JADUAL A

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988
PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN BOMBA (PERAKUAN BOMBA) 2001
BORANG I
(Peraturan 2)
PERMOHONAN BAGI PERAKUAN BOMBA
BAHAGIAN I
Pengarah,
Jabatan Bomba dan Penyelamat,
Negeri ……………………....……
Saya/Kami……………………………………………...............………………………………………….
ingin memohon perakuan bomba bagi premis ditetapkan di bawah:
(Nyatakan alamat penuh premis ditetapkan)
…………………………………………………………………………......................................................
...………………...…………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………...……………
……...……………………………………………………………………………………………………...
BAHAGIAN II
1.

Nama pemohon (pemunya/penghuni/orang yang mempunyai pengurusan sepenuhnya mengenai
premis):
……………………………………………………………………………….…………....…………
…………………………………………………………………………............................………….

2.

Nombor kad pengenalan:………………………………………………………..………...................

3.

Nombor pemunya terbaru premis: ………………………………………………..............................
(sila sertakan salinan yang disahkan)

4.

Nombor pendaftaran perniagaan: …………………………..……………………………..................

5.

Alamat premis: ………..………………………………………………..............………….………...
…………………………………………………………………………………..............................…
……...………………………………………………………………………………………………...
Daerah: ………………………....…………..… Negeri: ………..……..........…………………..…..

6.

Alamat pos: ………….…………..............…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...…………
…………………………………………………………...........................…………………………...

....……................ / .. (Tandakan √ jika berkenaan) 10.... (d) Notis keselamatan kebakaran …….. Lokasi premis (nyatakan lokasi premis dan sertakan pelan lokasi).…………………………………………………....……............ jenis penghunian dsb..……………………… Tarikh kelulusan: ……………………………………….........…................. (b) Lampu kecemasan ……........ (i) Sistem lain (nyatakan): ......... / .………. 10..... (c) Tatacara semasa kebakaran ……...................... ………………………………………………………………….. / .....……....……....... pencegahan kebakaran..... luas lantai............ Butir-butir tentang kemudahan keselamatan diri...…….... / .......…………..................... (g) Pintu keluar …….....) …………………………………………………………………...... (e) Tangga terlindung ……............……. (h) Pintu keluar tingkat ……. .........……………………………………… ……. ....... …………....……....... (f) Koridor terlindung ……..........…………………...............................2 Kemudahan keselamatan diri ADA / TIADA (a) Sistem pengesan api automatik ……............................. ……..........……………………… (b) Nombor rujukan Jabatan Bomba dan Penyelamat: ………..............………….7........……. ...………………………… 9.....……..…………………………………………………….…….........……… 8............... / .......... / ....... / ....................... Nyatakan jenisnya: …................. / .………..……………………….... (b) Sistem siar raya (c) Sumbungan talian terus elektrik atau talian terus telefon ke balai bomba: (i) Sistem pengawasan komputer (ii) Lain-lain (nyatakan): ………......…….................................... / ....………………................. perlindungan kebakaran dan menentang kebakaran bagi premis.……………… Tarikh kelulusan: ………………….....…….....………….............. ……....... Tarikh kelulusan dan nombor rujukan pelan yang diluluskan bagi premis: (a) Nombor rujukan Pihak Berkuasa Tempatan: ……........... / ..1 Kemudahan keselamatan diri ADA / TIADA (a) Tanda tempat keluar kecemasan …….. 10........... / ........................……...... Reka bentuk premis (bilangan tingkat...........

.................................................................................... / ............…….. ……............ (b) Pili bomba ……. / ............………….................. 10........…….. .................................... / ........................……....... / ........................... Unit: ……………… (c) Pili bomba bertekanan Unit: ……………… (d) Sistem gelung hos …….. / .............……...…….. / ....…….......……..…….................……............... (n) Akses perkakas bomba …….......................………….. ...............(d) Pusat pemerintahan dan kawalan (e) Lain-lain (nyatakan): ……... / . / .. (g) Sistem semburan automatik ……........ / ....... (l) Ruang laluan masuk menentang ……..................……...... / .......4 Kemudahan menentang kebakaran ADA / TIADA (a) Alat pemadam api mudah alih …….................... (d) Pengadang api …….... ... (j) Lif bomba …….............. / .... / ...................... (c) Petak ……..... / ... (i) Lain-lain (nyatakan): ........... / ........................ (b) Pendawaian elektrik ……..……..……......... / ..... (e) Sistem pancur basah ……....……... / .. (h) Sistem penyimbah ……...... / ............. kebakaran (m) Sistem komunikasi suara …….................……....... / ............................. (g) Suis pengasingan elektrik ……................. ..............……....... (o) Bekalan air ……............ 10. (k) Tangga menentang kebakaran ……................3 Kemudahan kebakaran ADA / TIADA (a) Pintu api ……...... / ............……......…….. (f) Sistem pancur kering …….....……......... / ..... (i) Sistem karbon dioksida ……. / ........................................……..........................…….......... (e) Sesekat api ……...……........... / ...........…….. / . (f) Sistem pengudaraan asap ……................……......…………… liter ........

(i) Lain-lain (nyatakan): ...... (c) Lain-lain (nyatakan): .. 10............ (b) Pegawai keselamatan kebakaran ……........................ (f) Tempoh kontrak: …………………………. (b) Tingkap kecemasan …….....………….....................……......... / ......................…………………………………… (e) Penyelenggaraan berkala: …………………….......................………………………………………………… (b) Kelas kontraktor: …............. / .................……....................................... / ...................................... ................…….. ………………………………………………………………........ ............... Butir-butir tentang penyelenggaraan kemudahan keselamatan kebakaran (a) Nama kontraktor: …….. / .........……...... ... (c) Alamat: …......6 Organisasi keselamatan kebakaran di premis ADA / TIADA 11................…….............………… ……….......………………………………………….............…………...………………………………….... (f) Latihan berkala ……................……................. / ....(p) Simpanan buih …….......... 10........ .... (d) Nombor pendaftaran: …………………………............ ...........5 Peruntukan khas ADA / TIADA (a) Landas helikopter ……... (d) Bilangan kenderaan ……...............…………………………………………………………………………...................…………… liter Jenis: ..………..... .…….... tahun (g) Tarikh penyelenggaraan terakhir: ……….. / .. (e) Peralatan ……....……………………………………………………..........…………....……............………………………………………………………………………………………......................…….................................................. (a) Pengurus keselamatan kebakaran …….... / .......................... / ........ (c) Bilangan pegawai keselamatan kebakaran ……. / ...

Saya/Kami mengaku bahawa sepanjang pengetahuan saya/kami. Tandatangan pemohon: ………………………………… (Cop rasmi) . segala keterangan yang diberikan dalam borang permohonan ini adalah benar dan betul. Tarikh: …………………………. kelulusan sistem oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat bersama maklumat tentang kontraktor perlulah dikemukakan.MUSTAHAK Butir-butir mengenai tarikh pemasangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful