Anda di halaman 1dari 96

LOGO

KOMUNIKASI BERTULIS
(KPLI-KDC –PEND. KHAS NOV 2008)
Disediakan oleh :
Norjalilah binti A.Jalil ( 810206-05-5598)
Siti Zailiffah binti Md. Zain (820430-08-5440)
Norhudah binti Tumiran (831106-01-5604)
Nur-Ul Shahada binti Redza (801110-05-5628)
Pengenalan
 Manusia sudah mula menggunakan komunikasi lisan lebih kurang 1,000,000 tahun dahulu
(Speech,1990, dalam The New Encyclopaedia Britannica)

 Tetapi sistem tulisan yang paling awal hanya wujud lebih kurang 5000 tahun dahulu

 Terdapat lebih kurang 4000 bahasa di dunia (Comrie 1987) namun hanya 5 % sahaja yang mempunyai
sistem tulisan yang asli

 Komunikasi bertulis merupakan cara penyampaian maklumat oleh penyampai kepada penerima secara
bertulis dengan menggunakan laras dan ragam bahasa yang betul.

 Dalam keadaan tertentu, komunikasi bertulis ini akan menjadi bahan rekod untuk dijadikan landasan
untuk sesuatu tindakan itu diambil.
Perbezaan antara lisan & tulisan
Lisan :
Emig i.Lebih panjang huraiannya
ii.Tidak memerlukan dedikasi yang tinggi
iii.Berlandaskan ciri-ciri konteks pada masa
(1977) berlaku proses komunikasi
Tulisan:
i.Memerlukan pemilihan kata-kata yang rapi
ii.Memerlukan dedikasi yang tinggi
iii.Perlu menyediakan konteks khususnya dari
Perbezaan segi tujuan & khalayak

-Telah mengkaji perbezaan antara lisan &


tulisan dan menjelaskan kedua-duanya
Vachek mempunyai kepentingan yang sama
-Kedua-duanya saling melengkapi dalam
(1973) situasi tertentu
-Penggunaan lisan lebih berkesan manakala
dalam situasi yang lain pula, tulisan lebih
sesuai digunakan
KOMUNIKASI BERTULIS
Surat
Surat Rasmi
Rasmi

Memo
Memo

Kertas
Kertas Kerja
Kerja

Minit
Minit Mesyuarat
Mesyuarat

Komunikasi Karya
Karya Kreatif
Kreatif
Bertulis
Laporan
Laporan

Rencana
Rencana

Kritikan
Kritikan // Ulasan
Ulasan

Teks
Teks Ucapan
Ucapan
LOGO

SURAT
RASMI
1. 0 JENIS SURAT KIRIMAN RASMI

Antara Jenis Surat Kiriman Rasmi Termasuklah:

Surat Undangan
 Surat yang ditulis untuk mengundang seseorang menghadiri majlis-majlis rasmi.
Antaranya majlis penyampaian hadiah, majlis perasmian, dan majlis pelancaran.

Surat Permohonan
 Surat yang bertujuan memohon pertimbangan seperti jawatan atau mendapatkan
sumbangan seperti bantuan biasiswa.

Surat Rayuan
 Surat rayuan lazimnya ditulis sebagai susulan kepada surat permohonan setelah
permohonan tersebut gagal mendapat pertimbangan. Laras bahasa surat rayuan
adalah lebih lembut dan lebih mengharap.
Surat Aduan
 Surat yang ditujukan kepada pihak berkuasa tertentu bagi melaporkan masalah
yang dihadapi. Biasanya kandungan surat ini turut memohon pihak berkuasa
tersebut mengambil apa-apa tindakan yang sewajarnya.

Surat Bantahan
 Surat yang dikemukakan dalam nada yang lebih keras kerana tidak bersetuju
terhadap sesuatu isu. Surat bantahan juga kebiasaanya ditulis sebagai susulan
setelah semua aduan tidak mendapat perhatian pihak berkuasa.

Surat Cadangan
 Surat cadangan merupakan usulan kepada pihak berkenaan bagi menyampaikan
sesuatu hasrat, pendapat, dan cadangan. Dalam surat ini, beberapa idea baru akan
dikemukakan demi menjayakan sesuatu matlamat.
2.0 CIRI-CIRI UMUM SURAT KIRIMAN RASMI

Nama Dan Alamat Pengirim


 Nama pengirim hendaklah ditulis dengan huruf besar dan alamat yang lengkap
mestilah terletak di atas penjuru sebelah kiri surat rasmi. Ini memudahkan
penerima menjawab kembali surat tersebut atau menghubungi pengirim
disamping memberi gambaran bahawa surat berkenaan adalah atas urusan rasmi
Kerajaan.

Nombor Telefon/Faks/E-mail/ Laman Web


 Ditulis pada baris yang sama dengan baris akhir alamat pengirim bagi surat
yang tiada kepala surat (letter head). Seperti alamat pengirim nombor-nombor di
atas bertujuan untuk memudahkan si penerima untuk menghubungi kembali si
pengirim dan dapat mengelakkan dari sebarang kesulitan.

Garis Pemisah
 Satu garisan melintang dibuat selepas langkau 2 baris dari alamat pengirim.
Nama dan Alamat Penerima
 Ditulis langkau satu baris dibawah garisan melintang yang sejajar dengan nama dan
alamat pengirim. Hendaklah ditulis dengan lengkap termasuk gelaran dan pangkat.
Surat kepada sesebuah agensi kerajaan hendaklah di alamatkan kepada ketua agensi
berkenaan mengikut gelaran rasmi jawatan. Jika surat tersebut ingin di tujukan
kepada pegawai tertentu hendaklah di tambah di bawah alat dengan perkataan
’untuk perhatian’ (u.p nama pegawai berkenaan)

Melalui dan Salinan


 Jika surat rasmi dikirim melalui ketua penerima, pengirim perlu menulis ‘Melalui
dan salinan’ dan dilangkau dua baris di bawah alamatnya nama serta alamat ketua
penerima dituliskan dibawah. Surat yang mempunyai melalui ketua organisasi pada
kebiasaannya surat yang di tujukan kepada sesebuah organisasi yang besar di mana
terdapat seorang pengarah dan di bawahnya mempunyai banyak ketua jabatan.
Melalui ketua organisasi penting bagi memastikan ketelusan dan tiada keputusan di
buat tanpa pengetahuan pengarah organisasi.

Nombor Rujukan
 Untuk tujuan fail dan memudahkan urusan surat-menyurat. Nombor rujukan surat
ditulis pada sudut kanan, dilangkau dua baris di bawah garis melintang. Cara
menulis nombor fail bergantung kepada cara yang ditetapkan oleh pejabat
mengikut kesesuaian sesuatu kementerian atau organisasi. Surat hendaklah
mempunyai nombor rujukan fail supaya mudah dikesan untuk tindakan lanjut.
Nombor rujukan hendaklah di catat seperti di dalam contoh.
Tarikh
 Ditulis di sudut sebelah kanan surat pada baris yang sama dengan baris akhir
alamat penerima. Tarikh ditulis dalam bentuk angka, bulan yang ditulis dengan
huruf besar, tahun dan diletakkan tanda noktoh. Tarikh selalunya di tulis dengan
penuh dan bukan dalam bentuk digit. Sebagai contoh jika 17/3/2008 ianya akan
di tulis 17 MAC 2008.

Untuk Perhatian
 Ditulis dalam kurungan, bersama dengan nama pegawai tertentu yang ingin
ditujukan.

Kata Penghadapan Surat


 Bermaksud panggilan atau rujukan kehormat kepada penerima. Ditulis langkau
2 baris dan sejajar dengan alamat penerima surat. Tanda koma perlu ditaip
dihujung. Surat yang di tujukan kepada agensi kerajaan hendaklah di mulakan
dengan ’Tuan’. Jika surat tersebut di tujukan khusus kepada Ketua Jabatan yang
mempunyai gelaran kebesaran hendaklah di dahului dengan kata hormat dan
gelaran kebesarannya. Contoh : Yang Berbahagia Dato’,
Perkara/Tajuk
 Ditulis langkau 2 baris di bawah kata penghadapan, iaitu sejajar dengan nama
dan alamat pengirim dan penerima. Tajuk di tulis dalam huruf besar tanpa
sebarang noktah atau pun di gariskan untuk menunjukkan penekanan kepada
perkara yang ingin di sampaikan. Ianya mestilah pendek, ringkas dan tepat dan
sepadan dengan isi yang tercatat di dalam surat
 Gunakan huruf besar pada semua huruf,dihitam atau digariskan.
 Tidak perlu noktah diakhir tajuk..Setiap surat seboleh-bolehnya dihadkan kepada
satu tajuk (atau perkara) sahaja.

Pemerengganan
 Pada kebiasaannya perenggan pertama tidak di nomborkan kerana di sini tiada
isi penting yang di tekankan hanyalah penyataan semula berkenaan dengan tajuk
surat tersebut.
 Perenggan pertama perlu ditulis selang dua baris dibawah tajuk dan dimulakan
sejajar dengan tajuk, nama dan alamat pengirim serta penerima
 Perenggan pertama (pendahuluan) tidak bernombor dan dimulakan dari tepi
sebelah kiri surat.
 Perenggan kedua dan seterusnya perlu bernombor dan ditulis di tepi.
Penutup surat
 Perlu ringkas,tepat dan sesuai dengan tujuan dan hasrat surat berkenaan.
 Tidak memerlukan nombor.
 Contoh : Sekian,terima kasih

