Anda di halaman 1dari 46

NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

1. PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmatNya

dapat kami menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa

serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan

ketabahan dan kesabaran.

Setinggi – tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan kepada pengajar

subjek Nursing Research (NNRH 3122) kami iaitu Pn. Mageyispery a/p S.V Ponniah

di atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk

ajar, bimbingan dan nasihat sehingga kami berjaya menyempurnakan tugasan ini.

Hanya Allah jua yang dapat membalas jasa baik puan.

Terima kasih yang tak terhingga juga kami ucapkan kepada semua pengajar dan

rakan–rakan kumpulan Julai 2008, pelatih-pelatih Kolej Kejururawatan Taiping yang

banyak menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya kepada kami.

Penghargaan ini juga di ditujukan buat keluarga tercinta kerana memahami serta

membantu kami di dalam meneruskan cabaran untuk menyiapkan tugasan ini.

Sesungguhnya segala kesabaran dan penat jerih lelah pastinya ada hikmah

disebaliknya.

Terima Kasih.

1
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

2. PENGENALAN

Kemahiran klinikal yang diperkenalkan oleh Florence Nightingale sejak dahulu

telah mempengaruhi peranan individu dalam mempraktikkan ilmu kejururawatan yang di

pelajari. Kini, institusi-institusi pendidikan tinggi mengaplikasikan kemahiran asas

tersebut kerana menyokong pembelajaran secara praktikal lebih efektif berbanding teori

semata-mata di dalam ilmu kejururawatan. Hal ini memberikan lebih keyakinan kepada

pelatih dalam pendedahan kepada keadaan sebenar bidang kejururawatan apabila ia

dipraktikkan.

Kemahiran asas klinikal merujuk kepada kemahiran-kemahiran praktikal yang

perlu semasa berdepan dengan pesakit atau klien. Kemahiran-kemahiran ini bermula

dari dulu di mana ia meliputi sistem tubuh yang berbeza dan setiap doktor dan

jururawat perlu menguasai beberapa prosedur yang dipelajari di skill lab.

Latihan dalam kemahiran di skill lab tidak bererti latihan klinikal dengan pesakit

sebenarnya. Pelatih jururawat khususnya memerlukan persiapan yang lengkap dalam

kemahiran klinikal sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang melibatkan pesakit

sebenar.

Menurut sejarah, penubuhan skill lab bermula pada tahun 1981 iaitu skill lab di

Mesir merupakan yang pertama yang ditubuhkan pada era itu. Tujuannya

penubuhannya pada masa itu adalah untuk melaksanakan standard latihan dan

penilaian asas kemahiran klinikal dengan menggunakan alatan yang sama untuk

semua pelajar dan melahirkan sikap humanistik atau kemanusiaan dalam

2
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

pendekatan kepada pesakit. Mereka tidak dibenarkan untuk memberi rawatan kepada

pesakit melainkan telah berjaya dalam ujian-ujian praktikal ke atas rakan-rakan mereka

atau model. (Retrieved from http://csl.nelc.edu.eg/sitemap.asp)

Skill Lab adalah tempat perkenalan kepada kemahiran klinikal yang baru

khususnya kepada pelajar/pelatih Diploma Kejururawatan dan meraka akan

menghabiskan masa di skill lab untuk mempelajari klinikal skill pada setiap semester.

Simulasi akan menjadi komponen atau kunci utama dari semua elemen ini. Evaluasi

merupakan proses yang berterusan menggunakan penilaian ke rakan, kursus

kemahiran ujian dan pengalaman klinikal.  

Skill lab juga merupakan sebahagian integral dari pendidikan kejururawatan di

mana ia memberi kelebihan untuk mengatasi ketakutan diri sendiri dan tidak dalam saat

bekerja dengan pelbagai tugas pelatih, simulator, dan peralatan di pusat kesihatan

samada hospital mahupun klinik. Dengan menggunakan peralatan telah tersedia, ia

mendorong mempelajari prosedur-prosedur klinikal di mana individu berkemampuan

untuk belajar dan berlatih dengan aman tanpa memberi kesan kepada pesakit yang

sebenar.

Tujuan utama penubuhan skill lab adalah untuk memberikan kesempatan bagi

pelatih jururawat khususnya untuk menjadi kompeten dengan kemahiran klinikal dan

dengan demikian ia dapat diamalkan semasa bekerja bagi mencapai mutu dan kualiti

kerja dalam memberi perawatan kepada pesakit. (O’Donnel, P. T., Borgelt, P. B., &

Johnston, P. K. (2008, September). Purpose and Philosophy of the Nursing Skills

Lab. Nursing Skills Lab Handbook , 4)

3
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

2.1 PROBLEM STATEMENT

Keberkesanan penggunaan Skill Lab di kalangan pelatih-pelatih Kolej Kejururawatan

Taiping.

2.2 PURPOSE OF STUDY

Tujuan kami menjalani kajian ini adalah untuk mengkaji semula keberkesanan

penggunaan Skill Lab berdasarkan maklumbalas dari pengajar dan jururawat klinikal

yang menyatakan bahawa kebanyakan pelatih gementar semasa peperiksaan OSCE.

Selain itu, mereka menyatakan pelatih tidak mahir dalam melakukan prosedur semasa

penempatan klinikal.

