Anda di halaman 1dari 39

DISEDIAKAN OLEH :

MOHD RIZAL BIN ATAN


GPK KOKURIKULUM

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 1


Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 2
SMK PERANTAU DAMAI
PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM
TAHUN 2010

Falsafah Unit Kokurikulum

Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sedar bahawa pencapaian


kecemerlangan serta pembudayaan kegigihan, ketahanan mental
serata fizikal, kemuliaan rohani dan penghayatan nilai-nilai murni
adalah berterusan demi melahirkan ahli-ahli masyarakat yang
unggul yang bakal menangani masa depan bangsa dan negara.

VISI

Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai berusaha untuk


melahirkan para pelajar sekolah yang berilmu, cergas dan
berwatak. Selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan

MISI

Usaha Unit Kokurikulum SMK Perantau Damai melaksanakannya


melalui pemantauan dan pengukuhan pengayaan aktiviti
kokurikulum berlandaskan kepada pencapaian akademik selaras
dengan falsafah Badan Sihat Otak Cergas Budaya fikir, Bersifat
global, Berdaya pimpin bertaraf dunia . Berpaksikan nilai-nilai
murni selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 3


1. PENDAHULUAN

Smk Perantau Damai merupakan sebuah Sekolah harian yang bertanggung jawab bukan hanya semata-mata untuk mencapai
kecemerlangan akademik anak-anak didiknya, tetapi juga memupuk dan menerapkan sahsiah mereka yang cemerlang.

0 Adalah menjadi matlamat Kolej untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang yang optima
serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang menjadi wadah untuk
meningkatkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomoto, kognitif dan afektif.

1 Penolong Kanan Kurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan
pengurusan Kokurikulum. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan dan permainan, persatuan dan kelab, serta unit
badan beruniform dan koperasi sekolah.

2. MATLAMAT

Aktiviti Kokurikulum , SMK Perantau Damai adalah dengan matlamat untuk:

2 2.1 Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded ) dengan tujuan melahirkan bakal-bakal pemimpin negara
bertaraf dunia yang beriman, beradab, taat setia, bertanggungjawab , berdisiplin, jujur dan bersih, disamping mempunyai ciri-
ciri intelek, logik, berdikari dan berimaginatif.

3 2.2 Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi.

4 2.3 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar.

5 2.4 Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 4


3. OBJEKTIF

Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokurikulum , SMK Perantau Damai adalah bertujuan untuk:

3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri,
sekolah, masyarakat dan negara.

3.2 Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah
Pendidikan Negara dan Rukunegara

3.3 Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan social, jasmani, minat dan bakat
pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara , Pengisian Wawasan Pendidikan Negara
dan Wawasan Negara.

3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan
menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat

3.5 Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan
kakitangn, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat

4. PEMANTAUAN

6 4.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum adalah dilakukan dengan bantuan Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Persatuan &
Kelab dan Penyelaras Badan Beruniform.

7 4.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek:

4.2.1 Kehadiran/Keahlian
4.2.2 Penyertaan/ Penglibatan
4.2.3 Kemudahan dan Peralatan
4.2.4 Perjalanan Aktiviti Kokurikulum
4.2.5 Kewangan
4.2.6 Matlamat/Objektif
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 5
4.2.7 Perlembagaan/ Peraturan
4.2.8 Disiplin dan Keselamatan
4.2.9 Tenaga Luar

5. PERANCANGAN STRATEGIK

5.1 BIDANG TUGAS: PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN

5.1.1 MATLAMAT

i. Untuk membentuk satu pasukan sukan dan permainan Sekolah yang berkaliber dan dapat menaikkan nama Sekolah

ii. Melahirkan ahli sukan/ pemain Sekolah yang cergas dan berkebolehan dalam permainan dan sukan.

iii. Melahirkan ramai ahli sukan/ pemain Sekolah yang mewakili daerah/ negeri dalam MSSNS,MSSM dan SUKMA.

iv. Mendedahkan pelbagai permainan dan sukan di kalangan pelajar-pelajar Sekolah.

v. Menanamkan kesedaran positif terhadap sukan di kalangan pelajar-pelajar dan sukan dianggap sebagai keperluan jasmani
dan rekreasi.

5.1.2 OBJEKTIF

I. Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam permainan / sukan serta meningkatkan prestasi
mereka.