Cogan kata
 Perlu ditulis jika surat rasmi adalah atas urusan rasmi. Ianya akan di tulis dengan
huruf besar untuk memberi penekanan kepada motto tersebut dan menunjukkan
kepentingannya.
 Ditulis di bawah penutup surat dan ditulis dengan huruf besar menggunakan
tanda bacaan pembuka dan penutup pengikat kata dan dihitamkan.
 Contoh: ” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Pemerengganan
 Pada kebiasaannya perenggan pertama tidak di nomborkan kerana di sini tiada
isi penting yang di tekankan hanyalah penyataan semula berkenaan dengan tajuk
surat tersebut.
 Perenggan pertama perlu ditulis selang dua baris dibawah tajuk dan dimulakan
sejajar dengan tajuk, nama dan alamat pengirim serta penerima
 Perenggan pertama (pendahuluan) tidak bernombor dan dimulakan dari tepi
sebelah kiri surat.
 Perenggan kedua dan seterusnya perlu bernombor dan ditulis di tepi.
Penutup surat
 Perlu ringkas,tepat dan sesuai dengan tujuan dan hasrat surat berkenaan.
 Tidak memerlukan nombor.
 Contoh : Sekian,terima kasih
 Cogan kata
 Perlu ditulis jika surat rasmi adalah atas urusan rasmi. Ianya akan di tulis dengan
huruf besar untuk memberi penekanan kepada motto tersebut dan menunjukkan
kepentingannya.
 Ditulis di bawah penutup surat dan ditulis dengan huruf besar menggunakan tanda
bacaan pembuka dan penutup pengikat kata dan dihitamkan.
 Contoh: ” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Pengakuan Tanggungjawab
 Setiap surat biasanya perlu di sesuaikan dengan pembuka surat. ’Yang Benar’ atau
”Yang Menurut Perintah’ adalah yang terbaik untuk kebanyakan surat rasmi.
 Ditulis sebelum tandatangan.
 Huruf pertama pada perkataan pertama hendaklah menggunakan huruf besar dan
perkataan lain ditulis dalam huruf kecil dan tanda koma diletakkan di akhir ayat.
 Ditulis disebelah kiri sejajar dengan penutup dan perlu langkau dua baris ke bawah
3.0 STRUKTUR SURAT KIRIMAN RASMI

Pada kebiasaannya surat rasmi akan ditulis mengikut urutan seperti di bawah:

Pengenalan
 Pengirim
 Penerima

Isi Surat
   Perkara
   Pengenalan isi
 Isi utama/Isi Sokongan

  Penutup
    Harapan
    Akhir kata
    Slogan (Mengikut keadaan)
    Ungkapan kesetiaan/pengakuan
    Tanda tangan/ nama/ jawapan
4.0 LARAS BAHASA SURAT KIRIMAN RASMI
Laras bahasa
 Laras bahasa bermaksud jenis bahasa yang sesuai dengan tujuan dan suasana
yang didukungnya. Laras bahasa yang digunakan haruslah bersifat formal.
 Gunakan bahasa yang mudah, tepat dan padat. Bahasa yang digunakan mestilah
baku dan betul dari segi ejaan dan tanda baca
 Elakkan penggunaan unsur-unsur kiasan dan ungkapan peribahasa dalam
penulisan surat rasmi

Penggunaan Ganti Nama Diri


 Dalam surat menyurat secara rasmi terdapat peraturan yang khusus dalam
penggunaan ganti nama diri. Kita tidak boleh menggunakan kata ganti diri
sesuka hati ketika menulis surat rasmi kerana laras bahasa yang digunakan di
dalam surat rasmi adalah formal.
 Pada kebiasaanya kata ganti nama seperti saya di gunakan untuk jumlah tunggal
manakala kami untuk jumlah yang ramai mewakili jabatan atau institusi.
 Untuk kata ganti nama diri kedua, tuan dan puan digunakan. Ia adalah rujukan
natural yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja tanpa mengira pangkat atau
keturunan. Bagi gelaran kehormat seperti Yang Berbahagia,Yang Berhormat,
Yang Arif, Yang Dimuliakan boleh digunakan.
5.0 FORMAT SURAT KIRIMAN RASMI
Kerangka Format Surat Kiriman Rasmi
Nama & Tel : ( Tercetak )
Alamat Jabatan ( Sedia Tercetak ) No. Fax :
Ruj. Kami :
Tarikh : 02 MAC 2009
Jawatan ( Penerima surat )
Alamat
Tuan,

Tajuk Surat - Ringkas & Tepat – ( Bold/ Garisan )


Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
2. .................................( Isi surat )..................................................................
....................................................................................................
3. ..................................................................................................................
3.1 ..................................................................
3.2 ..................................................................
3.2.1 ............................................................ atau a, b, c
Penutup ( Tidak bernombor )
Sekian, terima kasih.

`BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ ( Slogan )


`Cintailah Bahasa Kita’

Saya yang menurut perintah,


.................( t. t )......................
( ALI B. ABU )
Jawatan & Alamat
s.k.

1. ................................ ( Jawatan )
2. Fail
MRS/ M4P
4.0 CONTOH PENULISAN SURAT KIRIMAN
RASMI
Hazrulnizam bin Abdul Rahman
Pengajian Sains dan Matematik,
Institut Perguruan Islam Bangi,
Bangi,
Selangor

Pengarah
Jabatan Perkhidmatan Awam
Bahagian Latihan
Aras 4, 5 & 6, Blok C1, Parcel C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62510 PUTRA JAYA
(UP: Unit Pengiktirafan Kelayakan) 17/2/2008

Tuan,

PERMOHONAN PENGIKTIRAFAN IJAZAH


Saya Hazrulnizam bin Abdul Rahman, No. K.P 830923-03-5301, memohon jasa baik pihak tuan
untuk memberi pengiktirafan kepada ijazah saya. Pengiktirafan ini perlu kerana saya sedang
mengikuti kursus perguruan lepasan ijazah di Institut Perguruan Islam Bangi (IPIS) dan IPP memerlukan
pengiktirafan tersebut.
2. Berikut adalah maklumat bekenaan ijazah tersebut:
Nama kursus : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
Institut : Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
Tarikh Tamat : September 2006

