DISEDIAKAN OLEH

:

MOHD RIZAL BIN ATAN GPK KOKURIKULUM

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

1

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

2

SMK PERANTAU DAMAI PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM TAHUN 2010 Falsafah Unit Kokurikulum Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sedar bahawa pencapaian kecemerlangan serta pembudayaan kegigihan, ketahanan mental serata fizikal, kemuliaan rohani dan penghayatan nilai-nilai murni adalah berterusan demi melahirkan ahli-ahli masyarakat yang unggul yang bakal menangani masa depan bangsa dan negara. VISI Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai berusaha untuk

melahirkan para pelajar sekolah yang berilmu, cergas dan berwatak. Selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan MISI Usaha Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai melaksanakannya melalui pemantauan dan pengukuhan pengayaan aktiviti kokurikulum berlandaskan kepada pencapaian akademik selaras dengan falsafah Badan Sihat Otak Cergas Budaya fikir, Bersifat global, Berdaya pimpin bertaraf dunia . Berpaksikan nilai-nilai murni selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

3

1.

PENDAHULUAN

Smk Perantau Damai merupakan sebuah Sekolah harian yang bertanggung jawab bukan hanya semata-mata untuk mencapai kecemerlangan akademik anak-anak didiknya, tetapi juga memupuk dan menerapkan sahsiah mereka yang cemerlang. 0 Adalah menjadi matlamat Kolej untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang yang optima serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang menjadi wadah untuk meningkatkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomoto, kognitif dan afektif. 1 Penolong Kanan Kurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan dan permainan, persatuan dan kelab, serta unit badan beruniform dan koperasi sekolah. 2. MATLAMAT

Aktiviti Kokurikulum , SMK Perantau Damai adalah dengan matlamat untuk:

2

2.1

Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded ) dengan tujuan melahirkan bakal-bakal pemimpin negara bertaraf dunia yang beriman, beradab, taat setia, bertanggungjawab , berdisiplin, jujur dan bersih, disamping mempunyai ciriciri intelek, logik, berdikari dan berimaginatif. Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.

3 4 5

2.2 2.3 2.4

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

4

3.

OBJEKTIF

Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokurikulum , SMK Perantau Damai adalah bertujuan untuk: 3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri, sekolah, masyarakat dan negara. 3.2 Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara 3.3 Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan social, jasmani, minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara , Pengisian Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan Negara. 3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat 3.5 Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan kakitangn, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat 4. 6 7 PEMANTAUAN 4.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum adalah dilakukan dengan bantuan Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Badan Beruniform.

4.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 Kehadiran/Keahlian Penyertaan/ Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perjalanan Aktiviti Kokurikulum Kewangan Matlamat/Objektif

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

5

4.2.7 4.2.8 4.2.9

Perlembagaan/ Peraturan Disiplin dan Keselamatan Tenaga Luar

5.

PERANCANGAN STRATEGIK 5.1 BIDANG TUGAS: 5.1.1 MATLAMAT i. ii. iii. iv. v. Untuk membentuk satu pasukan sukan dan permainan Sekolah yang berkaliber dan dapat menaikkan nama Sekolah Melahirkan ahli sukan/ pemain Sekolah yang cergas dan berkebolehan dalam permainan dan sukan. Melahirkan ramai ahli sukan/ pemain Sekolah yang mewakili daerah/ negeri dalam MSSNS,MSSM dan SUKMA. Mendedahkan pelbagai permainan dan sukan di kalangan pelajar-pelajar Sekolah. Menanamkan kesedaran positif terhadap sukan di kalangan pelajar-pelajar dan sukan dianggap sebagai keperluan jasmani dan rekreasi. PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN

5.1.2 OBJEKTIF I. Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam permainan / sukan serta meningkatkan prestasi mereka. II. III. IV. Membolehkan pelajar-pelajar mengetahui tentang strategi dan peraturan permainan/sukan. Melahirkan pemain/ ahli sukan yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Mewujudkan satu pasukan permainan / olahraga yang berwibawa, mantap, bersemangat, mahir dari segi taktik dan mampu memberi tentangan hebat kepada pihak lawan.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

6

V.

Membolehkan pasukan sukan / pemain Sekolah , menjadi johan dalam pertandingan peringkat MSSNS.

VI. Mengenalpasti pemain / ahli sukan yang berpotensi dan menggalakkan mereka mewakili Sekolah, Daerah dan Negeri.
VII. Membolehkan pelajar-pelajar mengurus serta mengelolakan pertandingan antara rumah atau kelas dengn baik.

0

5.1.3 PERMASALAHAN

i Pelajar yang sama merupakan pemain dan ahli sukan Sekolah. ii Pelajar yang sama terlibat dalam lebih daripada satu permainan. Ini menimbulkan perebutan pemain untuk permainan tertentu
seperti Sepak Takraw dan Bola Sepak. iiiTidak ramai pelajar terlibat secara aktif apabila berada di Tingkatan 5. ivGuru penasihat kurang mahir / berpengalaman dlam permainan / sukan yang dipertanggungjawabkan. v Jadual harian terlalu padat menyebabkan masa latihan agak pendek iaitu 1 jam 2 kali seminggu. viPelajar kurang mahir dari segi teknik dan strategi permainan. Pemain terlalu bergantung kepada jurulatih. vii viii 1 Kurang mempunyai ketahanan dan keyakinan diri terutama semasa menghadapi tekanan dalam sesuatu pertandingan penting. Tekanan daripada ibubapa yang lebih menitikberatkan pencapaian akademik

5.1.4 STRATEGI i Merancang program menyeluruh – pendedahan dan penglibatan latihan berterusan untuk jangka panjang dan jangka pendek. ii Menjemput pakar-pakar yang mahir di dalam bidang sukan dan permianan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajarpelajar akan masa depan sukan di alaf baru. iiiMenggalakkan pertandingan peringkat rumah dan kelas untuk mengvungkil lebih ramai bakat-bakat baru.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

7

iv

Memberi insentif/bantuan kepada pelajar-pelajar yang mewakili Sekolah atau negeri agar mereka lebih komited.

v Mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan dengan pasukan luar untuk mendapatkan pengalaman dalam permainan. viMengutamakan latihan-latihan berbentuk kemahiran. vii viii Menyediakan lebih banyak kemudahan kepada pelajar yang berpotensi. Memberi pendedahan tentang kemahiran aas sukan / permainan kepada pelajar tingkatan 1 melalui mata pelajaran PJK

ixMengadakan pasukan pelapis.

5.1.5 PROGRAM I. FASA 1 (SEBELUM PERTANDINGAN) i ii II. FASA 2 i ii iii iv Pembinaan kecergasan fizikal, penumpuan kepada daya tahan fizikal dan kemahiran-kemahiran asas. Meningkatkan kemahiran dan teknik-teknik (SEMASA PERTANDINGAN)

Mengekalkan tahap kecergasan dan fizikal Meningkatkan persefahaman kumpulan / kerjasama kumpulan Mengadakan perlawanan persahabatan dan strategi permainan Penyertaan pertandingan III. FASA 3 i (SELEPAS PERTANDINGAN) Latihan ringan

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

8

ii

Permainan rekreasi

iii Menganjurkan pertandingan untuk mencungkil bakat-bakat baru iv Mengadakan pertandingan persahabatan.

Pelan strategik pengurusan Kokurikulum 2010-2013

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

9

Program Pengurusan Kokurikulum 1. Meningkatkan kualiti pengurusan ketiga-tiga bidang iaitu - Sukan dan permainan - Pasukan pakaian seragam - Persatuan dan kelab

Objektif

Strategi Pelaksanaan

Jangkamasa pelaksanaan

Pelaksana

Pemantaua n

Penilaian

1. Memastikan semua guru dapat menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan.

1. Fail / Manual pengurusan. 2. Takwim tahunan / jadual waktu gerakkerja / aktiviti / lokasi disediakan. 3. Disket, buku laporan disediakan dan dilengkapkan oleh guru 4. mesyuarat kokurikulum 2 kali. 5. mesyuarat jawatankuasa 2 kali.

Januari Januari Januari / Julai Januari / Jun Januari / Jun

Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga

GPK Kokurikulum

Diisi selepas selesai aktiviti.

1. Meningkatkan kebolehan mengurus AJK Tertingi tara

1. Mengenalpasti penceramah dan fasilitator. 2. Mengenalpasti peserta, kemudahan dan tempat. 1. Mengenalpasti penceramah dan fasilitator. 2. Mengenalpasti peserta, kemudahan dan tempat

Mac

Setiausaha sukan Pengurus pasukan / jurulatih Ketua guru rumah

GPK Kokurikulum

Diisi selepas selesai aktiviti.

1. Mengendalikan Buku Laporan dan Fail Kewangan

Mac

Guru-guru penasihat persatuan

GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum

Diisi selepas selesai aktiviti.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

10

Program

Objektif Memastikan semua pelajar dapat kemudahan peralatan

Strategi Pelaksanaan 1. Mengenalpasti senarai bahan yang perlu ditambah 2. Menyelenggara bahan. 3. Sistem peminjaman bahan. 4. Bilik pengurusan stor dan stok sukan.

