P. 1
Data Nominatif

Data Nominatif

|Views: 82|Likes:
Dipublikasikan oleh Wardie Cool

More info:

Published by: Wardie Cool on Oct 13, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

DATA NOMINATIP PENYULUH PERTANIAN PNS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
BP4K Kabupaten Lombok Tenga
1 smoni! SP 1"#$1%&1 1"'()& 1 )*% Ku+i,an! Laki &/&)/1"'( Pembina Tk I I-/b $/1/%))# S1 Pe+tanianPP Ma./a ()1.1( 0P$K Pe+kebunan
1%/&1/1"#$ )*#*/P/&/0MS/1"'(
% I+. L. 1asmuni 1"#')%1& 1"*()& 1 )1) P+a/a! Laki */$/1"*( Pembina Tk I I-/b $/1/%))" S1 Pe+tanianPP Ma./a #''.* 0P$K Pe+tanian
%/1%/1"#' KP.&&)/%1&"/SK/-III/1"*( Tahun 1"*$
& I+. Jau2i 1"(&)$1# 1""1)& 1 ))#Mata+am! Laki #/%&/1""1 Pembina Tk I I-/b $/1/%))" S1 Pe+tanianPP Ma./a #(&.$1 0P$K Pe+tanian
$/1#/1"(& KP.&&)/$$%/P0/0%.&/-/1""1 Tahun 1"*'
$ I+. Sugiha+ta S. 1"(&)"%* 1""1)& 1 ))'Mata+am! Laki #/%&/1""1 Pembina Tk I I-/b $/1/%))" S1 Pete+nakan PP Ma./a #($.$% 0P$K Pete+nakan
"/%*/1"(& KP.&&)/$&'/P0/0%.&/-/1""1 Tahun 1"*'
# I+. M. khsan 1a.i 1"(#1%&11"*'1) 1 ))* Se.a/u! Laki 11/1)/1"*' Pembina Tk I I-/b $/1/%))" S1 Pe+tanianPP Ma./a #''.* 0P$K Pe+tanian
&131%31"(# KP.&&)/&)*)/11/1"*'
( I+. S/amsul Mak+i, 1"#%1)1) 1"'")& 1 )%"Kena4a! Laki &/%/1"'" Pembina I-/a 1)/1/%))( S1 Pe+tanianPP Ma./a $&%.%1) 0P$K Pe+kebunan
1"#% 1"*#
' 5hma. 6ia./ S.! S.Pt 1"##)(1% 1"'")& 1 ))% P+a/a! Laki &/1#/1"'" Pembina I-/a 1)/1/%))( S1 Pete+nakan PP Ma./a #'%.&)) 0P$K Pete+nakan
(/1%/1"## 1'#"/P/7/CP/$/'" Tahun 1""#
* Lalu Muh.in! S.Pt )*))%'*#1 P+a,ak Laki %$3)%31"'( Pembina I-/a 131)3%))# S1 Pete+nakan PP Ma./a $)1.#* 0P$K Pete+nakan
1%/&1/1"#) )%'(/P/%/0IMS/1"'( tahun 1""(
" I+. 1asanu.in 1"(&1%&1 1""$)& 1 1)#Sumba4a! Laki KP.&&)/*%"/P0/0%.&/-/1""$ Pembina I-/a 1)/1/%))* S1 Pete+nakan PP Ma./a $)$.)# 0P$K Pete+nakan
1%/&1/1"(& Tahun 1"**
1) Lalu 8osihan Ismail 1"#%)(%) 1"'()& 1 ))1 Ko,ang! Laki &/1/1"'( Penata Tk I/II III/. 1)/1/%))* 9.III PP PP Pen/elia &1'.%# 0P$K Pe+tanian
(/%)/1"#% 1%"&/P/$/0IMS/1"'(
11 I+. b.ul Ga:u+ Khai+1"(%)$1# 1"*')* 1 ))$ Lo/ok! Laki 11/1)/1"*' Penata Tk I III/. 1)/1/%))* S1 Pe+tanianPP Mu.a &)1.'1 0P$K Pe+tanian
$/1#/1"(% KP.&&)/&)")/7I/1"*'
1% gus Mul/a.i! S.Pt )*))'&&$' Gunung Tengak! Laki #/%)/1"*( Penata Tk I III/. )13)$31))"S1 Pete+nakan PP Mu.a &1*.%& 0P$K Pete+nakan
Tahun 1"($ KP.&&)3&&(/#/*(
1& Ku+nia gustini! SP 1"'%)*%&1""*)&%))) P+a/a! Pe+em,uan 13)&31""* Penata III/.1 ,+il %))(S1 Pe+tanianPP Mu.a &1".&') 0P$K Pe+tanian
%&3*31"'% Tahun 1""(
1$ 1a:ita S Pua Note!SP1"*%)$%%%))")1 % ))& ;n.e! Pe+em,uan %$3)%3%))"/').b tahun %))" Penata Mu.a III/a 1/1/%))" S1 Pe+tanianCalon PP 3 0P$K Pe+tanian
%% ,+il 1"*% Tahun %))#
1# Juliana 6ik+oh! S.Pt 1"'&)'1"%))")1 % ))1 P+a/a! Pe+em,uan %$3)%3%))"/').a tahun %))" Penata Mu.a III/a 1/1/%))" S1 Pe+tanianCalon PP 3 0P$K Pete+nakan
1"/)'/1"'& Tahun 1""(
UPTB!BPP KE"AMATAN PRAYA
1( Sahnan 1"#$1%&1 1"'()& 1 )*$ Tenga+i P+a/a! Laki $/%(/1"'( Penata Tk I III/. 1/$/%))) Pen/eta+aan 9& PP Pen/elia &%*."# Koo+.inato+ Pe+tanian
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Th
n Lulus*)
ngka
K+e.it
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Th
n Lulus*)
ngka
K+e.it
1%/&1/1"#$ 1%&$/P/$/0IMS/1"'( Th. %)))
1' Lies In.ah <nta+i 1"##11)* 1"*))& % ))&0an/umas! Pe+em,uan $/%1/1"*) Penata Tk I III/. 1/1)/%))& 9i,loma III PP Pen/elia &)1.## Kel. 8enteng Pe+tanian
*/11/1"## *'#/P/7/CP/$/1"*) Pen/elia
1* 9=e.=e! .M. 1"#')#1% 1"*1)% 1 ))* Cimalaka Ga+ut Laki 1/(/1"*1 Penata III/5 1/$/%))$ 9i,loma III PP Pen/elia %)1.$1 9s. Gon=ak Pe+tanian
Tahun 1"#( $$$/P/7/9.II/(/1""1 Th. %))&
1" 8umsah! .M. 1"()1%&1 1"*()& 1 $1( Me+tak Paok! Laki (/1(/1"*( Penata III/5 1/$/%))* 9i,loma III PP Pen/elia %)&.&' 9s. Me+tak Tombok Pe+kebunan
Tahun 1"() KP.&&)31(""1/)(/1"*( Th. %))#
%) Moh. Salman! .M. 1"(#1%&1 1"**)& 1 %$(0atu >ang! Laki (/1#/1"** Penata Mu.a Tk I III/b 1/$/%))( 9& PP Malang Pelaksana Lan=utan1#$.&( 9s Jago Pe+tanian
1%/&1/1"(# KP.&&)3*()(/(/1"** Th. 1""#
%1 L. Ma4a+.i! .M. 1"($1%&1 1"**)& 1 %'' P+a/a 0a+at! Laki (/1#/1"** Penata Mu.a Tk I III/b 1/$/%))' PP Malang Pelaksana Lan=utan 1#*."') ?9s. Mt Te+e, Pe+tanian
1%/&1/1"($ &&)3*#&&/(/1"** Th. 1""'
%% tmagan.i! .M. 1"('1%&1 1""&)& 1 1%& Lombok Tengah! Laki 1/&/1""& Penata Mu.a Tk I III/b 1/$/%))* 9i,loma III Pelaksana Lan=utan1(1.*1 Kel. Ti4ugalih Pete+nakan
Tahun 1"(' ""'%/KP.&$)/SK/L<1/II/"$ Th. %))#
%& L. Muh.Samsul 8i2al! SP 1"(")$1) %))))& 1 ))* P+a/a Loteng! Laki 1/%"/%))1 Penata Mu.a III/a 1/$/%))* S1 Pe+tanianPP Pelaksana 1$'."19s. 0unut 0aok Pe+tanian
1)/$/1"(" KP.&$)/%*"/SK/L<1/I/%))1 Th. %))(
%$ Nu+ai.in! S.St 1"'))(%# %))))& 1 ))( Maman! Laki $/1'/%))) Penata Mu.a III/a 1/$/%))( 9.I- PP Pe+tama Kel. Pan=isa+i Pete+nakan
(/%#/1"') KP.&&)/&#.P0/0%.&/I-/%)) Th. %))#
%# 0@. Tina 1e+a4ati! SP 1"'$)"1# %))()$ % ))& P+a/a! Pe+em,uan 11/%%/%))( Penata Mu.a III/a 1/#/%))' S1 Pe+tanianCalon PP 3 Kel Leneng Pe+tanian
"/1#/1"'$ No. #'% Th. %))(
%( Lalu Nashan! SP 1"*%)()%%))*)&1))% P+a/a Laki 1%* Tahun %))* Penata Mu.a III/a1 ,+il %))"Si Pe+tanian Calon PP 3 Kel. P+a/a Pe+tanian
% Juni 1"*% %( Ma+et %))*
