Anda di halaman 1dari 26

Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA

SOALAN:

“Pilih dua tempat dalam kategori yang sama (Bandar, kawasan

perindustrian, kawasan pertanian, sekolah dan sebagainya),

bincangkan keberlainan lanskap manusia yang terbentuk dan jelaskan

mengapa wujud keberlainan tersebut”.

PENDAHULUAN

Geografi menyediakan satu pandangan menyeluruh mengenai

bumi melalui pemetaan lokasi bagi setiap tempat di bumi. Takrifan

geografi bukan sekadar apa yang digariskan pada perkataan yang

berkaitan dengan kajian ke atas bumi tetapi juga meliputi fitur, unsur,

fenomena dan karakter yang membentuk satu lanskap itu mempunyai

ciri-ciri tersendiri, istimewa, berbeza dan unik dalam sesuatu ruang

geografi. Geografi juga adalah kajian interksi. Ahli geografi mesti

melihat geografi dalam perspektif yang saintifik di mana ahli geografi

mesti mampu menyusunhuraikan hubungan unsur-unsur dan

menjelaskan bagaimana hubungan ini terbentuk, menjadikan unsur,

ruang dan lanskap tersebut membentuk ciri-ciri unik dan tersendiri

berbanding kawasan lain. Ini kerana perubahan sesuatu lanskap

mempunyai talian antara aspek, faktor sosial dalam sesuatu ruang.

Tumpuan kajian geografi ialah tentang fenomena semulajadi dan

1
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
budaya yang terdapat di merata tempat. Pengetahuan geografi

penting untuk memahami kenapa tempat atau kawasan dan unsurnya

wujud dan di mana ia berada, apa makna keadaan dan kawasan itu

sebelum, sekarang dan masa akan datang, serta bagaimana lokasi,

tempat, dan kawasan tersebut memberi kesan kepada tempat lain.

DEFINISI

Kajian geografi terbahagi kepada dua iaitu geografi fizikal dan

geografi manusia. Kedua-dua bidang geografi ini mempunyai tumpuan

atau fokus kajian yang berbeza. Geografi manusia memfokuskan

kepada kajian tentang bagaimana kewujudan ruang, wilayah, kawasan

di muka bumi. Ia melibatkan kajian tentang keruangan di permukaan

bumi yang mengambil manusia sebagai objek utama. Ia meliputi

geografi kependudukan, aktiviti ekonomi, geografi politik, geografi

kebudayaan, geografi kemasyarakatan, geografi tingkah laku dan

geografi sosial. Ruang bermaksud satu kawasan yang terhasil akibat

tindakan manusia itu. Manusia membina ruang untuk membina

petempatan, perbandaran, perindustrian, pertanian dan sebagainya.

Bidang geografi manusia memusatkan kepada manusia dan aktivitinya

di bumi sebagai tempat kediaman. Justeru itu, bidang geografi

manusia muncul sebagai pengkajian perkaitan antara manusia dengan

2
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
alam sekitarnya atau dalam istilah moden ia dikenali sebagai system-

manusia-alam sekitar. Lanskap manusia adalah pemandangan yang

terbentuk seperti taburan kependudukan manusia itu sendiri dalam

sesuatu tempat yang terhasil daripada kegiatan manusia terhadap

bidang ekonomi yang dijalankan, iaitu berdasarkan kewujudan jenis

ekonomi yang terdapat pada sesuatu tempat. Ini dapat diperjelaskan

seperti pertanian bagi kawasan tanah tinggi serta mempunyai iklim

yang sesuai dan perniagaan di kawasan Bandar, sebagai pusat

perniagaan.

KEBERLAINAN LANSKAP MANUSIA

Geografi manusia mengkaji tentang ruang akibat daripada

kegiatan manusia itu. Kegiatan manusia adalah seperti membina

petempatan, kependudukan aktiviti ekonomi, pengangkutan,

pertanian, perbandaran, politik, budaya, migrasi, dan sebagainya.

Kegiatan, tindakan dan aktiviti manusia itu akan mengubah pandangan

bumi kepada pandangan yang baru. Ahli geografi yang mengkhusus

dalam bidang geografi manusia cuba menerangkan bagaimana

manusia itu sendiri menwujudkan fenomena baru atau ruang dalam

kehidupannya. Ahli geografi masih juga menggunakan persoalan asas

untuk menerangkan sebab kewujudan ruang baru tersebut.