3. Di sini di sertakan salinan kad pengenalan dan ijazah saya sebagai rujukan pihak tuan.

Kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan didahului dengan ribuan terima kasih.
Sekian Terima Kasih

Hazrulnizam bin Abdul Rahman


830923-03-5301

KEMBALI
LOGO

MEMO
Memo
 Memo merupakan ringkasan daripada perkataan ‘memorandum’ yang
bertujuan untuk mengingatkan individu atau kumpulan tertentu berkenaan
sesuatu perkara
Terdapat beberapa peranan Memo iaitu;

Memberikan arahan

Membuat pengumuman

Memberikan penjelasan

Menyampaikan pengumuman

Memohon sesuatu perkara @ memberi


cadangan

Menyediakan maklumat @ penerangan

Membuat pembetulan tentang sesuatu polisi syarikat


@ organisasi
• Memo tidak mempunyai format yang khusus
• Memo mengandungi maklumat tentang;

APA M Merujuk perkara yang dinyatakan

Tarikh memo / tarikh sesuatu perkara berlaku /


BILA tarikh penerimaan perlu bertindak

SIAPA Pengirim & penerima memo

Cara penerima bertindak terhadap perkara


BAGAIMANA yang dinyatakan

Kepentingan penerima melakukan sesuatu


MENGAPA
KEMBALI
LOGO

KERTAS
KERJA
Kertas Kerja
 Bermaksud hasil tulisan untuk dibentangkan kepada khalayak
 Khalayak terdiri daripada;
 Kumpulan kecil (jawatankuasa projek)
 Kumpulan besar (peserta seminar / persidangan)
 Disediakan dengan terperinci untuk memberi maklumat &
penerangan @ atau mendapatkan kelulusan menjalankan
sesebuah projek
 Dua jenis kertas kerja;
i. Kertas kerja bagi pembentangan di seminar
ii. Kertas kerja bagi projek / kajian
Ciri- ciri umum kertas kerja

Kertas Kerja i. Tajuk


Bagi
ii. Nama pembentang kertas kerja
Pembentangan
di seminar iii. Nama intitusi
iv. Abstrak (sinopsis / ringkasan)
v. Pengenalan
vi. Sorotan kajian
vii. Metodologi
viii. Analisis data / dapatan
ix. Perbincangan
x. Lampiran

Description of
the contents
Ciri-ciri umum kertas kerja

i. Tajuk
Kertas kerja ii. Latar belakang / rasional
Projek /
Kajian iii. Objektif / Matlamat
iv. Jangka masa yang diperlukan
v. Kumpulan sasaran
vi. Andaian-andaian halangan
vii. Anggaran belanjawan
viii. Penubuhan Jawatankuasa

ix. Menentukan jadual tugas


x. Perlaksanaannya
Panduan umum cara menulis kertas kerja

Tajuk
-Bergantung kepada tujuan kertas kerja tersebut
-Merangkumi semua idea utama yang hendak disampaikan
-Tajuk hendaklah ringkas (tidak melebihi 15 patah perkataan)

Nama penulis & Institusi


-Nama penulis hendaklah ditulis penuh
-Nama intitusi tempat projek @ kajian dilaksanakan
hendaklah dinyatakan (kertas kerja projek / kajian)

Abstrak
-Merupakan kandungan & tujuan penulisan kertas kerja
-Ditulis tidak terlalu panjang (100-150 p.p)
-Selalunya ditulis selepas kertas kerja siap
-Penting kerana pembaca dapat mengetahui maklumat
keseluruhan yang terdapat di dalam kertas kerja
Pengenalan
-Latar belakang yang memaparkan aspek yang berkaitan dengan tajuk
secara keseluruhan tetapi ringkas
-Menyatakan apa yang hendak disampaikan
-Kebiasaan ditulis tidak melebihi 1 muka surat (mengikut kesesuaian)

Objektif
-Terbahagi kepada dua;
-Matlamat / tujuan menulis kertas kerja
i. objektif umum
ii. Objektif khusus

Petikan / kutipan
-Segala petikan yang dimuatkan di dalam kertas kerja
hendaklah disemak mengikut gambar asal & dinyatakan
sumbernya
-Tidak mempunyai sebarang pindaan / perubahan
sebagaimana petikan asal

Senarai rujukan / Bibliografi


-Rujukan yang dinyatakan di dalam teks hendaklah dicatata dalam
senarai rujukan

KEMBALI
LOGO

MINIT
MESYUARAT
APA ITU MINIT MESYUARAT?
 Merupakan dokumen bertulis yang merekodkan
perkara-perkara yang dibincangkan dalam
sesuatu mesyuarat

 Ia menyatakan individu yang terlibat, cadangan,


agenda, keputusan dan tindakan.

 Penguasaan bahasa yang baik amat diperlukan.


