F A I L M E J A

K e tu a U n it B a h a s a U n it P e n g u r u s a n A k a d e m ik P e ja b a t P e la ja r a n D a e r a h H u lu

NAMA AGENSI:PEJABAT PELAJARAN DAERAH JULU LANGAT ALAMAT :KM 22, JALAN CHERAS, SAUJANA IMPIAN, 43000 KAJANG. NO. TELEFON:03 – 87381100 N0. FAKS :03 – 87069448 E-MAIL : LAMAN WEB : h t t p \ . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA

1 . 0M a k l u m a t K ee tgu aa wU an i t B a h a s a P
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan

2 .0

L a t a r PBe ea lbaa kt aP en l g j a r a n j a
2

D a e r a h H u lu L

FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA

seorang Penolong Pegawai Pendidikan Rendah. 2. Pada 16 September 1998 PPDHL telah berpindah ke bangunan sendiri di Saujana Impian. seorang kerani. 3. Unit Kewangan (UKew) 7. Unit Pentadbiran perubahan struktur di Kementerian Pelajaran Malaysia. Bandar Baru Bangi . Kajang. Unit Pentadbiran Perkhidmatan Pelajaran (UPPP). struktur PPDHL telah berubah selaras dengan Ia diketuai oleh seorang Penolong masing-masing. Pada tahun 2004. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan (SPPK). Pada 19 Mei 1992. seorang Penyelia Pendidikan Agama. Jalan Low Ti Kok .Pejabat Pelajaran Hulu Langat (PPDHL) telah ditubuhkan pada 1hb. PPDHL berkembang dengan penambahan seorang Penyelaras kokurikulum dan seorang Penyelaras Teknologi. seorang Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Menengah. PPDHL di bahagikan kepada 4 sektor utama dan 2 Unit lain. Jalan Cheras. Sektor Pengurusan Pembangunan dan Bekalan (SPPB) 5. Km 22. Kajang. Sektor dan Unit tersebut adalah seperti berikut : 1. seorang PAR dan seorang PRA. PPDHL berpindah ke Komplek Pentadbiran Daerah Hulu Langat. Unit Pengurusan Maklumat (UM) Pejabat Pelajaran Hulu Langata P e ja b 2. 6. Sektor Pengurusan Sekolah (SPS). PPDHL mempunyai seramai 7 orang kakitangan yang terdiri daripada seorang Pegawai Pelajaran Daerah. Sektor Pengurusan Akademik (SPA). 4. Jun 1982 bertempat di sebuah bangunan tambahan di Sekolah Kebangsaan Kajang. Unit Kewangan oleh Penolong Akauntan (W32) dan Unit Maklumat oleh Pegawai ICT (DGA32). 1 V i s i t P e la ja r a n D a e r a h H u lu L a n g a t 3 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . Pada asalnya. aktiviti bagi fungsi utama di sektor Pegawai Pelajaran Daerah yang berperanan untuk menyelaraskan program dan Perkhidmatan diketuai oleh Penolong Pegawai Tadbir (N27).

Membangun dan melaksanakan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. kokurikulum. Melaksanakan semua skop dan fungsi perkhidmatan di PPDHL berasaskan MS 9001:2000. 3. 0 S e n a r a i T e tguaa s U n i t B a h a s a Ku 4 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . 6. motivasi murid sekolah menengah dan rendah sentiasa cemerlang di peringkat Kebangsaan. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan dengan PPDHL berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi. Memastikan pencapaian akademik. Ceria 3. Mewujudkan prasarana yang lengkap dan persekitaran kerja yang kondusif. 2. 5.2 M is i t P e la ja r a n D a e r a h H u lu L a n g a t 1. Telus. sukan. Membangun dan menguruskan sumber manusia dalam bentuk latihan meningkat kecekapan di kalangan warga PPDHL.Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat Terbilang Menjelang Tahun 2010 Pejabat Pelajaran Hulu Langat a P e ja b 2 . 4.3 M o t t bo a t P e la ja r a n D a e r a h H u lu L a n g a t Komited. Pejabat Pelajaran Hulu Langat P e ja 2 .