Jangkamasa pelaksanaan Januari – Oktober

Pelaksana Guru penasihan persatuan

Pemantaua n GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum

Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.

Mengiktiraf dan menghargai kehadiran, pengurusan dan pencapaian pelajar dan guru dalam kegiatan kokurikulum. Memanam kesedaran / kepentingan aktiviti kokurikulum kepada diri pelajar. Menanamkan minat kepada aktiviti kokurikulum.

Mengenalpasti pemenang. 2. Pelaksanaan Hari Q

Oktober

GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum

Pengetua Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum

Post Mortem

1. Edaran maklumat semasa pendaftaran pelajar. 2. Taklimat semasa Minggu orientasi. 3. Mesyuarat agung persatuan 4. Hebahan dan pengumuman.

Januari Januari / Februari

GPK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Guru Penasihat

Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

11

Program Menambah bilangan pelajar yang berjaya dalam peringkat Negeri Kebangsaan Antarabangsa

Objektif Program Kecemerlangan

Strategi Pelaksanaan 1. Latihan asas dan sesi latihan tambahan. 2. pertandingan antara rumah / kelas dan badan beruniform 3. Pemilihan peserta lebih teliti menerusi uji bakat dan latihan. 4. pertandingan / perlawanan MSSM Rompin MSSM Pahang MSSM

Jangkamasa pelaksanaan Januari hingga Oktober

Pelaksana Guru-guru penasihat Semua pelajar

Pemantaua n GPK Kokurikulum Guru-guru penasihat

Penilaian

PPD/JPNP/P ERTUBUHAN LUAR. 5.1.6 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERMAINAN DAN OLAHRAGA 2009 / 2010 2009 BI L 1. SUKAN / PER MAI NAN OLAHRAGA SEPAK 2 PASUKAN Bawah 15 th. Bawah 18 th. Bawah 15 thn T A K R Bawah 18 thn A W Johan Naib Johan MSSD MSSM P MSSM Gangsa Gangsa SUKMA / ASEAN MSSD Johan Johan Johan 2010 MSSNS N Johan N. Johan N Johan MSSM SUKMA / ASEAN

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

12

Bawah 15 th. 3 PING PONG Bawah 18 th. Bawah 15 th. 4 BOLA BALING Bawah 18 th. 5 BOLA SEPAK Bawah 15 th. Bawah 18 th. Bawah 15 th. Bawah 18 th.

Johan Johan Johan Johan

Johan Naib Johan Separuh Akhir Separuh Akhir Emas Kelima

Johan Johan Johan Johan

Johan Johan N Johan N Johan Emas

6

PETANQUE

Johan Johan

Johan Johan

5.1.7 Jadual Aktiviti dan Pelaksanaan JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN PERMAINAN SUKAN AKTIVITI J F M A M J J O S O N D KOS

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

13

Lantikan Pengurus Olahraga Sepak Takraw Ping Pong Bola Baling Bola Sepak Pentanqe Lantikan Jurulatih Pemilihan Pemain Utama Pemilihan Pemain Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem Mesyuarat Agung

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Pelan strategik pengurusan sukan 2010-2013

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

14

Bidang Pelan Strategik Pengurusan Olahraga

Matlamat Menjadikan sukan olahraga sebagai acara sukan yang membawa manfaat kepada pembangunan insan pelajar.

Objektif 2.Menambah bilangan ahli 3.Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 4.Menambah pengetahuan pelajar tentang olahraga 5.Menarik minat pelajar dalam sukan olahraga.

Strategi Pelaksanaan 1. Tayangan video 2. Latihan kecergasan 3. latihan bebanan 4. latihan daya tahan 5. latihan kelembutan 6. latihan ketangkasan 7. pertandingan antara rumah 8. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi. 1. Tayangan video 2. Latihan kecergasan 3. latihan bebanan 4. latihan daya tahan 5. latihan kelembutan 6. latihan ketangkasan 7. pertandingan antara rumah 8. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi.

Tempo h 2010 -2013

Pelaksana Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga

Pemantaua n Disis selepas pemantauan

Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.

Ujian tara

Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada pembangunan pelajar

2. mengukur pencapaian pelajar dalam acara larian, lompatan, lempar cakera dan lompat tinggi. 3. Penyertaaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 4. menambah bilangan pelajar yang berjaya mendapat markah penuh dalam ujian tara

2010 -2013

Setiausaha sukan Pengurus psukan / jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga

Disis selepas pemantauan

Diisi selepas selesai aktiviti.

