit Organisasi dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan pada Kod Unit Organisasi dan Klik butang TERUSKAN Klik untuk melihat paparan hierarki Unit Organisasi dan Sub-Unit / Klik pautan Unit Organisasi yang dikehendaki Klik butang HANTAR > KELUAR Tamat 75 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP a) Penjanaan Semula Kod-Unit Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Laman Utama Penjanaan Semula Kod BU / BA / AP.

Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Klik PENJANAAN SEMULA KOD JAWATAN SEBENAR Pilih butang Carian Jawatan Sebenar sama ada melalui Jawatan Sebenar atau Pemilik Kompetensi ( Sandangan Terkini) Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang CARI Isikan mana-mana maklumat yang dikehendaki dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan pada KOD UNIT ORGANISASI dan Klik butang TERUSKAN A 76 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP b) Penjanaan Semula Kod-Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan A Klik pada KOD TIDAK PADAN untuk menjana semula Kod Jawatan Sebenar Klik pada petak JAWATAN SEBENAR yang ingin dijana semula dan Klik butang HANTAR Paparan Kod Cadangan Baru bagi Kod Jawatan Sebenar ( Sekarang) Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang BATAL Klik butang HANTAR Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 77 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP C) Penjanaan Semula Kod-Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Laman Utama Penjanaan Semula Kod BU / BA / AP. Klik PENJANAAN SEMULA KOD-AKTIVITI Klik butang CARI untuk mencari Aktiviti Organisasi Isikan mana-mana maklumat dalam Carian Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI Kilk butang TERUSKAN Tidak Ya Klik butang BATAL Klik untuk melihat paparan hierarki Aktiviti Organisasi dan Sub-Unit / Klik PAUTAN AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Ingin teruskan? Klik butang HANTAR > KELUAR Tamat 78 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP d) Penjanaan Semula Kod-Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik PENJANAAN SEMULA KOD BU / BA / AP Laman Utama Penjanaan Semula Kod BU / BA / AP. Klik PENJANAAN SEMULA KOD-AKTIVITI Klik butang CARI untuk mencari Aktiviti Organisasi Isikan mana-mana maklumat dalam Carian Aktiviti Organisasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD AKTIVITI ORGANISASI Kilk butang TERUSKAN untuk melihat paparan Klik hierarki Aktiviti Organisasi dan Sub-Unit / Klik PAUTAN AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang KELUAR Klik butang HANTAR > KELUAR Tamat 79 .

dan Klik KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN Klik KEMAS KINI HUBUNGAN JAWATAN SEBENAR / JAWATAN STANDARD Klik butang CARI untuk Carian Jawatan Standard Masukkan maklumat-maklumat dalam Carian Jawatan Standard dan Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD JAWATAN STANDARD Klik butang CARI JAWATAN SEBENAR Pilih butang CARIAN JAWATAN SEBENAR sama ada melalui Jawatan Sebenar / Pemilik Kompetensi (Sandangan Terkini) Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang CARI ` A 80 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN AN a) Kemas kini Hubungan Jawatan Sebenar /Jawatan Standard Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan A Klik butang TERUSKAN Klik pada petak bagi REKOD YANG DIKEHENDAKI Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang HANTAR Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 81 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN b) Kemas kini Hubungan Klasifikasi / Kumpulan / Skim Perkhidmatan Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik KEMAS KINI HUBUNGAN DATA PERJAWATAN Klik KEMAS KINI HUBUNGAN KLASIFIKASI / KUMPULAN / SKIM PERKHIDMATAN Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki untuk Pindahan Skim Perkhidmatan Antara Kumpulan / Klasifikasi Klik butang TERUSKAN Klik pautan KOD SKIM PERKHIDMATAN Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dipindahkan dan dipinda Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang SIMPAN Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 82 .

Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 83 . Skim Perkhidmatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN a) Senarai Nama Anggota dan Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI NAMA ANGGOTA DAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi.

Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI KEKOSONGAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 84 .Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN b) Senarai Kekosongan Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Skim Perkhidmatan.

-Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik MAKLUMAT JAWATAN MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN (JAWATAN STANDARD) Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 85 . Skim Perkhidmatan. Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN c) Maklumat Jawatan Mengikut Skim Perkhidmatan (Jawatan Standard) Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi.

-Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI NAMA ANGGOTA DAN JAWATAN SEBENAR berdasarkan Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN d) Senarai Nama Anggota dan Jawatan Sebenar berdasarkan Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Skim Perkhidmatan. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 86 . Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN AN e) Senarai Kekosongan Jawatan Sebenar berdasarkan Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Skim Perkhidmatan. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 87 . Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. -Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik SENARAI KEKOSONGAN JAWATAN SEBENAR berdasarkan Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi.

