Anda di halaman 1dari 24

ASPEK KESELAMATAN

DI SEKOLAH

c
PENGERTIAN SELAMAT
Terpelihara atau terhindar daripada
bencana, terlepas daripada
bahaya; aman sentosa, sejahtera,
tidak terdapat apa-apa gangguan;
bebas daripada keadaan kacau
bilau; tenteram, damai, tenang;
bebas daripada gangguan atau
sesuatu yang tidak
menyenangkan.
2
 
 

Õ V V

 
V  
Õ V 
 
V V
V 
Õ V VV 
 V 
Õ V V 
 

 PUNCA-PUNCA SEKOLAH
DIDAKWA
Õ KECUAIAN
Õ GAGAL MELAKSANAKAN
TANGGUNGJAWAB DAN
MENEPATI UNDANG-UNDANG
SERTA PERATURAN
Õ PENYALAHGUNAAN KUASA
DAN PENYELEWENGAN

§
KECUAIAN
Õ Ê 
  

 
Õ   

 
 
 
 
Õ Ê  
  

 


   
 


Ú
Perbuatan yang dikatakan cuai oleh mahkamah
bila ketiga-tiga perkara berikut dipenuhi
Õ ›  
  
 
    


Õ ›   
  
  
  
Õ 

  
   
 
 
   
     
 
  

Ô
Pihak sekolah tidak dianggap
cuai apabila µtahap berjaga-
jaga yang munasabah¶ telah
diambil oleh seseorang dalam
situasi berkenaan

G
    
   
Õ Adakah sesuatu kejadian itu boleh dijangka akan
berlaku?
Õ Adakah sesuatu kejadian itu mungkin mengakibatkan
kecederaan?
Õ Apakah keseriusan kecederaan jika ianya dijangka
berlaku?
Õ Setakat manakah langkah-langkah pencegahan boleh
diambil secara praktik?
Õ Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau
kerugian merupakan amalan yang biasa?
Õ Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau
kerugian sesuatu yang memenuhi kewajiban untuk
mengambil risiko yang lebih tinggi?
^
ÊÊ 
 ! " 
Õ Ê Ê Ê# $ 
Ê%"
Õ Ê Ê Ê&Ê
Õ Ê Ê Ê&Ê
 'Ê Ê(
 ( ()%Ê %(
Õ Ê Ê "Ê
% 
Õ Ê Ê # &Ê
Ê%"
Õ Ê Ê !Ê Ê
 
Õ Ê Ê Ê& !
&
Õ Ê !Ê " Ê "
  º
V VASTIKAN K S AVATAN
STRUKTUR FIZIKA S KOAH
Õ Y  
 
  

 

Õ Y  
 
  
  
Õ      
Õ 
 
 
  
    

Õ  
 

  
 
 !
 "    !
Õ Y #

  $ % &'

c


! "


!
#
$"

Õ Vengikut undang-undang common law,
guru dikehendaki membuat penyeliaan
yang munasabah ke atas muridnya
sewaktu kelas berjalan
Õ Y 
  

 


cc
MEMASTIKAN KESELAMATAN SEWAKTU
KELAS YANG MENJALANKAN AMALI DAN
KETUKANGAN
Õ  
   
  
 
  
Õ  
  

Õ  
 
 
  
  
Õ 
 


 
 
 

 
*

  
Õ  
 +,+-./  0 

 
Õ Ê   
 


 1  


Õ Y Y 
 
 
 c2
V V V V
 

   V
Õ KEMALANGAN SERING BERLAKU
Õ SEGALA KEMUDAHAN SUKAN DAN PERMAINAN
DALAM KEADAAN SEMPURNA DAN SELAMAT
Õ PASTIKAN ALAT DAN KEMUDAHAN YANG BAIK
DAN SEMPURNA SAHAJA DIGUNAKAN
Õ MURID PERLU DIAJAR MENGGUNAKAN ALAT
DENGAN BETUL
Õ PERATURAN DAN ARAHAN TENTANG LANGKAH
KESELAMATAN PERLU DIMAKLUMKAN
Õ PENJAGAAN RAPI SEMASA AKTIVITI BERJALAN
Õ SURAT PEKELILING IKTISAS 1/1995, 9/2000,
3/84,7/77, 7/88, 8/95 DAN 24/98 PERLU DIPATUHI
Õ  !"!# $V%
c
$ $$
%!&
"
%
Õ MENGAMBIL KIRA Õ MURID SAKIT TIDAK
FAKTOR MUSIM DIPAKSA
Õ MENGELUAR DAN Õ PELAJAR MILIKI SKIM
MENYIMPAN ALAT INSURAN
Õ PASTIKAN ALAT Õ KEMUDHAN
DALAM KEADAAN BERBAHAYA PERLU
BAIK DAN SELAMAT DIKAWAL
Õ DAPATKAN PENGGUNAAN
KEBENARAN Õ LAPOR
PENJAGA KEMALANGAN
Õ GURU PENGIRING KEPADA PENGETUA
Õ KEBAJIKAN MURID DENGAN SEGERA