3
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA

Elemen dan Fenomena Kajian Geografi Manusia adalah seperti

Kependudukan, Petempatan, Aktiviti Ekonomi, Pengangkutan, Aktiviti

rekreasi, Keagamaan, sistem politik, Tradisi Sosial (budaya), Migrasi

manusia, Sistem pertanian dan Sistem Bandar. Semua lanskap

manusia yang terbentuk, berkisar kepada semua elemen kegiatan

manusia ini.

Tradisi Sosial (budaya), merupakan salah satu elemen yang

membentuk lanskap manusia, sama ada kawasan tersebut Bandar,

kawasan perindustrian, kawasan pertanian, sekolah dan sebagainya.

Kajian Tradisi Sosial (budaya) akan memberikan gambaran lanskap

manusia yang terhasil dari kesan pembangunan sesuatu kawasan.

Pembangunan sesuatu kawasan itu juga terhasil dari perancangan dan

pentadbiran kepimpinan manusia yang disebut sebagai keupayaan

kebudayaan mental. Dalam perbincangan ini, tumpuan hanya

diberikan kepada elemen Tradisi Sosial (budaya) atau juga disebut

lanskap budaya bagi membincangkan perbezaan dan keberlainan

lanskap manusia dan juga menumpukan hanya kawasan Bandar

berbanding dengan kawasan pertanian.

KEWUJUDAN LANSKAP MANUSIA

4
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA

Keseluruhan cara hidup manusia, melibatkan unsur-unsur

penciptaan dan pemantapan elemen-elemen fizikal, tingkahlaku dan

abstraksi secara sedar dan berterusan. Elemen Fizikal, sebagai contoh

artifak seperti rumah, lukisan; Elemen Tingkahlaku, sebagai contoh

objek sikap dan tingkahlaku seperti tarian dan adat; Elemen Abstraksi

seperti kebudayaan mental, budi, kejiwaan, pemikiran.

Kebudayaan bukanlah objek fizikal atau tingkahlaku atau rangka

mental semata-mata, tetapi kesemuanya. Kebudayaan mental adalah

yang paling penting kerana kebudayaan fizikal dan tingkahlaku adalah

cerminan kebudayaan mental. Takrif klasik Taylor dan Strauss

(kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup manusia).

Apabila memperkatakan tentang penempatan manusia maka

kita tidak dapat melarikan diri daripada memperkatakan lanskap

budaya kerana penempatan manusia adalah sebahagian daripada

lanskap budaya dan lanskap budaya itu sendiri merupakan hasil

daripada kegiatan manusia di dalam sesebuah lokasi. Dalam lanskap

budaya itu sendiri meliputi kajian bentuk muka bumi mikro, tumbuhan

semula jadi, bangunan dan pola-pola penempatan (Ingolf Vogeler,

1996, http://www.uwec.edu/geography/ivogeler/w188/define.htm).

5
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
lanskap budaya membawa makna segala unsur yang wujud di atas

permukaan bumi hasil daripada kegiatan manusia dalam menjalankan

kehidupan harian dengan berinteraksi dengan persekitaran untuk

menjalankan kegiatan ekonomi sebagai manusia ekonomi dan dalam

konteks ini hubungan penempatan manusia dengan lanskap budaya

akan menumpukan perbincangan ini hanya merujuk kepada lanskap

budaya di atas permukaan bentuk muka bumi fizikal yang mengalami

perubahan.

Walau bagaimanapun, persoalan yang timbul di sini ialah di

antara dua unsur tadi iaitu objek manusia dan lanskap budaya perlu

ditentukan unsur yang mempunyai dominasi terhadap unsur lain. Oleh

yang demikian, manusia merupakan unsur dinamik yang mampu

mendominasikan persekitaran fizikal untuk kepentingannya dengan

bertitik tolak daripada pendapat para sarjana yang menyokong

pemikiran serba kemungkinan yang menyatakan bahawa manusia

mempunyai peranan yang positif dan boleh mengatasi rintangan atau

sekatan alam sekitar. Vidal De La Blache (1926) berpendapat bahawa

perbezaan komuniti yang terdedah kepada alam sekitar fizikal yang

serupa boleh dijelaskan oleh perbezaan sistem nilai, sifat dan

kebudayaan.