Ia mesti dicatatkan jelas, lengkap dan isinya
tepat
KONSEP
 Minit mesyuarat merupakan sejenis karangan
yang berbentuk laporan yang ditulis oleh
setiausaha mesyuarat dalam format yang
khusus.
 Perkara yang dilaporkan berupa ringkasan
perbincangan dan ketetapan yang diperoleh
dalam sesuatu mesyuarat,
 Format yang digunakan pula ditetapakan oleh
institusi atau pertubuhan yang berkenaan.
KANDUNGAN MINIT MENSYUARAT
CIRICIRI MINIT MESYUARAT BERKUALITI
GAYA
BAHASA
CONTOH MINIT MESYUARAT
KEMBALI
LOGO

KARYA
KREATIF
PENULISAN
KREATIF

 PROSA

 PUISI
PENGENALAN

 Penulisan kreatif ialah sejenis penulisan yang menggunakan bahasa secara


imaginasi dan figuratif.

 Penulisan kreatif terdapat dalam pelbagai bentuk persembahan.

 Antaranya ialah :-
 prosa
 puisi
 rencana

 Hasil penulisan kreatif dikategorikan sebagai komunikasi bertulis.

 Ini kerana penulisan kreatif berfungsi untuk menyampaikan mesej


tertentu dalam bentuk yang lebih menarik.
 Proses penulisan – 6 proses
(menurut Rozakis -1997)
i. Perancangan - Pengumpulan idea dan fokus pemikiran.
ii. Bentuk - Cari jalan yang terbaik bagi menyusun bahan.
iii. Draf - Tulis idea dalam bentuk ayat dan perenggan.
iv. Semak - Lihat semula draf dan fikir semula mengenai idea.
Bahagian ini Terdapat penambahan,pembuangan,
ubah tempat atau penulisan semula. Kadang-
kadang dilakukan secara drastik atau sedikit.
v. Edit - Baca semula bagi mengenal pasti kesilapan teknikal
seperti ejaan , tatabahasa, tanda bacaan, huruf
besar dan lain-lain.
vi. Proof read. Semak draf bagi melihat kesilapan tipo
 Ciri-ciri penulisan kreatif
i. Penggunaan wacana pelukisan - Gambaran perasaan dan pengalaman penulis kepada
pembaca dengan lebih berkesan.
ii. Penggunaan bahasa kiasan - Bertujuan untuk menghidupkan jalan cerita di samping
mewujudkan keindahan sesuatu penulisan.
iii. Penggunaan bunga bahasa - Keterangan mengenai sesuatu hal yang disampaikan
secara perbandingan agar lebih berkesan. (Rahman
Shaari -1989)
iv. Bernada puitis - Penggunaan bahasa kiasan, kata-kata yang indah
serta
lembut.
v. Pemilihan diksi dengan berhati-hati
vi. Bersifat imaginatif - Berbeza daripada penulisan ilmiah.
vii. Bersifat ambiguiti (ketaksaan) - unsur kekaburan dan ketidakjelasan yang digambarkan
dalam laras bahasa kreatif.
PROSA
KONSEP
 Prosa merupakan salah satu karya dalam kategori penulisan kreatif.

 Prosa merupakan karya kesusasteraan yang dihasilkan sama ada dalam


zaman moden mahupun zaman klasik.

 Ia lebih kepada penonjolan usaha-usaha penulis dalam


mengeksploitasikan pengalaman atau idea melalui bahasa. Ia juga
merupakan karya yang mengandungi unsur
keindahan dari segi bahasa, bentuk dan idea.

 Prosa adalah hasil daripada pengalaman, idea, ilham atau bakat penulis.

 Hasil gerapan ini disampaikan dalam bentuk, bahasa serta idea yang
menarik.
Cerpen

Novel

Drama

Sketsa

Dialog
Hikayat

Penglipur Lara

Cerita Jenaka
CIRI-CIRI PROSA moden
 Jumlah perkataan yang telah ditetapkan. Contoh :-
 Cerpen - jumlah perkataan antara 500 – 2000 patah kata
 Novel - jumlah perkataan melebihi 10 000 patah kata.

 Latar yang berbeza. Contoh :-


 Cerpen - mempunyai latar yang terbatas
 Novel - mempunyai latar yang bebas

 Mempunyai satu tema.

 Watak yang berbeza. Contoh :-


 Cerpen - mempunyai watak yang terbatas.
 Novel - mempunyai watak yang bebas.

 Prosa moden mempunyai plot cerita.


CIRI-CIRI PROSA klasik
 Prosa klasik juga dikenali sebagai prosa tradisional.
 Prosa klasik lebih bersifat kolektif iaitu milik bersama masyarakat.
 Prosa klasik juga bersifat feudal iaitu mempunyai tema, watak serta
latar)
 Perkembangan prosa klasik ini tidak terbatas oleh zaman, tarikh dan
waktu
 Prosa ini mempunyai banyak versi. Ini kerana terdapat banyak tokok
tambah cerita sewaktu penyampaian cerita dilakukan.
 Prosa ini juga mempunyai ciri-ciri budaya sesebuah
masyarakat setempat.
 Kebanyakkan cerita dalam prosa ini terdapat mitos dan l
lagenda.
 Contoh prosa klasik ini ialah Hikayat Malim Demang, Si
Tanggang, Puteri Gunung Ledang, Mahsuri.
GAYA BAHASA
 Prosa biasanya mempunyai irama, rentak dan nada yang
menarik.