%' Tauhi+ )*) 1&$ %#1 Kulakagik! Laki 1/&/%))* Penata Mu.a II/a 1/$/%))( SLT Calon PP 3 Kel. Pe+a,en Pe+kebunan
1%/&1/1"(# KP.&1)/1.1).1'/)&/%))* Th. 1"*%
%* M. Sua+.i 1"'&1)11 %))()$ 1 ))&8umbuk! Laki 1/$/%))( Penata Mu.a II/a 1/'/%))' SMT Pe+tanian Calon PP 3 9s ik Mual Pe+kebunan
11/1)/1"'& No. %$& Th. 1""%
UPTB!BPP KE"AMATAN PRAYA TENGAH
%" 1. +is! 0.S5 1"#)1%&1 1"*))& 1 1#( Pu=ut! Laki #/&)/1"*) Penata Tk I III/. 1)/1/%))& Sa+mu./1"*(PP Pen/elia &)&."& Koo+.inato+ Pe+tanian
1%/&1/1"#) 1*1%/P/K/CP/#/*)
&) 6ainal bi.in! SP 1"()1)1# 1"*1)% 1 ))1Pan.eglan! Laki (/1/1"*1 Penata Tk I III/. 1)/1/%))( S1 / %))$ PP Mu.a &%*.%" 9s La=ut Pe+tanian
1)/1#/1"() $&*/P/7/9.II/(/*1
&1 Su=ana! SP 1"#*)&)1 1"*1)% 1 ))* Ga+ut! Laki (/1/1"*1 Penata Tk I III/. $/1/%))' S1 / %))$ PP Pen/elia &1".$$ 9s. Kelebuh Pete+nakan
&/1/1"#* $&%/P/7/9.II/(/*1
&% Sa,+u.in! SP 1"(#1%1) 1"*'1) 1 ))% P+a/a! Laki 11/1)/1"*' Penata Tk I III/. 1)/1/%))* S1 / %))% PP Mu.a &)1.&% Kel. Jontlak Pe+tanian
1%/1)/1"(# KP.&&)/&)*'/7I/*'
&& S+i Jumiatun! SP 1"(&)&)1 1"*'11 % ))1 P+a/a! Pe+em,uan 1/1*/1"** Penata III/5 $/1/%))' S1 / %))$ PP Pen/elia %1'.)& 9s. Ju+ang Jale+ Pe+tanian
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Th
n Lulus*)
ngka
K+e.it
&/1/1"(& KP/&&)/#$*1/**
&$ 8ahmat 1i.a/atullah1"#*)*1" 1"*1)% 1 ))#Pan.eglan! Laki (/1/1"*1 Penata III/5 $/1/%))* SLT / 1"'* Pen/elia %)1.)") 9s. 0atun/ala Pe+tanian
*/1"/1"#( $&$/P/7/9.II/(/*1
&# Itoh Saha+a! SP 1"(#)11" 1"*'1) % ))10an.ung! Pe+em,uan 11/1)/1"*' Penata Mu.a Tk I III/b $/1/%))( S1 / %))$ Pe+tama 1(".&*) Kel. Ge+antung Pe+tanian
1/1"/1"(# KP.&&)/&111/7I/*'
&( 8atna Ka+tini! SP 1"(&)'1# 1""&)& % ))$ Pu=ut! Pe+em,uan $/1$/1""& Penata Mu.a Tk I III/b $/1/%))* S1 Pe+tama 1''.&& 9s Pe=anggil Pe+kebunan
'/1#/1"(& KP.&&)/"%1/P0/&%/0%.&/I-/"&
&' Isnan 1"'))')# %))#)1 1 ))% P+a/a! Laki 1/1/%))# Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))# SLT / 1"*" Pelaksana 3 9s. 0e+aim Pete+nakan
'/#/1"')
&* 1. Kama+u.in 1"()1%&1 %))()$ 1 )1" P+a/a! Laki 11/%%/%))( Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SLT / 1""$ Pelaksana 3 9s. Penga.ang Pe+tanian
1%/&1/1"() #'% T1N %))(
&" M. 1usni man 1"'%1%&1 %))()$ 1 )$1 Lotim! Laki #/%%/%))( Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SLT / 1"*$ Pelaksana 3 9s. Sasake Pe+tanian
1%/&1/1"'% %$& T1N %))(
UPTB!BPP KE"AMATAN PRAYA BARAT
$) 1. Sah.i! 0.S5 1"#11%&1 1"'&)$ 1 ))( Leneng P+a/a! Laki "/%(/1"'$ Penata Tk I III/. $/1/%))1 9.III Pen/elia &)#."( Koo+.inato+ Pe+tanian
Tahun 1"#1 )%&/P/0/"/1"'$ Thn 1"*(
$1 1. Muh. Nasi+ 1"#%)11& 1"'")& 1 ))& P+a/a Loteng! Laki &/%/1"'" Penata Tk I III/. 1)/1/%))& SPM Pen/elia &)).)% Pu+ Pangan Pe+tanian
1/&/1"#% 1%#/P/7/CP/&/'" Thn 1"'&
$% <un Su.ikman! SP 1"#')&)" 1"*1)% 1 ))% Cian=u+! Laki (/1/1"*1 Penata Tk I III/. $/1/%))' 9.III PP Pen/elia &(1.$% 9s. Kateng Pe+tanian
&/"/1"#' $$%/P/7/9.II/(/1"*1 Thn 1""$
$& Aagi/anto! SP 1"(1)*1" 1"**)& 1 )1) Jembe+! Laki (/1#/1"** Penata Tk I III/. $/1/%))* S1 Mu.a &)#.'" 9s. Setanggo+ Pe+tanian
*/1"/1"(1 KP.&&).*# $(/(/1"** Thn 1""'
$$ Slamet! .Ma )*) )&" '*( Se+engat! Laki (/&)/1"*1 Penata Tk I III/. $/1/%))( SPM Pen/elia &)).$ 9s. Meka+ Sa+i Pe+kebunan
Tahun 1"#$ *%1/1%/&'& 11/1*/1"'$
$# 1asanu.in! S.Pt! M.Si 1"(*1%&1 1""1)& 1 )"# <tan Sumba4a! Laki &/%/1""1 Penata III/5 1)/1/%))( S % Pete+nakan Mu.a %1).%' 9s. 0on.e+ Pete+nakan
Tahun 1"(* 113#)))&$$)# Tahun %))*
$( 0u+hanu.in! SP 1"#()(%$ 1"*1)& 1 1)& Lebak! Laki (/1/1"*1 Penata III/5 1)/1/%))* SPM Pen/elia %1&.#' 9s. Mangkung Pe+kebunan
(/%1/1"#( $$'/P/7/9.II/(/1"*1 Thn 1"'"
$' Lalu b.u++a2ak! SST 1"'&1%&1 1""*)& 1 )&) 9on.ak Tanaha4u Laki %/%$/1""* Penata Mu.a Tk I III/b 1)/1/%))& 9.I- STPP Pe+tama 1#%.&* 9s. Tanak 4uPe+kebunan
Tahun 1"'& 113)1#)))#%$%) Thn %))&
$* 1asinta 1"(1)1)* 1"*%)% 1 ))' Junga! Laki #/&1/1"*% Pengatu+ Mu.aIII/a 1)/1/1""( 9.III Pen/eta+aan Pe+tanian Ma./a 1%'.)1) 9s. Setanggo+ Pete+nakan
1/*/1"(1 *1'/-/7/9.II/#/1"*%
$" Muha=a+! SP )*) 1&$ %&1 Mangkung! Laki %/1*/%))# Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SPPN Calon Pen/uluh 39esa 0an/u <+i,Pe+kebunan
Tahun 1"*1 #$&/KPTS/KP.%&)/S/11 %))# Thn 1"")
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Th
n Lulus*)
ngka
K+e.it
UPTB!BPP KE"AMATAN PRAYA BARAT DAYA
#) Lalu Ail.an! SP 1"()1%&1 1"*%)& 1 $'% Kekale! Laki #/&1/1"*% Penata Tk I III/. $/1/%))( S1 Pe+tanianMu.a &1).#& Koo+.inato+ Pe+tanian
Tahun 1"() *)'/P/7/9.II/#/1"*% Tahun 1"*"(
#1 Musta+i,u.in! .M. 1"#*1&%1 1"*%)% 1 )$%Semo/an! Laki #/&1/1"*% Penata Tk I III/. $/1/%))' 9.III Pe+tanian Pen/elia &%".#" 9s! Montong Sa,ahPe+tanian
Tahun 1"#* *%)/P/7/9.II/#/1"*% Tahun %))&
#% 8asum! .M. 1"#$1%&1 1"*))& 1 &)& 0e=elo <bung! Laki $/%1/1"*) Penata III/5 1)/1/%))# 9.III Pe+tanian Pen/elia %)%.($ 9s. 8angegata Pe+tanian
Tahun 1"#$ *("/P/7/CP/$/1"*) Tahun %))&
#& Aasito Su,+ia.i! .Ma 1"#")%)' 1"*1)& 1 )1& K+. Sa+i! Laki (/%'/1"*1 Penata III/5 $/1/%))( 9.III Pe+tanian Pen/elia %1%.*" 9s. Kabul Pe+tanian
%/'/1"#" 1('(/P/7/9.II/(/1"*1 Tahun 1""&
#$ Juan.i 1"#*)11# 1"*1)% 1 ))& 0an.ung Jaba+! Laki (/1/1"*1 Penata III/5 1)/1/%))* SPM Pen/elia %)%.#*) 9s Se+age Pe+tanian