6
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
Frederich Ratzel (1892) menyatakan bahawa manusia

merupakan komuniti yang sama dengan haiwan dan tumbuhan

terpaksa bertungkus-lumus untuk hidup. Memang bertepatan sekali

kerana dengan jelas bahawa manusia dari sejak dahulu lagi berusaha

bertungkus-lumus untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran fizikal

tetapi dalam konteks perbincangan ini, bahawa ‘bertungkus-lumus’ di

sini merujuk kepada usaha manusia mengatasi halangan persekitaran

fizikal dan bukan sekadar menyesuaikan diri dengan persekitaran

fizikal yang dianggap dominan menentukan kehidupan manusia. Oleh

yang demikian, penempatan manusia sememangnya mempunyai

hubungan dengan lanskap budaya di mana kedua-dua unsur ini saling

berkaitan.

Apakah pertalian kebudayaan dan ruang?

Voyates (1967) ;- Space is meaning from culture – nothing is in the

space, unless culture. Ertinya segala yang ada di atas ruang, setiap

yang kita lihat di atas ruang adalah kebudayaan manusia. Manusia

hidup untuk meneruskan kebudayaan mereka, yakni kebudayaan

fizikal, kebudayaan tingkahlaku dan abstraksi.

7
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
Oleh kerana manusia adalah objek utama dalam ruang, maka

pembentukan ruang secara fizikal dan sosial mestilah memenuhi

kehendak kebudayaan. Ini termasuklah kehendak-kehendak

bersangkutan dengan folkways, mores, nilai, norma, atau peraturan

yang dimantapkan oleh kebudayaan. Jika manusia mencipta sesuatu

ruang atau mengendalikan tingkahlaku dalam ruang secara tidak

memenuhi konsep kebudayaan atau bertentangan dengan kehendak

kebudayaan, ia boleh menimbulkan kontradiksi ruang dan boleh

membangkitkan tentangan awam. Contoh, membuang sampah

merata-rata, atau tidak mengikut barisan di kaunter memungkinkan

individu itu dimarah kerana tidak mematuhi peraturan ruang atau

kebudayaan yang ditetapkan. Contoh lain, pembinaan Empangan

Bakun mendatangkan tentangan sosial kerana melanggar pola

penggunaan ruang penduduk natif.

Persoalan Ruang Dalam pembangunan

Apabila kita merenung pembangunan, sama ada daripada sudut

fizikal mahupun sosial, beberapa refleksi boleh segera ditimbulkan:

i) Bahawa tujuan utama perancangan dan pengkaryaan ruang

dalam pembangunan adalah untuk mengagih ruang

8
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
pembangunan secara cekap dan berkesan, walaupun dengan

asas pendekatan pemikiran yang berbeza-beza dan bertahap.

ii) Asas pendekatan termasuklah seperti teras pembangunan,

ideologi negara, budaya setempat atau apa sahaja landasan

yang menggerakkan usaha pembangunan baik pada peringkat

negara atau kelompok atau individu. Pada peringkat negara

bangsa mahupun individu, persoalan asas pendekatan

pembangunan inilah yang seringkali didebatkan kerana

ketidaksempurnaan asas pendekatan inilah yang sebenarnya

menimbulkan konflik ruang dalam pembangunan. Perbezaan

asas pendekatan pembangunan reruang yang digunakan dalam

sesebuah negara, atau yang digunakan oleh kelompok dan

individu menyebabkan perbezaan dalam strategi dan

implimentasi pembangunan fizikal dan sosial yang terhasil.

9
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA

Pembangunan Bandar

Individu atau orang-orang daripada kalangan pemerintah yang

mempunyai tingkat pemikiran yang holistik, sempurna, ideal, menepati

norma dan nilai setempat, mempunyai panduan pemikiran mengenai

asas pembangunan yang konkrit dan relevan kepada masyarakat,

lantas mereproduksikan imej pembangunan yang imbang dan unggul

dari segi kemajuan peradaban, pada masa yang sama menangkis imej

paradoks dan kontra dalam masyarakat. Misalnya peralihan

paradigma pembangunan daripada paradigma kemerdekaan politik

(sehingga 1974) kepada paradigma modernisasi (1980an) kepada

paradigma manusia (lewat 90an) dan kepada paradigma mampan

10
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
(dekad milenium) adalah satu tanda kematangan pemikiran komuniti

ilmuan mengenai asas pendekatan pembangunan.