Merentas Desa

Menjadikan acara ujian tara sebagai acara yang dapat membawa manfaat kepada

2. Penyertaan yang menyeluruh di kalangan pelajar 3. Menarik minat

3. Tayangan video 4. Latihan kecergasan 5. latihan bebanan

2010 -2013

Setiausaha sukan Pengurus psukan /

Disis selepas pemantauan

Diisi selepas selesai aktiviti.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

15

Bidang Pelan Strategik

Matlamat pembangunan pelajar

Objektif pelajar menyerti acara merentas desa

Strategi Pelaksanaan 6. latihan daya tahan 7. latihan kelembutan 8. latihan ketangkasan 9. pertandingan antara rumah 10. penyertaan ke pertandingan peringkat yang lebih tinggi.

Tempo h

Pelaksana jurulatih Ketua guru rumah Ahli pasukan olhraga

Pemantaua n

Penilaian

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

16

1 PEROLEHAN DAN SUMBER BIL 1 2 3. 4. 5. 6 7 8 9 9 10 AKTIVITI OLAH RAGA SEPAK TAKRAW PING PONG BOLA BALING BOLA SEPAK PETANQUE PERALATAN LATIHAN/ PERTANDINGAN LAINLAIN JUMLAH

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

17

5.2 BIDANG TUGAS : 5.2.1 MATLAMAT

PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN

Membimbing pelajar-pelajar SMK Perantau Damai agar menjadi warga negara yang dapat memberikan sumbangan yang berfaedah kepada sekolah, masyarakat , agama dan negara. Membimbing sahsiah pelajar sekolah yang cemerlang di samping kecemerlangan akademik. 5.2.2 OBJEKTIF

i
ii iii iv v

Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar sekolah dalam pertandingan-pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib-Johan. Membolehkan pelajar-pelajar memaksimumkan penggunaan masa yangberfedah dan mendapat kemahiran tertentu. Memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan bakat dan sifat kreatif mereka dalam bidang penulisan, bahas, pidato, pantun, deklamasi sajak dan sebagainya. Membolehkan pelajar menguruskan persatuan / kelab, pertandingan , pameran dan pertunjukan. Memupuk sifat-sifat murni seperti bertolak ansur, bekerjasama, bertanggungjawab, hormat menghormati, berdaya saing tinggi dan berdisiplin

5.2.3 PERMASALAHAN i ii Sukar mendapatkan kehadiran yang penuh, kerana ramai ahli yang terlibat degan memerlukan mereka membuat latihan intensif. latihan pancaragam dan lain-lain yang

Ada antara ahli yang menyertainya bukan kerana minat. Oleh itu kehadiran dan penglibatan mereka agak tidak memuaskan.

5.2.4 STRATEGI 4.1. Mengadakan program-program khas untuk pertandingan-pertandingan peringkat negara. 4.2. Menjemput tenaga pengajar yang mahir dari luar untuk mengajar, membimbing, memudahcara serta menunjukkan teknik / kemahiran tertentu dalam penulisan, berpidato, berbahas dan sebagainya.
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

18

4.3. Mendapatkan rakaman pita video tentang kemahiran tertentu seperti bahas, pidato, forum, choral speaking dan lain-lain untuk mendedahkan teknik / kemahiran sedemikian kepada ahli-ahli.

4.4. Menggalakkan ahli-ahli menyertai pertandingan dalam atau luar sekolah.

5.2.5

PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERSATUAN DAN KELAB 2009 - 2010

2009 BIL 1 PERSATUAN / KELAB BADA Majlis Tadarus Alquran 1. Tilawah Alquran 2. Syarahan Agama 3. Hafazan 4. Pertandingan Khat 5. Nasyid KOPERASI 1. Kuiz Koperasi KELAB DEBAT BAHASA INGGERIS 1.Bahas B. Inggeris Ppm 2. Bahas Piala Dato’ Wira BAHASA MELAYU 1. Bahas Bahasa Melayu Ppm 2. Bahas Piala Menteri Besar 3..Bahas Piala Jemputan Uia PERSATUAN B. MELAYU Forum Remaja Pidato Piala Diraja Pesta Pantun Johan N.Johan Johan Johan Johan Ketiga Johan Johan Johan Johan Johan Penyertaan Penyertaan Johan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Johan Johan Johan Naib Johan N Johan Ketiga N Johan N Johan N Johan Johan Peringkat Daerah Peringka t Negeri Peringkat Kebangsaa n Peringka t Daerah Peringka t Negeri