-Klik LAPORAN PERJAWATAN Klik MAKLUMAT JAWATAN MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN ( JAWATAN STANDARD) berdasarkan Aktiviti Organisasi Klik butang CARI untuk mencari Nama Unit Organisasi.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAPORAN PERJAWATAN f) Maklumat Jawatan Mengikut Skim Perkhidmatan (Jawatan Standard) berdasarkan Aktiviti Organisasi Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang PREVIU CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 88 . Klik butang TERUSKAN Klik pautan Kod yang dikehendaki. Jawatan Standard dan Gred Gaji Isikan Kod / Nama untuk Carian Unit Organisasi. Skim Perkhidmatan.

Klik butang CETAK Klik butang CETAK Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 89 . Klik butang TERUSKAN Tidak Ingin teruskan? Ya Klik butang KEMAS KINI Masukkan maklumat-maklumat yang hendak dikemas kini.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BUKU PERJAWATAN a) Paparan Senarai Perjawatan Berdasarkan Jawatan Sebenar Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Isikan input Tahun. Klik butang SIMPAN. -Klik BUKU PERJAWATAN Klik PAPARAN SENARAI PERJAWATAN BERDASARKAN JAWATAN SEBENAR Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Klik PAUTAN NAMA AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan BUKU PERJAWATAN b) Selenggara Senarai Perjawatan Mula Laman Utama Menu Data Perjawatan. Klik butang TERUSKAN Ingin teruskan? Ya Klik butang CETAK Klik butang BATAL Klik butang BATAL > KELUAR Tamat 90 . -Klik BUKU PERJAWATAN Klik SELENGGARA SENARAI PERJAWATAN Klik butang CARI untuk mencari Kod dan nama Aktiviti Organisasi Masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki / Klik butang TERUSKAN Tidak Klik PAUTAN NAMA AKTIVITI ORGANISASI yang dikehendaki.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan LAMPIRAN VI TEMPLET PROFIL PENGGUNA MODUL DATA PERJAWATAN 91 .

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan 92 .

Jabatan. Peranan Peranan yang dipegang oleh Pengguna yang membolehkan beliau menggunakan sistem.Nombor Kad Pengenalan Baru bagi warganegara Malaysia atau penduduk tetap Malaysia dan Nombor Pasport bagi bukan warganegara Malaysia Nama Agensi Nama penuh Kementerian. Perolehan Sumber Manusia. Contoh : Cawangan Pentadbiran. Data Perjawatan. Fungsi Menu Fungsi yang boleh dilakukan oleh sesuatu Peranan di dalam sesuatu modul. Penamatan Perkhidmatan.Nama Pengguna (seperti di dalam Kad Pengenalan atau Pasport) Nombor Kad Pengenalan Baru / Nombor Pasport . Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja. Direktori Kerajaan. Pengurusan Kerjaya. Profil Perkhidmatan dan Sandangan. Pengurusan Prestasi. Sekuriti. Modul Modul yang terdapat di dalam HRMIS adalah seperti berikut: Pengurusan Rekod Peribadi. Pengguna Sasaran Borang ini mesti dilengkapkan oleh semua pengguna dan diselaraskan oleh Ketua Jabatan Nama . Pembangunan. Faedah & Ganjaran. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Jawatan Sebenar Semua Jawatan Sebenar yang wujud dalam sesuatu Organisasi. 93 . Perkhidmatan Maklumat. Aliran Kerja. Formulasi & Penilaian Strategi dan Pengurusan Saraan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL DATA PERJAWATAN PROFIL PENGGUNA LAMPIRAN VI ED-SPP062008 KETERANGAN AM PROFIL PENGGUNA Objektif Keterangan Am ini menerangkan: • • • • Peranan yang dipegang oleh Pengguna bagi sesuatu modul Kebenaran capaian kepada modul yang tertentu Kebenaran capaian kepada skrin tertentu Kebenaran capaian kepada fungsi tertentu Kebenaran-kebenaran tertentu yang diberikan kepada Pengguna bagi membolehkannya beliau melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Penilaian Kompetensi. Kerajaan Negeri. Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan di mana pengguna ditugaskan. Kumpulan. dengan tugas dan tanggungjawab tertentu kecuali Jawatan Sebenar yang berstatus Simpanan Latihan. Tambahsentara.