Bertanggungjawab Kepada Pegawai Pelajaran Daerah. ELiTE.1. Bahasa Cina. 3. 3.1 Perolehan dan penyebaran Bahasa Melayu. PPSMI. 3. 3B i d a n g U m u m 3. Pegawai Pelajaran Daerah. menyelaras.I P e n g u r u s a n K u r ik u lu m 3. Bahasa Antarabangsa dan Pengajian Am.1. melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut: 3 . Kesusasteraan Melayu. PROTIM. 3.2.2 Pemantauan pelaksanaan dalam mata pelajaran bahasa. 3 . 2K a j ia n T in d a k a n D a n P e n y e lid ik a n 3. Unit Pengurusan Akademik dalam membantu.1. Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Pengurusan Akademik. SBT. Pejabat Pelajaran Hulu Langat 4.3 Perolehan dan penyebaran Program Khas KPM – KIA2M. Bahasa Inggeris.1 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri. merancang.4 Pemantauan pelaksanaan program-program khas.1 Pengurusan kajian tindakan dan penyelidikan ke atas proses pengajaran dan pembelajaran.5 Pengurusan kursus dan latihan guru mata pelajaran berkaitan.1.1. Bahasa Tamil. 0 O b j e k et jiafb a t P P e la ja r a n H u lu L a n g a t 5 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA .3. 3 .

0O b j e k etk it fo r S 1. Memastikan sekurang-kurangnya 3 program latihan dalam perkhidmatan kurikulum dilaksanakan dalam tempoh 1 tahun. 3. 3. Memastikan dilaksanakan pemantauan pelaksanaan pengurusan kurikulum sekurang-kurangnya ke atas 18 buah sekolah dalam tempoh 1 tahun. 2. M e la ksa n a k a n se m u a d a sa r d a n p ro g ra m K e m e jate ria n a lala n ra n M P e ysia d e n g a n c e k a p d a n b e rke sa n . 2. P aP 5 . Memastikan sekurang-kurangnya 3 laporan Kajian Tindakan Unit Bahasa dapat diterbitkan dalam tempoh 1 tahun. P e n g u r u s a n A k a d e m ik Memastikan semua bahan dan maklumat Kurikulum Kebangsaan yang diterima daripada KPM dan JPN disampaikan kepada sekolah dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh penerimaan. 5.1 . 6. 0 C a r t a O Pr egj aa bn ai ts a es li a j a r a n P 6 D a e r a h H u lu L a FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . M e ye la ra ska n p e n g u ru sa n p e rkh id m a ta n p e n d id ika n d i d a e ra h H u lu L a n g a t. M e n ja y a ka n p e la ksa n aIPn d a n F a lsa fa h P e n d id ik a n K e b a n g sa a n .

7 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA .

7. 0 C a r t a O r gSa en ki st a sr i P e n g u r u s a n A k a d o 8 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA .

2. Menandatangani dokumendokumen yang berkaitan di peringkat Unit. Ketua Unit Perhubungan Awam Urusan aduan dan maklum balas pelanggan Pegawai di PPD Melaksanakan aktiviti Unit Bahasa. Ketua Unit Latihan Urusan pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan dan perkembangan staf. Merancang dan melaksanakan semua pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan guruguru sekolah rendah dan menengah. Pembantu Tadbir Urusan fail dan rekod.8 . Ketua Unit Pusat Kualiti dan Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti Ketua Unit Kewangan dan Akaun Urusan kewangan. 5. Kuasa Yang Diberi Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan di peringkat unit setelah setiap program atau aktiviti diselaraskan di peringkat PPD. Mengambil tindak ikut surat-surat yang diminitkan dari PPD. Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Ketua Unit /Penyelia lain dalam Unit Pengurusan Akademik Membantu melaksanakan urusan di Unit Bahasa. menyelaras dan memantau pelaksanaan program dan akiviti pengurusan bahasa di peringkat PPD. K u a sa D a n H u b u n g a n K e t u a U n it B a h a s a Sektor :Akademik Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pegawai Pelajaran Daerah Meluluskan semua program dan aktiviti pengurusan bahasa di peringkat PPD Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Pengurusan Akademik Merancang. Merancang dan melaksanakan semua perolehan dan penyebaran maklumat dan bahan bahasa kepada semua sekolah. Menyelaras semua program kajian tindakan. Menandatangani baucar tuntutan seperti diluluskan oleh Pegawai Pelajaran Daerah. 9 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . 4. pencapaian dan pemajuan akademik dan tindak ikut laporan Jemaah Nazir Sekolah. Merancang dan melaksanakan semua pemantauan pengurusan bahasa seperti pedagogi. Tugas & Tanggungjawab 1. Melaksanakan tugastugas lain yang diarah dari semasa ke semasa. 3.0 S e n a ra i T u g a s.