1/1#/1"#* $$)/P/7/9.II/(/1"*1 Tahun 1"'"
## Su.ia+to 1"#$)")1 1"**)& 1 ))&Su+aka+ta! Laki &/1/1"** Penata III/5 1)/1/%))* STM Pe+tanian Pen/elia %)%.$$ 9s. Pe+kebunan
"/1/1"#$ KP.&&)/*#('/(/1"** Tahun 1"'$
#( Sugeng 1"()1)%' 1"*")& 1 ))( Klaten! Laki #/%#/1"*" Penata Mu.a III/a $/1/%))* STM Pe+tanian Lan=utan 1%&.$#9s. Pan.an In.ahPe+kebunan
1)/%'/1"() KP.&&)/111'/#/1"*" Tahun 1"*)
#' 8eman 1"($1%&1 %))&1% 1 )&1 Loteng! Laki 1%/&1/%))& Penata Mu.a Tk I II/b $/1/%))' SPP3SPM Pelaksana #%.1( 9s. Pelambik Pe+tanian
Tahun 1"($ */&.1/)*(/P;G Tahun 1"*(
#* Tahi, S 1"(#1%&1 %))#)1 1 ))# Loteng! Laki %/1*/%))# Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SPP3SPM Calon Pen/uluh 3 9s. Pete+nakan
Tahun 1"(# #('/KPTS/KP.%&)/#/II/%))# Tahun 1"*(
#" I.ham Khali. )*) 1&$ )'& 0atu=ai! Laki %/1*/%))# Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SPP3SPM Calon Pen/uluh 39s. 0atu=anggihPe+kebunan
Tahun 1"(" #%'/KPTS/KP.%&)/#/II/%))# Tahun 1"*'
UPTB!BPP KE"AMATAN PRAYA TIMUR
() 1. 9=amaligi! SP 1"#$)'1) 1"'()& 1 ))" Ma+ong! Laki &/&)/1"'( Pembina Tk I I-/b $/1/%))" S1 Pete+nakan Ma./a #'%."$ 9s. Ma+ong Pe+tanian
1)/'/1"#$ )")*/P/&/0IMS/1"'( Tahun 1""'
(1 ;si, Posis! S.Pt 1"#$1))# 1"'()& 1 )11Semo/ang! Laki &/&)/1"'( Pembina I-/a 1)/1/%))# S1 Pete+nakan Ma./a $)*.#$ Koo+.inato+ Pete+nakan
#/1)/1"#$ )")"/P/&/0IMS/1"'( Tahun 1""#
(% 1. S+i 9=enan! S.Pt 1"#(1%&1 1"*))& 1 %'1 Ma+ong! Laki $/%1/1"*) Penata Tk I III/. 1)/1/%))* S1 Pete+nakan Pe+tama &)1.)# 9s.Sengke+angPete+nakan
1%/&1/1"#( (*(/P/7/KP/1"*) Tahun 1""#
(& 1=. 0@. 1alimatussak.iah! SP 1"(#)1* 1"*')& % ))* Sengkol! Pe+em,uan (/%"/1"*' Penata III/5 1)/1/%))( S1 Pe+tanianMu.a %%(.&# 9s Suka+a=a Pete+nakan
"/1*/1"(# KP.&&)3)&1/(/1)*' Tahun 1""'
($ Muhi+! SP 1"(&1%&1 1"*#)& 1 %%% Ma+ong! Laki (/1)/1"*# Penata III/5 1)/1/%))* S1 Pe+tanianMu.a %1'.)1 9s. Lan.ah Pe+tanian
1%/&1/1"(& KP.&&)3)%*/(/1"** Tahun %)))
(# Mu+.ani! .M. 1"('1%&1 1"**)& 1 %)& 0e.us! Laki (/1#/1"** Penata III/5 1)/1/%))* 9 III Mu.a %)1.1* 9s. Ganti Pe+tanian
1%/&1/1"(' KP.&&)3*()'/(/11"** Tahun 1""'
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Th
n Lulus*)
ngka
K+e.it
(( Pa+a4inata! S, 1"('1%&1 1"**)& 1 1#& Ki.ang! Laki (/1#/1"** Penata Mu.a III/b $/1/%))( S1 Pe+tanianPe+tama 1(&.1" 9s. Mu=u+ Pe+tanian
1%/&1/1"(' KP.&&)3*($$/(/1"** Tahun 1""'
(' Nala4i=a/a 1"((1%&1 1"**)& 1 %%* Ki.ang! Laki (/1#/1"** Penata Mu.a III/a 1)/1/%))* SPM Lan=utan 1%".%' 9s. Ki.ang Pe+tanian
1%/&1/1"(( KP.&&)3*#$"/(/1"** Tahun 1"*(
(* Lalu 0ahtia+ 1"(*1%&1 1""*)& 1 )(( Ma+ong! Laki 3 Pengatu+ II/5 1)/1/%))* SPM Pelaksana ().#& 9s. 0eleka Pe+tanian
1%/&1/1"(( Tahun 1"*(
(" I+4an 1a+/a.i 1"'&)#)1 %))()$ 1 11& Labuan 1a=i! Laki #/%%/%))( Pengatu+ Mu.aII/a '/1/%))' SMT.Pe+tanian 3 ) 9s. 0ilelan.o Pe+tanian
1/#/1"'& %$& Tahun %))( Tahun 1""%
UPTB!BPP KE"AMATAN PRINGGARATA
') Nu+a.=i ?a.=a+! .M.1"#(1%&1 1"*))& 1 %'' 0atu=ai Petak! Laki $/%1/1"*) Penata Tk I III/. $/1/%))* 9.III Pen/elia &1%.$$ 9s. Mu+ba/a Pe+kebunan
1%/&1/1"#( *((/P/7/CP/$/*) Tahun %))&
'1 I Gk Suba4a! SP 1"(%)%)' 1"*()& 1 )&%0+. Taman! Laki (/1(/1"*( Penata III/5 $/1/%))* 9.III Pen/elia %)1.** 9s. Se,akek Pete+nakan
%/'/1"(% KP.&&)31"'1/(/1"*( Tahun 1""%
'% ni Ma+iani! SP 1"($)'&) 1"*'11 % ))1Mata+am! Pe+em,uan 1/1*/1"** Penata III/5 $/1/%))* S1 Mu.a %)$.'# 9s. Sintung Pe+tanian
'/&)/1"($ KP.&&)3#$*)/I/1"** Tahun 1""(
'& I N/ Sunet+a/ana! .M. 1"($)(%$ 1"**)& 1 ))* Pagesangan! Laki (/1#/1"** Penata Mu.a Tk I III/b 1)/1/%))# 9.III Pelaksana 1*'.)(9s. P+ingga+ata Pe+tanian
(/%$/1"($ KP.&&)3*#(*/(/1"** Tahun 1""" Lan=utan
'$ S u k a m + i n 1"((1%&1 1"**)& 1 %)% Tanak 0eak! Laki (/1#/1"** Pengatu+ Tk I II/. 1)/1/%))# SPM Pelaksana 1&%.#& 9s. 0agu Pe+tanian
1%/&1/1"(( KP.&&)3*($%/(/1"** Tahun 1"*$
'# Ai/atno tmo=o 1"(%)(%$ 1"*()& 1 )11 Pakalongan! Laki #/%)/1"*( Pengatu+ II/5 1)/1/%))# SPM Pelaksana ').(& 9s. Peme,ek Pete+nakan
(/%$/1"(% KP.&&)3&('/#/1"*( Tahun 1"*%
'( Su,+ia.i 1"("1%&1 1""*)& 1 )$# P+ingga+ata! Laki (/%(/1""* Pengatu+ Mu.a Tk I II/b $/1/%))* SPP Pelaksana $#.%& 9s. 0ilebante Pe+tanian
1%/&1/1"(" KP.&&)3%%#/P0/*%&/1""* Tahun 1"*"
'' 0ambang Sis4anto 1"'$1%&1 %))()$ 1 )%$ Jantuk! Laki $/1/%))( Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SPP Pemula ) <PT0/0PP Pe+tanian
1%/&1/1"'$ %$& Tahun %))( Tahun 1""&
'* 1e+/ Subag/o 1"#&)*1(1"**)&1 T=oloman.u Laki )13)&31"** Pengatu+ Mu.aIII/a 1 ,+il %))* Pelaksana 1%%.*% 9s. Sintung Pe+kebunan
1( 3)*3 1"#& Lan=utan
UPTB!BPP KE"AMATAN #ONGGAT
'" L. /ub sha+i 1"#$1%&1 1"'()& 1 )*&Ge+ung! Laki &/&)/1"'( Penata I III/. 1)/1/%))1 S1 Pen/elia $#".$$ Koo+.inato+ Pe+tanian
1%/&1/1"#$ )'**/P/0IMS/&/'( %))#
*) Jumahi+! SP 1"(&)'1* 1""&)& 1 ))$ Ke.i+i! Laki #/%(/1""# Penata I III/. 1)/1/%))( S% Pen/elia &)(.)( 9s. N/e+ot Pe+tanian
'/1*/1"(& Ke,.&&)/1&''/P0/0%.&/-/"& %))*
*1 Nasu,! S.Pt 1"(#1%&1 1"*")& 1 %)'Sengkol! Laki #/%#/1"*" Penata I III/. 1)/1/%))* S1 Mu.a &)1.&* 9s. Pe+ine Pete+nakan
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Th
n Lulus*)
ngka
K+e.it
1%/&1/1"(# KP.&&)/III"/#/1"*" Tahun 1""(