MEMASTIKAN KESELAMATAN TRAFIK
DI KAWASAN SEKOLAH
Õ Sekolah perlu sistem pergerakan trafik yang
cekap
Õ Pengawasan lebih semasa sebelum kelas
bermula dan kelas berakhir
Õ Ibu bapa perlu ada tempat khas menunggu
anak mereka
Õ Sekolah kawasan larangan untuk kenderaan
Õ &"#'"( &"#'! )&!
*"%)& (! 


MEMASTIKAN KESELAMATAN
KEBAKARAN SENTIASA
DIJAGA
Õ MENUBUHKAN JAWATANKUASA PENCEGAHAN
KEBAKARAN SEKOLAH
Õ MEMBUAT PEMERIKSAAN RAPI TERHADAP
SISTEM PENDAWAIAN
Õ GURU PERLU TAHU DAN MEMATUHI
PROSEDUR PENCEGAHAN KEBAKARAN DI
MAKMAL DAN BENGKEL
Õ MEMASTIKAN PEMADAM API DAN ALAT
PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM KEADAAN
BAIK
Õ ADAKAN DEMONSTRASI MEMADAM
KEBAKARAN DAN FIRE DRILL
Õ MENYEDIAKAN PELAN KESELAMATAN
KEBAKARAN DI SEKOLAH cÔ


! "


!
#
$ $
"
#

!
Õ 
"
!
! ! "
$


"
#

!
Õ $ $&
! $ &  
$%

"
$!&
! $!&
! &
!
'
$
!( )% " $ 
 $"
 !cºÚG'*%
c+cººÚ
º+2 %$$! &!
!"
#

!
Õ Y  


cG
V V   V D
  V
D D 
Õ PERATURAN SCHOOLS (GENERAL) REGULATIONS, THE
REGISTRATION OF SCHOOLS ORDINANCE, 1950
Õ SEKOLAH MESTI MEMENTINGKAN ASPEK KEBERSIHAN,
KECERIAAN DAN KESIHATAN GURU, MURID DAN
KEMUDAHAN FIZIKAL SEKOLAH
Õ MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISEDIAKAN ATAU
DIBEKALKAN DI KANTIN ATAU DI DAPUR MESTI BERSIH
DAN SESUAI DENGAN KESIHATAN PELAJAR
Õ MAKANAN MESTI SELAMAT DIGUNAKAN OLEH SEMUA
PIHAK
Õ AMALAN KEBERSIHAN PERLU DIDEDAHKAN
Õ PEKERJA DAN PENGENDALI MAKANAN PERLU
MENGAMALKAN AMALAN KEBERSIHAN
c^


" "

!

!
! $! 
#
&
!
!'
%!&
$!&
! &
!'
$
!

Õ  ' "
%
!&
#
"
)

'$
 "%


'!&&
!cººÔ(

ÚÚ
&!
!cºÚº'
$
!
'
$
!'!&&
!&
!
'""! '""! %

Õ $
%!&
&

' "$
&'
$%'$

Õ "

!

!$ $"$ 

!

!
$#

!
Õ !

& '"!&
!
! !

!!&

!& '"!
 %
&
''"

 ! $
'
$
!
Õ $%
)'
&
! $ $"
!

2
 ! "›
#
Õ PECAH AMANAH
Õ UNTUK MENGELAKKAN DARI
DIDAKWA SATU SISTEM
KEWANGAN YANG LENGKAP DAN
TERATUR PERLU DIWUJUDKAN
Õ SEGALA PROSEDUR KEWANGAN
PERLU DIPATUHI

2c
 '$"
!
SEMUA LANGKAH PERLU
DIAMBIL UNTUK MENJAMIN
KESELAMATAN MURID-MURID
DI SEKOLAH DARI ASPEK
FIZIKAL, MENTAL, EMOSI DAN
ROHANI DALAM USAHA KITA
MENWUJUDKAN µSEKOLAH
SELAMAT¶
22
2