Membuat laporan daerah. • • Pegawai Pelajaran Daerah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah KU Memantau program perolehan dan penyebaran peringkat sekolah.9. 0 P r o s e sK eKt e a j Ua n i t B a h a s a ur Proses Utama Fungsi Utama 1 1. • Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa KU KU KU Menyerahkan laporan kepada PPD.1 PENGURUSAN KURIKULUM PEROLEHAN DAN PENYEBARAN KURIKULUM Muka surat ini 1/1 TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA Menerima arahan daripada Pegawai Pelajaran Daerah atau Penolong Pegawai Pelajaran Daerah. Menerima laporan sekolah. Menghadiri program perolehan peringkat negeri dan kebangsaan. Menyediakan rancangan penyebaran peringkat daerah. . PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN KU KU KU KU Mengadakan mesyuarat atau program penyebaran peringkat daerah. KU Menyimpan salinan laporan ke dalam fail.

Menyediakan laporan pemantauan.2 PENGURUSAN KURIKULUM PEMANTAUAN PELAKSANAAN KURIKULUM Muka surat ini 1/1 TANGGUNGJAWAB KU PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN Menerima arahan daripada PPD . Memantau pelaksanaan kurikulum sekolah. Menyerahkan laporan pemantauan kepada sekolah yang terlibat. KU KU • • Pegawai Pelajaran Daerah PPPD Akademik • KU Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa KU KU KU/PT 11 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . Menyerahkan salinan laporan pemantauan kepada PPD atau PPPDA Menyimpan salinan laporan ke dalam fail. Menyediakan rancangan pemantauan peringkat PPD.10 Proses Utama Fungsi Utama 1 1.

• KU • Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa KU KU KU KU/PT 12 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . Membuat laporan daerah. Menyimpan salinan laporan ke dalam fail. Menyerahkan laporan kepada PPD. • Pegawai Pelajaran Daerah PPPDA Memantau pelaksanaan latihan peringkat daerah. KU Menyediakan rancangan latihan peringkat daerah. Mengadakan mesyuarat penyelarasan peringkat daerah.Proses Utama Fungsi Utama 1 1.4 PENGURUSAN KURIKULUM PENGURUSAN KURSUS DAN LATIHAN Muka surat ini 1/1 TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN KU Menerima arahan daripada PPD .

1 0 0 C a r t a A l iKr ea tnu aK U nr ji ta B a h a s a .1 PENGURUSAN KURIKULUM PEROLEHAN DAN PENYEBARAN KURIKULUM Muka surat ini 1/1 KPM JPS PPD SE K O L A H 13 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . e Proses Utama Fungsi Utama 1 1.

2 PENGURUSAN KURIKULUM PEMANTAUAN PELAKSANAAN KURIKULUM Muka surat ini 1/1 KPM JPS PPD SE K O L A H 14 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA .MUL A Terima arahan daripada PPD/PPPDA Hadir kursus atau terima bahan Sediakan rancangan penyebaran daerah Laksanakan program penyebaran daerah Hadir kursus atau terima bahan Pemantauan program penyebaran daerah Sediakan rancangan penyebaran sekolah penyebaran negeri Laksanakan program penyebaran sekolah Sediakan laporan pelaksanaan daerah Sediakan laporan pelaksanaan dan hantar ke PPD Hantar laporan kepada PPD/PPPDA Simpan salinan laporan ke dalam fail kepada KS TAMAT Proses Utama Fungsi Utama 1 1.