*% Titik Ai.hiah. 8! .M. 1"())11) 1"*()& % )1#Mata+am! Pe+em,uan (/1(/1"*( PenataTk I III/5 1)/1/%))( 9.III Pen/elia %1*.*$ 9s. Pu/ung Pe+kebunan
1/1)/1"() KP.&&)3&)"%/(/1"*( Tahun %))&
*& Sa+4anik 1"#$1%1* 1"*))& 1 ))* 9asan gung! Laki $/%1/1"*) Penata III/5 1)/1/%))( SPM Lan=utan 1#$.&& 9s. Labulia Pete+nakan
1%/1*/1"#$ *#*/P/7/CP/1$/1"*) Mu.a Tk I Tahun 1"'#
*$ 1. Genung! SP 1"(11%&1 1"*))& 1 )&#0on=e+uk! Laki #/&1/1"*) Penata III/b 1)/1/%))( S1 Pe+tama %)(.#1 9s. 0on=e+uk Pe+tanian
1%/&1/1"(1 1*)1/P/7/CP/#/1"*) Mu.a Tk I Tahun %))$
*# I.a 0gs A/n Sumant+a! .M. 1"(%1%&1 1"*()& 1 &(&Ke5i5ang! Laki #/%)/1"*( Penata Mu.a III/b 1)/1/%))( 9.III Pelaksana 1(#.## 9s. <bung Pe+tanian
1%/&1/1"(% KP.&&)3&$#/#/1"*( Tahun %))& Lan=utan
*( Nu+=i! SP 1"(#1)1) 1"*'1) 1 ))1 Ko,ang! Laki 11/1)/1"*' Penata Mu.a III/a $/1/%))( S1 Pe+tama 1$(.$( 9s. Gemel Pe+tanian
1)/1)/1"(# KP.&&)/&)*$/II/1"*' Tahun %))$
*' Ma+tatiohohi 1"((1%&1 1"*'1) 1 ))( 8e=eng! Laki 11/1)/1"*' Penata Mu.a III/a $/1/%))( 9.III Lan=utan 1)$.1* 9s. Suka+a+a Pete+nakan
1%/&1/1"(( KP.&&)/&)"*/7I/1"*' Tahun %)))
** I Km +4ika A 1"($)"%# 1"*()& 1 )&1 Lombok 0a+at! Laki (/1(/1"*( Penata Mu.a Tk I III/b $/1/%))( SPM Lan=utan 1#%.$1 9s. 0unkate Pe+kebunan
"/%#/1"($ KP.&&)3&%%$/(/1"*( Tahun 1"*&
*" Nu+u.in! SP 1"('11%& 1""$)& 1 ))' P+ine! Laki #/%(/1""$ Penata Mu.a III/a 1)/1/%))( S1 Pe+tama 1)#.%() 9s. Pengen=ek Pe+kebunan
11/%&/1"(' KP.&&)/*&$/P0/0%.&/-/1""$ Tahun 1""*
") Getul Na4a4i 1"($1%&1 1"*'11 1 )1( 8e=eng! Laki 11/1)/1"*' Pengatu+ Tk I II/. 1)/1/%))* SPM Pelaksana "#.&1) 9s. 0on=e+uk Pe+tanian
1%/&1/1"($ KP.&&)/&)*&/II/1"*' Tahun 1"*$
"1 Sa/u,! .M. 1"("1%&1 1""$)& 1 )*) <bung! Laki %/%&/1""$ Pengatu+ II/5 1)/1/%))# 9.III Pelaksana '(.($ 9s. 0atutulis Pete+nakan
1%/&1/1"(" KP.&&)/*)"/P0/0.%&/-/1""$ Tahun 1"""
"% 8osni 1a+iatun 1"'%)$1) %))#)1 % ))1 N/e+ot! Pe+em,uan #'#/K,ts/KP.%&)/S/II/)#Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SPP Calon Pen/uluh 3 9s Jelantik Pe+kebunan
$/1)/1"'% Tahun 1"") Pe+tanian
UPTB!BPP KE"AMATAN PU#UT
"& 1. Masi,! S.Pt! M.Si 1"((1%&1 1"*'1) 1 ))# Junge! Laki 11/1)/1"*' Pembina I-/a BBB S% Pete+nakan Ma./a $)&.'#) 9s. Suka.ana Pete+nakan
Tahun 1"(( KP.&#)/&)*#/II/1"*' Tahun %))'
"$ 9e.e 8uhen.a+! SP 1"#1)*1" 1"'")% 1 ))1 Tasik Mala/a! Laki &/%/1"'" Pembina I-/a BBB S1 Pe+tanianMa./a $)%.**) 9s. Te+u4ai Pe+tanian
*/1"/1"#1 **(/P/7/CP/&/1"'" Tahun %))$
"# 1. Slamet! SP 1"#%1%&1 1"'()& 1 1)" Ka4o! Laki $/%&/1"'( Pembina I-/a $/1/%))" S1 Pe+tanianMu.a $)1.#)) 9s. Ka4o Pe+tanian
Tahun 1"#% 11#"/P/$/0M#/1"'( Tahun 1""(
"( 1. L. n.u+ 1"#)1%&1 1"'()$ 1 )1* 8ebile! Laki 1%/&1/1"'& Penata Tk I III/. 1)/1/%))) SPM Pen/elia &)(.$$ 9s. Keta+e Pe+tanian
Tahun 1"#) %$%&/P/P8/M#/1%/'& Tahun 1"'1
"' L. +i: 8ahman 1akim! SP 1"(%1%&1 1"*")& 1 %$*8embitan! Laki &/1/1"*" Penata Mu.a Tk I III/b 1)/1/%))* S1 Pe+tanianPelaksana %)(.& 9s. P+abu Pe+kebunan
1%/&1/1"(% KP.&&)/&&&$/#/1"*" Tahun %))$ Lan=utan
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Th
n Lulus*)
ngka
K+e.it
"* L. Ka.a+usman! SP 1"(#1%&1 1"*'11 1 )1"8embitan! Laki 11/&)/1"*' Penata Tk I III/. 1)/1/%))* S1 Pe+tanianMu.a &)%."* 9s. 8embitan Pe+tanian
Tahun 1"(# KP.&&)/$'/11/II/1"*' Tahun %)))
"" 1e+lan! SP 1"#')(1% 1"*1)% 1 ))' Tasik Mala/a! Laki %/1/1"*1 Penata Tk I III/. 1)/1/%))' S1 Pe+tanianMu.a &)&.#%9s. Segalaan/a+ Pe+tanian
(/1%/1"#' $&#/P/7/9.II/(/1"*1 Tahun %)))
BBBSiman=a/a.i! SP 1"(#1%&1 1"*'1) 1 ))' Gu5i! Laki 11/1)/1"*' Penata Mu.a III/a 1)/1/%))& S1 Pe+tanianPelaksana 1$*.#$ 9s. Me+tak Pete+nakan
Tahun 1"(# KP.&&)/&)*1/III/*' Tahun %))) Lan=utan
BBB1usnul Ma+.i! S.Pt (1) )&' ($& 0ongo+! Laki &/%(/%))* Penata Mu.a III/a &/1/%))* S1 Pete+nakan Calon Pen/uluh 3 9s. Ga,u+a Pete+nakan
Tahun 1"'' 1* Tahun %))* Tahuhn %))1
BBBNu+sai.in! S.Pt (1) )&' (&* Pa,ak! Laki &/%(/%))* Penata Mu.a III/a &/1/%))* S1 Pete+nakan Calon Pen/uluh 3 9s. Tum,ak Pete+nakan
1/1*/1"*% 1* Tahun %))* Tahun %)))
BBBL. Ai.aen )*) 1&$ %'( Kombeh! Laki 1/1/%))# Pengatu+ Mu.aII/a 1/1/%))# SPM Calon Pen/uluh 3 9s. Pengembu+Pe+kebunan
Tahun 1"(* #(&/KPTS/KP%&)/#/II/%))# Tahun 1"*'
BBB?atu++ahman )*) 1&$ 11% Tenang! Laki 1/1/%))# Pengatu+ Mu.aII/a 1/1/%))# SPM Calon Pen/uluh 3 9s. Pengengat Pe+tanian
Tahun 1"(* #$)/KPTS/KP/%&)/#/II/%))# Tahun 1"*'
BBB0@. Suta+iah )*) 11* )(% Lombok Tengah! Pe+em,uan #/%(/1""$ Pengatu+ II/5 1)/1/%))# SPP3SPM Pelaksana Lan=utan 3 9s. Keta+e Pe+kebunan
Tahun 1"(( KP.&&)/*1'/P0/0%.&/-/1""$ Tahun 1"*(
BBBSanem )*) )** ##* 0atu=ai! Laki 11/1)/1"*' Pengatu+ Tk I II/. $/1/%))) 9.III =un Pen/uluh BBB 9s Sengkol Pete+nakan
1%/&1/1"($ KP.&&)/&(1(/I/1"*' Tahun %))# Pe+tanian Mu.a
UPTB!BPP KE"AMATAN BATUKLIANG
BBB1. Makmun! SP 1"#&1%&1 1"'()% 1 )%$ P+a/a! Laki %/%$/1"'( Pembina I-/a $/1/%))' S1 Ma./a $&'.#( Koo+.inato+ Pe+tanian
1%/&1/1"#& )%''/P/%/0IMS/1"'( Tahun %))(
BBBL. Tahmi. 1"#&)%%# 1"'&)$ 1 ))%Mata+am! Laki "/%1/1"'& Panata Tk I III/. 1)/1/%))& 9.III Pen/elia &)#.)1 9s. Pe+esak Pe+tanian
%/%#/1"#& &%"/P/P+/MS/"/1"'&
BBBKaha+! .M. 1"#$1%&1 1"*))& 1 &)#Mun5an! Laki $/%1/1"*) Panata Tk I III/. 1)/1/%))& 9.III Pen/elia %)#.%& 9s. ik 9a+ek Pe+tanian
1%/&1/1"#$ *()/P/7/CP/$/*) Tahun %))&