 Ia penting bagi mendapatkan suasana dan latar yang


sebenar dalam karya.

 Bagi menarik minat pembaca, gaya bahasa memainkan


peranan yang penting.

 Terdapat pelbagai gaya bahasa yang digarap dalam prosa


bagi menarik minat pembaca.

 Penulis sering menggunakan gaya bahasa iaitu bahasa


asing, peribahasa, diksi, bahasa dialek, sinis, hiperbola,
imejan, simbolik serta bahasa perbandingan.
PUISI
KONSEP
 Puisi merupakan satu hasil karya penulisan kreatif .

 Ia merupakan hasil karya seni yang dihasilkan oleh penulis


berdasarkan kepada kepekaan dalam melihat, merasa dan
memerhati sesuatu dalam kehidupan seharian serta
persekitaran.

 Puisi mengandungi unsur-unsur estetik.

 Unsur-unsur estetik adalah perkara yang melibatkan


keindahan, kehalusan dan keseniaan bahasa.

 Ia berfungsi sebagai alat komunikasi bertulis.


CIRI-CIRI PUISI moden
 Mempunyai jumlah baris yang tidak terbatas dan tidak
terikat.

 Mempunyai jumlah suku kata yang tidak terbatas dan


tidak terikat.

 Mempunyai rima akhir yang bebas.


 Ia mengemukakan satu gambaran .

 Ia juga merupakan satu catatan jiwa penulis

 Ia merupakan satu garapan seni yang ingin disampaikan


oleh penulis kepada pembaca.
CIRI-CIRI PUISI klasik

 Ia merupakan satu hasil seni yang berangkap.

 Mempunyai jumlah baris yang terikat dan tetap.

 Mempunyai jumlah suku kata yang terikat dan tetap.

 Mempunyai rima akhir yang tertentu dan tetap.


GAYA BAHASA
 Setiap gaya bahasa yang digunakan mempunyai
fungsi yang tersendiri.

 Antara sebahagian fungsi-fungsinya adalah :-


 Pengulangan - anafora ( pengulangan kata di awal kata) dan epifora
(pengulangan di akhir baris).
 Simili - penyamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
 Hiperbola - unsur gaya yang melampau.
 Paradoks - makna dalam pengertian yang bertentangan.
 Aliterasi dan Asonansi - membentuk maksud yang tersurat dan
tersirat.
CONTOH PUISI
MODEN
CONTOH PUISI
KLASIK

KEMBALI
LOGO

LAPORAN
Laporan
Kamus Dewan (1996)
Laporan
Laporan ialah
ialah berkenaan
berkenaan sesuatu
sesuatu kedudukan
kedudukan

Oxford English Dictionary


Sesuatu
Sesuatu kenyataan
kenyataan format
format hasil
hasil daripada
daripada sesuatu
sesuatu penyelidikan
penyelidikan // Sebarang
Sebarang maklumat
maklumat
lengkap
lengkap tentang
tentang sesutu
sesutu hal
hal yang
yang disampaikan
disampaikan oleh
oleh sekumpulan
sekumpulan penyelidik
penyelidik //
sesebuah
sesebuah badan
badan yang
yang diarahkan
diarahkan untuk
untuk menyampaikannya
menyampaikannya

Ellis & Hopkins (1985)


Laporan
Laporan ialah
ialah dokumen
dokumen yang
yang digunakan
digunakan bagi
bagi menyampaikan
menyampaikan
Maklumat khusus kepada pembaca tertentu
Maklumat khusus kepada pembaca tertentu

Ab. Rahman
Description of Ab
theRashid & Yapsub
company’s kim contents
Fatt ( 1998)
Digunakan
Digunakan oleh
oleh golongan
golongan profesional
profesional untuk
untuk membuat
membuat sesuatu
sesuatu projek
projek ,, mengesan
mengesan
masalah
masalah && mengambil
mengambil tindakan
tindakan untuk
untuk mengatasi
mengatasi sesuatu
sesuatu masalah,
masalah, menentukan
menentukan
strategi
strategi pemasaran
pemasaran @ @ untuk
untuk menilai
menilai kejayaan
kejayaan sesuatu
sesuatu rancangan
rancangan
Laporan mempunyai format khusus
yang meliputi tajuk / judul, ringkasan,
senarai kandungan, pengenalan,
senarai cadangan, penutup, lampiran
& laras bahasa yang formal

1) STRUKTUR &
GAYA YANG
FORMAL

Penulisan laporan
biasanya membuat
kesimpulan setelah CIRI CIRI Hujah, penerangan &
maklumat boleh
mengkaji, menilai &
mengupas bukti-bukti LAPORAN diperjelaskan dengan
yang dikategorikan. menggunakan gambar
Kesimpulan adalah rajah, graf, carta &
penting sebagai sebagainya
3)PERNYATAAN 2)PEMBENTANGAN
pelengkap tujuan PENDAPAT BERILUSTRASI
laporan sehingga
penulis perlu
mendapat maklumat
lanjut yang lebih
lengkap
FUNGSI LAPORAN
Penulis laporan hendaklah memahami kehendak atau
keperluan pembaca atau sasaran

Tujuan laporan tersebut dinyatakan

Hal ini akan melahirkan laporan yang lengkap dan berguna


FORMAT
LAPORAN 8. Bahan-bahan yang
1. Mengandungi nama digunakan semasa
penulis, organisasi, tajuk menyiapkan laporan
laporan, tahun,tarikh, khususnya laporan ilmiah
nama / rujukan orang / Rujukan/
organisasi yang menjadi Bibiliografi 7. Setiap
sasaran Judul
cadanagn perlu
dihujah &
dihuraikan
2. Sinopsis Cadangan dengan alasan
keseluruhan (justifikasi) yang
Abstrak
kandungan konkrit
laporan
berekenaan
Kesimpulan
6. Rumusan &
cadangan yang
3. Mengandungi Senarai berkaitan dengan
tajuk, subtajuk & kandungan Huraian laporan
lampiran data 5. Data yang
Pengenalan diperolehi yang
4. Latar ingin dilaporkan
belakang & disusun
laporan, kaedah mengikut topik &
penyelidikan & subtopik khusus
penghargaan
Jenis-jenis laporan
1. Pemberian / penyelidikan 2. Penyelesaian Masalah
- Tujuan adalah untuk memberi gambaran
- Tujuan adalah untuk menyediakan satu rancangan
tentang sesuatu perkara agar pembaca dapat
yang boleh digunakan untuk menyelesaikan
mentafsir sesuatu yang digambarkan itu
sesuatu masalah.
dengan jelas
- Contohnya : La[oran tentang masalah
- Memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap kemerosotan
tanpa memasuki emosi penulis disiplin pelajar
- Penulis hendaklah mempunyai daya fikir yang
- Fakta yang tepat & disokong dengan gambar,
kretif
carta, gambar rajah dan sebagainya
dan kritis & penaakulan yang mendalam agar
- Penyusunan yang rapi & spesifik agar fakta punca masalah dapat dikesan dan diberi cadangan
tidak berulang penyelesaiannya
Jenis
3. Analisis
laporan
4. Penilaian
- Tujuan adalah untuk menganalisis sesuatu
sebelum tindakan diambil
- Memerlukan penelitian secara terperinci terhadap - Biasanya digunakan untuk menilai
sesuatu perkara supaya dapat dijelaskan sesuatu
bagaimana sesuatu bahagian itu berfungsi & seperti laporan prestasi seseorang
apakah pegawai
kaitannya dengan bahagian yang lain. - Biasanya laporan ini sulit
- Dilaksanakan dengan mendalam dan terperinci - Laporan ini mesti tepat agar keputusan
- Objektif laporan adalah tersusun
yang akan diambil adalah betul
- Contohnya ; laporan tentang kuasa beli, cita rasa
pembeli dan sebagainya
KEMBALI
LOGO

RENCANA
KONSEP
 Rencana juga dikenali sebagai artikel.
 Ia boleh ditulis untuk terbitan surat khabar, majalah atau
jurnal.
 Rencana untuk terbitan majalah atau surat khabar
selalunya berbentuk bacaan umum serta tidak berbentuk
akademik.
 Rencana untuk terbitan jurnal adalah bersifat lebih serius serta
berbentuk akademik.
 Rencana berbentuk jurnal diterbitkan untuk pembaca yang
khusus seperti jurnal psikologi untuk bacaan khusus untuk
kaunselor, pensyarah dalam bidang psikologi.
Perbezaan rencana
 Rencana untuk akhbar – lebih pendek berbanding
dengan penulisan di
majalah atau jurnal.

 Rencana untuk jurnal – mempunyai format yang


tertentu. Contoh jurnal
perbentangan kertas kerja.

 Rencana untuk majalah – mengikut kategori yang


ditetapkan.
Kategori rencana majalah
(SHIRLEY BIAGI-1989, Hal 23-24)

i. Judul vi. Sorotan kajian


ii. Nama pengarang vii. Metodologi
iii. Institusi viii. Analisis data
iv. Abstrak x. Dapatan/rumusan
v. Pengenalan xi. Perbincangan/
Ciri-ciri rencana
 Makluman - Informasi yang tepat dengan
menggunakan bahasa yang mudah.
 Arahan - Mesti disusun mengikut langkah demi
langkah agar tidak mengeliru pembaca.
 Profil - Kemahiran penulis mengambil bahan,
serta membuat penerangan.
 Sejarah - Tarikh amat penting. Pastikan tidak wujud
gap antara peristiwa dan masa.
 Pengalaman - Penyampai penulis mesti bertepatan
dengan pengalaman tersebut.
 Inspirasi - Tidak memasukkan unsur negatif serta
kekecewaan dalam rencana berbentuk
motivasi.
 Humor - Berdasarkan imej, gambaran daripada
kata-kata dan yang diluar jangkaan.
 Penyelidikan – Berdasarkan bahan primer dan bukan

bahan sekunder. Sumber yang boleh


dipercayai.
 Pandangan - Dikemukakan daripada satu peringkat
ke peringkat yang lain hingga terbukti
dan meyakinkan.

KEMBALI
LOGO

KRITIKAN/
ULASAN
DEFINISI
 Kamus Dewan – huraian berkenaan sesuatu, komentar, kupasan, dan tafsiran.