MUL A Terima arahan daripada JPN Sediakan rancangan pemantauan tahunan Adakan pembukaan pemantauan Laksanakan pemantauan Adakan penutupan pemantauan Sediakan laporan dapatan pemantauan Hantar laporan dapatan pemantauan kepada PPD atau sekolah terlibat Serahkan salinan laporan kepada PPD/PPPDA Simpan salinan laporan ke dalam fail TAMA T Proses Utama Fungsi Utama 1 1.4 PENGURUSAN KURIKULUM PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK Muka surat ini 1/1 KPM JPS 15 PPD SE K O L A H FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA .

MUL A MEMOHON KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Sediakan rancangan tahunan Unit Adakan penyelarasan bersama PPD rancangan tahunan LDP Laksanakan program peringkat negeri Sediakan rancangan tahunan LDP PPD Laksanakan program peringkat daerah Pemantauan program daerah Sediakan laporan pelaksanaan daerah Sediakan laporan pelaksanaan negeri Hantar laporan daerah ke JPS Serahkan laporan kepada KS Simpan salinan laporan ke dalam fail TAMAT Proses Utama Fungsi Utama 1 1.4 PENGURUSAN KURIKULUM PENGURUSAN KURSUS DAN LATIHAN Muka surat ini 1/1 16 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA .

1 PENGURUSAN KURIKULUM PENERIMAAN DAN PENYEBARAN KURIKULUM Muka surat ini 17 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA .KPM JPS PPD MUL A SE K O L A H Terima arahan daripada KS Sediakan rancangan tahunan Adakan penyelarasan bersama PPD rancangan tahunan LDP Laksanakan program peringkat negeri Sediakan rancangan tahunan LDP PPD Laksanakan program peringkat daerah Pemantauan program daerah Sediakan laporan pelaksanaan daerah Sediakan laporan pelaksanaan negeri Hantar laporan daerah ke JPS Serahkan laporan kepada KS Simpan salinan laporan ke dalam fail TAMAT 1 .10 S e n a r a i KS ee tm aa k n i t B a h a s a u U Aktiviti Subaktiviti 1 1.

Menyelaras taklimat dan mengedar bahan kurikulum kepada sekolah-sekolah Menyelaras dan memantau kursus dan taklimat peringkat daerah / negeri Menerima laporan penyebaran sekolah. Menghadiri program perolehan peringkat daerah kebangsaan / negeri Menyediakan rancangan penyebaran peringkat daerah. Pelajaran Daerah Pengurusan Akademik. 6 7 8 9 Menyimpan salinan laporan ke dalam fail. Aktiviti Subaktiviti Bil 1 1. Peg. Merekod senarai bahan kurikulum Tindakan Catatan 2 3 4 5 Melaksana program penyebaran peringkat daerah.Bil 1 Aktiviti Menerima arahan daripada Pegawai Pelajaran Daerah atau Pen.2 PENGURUSAN KURIKULUM PEMANTAUAN PELAKSANAAN KURIKULUM Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA 18 .

5 Menyerahkan laporan pemantauan kepada sekolah terlibat dan menerima maklum balas sekolah jika berkaitan Menyerahkan salinan laporan pemantauan kepada Pegawai Pelajaran Daerah/Pen. 3 Memantau pelaksanaan kurikulum sekolah.4 PENGURUSAN KURIKULUM PENGURUSAN KURSUS DAN LATIHAN Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 19 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . Aktiviti Subaktiviti Bil 1 1. 2 Menyediakan rancangan pemantauan peringkat daerah. Peg. Pelajaran Daerah Pengurusan Akademik 6 7 Menyimpan salinan laporan ke dalam fail. Peg.1 Menerima arahan daripada Pegawai Pelajaran Daerah/ Pen. Pelajaran Daerah Pengurusan Akademik. 4 Menyediakan laporan pemantauan.