2010 Peringka t Zon Peringkat Kebangsaan

Ketiga Johan

Johan Johan Johan

2 3

N Johan N Johan N Johan

4

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

19

2009 BIL 5 PERSATUAN / KELAB PERSATUAN BAHASA INGGERIS Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Pertandingan Scrabble KELAB KEUSAWANAN Kuiz Pengguna PERSATUAN SAINS & MATEMATIK Kuiz Sains Nasional Pertandingan Projek Sains Kejuruteraan Negeri Pertandingan Teknologi Pelancaran Roket KELAB IT Maxis/Star - cyberlinq KANIVAL SLAD Pertandingan Dikir Barat Pertandingan Nasyid BRIGED SENI Tarian Nyayian Solo Koir Caklempong Peringkat Daerah Peringka t Negeri Peringkat Kebangsaa n Peringka t Daerah Peringka t Negeri

2010 Peringka t Zon Peringkat Kebangsaan

Ketiga

6 7

Johan

Ketiga Johan

Johan

8 9

Johan Ketiga Saguhati Johan Ketiga Penyertaa n Penyertaa n Johan

10

Johan Johan Johan

Johan

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

20

JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN KELAB / PERSATUAN Kelab BSB PELANCONGA N PENGGUNA SETIA KOMPUTER AGAMA ISLAM KHB/ERT SAINS & MATEMATIK SEJ & GEOGRAFI AKTIVITI Lantikan Pengurus Lantikan Jurulatih Pemilihan Pendebat Utama Pemilihan Pendebat Pelapis Latihan Asas dan keahiran Latihan Intensif Motivasi Menyertai Pertandingan Post mortem J X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F M A M J J O S O N D KOS

Mesyuarat Agung

X

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

21

Pelan Strategik Pengurusan Kelab dan Persatuan 2010 Bidang Pelan Strategik Bahas B. Inggeris ( Hari Kecemerlang an Sekolah Berasrama Penuh ) Matlamat Menjadi johan SBP Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Inggeris Objektif 1. Melahir kan pelajar yang berketrampila n berbahasa. 2. Berani meluahkan idea. 3. Bersem angat untuk bertanding Strategi Pelaksanaan 1. lati han berterusan. 2. me ngundang jurulatih yang berwibawa. 3. me nyediakan kemudahan untuk berlatih. 4. mantauan dan motivasi yang berterusan pe Tempo h 2010 -2013 Pelaksana Jurulatih pasukan Guru debat dan bahas bahasa iInggeris Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum Pemantaua n Diisi selepas pemantauan Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.

Bahas Bahasa

Menjadi johan SBP

1. Melahir kan pelajar

1. latihan berterusan.

20102013

Jurulatih pasukan

Diisi selepas pemantauan

Diisi selepas

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

22

Bidang Pelan Strategik Melayu

Matlamat Memahirkan komunikasi pelajar menggunakan bahasa Melayu

Objektif yang berketrampila n berbahasa. 2. Berani meluahkan idea. 3. Bersem angat untuk bertanding

Strategi Pelaksanaan 2. mengu ndang jurulatih yang berwibawa. 3. menye diakan kemudahan untuk berlatih. 4. peman tauan dan motivasi yang berterusan 1. latihan berterusan. 2. mengundang jurulatih yang berwibawa. 3. menyediakan kemudahan untuk berlatih. 4. pemantauan dan motivasi yang berterusan

Tempo h

Pelaksana Guru debat dan bahas bahasa Melayu Penyelaras debat Guru kanan kokurikulum

Pemantaua n

Penilaian selesai aktiviti.

Pertandingan Drama Bahasa Inggeris

Menjadi Johan Kebangsaan dalam drama bahasa Inggeris.

1.

Pelajar belajar mengadaptasi skrip dalam kehidupan.

2010

Jurulatih pasukan Guru drama yang rajin dan komited Guru kanan kokurikulum

Diisi selepas pemantauan

Diisi selepas selesai aktiviti.

2. Latihan yang konsisten. 3 skrip yang baik dan pemilihan pelakon yang berkarisme. 4. Dorongan yang berterusan.

Pertandingan Nasyid

Johan Kebangsaan

Menjadi Johan kebangsaan. 2. Menyemai budaya bersih dalam hiburan 3. Menyampaikan dakwah melalui lagu

1.

1. Pemilihan lagu yang sesuai. 2. Latihan yang konsisten 3. Dorongan yang berterusan 4. Kemudahan latihan yang baik

2010

Jurulatih pasukan Guru drama yang rajin dan komited Guru kanan kokurikulum

Diisi selepas pemantauan

Diisi selepas selesai aktiviti.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

23

Bidang Pelan Strategik

Matlamat

Objektif

Strategi Pelaksanaan 5. Bekerjasama dalam kumpulan

Tempo h

Pelaksana

Pemantaua n

Penilaian

1 ANGGARAN PERUNTUKAN

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

24

BIL 1 2 3. 4. 5. 6 7 8 9 BSB

AKTIVITI

AKTIVITI

PERTANDINGAN

LAIN-LAIN

JUMLAH

PELANCONGAN PENGGUNA SETIA KOMPUTER KHB/ERT SAINS & MATEMATIK AGAMA ISLAM SEJARAH & GEOGRAFI

5.3 BIDANG TUGAS: 5.3.1 MATLAMAT

PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

25

i ii iii iv v

Melahirkan pelajar bertanggungjawab dan berdisiplin. Melatih pelajar menggunakan masa lapang dengan baik dan berfaedah. Melatih bakat kepimpinan di kalangan pelajar. Membolehkan pelajar berinteraksi secara harmoni ntara satu sama lain. Membolehkan pelajar mewkili sekolah hingga ke peringkat negeri, kebangsaan maupun antarabangsa.

5.3.2 OBJEKTIF i ii iii iv v vi 0 i ii 1 Pelajar dapat menggunakan masa lapang dengan baik. Pelajar dapat mengasah bakat kepimpinan mereka. Pelajar dapat melatih diri untuk bertanggungjawab dan berdisiplin. Pelajar dapat melakukan kerja-kerja amal dan kebajikan. Pelajar dapat melatih diri saying-menyayangi antara satu sama lain dan menghargai hak orang lain. Meningkatkan prestasi pelajar dalam pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib Johan.

5.3.3 PERMASALAHAN Sukar mendapatkan pakaian sragam yang lengkap/mencukupi kerana agak mahal. Ada antara pelajar yang menyertainya bukan kerana benar-benar minat menyebabkan kehadirannya kurang memuaskan.

2 i

5.3.4 STRATEGI Memperbanyakkan pertandingan antara Unit Beruniform di peringkat sekolah seperti perkhemahan, kawat dan lain-lain.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

26

ii iii iv

Mendapatkan jurulatih bertauliah dari luar sepereti pihak polis, tentera dan lain-lain. Memberi peluang kepda pelajar-pelajar menyertai seberapa banyak pertandingan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Mendapatkan penaja bagi membantu pelajar-pelajar kurang berkemampuan untuk membeli pakaian seragam yang lengkap.

5.3.5 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN BADAN BERUNIFORM 2010 -2013

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

27

2009 BIL 1 2 3 4 5 6 KRS PUTERI ISLAM KADET POLIS PANDU PUTERI RENJER PENGAKAP Penyertaan Penyertaan Penyertaan BADAN BERUNIFORM Peringkat Daerah Peringkat Negeri Johan Peringkat Kebangsaan Emas SUKMA N Johan Johan N Johan N Johan Johan Peringkat Daerah

2010 Peringkat Negeri Johan Johan Peringkat Kebangsaan

N Johan

1 ANGGARAN PERBELANJAAN
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

28

BIL 1 2 3. 4. 5. 6 KRS

AKTIVITI

PERALATAN/ BAHAN

AKTIVITI/ LATIHAN

PERTANDINGAN

LAIN-LAIN

JUMLAH

PUTERI ISLAM KADET POLIS PANDU PUTERI RENJER PENGAKAP

Pelan Strategik Pengurusan pasukan Badan Beruniform 2006

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

29

Bidang Pelan Strategik Pengurusan KADET POLIS

Matlamat Menjadikan Kadet yang berdisiplin memamuhi peraturan. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej. Melahirkaninsan yang lebih seimbang.

Objektif 1. enjadi johan pertandingan kawad peringkat kebangsaan. M

Strategi Pelaksanaan 1. latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. 2. menyedia kan kemudahan yang diperlukan. 3. Sistem latihan yang baik 4. Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi 5. Kem latihan dan kemahiran yang sesuai.

Tempo h 2006 -2009

Pelaksana Pelajar kadet Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum.

Pemantaua n Disis selepas pemantauan

Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.

2. M enyediakan insan yang lebih matang dan bersedia untuk negara. 3. erdisiplin dan mematuhi peraturan kolej. B

KADET REMAJA

Menjadikan Kadet yang berdisiplin memamuhi peraturan. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej. Melahirkaninsan yang lebih seimbang.

• Menjadi johan pertandingan kawad peringkat kebangsaan. • Menyediakan insan yang lebih matang dan bersedia untuk negara. • Berdisiplin dan mematuhi peraturan kolej.

latihan yang berterusan melalui jurulatih bertauliah dari pasukan polis. menyediakan kemudahan yang diperlukan. Sistem latihan yang baik Sokongan pihak sekolah yang tidak berbelah bahagi .

2006 -2009

Pelajar kadet Guru penyelaras Jurulatih bertauliah Guru kanan Kokurikulum.

Disis selepas pemantauan

Diisi selepas selesai aktiviti.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

30

Bidang Pelan Strategik SILAT

Matlamat Menjadikan insant yang berdisiplin memamuhi peraturan. Menjadi pembantu kepada aktiviti keselamatan kolej.

Objektif Mahir mempertahankan diri Sentiasa bersedia untuk menjaga keselamatan. Berdisiplin dan mematuhi peraturan

Strategi Pelaksanaan Latihan dan kefahaman tentang disiplin. Latihan yang konsisten Jurulatih yang berwibawa. Pemantauan yang berterusan

Tempo h 2006

Pelaksana Jurulatih Guru penyelaras Guru kanan kokurikulum

Pemantaua n Disis selepas pemantauan

Penilaian Diisi selepas selesai aktiviti.

SEPULUH HAK PELAJAR DALAM SUKAN

1. Hak untuk mengambil bahagian. 2. Hak untuk mengambil bahagian bersesuaian dengan kebolehan dan kematangan masing-masing. 3. Hak untuk mendapat bimbingan dan kepimpinan daripada orang dewasa yang berpengalaman. 4. Hak untuk bermain sebagai seorang kanak-kanak atau remaja dan bukannya seperti orang dewasa. 5. Hak untuk berkongsi kepimpinan dan dalam membuat keputusan. 6. Hak untuk melibatkan diri dalam persekitaran yang selamat dan sihat. 7. Hak untuk membuat persediaan yang sewajarnya sebelum penyertaan. 8. Hak untuk mendapat peluang yang adil dan saksama untuk berusaha ke arah kejayaan. 9. Hak untuk dilayan sebagai individu yang bermaruah. 10. Hak untuk mendapat keseronokan apabila terlibat dalam aktiviti sukan.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

31

SASARAN KERJA TAHUNAN 2006 PENGURUSAN KOKURIKULUM JADUAL PELAKSANAAN Januari

BIL 1

AKTIVITI Menyediakan analisa pencapaian kokurikulum 2006 bagi peringkat daerah, negeri dan kebangsaan bagi perkara berikut Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Koperasi KTK Berhad Program Pengantarabangsaan. Penyelidikan dan Pembangunan Majalah Khidmat Masyarakat.

KUANTITI KOS Sekali

CATATAN

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

32

BIL

AKTIVITI

KUANTITI KOS

JADUAL PELAKSANAAN

CATATAN

2

Menyediakan Perancangan Program Kecemerlangan Kokurikulum Tahun 2006 bagi : Sukan dan permainan Kelab dan Persatuan Badan Beruniform Koperasi KTK Berhad Program Pengantarabangsaan Penyelidikan dan Pembangunan Majalah Khidmat Masyarakat.

Sekali

Januari

Akan disiapkan selepas Mesyuarat Guru 1/2006 ( Minggu Pertama Januari )

3

Mengurus dan Menyelaras Program Kokurikulum i. ii. Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ( Baru ) Sesi pemilihan pemain baru ( pelapis / bakat baru Khususnya permainan utama seperti Bola jaring dan Bola Keranjang Dua kali Berterusan 2 kali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali Januari Sepanjang tahun Sepanjang tahun Januari

Dengan kerjasama unit Sukan JPNS.

iii. Mesyuarat Induk Kokurikulum iv. Memilih ahli jawatankuasa v. Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum vi. Menetukan jadual aktiviti kokurikulum. vii. Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi , Setiausaha, Bendahari dan guru persatuan ) viii. Menentukan semua stok dan peraltan disimpan dengan baik dan rekod dikemaskinikan ix. Menyediakan draf surat akuan kokurikulum semakan untuk semua tingkatan

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

33

BIL x.

AKTIVITI untuk tingkatan lima ( 5 )

KUANTITI KOS

JADUAL PELAKSANAAN Awal dan semester 1 dan 2

CATATAN

Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan yang ada.

xi. Menentukan keselamatan pelajar semasa aktiviti dijalankan.

Sekali Akhir tahun Sepanjang tahun Sekali Sekali

4

Pelaksanaan dan pemantauan Program Kokurikulum 4.1 Sukan dan Permainan 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 Latihan rumah dan permainan Kejohanan olahraga KTK Kejohanan Olahraga MSSDSU Pertandingan permainan peringkat MSSDSU, MSSNS, MSSM, SBP Pertandingan Piala Priemier Bola jaring dan Hoki Pertandingan Piala Tuanku Ampuan Najihah Pertandingan Bola Keranjang PPM Pertandingan antara rumah. SBP Zon Selatan dan kebangsaan Sekali Mengikut peringkat Mengikut peringkat Sekali Sepanjang tahun. Sepanjang tahun Februari Mac Sepanjang tahun Sepanjang tahun JK Pengelola ( SMKA SHAM )

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

34

BIL

AKTIVITI

KUANTITI KOS

JADUAL PELAKSANAAN

CATATAN

4.2 Kelab dan Persatuan 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4. 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 Perjumpaan dan aktiviti kelab Pertandingandrama bahasa inggeris Hari koperasi Hari Kecemerlangan Kokurikulum Karnival bahasa ketiga Pertandingan, kuiz dan pidato umum. Pertandingan muzik. Pertandingan tilawah al Quran Pertandingan Inovasi sains SBP/ Intel

Sekali sebulan Sekali Sekali Sepanjang tahun Februari Julai Mengikut peringkat Mengikut peringkat

4.2.10 Pertandingan debat PPM, Dato’ Wira, Piala Menteri Besar. 4.2.11 Peperiksaan Literasi Komputer. Mei dan oktober 4.3 Badan Beruniform Perjumpaan ahli 4.3.2 Pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsan. Sepanjang tahun Sepanjang tahun Mengikut peringkat Sekali Berdasarkan perkembangan semasa, dan ditanggung oleh Berdasarakan Mou yang ditandatangani. Sepanjang tahun

Pertandingan kawad kaki Perkhemahan kokurikulum. Pertandingan pancaragam 4.4 Program Pengantarabangsaan 4.4.1 Program Raffles Girls School, Singapura /

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

35

BIL KTK 4.4.2 4.4.3

AKTIVITI

KUANTITI KOS pelajar dan sekolah serta PIBG

JADUAL PELAKSANAAN

CATATAN

Program Akashi Nishi, Jepun Lawatan Bahasa Ketiga, Ke Perancis

5

Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2006

Dua kali

Akhir semester 1 Akhir semester 2

Menghantar setiap laporan ke Unit SBP Putrajaya.

6

Penghargaan dan Penganugerahan 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Badan Beruniform Terbaik Kelab Terbaik Sukan dan Permainan Terbaik Pencapaian Kokurikulum Terbaik Keseluruhan Pencapaian Negeri & Kebangsaan Sekali Sekali Sekali Sekali Berdasarkan Pencapaian Sekali Akhir semester 2

7

Menyediakan post Mortem dan program tindak susul kokurikulum bagi tahun 2006

CARTA GANTT UNIT KOKURIKULUM KOLEJ TUNKU KURSHIAH 2006

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

36

BULAN BIL AKTIVITI JAN X X X X x x x x x x x x X X x x X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X x x x x x X x X FEB MA C APR MEI JUN X JUL OG O SEP OKT X NOV DIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mesy JK Kokurikulum Mesy Pembangunan Kokurikulum Pelaporan Tahunan Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ( Baru ) Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi , Setiausaha, Bendahari dan guru persatuan ) Pengurusan Stok & Inventori Pertandingan Inovasi sains SBP/ Intel Perkembangan Staf Kursus kepegawaian/kejurulatihan Klinik kecemerlangan Kokurikulum Menyediakan draf surat akuan kokurikulum Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan Latihan Permainan/Sukan Latihan Unit Berunifom

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

37

BULAN BIL AKTIVITI JAN FEB x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X x X MA C APR MEI JUN JUL OG O SEP OKT NOV DIS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kejohanan Olahraga Sekolah Program RGS KTK Pertandingan sukan dan Permainan Pertandingan kelab dan Persatuan Hari Kokurikulum Pertandingan Pancaragam Hari Kecemerlangan SBP Zon Selatan / Keb Perkhemahan Tahunan Hari koperasi Peperiksaan Literasi Komputer. Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2006 Penganugerahan & Penghargaan Program Pengantarabangsaan Program Khidmat Masyarakat Post Mortem Dan Program Tindak Susul Kokurikulum

x

x

x x x x x x

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

38

Disediakan Oleh

HASHIM OSMAN GPK KOKURIKULUM

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010

39