Berdasarkan keputusan kelulusan 100 peratus yang dicapai oleh pelatih KKT

pada semester lepas (Januari - Jun 2010), kami ingin mengkaji hubungkaitnya dengan

pengunaan Skill Lab. Kami juga mengambil keputusan melakukan penyelidikan ini di

mana banyak kemudahan disediakan di skill lab, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pelatih.

4
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

2.3 RESEARCH OBJECTIVE

2.3.1 GENERAL OBJECTIVE

Mengkaji keberkesanan penggunaan Skill Lab kepada pelatih jururawat Kolej

Kejururawatan Taiping (KKT).

2.3.2 SPECIFIC OBJECTIVE

1. Mengetahui jumlah pelatih Kolej Kejururawatan Taiping (KKT) yang

menggunakan Skill Lab.

2. Mengetahui kekerapan penggunaan Skill Lab oleh pelatih dalam seminggu.

3. Mengenalpasti faktor-faktor yang mendorong pelatih pergi ke Skill Lab.

4. Mengetahui pandangan pelatih Kolej Kejururawatan Taiping samada

kelengkapan alatan dan kemudahan di Skill Lab mencukupi untuk latih tubi.

5. Mengetahui persepsi pelatih Kolej Kejururawatan Taiping tentang keyakinan

dalam peperiksaan OSCE.

6. Mengetahui samada kemahiran amali boleh ataupun tidak boleh dipelajari

semasa pembelajaran di dalam kelas.

7. Mencadangkan langkah-langkah dalam meningkatkan minat pelatih untuk ke

skill lab.

5
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

2.4 TERMS AND DEFINATION

Skill Lab pada prinsipnya bukan sekadar learning resource, tetapi mempunyai

fungsi dan matlamat lebih jauh. Di skill lab pelatih dapat belajar pelbagai pengalaman

serta latihan untuk meningkatkan kemahiran dalam melakukan sesuatu prosedur.

Peralatan dan kemudahan yang tersedia di skill lab mempunyai banyak persamaan

dengan situasi sebenar yang bakal dihadapi oleh pelatih semasa penempatan klinikal.

Skill adalah kemahiran atau kepakaran dimana ia merujuk kepada kemampuan

melakukan sesuatu pekerjaan atau aktiviti dengan baik. New Oxford Dictionary

terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd. terbitan ketiga, Tahun 2005.

Pelatih Jururawat adalah seseorang yang mengikuti kursus dalam bidang

kejururawatan selama 3 tahun. http://www.merriam-webster.com/dictionary

Lab adalah tempat dimana dikhaskan sebagai tempat percubaan sesuatu ilmu

yang telah dipelajari di dalam sesuatu cabang ilmu.http://ardictionary.com

6
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

3. LITERATURE REVIEW

Hasil kajian daripada pelatih jururawat dari Sime Darby Nursing and Health

Science College pada 21 Julai 2009 hingga 7 Ogos 2009, menunjukkan 80% pelatih

jururawat bersetuju bahawa praktis di skill lab membantu meningkatkan prestasi dan

kemahiran dalam melakukan prosedur. Ia disokong oleh Schon 1983, yang menyatakan

kemahiran adalah asas kepada jururawat untuk merawat pesakit dan membina

keyakinan diri.

Schon 1983 juga menyatakan pelatih boleh melakukan kesilapan di mana ia

hasil tindakbalas daripada kelakuan dan kemahiran praktikal. Ini akan meningkatkan

kemahiran praktikal tanpa melibatkan keadaan pesakit. Ia juga akan meningkatkan

keyakinan pelatih berdasar kebolehan diri sendiri. Keyakinan ini akan digunakan dalam

perawatan keatas pesakit.

Selain itu, menurut Nicol and Freeth 1998 berkata, kemahiran teori boleh

dibelajar didalam kelas, tetapi kemahiran amali tidak boleh diperolehi semasa

pembelajaran didalam kelas. Ia harus dipraktikkan dalam suasana yang bersesuaian.

Contohnya, semasa di penempatan klinikal.

Dr Mora Claramita dari Universiti Gadjah Mada berpendapat bahawa skill labs

pada prinsipnya bukan sekadar learning resource, tetapi mempunyai fungsi dan

manfaat yang lebih jauh dari itu. Di skill lab, pelajar dapat memperolehi pengalaman

seperti belajar tutorial, kuliah dan pembelajaran kendiri dimana ia diimplementasi dan

diintregrasikan dalam pembelajaran kendiri. Melalui latihan di skill lab juga pelajar

melakukan level “show how” pada Miller Piramid dimana ia sesuai dengan prinsip

7
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

bidang perubatan “ When I see I forget, when I hear I remember and when I do I

understand.

Dalam Nursing and Midwifery Council 2007 menyatakan stimulasi di skill lab

akan meningkatkan jaminan keselamatan dan kemahiran praktikal dimana tempat ini

lebih fokuskan pelatih berbanding pesakit. Kebaikan stimulasi di skill lab adalah ia

dapat dnilai dimana ia dinilai berdasarkan presentasi setiap individu. Prosedur boleh

diulang-ulang sehingga pelatih yakin dan boleh melakukannya. Ini tidak akan memberi

risiko pada pelatih dan pesakit.