1 Menerima arahan daripada Pegawai Pelajaran Daerah/Pen. 6 Menyerahkan laporan kepada Pegawai Pelajaran Daerah/PPDA. 20 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . Peg. 3 Mengadakan mesyuarat penyelarasan peringkat daerah. 5 Menerima laporan daerah. Pelajaran Daerah Pengurusan Akademik. 4 Memantau pelaksanaan latihan peringkat daerah. 2 Menyediakan rancangan kursus / latihan peringkat daerah. 7 Menyimpan salinan laporan ke dalam fail.

21 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA .P e r a t u Fr aa i n MPe ej an t a d b i r a n l 11 . 3M e n g g u n a k a n p r o s e d u r k u a lit i p r o s e s b e r a s a s k a n S is t e m M S IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 y a n g d iw u j u d k a n o le h J a b a t a n P e l 1 1 . 1 M e m a t u h i A k t a .2 0 11 . M e n g g u n a k a n P a n d u a n M e n g u ru s P ro g r a m d a n A k t iv it i K P M a t a u a g e n s i-a g e n s i y a n g d ip e r t a n g g u n g ja w a b k a n 1 1 . 5M e n g g u n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a r k a se m a sa k e se m a sa o le h P e n g a ra h P e la ja ra n d a n K P M . S u r a t P e k e l i l i n g d a n S u r a t S i a r a n K P M .1 . 2 P e r a t u r a n . 4M e n g g u n a k a n B u k u P a n d u a n m e m b u a t k e r t a s k o n s e p a t a P a n d u a n P e n y e d ia a n L a p o r a n y a n g d ik e lu a r k a n o le h J 1 1 .

10 / 1989 Pelaksanaan Bahasa Melayu Baku SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8. 17 / 1988 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas Peralihan . 14.3 0 1. 11 / 1988 Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Di Sekolah-Sekolah. 9 / 1989 Pertukaran Bahasa Penghantar Murid – Murid Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7.1 . 5. 4. SURAT PEKELILING IKHTISAS 3. 3 / 1987 Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua / Guru Besar Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1988 Kegiatan Khas Bagi Tahun Pembaca SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1989. S e n a r a i U n d a n g . 2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 15 / 1989 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1 KBSR. Sekolah 11. 1989. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.U Fna di la Mn eg j aP e k e l i l i n g SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1988 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Pereka cipta Sekolah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1988 Pendidikan Jasmani ( Pindaan ) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Program Bersepadu Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 . 13. 4 / 1986 Panitia Mata Pelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1989 Guru-Guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina. 22 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . 12. 9. 10. 16 / 1988 Pelaksanan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1 . 9 / 1988 Permohonan Kursus Melalui Kedutaan Asing SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6. Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 Mulai 1989. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

16. 8 / 1990 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. 6 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Menengah Atas. 27. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 20. 23 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . 28. 9 / 1993 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik. 17. 2 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I. 18. 22.15. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 26. 19. 12 / 1991 Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV dan V KBSM 1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1990 Peranan Baru Kakitangan Sumber ( KS ) dan Prosedur Pembayaran. 7 / 1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Jenis Kebangsaan (SRJK ). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.dan Tingkatan V 1993 dan 1994). 10 / 1991 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1993 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah 21. 11 / 1991 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 dan 1993. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 23. 24. Projek KDP di 60 Buah Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993. 5 / 1991 Pelaksanaan Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV dan V) Tahun 1991 . SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 25. 13 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

33. 36. 2 / 2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang disemak Semula Bagi Kurikulum bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 2002 35. 8 / 1994 Pelaksanaan Kokurikulum Pada Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.29. 6 / 1994 Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1997 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina / Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan. 2 / 1994 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SJK ( C ) dan SJK ( T ) dan Bahasa Inggeris di SK / SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah. 30. 41. 40. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1994 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Mengikut Kursus Sains Di Institusi Pengajian Tinggi. 43. 34. 32. 37. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1994 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 39. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1994 Penilaian Perkara Asas Fardu Ain ( PAFA ) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah( UPSR ) Penilaian Menengah Rendah ( PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Menengah. 42. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1994 Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun IV dan Sains Tahun IV Di Sekolah Rendah. 7 / 1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR. 38. 24 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . 31. 26 / 1998 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science and Technology (EST) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