PASPORT: ________________________________ NAMA AGENSI JAWATAN SEBENAR : ________________________________ : _____________________________ Sila tandakan (√ )pada kotak MODUL (Module) Data Perjawatan yang berkenaan. Aktiviti atau fungsi yang dijalankan oleh sebuah Unit Organisasi. > Rujukan Data Perjawatan > Jenis Perkhidmatan > Kategori Gred Gaji > Status Gred Gaji 94 . D Melihat Struktur Organisasi dan menyelenggara data-data sesuatu Unit Organisasi. FUNGSI MENU (Menu Function) > Jawatankuasa (Commitee) PERANAN (Roles) Committee Administrator Organizational Specialist (ED) Data Perjawatan > Struktur Organisasi > Selenggara Unit Organisasi > Seleggara Aktiviti Organisasi > Buku Perjawatan > Jawatan Sebenar (Actual Position) Data Perjawatan Manpower Analyst (ED) Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan System Administrator (Scheme) > Rujukan Data Perjawatan > Status Keutamaan > Status Perkhidmatan System Administrator (Salary Grade) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Gred Gaji. Menyelenggara data-data mengenai Jawatan Sebenar dalam sesbuah organisasi. Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Skim Perkhidmatan.Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL DATA PERJAWATAN PROFIL PENGGUNA Untuk diisi oleh Pengguna NAMA LAMPIRAN VI ED-SPP062008 : ________________________________ KAD PENGENALAN BARU/NO. KETERANGAN PERANAN (Description Of Roles) Menyelenggara data-data mengenai sesebuah Jawatankuasa.

Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL (Module) Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan PERANAN (Roles) System Administrator (Business Unit) KETERANGAN PERANAN (Description Of Roles) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Unit Organisasi. klasifikasi dan skim perkhidmatan. > Rujukan Data Perjawatan > Jawatan dalam Jawatankuasa Scheme Specialist Menyelenggara data-data mengenai kumpulan. > Skim Perkhidmatan > Kumpulan Perkhimatan > Klasifikasi Perkhidmatan 95 . FUNGSI MENU (Menu Function) > Rujukan Data Perjawatan > Kategori Unit Organisasi > Status Unit Organisasi > Nama Kumpulan Agensi > Unit Organisasi System Administrator (Standard Position) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Jawatan Standard. System Administrator (Actual Position) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Jawatan Sebenar. > Rujukan Data Perjawatan > Petunjuk Prestasi Utama > Kategori Sumber Logistik > Definisi Sumber Logistik > Kategori Skop Bidang Kuasa > Bidang Hasil Utama > Kategori Kompetensi > Keperluan Kompetensi > Definisi Kompetensi > Rujukan Kriteria > Status Jawatan Standard > Rujukan Data Perjawatan > Kategori Aktiviti Organisasi > Status Aktiviti Organisasi Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan System Administrator (Business Activity) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Aktiviti Organisasi. > Rujukan Data Perjawatan > Status Jawatan Sebenar > Status Bekalan Jawatan Sebenar > Kod OS Jawatan Sebenar > Kekosongan Jawatan Sebenar > Pembekal Kader Pentadbiran Sistem – Selenggara Senarai Rujukan – Data Perjawatan Data Perjawatan System Administrator (Committee) Menyelenggara Jadual Rujukan (look-up) untuk Jawatankuasa.

Menyelenggara data-data mengenai jawatan sebenar.….… Tarikh:………….Panduan Pelaksanaan Modul Data Perjawatan MODUL (Module) Data Perjawatan Data Perjawatan PERANAN (Roles) Remuneration Specialist (ED) Standard Position Specialist KETERANGAN PERANAN (Description Of Roles) Menyelenggara data-data mengenai gred gaji. Aktiviti atau fungsi (keseluruhan-‘cross agency’) yang dijalankan oleh sebuah Unit Organisasi..……………………………………… 96 .…………………………………… Tarikh……………………………………………. Menyelenggara data-data mengenai jawatan sebenar dalam sesebuah organisasi (keseluruhan-‘cross agency’).. FUNGSI MENU (Menu Function) > Gred Gaji (Salary Grade) > Jawatan Standard > Tugas > Keperluan Kompetensi > Sumber Logistik > Skop Bidang Kuasa > Bidang Hasil Utama > Petunjuk Prestasi Utama > Kriteria > Struktur Organisasi > Selenggara Unit Organisasi > Selenggara Aktiviti Organisasi > Buku Perjawatan Data Perjawatan Super Organizational Development Specialist Melihat Struktur Organisasi dan menyelenggara data-data sesuatu Unit Organisasi. Data Perjawatan Super Manpower Analyst > Jawatan Sebenar (Actual Position) Nota: Setiap pengguna yang sah akan diberi peranan Record Editor secara default Pengguna: Pentadbir Sistem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama: …………………………………………………… Nama :…………….