BBBhma. 0us/ai+i! SP 1"(&)'1$ 1"*'11 1 ))& 8aba 9om,u! Laki KP.&&)/#$*#/I/1"** Penata Mu.a Tk I III/b $/1/%))' S1 Pe+tama 1*#.1( 9s. 0u=ak Pe+tanian
'/1$/1"(& Tahun %))$
BBB1. Munasi, 1"#$1%&1 1"'()% 1 )1( 0ebe+! Laki %/%$/1"'( Penata Tk I III/. "/%"/%))& 9.III Pen/elia &)%."( 9s. 0ebe+ Pe+tanian
1%/&1/1"#$ )%*%/P/%/0imas/1"'( Tahun %))&
BBB1. Moh. S/a+CI! SP 1"##11&) 1"'")% 1 ))10a+abali! Laki ***/P/7/CP/&/1"'$ Panata III/5 1)/1/%))* S1 Mu.a #&.(*9s.Ta,ak Si+ing Pe+tanian
11/&)/1"## Tahun %))#
BBB0@. S+i 8ama/anti! .M. 1"(*1)1* 1""()& % ))( P+a/a! Pe+em,uan KP.&&)/#*(/P0/0%.&/I-/1""& Penata Mu.a III/a $/1/%))* 9.III Pelaksana 11'.#$ 9s. Pekebunan
1)/1*/1"(* Tahun %))) Lan=utan
BBBKusna/ati! .M. 1"((1%&1 1"*'11) % ))' Mu=u+! Pe+em,uan 11/1)/1"*' Penata Mu.a Tk I III/b $/1/%))* 9.III Pelaksana 1(".#" 9s. Pagutan Pe+kebunan
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Th
n Lulus*)
ngka
K+e.it
Tahun 1"(( KP.&&)/&)'$/II/1"*' Tahun %))& Lan=utan
BBBSa,a+u.in 8ahil 1"($)')* 1"*()$ 1 )1( Selong! Laki 1/$/1"*( Pengatu+ Tk I II/. $/1/%))( SPP =un Pen/uluh *&.*1 9s. Selebung Pe+tanian
'/*/1"($ KP.&&)3&$&/#/1"*( Pe+tanian Mu.a
BBBMulia.i! S.Pt 1"(*)*11 1""1)& 1 )1$*/11/1"(* Laki 1/&/1""1 Penata Mu.a Tk I III/b '/1/%))( S1 Mu.a 1"$.*)) 9s. 0a+abali Pete+nakan
%&&/KP.&$)/S8/Luh/I-/1""% Tahun %))#
UPTB!BPP KE"AMATAN #ANAPRIA
BBB1.L. nha+! SP 1"#&1%&) 1"'()% 1 ))1 Sem,a+u! Laki %/%/1"'( Penata TK I III/. $/1/%))) S I. Pe+tanianPen/elia $$".$1 Koo+.inato+ Pe+tanian
1%/&)/1"#& )%'"/P//%/0IMS/'( Tahun %))#
BBB1. 1ae+u.in! SP 1"()1%&1 1"*%)& 1 $'& Tibu Sis 9K ! Laki #/&1/1"*% Penata III/5 $/1/%))' S1 Pe+tanian Pen/elia %%%."$ 9s. Pen.em Pe+tanian
1%/&1/1"() *)%/P/7/9.%/#/'*%
BBB1. Kama+i!SP 1"##1%&1 1"'#)% 1 )1"Pe+anta,! Laki %/1/1"'# Pembina Mu.aI-/a $/1/%))" S I. Pe+tanianMu.a $)$.#% 9s. Saba Pe+tanian
1%/&1/1"## Tahun 1""#
BBBL. Kama+u.in 1"#%%&1 1"'&)$ 1 )1$ Ko,ang! Laki "/%%/1"'& Penata TK I III/. 1)/1/%))# 9.III Pe+tanian Pen/elia &)1.'# 9s. 9u+ian Pe+tanian
1%/&1/1"#% &*'/P/P8/MS/"/'& Tahun %))&
BBBMans/u+ia.i!S.Pt 1"(1)*)" 1"*()& 1 )1#8embiga! Laki &/1/1"*( Penata III/5 1)/1/%))* S I. Pete+nakan Mu.a %)&.&)) 9s. Jana,+ia Pete+nakan
*/"/1"(1 Tahun %))$
BBBL.M. Saleh 1"')1%&1 1""')& 1 )$1 Langko! Laki &/1/1""' Penata Mu.a III/a $/1/%))* S I. Pe+tanianPe+tama 1(1.$*) 9s. Langko Pe+kebunan
1%/&1/1"') KP &&)/1(%/0 %&/$/1""' Tahun %))(
BBBM. Sa.ik )*) 1)$ #)( P. Kaung! Laki &/1/1""1 Penata Mu.a TK I III/. $/1/%))$ SPP. SNKMPelaksana *%."# 9s. Loang Mk Pete+nakan
1/&/1"(# KKP &&)/#"$/90/0 %&/-/"1
BBBM. 6aini )*) 11( *)" Le4ok! Laki #/%(/1""$ Pengatu+ Tk I II/. 1)/1/%))' SPP Pelaksana *$.%( 9s. 8embiga Pe+kebunan
Tahun 1"(# &&)/*&"/P0/0%.&/-/1""$ Tahun 1"*'
BBBhma. Salim 1"''1%&1 %))()$ 1 )%)Suka+a=a! Laki %%/)#/%))(/%$& Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( S I. Pe+tanianPe+tanian 3 9s. Leko+ Pe+tanian
1%/&)/1"'' Tahun %))( Tahun %))%
BBBh/a+ 1"''1%&1 %))()$ 1 )%) Pan5o+! Laki #/%%/%))( Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SMK Pe+tanian Pe+tanian 3 9s. Ke+embong Pe+tanian
1%/&1/1"'' %$& Tahun %))( Tahun 1""(
BBB0@. Ka+lina (1) )%1 $11 Langko! Laki 11/%%/%))( Pengatu+ Mu.aII/a #/1/%))' SPP Calon Pen/uluh 3 9s. Ke+embong Pe+kebunan
Tahun 1"'1 #'% Tahun %))( Tahun 1""1
UPTB!BPP KE"AMATAN BATUKLIANG UTARA
BBBI N/ Ai.ia.e! SP 0uleleng! Laki 11/1)/1"(& Penata III/5 1)/1/%))" S1 Pe+tanianMu.a %)#.%% 9s. K+ Si.emenPe+kebunan
1%/&1/1"(&
BBB0ambang Sa+=ono Laki &/1/1"*( Penata III/5 $/1/%))* 9.III Pen/elia %1#."1 9s. Lantan Pe+kebunan
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Th
n Lulus*)
ngka
K+e.it
1)/'/1"#1
BBBMu5hlis Ismail Ko,ang! Laki &/(/1"'( Penata III/5 $/1/%))$ S1 Mu.a %%'.1% 9s. Setiling Pe+tanian
%/"/1"#$
BBB9a+manto ik Se,olong! Laki 1/1*/1"** Penata Mu.a Tk I III/b $/1/%))* 9.III Pelaksana 1($.'& 9s. Mas3mas Pe+tanian
1%/&1/1"(# Lan=utan
BBBSuna+.i Se+agen! Laki (/1#/1"** Penata Mu.a III/a $/1/%))* 9.III Pelaksana 111."( 9s. Te+atak Pe+kebunan
1%/1*/1"#" Lan=utan
BBBLalu Mananu.in Loteng! Laki &/1/1""$ Pengatu+ Tk I II/. 1)/1/%))* 9.III Pelaksana "&.#$ 9s. ik 0ukak Pe+tanian
Tahun 1"($ Lan=utan
UPTB!BPP KE"AMATAN KOPANG
BBB1.L. M. Ka.+i! SP 1"#$)()11"'()&1))* Mun5an! Laki &) Ma+et 1"'( Penata Tk I III/. 1)/1/%))* S1 Pen/elia $#*.$& Koo+.inato+ Pe+tanian
)13)(1"#$ )'")/P/&/0IMS/1"'( %))#
BBB1. I+4an Ishak! .M.1"##1%&1 1"'()&1)$) Ko,ang! Laki &) Ma+et 1"'( Penata Tk.1 III/. $/1/%))$ 9III Pen/elia &)"." Pu+ Pangan Pe+tanian
1%/&1/1"## )"1)/P/&/0IMS/1"'( %))&
BBBNu+ia.i! .M. 1"#(1%&11"'")&11(& Mtg Gamang! Laki % Ma+et 1"'" Penata III/5 1)/1/%))( 9III Pen/elia %)*1&%9s. Aa=egesengPete+nakan
1%/&1/1"#( 11#1/P/7/7/C-/&/1"'" %))'
BBBSoe4a+so! .M. )*))"(&#) Jembe+! Laki 1# Juni 1"** Penata III/5 9 III Pen/elia %1'.#(9s. Len.ang +ePe+kebunan
11/&/1"#' KP.&&)3*#*'/(/1"** %))&
BBBL.M Ikbal! S.Pt *))")'1' Kalia=i Laki 1# Janua+i 1"** Penata III/5 $/1/%))" S1 Mu.a %11.$9s. K,g 8embigaPete+nakan
1%/&1/1"($ KP.&&)3#$(*/1/1"** %))%
BBBL. Ma+2uki! SP 1"(#1%&11"*'111)1* Ma=eluk! Laki 1 NoDembe+ 1"*' Penata mu.a Tk.1 III/b 1)/1/%))* S1 Pe+tama 1*$.)'9s. 9asan 0a+u Pe+tanian
1%/&1/1"(# KP.&&)/#$'1/I/1"*' %)))
BBBL.M. 1a2ni 1"(#)(1(1""&&1))" Ge+unung! Laki 1$3,+3"& Penata Mu.a Tk.1 III/b SPP Pelaksana 1#".(19s. Mtg GamangPe+kebunan
1(3)(1"(# KP.&&)/&"%/P0/0%.&/$/1""& 1"*( Lan=utan
BBBM. Salman 1"'&111)%)))&1))(9asan 0a+u! Laki 1' ,+il %))) Pengatu+ Tk I II/. $/1/%))( SPP Pelaksana 1)#.'' 9s. Mun5an Pe+kebunan
11/1)/1"'& KP &&)/&1/P0/0%.&/-I/%))) 1""1
BBB0@. 1ikmah 1a/ati 1"'%)1%#%))#)1%))% Ko,ang! Pe+em,uan 1 Janua+i %))# Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SPP Calon Pen/uluh 9s. 0ebuak Pe+tanian
1/%#/1"'% #'&/KPTS/KP%&)/.#/II/%))# 1""1
BBBSah+ianto )*)1&&"*( 9asan 0a+u Laki 1* ?eb+ua+i %))# Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SPP Calon Pen/uluh 9s. 9a+ma=i Pe+kebunan
! &131%31"') #&#/KPTS/KP %&)/#/II/%))# 1"")
BBBL.Mas/u+i 1"'%)()1%))()$1))) Ko,ang Laki 1 ,+il %))( Pengatu+ Mu.aII/a $/1/%))( SPP Calon Pen/uluh 9s. 9a+ma=i Pe+tanian
)13)(31"'% #'% Tahun %))( 1""1
DATA NOMINATIP PENYULUH PERIKANAN PNS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
1 I+. Mista+! Msi 1"(()111 1""$)& 1 ))*Tolot3tolot laki 1 Ma+et 1""$ Pembina I-/a )1/)$/)# S% Ma./a #"(.1# 0P$K
11/1/1"() KP.&&)/*)1/P0/0%.&/-/1""$
% 0ai@ Siti 8oha/ati! SP 1"#"11)# 1"*))& % ))(Mata+am Pe+em,uan 1 Ma+et 1"*) Pembina I-/a )1/)$/)# S1 Pe+tanian Ma./a $$1.$& 0P$K
11/#/1"#" 1*(*/P/7/CP %))$
& Lalu khma. Eo.+i! SP 1"##)*)# 1"'")& 1 )1$ Pu=ut Laki %) ,+il 1"'" Pembina I-/a )1/)$/)* S1 Pe+tanian Ma./a $)&.*$ <PT9 0PP Pu=ut
*/#/1"## 1'#*/P/7/CP/$/'" %)))
$ Guna4an bi.in! S.Pi! M.Si 1"(")")" 1""%)& 1 )1% <bung Laki Penata Tk. 1 III/. )1/)#/)# S% Pe+ikanan Mu.a Tugas 0ela=a+
"/"/1"("
# Su.=iko! .M. 1"#')"1* 1"'")& 1 )1% Ka+ang sem Laki &) Juni 1"*) Penata Tk. 1 III/. )1/1)/)* 9 II Pe+ikananPelaksana &)).#% <PT 0PP P+a/a
1*/"/1"#" *%1!1%/&"# 0a+at
( Koma+! .M. 1"#")#1$ 1"*1)& 1 )1) Ciamis Laki 1 ?eb+ua+i 1"*1 Penata Tk. 1 III/. )1/1)/)( 9 II Pe+ikananPelaksana <PT 0PP P+a/a
1$/#/1"#" $&"/P/7/9.II/(/*1
' Aa4an Setia4an! SP 1"(&)&)% 1"*()& 1 )%* Ciamis laki 1 ,+il 1"*( Penata Tk. 1 III/. )1/1)/)( S1 Pe+tanian Mu.a &1&.$1 <PT 0PP
%/&/1"(& KP.&&)3%"&#/(/1"*( 0atukliang
* L. S/a:+u.in! S.Pi 1"(1)1)' 1"*()& 1 )1)Mantang laki 1( Juni 1"*( Penata Tk. 1 III/. )1/1)/)( S1 Pe+ikanan Mu.a &)1."" <PT 0PP
'/1/1"(1 K,.&&)3&%(" P+a/a 0a+at
" Suinah! S.Pi 1"(%)1)1 1"*&)& 1 )(& 0atu=ai laki 1 Juli 1"*& Penata Tk. 1 III/. )1/)$/)* S1 Pe+ikanan Mu.a &1*.*& <PT 0PP
1/1/1"(% #'*/P/7I/9.II/'/81S/1"*& %))$ P+a/a 0a+at 9a/a
1) 1asanu.in! S.Pi 1"(%1%&1 1"*()& 1 &'1Tanggak laki 1 Ma+et 1"*( Penata Tk. 1 III/. )1/)$/)* 9 III Pe+ikananPen/elia &&$.*' <PT 0PP
&1/1%/1"(% KP.&&)3&'#/#/1"*( %))& P+ingga+ata
11 I G.e Ka4ia+tha! .M. 1"(%)'%* 1"*()& 1 )%% P+esak laki %) Mei 1"*( Penata Tk. 1 III/. )1/)$/)* 9 III Pe+ikananPen/elia &&$.*# <PT 0PP
%*/)'/1"(% KP.&&)/#$*%/I/1"** P+ingga 8ata
1% 1. Sah+u.in! .M. 1"#&1%)# 1"*%)& 1 )1& L.g. Nangka laki &1 Ma+et 1"*% Penata Tk. 1 III/. )1/1)/)# 9 III Pe+ikananPen/elia &)'.'* <PT 0PP
#/1%/1"#& *1)/P/7/9.%/#/1"*% %))& P+ingga 8ata
1& Sah.an 1"#"1%&1 1"*1)% 1 )($P+inggasela Laki 1 Juni 1"*1 Penata Tk. 1 III/. )1/1)/)* SPM Pen/elia &&&.1( <PT 0PP
1%/&1/1"#" $&)/P/7/9.II/(/1"*1 P+a/a timu+
1$ 9i.ik I+ianto .M. 1"(%)$)* 1"*')& 1 )1* Selong laki %" Juni 1"*' Penata III/5 )1/1)/)* 9 III Pe+ikananPelaksana %%1.1( <PT 0PP
*/$/1"(% KP.&&)3$#%/(/1"*' 1""% Lan=utan 0atukliang <ta+a
1# I G.e Su+a=a/a 1"(#1%&1 1"*')& 1 )%) Lombok 0a+at laki 1 Ma+et 1"*( Penata III/5 )1/)$/)* S1 Pe+tanian Pe+tama %%*.' <PT 0PP
&1/1%/1"(# KP.&&)3%"&#/#/1"*( Jonggat
1( hma. sah4an S.Pi1"'))&)% 1""&)1 1 ))$Tolot3tolot laki 1 Janua+i 1""& Penata mu.a III/b )1/1)/)* S1 Pe+ikanan Pe+tama 1(#.)* <PT 0PP
%/&/1"') KP.&&)/%&(/P0/0%.&/I/1""&Tk. 1 P+a/a timu+
1' Aell/ Subaenah! S.Pi 1"'11)1) 1""$)& % )%* langko Pe+em,uan 1 Ma+et 1""$ Penata mu.a III/b )1/)$/)* S1 Pe+ikanan Pe+tama 1'$.%% <PT 0PP
1)/1)/1"'1 KP.&&)/((/P0/0%.&/I-/1""$Tk. 1 %))$ P+a/a 0a+at 9a/a
1* Sahmin 1"(*)1)' 1""1)& 1 ))( Lombok Tengah laki %& Mei 1""1 Penata mu.a III/b )1/1)/)* S<PM Pelaksana &)'.$$ <PT 0PP
1/'/1"(* KP.&&)/1$(/P0/0%.&/-/1""1Tk. 1 1"** Lan=utan Pu=ut
1" Su.ino 1"')1%&1 1""$)& 1 )$" Sengkol laki %( Mei 1""$ Penata mu.a III/b )1/1)/)* S1 Pe+ikanan Pe+tama 1(1.%% <PT 0PP
&1/1%/1"') KP.&&)/*$&/P0/0%.&/-/1""$Tk. 1 Pu=ut
%) Junai.i 1"(11%&% 1"*')& 1 %)% Pan5o+ laki 1 Ma+et 1"*' Penata mu.a III/b )1/1)/)* 9III Pe+ikananPelaksana 1#%.$( <PT 0PP
&1/1%/1"(1 KP.&&)3$#'/(/1"*' Tk. 1 Lan=utan 0atukliang <ta+a
%1 Samsul ha.i 1"("1)1) 1""$)& 1 )1(Penga.ang Laki 1 Ma+et 1""$ Penata mu.a III/b )1/)$/)* S1 Pe+ikanan Pe+tama 1'1.#$ 0P$K
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Thn
Lulus*)
ngka
K+e.it
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Thn
Lulus*)
ngka
K+e.it
1)/1)/1"(" KP.&&)/'(/P0/0%.&/I-/1""$Tk. 1
%% 8i5a+.! SP 1"(')#)& 1""&)& 1 )1% 0ima laki 1$ ,+il 1""& Penata mu.a III/a )1/1)/)* S1 Pe+tanian Pe+tama 1'%.#1 <PT 0PP
&/#/1"(' KP.&&)/#*%/P0/0%.&/I-/1""& P+a/a Tengah
%& 0ai@ 8usmiati 1"'))"1( 1""&)& % ))# P+a/a Pe+em,uan 1 Ma+et 1""& Penata mu.a III/a )1/1)/)( S1 Pe+tanian Pe+tama 1('.&% <PT 0PP
1(/"/1"') KP.&&)/#**/P0/0%.&/I-/1""& %))# Ko,ang
%$ 0ai@ 8ahmi >uliati! S.Pi 1"*$)'%1 %))*)& % ))1 Ko,ang Pe+em,uan 1 Ma+et %))* Penata mu.a III/a )1/)&/)* S1 Pe+ikanan 0elum ?ungsional ) 0P$K
%1/'/1"*$ 1%* th. %))* %))'
%# Ainengan! S,i 1"''1%)* %))")& 1 ))& Montong Ge+ia laki 1 Ma+et %))" Penata mu.a III/a )1/)&/)" S1 Pe+ikanan 0elum ?ungsional ) 0P$K
*/1%/1"'' ').b th. %))"
%( Muhtasa+u.in 1"(*1)1& 1""*)& 1 ))(Me+en.eng laki 1 Ma+et 1""* Pengatu+ Tk.1II/. )1/1)/)* 9III Pe+ikananPelaksana "*.(# <PT 0PP
1&/1)/1"(* KP.&&)/$#&/P0/0%.&/-I/1""* Pu=ut
%' +na2 ?au2an si.ik! .M. 1"'")(1' %))*)& 1 ))1 P+a/a laki 1 Ma+et %))* Pengatu+ II/5 )1/)&/)* 9III Pe+ikanan0elum ?ungsional ) <PT 0PP
1'/(/1"'" 1%* th. %))* %))% Ko,ang
%* Mu2anni 1"*1)$%# %))')1 1 ))1 P+a/a laki 1 =anua+i %))' Pengatu+ Mu.a II/a )1/)1/)' SPP 0elum ?ungsional ) <PT 0PP
%#/$/1"*1 $"" th. %))' 1""" 0atukliang uta+a
%" Suhae.i 1"(*)%)% %))()$ 1 ))$ Tanak Te,ong laki 1 ,+il %))( Pengatu+ Mu.a II/a )1/)$/)( SPP 0elum ?ungsional ) <PT 0PP
%/%/1"(* %$& th. %))( 1"*' P+ingga+ata
&) Su.a+ma=i 1"*#)(1( %))()$ 1 ))$Tolot3tolot laki %% Mei %))( Pengatu+ Mu.a II/a )1/)$/)( SPP 0elum ?ungsional ) <PT 0PP
1(/(/1"*# %$& th. %))( %))' 0atukliang
&1 6a,+ullah ha+ia.i 1"*&)(1$ %))()$ 1 ))1Gon.ang laki %% Mei %))# Pengatu+ Mu.a II/a )1/)$/)( SPP 0elum ?ungsional ) <PT 0PP
1$/(/1"*& %$& th. %))( %))1 Jonggat
&% Lalu Sah+il )*) 1&$ $"( Ko,ang laki 1 Janua+i %))# Pengatu+ Mu.a II/a )1/)$/)( SPP 0elum ?ungsional ) <PT 0PP
&1/1%/1"') #*)/K,ts/KP.%&)/#/II/%))# Jana,+ia
&& Ma+ia Aah/uni 1"'%11%* %))#)1 % ))1Tolot3tolot Pe+em,uan 1 Janua+i %))# Pengatu+ Mu.a II/a )1/)$/)( SPP 0elum ?ungsional ) <PT 0PP
%*/11/1"'% #$(/K,ts/KP.%&)/#/11/%))# 1"") Jonggat
DATA NOMINATIP PENYULUH KEHUTANAN PNS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
1 Suta+no '1)))#%#) 0antul Laki &) ,+il 1"*( Penata III/5 $/1/%))* SP0M Pen/. Kehut. %1)."$ <PT 0PP
*/1/1"#' %)$)/-31/P;G//1"*( 1"'( Pen/elia 0atukliang <ta+a
% A/. Mangku +.ana! SP 1"()1%&1 1""$)% 1 )1$ Ka+angasem Laki $ Ma+et 1""$ Penata III/5 1)/1/%))* S1 Pe+tanian Pen/. Kehut. %)&.(' <PT 0PP
&1/1%/1"() &1/KPTS/KAL3I/"$ 1""# Mu.a P+ingga+ata
& Ma.e Suk+a4an! SP1"(&1%&1 1""$)% 1 )1$ Ka,al Laki " ,+il 1""$ Penata III/5 1)/1/%))* S1 Pe+tanian Pen/. Kehut. %)(.$& <PT 0PP
&1/1%/1"(& 1(/K,ta/KA31/1""$ Mu.a P+a/a 0a+at
$ Ka+=ono! SP 1"(1)#1' 1"*")& 1 ))" 0lo+a Laki 1' Mei 1"*" Penata Mu.aIII/b $/1/%))* S1 Pe+tanian Pen/. Kehut. 1*'.&* 0P$K
1'/#/1"(1 1)&)/-31/Peg//1"*" Tk. 1 Pe+tama
# Su=a+ni! SST 1"')1%&1 1""*)& 1 )## P+ina Laki &1 Ma+et 1""* Penata Mu.aIII/b $/1/%))* 9$ Pen/. Kehut. 1#%.&# 0P$K
&1/1%/1"') $)/K,ts/K4l3)/1""* Tk. 1 Pe+tama
( Ma+=usi! SST 1"'1&11% 1""*)& 1 )&' Ma+ong Laki 1 =uli 1""* Penata Mu.aIII/b $/1/%))* 9$ Pen/. Kehut. 1#%.)$ <PT 0PP
&1/1%/1"'1 $)/K,ts/K4l3)/1""* Tk. 1 %))$ Pe+tama P+a/a 0a+at 9a/a
' Ai+anom! SST 1"'))#&1 1"*()& 1 )1)0a+a=ulat Laki 1 Juli %))' Penata Mu.aIII/b $/1/%))* 9$ Pen/. Kehut. 1#%."* <PT 0PP
&1/#/1"'1 $)/K,ts/K4l3)/"* Tk. 1 Pe+tama 0atukliang
* kama+u.in! SST 1"("1%&1 1""*)& 1 )$* Ma+ong Laki 1 Juli 1"*$ Penata Mu.aIII/b $/1/%))* 9$ Pen/. Kehut. 1#%.#$ <PT 0PP
&1/1%/1"(" $)/K,ts/K4I3)/1""* Tk. 1 %))$ Pe+tama P+a/a Timu+
" Makatu+ 8amen! SST 1"')1%&1 1""*)& 1 )#$ 0ebuak Laki 1 Juli 1""* Penata Mu.aIII/b $/1/%))* 9$ Pen/. Kehut. 1#%.#$ <PT 0PP
&1/1%/1"') $)/K,ts/KA/I-/1""* Tk. 1 %))$ Pen/elia Ko,ang
1) Lalu Pu+4ana! SST1"(*)#1& 1""*)& 1 ))*0atu tulis Laki &1 Ma+et 1""* Penata Mu.aIII/b 1/1)/%))# 9$ Pen/. Kehut. 1#&.*" <PT 0PP
1&/)#/1"(* 113%()))%'%$# Tk. 1 %))# Pe+tama P+ingga+ata
11 hma. Junai.i! SST1"(')#&) 1""*)& 1 ))' Lombok Tengah Laki 1 Ma+et 1""* Penata Mu.aIII/b 1)/1/%))* 9$ Pen/. Kehut. 1#&.*& <PT 0PP
&)/#/1"(' $)/K,ts/K4l3)/1""* Tk. 1 %))# Pe+tama P+a/a 0a+at 9a/a
1% 8ami! SST 1"')1%&1 %)))11 1 ))& lat Laki %$ Ma+et %))) Penata Mu.aIII/b 1)/1/%))* S1 Pen/. Kehut. 1(#.%# <PT 0PP
&1/1%/1"'1 II.%()))&1 Tk. 1 Pe+tama P+a/a 0a+at 9a/a
1& Lalu Sahi.in! SST 1"')1%&1 1""*)& 1 )#( Sengkol Laki 1 Ma+et 1""* Penata Mu.aIII/b 1)/1/%))* 9$ Pen/. Kehut. 1#&.&& <PT 0PP
&1/1%/1"') $)/K,ts/K4l3)/1""* Tk. 1 Pe+tama Pu=ut
1$ Kemak! SP 1"(*1%&1 1""*)& 1 )') Lombok Tengah Laki 1 Ma+et 1""* Penata Mu.aIII/b 1)/1/%))( S1 Pe+tanian Pen/. Kehut. 1&1.&# <PT 0PP
&1/1%/1"(* Tk. 1 Pe+tama Pu=ut
1# lalu 9a+ma4i '1))1$$1" P+a/a Laki 1 Ma+et 1"*" Penata Mu.aIII/b BBB SM Pen/. Kehut. 1(&.** <PT 0PP
1%/1%/1"#" $"&/-31/P;G//1"*" Tk. 1 1"'( Plaksana Lan=utn 0atukliang <ta+a
1( Nu=umu.in! SP 1"(%1%&1 1""$)% 1 Pe+ak Laki 1 ?eb+ua+i 1""$ Penata Mu.aIII/b $/1/%))# S1 Pe+tanian Pen/. Kehut. Tugas 0ela=a+
&1/1%/1"(% Tk. 1 Plaksana Lan=utn
1' 1. saCat 1"(&1%&1 1"")1% 1 ))# Sabe Laki %# ?eb+ua+i1""1 Penata Mu.aIII/b $/1/%))* STM Pen/. Kehut. 1(1.1$ <PT 0PP
&1/1%/1"(& %1/K,ts/K4l.NT031/1""1Tk. 1 1"*% Pen/elia Ko,ang
1* Ma.e Suka+ma 1"(&)$1* 1""$)& 1 ))# 0a.ung Laki 1 Ma+et 1""$ Penata Mu.aIII/b $/1/%))" SPP3SPM Pen/. Kehut. 1)#.&& <PT 0PP
1*/$/1"(& '"/K,ts/K41/1/1""$ Tk. 1 1"*% Plaksana Lan=utn P+a/a 0a+at 9a/a
1" Janim 1"(%1%&1 1""$)% 1 )%% 0eleka Laki )" ,+il 1""$ Penata Mu.aIII/b 1)/1/%))( SPP Pen/. Kehut. 1(%.1& <PT 0PP
&1/1%/1"(% )'/K,ts/K4l31/1""$ Tk. 1 1"*& Plaksana Lan=utn Jana,+ia
%) Lalu Sa.ia.i '1))1"&%( Mantang Laki %" ,+ol 1""1 Penata Mu.aIII/a $/1/%))' SM Pen/. Kehut. 1%).'' <PT 0PP
&1/1%/1"#( $%/K,ts/K4l3NT031/1""1 Plaksana Lan=utn 0atukliang <ta+a
%1 Aa/an Su+ata 1"(%1%&1 1""$)% 1 )%$Tabanan Laki " ,+il 1""$ Penata Mu.aIII/a 1)/1/%))( SPM Pen/. Kehut. 1%$.*# <PT 0PP
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Thn
Lulus*)
ngka
K+e.it
No Nama NIP Tgl/No.SK CPNS Gol TMT Gol Jabatan PP Lokasi Tugas Keahlian**)
Tem,at Tgl
Lahi+
Jenis
Kelamin
Pangkat
Te+akhi+
P99K
Te+akhi+/Thn
Lulus*)
ngka
K+e.it
&1/1%/1"(% &&/K,ts/K43111""$ 1"*% Plaksana Lan=utn Jonggat
%% . G.e Fka Suka.ana '1))1*''% Su+aba/a Laki %% NoDembe+ 1"") Penata Mu.aIII/a 1)/1/%))( STM 0angunan0elum ?ungsional ) 0P$K
"/"/1"() II.%()))1'*()
%& 0ambang 1e+manto1"(&1)1) 1"")1% 1 )1Sumba4a Laki %# ?eb+ua+i 1""1 Penata Mu.aIII/a $/1/%))" STM 0angunan0elum ?ungsional ) <PT 0PP
1)/1)/1"(& %&/K,ts/K43NT031/1""1 1"*% P+a/a 0a+at
%$ Ma.e 0ina 1"($1%&1 1""&)& 1 1##Manistutu Laki 1 Ma+et 1""& Pengatu+ Tk.1 II/. $/1/%))# STM Pe+tanian0elum ?ungsional ) 0P$K
&1/1%/1"($ ##/K,ts/KAL31/1""$
%# >u/un /uliantini 1"("1%)( 1""*)& % ))' Ga+ut Pe+em,uan 1 Juli 1""* Pengatu+ Tk.1 II/. 1)/1/%))( STM Pe+tanian0elum ?ungsional ) <PT 0PP
1%/(/1"(" $)/K,ts/K4l3)/1""* Pu=ut
%( Ma.e S4asta Put+a 1"'))&1& 1""*)& 1 Mata+am Laki 1 Ma+et 1""* Pengatu+ Tk.1 II/. $/1/%))( SPP 0elum ?ungsional ) <PT 0PP
1&/&/1"') 1"") P+a/a ba+at .a/a
%' Lalu Su,a+man .nan '1))1'$*" Lombok Tengah Laki %" Ma+et 1"") Pengatu+ II/5 $/1/1""* SM 0elum ?ungsional )
%#/#/1"#' )1'#/K,tsGFP/-3S;T/1"")
%* Suma+.i 1"'%1%&1 1""*)& 1 )&' 0atu=ai Laki &1 Ma+et 1""* Pengatu+ II/5 $/1/%))' SPP 0elum ?ungsional ) 0P$K
&1/1%/1"'% II.%()))%*1$)

17/03/2008 Laki Laki Laki Laki Perempuan 5/30/1980 1812/AP/K/CP/5/80 6/1/1981 438/AP/X/D. Jurang Jaler Pertanian . Gonjak Pertanian Pertanian 203. 12/31/1950 19601015 198102 1 001 Pandeglan.330/35. 11/10/1973 UPTB/BPP KECAMATAN PRAYA TENGAH 29 H. 1997 1/4/2008 Diploma III Th. SP 19501231 198003 1 156 Pujut.Sc 30 Zainal Abidin.IV Th. Bunut Baok Pertanian Pelaksana Lanjutan 61. 2005 1/4/2008 S1 PertanianPP Pelaksana Th.55 Kel.37 Mertak Tombok Ds. 12/31/1965 19731011 200604 1 003Rumbuk. 10/15/1960 19580301 198102 1 008 Garut. Perempuan 8/11/1955 19570512 198102 1 008 Cimalaka Garut Laki Tahun 1956 19601231 198603 1 416 Mertak Paok. Perkebunan Ds Jago Pertanian 20 Moh.36 Th. 2006 Kel Leneng Kel. 2005 1/5/2007 S1 PertanianCalon PP Th.PB/B2.91 Ds. Muh. SP 33 Sri Jumiatun. SP 31 Sujana.330-8606/6/1988 6/15/1988 330-8533/6/1988 1/3/1993 1/29/2001 4/17/2000 11/22/2006 No.Md 19551108 198003 2 003 Banyumas.No Nama NIP Tempat Tgl Lahir 12/31/1954 Jenis Kelamin Tgl/No.330-16991/06/1986 6/15/1988 KP. SP 32 Saprudin.10. A.41 Ds.Samsul Rizal. 1995 1/4/2007 APP Malang Pelaksana Lanjutan 158. S.340/289/SK/LUH/I/2001 KP.03 Ds. B. 2006 1/4/2006 D. 2 Juni 1982 Penata Muda III/a1 April 2009 i Pertanian Calon PP S Penata Muda II/a Penata Muda II/a 1/4/2006 SLTA Th.32 Koordinator Ds Lajut Pertanian Pertanian Ds.St 19700625 200003 1 006 Maman.340/SK/LUH/II/94 Penata Muda III/a Penata Muda III/a Penata Muda III/a KP. A.II/6/81 11/10/1987 KP.970 FDs. 12/10/1965 19630301 198711 2 001 Praya.81 Kel. Praya Pertanian Pertanian PP Pertama Kel. SP 27 Tauhir 28 M. 243 Pangkat Terakhir Penata Tk I Penata Penata Gol PDDK TMT Gol Terakhir/Th n Lulus*) Th. 572 128 Tahun 2008 26 Maret 2008 1/3/2008 1/4/2006 No. Salman.310/1. Suardi 198206022008031002 080 134 251 Praya Kulakagik.II/6/1991 6/16/1986 KP.93 328. Panjisari Peternakan 147. 2005 301. 2000 Penyelia Jabatan PP Angka Kredit Lokasi Tugas Keahlian**) 17 Lies Indah Untari 18 Djedje. Kelebuh Peternakan Kel. Mt Terep Pertanian Th. 3/1/1958 19651210 198710 1 002 Praya.Md 19 Rumsah. SP 19690410 200003 1 008 Praya Loteng. A.Md 19641231 198803 1 277 Praya Barat. A. 9/15/1974 26 Lalu Nashan.Md 19651231 198803 1 246 Batu Yang. Renteng 201. Jontlak Pertanian III/d 10/1/2008 S1 / 2002 III/c 4/1/2007 S1 / 2004 217. SP 19740915 200604 2 003 Praya. 6/25/1970 25 Bq. Laki Tahun 1967 Laki Laki Perempuan Laki Laki Laki 9972/KP.SK CPNS 1234/AP/4/BIMAS/1976 4/21/1980 875/AP/X/CP/4/1980 1/6/1981 444/AP/X/D. Tina Herawati. 12/31/1965 21 L. A. 2003 1/4/2008 Diploma III PP Penyelia Th. 1992 Penata Tk I Penata Tk I Penata Tk I Penata Tk I Penata III/d 10/1/2003 Sarmud/1986 Penyelia PP III/d 10/1/2006 S1 / 2004 III/d 4/1/2007 S1 / 2004 PP Muda PP Penyelia PP Muda PP Penyelia Calon PP . Mawardi.Kel. Tahun 1960 Laki Laki Laki III/d 1/10/2003 Diploma III PP Penyelia III/c III/c 1/4/2004 Diploma III PP Penyelia Th.II/6/81 6/1/1981 432/AP/X/D. Perapen Perkebunan Ds Aik Mual Perkebunan KP.Md 22 Atmagandi. Aris. 1982 1/7/2007 SMT Pertanian Calon PP Th. Tiwugalih Peternakan 1 19671231 199303 1 123 Lombok Tengah.330/3087/XI/87 1/18/1988 303. 12/31/1964 Penata Muda Tk III/b Penata Muda Tk III/b Penata Muda Tk III/b 1/4/2006 D3 APP Malang Pelaksana Lanjutan 154. 10/4/1969 24 Nuraidin.29 319.44 301.3/IV/200 23 L.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->