Pembangunan Kampung

Individu atau orang daripada kalangan pemerintah yang

mempunyai tingkat pemikiran yang cetek, sempit, ketakacuhan dan

ketandusan kerangka pemikiran yang konkrit lagi relevan kepada

masyarakatnya, mempunyai panduan pemikiran mengenai

pembangunan secara terbatas, lantas mewacanakan sebuah

pembangunan secara tidak tersusun. Contoh, dibawah kolonialisme,

konteks pemikiran mengenai pembangunan adalah kepada

penguasaan sumber dan bukan kepada pembangunan masyarakat,

maka kesannya imej ruang ditandai oleh keterbatasan unsur-unsur

11
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
pembangunan yang lain. Dalam paradigma modenisasi, ekonomi

adalah petunjuk KNK dan pembangunan, lantas wajah pembangunan

yang dihasilkan berorientasikan ekonomi.

Ada individu atau orang dari kalangan pemerintah yang memiliki

asas pendekatan pemikiran yang sempurna, tetapi gagal memainkan

peranan dalam mengagih ruang secara berkesan kerana ditakluk

manipulasi kuasa. Contoh: perancang pembangunan yang meluluskan

plan yang tidak konkrit kepada kesejahteraan alam sekitar, penduduk

atau kebudayaan penduduk kerana konstrain kewangan, korupsi, etc.

Dalam pentas pembangunan sebenar, individu sebegini amat ramai.

Asas pendekatan dalam pembangunan ruang boleh dilihat dalam

perspektif berikut;

Perspektif Pemerintah: pemerintah sebagai saluran teratas

yang membuat keputusan dalam merangka dan memutuskan plan

pembangunan (ruang) iaitu mengikut asas/esesi pembangunan yang

dihasratkan. Contohnya DEB dan wawasan 2020 adalah teras

pembangunan atau ideologi pembangunan. Di bawahnya kita boleh

saksikan pola pengungkapan, penyusunan dan penggunaan ruang

daripada sudut-sudut ekonomi seperti pembasmian kemiskinan,

12
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
penyusunan masyarakat, pembinaan bangsa dan citra nasional dan

sebagainya.

Daripada contoh ini, asas pendekatan pemerintah biasanya merujuk

kepada tujuan-tujuan pembangunan yang murni, holistik sifatnya dan

mengambilkira kepentingan serta persepsi masyarakat secara amnya.

Daripada dasar negara itu, terbinalah landskap fizikal pembangunan

seperti bandar dengan pola perindustrian, bandar-bandar perumahan

baru, pembukaan tanah rancangan, penyusunan semula struktur

ruangan bandar/desa sediawujud dan sebagainya, tujuannya adalah

untuk mencapai matlamat pembangunan. Namun demikian,

pemerintah seperti juga orang biasa kerap menyusun dan mengkarya

ruang bandar dengan terlupa tujuan asal, lantas mendapat kritikan

pelbagai pihak.

Bagi memahami perspektif pemerintah mengenai pola penyusunan

dan penggunaan ruang secara cekap dan berkesan, kita perlu

mengkaji apakah dasar-dasar pembangunan yang telah diwujudkan

dan sejauhmanakah dasar-dasar tersebut mengarah kepada

pembentukan ruangan pembangunan yang ideal daripada segi asas

pembangunan yang diinginkan. Di Malaysia, kita mempunyai

sekurang-kurangnya 32 dasar berkait pembangunan seperti dasar

13
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
urbanisasi, dasar pendidikan, dasar kependudukan, dasar

perindustrian, dasar penswastaan, dasar pandang ke timur, dasar

perumahan negara, etc. Dasar-dasar ini sebahagiannya telah mantap

dan sebahagiannya tidak jika dihubungkan dengan pencapaian

wawasan besar negara seperti wawasan 2020. Misalnya dalam

wawasan 2020 ditekankan penciptaan bangsa Malaysia yang integriti

tetapi pada hakikatnya, imej ruang yang dibentuk di Malaysia masih

belum berupaya mencapai matlamat integriti atau mewujudkan

simbol nasional yang sebenarnya. Misalnya simbol Malaysia tidak

bererti mewujudkan Mines Waterfront atau Sunway Pyramid.

Mines Waterfront

14
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA

Sunway Pyramid

Mekanisme Intervensi pemerintah dalam konteks penyusunan

dan pengkaryaan ruang dalam pembangunan disalurkan melalui

undang-undang, dasar, peraturan strategi, dan sebagainya. Ini

dilakukan dengan mewujudkan pelbagai otoriti yang bersangkutan

seperti jabatan dan kementerian. Contoh JPBD. Keputusan untuk

membina ruang adalah melalui keabsahan pemerintah (melalui

agensinya) Contoh: Pembinaan kawasan perumahan baru – sekurang-

kurangya melibatkan 16 agensi dalam perancangan ruang untuk

kelulusan antaranya --JPBD, JKR, JPS, JAS, JTG, dll.