8
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

4. METHODOLOGI

4.1 STUDY DESIGN

Dalam kajian ini kami menggunakan jenis penyelidikan kuantitatif non-

experimental dengan close ended question untuk mendapatkan maklumat kajian.

4.2 POPULATION AND SAMPLING

Populasi yang kami gunakan dalam kajian ini adalah terdiri dari kalangan pelatih

jururawat di Kolej Kejururawatan Taiping. Sampel yang kami gunakan adalah

seramai 100 orang pelatih yang terdiri dari kumpulan 1/2008, 2/2008, 1/2009,

2/2009 dan 1/2010 yang akan dipilih secara rawak dalam menjayakan kajian kami

ini.

4.3 DATA COLLECTION

Dalam pemgumpulan data, kami menggunakan kaedah borang kaji selidik yang

diberikan pada respondent secara random. Respondent akan diberi penerangan

tentang cara menjawab soalan dengan betul.

9
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

4.4 PILOT STUDY

Model ini boleh di uji semasa kelas latihan kemahiran untuk mengetahui

apakah cara yang berkesan untuk pelatih memahirkan teknik prosedur yang di

pelajari bagi membantu mereka untuk meluaskan pengetahuan di samping untuk

mengasah kemahiran pelatih untuk menjalan kan prosedur.Kajian ini di

bangunkan bagi kenalpasti maklumbalas pelatih terhadap fungsi skill lab adalah

relevan dengan sukatan pembelajaran.Ia juga bertujuan untuk mewujudkan

pembelajran stress-free yang akan melahirkan satu unit pasukan Jururawat yang

berbudaya korporat serta boleh menyesuaikan diri dalam perawatan sebenar

ketika berada di wad dengan melakukan latihan kemahiran komposisi di skill lab

semasa tempoh latihan di kolej secara maksimum.

10
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

5. DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA

5.1 FINDING

SOALAN 1

Latihan di skill lab membantu saya meningkatkan prestasi di penempatan klinikal

SETUJU
34%

SANGAT SETUJU
66%

Sebanyak 66% sangat setuju latihan di skill lab membantu meningkatkan prestasi di

penempatan klinikal,manakala sebanyak 34% menyatakan setuju dengan kenyataan

tersebut dan tiada pelatih menyatakan tidak setuju dan memuaskan. Kesimpulannya,

pelatih sangat setuju dengan kenyataan ini.

11
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 2

Saya memerlukan pengawasan daripada pengajar semasa melakukan prosedur di skill

lab

MEMUASKAN TIDAK SETUJU


5% 2%

SANGAT SETUJU
37%

SETUJU
56%

Sebanyak 56% pelatih menyatakan setuju dengan kenyataan bahawa mereka

memerlukan pengawasan daripada pengajar semasa melakukan prosedur di skill

lab,manakala 37% pelatih menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut dan

5% menyatakan memuaskan seterusnya 2% menyatakan tidak setuju dengan

kenyataan tersebut. Kesimpulannya,pelatih setuju dengan kenyataan ini.

12
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 3

Saya mampu untuk melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab

SETUJU
16%

TIDAK SETUJU MEMUASKAN


58% 26%

Sebanyak 58% menyatakan tidak setuju dengan kenyataan bahawa mereka mampu

melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab,manakala 26% menyatakan

memuaskan dengan kenyataan tersebut,dan 16% menyatakan setuju dengan

kenyataan tersebut dan tiada pelatih menyatakan sangat setuju.Kesimpulannya,majoritI

pelatih menyatakan tidak setuju dengan kenyataan ini.

13
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 4

Latihan di skill lab membenarkan saya untuk reflek tindakan saya dan meningkatkan

latihan kemahiran saya

MEMUASKAN TIDAK SETUJU SANGAT SETUJU


2% 2% 1%

SETUJU
96%

Sebanyak 61% pelatih menyatakan setuju dengan kenyataan bahawa latihan di skill lab

membenarkan mereka untuk reflek tindakan dan meningkatkan latihan kemahiran

mereka,manakala 37% menyatakan sangat setuju dengan kenyataan tersebut dan 1%

menyatakan memuaskan dengan kenyataantersebut dan 1% lagi menyatakan tidak

setuju dengan kenyataan tersebut.Kesimpulannya,majoriti pelatih menyatakan setuju

dengan kenyataan ini.

14
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 5

Saya sedar bahawa latihan di skill lab mampu meningkatkan kemahiran saya.

MEMUASKAN
10%

SETUJU
28%

SANGAT SETUJU
62%

Seramai 62% pelatih sangat setuju bahawa latihan di skill lab mampu meningkatkan

kemahiran kerana latihan yang dilakukan berterusan dapat memperbaiki kesalahan dan

memberi keyakinan semasa melakukan prosedur. 28% pelatih menyatakan setuju

dengan penyataan ini manakala 10% lagi menyatakan hanya memuaskan dengan

penyataan ini.

15
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 6

Peralatan di skill lab adalah lengkap dan siap sedia digunakan.

PELATIH

TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU; 4

MEMUASKAN MEMUASKAN; 52

SETUJU SETUJU; 32

SANGAT SETUJU SANGAT SETUJU; 12

0 10 20 30 40 50 60

Sebanyak 52% pelatih bersetuju bahawa peralatan di skill lab adalah memuaskan.Ini

mungkin kerana sesetengah peralatan tidak lengkap dan tidak tersedia di skill lab untuk

digunakan.Sebanyak 32% setuju,12% sangat setuju manakala selebihnya 4% tidak

setuju.

16
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 7

Saya hanya pergi ke skill lab sebelum peperiksaan OSCE.

45
TIDAK SETUJU; 40
40 MEMUASKAN; 38

35

30

25

20
SETUJU; 17
15

10
SANGAT SETUJU; 5
5

0
SANGAT SETUJU SETUJU MEMUASKAN TIDAK SETUJU

Carta pai di atas menunjukkan peratusan pelatih yang hanya pergi ke skill lab sebelum

peperiksaan OSCE.40% peratus pelatih tidak setuju dengan kenyataan ini,38% peratus

menunjukkan keputusan memuaskan,17% sangat setuju dengan kenyataan ini serta

5% peratus sangat setuju dengan penyataan ini.

17
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 8

Saya rasa teruja dan bermotivasi untuk melakukan prosedur di skill lab.

TIDAK SETUJU
3% SANGAT SETUJU
12%

MEMUASKAN
25%

SETUJU
60%

Sebanyak 59% bersetuju dengan pernyataan ini, 25% menunjukkan peratusan

memuaskan, 12% sangat setuju dan 3% tidak setuju dengan pernyataan di atas.

18
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 9

Persekitaran dan kemudahan yang ada di skill lab menggalakkan saya untuk lebih

bersemangat dalam melakukan prosedur di skill lab dengan lebih kerap.

TIDAK SETUJU 7

MEMUASKAN 27

PELATIH

SETUJU 58

SANGAT SETUJU 8

0 10 20 30 40 50 60 70

Sebanyak 58% pelatih bersetuju bahawa persekitaran dan kemudahan yang ada di skill

lab menggalakkan pelatih untuk lebih bersemangat dalam melakukan prosedur dengan

lebih kerap kerana persekitaran yang selesa membolehkan pelatih member lebih

tumpuan terhadap prosedur yang dilakukan.Selebihnya 27% pelatih menyatakan

keputusan memuaskan,8% sangat setuju dan 7% lagi menyatakan tidak bersetuju.

19
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 10

Melakukan latihan di skill lab membantu saya menambah keyakinan dalam melakukan

prosedur .

PELATIH

55

40

5
0
SANGAT SETUJU SETUJU MEMUASKAN TIDAK SETUJU

Seramai 55% pelatih sangat bersetuju, 40% setuju dan 5% menyatakan memuaskan

manakala tiada pelatih menyatakn tidak setuju melakukan latihan di skill lab dapat

membantu menambah keyakinan dalam melakukan prosedur kerana latihan yang kerap

dapat memberi pelatih pengalaman dan memperbaiki kesalahan sekaligus dapat

melakukan prosedur dengan lebih yakin.

20
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 11

Saya rasa saya gementar semasa melakukan prosedur untuk pertama kali semasa

penempatan klinikal.

TIDAK SETUJU
11%

SANGAT SETUJU
21%

MEMUASKAN
21%

SETUJU
47%

Sebanyak 47% pelatih bersetuju menyatakan bahawa mereka gementar semasa

melakukan prosedur untuk kali pertama semasa penempatan klinikal. 21% pelatih

sangat bersetuju dengan kenyataan ini. 21% juga pelatih menyatakan kurang

memuaskan dengan penyataan ini. Manakala 11% pelatih tidak bersetuju dengan

penyataan ini. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah, majoriti pelatih menyatakan

mereka gementar semasa melakukan prosedur untuk kali pertama semasa

penempatan klinikal.

21
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 12

Saya melakukan prosedur hanya semasa sesi pembelajaran.

TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU; 46

MEMUASKAN MEMUASKAN; 42

SETUJU SETUJU; 6

SANGAT SETUJU SANGAT SETUJU; 6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sebanyak 46 % pelatih tidak bersetuju dengan penyataan bahawa mereka hanya

melakukan prosedur semasa sesi pembelajaran. Manakala 42% pelatih menyatakan

memuaskan dengan penyataan tersebut. 6% pelatih menyatakan mereka sangat

bersetuju dengan penyataan tersebut. Manakala selebihnya 6% pelatih lagi

menyatakan mereka bersetuju dengan penyataan tersebut. Oleh itu, kesimpulan yang

dapat dilakukan adalah majoriti pelatih menyatakan mereka tidak bersetuju bahawa

mereka hanya melakukan prosedur semasa sesi pembelajaran sahaja.

22
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 13

Saya selalu melakukan latihan di skill lab sebelum di tempatkan di penempatan klinikal

60 SETUJU; 57

50

40

30

SANGAT SETUJU; 20 MEMUASKAN ; 20


20

10
TIDAK BERSETUJU; 3
0
SANGAT SETUJU SETUJU MEMUASKAN TIDAK BERSETUJU

Seramai 57% bersetuju dan menyatakan mereka memilih untuk mempraktiskan skill di

skill lab sebelum di tempatkan di penempatan klinikal. Manakala masing-masing 20%

menyatakan memuaskan dan sangat bersetuju dengan pernyataan berikut. Seterusnya

3% lagi pelatih menyatakan mereka tidak bersetuju dengan penyataan ini. Kesimpulan

yang dapat di buat melalui penyataan ini adalah, majoriti pelatih memilih untuk

mempraktiskan skill di skill lab sebelum di tempatkan di penempatan klinikal sebagai

persediaan meningkatkan kemahiran komposisi sebelum di tempatkan di penempatan

klinikal.

23
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 14

Saya tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab

SETUJU
9%

MEMUASKAN
14%

TIDAK BERSETUJU
77%

Seramai 77% pelatih menyatakan mereka tidak bersetuju dengan kenyataan berikut

berkait dengan tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab. Manakala 14%

menyatakan kenyataan berikut mamuaskan dan lagi 9% memilih pernyataan setuju.Ini

dapat disimpulkan bahawa majoriti pelatih yang terlibat dalam research ini mengatakan

mereka tidak bersetuju jika tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab kerana padat

dengan jadual rutin.

24
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

SOALAN 15

Saya boleh melakukan prosedur semasa OSCE dengan yakin.

PELATIH

TIDAK BERSETUJU TIDAK BERSETUJU; 5

MEMUASKAN MEMUASKAN; 27

SETUJU SETUJU; 52

SANGAT SETUJU SANGAT SETUJU; 16

0 10 20 30 40 50 60

Seramai 52% pelatih bersetuju mengatakan mereka berasa yakin semasa melakukan

prosedur OSCE.Manakala 27% mengatakan mereka sekadar berasa di tahap

memuaskan melakukan prosedur semasa OSCE. Lagi 16% memilih sangat setuju

dengan pernyataan berikut dan 5% mengatakan tidak bersetuju. Kesimpulan yang

dapat di gubal adalah majoriti pelatih bersetuju dengan melakukan latihan di skill lab

boleh meningkatkan keyakinan mereka semasa OSCE.

25
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

5.2 DISCUSSIONS

Pada era globalisasi sekarang, kebanyakan generasi muda lebih memilih kerjaya

berdasarkan pekerjaan yang tetap dan pendapatan yang lumayan. Bidang

kejururawatan juga merupakan salah satu kerjaya yang menjamin masa depan

seseorang. Disamping itu, kerjaya jururawat ini adalah satu kerjaya yang boleh

dibanggakan dan merupakan pekerjaan yang mulia.

Sebelum menjadi seorang jururawat, seseorang haruslah mengikuti kursus

kejururawatan mengikut standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan

Malaysia. Contohnya Jururawat Terlatih harus mengikuti pengajian Diploma

Kejururawatan selama 3 tahun di mana-mana institusi pengajian. Sepanjang tempoh

menjalani kursus ini, jururawat pelatih akan didedahkan dengan situasi sebenar

pekerjaan melalui penempatan klinikal. Sebelum ditempatkan di penempatan klinikal

pelatih akan menjalani sesi pembelajaran di kelas dan sesi praktikal di skill lab. Oleh

itu, haruslah mengunakan kemudahan di skill lab dengan sebaik-baiknya sebelum

mereka ditempatkan di penempatan klinikal seterusnya ke alam pekerjaan.

Oleh yang demikian, kami melakukan kajian ini untuk mengetahui samaada

pelatih jururawat Kolej Kejururawatan Taiping menggunakan skill lab secara berkesan

atau tidak. Dalam pada hasil kajian ini kami mendapati 100 % pelatih bersetuju bahawa

latihan di skill lab membantu meningkatkan prestasi pelatih di penempatan klinikal. Ini

disokong oleh Schon 1983, yang menyatakan bahawa kemahiran adalah asas kepada

jururawat untuk merawat pesakit dan membina keyakinan diri.

26
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

Pelatih juga bersetuju bahawa mereka memerlukan pengawasan daripada

pengajar atau staf klinikal semasa melakukan prosedur di skill lab. Dan mereka

menyatakan bahawa mereka tidak mampu melakukan prosedur dengan cekap tanpa

latihan di skill lab. Kenyataan ini dikukuhkan oleh Nicol anf Freeth 1998, dimana mereka

menyatakan pembelajaran teori boleh dipelajari didalam kelas, tetapi kemahiran amali

tidak boleh diperolehi semasa pembelajaran didalam kelas. Ia harus dipraktikkan dalam

suasana yang bersesuaian contohnya di skill lab atau penempatan klinikal.

Walaubagaimana pun, sebanyak 52% daripada 100 orang pelatih yang diambil

sebagai sample menyatakan bahawa peralatan yang disediakan di skill lab tidak

lengkap atau tidak mencukupi untuk melakukan latihan praktikal. Peralatan yang

digunakan mungkin sudah tidak diguna pakai didalam wad kerana bidang

kejururawatan sentiasa berubah, peralatan yang diguna pakai juga sering berubah

mengikut arus teknologi dalam bidang perawatan ini.

Latihan di skill lab haruslah dipraktikkan sepanjang masa untuk meningkatkan

kemahiran serta mengelakkan pelatih tidak lupa mengenai prosedur- prosedur yang

telah dipelajari.Kenyataan ini disokong dimana 88% pelatih daripada 100 orang pelatih

yang diambil sebagai sampel menyatakan tidak berpuas hati dan tidak setuju dengan

penyataan bahawa mereka hanya melakukan prosedur hanya semasa sesi

pembelajaran.Ini menunjukkan bahawa latihan di skill lab adalah sesi yang

berpanjangan di mana tidak dilakukan semasa sesi pembelajaran sahaja.Dan 77%

pelatih menyatakan mereka selalu melakukan latihan di skill lab sebelum ditempatkan di

penempatan klinikal.

27
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

Ini membuktikan bahawa pelatih-pelatih haruslah diberi pendedahan awal sebelum

penempatan kilnikal. Mereka harus didedahkan dengan suasana sebenar di wad

sebelum penempatan klinikal yang mana persekitaran serta peralatan yang disediakan

di skill lab adalah menyerupai suasana sebenar di penempatan klinikal.Ini dikukuhkan

oleh Dr. Mora Claramita dari Universiti Gajah Mada yang berpendapat bahawa skill lab

pada prinsipnya bukan sekadar learning resource tetapi,mempunyai fungsi dan manfaat

yang lebih jauh dari itu.Ini juga dapat mengukuhkan penyataan di dalam Nursing and

Midwifery Council 2007 yang menyatakan stimulasi di skill lab akan meningkatkan

jaminan keselamatan dan kemahiran praktikal di mana tempat ini lebih memfokuskan

pelatih berbanding pesakit.

Kemahiran pelatih dinilai melalui peperiksaan OSCE yang dijalankan pada setiap

semester.Pelatih dinilai melalui kemahiran melakukan sesuatu prosedur tanpa diberi

tunjuk ajar oleh pengajar atau staff klinikal dan mengikut masa yang

ditetapkan.Sebanyak 72% sangat setuju dan setuju bahawa mereka berasa yakin

sewaktu melakukan prosedur semasa peperiksaan OSCE.Ini menunjukkan bahawa

latihan di skill lab amatlah penting dan banyak membantu pelatih dalam prestasi

meraka sewaktu peperiksaan.Ini disokong oleh Schon 1983 yang menyatakan pelatih

boleh melakukan kesilapan di mana ia merupakan hasil tindak balas daripada kelakuan

dan kemahiran praktikal.Ini akan meningkatkan kemahiran praktikal tanpa melibatkan

keadaan pesakit.Ia juga akan meningkatkan keyakinan pelatih berdasarkan kebolehan

diri sendiri.Keyakinan ini akan digunakan dalam perawatan ke atas pesakit.

Secara keseluruhannya,kajian yang kami jalankan ini membuktikan pelatih Kolej

Kejururawatan Taiping menggunakan skill lab dengan berkesan dan berterusan.Mereka

28
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

juga berpendapat bahawa skill lab banyak membantu prestasi mereka semasa

penempatan klinikal dan juga semasa peperiksaan OSCE.Ini dibuktikan dengan peratus

kelulusan peperiksaan OSCE Kolej Kejururawatan Taiping adalah tinggi berbanding

kolej-kolej kejururawatan lain dibawah Kementerian Kesihatan Malaysia.

29
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

5.3 LIMITATION OF STUDY

Semasa proses kaji selidik dijalankan, pelbagai halangan telah kami hadapi dalam

menyiapkan kajian ini. Antara halangan yang dikenalpasti adalah:

1. Pelbagai protokol

Kami perlu mendapatkan kebenaran dan kelulusan daripada pihak atasan untuk

menjalankan kajian ini di Kolej Kejururawatan Taiping serta banyak peraturan

yang harus kami patuhi dalam menjalankan kajian ini.

2. Kajian pertama kali

Kajian ini merupakan kajian yang pertama yang dilakukan oleh kami. Oleh itu,

kami mempunyai kurang pengetahuan dan kuang pengalaman dlam melakukan

kajian ini. Kami mengambil masa yang agak lama untuk memahami perjalanan

dan cara melakukan kajian ini.

3. Masa yang terhad

Kebanyakkan penyelidik dan responden telah menjalani praktikal di wad dalam

shif yang berbeza dan menyebabkan kesukaran menjalankan perbincangan

dalam menyiapkan tugasan dan mengumpul bahan yang diperlukan.

30
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

4. Kemudahan yang terhad

Penyelidik terpaksa berkongsi komputer dan perlu bersaing untuk

menggunakannya. Sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan juga tidak

banyak membantu menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan maklumat bagi

menyiapkan kajian. Oleh itu, kami terpaksa mencari lebih banyak maklumat

melalui internet.

31
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

5.4 IMPLICATION

Melalui analisis yang telah kami jalankan untuk penyelidikan ini, kami dapat

menemui beberapa implikasi yang telah kami perolehi melalui kajian tersebut.

Antaranya ialah kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi responden.

Melalui kajian ini kami telah mengkaji kebaikan penggunaan skill lab dalam

meningkatkan kemahiran dalam melakukan praktikal sepanjang penempatan klinikal

.Antara kebaikan yang boleh dicapai melalui penggunaan skill lab yang berkesan ialah

pelatih dapat melakukan prosedur dengan cekap dan berkemahiran serta dapat

melakukan prosedur dengan baik semasa peperiksaan OSCE.

Seterusnya kami juga mengkaji faktor yang mendorong pelatih ke skill lab.

Antaranya ialah untuk menghadapi peperiksaan OSCE. Majoriti responden hadir ke skill

lab bagi menjalankan latihan praktikal bagi memahirkan lagi mereka dalam sesuatu

prosedur dan dapat melakukan dengan baik semasa OSCE.

Di samping itu, kami juga melakukan kajian mengenai sebab-sebab responden

tidak dapat ke skill lab. Antaranya ialah disebabkan oleh jadual harian yang terlalu

padat dengan aktiviti lain dan tiada masa untuk ke skill lab bagi melakukan latihan

praktikal.

32
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

Selain itu, kemudahan dan peralatan juga mempengaruhi responden ke skill lab.

Sekiranya peralatan di skill lab mencukupi, responden akan lebih bersemangat untuk

ke skill lab serta dapat melakukan latihan praktikal dengan baik dan lancar.

Kesimpulannya, beberapa langkah turut dicadangkan bagi meningkatkan jumlah

pelatih ke skill lab. Antaranya ialah pihak kolej perlu menyediakan peralatan yang

mencukupi bagi menjalankan prosedur dengan baik. Selain itu, coordinator diperlukan

bagi memantau para pelatih dalam melakukan latihan praktikal dengan penuh mahir.

Seterusnya, pihak kolej perlu mewujudkan satu organisasi skill lab bagi memantau

keadaan skill lab dan dalam masa yang sama dapat menilai pencapaian para pelatih

dalam melakukan latihan praktikal. Antara cadangan lain yang boleh dilaksanakan bagi

meningkatkan jumlah para pelatih ke skill lab ialah dengan mewujudkan jadual setiap

kumpulan pelatih secara bergilir-gilir supaya semua pelatih berpeluang melakukan

latihan praktikal.

33
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

5.5 RECOMMENDATION

Kemahiran merupakan asas utama dalam kerjaya kejururawatan. Oleh itu, untuk

menjadi jururawat yang berkualiti mereka harus dibekalkan dengan ilmu yang

mencukupi sebelum menempuh alam perkerjaan yang sebenar. Skill lab merupakan

salah satu cara untuk mengukuhkan dan meningkat kemahiran kejururawatan. Jadi

setiap pelatih haruslah manfaatkan penyediaan skill lab dengan sepenuhnya. Justeru

itu, kami mencadangkan beberapa cara untuk meningkatkan minat pelatih pergi ke skill

lab dan seterusnya menerapkan kepentingan skill lab kepada pelatih.

Pertama, galakkan setiap pelatih menggunakan skill lab untuk mempraktikkan

prosedur yang diajar di skill lab setiap minggu bagi meningkatkan kemahiran semasa

penempatan klinikal.pelatih digalakkan melakukan latihan di skill lab secara konsisten

dapat memastikan pelatih melakukan praktikal dengan baik.

Selain itu, koordinator skill lab diwujudkan bagi memantau pelatih melakukan

prosedur dengan betul dan cekap. Koordinator perlu sentiasa ada supaya dapat

memberikan tunjuk ajar kepada para pelatih.

Seterusnya, menyediakan jadual untuk semua kumpulan pelatih bagi

memastikan pelatih dapat melakukan latihan praktikal di skill lab dan berpeluang

34
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

mempraktikkannya. Pelatih akan rasa lebih berkeyakinan semasa melakukan praktikal

di penempatan klinikal.

Di samping itu, wujudkan satu organisasi bagi skill lab untuk memantau keadaan

skill lab dan menilai tahap pencapaian para pelatih dalam melakukan praktikal.

Organisasi tersebut boleh dikelolakan oleh para pelatih dan diketuai oleh seorang

pengajar dan jururawat klinikal.

Antara langkah lain yang boleh diambil adalah dengan menyediakan peralatan

yang mencukupi dan berfungsi dengan baik serta mengikut teknologi semasa supaya

prosedur dapat dilakukan dengan lancar dan baik. Pelatih akan dapat mempelajari

kemahiran dan pengetahuan sejajar dengan teknologi yang digunakan di wad pada

masa sekarang.

Akhir sekali, ujian praktikal dilakukan bagi memantau kemampuan para pelatih

dalam melakukan latihan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menjalani

penempatan klinikal dengan baik dan berkemahiran.

35
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

5.6 CONCLUSION

Kami telah menjalankan kajian mengenai pemilihan penyataan iaitu

“Keberkesanan Penggunaan Skill Lab di Kalangan Pelatih-Pelatih Kolej Kejururawatan

Taiping” terhadap 100 orang pelatih jururawat Kolej Kejururawatan Taiping yang terdiri

daripada pelatih kumpulan 1/2008, 2/2008, 1/2009, 2/2009 dan 1/2010 yang dipilih

secara melalui kaedah simple random sampling. Pengumpulan data kami

menggunakan kaedah boring kaji selidik (questionnaire) berbentuk closed ended

question kepada responden.

Setelah menganalisa data yang diperolehi, kami mendapati 100 % pelatih

bersetuju bahawa latihan di skill lab membantu meningkatkan prestasi pelatih di

penempatan klinikal dan mereka memerlukan pengawasan daripada pengajar atau staf

klinikal semasa melakukan prosedur di skill lab. Mereka juga menyatakan bahawa

mereka tidak mampu melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab. 77%

pelatih menyatakan mereka selalu melakukan latihan di skill lab sebelum ditempatkan di

penempatan klinikal. Ini membuktikan bahawa pelatih-pelatih haruslah diberi

pendedahan awal sebelum penempatan kilnikal.

Oleh itu, kami telah mengusulkan beberapa pendapat dan cadangan bagi

meningkatkan minat, kemahiran klinikal dan mutu kerja di wad. Antaranya ialah

36
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

galakkan setiap pelatih menggunakan skill lab untuk mempraktikkan prosedur yang

diajar di skill lab setiap minggu serta menyediakan jadual untuk semua kumpulan

pelatih bagi memastikan pelatih dapat melakukan latihan praktikal di skill lab dan

berpeluang mempraktikkannya. Selain itu, koordinator skill lab dan satu organisasi perlu

diwujudkan bagi memantau pelatih melakukan prosedur dengan baik dan cekap serta

dapat memberi tunjuk ajar yang betul.

37
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

6. BIBLOGRAFI/REFERENCE

• Drews M, Wallis M (1999). Mentorship in Nursing: Journal of Advanced Nursing.

201-207.

• Bransford JD, Brown AL, (2000). Perception of The Philosophy and Practice of

Nursing. 4th edition. Nurse Education Today. Chiltern Press, London.

• Quinn MF, (2000). Principles and Practice of Nurse Education. 5th edition. Stanley

Thornes, Cheltenham.

• Turner P, (1996). A Qualitative Analysis of Student Nurses Experiences.

• O’Donnel, P. T., Borgelt, P. B., & Johnston, P. K. (2008, September). Purpose and

Philosophy of the Nursing Skills Lab. Nursing Skills Lab Handbook , 4

• New Oxford Dictionary terbitan Fajar Bakti Sdn.Bhd.

• http://www. yourdictionary.com/usage

• http://mw1.meriam-webster.com/dictionary/usage

• http://www.answers.com/topic/skill

• http://csl.nelc.edu.eg/sitemap.asp

38
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

7. APPENDIX

7.1 Questionnaire

KOLEJ KEJURURAWATAN TAIPING

SOAL KAJI SELIDIK

TAJUK : MENGETAHUI SAMAADA PELATIH JURURAWAT KOLEJ

KEJURURAWATAN TAIPING MENGGUNAKAN SKILL LAB SECARA

BERKESAN.

Arahan kepada responden:

1. Anda tidak perlu menyatakan nama di atas boring kajian ini dan identiti
serta segala maklumat yang diberikan dalam soal selidik ini adalah sulit
dan dirahsiakan.

2. Sila tandakan ( / ) dalam kotak jawapan yang anda pilih.

3. Setiap soalan terdiri daripada 1 jawapan respon tunggal sahaja.

39
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

1.Latihan di skill lab membantu saya meningkatkan prestasi di penempatan klinikal

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

2.Saya memerlukan pengawasan daripada pengajar semasa melakukan prosedur di


skill lab

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

3.Saya mampu untuk melakukan prosedur dengan cekap tanpa latihan di skill lab

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

40
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

4.Latihan di skill lab membenarkan saya untuk reflek tindakan saya dan meningkatkan
latihan kemahiran saya

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

5.Saya sedar bahawa latihan di skill lab mampu meningkatkan kemahiran saya

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

6.Peralatan di skill lab adalah lengkap dan siap sedia digunakan

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

7.Saya hanya pergi ke skill lab sebelum peperiksaan osce

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

8.Saya rasa teruja dan bermotivasi untuk melakukan prosedur di skill lab

Sangat
setuju

41
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

9.Persekitaran dan kemudahan yang ada di skill lab menggalakkan saya untuk lebih
bersemangat dalam melakukan prosedur di skill lab dengan lebih kerap

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju
10.Melakukan latihan di skill lab membantu saya menambah keyakinan dalam
melakukan prosedur

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

11.Saya rasa gementar semasa melakukan prosedur untuk pertama kali semasa di
penempatan klinikal

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

12.Saya melakukan prosedur hanya semasa sesi pembelajaran

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

42
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

13.Saya selalu melakukan latihan di skill lab sebelim ditempatkan di penempatan


klinikal

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

14.Saya tiada masa untuk melakukan latihan di skill lab

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

15.Saya boleh melakukan prosedur semasa osce dengan yakin

Sangat
setuju
Setuju
Memuaskan
Tidak Setuju

43
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

The Nursing Skills Lab

The Nursing Skills Lab at Cuesta College provides an opportunity for students to

practice nursing skills in a supportive and caring environment. The skills progress from

simple to complex as students progress in the nursing program.

The lab allows for demonstration and practice of nursing skills learned in theory and

clinical courses. Practice opportunities vary from highly structured to less structured

simulations of clinical scenarios. Regular skill practice is required of all students in the

first, second, and third semesters of the nursing program.

Students are able to see and manipulate manikins for skills such as dressing changes,

ostomy care, intravenous fluid and medication practice, intramuscular medication

practice, as well as more complex skills such as tracheal suction and tracheostomy

care. VCRs on rolling carts allow students to bring skills videos to the bedside to view a

procedure while practicing a selected skill. Students who practice skills often are the

most successful in the nursing program.

44
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

The Nursing Computer Lab

The nursing computer lab allows students to view computer assisted instruction

programs and videos as well as previous Power Point lectures. Students often use this

time to reinforce information at their own pace. They can view the programs individually

or in groups, which enhances learning through discussion. Basic keyboarding and

Windows95 skills are necessary to utilize the computer lab.

45
NURSING RESEARCH (NNHR 3122)

46