50. 11 / 2003 Pelaksanaan Sistem Lapporan Adab Belajar(LAB) Murid-Murid Sekolah Rendah dan Menengah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 49. 12 / 2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah Kepada Muris Sekolah AKTA PENDIDIKAN Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) Undang-Undang Malaysia ( 1996 ) 45. Sekolah Menengah (SM) Dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.Penawaran Mata pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (SK) 44. 25 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . 11 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2004 Pelaksanaan Program Abakus Dan Aritmetik Mental Tahap Satu Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 46. 9 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap Satu Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 2002 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun Satu Di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) dan (T) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 47. 48. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). 52. 6 / 2004 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Di Sekolah Rendah Dan Menengah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.. 51.

B o F a nl gM Y aa n g D i g u n a .1 4 0S e n a r a i B o r a n g . r i ej BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Laporan Pemantauan Perolehan dan Penyebaran Kurikulum 2 Instrumen Pemastian Standard ( SKPM 2 ) 3 Instrumen Pemantauan Persediaan Awal Tahun (PPSAT ) 4 Borang Pemantauan KIA2M (Pengurusan dan Pengajaran & Pembelajaran) 5 Borang Pemantauan SBT (Pengurusan dan Pengajaran & Pembelajaran) 6 Pemantauan PPSMI 7 8 26 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA .

60 Minit 720 Minit 4. J e n is K e r ja ( m in it ) d a la m s e m in g g u 1. Perolehan Bahan dan Maklumat Kurikulum Penyebaran Bahan dan Maklumat Kurikulum Pemantauan Pengurusan Kurikulum Sekolah 60 Minit 720 Minit 2. 60 Minit 120 Minit 7 Menyediakan Perancangan Dan Takwim Tahunan Menganalisis Keputusan Peperiksaan Mata Pelajaran Membuat Perancangan Tahunan Peningkatan Mata Pelajaran Menyediakan Maklumat Data Guru Mata Pelajaran Berkaitan Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus 120 Minit 720 Minit 8 120 Minit 120 Minit 9 60 Minit 720 Minit 10 60 Minit 720 Minit 11 60 Minit 120 Minit 27 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . 60 Minit 720 Minit 3.1 50 N o r m a K e r j a . Menyediakan Laporan Pemantauan 60 Minit 720 Minit 5 Menghadiri Mesyuarat/ Kursus Yang Berkaitan 60 Minit 720 Minit 6 Menyediakan Laporan Tahunan. M a s a Y a n g D i a m ubmi l l a h M i n i t y a n g b o l e h d i j a l a n k a n J B il. Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

1 6 0S e n a r a i J a w a t a n k u a Fs a i lY Ma e jga D i a n g g o . Nama Pegawai : J a w a t a n: K E T U A U N I T B A H A S A K e k e ra p a n B il N a m a J a w a t a n k u a s M e s y u a rJ a tn i s K e a n g g o t a a n a e S e ta h u n 3 AJK 1 J a w a ta n k u a s a P a n itia D a e r a h 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 J a w a ta n k u a s a P e n g u r u s a n A k a d e m ik J a w a ta n k u a s a P e m a u fa k a ta n D a e ra h K e la b P e g a w a i d a n K a k ita n g a n P P D J a w a t a n k k u a s aa eP r e m u l i h a n D ah J a w a ta n k u a s a P r o g r a m N ila m D a e r a h J a w a ta n k u a s a P P S M I 6 2 2 3 2 2 AJK AJK A h li AJK AJK AJK 28 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . a n Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan.

Jawatan : KETUA UNIT BAHASA Tarikh : Bil Tugas Harian Catatan Catatan : Senarai ini ada di atas meja saya 29 FAIL MEJA KETUA UNIT BAHASA . Disiapkan setiap hari. Nama : S e n a r a i T u gF a isl M ea j ra i a n H Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.1 70 . Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful