Anda di halaman 1dari 33

NOTA PADAT MENGGAMBAR

PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR Ÿ Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar


Ÿ satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi berdasarkan tema imaginasi murid
dan kemahiran seseorang murid. Ÿ Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan
Ÿ melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis imaginasi murid secara manual dan berbantukan
serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan komputer
menggunakan pelbagai media dan teknik. Ÿ Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi
Ÿmenekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan dan fantasi murid secara manual dan berbantukan
komposisi dalam sesuatu hasil karya. komputer Jika dilihat secara keseluruhannya, setiap hasil
Ÿlukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut aras-
percikan dan mozek. aras yang tertentu seperti berikut:
Ÿmeliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai Rpengetahuan
alat bahan dan kegunaannya. Rkefahaman
Ÿmembolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi Raplikasi
pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.. Ranalisa
Ÿdapat memperkembangkan persepsi visual murid dan Rsintesis
kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, Rpenilaian
susunan dan kesannya. (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman
R Definisi Menggambar Ÿ Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang
Ÿrepresentasi visual sesuatu objek atau imej yang dipelajari
dihasilkan di atas permukaan rata. Ÿ Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui
Ÿmengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui kegiatan menggambar.
aplikasi warna di atas permukaan rata. 1. Apakah yang anda faham tentang definisi menggambar
Ÿ gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej 2. Berikan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam
mental seseorang proses menggambar
ŸIlustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan 3. Apakah alatan, media dan bahan yang sesuai untuk
lebih jelas tentang sesuatu objek aktiviti menggambar
Ÿ Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Ÿ Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja
Ÿ Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua seni visual yang kreatif dan berfungsi
dimensi Ÿ Meningkatkan pengetahuan Asas Senireka serta
Ÿ Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu mengaplikasikannya dalam penghasilan
kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek (b) Aras Aplikasi dan Analisa
RPengenalan dan Penerokaan Alat, Media dan Setelah mengetahui dan memahami apa yang dipelajari
Teknik murid akan beralih ke tahap atau aras aplikasi dan analisa
Ÿpenting bagi seseorang guru mengetahui seperti berikut:
dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri Ÿ Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat
murid-muridnya. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara
Ÿdigunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Berikut spontan
Ÿalatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti Ÿ Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam
menggambar: kegiatan menggambar
Ÿ Berbagai jenis pensil Ÿ Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan
Ÿ Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil perasaan gembira
Ÿ Kapur berwarna Ÿ Menggunakan dan meneroka beberapa teknik dan
Ÿ Oil paste Ÿ Artline atau marker Ÿ Berbagai jenis pen proses menghasilkan karya seni visual melalui penerokaan
Ÿ Gouche, akrilik, cat minyak Ÿ Stensil Ÿ Kolaj Ÿ Capan, terhadap bahan alam dan bahan kutipan
cetakan Ÿ Lilin Ÿ Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar Ÿ Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka
atau majalah Ÿ Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai dalam penghasilan karya secara kreatif
jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan Ÿ Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan
Ÿ Penyedut minuman Ÿ Gunting, pisau lipat, gam bantuan komputer dalam penghasilan karya
ŸBerbagai jenis berus lukisan Ÿ Palet/pembancuh warna Ÿ Meneroka dengan menggunakan perisian komputer
TUJUAN MENGGAMBAR dalam proses penghasilan karya
Berikut ialah hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh Ÿ Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam
setiap murid dalam kegiatan menggambar: penghasilan karya seni visual
Ÿ Asas menggambar (c) Aras Sintesis dan Penilaian
Ÿ Menggambar Aras sintesis dan penilaian ialah aras peringkat akhir yang
Ÿ Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis perlu dicapai oleh murid apabila mereka melalui proses
dan membuat gambar aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisa. Di
antaranya ialah:
Sarbinipani2009 1 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Ÿ Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar jenis garisan seperti tebal,nipis, panjang, pendek,
serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak bengkok, lurus, cetek, putus-putus. Dengan cara begini
disukai murid-murid akan dapat menyatakan secara lisan
Ÿ Memilih, memadan, menyusun dan memanipulasi bahan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan di
secara kreatif persekitaran dan seterusnya dapat melakar secara
Ÿ Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan
semua kegiatan seni visual rupa secara tidak terancang.
Ÿ Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur Ÿ menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara
flora dan fauna untuk penghasilan mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar
Ÿ Mengenal dan menggunakan elemen Asas Senireka seperti mengenal garisan, lukisan, gosokan dan kolaj.
dalam penghasilan karya secara kreatif. Teknik-teknik yang boleh dipelajari oleh mereka dalam
Ÿ Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, proses menggambar di tahun satu ialah seperti
berkeyakinan diri, kekemasan, kebersihan serta menekap, memotong, menampal, mencantum, menyusun
mengutamakan keselamatan gambar dan gosokan. Akhirnya murid dapat menyatakan
Ÿ Meningkatkan minat, daya kreativiti dan imaginasi dalam secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan
kegiatan seni visual hasil kerja rakan.
Ÿ Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan ŸDi tahun kedua pula murid sudah berada di peringkat
rakan menggambar. Di peringkat ini murid-murid dapat
Ÿ Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam mengetahui dan mengenal pasti alat, bahan, dan teknik
penggunaan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan dalam asas menggambar berdasarkan beberapa
sesuatu hasil kerja. eksperimen. Murid menyedari wujudnya rupa asas
Ÿ Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman geometri di persekitaran. Seterusnya murid dapat
untuk menghasilkan portfolio (analisis) menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang
Ÿ Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen berasaskan air, minyak dan bahan kering. Akhirnya murid
Asas Senireka dalam penghasil karya dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan
Ÿ Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat
matapelajaran lain dalam pemerhatian. Di antara cadangan aktiviti murid-murid di
usaha mewujudkan idea yang kreatif peringkat ini ialah seperti lukisan, catan, capan, stensilan,
Ÿ Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam kolaj, gurisan, gosokan, resis dan cetakan. Di peringkat
penghasilan secara kreatif penilaian ini murid boleh menyatakan dan mempamerkan
Ÿ Menghargai sumbangan pelukis tempatan dalam hasil kerja sendiri sama ada di dalam bilik darjah atau di
kegiatan menggambar rumah. Semasa murid berada di tahun tiga, apa yang
Ÿ Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur- diharapkan murid sudah boleh meneroka beberapa teknik
unsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar.
Ÿ Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri Murid sudah boleh menggambar dengan menggunakan
dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan.
pembelajaran dalam portfolio. Seterusnya di peringkat analisis murid boleh memilih
KEPENTINGAN MENGGAMBAR dan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai
Menurut Gaitskell dan Huewitz, (1970), terdapat empat dalam penghasilan gambar. Di antara teknik-teknik yang
cara bagaimana guru dan murid-muridnya berbincang boleh dicadangkan ialah seperti stensilan,
mengenai hasil kerja seni: montaj, capan, catan, resis, kolaj, lukisan, gurisan,
1. Apa yang kamu lihat? (penerangan) tekapan dan cetakan. Di peringkat interpretasi dan
2. Bagaimana objek/imej itu disatukan? ( analisis) penilaian, murid dapat menghasilkan gambar dengan
3. Apakah yang ingin disampaikan oleh seseorang artis menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara
itu? (Interpritasi) kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat
4. Bagaimana kamu fikir tentang perkara itu? (Penilaian) pernyataan tentang hasil kerja sendiri
Proses penerangan, analisis, interpretasi dan penilaian dan rakan. Ditahap ini murid dijangka boleh membuat
yang dilakukan sewaktunpengajaran dan pembelajaran dokumentasi mudah dalam portfolio supaya dapat
diterangkan secara terperinci dari tahun satu meluahkan perasaan dengan lebih jelas dan terperinci. Di
hingga ke tahun enam seperti berikut: sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada
ŸPada tahun pertama di sekolah rendah peringkat dalam sesuatu hasil kerja.
permulaan murid-murid ŸDi tahun empat, adalah diharapkan murid dapat
didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara menggunakan Asas Senireka iaitu unsur-unsur seni dan
memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan
persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan, tapak tema imaginasi murid. Peringkat penerangan dan analisia
kaki manusia, kesan laluan kenderaan di atas permukaan adalah satu peringkat di mana murid dapat mengenali
tanah atau pasir. Pemerhatian tertumpu dari segi sifat dan
Sarbinipani2009 2 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
unsur senireka seperti warna, garisan, rupa, bentuk, dapat mengaplikasikan elemen Asas Senireka dalam
ruang, jalinan, imbangan, dan penegasan dalam aktiviti kegiatan
menggambar. Di samping itu murid sudah boleh menggambar dengan bantuan komputer.
mengenal pelukis tempatan dan hasil karya mereka. ŸDi peringkat akhir, murid sudah boleh
Di peringkat ini murid dapat menghasilkan gambar menggambar dan menampakkan perspektif dan kadar
dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan
serta dapat mengaplikasikan Asas Senireka dalam hasil teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas.
kerja mereka. Selain dari itu mereka juga dapat Antara aktiviti yang dicadangkan ialah seperti kolaj,
menghasilkan gambar berdasarkan tema imaginasi catan, montaj, mozek, lukisan, cetakan sutera saring dan
mereka dengan menggunakan alat dan bahan yang dapat menggunakan perisian komputer sendiri. Murid
sesuai. Di antara cadangan aktiviti yang sesuai dijalankan dapat menyatakan pendapat dan membuat perbandingan
ialah seperti lukisan, catan, capan, stensilan, kolaj, resis, secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. Di
mozek, gurisan, cetakan. Akhirnya murid dapat akhirnya murid dapat menghargai sumbangan pelukis
menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan tempatan, mengumpul dan merekod maklumat serta
rakan. Dapat mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk penghasilan folio. Jika ditinjau semula
pengalaman menghasilkan portfolio. peringkat pembelajaran murid bemula dari tahun satu
ŸAktiviti menggambar di tahun ke lima adalah sehingga ke tahun enam, sudah tentu kegiatan
berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid menggambar dianggap sangat penting dalam
secara manual dan berbantukan komputer. Di peringkat pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di
ini murid dapat mengaplikasi elemen asas senireka (terdiri sekolah atau di rumah. Dari aktiviti menggambar
daripada unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri
yang sesuai dalam aktiviti menggambar mereka. Murid sendiri, rakan-rakan, guru, ibu bapa, adik beradik
juga dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni dan ahli keluarga yang lain. Secara tidak langsung murid
visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan
Di aras dua murid dapat menggambar berdasarkan idea pengalaman dan apa yang dilihat oleh mereka
yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, ke dalam bentuk visual. Apabila luahan perasaan
bahan dan teknik dengan menggunakan komputer dilakukan secara tak langsung atau secara langsung,
sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. Di maka murid sudah boleh menilai dan menghargai sesuatu
peringkat interpretasi dan penilaian, murid dapat dalam kehidupan mereka. Berikut ialah contoh-contoh
menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai bagaimana proses berkomunikasi, luahan perasaan,
alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. penilaian dan penghargaan dilakukan:
Cadangan aktiviti yang boleh dikemukakan ialah seperti Ÿ Demonstrasi pembelajaran oleh murid dan rakan mereka
kolaj, lukisan, resis, catan, capan, mozek, gurisan, di kelas melalui aktiviti menggambar
cetakan, perisian komputer seperti photoshop, Ÿ Perbincangan di antara guru dan murid mengenai
Microsoft word dan paintbrush. Pentingnya bidang pengetahuan dan konsep asas senireka dalam
menggambar di sini ialah supaya murid dapat membuat menggambar
pemerhatian dan mengenalpasti wujudnya Ÿ Berkongsi idea dengan rakan dan guru yang
elemen Asas Senireka dalam alam ciptaan Tuhan. Selain menunjukkan kreativiti dari
dari itu mereka juga dapat membuat perbandingan dan apa yang dilukis atau dihasilkan.
berbincang tentang hasil kerja murid sendiri dan Ÿ Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang
mengaitkan dengan karya pelukis tempatan yang kompleks dalam proses menggambar
dipamerkan. Secara tidak langsung murid dapat Ÿ Soal jawab berkaitan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan
mengenali dengan lebih dekat lagi pelukis-pelukis dan sebelum, semasa dan selepas proses menggambar
hasil karya mereka. Murid juga dapat menyatakan secara Ÿ Pameran memerhati dan membezakan alatan, media,
lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Dapat bahan, teknik dan kegiatan
menghargai sumbangan pelukis tempatan dan akhir sekali Ÿ Lawatan ke muzium dan galeri menghayati hasil kerja
dapat mengumpul dan merakam maklumat serta orang lain
pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Ÿ Pertunjukan slaid dan berinteraksi dengannya dari aspek
ŸPada tahun terakhir iaitu di tahun enam, proses asas senireka
menggambar adalah berdasarkan tema, pengalaman, Ÿ Perbualan secara berimaginasi menjadikan murid berfikir
imaginasi dan fantasi murid secara manual dan seketika dan menghasilkan satu kerja seni spontan.
berbantukan komputer. Pada permulaannya murid dapat Ÿ Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk
menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan
perspektif dan kadar banding. Memilih, meniru, memadan atau catan.
dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu Ÿ Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan.
komposisi Di aras kedua, murid dapat mencari sumber Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid
rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar serta ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan
Sarbinipani2009 3 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
seseorang murid itu. Bagi mereka imej yang dihasilkan Rhasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan
dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau
mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau menggunakan warna paling sedikit.
kegembiraan. Rlanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan
Ÿ Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti
berkomunikasi di antara guru dengan murid. Penjelasan catan, kolaj, montaj dan cetakan.
mengenai alat, media, bahan, teknik, imej unsur-unsur Rkarya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas
seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat sesuatu permukaan rata.
berguna dalam proses menggambar. Dengan cara ini nilai- RPenggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada
nilai estetik akan wujud dalam diri mereka. media kering seperti pensel, pensel warna, pastel, arang,
Dalam suasana pembelajaran di dalam kelas, masa untuk pen dan dakwat.
berkomunikasi amatlah berharga. Kadangkala setiap RProses melakukan garisan, melorek ton dan menggosok
soalan yang dikemukakan tidak memerlukan jawapan juga dinamakan lukisan.
spontan dan betul dari murid-murid tetapi boleh RAplikasi garisan, rupa, bentuk, saiz, warna dan jalinan
membuatkan seseorang murid berfikir secara kritis dan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan.
kreatif tentang apakah cara alternatif yang boleh R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif
dihasilkan oleh mereka pada pembelajaran akan datang. dan nyata.
RUMUSAN
Ÿmenegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran
murid. (b) Alat, Media dan Bahan
Ÿmemperlihatkan sejauh mana kemampuan murid Ÿsenarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi
terhadap aspek melukis dan membuat gambar dengan menghasilkan sesebuah lukisan:
menggunakan pelbagai media dan teknik. Pensil H Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B
Ÿmenekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan 8B) Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna Terdiri
ekspresi diri murid daripada berbagai jenis warna Arang Dapat memberi
Ÿkegiatan membuat gambar ialah seperti lukisan, kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat
catan, cetakan, kolaj, montaj, gosokan, resis, percikan Mempunyai kesan garisa yang lebih halus dan jelas Soft
dan mozek. Pastel Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai
Ÿmemberi kesedaran terhadap Asas Senireka kesan lembut Krayon Juga lembut dan mempunyai kesan
dalam hasil kerja lilin Pen marker Menghasilkan kesan garisan yang tebal
Ÿ Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses Marker pelukisan (rendering marker) Kapur Kesan garisan
pembelajaran murid. yang tebal dan mudah tanggal
Ÿ satu representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 Jenis-jenis Kertas Lukisan
dimensi Ÿ Kertas lukisan biasa Ÿ mempunyai permukaan yang
Ÿ mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan ke atas sesuai untuk pensel, pen, arang dan krayon lembut.
permukaan rata Ÿ Kertas cat air Ÿ terdapat dalam pelbagai gred kelicinan.
Ÿ satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan Kertasnya tebal dan bermutu tinggi, mahal tetapi baik
imej mental seseorang. untuk digunakan.
Ÿ Alatan, media dan teknik yang digunakan dalam bidang Ÿ Bod bristolŸmerupakan kertas bod putih yang keras dan
menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan licin yang dicipta untuk pen.
menarik perhatian ramai. Ÿ Kertas Ledger Bond kertas lukisan yang mempunyai
Ÿ mempunyai hasil pembelajaran yang berbeza beraneka jenis permukaan iaitu licin, sederhana kasar dan
mengikut tahap umur murid kasar.
Ÿ Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh Ÿ Kertas Ingres kertas ini mempunyai permukaan yang
dikategorikan mengikut aras pengetahuan, kefahaman, halus dan berbulu. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang
aplikasi, analisa, sintesis dan penilaian. cerah seperti kelabu, merah jambu, biru dan sebagainya.
Ÿ Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui Biasanya digunakan untuk
empat cara iaitu peringkat penerangan, analisis, intepritasi lukisan pastel
dan penilaian. Ÿ Lain-lain kertas seperti Âbrown paperÊ, kertas
Ÿsatu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi komputer, kertas arkitek, kertas taip, kertas fotokopi,
dengan orang lain, dapat meluahkan perasaan dan kertas suratkhabar.
menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik. (c) Teknik
Topik2 Lukisan Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau
media yang digunakan. Kesemua alat/media boleh
PENGENALAN AKTIVITI LUKISAN digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik seperti
(a) Definisi Lukisan berikut:
APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK
Sarbinipani2009 4 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
(a) perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin (vii) Jenis alat, media dan bahan yang hendak digunakan
dilukis oleh murid-muridnya. Murid-murid biasanya (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding
mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam PERSEMBAHAN HASIL KARYA
persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian (a) Ekspresi Diri atau Kefahaman
mereka. Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi (i) Terdapat 3 jenis cara mengekspresi sesuatu karya seni
kepada tiga iaitu: iaitu secara natural, kreatif dan artistik.
(i) Lukisan figura Ÿ imej yang berkaitan dengan manusia (ii) Ekspresi diri secara natural bermaksud murid
atau haiwan menggunakan kepekaan personal dan hubungan visual
(ii) Lukisan alam benda objek kaku atau tidak bernyawa semasa mereka melukis
(iii) Lukisan lanskap pemandangan di luar studio atau di (iii) Ekspresi diri secara kreatif pula bermaksud murid
dalam studio lebih memfokus kepada penyelesaian masalah secara
(b) Penerokaan Alat, Media dan Teknik kreatif. Murid dapat mengaplikasi kemahiran dan teknik
Ÿjenis alat, media dan bahan yang digunakan untuk melukis dalam kerja seni mereka.
kegiatan membuat lukisan. Di antara contoh-contohnya Murid mula membuat refleksi terhadap ekspresi diri dan
ialah seperti berikut: kerja seni orang lain. Disamping itu dapat mengaplikasi
(i) Pensil unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dengan lebih
Ÿdibuat dari campuran tanah liat dan arang. jelas dalam kerja seni. Analisa hasil kerja seni beberapa
Ÿ dihasilkan mengikut gred tertentu. Pensil yang orang pelukis dari aspek alatan, media dan bahan yang
Ÿjenis keras ialah dari jenis H. mereka gunakan.
Ÿlembut dikategorikan dalam jenis B. Pensil jenis H adalah (iv) Ekspresi diri secara artistik pula membuat murid peka
sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran terhadapkonteks sejarah dan budaya dan belajar
ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam. membuat penilaian estetik. melahirkan naluri tentang apa
Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk penonton lihat dalam kerja seni mereka. Kerja seni
membuat lorekan atau menghasilkan ton. Perlu diingatkan menjadi lebih ke arah secara individ dan imaginasi.
semakin besar nilai H (H, HB, 2B), semakin keras kesan Dengan cara ini wujud kepakaran dalam kemahiran dan
pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang pendekatan yang digunakan.
gelap. Semakin besar nilai B (B 6B), semakin lembut (v) Hasil lukisan dapat sedikit sebanyak menyerlahkan
dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan. Garisan pemikiran dan pandangan seseorang.
yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor (vi) Dapat menyatakan persepsi mereka terhadap sesuatu
iaitu: yang dihasilkan melalui lakaran yang dibuat tanpa
Ÿ gred penerangan secara penulisan dan lisan.
Ÿ tekanan pensil (vii) Merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka
Ÿ kelajuan pensil secara visual.
(ii) Arang (viii) Menjadi asas pembelajaran terhadap perkara lain
Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar. Ia yang selalunya lebih besar atau kompleks.
merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. (ix) Dihasilkan untuk meluahkan perasaan, berkomunikasi
Ÿdigunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada idea dengan orang lain atau keseronokan sahaja.
dinding gua. Keistimewaan arang berupaya untuk (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Media dan Teknik.
menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. (i) Dihasilkan melalui dua cara:
Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan Ÿ lukisan tanpa warna
baik. Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah Ÿ lukisan berwarna
Ÿ kelembutan yang tinggi. (ii) Dihasilkan dengan menggunakan garisan-garisan atau
Ÿ kegelapan yang tinggi. ton atau kedua-dua sekali.
Ÿ tekstur permukaan yang dilukis. (iii) Empat unsur penting yang menentukan mutu hasil
Ÿ Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. karya lukisan:
Ÿ ton lorekan dengan cepat dan menarik. Ÿ komposisi objek (menepati asas seni reka)
Ÿ Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat. Ÿ ruang (susunan ruang yang sesuai dengan tema)
Ÿ Dihalusi dengan menyapu air diatasnya. Ÿ perspektif (1, 2, 3 titik lenyap)
Ÿ Roti segar bertindak sebagai pemadam. Ÿ Pencahayaan (arah sumber cahaya dikenalpasti sebelum
Ÿ Hasil perlu disembur dengan ÂfixertiveÊ (pemati). menghasilkan ton untuk membentuk objek 3D
Ÿ Mudah digunakan, cepat dan spontan. (iv) Kesan Lutsinar
(iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut (v) Potret
pandangan (vi) Teknik melukis arang ada beberapa cara:
(iv) Kesan cahaya pada imej Ÿlorekan (dihasilkan ton secara berlork seperti pensel)
(v) Pembentukan bayang-bayang Ÿ basah (air disapu diatas permukaan arang untuk
(vi) Teknik (garisan selari, teknik conteng, teknik titik, menghasilkan kegelapan yang halus)
teknik campuran dll) Ÿ gosokan (kesan digosok dengan hujung jari)
Sarbinipani2009 5 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Ÿ memadam (dengan pemadam atau roti kering) Ÿ Satu hasil kerja estetik dicipta
Berikut ialah langkah-langkah menghasilkan lukisan tidak dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan
berwarna: 2D.
Langkah 1: Membuat lakaran asas tentang rupa dan Ÿ Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau
bentuk objek di atas kertas alatan lain
lukisan dengan menggunakan media kering mengikut Ÿ Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna
pilihan pelukis. ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara
Langkah 2: Membuat struktur objek dengan lebih jelas pigmen warna.
dengan mengaplikasikan (b) Alat, Media dan Bahan
rupa, bentuk dan jalinan. Ÿperlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran
Langkah 3: Mengolah objek dengan lebih terperinci. Pendidikan Seni Visual dijalankan. Ia dapat menentukan
Langkah 4: Menghasilkan objek dengan menggunakan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan.,
pensel dan membuat jalinan pada objek dengan lebih pastikan pilihan yang
jelas. dibuat adalah tepat dan betul. Berikut ialah di antara
RUMUSAN contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk
Ÿdidefinisikan sebagai lanjutan dari aktiviti membuat mencatan:
lakaran demi lakaran dengan menggunakan berbagai jenis 1. Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum
media kering. dilakukan di atas permukaan yang rata. mewarna
Ÿ menggunakan berbagai media kering. 2. Berbagai jenis berus
Ÿ mempunyai kesan garisan, ton yang tertentu. 3. Berbagai jenis warna seperti warna air, warna poster,
Ÿ Pemilihan menggunakan alatan, media dan bahan -perlu akrilik, warna minyak, cat mural, warna tempera
disesuaikan dengan jenis kertas sebelum menghasilkan 4. Palet atau bekas membancuh warna
sesebuah lukisan. 5. Botol untuk mengisi air
Ÿ Unsur seni garisan adalah amat penting dan berguna 6. Kertas lukisan, kertas cat air, kain kanvas, permukaan
untuk menghasilkan lukisan pelbagai teknik. dinding
Ÿ Berbagai-bagai teknik boleh dihasilkan dalam sesebuah 7. Surat khabar.
lukisan Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang
Ÿ Mengenal pasti tema dan subjek sebelum mula melukis banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk
adalah amat penting supaya pengajaran dan menghasilkan gambar. Bahanbahan pewarna seperti cat
pembelajaran lebih teratur. poster, cat air, cat minyak, cat tempera, cat gouache dan
Ÿ Teknik gabung jalin pelbagai aspek perlu diambil kira cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu
Ÿ Lukisan boleh dihasilkan sama ada dengan cara seseorang pelukis menghasilkan catan. Catan yang
berwarna atau tidak berwarna. bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan
Ÿ Kemahiran mengaplikasikan berbagai alat, media, bahan berbagai jenis kertas, kain atau kanvas. Dalam proses
dan teknik akan menghasilkan lukisan yang terbaik. mencatan aspek yang paling penting ialah memahami
Ÿ Aktiviti pemahaman dan penghargaan amat penting berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia
dijalankan setelah selesai mengadakan aktiviti lukisan. memerlukan kemahiran mewarna dengan betul.
Ÿ Untuk menghasilkan sesebuah lukisan perlu dimulakan Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik.
dengan langkahlangkah yang tertentu iaitu dari aras Berikut ialah contoh beberapa jenis warna yang
mudah ke aras sukar. digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan:
AKTIVITI 2.2 Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat
Topik 3 Kegiatan Membuat Catan 1. Warna Poster Air Pengilat larut air
PENGENALAN AKTIVITI CATAN Ÿ bersifat legap dan tebal
(a) Definisi Catan Ÿ cepat kering
Ÿproses menyapu warna atau cat ke atas Ÿ boleh lutsinar tetapi tidak
sesuatu permukaan rata. seperti cat air
Ÿ mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu Ÿ sesuai di permukaan kertas
sama ada yang nyata atau abstrak 2. Warna Air
ŸDihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata Air Gam arab bersifat lutsinar, lembut
dengan menggunakan berus Ÿ bersifat tebal sekiranya
Ÿ Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan disapu berlapis-lapis
dengan mengaplikasikan warna ke Ÿ sesuai di permukaan kertas
atas permukaan 3. Cat AkrilikAir/Minyak Plastik cecair
Ÿ Satu ciptaan gambar yang berwarna warna putih
Ÿ latihan mengaplikasikan pigmen dari satu Ÿ bersifat lutsinar dan legap
media ke atas permukaan seperti kertas, kanvas dan Ÿ cepat kering
dinding. Ÿ kesan seperti cat air dan cat minyak
Sarbinipani2009 6 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Ÿ kalis air dan minyak permukaan warna yang salah. Pastikan warna tersebut
Ÿ dihasilkan di permukaan kanvas kering dahulu.
4. Cat Minyak Turpentine Minyak linsid Ÿ Warna poster biasanya lambat kering, oleh itu berhati-
Ÿ bersifat legap dan tebal hati semasa mewarna.
Ÿ lambat kering Ÿ Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis
Ÿ hanya sesuai untuk permukaan kanvas pemandangan, alam semulajadi, potret, poster dan logo.
5. Cat Tempera Air Kuning telur (iii) Warna Minyak
Ÿ bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air Ÿ Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster.
Ÿ sesuai di permukaan kanvas dan kertas Ÿ Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid
6. Cat Gouache Air Gam arab untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna.
Ÿ bersifat lutsinar dan legap ŸBerus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras
Ÿ cepat kering atau pisau palet
Ÿ sesuai di permukaan kertas Ÿ Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering
7. Fresko Kapurplaster tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan.
Air atau air kapur Ÿ Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses
Ÿ bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan mewarna, kita perlu menindihkan warna yang salah
kapur plaster yang masih lembap. tersebut dengan warna baru.
Ÿ Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural Ÿ Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan
(c) Teknik-teknik Mewarna kanvas, kadbod atau kepingan kayu yang keras.
Ÿfaktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan
catan. semasa mewarna. Di peringkat sekolah rendah,
(i) Warna Air kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara
Ÿ Semasa mewarna dengan menggunakan warna air, spontan dan terus menerus. Berikut ialah beberapa
berus yang paling sesuai ialah jenis lembut. konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada
Ÿ Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas murid-murid:
yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong. Contoh: Ÿ Warna air adalah sejenis media basah. Ia berbentuk
seperti bahagian langit atau bumi lutsinar. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi
Ÿ Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di tujuan menjadikan
atas permukaan basah tersebut. catan mereka lebih hidup, realistik dan spontan.
Ÿ Untuk mendapatkan ton warna, campurkan lebih air Ÿ Sebelum memulakan proses catan, perlu dapatkan idea
pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. Rupa
cerah bentuk atau idea tersebut
Ÿ Untuk mendapatkan ton warna gelap, campurkan warna boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. Cara kedua
atau pekatkan warna tersebut. ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan
Ÿ Jika tersilap warna, kita boleh memperbaiki kesalahan warna air secara cair atau lembut. Tujuannya ialah untuk
dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna mendapatkan idea keseluruhan catan.
tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan Ÿ Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk
berus. Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut mewarna bahagian latar terlebih dahulu.
hilang. Ÿ Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk
Ÿ Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu.
pemandangan, alam semulajadi, alam benda dan potret. Ÿ Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan
(ii) Warna Poster catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik.
Ÿ Warna poster berlainan dengan warna air. Ia bersifat Ÿ Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah
legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas. kemudian.
Ÿ Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras Ÿ Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus
Ÿ Untuk mendapat ton yang cerah, boleh dihasilkan minyak, berus varnish, berus gigi akan menghasilkan
dengan menggunakan warna putih atau warna terang jalinan yang berlainan.
yang lain Ÿ Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk
Ÿ Untuk mendapatkan ton yang gelap pula, warna-warna menghasilkangarisan.
gelap perlu dicampurkan Ÿ Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan
Ÿ Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada
dalam catan tersebut. lukisan cina oriental.
Ÿ Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan Ÿ Berus yang celup warna, dibuang lebihan warna
dilakukan tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan
Ÿ Jika terdapat kesilapan semasa mewarna, ia boleh mendapatkan kesan garisan halushalus yang banyak
diatasi dengan cara menyerap keluar dengan hanya dengan satu sapuan
menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas
Sarbinipani2009 7 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Ÿ Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air (c) Tindihan -- Menghasilkan catan dengan menyapu
apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk
kesan ”dry brush” menghasilkan kesan ton dan pencahayaan. Hasilnya tebal
Ÿ Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk dan kering berlegap
mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut. (d) Span -- Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti
Ÿ Warna seharusnya dicampur di atas palet atau daun pokok, tanah dan sebagainya dengan menggunakan
pembancuh warna span untuk menggantikan berus
Ÿ Span, berus yang bersih dan lembap, kapas dan kain (e) Semburan berus -- Teknik ini menghasilkan jalinan
boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih kasar seperti jalinan padang rumput, pantai, pasir dan
lembap. daun pokok.
Ÿ Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK
digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan (a) Menentukan Tema/Subjek
yang tidak perlu. Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan:
berwarna Diri sendiri --
Ÿ Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan Fantasi
ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu Apa yang saya bayangkan --
ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang Pengalaman Sendiri
Ÿ Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan Aktiviti
memberikan kontras yang kuat. Figura
Ÿ Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan Manusia --
menghasilkan Lanskap --
kombinasi dan intensiti warna yang menarik. Sebelum Imej dan idea
menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering (b) Campuran Warna
dahulu. Teknik ini dinamakan ”glazing” Warna memainkan peranan yang amat penting dalam
Ÿ Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna proses mencatan. Ia
catan yang bermaya menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan
Ÿ Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi dapat menceriakan suasana. Warna boleh dikategorikan
keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras kepada beberapa bahagian warna.
boleh digunakan apabila dibasahkan semula Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda
Ÿ Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan warna:
menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih Ÿ Warna asas -- terdiri daripada tiga warna utama. Warna-
belum mahir warna ini tidak boleh dihasilkan dengan mencampur
Ÿ Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan warna-warna lain. Contoh: merah Biru kuning
TEKNIK CAT AIR Ÿ Warna sekunder -- terhasil daripada dua campuran
Terdapat 4 jenis teknik cat air. Teknik-teknik ini diolah warna asas. Contoh: kuning + biru = hijau
dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan Merah + kuning = jingga
pelukis. Di antaranya ialah: Merah + biru = ungu
1. Basah atas basah -- Warna dicairkan dahulu dan Ÿ Warna tertier -- terhasil dari campuran warna asas
disapukan di atas permukaan yang basah. Hasilnya kesan dengan warna sekunder
lutsinar. Contoh: kuning + hijau = kuning kehijauan
2. Basah atas kering -- Warna yang dicairkan dahulu Kuning + jingga = kuning kejinggaan
disapukan di atas permukaan yang kering. Biru + hijau = biru kehijauan
3. Kering atas basah -- Teknik yang melibatkan sapuan Biru + ungu = biru keungguan
warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair Merah + ungu = merah keungguan
atas permukaan kertas yang telah dibasahkan Merah + jingga = merah kejinggaan
4. ”Was” -- Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh
atas permukaan yang basah. Biasanya berus atau span digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu:
digunakan. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span ŸGubahan warna sewarna atau monokrom -- Ia dihasilkan
awan. Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada dengan mencampurkan warna asal dengan warna hitam
penggunaan alat yang berbeza. Antaranya adalah: atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau
(a) Kering bertindih -- Titikan warna untuk membentuk terang. Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul
objek atau corak yang menarik dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan.
(b) Renjisan -- Teknik yang menggunakan berus atau Ÿ Warna penggenap -- Adalah warna yang terletak secara
semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna bertentangan dalam roda warna. Warna-warna ini akan
cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan
spontan dan menarik. dalam iklan, poster, mural dan corak pada kain. Kombinasi

Sarbinipani2009 8 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
warna-warna utama yang bertentangan dengan warna Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna,
sekunder adalah seperti berikut: kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah
Contoh: biru -- jingga yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk
Kuning -- ungu catan yang hendak diwarnakan. Seringkali warna
Merah -- hijau dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di
Ÿ Warna harmoni -- Ialah warna-warna yang terletak sekeliling kita.
bersebelahan dalam roda warna. Warna-warna ini juga Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu
dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa tujuan sama ada sebagai unsursimbol, untuk menarik
aman, tenteram, selesa, indah, lembut dan sebagainya. perhatian, bagi tujuan keagamaan, untuk
Contoh warna harmoni adalah seperti berikut: menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya
Contoh: merah -- ungu -- biru masyarakat tertentu. Pernyataan berikut adalah contoh
Ungu -- biru -- hijau bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam
Biru -- hijau -- kuning sesuatu persembahan hasil karya seni:
Kuning -- jingga -- merah Ÿ Pengertian warna dalam budaya setempat -- Warna
Jingga -- merah -- ungu bendera Malaysia terdiri dari warna biru, kuning, merah
R warna panas ialah merah, jingga dan kuning. dan putih. Warna biru dikaitkan dengan perpaduan, warna
Ÿdikaitkan dengan objek / imej seperti api, cahaya dan kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan, warna
matahari. merah lambang keberanian, warna putih menunjukkan
Ÿdapat menimbulkan suasana riang, bersemangat, bersih dan suci.
peperangan, kecemasan dan kemalangan. Ÿ Pengertian warna dari segi psikologi -- Warna merah
R warna-warna sejuk ialah seperti warna, ungu, biru dan dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan
hijau. dan kemewahan bagi masyarakat Cina. Warna hijau pula
Ÿ dikaitkan dengan alam semulajadi, tumbuh-tumbuhan sering dikaitkan dengan keislaman, bersih dan suci bagi
dan air. Warna-warna sejuk ini dikatakan dapat masyarakat Melayu.
menimbulkan suasana sejuk, kedamaian, kelembutan dan Ÿ Pengertian warna dalam aspek asas seni reka -- Warna
nyaman. boleh
Ÿmempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan
bahagian iaitu ton warna dan kroma warna. mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu
RTon warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari pada objek tersebut. Warna juga dapat menimbulkan
warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek. ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh
Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan dengan menggunakan warna pekat, cerah dan terang
cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar,
memberikan cahaya yang gelap. Campuran warna lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh.
tersebut menjadikan catan akan kelihatan lebih menarik Ÿ Pengertian warna dalam situasi tertentu -- Warna panas
dan harmoni. Ia kelihatan menepati warna yang sebenar. sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti
Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan kemalangan jalanraya, kebakaran, peperangan dan
intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kroma warna. kecemasan. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan
Sebagai contoh warna merah bercampur dengan warna untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan
hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan di air terjun, di tepi tasik dan suasana di dalam hutan.
kroma warna. Unsur seni jarak dan ruang amat penting Ÿ Pengertian warna dalam simbol, lambang dan corak --
dalam sesebuah catan. Biasanya warna-warna cair, pekat, Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra,
terang atau gelap dalam sesebuah catan akan warna penggenap, warna asas dan warna sekunder.
memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu. Untuk Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam
mendapatkan kesan perspektif warna, nilai warna atau menghasilkan warna corak pada baju, kain, corak
kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. Sebagai anyaman, label, simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan
contoh, warna yang cerah, gelap dan panas akan dinding.
menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu, sejuk
dan cair akan menampakkan ruang yang jauh. Warna
natural pula adalah warna-warna yang bukan berada (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Media dan
dalam warna warna asas/utama, warna sekunder dan Teknik
warna tertier. Contoh warnawarnanatural yang terdapat di ŸPemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan
persekitaran kita ialah warna putih, hitam dan kelabu. catan supaya dapat menghasilkan catan yang
Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau baik. Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah
warna yang lembut. pemilihan peralatan, media,bahan, teknik mewarna dan
PERSEMBAHAN HASIL KARYA campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak
(a) Ekspresi Diri dihasilkan pada catan tersebut. Perkara ketiga ialah aspek
asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan,
Sarbinipani2009 9 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
warna, rupa, bentuk, jalinan, ruang perlu diaplikasikan Ÿ Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas
dalam catan tersebut. Tidak lupa juga aspek prinsip- kanvas
prinsip rekaan seperti pergerakan, harmoni, imbangan, Ÿ Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai
kontra, kesatuan, penegasan dan kepelbagaian juga digunakan di permukaan dinding/mural
diambilkira. campuran warna dan asas senireka dalam Ÿ Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan
catan ini: proses mencatan
Langkah 1: Melakar struktur asas figura dan khemah Ÿ Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang
dengan pensel tersendiri
Langkah 2: Mengolah idea dengan memberikan Ÿ Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk
penekanan pada bentuk menghasilkan catan
figura, khemah dan persekitaran secara lebih tepat dan Ÿ Warna asas terdiri daripada tiga warna
terperinci Ÿ Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas
Langkah 3: Menghasilkan lukisan penuh Ÿ Warna tertier adalah campuran warna asas dengan
Langkah 4: Menggunakan cat air untuk menggambarkan warna sekunder
bentuk figura, khemah, dan persekitaran supaya lebih Ÿ Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna
menarik serta memberikan penekanan pada kesan putih atau hitam.
cahaya, bayang dan kepelbagaian warna. Ÿ Warna penggenap - warna yang bertentangan dalam
(c) Apresiasi Seni roda warna
Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia Ÿ Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang
bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap terletak bersebelahan dalam roda warna
sesuatu gambaran, objek atau imej dalam pembelajaran Ÿ Ton warna - nilai cahaya yang wujud hasil dari warna
terpimpin. Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan gelap atau terang pada sesuatu objek
oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni Ÿ Kroma warna - campuran warna penggenap dalam roda
kanak-kanak. Di antaranya ialah: warna dengan intensiti yang berbeza
„Art is creative self-expressio n .. Ÿ Warna natural atau pastel - warna persekitaran yang
dan tidak terdapat dalam warna asas, sekunder atau tertier.
„Works of art express and communicate universal value Ÿ Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif
Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa iaitu dari sudut budaya setempat, segi psikologi, aspek
menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu asas senireka, situasi tertentu dan simbol.
cara bagaimana seseorang itu boleh Ÿ Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan
berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Selain dari dapat menyuarakan isi hati.
itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila
berhadapan dengan catan tersebut. Tak secara langsung Definisi Kolaj 4
nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan Ÿbermakna potong, koyak, gunting, gam, tampal sesuatu
akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat. bahan ke atas suatu permukaan
Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara: Ÿperancis bermaksud gam. Kerja-kerja dibuat dengan
Ÿ Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis menampal cebisan kertas-kertas, kain atau bahan lain di
Ÿ Cara pelukis menginterpretasi gambar atas permukaan 2D.
Ÿ Alat, bahan, media yang digunakan Ÿsatu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej
Ÿ Teknik-teknik yang digunakan seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun
ŸPenilaian dan ditindih
RUMUSAN CATAN ŸTeknik mencantum potongan gambar menjadi satu
Ÿ satu proses gambaran pemikiran secara nyata. komposisi.
Ÿ Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas Ÿ Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas
satu permukaan rata. disebut kolaj.
Ÿ hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D. Ÿ Satu komposisi daripada imej yang
Ÿ satu cabang seni menggambar yang banyak berlainan dan daripada berbagai media.
menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan ŸKolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik
gambar daripada imej atau gambar yang berlainan,
Ÿ Perkara yang paling penting dalam proses mewarna latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai
ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air warna dan corak.
Ÿ Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal Ÿ Satu teknik menggambar di mana foto, keratan akhbar
Ÿ Warna air bersifat lutsinar dan lembut atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat
Ÿ Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas dan di satukan di atas permukaan.
Ÿ Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk ŸTeknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan
mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas dihasilkan secara ”superimpose” di antara satu sama lain

Sarbinipani2009 10 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
ŸSatu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam 1. Pisau kraf Memotong bahan nipis seperti kertas dan
berbagai elemen. fabrik.
Ÿ Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas Hujung mata pisau boleh digunakan untuk
suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi mengangkat cebisan kertas. Tukar mata pisau selalu
sesuatu tajuk atau tema tertentu. untuk mendapatkan mata yang tajam dan pemotongan
(b) Alat dan Media yang bersih dan licin.
Ÿmenjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga 2. Gunting Memotong bentuk bulat, kain
untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj 3. Plastik tiga segi Sudut rata dalam setiap potongan,
mereka. menggunakan sudut empat segi untuk memeriksa bentuk
ŸMereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan, empat segi yang diperlukan
media, teknik . 4. Pembaris Membuat potongan yang panjang.
ŸBiasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan 5. ”french curve” Melukis dan memotong kepingan kertas
boleh kekal yang bengkok
ŸWarna-warna basah seperti cat, warna poster, warna air, 6. Palet Untuk kegunaan warna air atau akrilik
akrilik, dan tempera juga digunakan untuk bahagian 7. Berus Digunakan untuk aplikasi warna dan pelekat
latarbelakang kolaj. Tujuannya ialah untuk mendapatkan pada kolaj.
”mood” bagi sesuatu hasil kerja kolaj. 8. Bekas air Membersihkan berus daripada kekotoran
ŸWarna minyak adalah tidak digalakkan untuk warna dan gam
menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada 9. Penggelek Menekankan kepingan bahan-bahan di atas
permukaan. Warna yang paling baik digunakan dalam tempatnya
menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air 10. Plastik pembungkus makanan
kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam.. Menutup kerja kolaj di kedudukan sebenar.
ŸPelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan Melindungi kolaj dari tangan yang kotor dan lebihan gam
pada kerja-kerja kolaj. Kadangkala kerja-kerja 11. Span Menekan warna untuk mendapatkan kesan
menghasilkan kolaj ini tidak menggunakan pelekat tetapi jalinan
menggunakan skru, ikatan, dawai untuk melekatkan 12. Kertas tekap Membuat lakaran
bahan ke atas kolaj. Berikut ialah contoh berbagai jenis 13. Pensel atau pen Membuat lakaran
pelekat atau gam yang dicadangkan untuk digunakan ke 14. Kompas Untuk melukis bulatan, atau memotong
atas kerja-kerja menghasilkan kolaj: bulatan apabila pisau ”blade” digunakan bersamanya
Media Jenis Ketelusan Kegunaan Ÿbahan-bahan sampingan yang boleh digunakan untuk
1. Gam kilat Cair Lut sinar Pelekat untuk kertas, kain, menghasilkan kolaj seperti berbagai jenis papan pengalas,
bahan ”water colour Board”, illustration board, mat board, foam
ringan. Boleh digunakan sebagai varnis pada akhir proses board, wood and hard board.
kolaj ŸBerbagai jenis kertas juga boleh dicadangkan seperti
2. Gam tidak kilat kertas kolaj, kertas warna air, kertas lukisan, kertas
Cair Lut sinar pada lapisan pertama. pastel, kertas hiasan, kertas eksotik, kertas binaan, surat
Lapisan seterusnya lut cahaya khabar, kertas majalah.
Pelekat untuk kertas, kain, bahan (c) Teknik
ringan. Boleh digunakan sebagai Ÿ Penggunaan bahantara yang bersesuaian dengan tema
varnish pada akhir proses kolaj. atau tajuk catan juga perlu diambil kira apabila menjalani
Terlalu banyak lapisan akan proses kolaj. Berikut ialah contoh teknik yang paling
mengaburkan gambar di bawahnya mudah bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan
3. Gam gel Krim Lut sinar Pelekat untuk kertas, kain, kulit sebuah kolaj:
kayu pokok, logam. Media yang Ÿtema atau tajuk yang hendak dihasilkan supaya
terdedah akan kelihatan kusam. mesejnya sampai
4. Gam model ŸSediakan dan racik/koyak/gunting bahan-bahan seperti
Pekat Legap Pelekat untuk batu. Boleh kertas atau fabrik yang diperlukan untuk kolaj tersebut.
digunakan untuk 3D, dipotong, kikis, warna apabila ŸDapatkan kertas pelbagai warna untuk menimbulkan
kering. Kawasan yang tebal memerlukan kesan jalinan, harmoni, kontra pada kolaj anda.
berjam-jam untuk kering ŸBuat lakaran pada kertas lukisan untuk menyenangkan
5. Gesso Krim Legap Serupa dengan cat akrilik putih. kerja-kerja menampal
Digunakan untuk menutup bahan berasid sebelum ŸSapukan gam pada permukaan kertas.
mengecat atau menghasilkan kolaj. ŸGam cebisan kertas atau fabrik mengikut gaya tersendiri
Berikut pula peralatan yang boleh dicadangkan untuk untuk mendapatkan satu hasil kerja kolaj yang baik
digunakan dalam menghasilkan kolaj: ŸApabila sudah kering sapukan pula gam di atas lapisan
Alat Kegunaan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan
objek.
Sarbinipani2009 11 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Ÿ Teknik potong kertas dan fabrik disimpulkan, berantai, bergulung atau bebas supaya
Ÿ Teknik koyak kertas dan fabrik mendapat permukaan jalinan yang berlainan. Permukaan
ŸTeknik menggunakan berbagai jenis kertas yang yang paling sesuai adalah dari jenis strawboard dan
berjalinan kadbod ini boleh didapati secara percuma dari kotak-
Ÿ Teknik media campuran kotak, papan kalender dan papan iklan. Pelekat jenis
Ÿ Teknik kertas tisu cepat kering sesuai
ŸTeknik tisu dan kertas buangan digunakan pada tali. Pelekat diratakan di atas permukaan
Ÿ Teknik catan dalam kolaj strawboard tersebutdan diratakan dengan spatula.
Ÿ Teknik percikan dalam kolaj Kemudian tali yang telah disusun tadi dilekatkan
Ÿ Teknik span dalam kolaj di atas permukaan bergam. Kadangkala tali yang berbagai
Ÿ Teknik ÂskrapingÊ dalam kolaj jenis ketebalannya dan berbagai jenis warna boleh
Ÿ Teknik stensil dalam kolaj digunakan. Murid-murid lebih peka terhadap benda-benda
Ÿ Teknik jalinan dalam kolaj baru dan pelik. Mereka mula meneroka dan guru
APLIKASI ALAT MEDIA DAN TEKNIK mengambil peluang untuk bertanya. Mereka boleh
Tema boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian guru atau menjadi pencipta, boleh bercerita, menjadi pelukis apabila
muridseperti tema: berhadapan dengan berbagai alat, bahan dan media.
Ÿ Cerita, sajak, pantun dan nyanyian Mereka juga boleh mengaitkan pengalaman lalu dengan
Ÿ Figura secara individu, keluarga, kawan, orang awam, benda-benda yang mereka lihat sekarang. Sebagai contoh
jiran murid boleh menghasilkan sebuah kolaj diatas Âillustration
Ÿ Rumah, pondok, banglo, rumah teres, rumah flat, rumah board atau mounting board
kampong, calet ŸWarna latar adalah sangat penting kerana setiap warna
Ÿ Haiwan seperti kucing, anjing, burung, ayam, itik, gajah, yang digunakan untuk objek kemudian perlu berhubung
harimau, kuda kait atau bersesuaian dengannya. Gunakan pisau kraf dan
Ÿ Pokok, bunga, daun, lalang, sayur-sayuran, buah- pembaris untuk memotong rupa tanpa memikirkan bentuk
buahan, sebenar. Ini adalah satu cara bagaimana menjalankan
Ÿ Alam benda seperti meja, kerusi, basikal, cawan, piring, aktiviti menggambar secara lebih seronok dan
garpu, sudu gembira. Teknik menggunting banyak berlaku pembaziran
Ÿ Fenomena alam dan sains, metafizik dan agama kertas tetapi cebisan kertas tersebut boleh juga digunakan
ŸPengenalan menggunakan fabrik dalam kolaj kepada untuk menghasilkan kolaj di masa akan datang.
murid-murid adalah supaya mereka peka terhadap ŸMemperkenalkan unsur ruang dan kedalaman dengan
berbagai jenis permukaan dan jalinan yang ada pada membuatkan kerusi lebih kecil daripada objek di hadapan.
bahan tersebut. Terdapat dua cara menggunakan fabrik Satu cara memperkenalkan perasaan kedalaman atau
dalam kolaj iaitu secara menampal atau menjahit di atas menampakkan ruang dalam kolaj ialah dengan
sesuatu permukaan. Projek secara berkumpulan dalam pertindihan objek. Dalam kolaj ini menindihkan epal dan
menghasilkan sesuatu tema adalah lebih cepat dijalankan jug air secara automatik memberitahu pemerhati bahawa
daripada individu. Bahan latar yang paling sesuai ialah jug air lebih jauh ke belakang daripada epal tersebut.
seperti kain kanvas yang kasar supaya dapat menahan PERSEMBAHAN HASIL KARYA
berat kolaj di atasnya. Berat kertas dan fabrik adalah Aktiviti kolaj boleh dikatakan agak rumit dan cerewet
berbeza. Lebihan kain perca boleh didapati dengan mudah untuk disudahkan kerana ia banyak melibatkan koordinasi
di kedai-kedai menjahit pakaian. Ia tidak memerlukan tangan, mata, ketekunan dan perasaan individu yang
budget yang besar. Permukaannya lembut dan sesuai menghasilkannya. Tahap perkembangan murid-murid
digunakan untuk murid-murid di sekolah rendah. Kain adalah berbeza dan banyak dipengaruhi oleh keupayaan
perca boleh digunting, dipotong, digulung, ditindih atau dan sikap kanak-kanak itu sendiri.
dilipat semasa proses menampal keatas permukaan. Ÿ pandai menyesuaikan tahap murid-murid yang hendak
Setelah ditampal, kesan-kesan jalinan dan kesan diajar dengan aktiviti yang hendak dijalankan di kelas.
permukaan tidak rata ke atas kolaj akan kelihatan Tahap keupayaan kanak-kanak boleh dikategorikan
menghasilkan satu kelainan. kepada tiga tahap iaitu
ŸTali juga adalah antara bahan yang popular digunakan Ÿtahap manipulatif,
dalam menghasilkankolaj. Bahan ini digunakan untuk Ÿtahap simbolik dan tahap realistik.
mengetahui dengan lebih dekat lagi tentang jalinan dan Ÿ Tahap manipulatif ialah tahap di mana kanak-kanak
bagaimana mengaplikasikan tali dalam kegiatan suka meneroka apa saja yang dilihat dipersekitaran
menggambar. Berbagai jenis tali terdapat di pasaran dan mereka dan berusaha mendapatkan bukti-bukti dari
penggunaannya di dalam kolaj perlu disesuaikan dengan penerokaan mereka. Hasil kerja seni yang mereka buat
jenis pelekat. Tidak semua bahan yang digunakan dalam adalah untuk tujuan bergembira dan mendapatkan
menghasilkan kolaj sesuai dengan satu jenis pelekat keseronokan. Pada peringkat ini koordinasi tangan, mata
sahaja. Cara meletakkan tali tersebut pada permukaan dan perkaitan dengan persekitaran mereka sangat
boleh dipelbagaikan seperti berkumpulan, dipiuhkan, penting. Di peringkat simbolik pula kanak-kanak dikatakan
Sarbinipani2009 12 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
suka membuat eksperimen kerana dikatakan suka (apresiasi seni) secara mudah.
terhadap sesuatu benda itu. Imej atau objek yang dilukis CARA-CARA MENILAI:
bersifat tidak tepat. Korelasi visual dan membuat 1. Apakah tema/tajuk yang boleh dipilih untuk
pemerhatian sangat penting di tahap ini. Unsur ruang menerangkan tentang konsep kesatuan dan keharmonian?
masih kurang jelas. Imej-imej disusun mengikut perasaan 2. Apakah elemen-elemen yang perlu diambilkira semasa
sendiri tanpa memikirkan logik. menghasilkan lakaran?
ŸPada tahap ini seorang guru itu haruslah 3. Lakaran yang mana satu dipilih dan kenapa?
memperkenalkan berbagai jenis alat, bahan, media dan 4. Apakah jenis alat, bahan, media dan teknik yang anda
teknik dalam setiap kegiatan menggambar yang mereka gunakan dalam kolaj tersebut?
jalani. 5. Bagaimana kamu membuat eksperimen dengan
ŸTujuannya adalah untuk menggalakkan murid-murid tindihan kertas-kertas warna dari majalah, kertas-kertas
berkomunikasi, berinteraksi dengan kawan-kawan dan tisu dan imej-imej yang digunakan?
guru, meluahkan perasaan dan isi hati, membuat kritikan 6. Apakah teknik tambahan yang anda gunakan untuk
yang membina dan membuat penilaian tentang melengkapkan kolaj tersebut?
persembahan 7. Terangkan bagaimana kamu membuat persembahan
ŸCONTOH 1 dan kemasan kolaj anda?
TAJUK: Kolaj dari tisu dan gambar majalah 8. Apakah perasaan anda apabila melihat hasil kerja
OBJEKTIF: Rancang dan hasilkan sebuah kolaj berbentuk anda?
2D dari bahan kertas tisu dan gambar majalah untuk 9. Apakah sebenarnya yang hendak anda sampaikan
menerangkan konsep kesatuan dan keharmonian dalam kolaj tersebut?
ALATAN DAN BAHAN: kertas lukisan, pensel, tisu 10. Adakah anda bersihkan kawasan kerja anda?
berwarna-warni, kadbod, CONTOH 2
gunting, gam, berus lukisan, marker, krayon atau cat, TAJUK: Kolaj media campuran
gambar-gambar dari majalah. OBJEKTIF: Hasilkan sebuah kolaj media campuran dengan
ARAHAN: menggabungkan
1. Cari satu idea yang boleh dikaitkan dengan sikap simbol-simbol visual, bahan-bahan terbuang/jumpa dan
bekerjasama, tolong menolong, bersatu hati untuk sebahagian dari lagu/ sajak.
melambangkan kesatuan dan keharmonian ALAT DAN BAHAN: Kertas lakaran, pensel, kertas lukisan
2. Rancang beberapa komposisi dengan menggunakan tebal, barangan jumpa atau bahan terbuang, majalah,
lakaran-lakaran untuk mendapatkan gambaran secara gunting, gam, warna-warna kering, warnawarna
keseluruhan. Pilih satu yang terbaik. basah dan kadbod poster.
3. Lukis lakaran yang dipilih di atas kertas putih keras. ARAHAN:
4. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk 1. Lihat contoh media campuran oleh pelukis terdahulu.
menghasilkan kolaj tersebut. Perhatikanbagaimana mereka menghasilkannya.
5. Cari dari majalah untuk mendapatkan kawasan dan 2. Untuk menghasilkan kolaj yang bermakna, fikirkan
menggunakan bahagian yang berwarna dan gambar- bahagian atau barisbaris
gambar yang boleh digunakan. penting pada lirik lagu atau sajak. Tulis lirik yang dipilih
ŸSebagai contoh: warna coklat pada kasut atau kek boleh dan fikir
digunakan untuk menghasilkan batang pokok atau warna tentangnya untuk diaplikasikan ke dalam kolaj.
biru air laut boleh digunakan pada 3. Fikirkan imej atau gambar-gambar yang bersesuaian
pakaian pada imej atau gambar dalam kolaj. Susun dengan lirik/baris
gambar-gambar sebegitu rupa untuk menampakkan sajak yang dipilih.
konsep kesatuan dan keharmonian Semasa menampal 4. Kumpul bahan-bahan lain untuk digunakan dalam
kertas berwarna dari majalah dan tisu-tisu berwarna, menghasilkan kolaj.
tak perlu hasilkan secara teliti sebaliknya boleh ditindih 5. Fikirkan tentang jalinan, rupa, bentuk, saiz dan warna
kertas-kertas tersebut supaya nampak lebih natural dan bahan yang
bebas. Tidak perlu berada dalam keadaan kemas dengan dikumpul.
meletakkan kertas-kertas warna tersebut di dalam 6. Buat satu lakaran ringkas untuk mendapatkan idea
garisan lakaran semasa menghasilkan kolaj. keseluruhan kolaj.
6. Teknik-teknik lain boleh diaplikasikan seperti Fikirkan bagaimana anda dapat selitkan atau simpulkan ke
menambahkan garisangarisan dengan menggunakan pen dalam katakata yang dipilih sebagai salah satu elemen
marker, krayon, warna-warna poster, penting dalam kolaj.
gosokan dari objek yang berjalinan untuk menampakkan 7. Susun di permukaan kertas tebal bahan-bahan yang
kesatuan dan keharmonian dalam hasil kerja tersebut. dipilih untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kolaj
7. Bingkaikan hasil kerja kolaj tersebut dengan kemas dan dan jangan digam.
gantung di tempat yang sesuai supaya senang dilihat.
Jalani satu sesi penilaian dan kritikan
Sarbinipani2009 13 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
8. Ambil masa untuk membuat pengubahsuaian sehingga Definisi: Montaj:
anda berasa puas hati tentang cara susunan bahan-bahan Ÿ Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu
tersebut barulah dilekat. permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran,
9. Tambah warna, jalinan, garisan, huruf ke atas kolaj kecintaan, kecuaian, peperangan, alam sekitar
anda supaya nampak lebih menarik. Ÿ Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan
10. Buat persembahan dan kemasan dan gantung dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu
ditempat yang sesuai. tajuk atau tema.
11. Jalani sessi ekspresi diri, luahan perasaan, Ÿ Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja
penghargaan, pujian dan kritikan seni bersama rakan dan seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke
guru. atas bahan yang lain
ŸDalam kerja-kerja seni montaj, beberapa gambar foto
RUMUSAN KOLAJ dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi
Ÿsatu komposisi artistik yang mengandungi berbagai imej. Ÿ imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan
Ÿ Kolaj dihasilkan dengan cara memotong, mengoyak, Ÿ hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang
menggunting, menampal, menindih bahan-bahan di atas ada
permukaan rata. seperti dalam gambar foto, majalah, cetakan yang
Ÿ Bahantara yang digunakan untuk menghasilkan kolaj disusun supaya bercantum, bertindih, diubahsuai untuk
adalah dari bahanbahan terbuang, jenis kekacang, menghasilkan satu imej.
berbagai jenis kertas dan fabrik. Ÿkomposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik
Ÿ Pelekat-pelekat dan alatan yang digunakan dalam superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar
menghasilkan kolaj mempunyai kegunaannya yang dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil
tersendiri. karya montaj.
Ÿ Berbagai jenis permukaan boleh digunakan dalam Ÿ Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau
menghasilkan kolaj bergantung kepada jenis bahan-bahan corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain.
yang hendak digunakan. ŸTeknik mencantum dalam satu elemen komposisi
Ÿ Teknik-teknik yang berbagai dalam kolaj mempunyai fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti
kesan yang berlainan pada setiap kolaj yang dihasilkan. sebahagian daripada foto-foto.
Ÿ Sebelum mengaplikasikan alatan dan media pada kolaj Ÿ Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya
perlu fikirkan tema terlebih dahulu. menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau
ŸTema, alatan, bahan dan media perlu disesuaikan imej disusun menjadi satu hasil kerja seni
dengan tahap umur murid. Ÿ Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen.
Ÿ Langkah permulaan menghasilkan kolaj ialah dengan (b) Sejarah Ringkas
membuat lakaran untuk mendapatkan idea atau tema. ŸFoto montaj ialah satu proses menghasilkan komposit
Ÿ Penekanan terhadap warna pada latar belakang, rupa, gambar dengan cara menggunting dan mencantum
bentuk, ruang, yang berkaitan dengan tajuk perlu beberapa foto daripada berbagai sumber.
diutamakan semasa menghasilkan kolaj. ŸKomposit foto kadangkala dirakam supaya imej terakhir
Ÿ Langkah terakhir yang sangat penting dan perlu yang dihasilkan akan menjadi satu cetakan fotografi. Cara
dititikberatkan ialah memperlihatkan kejadian sebenar. yang sama digunakan pada zaman sekarang
Ÿ Aktiviti kolaj banyak melibatkan koordinasi tangan dan menggunakan image editing software. Teknik ini
mata, ketekunan dan perasaan individu. digunakan oleh orang-orang professional sebagai
Ÿ Dalam aktiviti kolaj, guru harus menyesuaikan tahap compositing atau photoshopping.
umur murid-murid dengan aktiviti kolaj yang hendak Contoh terdahulu Seni Halus dalam bidang fotomontaj
dijalankan. mengandungi elemen-elemen fotografi superimpose
Ÿ Tahap keupayaan murid boleh dibahagikan kepada 3 digabungkan dengan warna-warna basah. Kombinasi
bahagian iaitu tahap manipulatif, tahap simbolik, dan seperti ini dihasilkan oleh George Grosz pada tahun 1915.
tahap realistik. Pergerakan Dadaisme di Berlin banyak menghasilkan
Ÿ Tahap manipulatif ialah tahap di mana murid suka aktiviti montaj dalam seni rupa moden. Pelukis-pelukis
meneroka, mencari dari aliran Dadaisme telah menggabungkan foto-foto
bukti dan mendapatkan keseronokan. mereka untuk menghasilkan subjek baru atau imej visual
Ÿ Tahap simbolik ialah tahap di mana murid boleh sebagai alat yang berkuasa untuk pergerakan Dadaisme
menjalani eksperimen mudah dan suka terhadap sesuatu menentang Perang Dunia Pertama.
benda. ŸTeknik foto montaj ini kemudiannya menjadi ikutan
ŸTahap realistik ialah tahap di mana murid berada di ramai dan digunakan oleh pelukis-pelukis aliran
peringkat matang dan Surealisme seperti Salvador Dali. Retrospektif
boleh meluahkan perasaan melalui hasil kerja mereka. pameran pertama dunia dalam foto montaj diadakan di
German pada 1931. Kemudian menular pula kepada
5 MONTAJ orang-orang eropah lain dan menggelar
Sarbinipani2009 14 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
aktiviti seni ini sebagai photocollage yang bermakna hasil gambar tersebut untuk menimbulkan kesan kelucuan,
kerja yang bercita-cita besar atau mempunyai satu impian pengajaran dan sindiran terhadap sesuatu
besar yang mencantumkan typografi, kerja-kerja tema atau tajuk yang hendak dibuat.
menggunakan berus dan objek sebenar dilekat ŸDi zaman yang serba moden ini, teknik montaj
bersama foto montaj. Lama kelamaan teknik fotomontaj diperluaskan lagi dengan menggunakan bantuan
ini diaplikasikan ke dalam industri iklan pada tahun 1920 komputer melalui perisian-perisian tertentu seperti
sehingga sekarang. photoshop, digital image, paintbrush dan banyak lagi.
(c) Alat dan Media Walau bagaimana pun kesesuaian aktiviti montaj
Setiap pelukis mempunyai cara dan gaya yang tersendiri menggunakan bantuan komputer perlu dijalankan
apabila ingin menghasilkan kerja-kerja seni. Dalam mengikut kemudahan sedia ada samada di rumah atau di
penggunaan alatan dan media untuk menghasilkan satu sekolah.
hasil kerja seni, pelukis akan mengenalpasti bahan CONTOH 1
apakah yang sesuai dan senang untuk didapati supaya Tema: Montaj keluarga
kerja-kerja yang hendak dijalankan tidak terganggu. Alat dan Media: Foto keluarga yang diimbas dengan
Berikut ialah beberapa contoh alatan dan bahan yang menggunakan pengimbas,
boleh digunakan dalam penghasilan aktiviti montaj: gunting, gam akrilik lutsinar, warna tempera, bingkai
Ÿ Gambar foto sebenar seperti gambar keluarga, alam gambar
semulajadi, plastik, gam getah, butang, tali hiasan, kain tebal (felt
haiwan, alam benda cloth),
Ÿ Gambar atau ilustrasi dari majalah/surat khabar seperti berus lukisan,
figura, lanskap, tumbuh-tumbuhan, situasi Cara-cara menghasilkannya:
Ÿ Gunting, pisau pemotong kertas, berbagai jenis gam 1. Potong setiap gambar foto keluarga.
Ÿ Warna basah seperti warna tempera, warna air, warna 2. Guna berus lukisan untuk menyapu gam akrilik di atas
poster, dakwat basah dan berus lukisan bingkai plastik. Tampalkan kain tebal pada permukaan
Ÿ Gambar-gambar atau imej yang telah diimbas dengan bingkai.
menggunakan pengimbas 3. Letakkan gambar foto di atas bingkai plastik. Gosok
Ÿ Bahan-bahan terbuang seperti gambar-gambar yang setiap gambar foto yang dilekatkan dengan jari. Pastikan
dijumpai, cawan /pinggan kertas, imej kartun dari gambar foto dilekatkan dengan baik supaya tidak ada
majalah, gelembung udara di bawahnya.
Ÿ Berbagai jenis tiket seperti tiket bas, tiket kereta sewa, 4. Setelah gam kering, sapukan pula gam akrilik di
tiket panggung wayang. sekeliling gambar foto tersebut.
(d) Teknik 5. Setelah gam akrilik cukup kering, bancuhkan warna
Aktiviti montaj bukan sahaja boleh dihasilkan secara tempera (warna ikut suka) dengan satu sudu gam akrilik.
manual tetapi ianya boleh dihasilkan dengan Gunakan bancuhan warna tersebut
menggunakan komputer melalui perisian-perisian yang untuk menyapu dibahagian keliling gambar. Keringkan
telah dinyatakan. 6. Bila cukup kering sapukan perekat simen di atas
Ÿbeberapa teknik penghasilan montaj yang boleh bingkai plastik tadi.
dijalankan: 7. Letakkan tali hiasan di atas perekat simen tersebut.
R Montaj keluarga 8. Hiaskan montaj dengan menggunakan butang.
R Photomontaj (digital image) CONTOH 2
R Montaj dari bahan terbuang Di peringkat sekolah rendah guru boleh mencadang
R Montaj campuran kepada murid cara mudah menghasilkan aktiviti montaj
R Montaj tiket dengan menggunakan teknik dari contoh dua ini.
R Montaj berlainan tema Tema atau tajuk perlu disesuaikan dengan gambar foto
R Montaj alam semulajadi yang ada pada setiap individu. Murid boleh menghasilkan
R Montaj figura montaj ini dengan menggunting gambar tersebut dan
R Montaj alam benda menyesuaikan kedudukan gambar pada bahagian latar.
R Montaj corak huruf Imej-imej yang digunakan boleh didapati dari surat
R Montaj haiwan khabar, majalah, gambar foto, gambar
R Montaj tema serupa yang telah diimbas atau dapatan dari internet.
R Montaj tampalan (patchwork)
APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK Berlainan pula dengan contoh montaj
Kebiasaannya montaj memerlukan gambar foto sedia ada yang dihasilkan dari tiket dan keratan
yang boleh didapati dari majalah, akhbar, pengambar tulisan dari akhbar. Montaj yang
menggunakan kamera digital, dapatan dari internet, dihasilkan ini adalah bertemakan huruf huruf.
gambar yang diimbas lalu ditampal dan digam gambar- Murid boleh mengumpulnya dari akhbar atau majalah.

Sarbinipani2009 15 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Apa yang perlu dilakukan ialah dengan menampal Ÿ Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh
berbagai jenis tulisan atau huruf yang berbagai font dikategorikan kepada tema lanskap, alam benda, figura
secara tindihan. Tak secara langsung murid telah dan corak huruf.
menjalani proses kolaj dan montaj. Satu hasil kerja baru Ÿ Montaj yang berkualiti menggabungkan unsur-unsur
bertemakan huruf terhasil. Montaj ini dihasilkan dari tema: seni dan prinsipprinsip rekaan dalam hasil kerja.
haiwan kesayangan saya. Imej-imej tersebut boleh Ÿ Subjek matter yang diguna dalam montaj boleh diulang
dihasilkan dari kamera digital atau potongan gambar dari untuk mendapatkan kesan keseragaman.
majalah. Imej-imej tersebut dipotong terlebih dahulu Ÿ Warna-warna harmoni dan warna-warna kontra
dengan ukuran yang sama saiz. Tujuannya ialah untuk digunakan dalam montaj untuk menarik perhatian
mendapatkan saiz yang sama pada setiap bahagian. pemerhati.
Gambar-gambar tersebut disusun dengan Ÿ Garisan grid yang digunakan dalam montaj adalah
menggunakan teknik mozek iaitu tidak ditindih atau sebagai rangka panduan untuk mereka letak subjek dalam
menggunakan teknik cut and paste dengan sesebuah gubahan.
menggunakan microsoft word . Dengan tak secara Ÿ Aktiviti montaj yang menggunakan image editing
langsung murid-murid telah menjalani aktiviti yang software dapat menarik minat murid menghasilkan
berbantukan komputer. Montaj ini dihasilkan dari montaj.
cantuman gambargambar yang boleh diambil dari CETAKAN 6
berbagai sumber. Pelukis telah menggabungkan teknik
(a) Definisi Cetakan
kolaj dan montaj dalam satu hasil kerja. Gambar-gambar
Ÿsatu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat
tersebut disusun secara tindihan di antara satu sama lain.
yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu
Penggunaan warna yang kontra dan pelbagai warna
permukaan. Seseorang pelukis biasanya akan menentukan
digunakan dalam hasil kerja ini. Rupa-rupa dan
berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam
bentuk-bentuk geometri terutama sekali rupa
sesuatu edisi
bentuk bulat banyak digunakan untuk kelihatan
Ÿproses ulangan imej daripada satu permukaan yang
seimbang. Prinsip penegasan ditunjukkan dalam hasil
disediakan ke atas sesuatu permukaan lain
kerja ini untuk menampakkan kelainan. Kelihatan bentuk-
Ÿ Proses di mana satu hasil kerja seni dicipta dalam
bentuk yang sama
beberapa kuantiti.
diulang beberapa kali untuk menampakkan
Ÿ Imej atau gambar yang dihasilkan dengan
kesatuan dalam satu hasil kerja. Pelukis
menggunakan acuan plat
mempunyai mesej yang tersendiri dalam
Ÿ Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata.
menghasilkan montaj ini.
Ÿ Satu hasil kerja seni yang menggunakan acuan cetakan
RUMUSAN MONTAJ
untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan.
Ÿsatu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan
Ÿ Perindahan imej yang berdakwat daripada satu
gambar dari berbagai sumber atau sumber yang sama.
permukaan blok kepada permukaan lain iaitu kertas atau
Ÿmenggunakan teknik memotong, menampal dan
kain.
mencantum.
ŸProses menggambar atau mencorak yang dilakukan
Ÿ Teknik tindihan (kolaj) dan teknik susunan gambar
dengan cara memotong, mengguris di atas permukaan
(mozek) digunakan dalam aktiviti montaj.
plat dan menggunakan dakwat
Ÿ Cantuman gambar-gambar akan menghasilkan satu imej
Ÿ Satu proses penerapan blok, plat atau skrin ke atas
baru.
sesuatu permukaan kertas, kain atau bahan yang lain.
Ÿ Teknik superimpose, image editing photography
Ÿ Cetakan bererti mengecap corak atau gambar yang
digunakan dengan menggunakan komputer dalam
sama dengan menggunakan alatan dan tertentu.
menghasilkan montaj.
kertas
Ÿ George Grosz (1915) menggabungkan warna-warna
(b) Alat dan Media Cetakan
basah (seni halus) dan elemen-elemen fotografi
Cetakan adalah salah satu kegiatan dalam bidang
superimpose dalam karya montajnya.
menggambar. Aktiviti
Ÿ Pelukis dari pergerakan aliran Dadaisme di Berlin banyak
cetakan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas
menghasilkan aktiviti montaj dalam seni rupa moden.
bergantung kepada tahap kecerdasan murid. Berbagai
Ÿ Pameran pertama dunia dalam foto montaj telah
jenis cetakan dengan menggunakan berbagai jenis
diadakan di German pada
peralatan dan bahan boleh dihasilkan. Berikut ialah contoh
1931.
beberapa peringkat cetakan dari mudah ke sukar yang
Ÿ Alat, media dan teknik untuk menghasilkan montaj perlu
boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah:
disesuaikan dengan kemudahan yang ada.
(i) Tahap Pengenalan
Ÿboleh digabungkan dengan aktiviti catan, kolaj dan
Ÿ Cetakan jari
mozek.
Ÿ Cetakan tumbuh-tumbuhan
Ÿ Cetakan dari renyukan kertas

Sarbinipani2009 16 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Ÿ Cetakan dakwat 1. Teknik bayangan gelap -- bahagian latar belakang
Ÿ Cetakan span objek tidak dicetak dan hanya objek sahaja yang di cetak
Ÿ Cetakan krayon 2. Teknik bayangan putih -- bahagian imej dibuang atau
Alat dan media cetakan yang boleh dicadangkan untuk tidak dipakai dan hanya bahagian luar objek dikekalkan
aktiviti cetakan di 3. Teknik garis luar gelap -- hanya garisan pada objek
peringkat/tahap pengenalan seperti kertas lukisan, stamp dikekalkan. Bahagian dalam dan luaran objek di buang
pad berbagai jenis bunga-bungaan, batang pokok, daun, 4. Teknik garisan luar putih -- bahagian latar belakang
sayur-sayuran, kertas tisu, span, krayon, warna poster, yang dicetak. Bahagian garisan pada objek tidak dicetak.
warna mural, bahan-bahan terbuang yang mempunyai TEKNIK CETAKAN MONO
permukaan rata tetapi berjalinan, duit syiling, berus, ŸTeknik cetakan mono adalah teknik yang sering
pensel, sikat, kunci, klip kertas dan sebagainya. digunakan di sekolah. Rembrandt dan Edgar Degas adalah
(ii) Tahap Pertengahan pelukis barat yang terkenal pada suatu masa dahulu telah
Ÿ Cetakan tanah liat menggunakan teknik mono print dalam hasil karya
Ÿ Cetakan plastisin mereka. Bahan-bahan yang digunakan untuk
Ÿ Cetakan kentang menghasilkan cetakan mono ini ialah seperti sekeping
Ÿ Cetakan tali cermin yang mana bahagian hujung cermin perlu ditampal
Ÿ Cetakan blok getah untuk mengelakkan dari tercedera. Sekeping lino
Ÿ Cetakan duo digunakan dan ditampal pada sekeping kayu supaya
Ÿ Cetakan stensil senang proses mencetak. Proses cetakan mono ini
Ÿ Cetakan mono bermula dengan mengaplikasikan cat, warna atau dakwat
Di peringkat pertengahan murid telah mempunyai cetakan diletakkan di atas cermin. cermin jenis tebal.
pengalaman asas dalam kegiatan cetakan. Aktiviti boleh Apabila gambar dihasilkan, kertas lukisan diletakkan di
diteruskan dengan menjalani aktiviti cetakan yang lebih atas warna tersebut lalu ditekan kertas secara perlahan-
mencabar. Di antara alat dan bahan yang boleh lahan dengan menggunakan tapak tangan. Tiga faktor
dicadangkan adalah seperti tanah liat, plastisin, warna- yang mempengaruhi hasil kerja cetakan ini:
warna mural, warna-warna poster, berus, kertas lukisan, Ÿ Kekentalan atau kepekatan (viscosity) warna, cat atau
jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh diukir, pisau, dakwat cetakan
stamp pad, kadbod, gam, berbagai jenis tali, krayon, Ÿ Tekanan yang dilakukan ke atas kertas
penggelek, dakwat/minyak lino, span, getah lino dan lain- Ÿ Jenis kertas dan sejauh mana resapan warna itu berlaku
lain yang bersesuaian dengan tahap kecerdasan murid. Variasi lain bagaimana teknik cetakan mono dihasilkan
6.1 Cetakan daun ialah secara Âpaper stop
6.2 Cetakan dari kentang out methodÊ. Murid meletakkan cebisan kertas di atas
(iii) Tahap Lanjutan dakwat mengikut kreativiti sendiri. Kemudian kertas
Ÿ Cetakan lino diletak di atas cebisan tadi lalu digelak dengan
Ÿ Cetakan skrin/stensil penggelek. Cebisan kertas bertindak sebagai stop out bagi
Ÿ Cetakan blok kayu dakwat yang ada di bawah dan kawasan tersebut menjadi
Di tahap lanjutan aktiviti cetakan boleh diteruskan dengan kesan negatif dalam cetakan. Terdapat beberapa cara
penggunaan alat, media dan bahan seperti blok kayu, bagaimana dapat menghasilkan cetakan mono yang baik:
getah lino dan stensil. Peralatan yang dicadangkan ialah Ÿ Menyusun peralatan dan bahan sebelum cetakan
seperti foam polisterin, pisau untuk memotong, objek dijalankan.
tajam untuk menoreh pada polisterin, penggelek, cermin Ÿ Pastikan dakwat tidak digunakan sewenang-wenangnya
untuk menggelek dakwat lino, dakwat pekat, kertas oleh murid.
lukisan atau kertas beras, surat khabar, pad cetakan surat Ÿ Adakan demonstrasi sebelum cetakan dijalankan.
khabar, linoleum, blok kayu, silk skrin, sekuji, item stensil, Ÿ Sediakan tempat untuk menggantung sehingga kering
pemotong stensil yang tajam, kadbod tebal, sudu dan cetakan yang dihasilkan.
lain-lain yang berkenaan. Ÿ Cetakan dibuat diatas tempat meja yang panjang.
Ÿ Peralatan dan bahan mencetak diletak di hujung setiap
meja supaya senang didapati.
Ÿ Setiap proses yang hendak dijalankan (secara langkah
(c) Media dan Teknik-teknik Cetakan demi langkah)
Cetakan yang baik biasanya bergantung kepada jenis dibimbing oleh guru terlebih dahulu.
peralatan dan media yang digunakan, teknik-teknik Ÿ Memilih cetakan yang terbaik daripada cetakan yang
cetakan yang dihasilkan dan kemahiran mencetak. Berikut lain.
adalah contoh beberapa teknik rekabentuk cetakan Ÿ Setelah kering cetakan boleh diletakkan di dalam lipatan
sebagai garis panduan bagaimana seseorang itu buku yang tebal untuk mendapatkan kesan yang lebih
boleh menghasilkan cetakan yang baik dan bermutu: baik lagi.
Ÿ Cetakan boleh di bingkaikan.
Sarbinipani2009 17 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Ÿ Sediakan bahan pencuci, pengelap supaya kerja tidak Ÿ Cetakan dilakukan di atas kertas yang sesuai seperti rice
comot. paper
Ÿ Pastikan semua warna/dakwat adalah serap air (water Ÿ Cetakan diulang beberapa kali untuk mendapatkan satu
soluble). edisi cetakan bagix tajuk tertentu
Walaupun teknik cetakan mono nampak mudah tetapi Ÿ Ciri-ciri keselamatan perlu diberitahu kepada murid
sebenarnya ianya susah/ cerewet untuk dijalankan kecuali sebelum memulakan cetakan.
guru sudah ada pengalaman cukup tentang Ÿ Terdapat berbagai jenis pisau pengukir seperti pisau
tajuk tersebut. Cabaran yang dilalui oleh murid dalam jenis rata, pisau jenis v, pisau jenis u, dan pisau jenis
proses mencetak setidaktidaknya memberi perangsang sendeng. Ia juga didapati dalam saiz yang
kepada mereka untuk mencuba lagi dan ingin berbeza.
menjalani proses tersebut itu lagi di masa akan datang. Ÿ Pisau jenis v digunakan untuk mendapatkan kesan
Pengalaman ini akan menjadi satu aktiviti yang berharga garisan atau jalinan yang lebih halus manakala pisau jenis
bagi mereka dan mendapat idea atau gambaran u pula digunakan untuk mendapatkan kesan lekukan.
keseluruhan tentang proses cetakan mono dijalankan. Ÿ Pastikan pisau pengukir sentiasa tajam supaya proses
Adalah amat digalakkan murid menjalani proses cetakan mengukir dapat dijalankan dengan baik
ini berada dalam kumpulan kecil terutama apabila Ÿ Pastikan kertas yang hendak digunakan adalah jenis
pertama kali menghasilkannya kertas yang sesuai. Kertas yang terlalu nipis akan melekat
Di peringkat sekolah rendah murid-murid banyak ke atas blok apabila dicetak manakala kertas jenis tebal
didedahkan dengan aktiviti melibat penggunaan bahan- atau Âconstruction paperÊ tidak dapat mengangkat atau
bahan dari alam semula jadi yang terdapat di persekitaran melekat dakwat sepenuhnya dengan sempurna pada
mereka seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daun, bunga permukaan blok yang dicetak.
batang dan ranting pokok. Selain dari itu bahan-bahan Ÿ Cetakan yang digunakan di atas permukaan kain perlu
buangan yang masih boleh digunakan untuk aktiviti- menggunakan warna jenis Âoil basedÊ atauÊPrinters inkÊ
aktiviti seni juga digunakan. Di bawah ini disenaraikan yang boleh kekal di permukaan
beberapa tips dan teknik untuk menghasilkan cetakan dari kain tersebut. Penggelek dan kepingan cermin digunakan
alam semula jadi dan bahan buangan: sebagai palet dan berus.
Ÿ Pilih bahan-bahan yang berjalinan dan tahan untuk Ÿ Penggunaan kertas-kertas selain daripada kertas lukisan
dicetak. biasa menampakkan kelainan dalam menghasilkan projek
Ÿ Pilih bahan-bahan yang senang untuk dipegang semasa cetakan seperti
mencetak. (a) menggunakan kertas majalah dijadikan kolaj
Ÿ Kawasan yang hendak dicetak perlu mempunyai (b) helaian daripada buku telefon
permukaan yang rata untuk dicetak. (c) kertas yang mempunyai corak pualaman
Ÿ Untuk cetakan jenis umbisi corak diukir terlebih dahulu (d) kertas buatan sendiri
sebelum cetakan dilakukan. (e) kertas tisu atau kertas tandas
Ÿ Warna atau dakwat diratakan dipermukaan corak (f) kertas komik
sebelum dicetak. (g) kertas suratkhabar
Ÿ Adalah digalakkan menggunakan warna legap untuk APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK
mendapat kesan cetakan yang cantik. Mencetak atau menstensil merupakan kaedah yang baik
Ÿ Untuk mendapatkan kesan cetakan yang cantik pada apabila hendak menghasilkan lebih dari satu huruf diatas
permukaan kayu, kayu direndam terlebih dahulu supaya permukaan kertas. Bahan yang dicadangkan ialah seperti
jalinannya kembang dan menghasilkan corak yang ubi kentang, getah pemadam yang dipotong huruf di
menarik. atasnya supaya ia menjadi permukaan timbul yang boleh
Ÿ Kemudian celup kayu berjalinan tersebut dalam warna digunakan untuk mencetak Apa yang perlu dilakukan ialah
dan aplikasikan pada permukaan cetakan di atas kertas. mengecat warna pekat ke atas permukaan huruf yang
TEKNIK CETAKAN TIMBULAN LINO, KAYU diukir dengan pisau dan mencetak di atas permukaan
Cetakan jenis ini melibatkan kemahiran yang tinggi dalam kertas. Hasilkan cetakan ini berulang kali dengan
proses cetakan dan lebih sesuai digunakan untuk murid di menggunakan berbagai warna. Pasti hasil kerja yang anda
tahap dua. Ia melibatkan proses mengukir secara lebih lakukan itu memuaskan hati anda. Membuat corak dengan
teliti dengan menggunakan alatan khas seperti carving huruf juga merupakan satu lagi cara mengaplikasikan
Tools . Berikut ialah di antara teknik-teknik atau tips bagi teknik cetakan yang baik. Cuba cetak huruf terbalik secara
menjalankan proses ke atas, kebawah, ke
cetakan dengan menggunakan bahan seperti lino dan belakang dan kedepan atau lain kata cetak secara teknik
kayu: cerminan. Cetak dengan menggunakan warna-warna
Ÿ Lino atau kayu diukir dengan pisau pengukir (carving harmoni, penggenap, kontra supaya anda boleh
tools) untuk mendapatkan corak atau gambar yang jadikan hasil cetakan ini sebagai pembalut hadiah yang
hendak dicetak menarik Teknik mengecap menggunakan jari juga
Ÿ Dakwat digelekkan pada kepingan kayu atau lino
Sarbinipani2009 18 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
menarik dalam aktiviti cetakan. Caranya ialah dengan seni dalam proses cetakan. Sebagai contoh cetakan
meletakkan warna pada jari tertentu atau menggunakan dihasilkan dengan menggunakan polistrin. Toreh polisterin
stamp pad untuk mendapatkan warna lalu dicetak di atas dengan menggunakan bahan tajam seperti hujung pensel
kertas. Murid boleh hasilkan berbagai gambar dari cetakan untuk menghasilkan corak atau gambar. Kemudian cetak
jari seperti corak bunga, pokok, muka,burung, ikan, seperti biasa dan elemen garisan dan rupa akan terhasil
kucing dan sebagainya. Murid juga boleh mencetak objek- dari cetakan tersebut. Selain dari cetakan polisterin, murid
objek yang berjalinan seperti duit syiling, kunci, kotak di peringkat lanjutan boleh menghasilkan
mancis, tutup botol, penyepit baju, garpu, sikat rambut aktiviti cetakan kayu, lino dan silk skrin.
dan lainlain. Hasilnya berbagai jenis jalinan didapati untuk AKTIVITI 6.2
menghasilkan sebuah pemandangan yang menarik. Sayur- PERSEMBAHAN HASIL KARYA
sayuran dan buah-buahan jenis keras yang telah dipotong Ÿdilengkapkan dengan meletakkan bingkai.
dua untuk mendapatkan permukaan rata boleh digunakan Ÿdiletakkan tajuk cetakan dan bahagian bawah kanan
untuk mencetak. Antaranya adalah seperti kentang, karot, diletakkan nama atau tanda tangan penulis dan tahun
kobis bunga, bawang besar, kacang panjang, batang dicetak.
pisang, batang sawi, dan epal juga boleh diaplikasikan ŸBerdialog dengan hasil kerja seni bermakna memasuki
dalam pemandangan, alam benda atau corak pada baju, dan berinteraksi dengan hasil kerja tersebut,
kain langsir, alas meja, dan sapu tangan. mengalaminya apabila melihat hasil cetakan tersebut,
Cetakan dari renyukan kertas, tisu, aluminium foil, plastik, respon terhadap gambar.
kain, menjadi seperti bola lalu mencetak di sesuatu ŸDalam menilai sesuatu cetakan perkara-perkara yang
permukaan boleh dijadikan corak pada hiasan dinding. boleh diambilkira apabila
Gabungan corak dari renyukan bahan dengan cetakan dari membuat kritikan dan penilaian tentang hasil karya ialah
objek yang dinyatakan tadi boleh dijadikan corak pada melihat dari sudut:
bunga-bungaan. Cetakan span yang dipotong berbagai 1. Diskripsi: tema, tajuk dan subjek
bentuk boleh menghasilkan corak-corak geometri seperti Siapa artist tersebut?
bulat, tiga segi, bujur dan empat segi. Daripada bentuk- Apakah tajuk cetakan?
bentuk cetakan itu boleh dijadikan jalinan di kawasan Berapa saiz cetakan?
pantai atau di ladang Di peringkat pengenalan, murid Bila ianya dihasilkan?
sudah mendapat gambaran bagaimana teknik cetakan Apakah imej yang terdapat dalam cetakan tersebut?
mudah boleh dihasilkan. Di peringkat pertengahan pula Apakah temanya?
aktiviti-aktiviti cetakan boleh dihasilkan adalah Apa yang berlaku?
berdasarkan pendekatan penyelesaian masalah untuk Apakah idea yang penting atau pengalaman yang dapat
menghasilkan corak dan menghasilkan gambar. Pada dilihat?
peringkat ini murid digalakkan menghasilkan cetakan 2. Diskripsi: alat, bahan, media dan teknik
corak berdasarkan struktur rekaan dengan cara menyusun Apakah teknik, media, proses yang digunakan oleh artist
corak-corak tersebut seperti corak batu bata, corak turun tersebut?
separa, corak cerminan, corak dam, corak sendeng dan Jenis warna?
corak pusaran. Menghasilkan kertas pembalut hadiah Alatan dan bahan yang digunakan?
untuk upacara tertentu seperti hari jadi, selamat hari ibu, Tanah liat, kayu, polisterin, sayur?
selamat hari bapa, selamat hari valentine dan sebagainya. 3. Analisa: unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip
Cetakan duo juga adalah aktiviti cetakan yang menarik. rekaan seni
Duo bermaksud dua dan cetakan duo akan menghasilkan Apakah unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan yang
dua cetakan dari imej yang sama. Lipat sekeping digunakan?
kertas menjadi dua bahagian. Buka kertas tersebut dan Garisan, rupa, bentuk, nilai, warna, corak, jalinan, ruang,
warnakan satu bahagian kertas dengan warna yang imbangan,
berbagai. Kemudian sapu warna hitam keatas warna pergerakan, kontra, kesatuan, kepelbagaian.
tadi. Lipat semula kad tersebut dengan bahagian tidak Bagaimana asas senireka tersebut di satukan dalam satu
berwarna di bahagian atas. Gunakan pensel atau pen dah komposisi?
lukis objek yang dikehendaki di atas permukaan kertas 4. Analisa: historical significance
tersebut. Setelah berpuas hati buka dan anda akan Apakah kepentingan sejarah dalam hasil kerja seni
mendapat imej yang sama. Satu imej berwarna gelap dan tersebut?
satu imej menampakkan warna yang berbagai seperti Bagaimana subjek dan stail yang digunakan?
berikut: Di peringkat lanjutan murid-murid didedahkan 5. Interpretasi: dari sudut estetik
dengan menghasilkan corak atau Bagaimana pemahaman anda tentang makna cetakan
gambar dengan menggunakan pendekatan melalui open tersebut?
minded problem yang memerlukan penyelesaian masalah Bagaimana mood atau perasaan kamu apabila melihat
secara ÂdetailÊ dengan menerapkan unsurunsur cetakan itu?
6. Penilaian: perbincangan lanjut
Sarbinipani2009 19 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Apakah fikiran anda tentang cetakan ini secara Ÿ dianggap satu eksplorasi permukaan supaya dapat
keseluruhannya? mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalinan
Bagaimana anda nilai hasil kerja ini? Biasa, sederhana, dan ton.
baik, cemerlang? Ÿ Mengikut Kamus Dewan, gosokan bermakna
RUMUSAN CETAKAN bergeser, bergesel, menggosok dengan (tangan, barang
Ÿproses hasil kerja seni yang diulang dan dicipta dalam dll) menggunakan sesuatu untuk menggosok.
bentuk edisi dengan menggunakan dakwat ŸMenurut Glosari Seni Lukis pula gosokan bermakna
Ÿdicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu
permukaan permukaan ke permukaan lain dengan cara
Ÿproses menggambar dan mencorak yang dilakukan menggosokkan pensel di atas permukaan yang
dengan cara memotong permukaan plat dengan dakwat hendak dipindahkan.
Ÿproses penerapan blok ke atas permukaan rata Ÿ Sukatan Pelajaran KBSR, kegiatan gosokan
Ÿ Alat dan media cetakan boleh dikategorikan kepada tiga menjadi salah satu cadangan aktiviti yang boleh
bahagian seperti alam semulajadi, alam benda dan bahan dilaksanakan dalam bidang menggambar. Ia menjadi
terbuang salah satu cara yang kreatif untuk mempersembahkan
Ÿ Jenis cetakan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian suatu hasil kerja seni.
iaitu tahap pengenalan, pertengahan dan tahap lanjutan. Ÿdapat memperkembangkan deria lihat
Ÿ Teknik bayangan gelap, teknik bayangan putih, teknik terhadap persekitaran dan boleh menghasilkan berbagai
luar gelap dan teknik luar putih adalah diantara teknik perasaan seperti gembira, suka, minat, selesa dan
cetakan yang popular dihasilkan. sebagainya. Apabila kita mengaplikasikan aktiviti gosokan
Ÿ Teknik cetakan mono, teknik cetakan timbul, (blok kayu dalam aktiviti seni, tak secara langsung akan peka
dan lino) boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan terhadap setiap permukaan yang terdapat di persekitaran.
pembelajaran di sekolah rendah. ŸKita boleh mengetahui bahawa setiap permukaan yang
Ÿ Pemilihan dalam menggunakan teknik-teknik cetakan berjalinan boleh menghasilkan berbagai corak yang
yang sesuai perlu diambilkira terhadap tahap kecerdasan menarik. Pengajaran dan pembelajaran di kelas tidak akan
murid terlebih dahulu. menjadi bosan dan dapat menarik minat murid-murid
Ÿ Tema dan tajuk cetakan yang berbagai-bagai perlu dalam penerokaan sesuatu permukaan.
disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran di Walaupun terdapat beberapa permukaan jalinan yang
sekolah. sama antara satu sama lain tetapi apabila dihasilkan
Ÿ Aktiviti cetakan di peringkat pengenalan merujuk kepada secara gosokan akan menghasilkan corak permukaan
pendekatan cara mudah dihasilkan. yang berlainan. Biasanya permukaan yang mempunyai
Ÿ Aktiviti cetakan di peringkat pertengahan merujuk jalinan yang kasar dan rapat akan menghasilkan ton yang
kepada pendekatan penyelesaian masalah. lebih gelap berbanding permukaan yang mempunyai
Ÿ Aktiviti cetakan di tahap lanjutan merujuk kepada jalinan yang jarang dan nipis.
pendekatan open minded problem . (b) Alat dan Media
Ÿ Hasil karya boleh dinilai, dikritik dan dihargai Ÿterpulang kepada pengkarya itu sendiri. Walau
berdasarkan dari beberapa sudut iaitu sudut diskripsi, bagaimana pun diperingkat sekolah rendah, peralatan,
analisa, interpretasi dan penilaian. bahan dan jenis media adalah terhad kepada kemampuan
dan keupayaan tahap murid itu sendiri.
Ÿ Berbagai jenis pensil (jenis lembut dan keras), pensel
7 GOSOKAN berasaskan lilin dan berbagai jenis pensel warna yang
(a) Definisi Gosokan terdapat di pasaran. Pensel dan pensel warna akan
Ÿproses menggosok dan merekod corak daripada memberikan kesan yang halus. Kesan graphite
permukaan yang berjalinan pada mata pensel jenis lembut adalah paling sesuai untuk
Ÿproses penerokaan murid mula menggambar melalui dibuat gosokan tetapi cepat rosak. Apa yang perlu dibuat
deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka. ialah dengan menyembur fixer atau pemati warna pada
Ÿcara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan bahagian berjalinan atau meletakkan satu lapisan plastik
berbagai jalinan pada sesuatu permukaan. pada permukaan jalinan.
Ÿ Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di Ÿ Kapur dan pastel yang berbagai warna. Jalinan yang
antara satu sama lain, maka gosokan akan terhasil. dihasilkan tidak akan kekal lama kerana kapur dan pastel
Ÿ Hasil cetakan dibuat dengan menggosok dakwat, pensel, adalah bahan kering dan rapuh. Perlu menggunakan
kapur ke atas sekeping kertas yang diletakkan di atas penyembur pemati warna atau fixatif untuk melindungi
suatu permukaan yang berjalinan. jalinan daripada rosak.
Ÿ Satu representasi yang mengandungi salinan dibuat ŸCara menghasilkan jalinan tersebut ialah dengan
dengan meletakkan sekeping kertas di atas sesuatu meletakkan kertas nipis di
permukaan denganmenggosok menggunakan bahan
tertentu.
Sarbinipani2009 20 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
atas permukaan yang berjalinan. Gosok kapur atau pensil R Kenderaan seperti tayar kereta, tempat duduk kereta,
di atas permukaan kertas tadi dengan memberikan sedikit alas kaki, bahagian-bahagian permukaan kereta yang
tekanan pada tempat gosokan. berjalinan.
ŸTekanan yang kuat dan rapat dengan permukaan jalinan R Aksesori wanita dan lelaki seperti rantai, gelang
akan menghasilkan jalinan yang lebih gelap. Manakala tangan, jam tangan.
tekanan yang lemah dan jauh dari permukaan jalinan R Pokok seperti permukaan kulit pokok, daun-daun yang
akan menghasilkan jalinan yang kurang gelap. berjalinan, akar-akar.
Ÿ Berbagai jenis warna krayon dan krayon lilin. R Lain-lain seperti sikat, tali kasar, duit syiling,
Memberikan kesan yang tebal dan dapat memberikan permukaan jalan, kertas
kesan gosokan yang lebih nyata. Penggunaan krayon pasir, cop getah dan sebagainya.
digosok secara sisi atau dibaringkan akan menghasilkan (c) Penerokaan Pelbagai Teknik Gosokan
kesan jalinan yang lebih baik daripada menggunakan Ÿdihasilkan dengan menggosok diatas permukaan kertas
mata krayon. Gosokan di atas permukaan yang berjalinan yang terdapat bahan berjalinan di bawahnya. Sebenarnya
dengan menggunakan krayon lilin, kemudian disapukan jika diteliti dengan lebih lanjut lagi teknik-teknik gosokan
warna air di atasnya akan menghasilkan satu teknik baru boleh dipelbagaikan seperti:
dalam aktiviti gosokan yang dipanggil resis. Ÿ Gosokan satu lapis dan satu arah
Ÿ Arang semulajadi dari pembakaran kayu atau arang sahaja
pensel yang dijual di kedai menjual peralatan seni. Ÿ Gosokan beberapa lapisan di atas tempat yang sama
Gosokan yang dihasilkan dengan menggunakan arang secara berulang kali
mudah rosak apabila disentuh kerana bahannya jenis Ÿ Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang
rapuh. Semburan pemati warna yang disembur ke atas berlainan
permukaan jalinan akan menyelamatkan keadaan lukisan Ÿ Gosokan secara pusingan
atau corak daripada rosak. Ÿ Gosokan menggunakan berbagaibagai warna
Ÿ Kertas surat khabar yang belum bercetak, kertas Ÿ Gosokan monokrom
pengalas rak-rak dapur yang jenis nipis, kertas kartrij, Ÿ Gosokan potongan kertas
kertas taip dan lain-lain kertas yang bersesuaian. Rmenghasilkan gosokan yang berkualiti.
Penggunaan berbagai jenis kertas ini adalah sebagai Ÿ Gosokan menggunakan kertas putih dengan krayon
bahan untuk mencetak jalinan apabila digosok. hitam akan meninggalkan kesan yang menarik.
Contohnya: Ÿ Gosokan pada kertas yang dilipat, dikoyak atau dipotong
kertas diletakkan di atas permukaan yang berjalinan dan akan menghasilkan corak yang menarik.
digosok dengan krayon diatas permukaan kertas. Ÿ Gosokan dari berbagai jenis cop getah akan
Kawasan yang timbul adalah kawasan terkena gosokan menghasilkan jalinan yang nyata.
manakala kawasan yang tenggelam tidak terkena gosokan Ÿ Gosokan di atas kertas hitam dengan menggunakan
dan kekal pada warna kertas itu sendiri. Apabila memilih krayon warna metalik akan menjadikan jalinan yang
jenis permukaan jalinan yang hendak digosok, murid luarbiasa.
harus menggunakan kreativitinya untuk mencari dan Ÿ Bersihkan permukaan hasil gosokan dengan
meneroka berbagai jenis permukaan yang terdapat menggunakan stokin nylon untuk mendapatkan lebih
dipersekitaran mereka. Secara keseluruhannya kita boleh kilauan dan membuang lebihan warna yang tidak diingini.
melihat bahawa jalinan-jalinan yang hendak Ÿ Kreatif terhadap tekanan yang anda buat pada sesuatu
diaplikasikan pada aktiviti gosokan boleh dibahagikan permukaan jalinan. Tambahkan ton yang berkualiti
kepada 2 kategori iaitu jalinan yang terdapat di alam dengan gosokan yang tebal, lebihkan pada kawasan-
semulajadi atau ciptaan Tuhan dan jalinan buatan kawasan tertentu dan kurangkan ton pada kawasan-
manusia. Hampir semua permukaan yang tidak rata akan kawasan yang lain.
respon terhadap gosokan. Ÿ Arah gosokan samada dari arah atas, bawah, kiri dan
Ÿ Senarai di bawah adalah di antara contoh-contoh kanan yang dibuat akan menentukan hasil sesuatu
yang boleh dijadikan panduan untuk menghasilkan jalinan gosokan.
dalam aktiviti Ÿ Setiap gosokan akan menghasilkan ton yang berlainan
gosokan: terpulang kepada tekanan yang dikenakan apabila
R Permukaan pada kulit buah-buahan yang kasar seperti menggosok samada tekanan itu lemah atau kuat.
kulit buah nangka, cempedak, oren, nona, nanas. Ÿ Lekatkan bahan berjalinan di atas permukaan dahulu
R Peralatan rumah dan dapur seperti pengayak tepung, sebelum memulakan gosokan.
penapis kelapa, bakul rotan, tikar, cermin tingkap, tikar Ÿ Warnakan dengan warna air di atas kesan gosokan dari
buluh, alas meja yang bercorak, alas periuk, pasu bunga lilin. Lilin boleh dibuang dengan cara menseterika.
bercorak, ukiran hiasan dinding Ÿ Buat blok lilin sendiri dengan mencairkan krayon lama
R Pakaian seperti tali pinggang, beg tangan yang dalam tin
berjalinan, topi anyaman, tapak kasut atau selipar Ÿ Untuk mendapatkan kekemasan semasa mewarna, letak
sekeping kadbod di sekeliling tempat yang hendak
Sarbinipani2009 21 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
digosok supaya lebihan warna yang tidak diingini tidak Ÿ Benarkan murid meluahkan perasaan dalam hasil kerja
kelihatan dalam hasil kerja. mereka dengan mengambil kira
Ÿ Dalam proses penilaian dan kekemasan, hasil gosokan 1. perasaan yakin dalam mengawal bahan
hendaklah di potong dengan kemas di sekeliling corak 2. penggunaan berbagai jenis media tidak terhad kepada
tersebut lalu dibingkaikan pada mounting board. satu jenis media sahaja
Pemilihan warna mounting board perlulah 3. pemahaman jelas tentang alam yang terdapat di
disesuaikan dengan warna corak pada hasil gosokan. persekitaran mereka
APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK 4. kepuasan dalam menghasilkan kerja-kerja seni yang
R tema atau subjek yang hendak dilukis akan ditentukan datang dari naluri dalaman secara kreatif.
terlebih dahulu oleh guru. Tujuannya adalah untuk Ÿ Galakkan murid menggunakan peralatan seni dalam
memberi kawalan dan disiplin dalam proses pengajaran aktiviti pembelajaran harian mereka dalam subjek lain.
yang dilaksanakan. Beri mereka peluang meluahkan perasaan hati dan
RTujuannya supaya murid-murid boleh berbincang keikhlasan hati dalam kerja-kerja yang mereka lakukan.
bersama rakan mereka tentang topik yang diberi. Dengan Ÿ Fahami bahawa murid-murid mencipta secara emosional
cara ini akan dapat melancarkan perjalanan pengajaran dan intelektual. Cara mereka mengilustrasikan perasaan
dan pembelajaran dalam kelas tersebut. dalaman mereka. Hargai apa yang mereka lakukkan
Tema atau subjek yang boleh dicadangkan ialah seperti bukannya kritikan secara negatif.
figura, haiwan, corak, Ÿ Murid-murid juga perlukan privacy dalam menghasilkan
pemandangan, alam benda, gabungan dua atau lebih hasil kerja mereka.
kegiatan (kolaj & gosokan). Ÿ Hargai hasil kerja mereka secara adil dan mengambil
GOSOKAN POTONGAN KERTAS tahu tentang semua murid bukan sebahagiannya.
Lihat hasil kerja gosokan dari potongan kertas yang Ÿ Beri peluang meneroka produk-produk seni dengan lebih
dijalankan secara turutan: dekat lagi. Beri mereka peluang menjalani sesi apresiasi
1. Alatan yang perlu disediakan ialah seni secara berterusan berpandukan penilaian mereka.
gunting, krayon, kertas lukisan, kertas binaan, gam simen. Ÿ Kaitkan arahan-arahan seni dengan pengalaman murid-
2. Potong bentuk yang dikehendaki daripada kertas murid di luar studio.
binaan/tebal. Ÿ Galakkan murid menunjukkan dan menerangkan kerja
3. Susun bentuk-bentuk di atas permukaan kertas hingga mereka kepada murid lain supaya dapat mencipta
menjadi satu objek/imej. suasana minat secara bersama.
4. Lekatkan bentuk-bentuk tadi dengan gam. Ÿ Beri pendedahan cara menjaga dan membersihkan
5. Letakkan kertas lain di atas imej tersebut bengkel seni dan diri sendiri. Cara begini dapat
6. Gosok krayon di atas permukaan kertas menggunakan memberikan kesedaran terhadap nilai-nilai murni pada diri
gosokan secara tindanan masing-masing.
7. Hasilnya jalinan dari gosokan akan terhasil. Ÿ Galakkan kreativiti dan pemikiran secara individu dan
Rjalinan dihasilkan dari teknik gosokan berkumpulan selalu.
1. Buat lakaran pemandangan yang dikehendaki dengan Ÿ Galakkan murid menerapkan asas-asas senireka dalam
pensel di atas kertas lukisan jenis nipis. hasil kerja mereka dan memberikan tumpuan terhadap
2. Letakkan kertas lukisan di atas permukaan berjalinan konsep seni secara moden dan terkini.
dan gosok dengan krayon di atas permukaan kertas Ÿ Tunjukkan satu korelasi dan perhubungan dalam kerja-
lukisan tersebut. Jalinan tersebut akan menghasilkan kerja seni dengan lain-lain bidang. Jadikan seni sebagai
corak pemandangan yang cantik. sebahagian daripada proses pencetusan idea dalam
3. Letakkan kertas tersebut pada permukaan jalinan yang memulakan segala aktiviti harian mereka.
lain pula. Kelihatan tiga jenis pokok mempunyai jalinan Ÿ Jujur terhadap diri sendiri. Akui bahawa hasil atau
yang berlainan. projek seni yang memuaskan boleh wujud secara tak
4. Jalinan boleh diulang atau ditindih dengan langsung atau hasil daripada disiplindisiplin khas yang
menggunakan permukaan jalinan yang sama atau dilalui oleh murid-murid.
permukaan jalinan yang lain. Ÿ Benarkan murid meningkatkan diri mengikut
5. Kesan yang menarik akan kelihatan apabila kemampuan mereka.
menggunakan krayon pelbagai warna. Ÿ Peruntukkan masa mengikuti kompleksiti aktiviti.
PERSEMBAHAN HASIL KARYA Ÿ Guna semua kemudahan visual yang terdapat secara
ŸKomen dan kritikan seni secara positif dan negatif juga maximum untuk melihat hasil yang efektif.
disentuh. Ÿ Galakkan gambaran idea selalu dalam aktiviti personal
Ÿ Berkomunikasi harian mereka.
terhadap sesuatu hasil kerja secara sistematik dari aspek Ÿ Hulurkan bantuan kepada murid yang lemah untuk
diskripsi, analisa, interpretasi dan penilaian. meneruskan aktiviti sebagai motivasi supaya mereka juga
CADANGAN POSITIF DALAM PENGAJARAN DAN boleh hasilkan seperti murid lain.
PEMBELAJARAN SENI
Sarbinipani2009 22 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Ÿ Rawat setiap murid secara berasingan dengan ada sensitiviti dan originaliti dalam menghasilkan kerja
mengambilkira sikap dan keupayaan mereka. Cuba yang kreatif.
memahami masalah mereka lebih daripada Ÿ Jangan harapkan hasil kerja yang sama dan baik pada
memberikan komen-komen yang negatif tentang hasil semua murid.
kerja mereka. Ÿ Elakkan dari memberikan bantuan pada hasil kerja
Ÿ Biarkan mereka hasilkan sendiri kerja-kerja seni dan beri murid. Beri arahan yang jelas dengan menggunakan idea
mereka kepuasan dalam penggunaan alat dan media sendiri.
secara terkawal. Ÿ Jangan sekat kebebasan mereka berkomunikasi dan
Ÿ Galakkan pembelajaran secara tidak formal dalam kelas bergerak semasa aktiviti dijalankan. Guru hanya memberi
supaya dapat memberi keselesaan dalam menjalani pantauan dan kawalan jika perlu.
aktiviti seni. Eksplorasi diri, elakkan RUMUSAN GOSOKAN
tekanan dan saling bertukar idea yang membina. Ÿproses pemindahan reka bentuk atau corak dari
Ÿ Gunakan kritikan secara konstruktif daripada sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara
menyatakan bahasa yang negatif. menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan.
CADANGAN NEGATIF DALAM PENGAJARAN DAN Ÿdapat memperkembangkan deria lihat terhadap alam
PEMBELAJARAN SENI sekitar, meluahkan bebagai perasaan dan menghasilkan
Ÿ Elakkan dari memberikan idea kepada murid secara berbagai jalinan.
seratus peratus. Galakkan murid mencipta idea sendiri. ŸAlatan dan bahan yang digunakan dalam aktiviti
Ÿ Kritikan hasil kerja seni murid sehingga memalukan membuat gosokan boleh dikategorikan kepada dua
murid perlu dielakkan. Galakkan murid membuat refleksi bahagian iaitu
kepada pengalaman persekitaran mereka dan reaksi Ralatan dari alam semulajadi dan
murid terhadap situasi harian. Ralatan dari benda buatan manusia.
Ÿ Jangan risau tentang objek yang dilukis atau teknik yang Ÿ Penggunaan pensil dan pensil warna akan memberikan
digunakan tidak betul. Murid akan meminta bantuan kesan jalinan yang halus
sehingga pada satu tahap di mana mereka perlu membuat Ÿ Jalinan yang dihasilkan daripada kapur dan pastel
perubahan pada hasil kerja mereka. adalah bahan rapuh dan tidak kekal lama.
Ÿ Elakkan dari mematahkan semangat murid yang Ÿ Krayon memberikan kesan tebal dan nyata apabila
bersungguh-sungguh dalam menyiapkan hasil kerja diaplikasikan ke atas jalinan.
mereka walaupun kerja mereka tidak memuaskan. Ÿ Penggunaan arang dalam aktiviti gosokan akan
Ÿ Jika menggunakan hasil kerja murid sebagai contoh menghasilkan jalinan yang mudah rosak.
dalam aktiviti apresiasi seni, elakkan memberikan pujian Ÿ Hasil jalinan dari aktiviti gosokan boleh disimpan dengan
yang melambung dan mencari kesalahan. baik apabila menggunakan semburan pemati warna ke
Ÿ Jangan hadkan teknik yang diguna, beri mereka atas jalinan tersebut.
kebebasan. Ÿ Teknik gosokan yang pelbagai akan menghasilkan kesan
Ÿ Jangan hampakan murid tentang tema atau subjek yang jalinan yang menarik
dilukis di luar bidang kemampuan mereka. Ÿ Penentuan tema sebelum pengajaran dan pembelajaran
Ÿ Jangan pisahkan murid dengan rakan lain, galakkan amat penting untuk menghasilkan kerja yang baik.
murid berkomunikasi dan berkongsi idea. Beri kebebasan Ÿ Gabungan beberapa kegiatan menggambar adalah satu
cara berkomunikasi, ekspresi diri, meluahkah perasaan hasil kerja yang unik.
dan membuat refleksi seni dengan cara berdisiplin
dan terpimpin.
Ÿ Elakkan dari proses peniruan hasil kerja orang lain. 8.RESIS
Galakkan mereka menghasilkan kerja sendiri. (a) Definisi Resis
Ÿ Elakkan dari menghasilkan ilustrasi yang bersifat negatif, Ÿsatu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna
tidak imaginatif, menggambar dengan cara lama dan asyik basah dan contengan lilin.
meminta bantuan orang lain. Ÿ Lilin digunakan untuk menutup kawasan permukaan
Ÿ Jangan kumpulkan murid-murid yang bermasalah dan kertas atau kain.
murid-murid yang berbakat dalam acuan yang sama. Ÿ buku Glosari Seni Lukis, resis didefinisikan sebagai suatu
Tubuhkan satu aktiviti khas bagi muridmurid tersebut. kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke
Ÿ Tidak digalakkan memberikan kritikan negatif yang permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian
keterlaluan apabila respon terhadap hasi kerja murid. bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan.
Ÿ Jangan harapkan sepenuhnya murid dapat Ÿaktiviti menggambar yang dihasilkan dengan cara
menghasilkan secara sempurna, tepat, jelas bersifat menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas
akademik dalam hasil kerja seni. permukaan kertas yang disapu lilin.
Ÿ Elakkan penggunaan alatan dan teknik sedia ada seperti Ÿ Lilin digunakan oleh pelukis sebagai penghadang untuk
mengadakan buku mewarna untuk murid-murid. Tidak melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan
daripada terkena warna baru.
Sarbinipani2009 23 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Ÿteknik menggunakan lilin, krayon lilin bertindak sebagai Alat dan bahan: krayon lilin, kertas lukisan, berus, warna
alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas air, bekas air
dan diwarnakan permukaannya. Cara-cara:
Ÿ Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang 1. Lukis atau lakar satu gambar situasi harian dengan
diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam menggunakan lilin biasa. Elakkan dari menutupi kesemua
keadaan warna asal bahagian kertas lukisan tersebut dengan lilin.
Ÿ Resis boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan 2. Tutup semua permukaan kertas dengan warna air.
tindihantindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat Warna air akan menyerap pada permukaan yang tidak
warna terang ke peringkat warna gelap. berwarna dan bahagian yang dilukis atau dilakar dengan
(b) Alat dan Media krayon akan diresiskan.
Teknik resis dalam proses menggambar adalah satu 3. Adalah lebih baik jika menggunakan lilin dari warna-
kegiatan yang sangat warna lembut atau lilin putih, warna air yang gelap
Ÿmeneroka dengan lebih jauh lagi alatan digunakan untuk mendapatkan kesan
dan bahan yang digunakan dalam proses menggambar. kontra. Cara ini akan kelihatan lebih menarik.
Ÿ menghasilkan garisan dan lakaran sudah selalu 4. Teknik ini juga boleh dijalankan dengan menggunakan
digunakan. warna poster dan dakwat basah.
Ÿresis dianggap sebagai satu hasil kerja yang lain dari CONTOH 2
kebiasaannya. Dengan cara ini aktiviti pengajaran dan Jenis resis: Resis dari kertas lilin
pembelajaran yang Tema/tajuk: Pemandangan di kota
Ÿmembosankan murid-murid kerana mereka amat Alat dan bahan: kertas lilin atau kertas stensil lilin, kertas
sukakan kelainan dan pembaharuan dalam hasil kerja lukisan, pensel, warna
mereka. air, berus, bekas air.
Ÿ Berbagai jeni bahan yang berasaskan lilin seperti lilin Cara-cara:
biasa, lilin paraffin, krayon lilin 1. Letakkan kertas lilin di atas kertas lukisan.
Ÿ Berbagai jenis kertas seperti kertas lukisan, kertas tebal, 2. Lukis secara kuat dengan memberikan tekanan pada
kertas kadbod, kertas manila kad permukaan kertas lilin tersebut menggunakan pensel atau
Ÿ Berbagai jenis kain putih seperti kain cotton poplin, hujung kayu. Tekanan kuat pada kertas lilin ketika melukis
cotton cambrich, rayon/fuji, cotton lawn kima, akan memindahkan lilin di atas kertas lukisan Mtersebut.
Ÿ Berbagai jenis pensel untuk membuat lakaran, kapur 3. Alihkan kertas lilin tersebut dan warnakan permukaan
tulis, bekas air, pemadam lakaran yang terdapat di atas kertas lukisan dengan
Ÿ Berbagai jenis warna seperti warna air, warna poster, menggunakan warna-warna lembut. Kesan garisan lilin
warna tempera, cat rumah, yang terdapat pada permukaan kertas lukisan tersebut
Ÿ Berbagai jenis dakwat basah yang berbagai warna. akan timbul dalam keadaan warna putih dan lutsinar.
(c) Teknik 4. Melukis dengan menggunakan lilin paraffin atau lilin
Ÿ TENTUKAN tajuk biasa akan menghasilkan kesan yang sama juga.
yang hendak dijalankan pada minggu tersebut. Kemudian CONTOH 3
Ÿkegiatan apakah yang hendak dijalankan dalam bidang Jenis resis: Resis dari warna tempera
menggambar. Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya
Ÿmencadangkan alat, media Alat dan bahan: warna tempera, berus, kertas lukisan,
dan teknik apakah yang hendak digunakan dalam proses Higgins India ink.
pengajaran dan Cara-cara:
Ÿteknik resis yang boleh dijalankan kepada murid-murid: 1. Warnakan sebahagian kawasan kertas lukisan dengan
R Krayon resis dengan warna air warna tempera untuk membuat corak. Dengan kata lain
R Krayon resis dengan warna poster tinggalkan sebahagian besar kertas tidak berwarna untuk
R Krayon resis dengan warna tempera membenarkan dakwat diserap ke bahagian tersebut.
R Krayon resis dengan dakwat basah Warna perlulah pekat dan tebal.
R Krayon resis 2. Apabila warna kering, cat semua bahagian permukaan
R Kertas lilin resis kertas tadi dengan dakwat basah.
R Resis dengan kain 3. Apabila dakwat kering, pegang kertas lukisan tersebut
R Krayon resis batik dan lalukan permukaan kertas dengan air paip yang
R Resis dari warna air dan perekat getah (campuran) mengalir sehingga dakwat
R Resis dari warna air dan lilin biasa tersebut tanggal. Jika susah untuk ditanggalkan, guna
R Resis dari kapur dan lilin (cara positif) jari. Berhati-hati semasa menghakiskan dakwat daripada
R Resis dari kapur dan lilin (cara negatif) kertas lukisan tersebut. Terlalu banyak basuhan akan
menyebabkan warna dan dakwat hilang. Lebihan warna
APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK yang hilang boleh digantikan dengan warna air dan
Tema/tajuk: Situasi harian dakwat
Sarbinipani2009 24 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
4. Jika warna hendak dikekalkan ia mesti di warna pada 2. Bahagian dalam disapu dahulu dengan satu lapisan
bahagian kertas bukan pada bahagian berwarna yang kapur putih kemudian
terdapat pada kertas tersebut. disapu satu lapisan krayon lilin yang berwarna.
3. Perlu diingatkan bahawa kedua-dua bahan iaitu kapur
CONTOH 4 dan krayon lilin
Jenis resis: Krayon resis batik disapu tebal sehingga menutupi kawasan kertas kartridge
Tema/tajuk: Corak alam semulajadi tersebut.
Alat dan bahan: Krayon, kertas manila, pensel, warna air, 4. Kertas kartridge dilipat dan lukisan dipindahkan keatas
berus, kertas tisu permukaan luar
Cara-cara: lipatan.
1. Hasilkan satu lakaran dengan pensel di atas kertas 5. Hasilnya lilin dialihkan dari permukaan dan melekat
manila atau pada lipat kertas
pembungkus kertas makanan yang tebal. bersebelahan.
2. Guna garisan pensel sebagai panduan, lukis garisan
dan bentuk dengan
krayon membenarkan kawasan kertas masih kelihatan.
3. Rendam kertas dalam air dan renyuk menjadi bola.
4. Luruskan kertas manila semula, ratakan dan buang CONTOH 7
lebihan air yang Jenis resis: Resis dengan kain
terdapat pada kertas manila dengan menggunakan tisu. Tema/ tajuk: flora
5. Warna keseluruhan permukaan dengan warna air atau Alat dan bahan: kain putih, lilin, warna batik, serbuk soda,
warna tempera. sodium silikat, canting ikut saiz kesukaan, berus lembut
Warna akan diserap oleh bahagian kertas yang tidak pelbagai saiz, pemidang kayu untuk menegangkan kain.
berwarna dan diresis Cara-cara:
oleh krayon lilin menjadikan seolah-olah seperti jaring 1. Kain putih diregangkan pada
sarang labah-labah pemidang dengan menggunakanstapler untuk
atau corak batik. menegangkan danmeluruskan kain.
6. Lihat contoh berikut. 2. Buat lakaran corak dengan pensel
CONTOH 5 pada permukaan kain tersebut.
Jenis resis: Resis dari perekat getah dan warna air 3. Panaskan lilin dalam periuk dengan
(campuran) api yang perlahan.
Tema/tajuk: Alam benda (rumah saya) 4. Guna pen canting untuk menceduk lilin cair dan alirkan
Alat dan bahan: warna air, kertas, perekat getah, berus, pada corak.
pemadam. 5. Gunakan berus lembut untuk mewarna corak yang
Cara-cara: dilukis tadi.
1. Lukis atau buat lakaran ke atas kertas dengan perekat 6. Setelah kering keluarkan dari pemidang dan rendam
getah. dalam sodium silikat untuk mematikan warna.
2. Guna berus untuk membuat lakaran atau dengan jari. 7. Rebus dalam air panas yang diletak soda ash untuk
3. Biarkan perekat getah itu kering. menanggal kesan lilin.
4. Warnakan di atas lakaran yang dibuat dari perekat 8. Jemur kain di bawah sinar matahari
getah dengan warna air.
5. Beberapa jenis warna boleh disapu di atas permukaan Ÿ cara membangunkan kemahiran sendiri dan yakin dalam
kertas lukisan. membuat kritikan seni iaitu secara pendekatan induktif,
Perekat getah akan meresiskan warna tersebut. pendekatan deduktif, pendekatan empati dan pendekatan
6. Biarkan permukaan yang diwarnakan itu kering. interaktif digariskan seperti berikut:
7. Bersihkan permukaan perekat getah dengan pemadam. (a) Pendekatan Induktif
8. Perekat getah boleh diaplikasikan beberapa kali ke atas satu proses membuat kritikan seni dan menilai hasil kerja
permukaan kertas lukisan yang telah diwarnakan tetapi seni di peringkat awalan. Pendekatan induktif banyak
pastikan warna tersebut kering mengumpul fakta-fakta tentang visual yang terdapat
dahulu. dalam sesuatu hasil kerja seni. Murid dapat mengumpul
CONTOH 6 satu inventori terhadap hasil kerja, dapat menyatakan
Jenis resis: Resis dari kapur dan lilin (cara positif dan perhubungan di antara elemen-elemen visual dan yakin
negatif) telah dapat menginterpretasi kerja-kerja seni tersebut.
Tema/tajuk: Haiwan kegemaran saya Murid juga boleh membuat rumusan terhadap luahan
Alat dan bahan: kertas kartridge, kapur putih, krayon lilin perasaan dari apa yang mereka telah lihat. Dalam
Cara-cara: pendekatan induktif ini, murid dielakkan dari membuat
1. Lipat kertas kartridge menjadi dua bahagian.
Sarbinipani2009 25 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
reaksi emosi atau penilaian yang bersifat pra matang. Ÿ Lihat dan nyatakan perasaan hati yang sebenar dan
Prosedur pendekatan induktif adalah seperti berikut: jangan keterlaluan dalam menyatakan perasaan hati.
1. Penerangan tentang ciri asas hasil kerja: Ÿ Guna analogi dan metafora untuk mengaitkan apa yang
Ÿ Bahagian elementary: seperti merah, kuning, tiga segi, dilihat terhadap perasaan anda. Dapatkan mood dan
gelap, terang, perasaan terhadap kerja tersebut.
Ÿ Bahagian kompleks: corak yang terdapat pada sawah Ÿ Guna pengalaman sendiri dan pengetahuan sendiri. Buat
padi, deretan pokok perbandingan apa yang dilihat dan nyatakan perasaan
2. Penerangan tentang perhubungan antara bahagian- sendiri, tempat yang anda telah pergi dan pengalaman
bahagian lain: dari menghasilkan kerja sendiri.
Ÿ Kawasan elementary: kawasan ini lebih terang daripada Ÿ Perkukuhkan diri dan keadaan dan jangan takut untuk
kawasan di belakang menilai sesuatu hasil kerja seni.
Ÿ Kawasan kompleks: Bahagian kanan lebih kasar Ÿ Penglibatan secara fizikal dan imaginasi seolah-olah kita
daripada kawasan kiri berada dalam suasana tersebut. Gunakan body language
3. Penerangan beberapa kawasan dan kualiti keseluruhan: untuk menyatakan perasaan anda.
Ÿ Aspek bukan manusia: Satah-satah diulang-ulang Ÿ Buat penilaian hasil kerja jika anda mahu.
Ÿ Aspek manusia: gembira, suka, marah, sedih (d) Pendekatan Interaktif
4. Interpretasi aspek-aspek yang berkaitan dengan Ÿsatu pendekatan melihat sesuatu hasil kerja melalui
pengalaman perbincangan dan perbahasan, perjanjian berkumpulan
Ÿ Apa yang dipotretkan: bot, kuda, kereta, tentang makna-makna hasil kerja tersebut. Perbincangan
Ÿ Apa yang dicadangkan: tulang-tulang seperti dinosaur, berdasarkan
garisangarisan seperti daun. langkah yang sama seperti pendekatan induktif, iaitu
5. Interpretasi dan rumusan idea, tema, kualiti untuk mengumpul formulasi satu hipotesis tentang makna hasil
mencirikan sesuatu makna ekspresif untuk memberi kerja tersebut. Kumpulan akan menjalankan kajian lanjut
sokongan terhadap sesuatu penilaian. tentang hasil kerja tersebut. Walaupun pendekatan ini
6. Menilai kerja dengan menyusun ceritera dan bukti-bukti bersifat analitikal, pandangan setiap orang boleh
untuk sokongan penilaian. meningkatkan pemahaman seseorang tentang sesuatu
(b) Pendekatan Deduktif hasil kerja. Prosedur pendekatan ini digariskan seperti
Ÿmelibatkan pemilihan criteria tertentu untuk menilai berikut:
kerjakerja seni, memeriksa kerja seni yang dilihat melalui 1. Memilih seorang moderator dan menyatakan tugas-
fakta-fakta visual. Pendekatan ini juga akan dapat tugas
menentukan kerja-kerja seni itu memuaskan atau tidak 2. Galakkan seberapa ramai ahli dalam proses penerangan
mengikut standard. Walau pun pendekatan hasil kerja seni. Guna garis panduan induktif untuk
deduktif ini bersifat tidak natural dan terhad, pendekatan membimbing memberi penerangan.
ini boleh menggalakkan penglibatan murid terhadap 3. Apabila ahli kehabisan penerangan untuk dijelaskan
sesuatu hasil kerja seni wujud andaian dan hipotesis
Ÿ dikatakan mengambil format perdebatan dalam 4. Beralih kepada perbincangan secara berkumpulan,
menilai hasil kerja dan ia dianggap sesuatu yang menarik membuat hipotesis sehingga satu atau dua interpretasi
dan mencabar. Prosedur asas digariskan seperti berikut: wujud untuk menerangkan makna hasil kerja tersebut.
1. Memilih dan menentukan criteria apa yang hendak Apa yang ingin kita lihat setelah melalui pendekatan-
diguna. pendekatan seperti yang telah dinyatakan terdahulu
2. Memeriksa sesuatu hasil kerja untuk mengenalpasti sekurang-kurangnya dapat memberikan panduan kepada
bukti-bukti tertentu yang dapat memenuhi atau tidak guru untuk melihat perkembangan kemahiran dalam
dapat memenuhi kriteria. membuat penilaian secara kritikal.
3. Menentukan tahap dimana kriteria itu telah dipenuhi. RUMUSAN RESIS
(c) Pendekatan Empati (Empathy) Ÿaktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan
Ÿberasa empati terhadap sesuatu hasil kerja seni, kita warna-warna basah dan contengan lilin.
telah meluahkan perasaan dan kapasiti terhadapnya Ÿ Lilin yang digunakan dalam aktiviti resis menjadi
seolah ianya hidup dan cergas. Kita boleh melihat garisan pelindung kepada warna asal atau terdahulu yang
seolah-olah bergerak, aktif dan mempunyai ritma. Kita terdapat pada permukaan kertas.
juga melihat seolah-olah pokok melambai-lambai, Ÿ Lilin dalam aktiviti resis bertindak sebagai alat untuk
kesunyian. Analogi ini membantu kita mengalami seni menghasilkan garisan di atas permukaan kertas
membuat penilaian seperti lukisan itu buruk atau lukisan Ÿ Teknik tindihan lilin keatas lilin yang lain boleh
itu cantik. Apabila kita memeriksa hasil kerja seni, dijalankan dalam aktiviti resis
beberapa teknik seperti berikut dapat membantu untuk Ÿ Teknik resis membolehkan murid meneroka dengan
meningkatkan empati dan turut serta seseorang dalam lebih jauh lagi tentang alatan dan bahan dalam kegiatan
menjalani kritikan seni: menggambar

Sarbinipani2009 26 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Ÿ Teknik resis adalah satu hasil kerja yang unik kerana ia Di antara alatan yang boleh digunakan untuk
menggunakan lilin sebagai menggantikan alatan biasa menghasilkan percikan ialah seperti berikut:
yang digunakan. Ÿ Berbagai jenis berus lukisan yang berbagai saiz dan
Ÿ Gabungan warna-warna air dan lilin digunakan dalam bentuk
proses menghasilkan resis. Ÿ Berbagai jenis berus gigi dari permukaan rata hingga
Ÿ Warna tempera bertindak sebagai lilin dalam aktiviti permukaan beralun
menghasilkan resis Ÿ Berbagai jenis berus cat dari permukaan lembut ke
Ÿ Resis dari kertas lilin ialah satu perpindahan lilin yang permukaan keras
terdapat kertas tersebut ke permukaan kertas dengan Ÿ Penggelek cetakan yang berbagai saiz
menggunakan teknik tekanan garisan. Ÿ Berbagai jenis warna air seperti warna air, warna poster,
Ÿ Teknik renyukan digunakan dalam proses aktiviti resis warna tempera, warna minyak, cat dinding, warna plaka /
batik kertas mural, dakwat
Ÿ Perekat getah bertindak sebagai lilin dalam aktiviti resis Ÿ Kertas yang berbagai jenis seperti kertas lukisan, kertas
Ÿ Resis secara positif dan negatif menggunakan kapur taip, kadbod, manila kad, kertas stensil
putih dan lilin dalam proses menghasilkan resis Ÿ Warna semburan, pistol semburan
Ÿ Resis dengan menggunakan kain menggunakan canting Ÿ Pisau, pita pelekat, kain buruk, surat khabar.
untuk membuat garisan lilin pada corak batik. Ÿ Berbagai jenis tumbuh-tumbuhan kering, corak figura,
Ÿ Sodium silikat digunakan dalam resis batik kain untuk bentuk-bentuk dari alam benda boleh digunakan untuk
mengekalkan warna yang terdapat pada kain tersebut. menghasilkan corak dalam aktiviti percikan.
Ÿ Rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk (c) Teknik
membuang lilin yang terdapat pada permukaan kain Ÿdisesuaikan dengan peringkat umur murid
tersebut. dan keupayaannya. Berbagai jenis teknik boleh
Ÿ Terdapat empat cara pendekatan dalam membuat dicadangkan untuk diguna
kritikan seni iaitu pakai semasa menjalani aktiviti percikan ini, di antaranya
pendekatan induktif, deduktif, empati dan interaktif. ialah:
9 PERCIKAN Ÿ Sebelum memulakan aktiviti percikan, warna latar pada
permukaan kertas perlu ditentukan dahulu samada
(a) Definisi Percikan menggunakan warna asli kertas tersebut atau diwarnakan
Ÿ satu aktiviti menggambar dalam kerja-kerja seni.
terlebih dahulu. Jika hendak menggunakan warna, warna-
Ÿ satu teknik hiasan catan dengan mendetik, mengetuk warna yang sesuai diaplikasikan pada permukaan kertas
atau menjentik bahagian bulu berus yang akan ialah seperti warna air, warna poster, warna minyak,
menghasilkan kesan a speckled granite warna tempera, warna batik, warna akrilik boleh
Ÿ style finish yang akan kelihatan lebih moden daripada digunakan. Apabila warna latar kering barulah dimulakan
kesan warna yang lain. aktiviti percikan.
Ÿ Percik-percik halus warna disembur ke serata tempat Ÿ Teknik kedua ialah dengan menggunakan berus cat
untuk menghasilkan kesan antik. dinding rumah yang terpakai. Bahagian hujung berus
Ÿ teknik corakan warna dihasilkan dengan tepukan atau yang keras dicecah warna, kemudian buang lebihan warna
jentikan menggunakan berus lukisan yang mengandungi yang terdapat pada berus tersebut dengan menyapu pada
warna ke atas permukaan yang rata tepi tin. Berus diketuk kuat di bahagian tepi tin cat.
Ÿ kegiatan menyembur bahan cair di atas permukaan. Ketukan yang kuat akan menyebabkan titikan cat terbang
Ÿ buku Glosari Seni Lukis percikan didefinisikan sebagai di permukaan kertas.
corak-corak tompok dan titik pada lukisan cat. ŸIni bermakna saiz percikan yang dihasilkan dengan satu
Ÿ kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula percikan ialah ketukan akan menghasilkan saiz percikan lebih kurang
titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana sini sama.
setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Ÿ Cara percikan dijalankan dengan menggunakan berbagai
Ÿ Makna kedua ialah menghambur ke sana sini, memantul jenis warna boleh juga dihasilkan. Ianya boleh dijalankan
berselerak ke sana sini. beberapa kali dengan warna yang berlainan ke atas
Ÿ Makna ke tiga ialah sesuatu yang memercik, kawasan percikan yang sama. Hasil percikan ini akan
menyebabkan berpercikan, merenjisi. menampakkan titik halus yang berbagai saiz dan berbagai
Ÿ percikan adalah satu teknik mengaplikasikan sedikit warna.
curahan atau titikan warna ke atas permukaan yang Ÿ Teknik menggunakan pistol semburan atau spray can
dipilih. Percikan seolah-olah memberi kesan seperti berwarna boleh menghasilkan percikan yang halus dan
permukaan batu atau marble.. Cat emulsi paling senang seragam. Cara ini dikatakan lebih cepat menghasilkan
dimulakan kerana cepat kering dan tidak rosak di antara percikan daripada cara menggunakan berus. Dengan
satu sama lain. Berbagai jenis berus boleh digunakan menggunakan tekanan udara yang
untuk menghasilkan percikan. rendah, kesan percikan akan terjadi.
(b) Alat, Media dan Teknik
Sarbinipani2009 27 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan lightfast kerana kebanyakkan dakwat berwarna akan
menggunakan Roller atau berus penggelek. Apa yang cepat kabur. Penggunaan dakwat ke atas sesuatu
perlu dilakukan ialah dengan mencelup berus penggelek permukaan biasanya bersifat kekal dan susah
ke dalam tin cat. Pastikan penggelek dipenuhi dengan cat, untuk dipadam.
kemudian gelek pada satu permukaan lain seperti kertas Ÿ Apabila telah membuat eksperimen dengan teknik-teknik
dilekatkan pada dinding. Gelek secara cepat dan laju. tersebut baru mulakan aktiviti percikan secara kreatif.
Cara ini akan menyebabkan lebihan warna akan Cuba percik dengan menggunakan berbagai jenis warna,
terpelanting keluar daripada berus penggelek dan akan atau mencampurkan percikan dengan faux finishing
menghasilkan percikan pada permukaan berdekatan. techniques . Lain cara ialah dengan menggunakan pita
Ÿ Penggunaan warna yang pekat atau cair akan pelekat untuk menutup permukaan kertas yang tidak
menghasilkan percikan yang berlainan saiz dan bentuk. hendak dikenakan warna untuk menghasilkan corak.
Terpulanglah kepada kreativiti seseorang bagaimana APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK
hendak menghasilkannya. CONTOH 1
Ÿ Selain dari menggunakan berus, berus penggelek atau Tema: tumbuh-tumbuhan atau menghasilkan corak
pistol semburan percikan boleh juga dilakukan dengan Alat dan Media: warna tempera atau dakwat berwarna,
mengetuk berus yang mempunyai warna pada bahagian kertas lukisan, kepingan
pemegang kayu berus yang kecil skrin cermin, Âspray canÊ, berus keras seperti berus
lain. terpakai yang lama atau
Ÿ Cara lain untuk menghasilkan percikan ialah dengan berus gigi, pita pelekat, kertas surat khabar atau kertas
menggosokkan pisau kecil atau hujung jari pada berus bungkusan.
lukisan yang telah dicelup warna. Dengan menggunakan Cara mengaplikasikannya:
teknik ini akan dapat corak yang serata. Guna kedua-dua 1. Guna pita pelekat untuk melekatkan kertas lukisan di
teknik untuk menghasilkan pada satu permukaan yang bahagian tengah
sama. kertas surat khabar.
Ÿ Penggunaan berus gigi yang berbagai saiz juga boleh 2. Berhati-hati semasa meletakkan warna pada berus.
menghasilkan percikan. Celup berus gigi di dalam warna Warna yang terlalu
dan lalukan pada besi halus atau kayu halus. banyak akan merosakkan proses atau kesan percikan.
Percikan dengan menggunakan jari juga boleh 3. Pegang skrin di atas kertas dan gosok berus (pergi dan
dilakukan. Caranya ialah dengan mencelup kelima-lima balik) beberapa kali dengan menggunakan berus atau
jari pada warna dan menghayunkan jari lalu direnjis pada sembur dengan warna semburan. Jika susah untuk
permukaan kertas lukisan. Percikan akan terjadi secara mendapatkan skrin cermin, gunakan kayu untuk
tidak langsung. Percikan cara ini akan menghasilkan menggosok permukaan berus. Gosokan tersebut akan
percikan yang tidak sekata berbanding semburan. menghasilkan percikan pada permukaan kertas lukisan.
Ÿ Jika percikan dilakukan dengan menggunakan warna 4. Jika menggunakan cat semburan pastikan pintu dan
minyak, cuba menghasilkan percikan dengan tingkap ruang bengkel di buka untuk memberi laluan
mengaplikasikan warna minyak pada permukaan kayu lebihan percikan keluar.
atau kanvas. Semasa warna minyak masih basah 5. Eksperimen di atas kertas lain dahulu adalah amat
percikkan turpentine atau ÂtinnerÊ dengan menggunakan digalakkan.
berus. Proses ini agak rumit dilakukan dan dicadangkan 6. Untuk menampakkan kesan yang menarik selepas
secara berdua. Seorang menghasilkan warna di atas menghasilkan percikan pertama, tampal berbagai corak
permukaan dan seorang membuat percikan ke atas warna tumbuh-tumbuhan sebenar di atas permukaan kertas
basah tersebut. lukisan tersebut.
Ÿ Satu lagi cara menghasilkan percikan ialah dengan 7. Hasilkan percikan sekali lagi ke atas kertas lukisan
menggunakan seranting dedaun dari jenis halus dan nipis tersebut dengan menggunakan warna yang lain pula.
seperti daun pine. Celupkan satu ranting dedaun tersebut Alihkan tumbuh-tumbuhan tersebut
dalam warna basah dan renjis atau percikkan pada dan buat percikan kali ke tiga pula. Hasilnya sungguh
permukaan kertas. Cara ini akan menghasilkan percikan memuaskan. Sila
yang cepat. lihat contoh di Rajah 9.3 berikut:
Ÿ Ingat bahawa sebelum memulakan aktiviti percikan alas CONTOH 2
dengan menggunakan surat khabar disekeliling kawasan Tema: Menghasilkan corak organik
yang hendak dijalankan. Tujuannya supaya percikan tidak Alat dan Media: kertas lukisan, warna air atau warna
terkena pada kawasan yang tidak dikehendaki. poster, penyedut minuman, berus Cara
Ÿ Percikan menggunakan dakwat berwarna boleh mengaplikasikannya:
digunakan sebagai 1. Percikkan beberapa titikan warna basah ke atas
alternatif kepada warna basah. Dakwat basah mempunyai permukaan kertas dengan menggunakan berus lukisan.
kesan lutsinar, kilauan dan senang digunakan. Untuk seni 2. Tunjuk dan tumpukan hujung penyedut minuman pada
halus adalah dicadangkan menggunakan dakwat jenis setiap satu percikan yang ada dan tiup kuat.
Sarbinipani2009 28 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
3. Lebihan warna pada percikan tersebut akan bergerak 4. Kesan percikan pada bahagian latar belakang masih
berbagai arah menghasilkan satu corak yang menarik. kelihatan dan menjadikan pemandangan lebih menarik
4. Tindihan berbagai warna pada percikan akan 5. Teruskan dengan menulis kata-kata dan membuat
menghasilkan corak yang lebih cantik. corak tepi kertas lukisan untuk menampakkan rupa setem.
5. Lakukan berulang kali supaya mendapat corak yang PERSEMBAHAN HASIL KARYA
berbagai warna. ŸPerbincangan secara berkumpulan
CONTOH 3 Ÿmembuat pameran di dalam bilik darjah penting dalam
Tema: Percikan dalam aktiviti catan atau kolaj atau corak Ÿpengajaran dan pembelajaran Galakkan murid memberi
abstrak. komen-komen secara open endeddan guna positif
Alat dan Media: kertas lukisan, dakwat atau warna poster, reinforcement mereka dan menerangkan projek yang
berus lukisan, ranting halus, kertas surat khabar, kain dibuat dan cara-cara menyelesaikan masalah yang
buruk. dihadapi dalam projek tersebut. Adalah lebih baik jika
Cara mengaplikasikannya: perbincangan dijalankan tanpa mengetahui siapa yang
1. Basahkan atau percikkan dengan menggunakan menghasilkan projek tersebut supaya komen boleh dibuat
berus/alat semburan baju di atas permukaan kertas tanpa mengira berat sebelah pihak. Pameran hasil projek
lukisan dengan menggunakan air jernih. sebaik sahaja menghasilkannya adalah jalan terbaik untuk
2. Titikkan atau percikkan dakwat di atas permukaan yang membina satu penghormatan diri, penerimaan dan sikap..
basah tadi dan biarkan dakwat itu kembang. Sebagai guru, haruslah peka terhadap persepsi yang
3. Celupkan ranting dalam dakwat dan lukiskan garisan- dikemukakan oleh murid seperti:
garisan sehingga ke hujung kertas untuk mendapatkan Ÿ Adakah murid dari berbagai jenis budaya berkongsi idea
corak abstrak. yang sama tentang hasil kerja seni tersebut? Cantik?
4. Jika tak secara langsung anda ternampak suatu imej Buruk? Bermakna?
terjadi, tambahkan garisan supaya imej tersebut nampak Ÿ Adakah hasil kerja seni mempunyai fungsi dalam
dengan lebih jelas lagi. kehidupan pelajar?
5. Percikan cara ini boleh dijalankan sewaktu anda Ÿ Adakah murid boleh respon terhadap hasil kerja seni
menghasilkan catan (hasilan untuk awan) atau simpan dari sudut perasaan?
untuk menghasilkan aktiviti kolaj. Ÿ Bagaimana murid respon terhadap keaslian hasil kerja
tersebut?
CONTOH 4 Ÿ Bagaimana murid respon terhadap kreativiti yang
Tema: Menghasil kad ucapan dihasilkan dalam kerja seni itu?
Alat dan Media: berus gigi, kertas lukisan, warna air, Ÿ Adakah murid mengambil kira teknik-teknik yang
palet, pen manuskrip, kertas suratkhabar digunakan seperti astrak, realistik, tema, sejarah, ekspresi
Cara mengaplikasinya: idea, personal, perasaan, kesukaan, Isu sosial/politik?
1. Alas permukaan sekeliling dengan menggunakan kertas Ÿ Adakah murid mengambil kira tujuan dan objektif yang
lukisan untuk mengelakkan percikan yang tidak diingini. dihasilkan oleh pelukis tersebut?
2. Buat garisan dan tulis kata-kata dengan menggunakan ŸBerikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil
pen kaligrafi dengan kemas di bahagian tengah kertas kira apabila menjalani proses menganalisa sesuatu kerja
lukisan tersebut. seni:
3. Celup berus lukisan dalam warna air dan percikkan R Siapakah pelukis yang melukis gambar ini?
dengan menggunakan hujung jari. R Apakah tajuk atau tema yang digunakan serta bila
4. Semasa menghasilkan percikan, gerakkan tangan ianya dihasilkan?
supaya percikan yang dihasilkan berada dalam garisan R Apakah Âsubjek matterÊ yang digunakan dalam
melengkung hasilkerja seni ini?
5. Ulangi percikan dengan teknik yang sama tetapi R Apakah alatan, bahan, media dan teknik yang
menggunakan warna yang berlainan. digunakan?
6. Pastikan berus berada dalam keadaan yang bersih R Bagaimana pelukis ini menggunakan garisan, warna,
semasa membuat percikan. bentuk, ruang, jalinan, rupa dan corak dalam hasil kerja
CONTOH 5 ini?
Tema: Menghasilkan setem dengan teknik catan R Adakah pelukis ini mengambilkira prinsip harmoni,
Alat dan Media: Kertas lukisan, pen dakwat, warna air, kontra, penegasan, imbangan, kesatuan, kepelbagaian
berus lukisan, pensel, kertas surat khabar. dalam hasil kerja seninya?
Cara mengaplikasinya: R Adakah anda rasa lukisan ini realistik atau abstrak?
1. Lakarkan satu pemandangan di atas kertas lukisan R Bagaimanakah perasaan anda, mood, idea apabila
2. Percikkan warna-warna lembut untuk menghasilkan melihat hasil kerja ini?
warna latar pada catan yang hendak dihasilkan. R Adakah anda rasa hasil kerja ini asli atau diciplak dari
3. Warnakan lakaran tersebut mengikut teknik catan yang mana-mana?
telah anda pelajari.
Sarbinipani2009 29 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
R Adakah hasilkerja seni ini mempunyai perhubungan Ÿ Guru perlu menggunakan soalan-soalan yang positif
sejarah? kepada murid apabila membuat perbincangan.
RApakah tujuan pelukis menghasilkan hasil kerja seni ini? Ÿ Perbincangan dan pendedahan tentang sesuatu hasil
R Apakah yang paling menarik dalam hasil kerja seni ini? karya seni dilihat dari sudut perspektif, cadangan-
R Adakah hasil kerja seni ini berjaya atau tidak? cadangan dan idea-idea dikatakan telah memahami nilai
R Adakah anda ingin membuat perubahan dalam hasil estetik.
kerja ini? Kenapa? Ÿ Perbincangan secara berkumpulan dianggap pencetus
R Bagaimana pelukis menunjukkan unsur ruang hadapan, kepada pemikiran kritikal dianggap sebagai satu teknik
tengah dan belakang dalam hasil kerja ini? pembelajaran yang bermakna.
R Adakah anda rasa pemilihan alat dan bahan Ÿ Pameran hasil kerja adalah satu cara membina
bersesuaian dengan mood dan suasana yang terdapat penghormatan diri dan penerimaan sikap yang positif.
dalam hasil kerja seni ini? Ÿ Guru harus peka terhadap persepsi yang dikemukakan
R Adakah ia berjaya dalam menghasilkan konsep/idea oleh murid tentang sesuatu hasilkerja dari aspek budaya,
tersendiri? fungsi, perasaan, keaslian, kreativiti, teknik penghasilan,
R Elemen apakah yang diguna untuk menarik perhatian tujuan dan objektif.
anda? Ÿ Guru memainkan peranan yang penting dalam
R Bagaimana anda menilai hasil kerja ini dan berikan menjalankan apresiasi seni.
skala dari 1 hingga 10 (1 paling lemah hingga 10 paling Ÿ Perkara-perkara yang perlu diambilkira apabila
baik). menjalani proses menganalisa kerja seni ialah dari aspek
RUMUSAN PERCIKAN tokoh, tajuk/tema, masa, Âsubjek
Ÿ sebagai satu hasilan titikan warna yang berselerakan matterÊ, alatan, media, teknik, asas senireka, sejarah dan
ke sana sini setelah warna tersebut jatuh ke atas kejayaan sesuatu
permukaan. konsep atau idea.
Ÿdihasilkan dengan cara mendetik, merenjis, mengetuk, Ÿ Penilaian sesuatu hasil kerja boleh dinilai dalam bentuk
menyembur dan memercik. skala dari satu (lemah) hingga sepuluh (terbaik).
Ÿ Alatan - berus dari berbagai jenis, warna-warna basah ŸPelukis barat yang banyak mengaplikasikan hasil
dan kertas. karyanya dalam aktiviti percikan ialah Jackson Pollock.
Ÿmenghasilkan satu permukaan seperti batu granit atau
marble yang menarik.
10 MOZEK
Ÿ Teknik renjisan yang sama akan menghasilkan percikan (a) Definisi Mozek
yang kemas Ÿ Glosari Seni Lukis, mozek boleh didefinisikan
Ÿ Percikan dan titikan atau stippling adalah dua kaedah sebagai satu reka bentuk atau gambar yang dibuat
daripada serpihan kaca, kayu, marmar atau pecahan
yang berlainan.
Ÿ dihasilkan secara tidak sengaja dan bebas. tembikar.
Ÿ Percikan boleh dihasilkan ke atas permukaan kertas Ÿ Sebuah gambar atau corak hiasan dibuat dengan
yang telah diwarna dengan warna basah terlebih dahulu. menyusun carikan kecil bahan-bahan seperti kaca,
Ÿ dihasilkan dengan menggunakan berbagai jenis warna. marmar dan seramik (tessera), di susun di atas
dinding, lantai atau permukaan yang tidak rata
Ÿ boleh diulang ke atas permukaan yang sama.
dan menghasilkan pantulan /kilauan.
Ÿ Percikan yang halus dan seragam boleh diaplikasikan
Ÿ Satu imej yang berasingan dan tidak bertindih, disusun
dalam teknik semburan.
secara bersebelahan.
Ÿ Percikan menggunakan penggelek adalah satu aktiviti
Ÿ Foto mozek adalah gambar hasil dari cantuman
yang rumit dan tidak terkawal.
beberapa gambar lain disusun menjadi satu tema /tajuk.
Ÿ Percikan dengan jari akan menghasilkan percikan yang
Ÿ Satu media seni di mana kepingan-kepingan kecil kaca,
tidak sekata.
Ÿ Percikan dengan tumbuh-tumbuhan boleh juga batu atau seramik disusun di bahagian latar yang di
plaster.
dijalankan.
Ÿ Satu corak seni yang dihasilkan dengan menekan
Ÿ Pita pelekat dan surat khabar bertindak sebagai alat
kepingan batu, kaca, seramik atau tessera.
untuk mengelakkan lebihan percikan terjadi ke atas
Ÿ Satu seni dekoratif lama dengan menyusun kepingan
permukaan yang tidak diingini.
Ÿ Tema yang boleh dijalankan dalam aktiviti percikan kecil kaca, batu, tessera di permukaan dinding, siling dan
lantai.
termasuklah lanskap, tumbuh-tumbuhan, corak, kad
Ÿ Satu bentuk seni di mana kepingan bahan semula jadi
ucapan, setem dan catan.
ŸPerbincangan secara berkumpulan dan membuat atau bahan buatan manusia yang berwarna disusun
bersebelahan tidak ditindih di atas permukaan rata untuk
pameran di bilik darjah daripada hasil kerja yang dibuat
menghasilkan gambar atau corak. Mengikut sejarah lama
adalah aktiviti yang sangat penting.
mozek telah diperkenalkan oleh orang Greek. Pada
Ÿ Guru patut menggalakkan murid memberi komen secara
open ended
Sarbinipani2009 30 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
asalnya mereka mencipta mozek untuk tujuan menghias daripada beberapa cantuman gambar-gambar lain yang
permukaan lantai. Ÿteknik menghasilkan mozek d
ŸOrang Roman pula menghias batu, marmar, seramik R Mozek kertas
menggunakan teknik mozek pada permukaan dinding dan R Mozek timbul
lantai. Manakala orang Kristian Orthodok Byzantine pada R Mozek catan
abad ke 16 menghiasi gereja mereka dengan R Mozek campuran
teknik mozek. Kini teknik mozek luas digunakan dalam R Mozek potongan kertas
pembinaan bangunan dan aktiviti seni di sekolah. Di R Mozek cebisan kertas
peringkat sekolah rendah aktiviti mozek diperkenalkan R Mozek tebuk (ÂpuncherÊ)
dalam subjek Pendidikan Seni Visual. Ia adalah R Mozek koyakan kertas
sebahagian daripada aktiviti yang dicadangkan dalam R Mozek fabrik
kegiatan menggambar. R Mozek bijian
(b) Alat dan Media R Mozek bahan buangan
Ÿ Berbagai jenis kertas seperti kadbod, kertas lukisan, APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK
kertas menaip, kertas nota, kertas surat khabar, kertas Di peringkat sekolaH
binaan (construction paper). rendah,carikan/potongan/guntingan/cebisan kertas-kertas
Ÿ Berbagai jenis pelekat seperti gam biasa, gam putih, berwarna dan ditampal di atas permukaan rata seperti
gam kayu, gam simen. kertas lukisan, kadbod, kayu playwood dan sebagainya.
Ÿ Bekas untuk menyimpan carikan kertas, kadbod, syiling, Walaupun cara menampal kertas-kertas dalam aktiviti
bijirin kolaj dan mozek boleh dikira ada persamaan tetapi masih
Ÿ Playar, pembaris, Âclear sprayÊ terdapat perbezaan dalam melaksanakannya.
Ÿ Bahan semula jadi seperti bunga-bunga kering, berbagai Kolaj digubah dengan menampal keratan kertas secara
daun kering, rumput tindihan manakala mozek pula digubah dengan menampal
Ÿ Pelbagai jenis biji-bijian atau objek semula jadi keratan kertas secara bersebelahan dan tidak ditindih.
Ÿ Pewarna makanan Kedua-dua hasil kerja ini boleh dianggap rumit juga tetapi
Ÿ Pensel, pen, tali, menarik perhatian orang ramai apabila siap. Mari kita
Ÿ Kertas berbagai warna, kertas majalah berwarna, perhatikan contoh-contoh bagaimana aktiviti mozek itu
gambar-gambar berwarna dilaksanakan.
(c) Teknik Contoh 1
Secara amnya terdapat tiga jenis teknik menghasilkan Jenis Mozek: Mozek dari kertas
mozek iaitu direct Tema: Haiwan/figura
Method , indirect method dan double indirect method. Alat dan Bahan: gunting, kertas berwarna dari berbagai
Yang dikatakan dengan teknik secara langsung atau direct sumber, gam atau gam
method itu, ialah denganmenggambar bahan di atau simen, pin rambut atau pencungkil gigi untuk mengangkat
permukaan seperti kertas, kadbod, permukaanpasu, lantai cebisan kertas,
dan sebagainya. Ianya sesuai dilaksanakan pada projek- pensel, kertas latar.
projekkecil yang mudah alih.Kebaikan mozek cara ini ialah Cara-cara:
mozek yang dihasilkan jelas kelihatan.Keburukannya pula 1. Buat satu lakaran pensil tentang tema atau tajuk yang
pelukis atau pembuat mozek perlu bekerja secara terus hendak dibuat di atas permukaan kertas.
menerus di atas permukaan yang dipilih. Ianya dianggap 2. Potong kertas warna dalam rupa bentuk yang sama.
sebagai satu hasil kerja yang tidak praktikal pada jangka Potongan kertas yang berlainan warna perlu diasingkan
masa yang lama, tidak sesuai pada projek berskala besar supaya senang diperolehi dan boleh menjimatkan masa
dan susah untuk mendapatkan kesamaan permukaan semasa proses menampal dijalankan.
yang siap. Cara ini sesuai untuk permukaan kertas 3. Letak gam atau pelekat pada cebisan kertas dan di atas
lukisan, lantai dan permukaan meja. Teknik secara tidak permukaan kertas yang mempunyai lakaran. Lekat
nyata atau indirect method pula berlaku semasa proses potongan kertas berwarna tersebut pada kawasan lakaran
menghasilkan sesuatu kerja. Apabila mozek siap, media tersebut. Tinggalkan ruang di antara cebisan-cebisan
yang sama diletakkan di atasnya. Hasil mozek kertas supaya tindihan tidak berlaku. Potongan kertas
diterbalikkan dan bahagian aslidiasingkan dari bawah boleh diangkat dengan menggunakan pin rambut atau
mozek tadi. Teknik indirect methoÊ dan double pencungkil gigi yang diletak sedikit gam.
indirect method selalunya dibuat mengikut bahagian demi 4. Teruskan kerja-kerja menghasilkan mozek sehingga
bahagiansesuatu gambar terlebih dahulu sebelum hasil habis.
mozek itu dihantar ketempat destinasi untuk ditampal. Tips: Cara memotong kertas berwarna ada berbagai-
Ianya amat sesuai untuk projek besar bagai. Di antaranya ialah
seperti projek mural.Terdapat juga mozek yang boleh dengan cara carikan, koyakan, potongan bebas, potongan
dihasilkan dalam digital imej. Imej yang dihasilkan tidak tiga segi, potongan
ditindih. Foto mozek pula adalah satu gambar yang dibuat
Sarbinipani2009 31 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
empat segi, menebuk dengan menggunakan penebuk 3. Kotak-kotak tersebut diwarnakan dengan warna air
kertas, potongan dengan atau warna poster dengan warna yang dikehendaki.
pembaris dan sebagainya. Warna pada kertas perlu dipilih Hadkan warna kepada tiga warna sahaja.
dengan betul dan 4. Proses mewarna mengambil masa yang agak lama juga
sesuai dengan tema/tajuk/objek yang hendak dihasilkan. untuk disiapkan. Satu warna dihasilkan sehingga siap
Contoh 2 barulah digunakan warna kedua dan warna ketiga.
Jenis Mozek: Mozek timbul (relief) dari biji-bijian 5. Garisan yang memisahkan empat segi dalam beberapa
Tema: Tumbuh-tumbuhan bahagian perlu diwarnakan dengan warna yang berlainan.
Alat dan bahan: kadbod, kertas binaan, gam putih, Dengan cara ini corak ikan akan kelihatan lebih menarik
berbagai jenis biji-bijian dari apabila siap nanti.
alam semulajadi, pewarna makanan, pensel, tali atau 6. Aktiviti ini sesuai dijalankan dalam kumpulan kecil.
benang, Âclear sprayÊ. Tips: Walaupun aktiviti mozek ini tidak menggunakan
Cara-cara: teknik menampal bahanbahan, konsep mozek masih boleh
1. Hasilkan lakaran di atas kertas binaan dengan diperkenalkan. Dalam aktiviti ini adalah dicadangkan
memerhatikan tempat atau kawasan di mana bijian perlu warna-warna yang hendak digunakan adalah warna-
diletak. warna kontra supaya objek yang dilukis jelas kelihatan.
2. Lekat kertas binaan di atas kadbod keras, kedua- PERSEMBAHAN HASIL KARYA
duanya mempunyai saiz yang sama supaya kelihatan Dalam mempersembahkan tentang sesuatu hasil karya,
kukuh. perkara-perkara seperti membuat penilaian, membuat
3. Letakkan gam di kawasan yang dilakar dan susun kritikan, berkomunikasi, ekspresi diri, luahan perasaan,
bijian, manik, objek semulajadi pada lakaran dan diskusi, dan bersoal jawab seringkali dikaitkan.
penuhkan lakaran tersebut. Persembahan hasil karya sendiri atau orang lain diterima
4. Untuk kelihatan lebih kemas aturkan bijian di kawan sebagai bahan penting untuk dirujuk semasa menjalani
rupa luar objek terlebih dahulu kemudian penuhkan sesi apresiasi seni.
bahagian dalam pula. Hasil kerja seni terutama murid-murid sekolah rendah
5. Bijian-bijian atau manik-manik bersaiz halus susah dianggap satu kerja yang jujur, segar, berterus terang,
untuk diatur dan memakan masa yang lama untuk penuh imaginatif dan intuitif.
menyiapkan. Untuk mempercepatkan proses, guna ŸPenilaian hasil kerja seni berdasarkan empat _nsure_a
pencungkil gigi yang diletakkan sedikit gam dihujungnya iaitu bahagian diskriptif, bahagian formal analisis,
supaya senang proses mengangkat bijian tersebut. bahagian interpretasi dan bahagian penilaian. Menilai
6. Bila siap buang lebihan bijian dan sembur hasil kerja kerja seni di peringkat diskriptif memerlukan seseorang
mozek dengan clear spray untuk mendapatkan kesan menggunakan deria lihat dan menyatakan apa yang
yang lebih menarik. mereka lihat dalam sesuatu hasil karya. Mereka akan
Tips: Tambahan bahan boleh digunakan seperti tali, menyatakan pandangan mereka buat pertama kali
benang, kulit kayu dan laiN lain yang bersesuaian untuk tentang apa yang mereka lihat pada sesebuah
kelihatan lebih menarik. Lebih baik jika hasil kerja lukisan/catan misalnya. Biasanya mereka akan
ini dibingkaikan dengan meletakkan cermin atau plastik memperkatakan tentang sesuatu tema/tajuk hasil kerja itu
keras supaya bijian kekal lama. termasuk objek/imej yang terdapat dalam hasil kerja itu.
Contoh 3: Menilai hasil kerja di peringkat formal analisis lebih
Terdapat juga mozek dari teknik catan. Mozek jenis ini terancang. Perkara-perkara yang perlu dibincangkan
lebih sesuai untuk muridmurid di tahap dua kerana ia adalah seperti struktur komposisi yang terdapat dalam
memerlukan kawalan, disiplin dan ketekunan semasa hasil kerja tersebut, perbezaan antara simetri dan
menghasilkannya. Ia juga berguna sebagai latihan asimetri, mengenal pasti alatan dan media yang
mewarna. Kejayaan mozek ini bergantung kepada digunakan dalam hasil kerja, teknik-teknik yang digunakan
latarbelakang pelukis itu sendiri. Lihat contoh dalam penghasilan hasil kerja, unsur-unsur seni, prinsip-
mozek dari teknik catan: prinsip rekaan yang diguna pakai. Manakala di peringkat
Jenis mozek: Mozek catan interpretasi pula perbincangan lebih menjurus kepada
Tema: haiwan tahap-tahap imaginasi seseorang murid itu, membuat
Alat dan bahan: pensil, pembaris, air, berus, kertas spekulasi makna yang tersirat dalam hasil kerja tersebut
lukisan, warna air atau warna poster. dan membuat andaian tentang tujuan pelukis melukis
Cara-cara: hasil karyanya. Untuk menghasilkan perbincangan ini,
1. Lakar rupa bentuk ikan di atas permukaan kertas seseorang murid ditanya bagaimana membuat perkaitan
lukisan. Tambahkan mata, sirip di bahagian dalam dan di antara struktur yang boleh diperhatikan dengan arah
tumbuh-tumbuhan air supaya kelihatan lebih menarik. tujuan pelukis yang menghasilkan hasil karya tersebut.
2. Buat garisan dengan ukuran 2cm X 2cm di keseluruhan Di peringkat ini murid akan dapat mengetahui
kertas lukisan termasuk lakaran. Garisan pensel perlu penggunaan komposisi elemen yang telah digunakan oleh
dibuat secara nipis sahaja. pelukis. Mereka juga boleh mengaitkan elemenelemen
Sarbinipani2009 32 / 33
NOTA PADAT MENGGAMBAR
warna dengan perasaan pelukis, pandangan pelukis Ÿ Terdapat tiga jenis teknik menghasilkan mozek iaitu
terhadap objek/imej yang dilukis. Perkara-perkara secara direct method, indirect method dan double direct
tersebut memerlukan perbincangan lanjut dalam method.
tahap interpretasi ini. Pada peringkat ini cadangan yang Ÿ Setiap teknik dalam aktiviti mempunyai perbezaan dari
dikemukakan oleh murid-murid terhadap sesuatu hasil segi penggunaanalatan, bahan dan media.
karya adalah bersifat terbuka dan tanpa memikirkan Ÿ Potongan kertas boleh dijalankan dengan berbagai
jawapan yang diberi sama ada betul atau salah. Semua bentuk dan tidak terhad kepada satu bentuk sahaja.
cadangan mereka boleh diterima. Di peringkat penilaian Ÿ Tips untuk mengangkat cebisan kertas dengan mudah
pula, perbincangan lebih tertumpu kepada melihat ialah dengan cara meletakkan sedikit gam pada
kejayaan seseorang pelukis sama ada berjaya dihasilkan penghujung alatan tersebut.
atau pun tidak. Peringkat ini dipanggil peringkat kritikal Ÿ Penyesuaian warna untuk mozek perlu dibuat dengan
kerana perlu menjalani satu rumusan teliti untuk menampakkan prinsip kontra pada objek yang
terhadap kejayaan atau kegagalan hasil kerja tersebut. dihasilkan.
Hasil kerja tersebut boleh dibuat gredkan dan dibuat Ÿ Teknik mozek timbul (relief) lebih sesuai menggunakan
perbandingan dengan hasil kerja lain. Kritikan yang bahan-bahan timbul.
dijalankan di peringkat sekolah lebih ke arah Ÿ Semburan lutsinar ke atas permukaan hasil kerja mozek
kecenderungan sama ada suka atau tidak terhadap hasil menjadikan mozek lebih menarik.
karya tersebut, manakala kritikan yang dibuat oleh orang Ÿ Bahan-bahan yang dilekatkan untuk menghasilkan
dewasa lebih ke arah tahap lebih matang dan profesional. mozek boleh di campur.
Perbahasan tentang sama ada suka atau tidak dalam hasil Ÿ Teknik mozek catan ialah satu-satunya teknik yang tidak
kerja itu adalah hak seseorang murid itu. Reaksi tersebut memerlukan bahan untuk menampal.
sama ada suka, tidak, tidak menarik, tak ceria dan Ÿ Penggunaan linguistik dan ekspresi visual penting dalam
sebagainya adalah reaksi psikologi yang lahir dari menilai sesuatu hasil kerja seni.
perasaan mereka sendiri menyebabkan perbincangan Ÿ Kemahiran kritis dan kreatif boleh dikembangkan
ditamatkan. Apabila seseorang membuat pernyataan bersama-sama aktiviti seni.
seperti „Mozek itu sangat lemah‰ atau „Mozek itu Ÿ Guru boleh menjalankan hasil kerja murid secara studio
sangat menarik‰ maka seseorang akan menyatakan aktiviti centred method.
„Kenapa anda berkata begitu‰ dan memerlukan Ÿ Apresiasi seni pada zaman dahulu lebih tertumpu
beberapa justifikasi dalam peringkat penilaian. kepada teacher centred
Jika justifikasi itu lemah atau kontroversi, barulah dibuka dan terhad kepada rujukan sedia ada, nilai sentimental,
untuk perbincangan dengan lebih lanjut. anecdotal accounts dan artis terkenal sahaja.
Tujuan diadakan aktiviti belajar secara kritis dan kreatif ini Ÿ Apresiasi seni pada zaman sekarang lebih tertumpu
adalah untuk membuat anjakan paradigma dari minda kepada kajian,pemerhatian, cara berkomunikasi, persepsi,
yang tertutup kepada minda yang lebih terbuka. Selalunya analisia, sintesis, penggunaan alatan dan media yang
dalam membuat penilaian hasil kerja, kebanyakannya lebih meluas, perbincangan tentang isu-isu social
akan memilih hasil kerja yang mempunyai kualiti yang dan kritikan membina.
tinggi daripada hasil kerja yang mempunyai kualiti yang Ÿ Apresiasi seni boleh dijalankan berdasarkan empat
rendah. Menjalankan sesi apresiasi seni tidak peringkat iaitu diskriptif, analisa formal, interpretasi dan
perlu menggunakan masa yang lama dan hasil kerja yang penilaian.
mempunyai tema yang kukuh, subject matter yang
menarik dan struktur komposisi yang jelas akan
mencetuskan respons yang baik.
RUMUSAN MOZEK Sarbinipani2009
Ÿ Satu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan
dengan menyusun bahan-bahan tertentu di atas nuefail@hotmail.com
permukaan rata.
Ÿ Teknik mozek dihasilkan dengan menyusun bahan
secara bersebelahan dan rapat tetapi masih meninggalkan
ruang latar.
Ÿ Bahan-bahan yang digunakan adalah dari bahan semula
jadi atau buatan manusia mengikut kesesuaian tahap
murid dan jenis kelas yang hendak diajar.
Ÿ Orang Greek, Roman dan Kristian mula-mula seni
menggambar menggunakan teknik mozek.
Ÿ Aktiviti mozek boleh dijalankan sebagai aktiviti dalam
seni menggambar di dalam sekolah dan pada bangunan-
bangunan di luar sekolah.
Sarbinipani2009 33 / 33