15
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA

Perumahan Bandar

16
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA

Perumahan Kampung

Perspektif Kelompok Dominan : kelompok-kelompok dominan

dirujuk sama ada kepada kumpulan atau individu yang memiliki

hubungan kuasa dalam masyarakat. Golongan ini termasuklah individu

yang memiliki keupayaan yang tinggi daripada segi ekonomi, sosial

mahupun politik. Kuasa yang ada pada mereka ini adalah berbeza,

misalnya kuasa dari segi kewangan atau kuasa kerana kepemimpinan/

karismatik atau kuasa kerana Ketuhanan/sakral. Dominannya

kelompok atau individu ini adalah pada tahap atau darjah pengaruh

kuasa yang dimiliki- iaitu besar atau kecil, tinggi atau rendah, kuat

atau lemah, sedikit atau banyak. Ini boleh dilihat daripada segi jumlah

17
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
modal terkumpul (keupayaan kewangan), jumlah pengikut atau

penyokong, atau tahap penghormatan dan keakuran masyarakat

terhadapnya. Dengan kuasa tadi, kelompok atau individu berkenaan

boleh:

Memutuskan:

keputusan-keputusan penting berhubung program pembangunan

dalam ruang- ini termasuklah teras pembangunan yang ingin

diwujudkan, idelogi yang ingin dianuti dan sebagainya. Ini

memberi kesan pada wacana pembangunan. Jika asas

pembangunan mendasari pemikiran kelompok dominan ini cetek

dan tidak berupaya, maka imej pembangunan yang dibawakan

juga terhambat atau terpesong.

Melaksanakan:

melaksanakan keputusan dengan kuasa yang ada padanya,

yakni merealisasikan apa yang dirancang ideal atau pincang.

Dalam keadaan normal kelompok dominan atau individu ini

tertakluk kepada kuasa pemerintah dalam melaksanakan apa yang

mereka putuskan, justeru itu sekatan kepada pembangunan yang

18
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
bermasalah mungkin dapat dilakukan melalui fungsi tapisan oleh

mekanisme intervensi kerajaan.

Namun perlu diingat, tidak kesemua kelompok atau individu

dominan tertakluk kepada Kuasa pemerintah dalam buatputusannya.

Biasanya mereka berkuasa dalam ruang mereka sendiri. Pada

peringkat JPBD misalnya kelulusan adalah pada segi struktur

pembinaan bangunan, dan bukan pada rekabentuk. Oleh itu dominan

kelompok global berupaya menghasilkan imej-imej bandar yang

kontras dengan sistem nilai setempat seperti Sunway Pyramid.

Senibina sunway piramid adalah bertentangan dengan pembinaan

identiti bangsa Malaysia yang sebenar kerana berkonsepkan senibina

pascamoden, falsafah penolakan agama dan bukan bercirikan

Malaysia, ia menggambarkan sebuah kuil dan bangunan makam

purba mesir, mengandungi bahasa senibina eksotik, misalnya pada

tiang kuil Among-Re penuh dengan ayat suci agama mesir purba,

lukisan pada dinding dan arca mempunyai seribu makna tersurat yang

memuji kebesaran Firaun yang dianggap sebagai tuhan. Hal yang

sama pada The mines WaterFront menunjukkan bangunan

pascamoden klasik barat yang menggambarkan mentaliti Malaysia

yang masih kuat mengagungkan penjajah.

19
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
Kelompok dominan terdiri daripada beberapa tahap dan terlalu

berkuasa hinggalah yang sederhana tetapi berkuasa. Biasanya mereka

mengagih dan mengkaryakan ruang berdasarkan konteks kecekapan

dan keberkesanan penggunaan ruang daripada perspektif mereka,

meskipun kadangkala menentangi perspektif negara-bangsa.

Contoh kelompok dominan ini termasuklah ahli-ahli ekonomi

yang bermodal besar, ahli-ahli politik, tokoh agamawan, tokoh-tokoh

sosial seperti artisan dan lain-lain. Apabila etik peribadi kumpulan ini

meruncing, pola penyusunan dan pengkaryaan ruan juga terpesong.