 Ulasan buku – kupasan isi sesebuah buku yang dibuat oleh pengkritik buku (Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2000, hal.1513)

 Walaupun kritikan dan ulasan selalu dilihat dalam konteks komunikasi bertulis, terdapat juga
ulasan buku yang dibuat secara lisan dalam kuliah dan juga siaran radio dan televisyen.

 Ia juga tidak terhad kepada buku-buku dan artikel sahaja malah meliputi filem, teater, drama,
kertas kerja dan sebagainya.

 Kritikan / ulasan yang diterbitkan mempunyai dua fungsi utama iaitu secara deskriptif dan
penilaian.

 Memberi idea umum berkenaan kandungan buku dan memberi kritikan daripada segi kekuatan
dan kelemahan buku tersebut panjangnya 250-500 patah perkataan.

 Buku istimewa seperti ensiklopedia yang ada multi jilid panjangnya 1000 patah perkataan.

 Buku-buku bermerit tinggi panjangnya 1500 patah perkataan.


KEMAHIRAN KHUSUS PERLU BAGI PENGULAS
TEKNIK KHUSUS BAGI PENGULAS
 Teknik Sarton – ulasan buku disarankan oleh Sarton (Walford, 1986, hal 10)
 Membaca buku sambil membuat nota dan mencatat nombor halaman yang penting.
 Mengenal pasti subjek buku.
 Melihat kelayakan pengarang dan tujuan buku.
 Penilaian:
o Sejauh manakah buku tersebut mencapai matlamatnya?
o Adakah sumbangan tersebut daripada segi pendekatan yang baru berdasarkan bahan-
bahan primer, ataupun sekadar menggunakan bahan-bahan sekunder?
o Bagaimana kedudukan buku ini apabila dibandingkan dengan buku-buku lain dalam
subjek yang sama?
o Adakah buku ini mengisi kekosongan atau complimentary kepada buku-buku yang
mempunyai subjek yang sama?

 Teknik Stuert – ulasan buku (Walford, 1986, hal. 10-11):


 perlu disertakan maklumat bibliografi yang terperinci termasuk edisi terdahulu sekiranya ada;
 Kelayakan pengarang;
 Subjek; matlamat; tahap penilaian;
 Perbandingan dengan buku yang sama;
 Khalayak pembaca yang dicadangkan;
 Tandatangan dan institusi pengulas.
10 PANDUAN KEPADA PENGULAS DARIPADA WOLPER
(WALFORD, 1986, HAL. 11)
 Penilaian haruslah merupakan analisis yang menyeluruh.

 Penilaian harus menyatakan apa yang pengarang terlepas pandang atau secara sengaja tidak
memasukkannya.

 Pengulas mestilah memberi justifikasi pada kritikannya.

 Kata-kata pengarang janganlah dikaburi.

 Kalau ada perkara yang dikatakan oleh pengarang wajar disebut, pembaca harus diberi tahu.

 Judul yang tersirat maknanya mestilah dijelaskan.

 Walau apa jenis bukupun, pengulas harus ingat seorang pembaca lain tidak akan mengambil perjalanan
yang sama dengan pengulas, oleh itu sediakan ulasan yang lebih luas pada subjek sekiranya perlu.

 Mulakan ulasan dengan suatu kutipan yang menarik atau remark sekiranya boleh.

 Elakkan jargon, klise, pengulangan dan ineptness.

 Ulas dengan tepat walaupun verification is a mandane chore.


CONTOH ULASAN BUKU-oleh Shaharom TM Sulaiman
(2000) dalam ruangan ‘Melayar Buku, Majalah Massa’

KEMBALI
LOGO

TEKS
UCAPAN
DEFINISI

 Menurut Kamus Dewan (1996), ucapan bermaksud apa


yang diucapkan, perkataan, syarahan,pidato, kata-kata
penghargaan, ataupun kata-kata yang melahirkan terima
kasih.

 Ucapan merupakan penglahiran idea secara lisan yang


diucapkan kepada khalayak dalam bentuk berpidato.

 Teks ucapan adalah tulisan yang dijadikan sebagai asas


dalam penyampaian sesuatu ucapan.
BAGAIMANA MENULIS TEKS
UCAPAN?

 PENULISAN teks ucapan perlu persediaan yang teliti


agar penyampaian dan khalayak tidak kecewa pada
akhir penyampaian ucapan.

 Terdapat 3 tahap utama dalam menulis teks ucapan


iaitu :
1) Prapenulisan
2) Penulisan
3) penyuntingan
Penulis mengupas persoalan
Berdasarkan pendapat orang Penulis menulis apa sahaja yang
Lain. Idea tidak terhad kepada Terlintas di fikirannya dalam
Pendangan sendiri kerana Tempoh 5 ke 10 minit tanpa
Melangkaui pandangan Henti dan tidak memikirkan sama
Orang lain. Ada susunan itu logik atau tidak

Penulis berbincang dalam kumpulan Penulis menumpukan kepada


Kecil dan saling bertukar-tukar idea.
Daripada perbincangan, idea dirumus-
Persoalan utama perbincangan
Kan dan dijadikan kandungan utama Dan mengambik kira khalayak
ucapan
Contoh Teks Ucapan
KEMBALI
LOGO

Anda mungkin juga menyukai