Perspektif Kelompok Marginal: iaitu kelompok-kelompok

yang memiliki tahap pengupayaan/empowerment yang lemah

misalnya daripada segi ekonomi dan modal manusia. Justeru mereka

tersisih daripada segi hubungan kuasa. Kelompok ini adalah kelompok

terbesar dalam masyarakat yang selalunya memiliki daya adaptasi

ekonomi dan sosial yang lemah. Lantaran adaptasi yang lemah,

kelompok yang perlu terlibat dalam penggunaan ruang ini akhirnya

menggunakan ruang seada-adanya walaupun imej yang dibangunkan

di atas ruang itu mencacatkan atau merosakkan konsep sesebuah

wilayah ruang (seperti bandar). Contoh kelompok marginal ini

20
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
termasuklah setinggan, peneroka kota, ghetto, peniaga di tanah

haram atau tempat larangan.

Rumah Setinggan

21
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA

Petempatan Peneroka

Peniaga di tanah haram atau tempat larangan

22
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
Imej ini amat ketara dibandar yang menerima kehadiran imigran

yang tinggi, kekurangan sektor pekerjaan dan industri (urbanisasi

pseudo/semu). Contoh ruang bandar yang terjelma daripada

penglibatan marginal ini masih ketara di bandaraya Kuala Lumpur

(Contoh: Dato Harun, Batu Caves, Selayang Jaya), Kota Kinabalu,

Sandakan, Tawau, dan lain-lain.

PENUTUP

Asas pendekatan merupakan subjek yang dianggap menentukan

pola penyusunan dan penggunaan ruang secara cekap dan berkesan.

Apabila mengkritik ruang, kita diseru mengkritik asas pendekatan yang

dipegang atau dipakai oleh seseorang pengkarya ruang.

Pada masa kini di mana-mana sahaja kita pergi, sama ada di

kota besar, tepi laut, ke luar bandar kita melihat bahawa persekitaran

fizikal telah banyak berubah. Pelbagai bentuk lanskap manusia melalui

budaya menyambut kedatangan kita. Semua ini sekadar menyedarkan

kita bahawa manusia kini mampu mengatasi halangan persekitaran

fizikal dan ini selaras dengan geografi masa semakin banyak lanskap

manusia melalui budaya yang akan diwujudkan.

23
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA
Dalam pada itu, lanskap manusia melalui budaya bukan sekadar

memperlihatkan bahawa manusia mampu mengatasi halangan fizikal

tetapi lanskap ini juga menjadi ukuran penting dalam melihat

kemajuan.

Dalam konteks sosiologi lanskap manusia berdasarkan budaya

bukan sekadar memperlihatkan status kemajuan sesebuah kawasan

tetapi juga dapat mencerminkan budaya, sosial dan ekonomi

penduduk setempat. Oleh yang demikian sememangnya lanskap

manusia dalam elemen budaya mempunyai hubungan dengan

penempatan manusia. Malahan Richard G. Boehm (1996) menyatakan

lanskap budaya mempunyai hubungan kuat dengan antropologi dan

arkeologi.

Oleh itu, dapat simpulkan bahawa lanskap dalam kategori

budaya merupakan gambaran asas kepada struktur sosial, ekonomi

dan budaya manusia yang menghuni ruang permukaan bumi. Malahan

penempatan manusia merupakan sebahagian daripada lanskap

budaya itu sendiri dan lanskap budaya itu sendiri mempunyai

hubungan dengan penempatan yang mencerminkan status sosial,

ekonomi dan kebudayaan.

24
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA

RUJUKAN

1. Chauncy D.Haris dan Edward L. Ullman. (1945). “Model pelbagai

guna.”, dalam Katiman Rostam. (1988). Pengantar Geografi

Bandar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan

Kementerian Pendidikan Malaysia.

2. Colin J. Thomas dan Rosemary D.F Bromley.(2003). Retail

revitalization and small town centres: the contribution of

shopping lingkages. Applied Geography ,23, 48 – 68.

25
Geografi Manusia - LANSKAP MANUSIA

3. Friedrich Ratzel. (1926). Antropologie in geography. Annals of the

Association of American Geographers 53:429-40

4. Homer Hoyt. (1939). “Model Sektor.”, dalam Katiman Rostam.

(1988). Pengantar Geografi Bandar. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

5. Vidal De La Blache. (1926). The Geographical Tradition. Oxford :

Blackwell.

26