II. Membolehkan pelajar-pelajar mengetahui tentang strategi dan peraturan permainan/sukan.

III. Melahirkan pemain/ ahli sukan yang berdisiplin dan bertanggungjawab.

IV. Mewujudkan satu pasukan permainan / olahraga yang berwibawa, mantap, bersemangat, mahir dari segi taktik dan mampu
memberi tentangan hebat kepada pihak lawan.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 6


V. Membolehkan pasukan sukan / pemain Sekolah , menjadi johan dalam pertandingan peringkat MSSNS.

VI. Mengenalpasti pemain / ahli sukan yang berpotensi dan menggalakkan mereka mewakili Sekolah, Daerah dan Negeri.
VII. Membolehkan pelajar-pelajar mengurus serta mengelolakan pertandingan antara rumah atau kelas dengn baik.

0 5.1.3 PERMASALAHAN

i Pelajar yang sama merupakan pemain dan ahli sukan Sekolah.


ii Pelajar yang sama terlibat dalam lebih daripada satu permainan. Ini menimbulkan perebutan pemain untuk permainan tertentu
seperti Sepak Takraw dan Bola Sepak.
iiiTidak ramai pelajar terlibat secara aktif apabila berada di Tingkatan 5.
ivGuru penasihat kurang mahir / berpengalaman dlam permainan / sukan yang dipertanggungjawabkan.
v Jadual harian terlalu padat menyebabkan masa latihan agak pendek iaitu 1 jam 2 kali seminggu.
viPelajar kurang mahir dari segi teknik dan strategi permainan. Pemain terlalu bergantung kepada jurulatih.
vii Kurang mempunyai ketahanan dan keyakinan diri terutama semasa menghadapi tekanan dalam sesuatu pertandingan
penting.
viii Tekanan daripada ibubapa yang lebih menitikberatkan pencapaian akademik

1 5.1.4 STRATEGI

i Merancang program menyeluruh – pendedahan dan penglibatan latihan berterusan untuk jangka panjang dan jangka pendek.
ii Menjemput pakar-pakar yang mahir di dalam bidang sukan dan permianan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-
pelajar akan masa depan sukan di alaf baru.
iiiMenggalakkan pertandingan peringkat rumah dan kelas untuk mengvungkil lebih ramai bakat-bakat baru.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 7


iv Memberi insentif/bantuan kepada pelajar-pelajar yang mewakili Sekolah atau negeri agar mereka lebih komited.
v Mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan dengan pasukan luar untuk mendapatkan pengalaman dalam permainan.
viMengutamakan latihan-latihan berbentuk kemahiran.
vii Menyediakan lebih banyak kemudahan kepada pelajar yang berpotensi.
viii Memberi pendedahan tentang kemahiran aas sukan / permainan kepada pelajar tingkatan 1 melalui mata pelajaran PJK
ixMengadakan pasukan pelapis.

5.1.5 PROGRAM

I. FASA 1 (SEBELUM PERTANDINGAN)

i Pembinaan kecergasan fizikal, penumpuan kepada daya tahan fizikal dan kemahiran-kemahiran asas.
ii Meningkatkan kemahiran dan teknik-teknik

II. FASA 2 (SEMASA PERTANDINGAN)

i Mengekalkan tahap kecergasan dan fizikal


ii Meningkatkan persefahaman kumpulan / kerjasama kumpulan
iii Mengadakan perlawanan persahabatan dan strategi permainan
iv Penyertaan pertandingan

III. FASA 3 (SELEPAS PERTANDINGAN)

i Latihan ringan

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 8


ii Permainan rekreasi
iii Menganjurkan pertandingan untuk mencungkil bakat-bakat baru
iv Mengadakan pertandingan persahabatan.

Pelan strategik pengurusan Kokurikulum 2010-2013

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 9


Jangkamasa Pemantaua
Program Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Penilaian
pelaksanaan n
Pengurusan
Kokurikulum

1. Meningkatkan
1. Memastikan 1. Fail / Manual Januari Setiausaha sukan GPK Diisi selepas
kualiti pengurusan
semua guru dapat pengurusan. Kokurikulum selesai
ketiga-tiga bidang Januari Pengurus psukan /
menjalankan aktiviti.
iaitu 2. Takwim tahunan / jurulatih
tugas dengan
jadual waktu
- Sukan dan cekap dan Ketua guru rumah
gerakkerja / aktiviti / Januari / Julai
permainan berkesan.
lokasi disediakan. Ahli pasukan
- Pasukan pakaian olhraga
3. Disket, buku laporan
seragam Januari / Jun
disediakan dan
- Persatuan dan dilengkapkan oleh guru
kelab
4. mesyuarat kokurikulum Januari / Jun
2 kali.
5. mesyuarat
jawatankuasa 2 kali.
1. Meningkatkan 1. Mengenalpasti Mac Setiausaha sukan GPK Diisi selepas
kebolehan penceramah dan Kokurikulum selesai
Pengurus
mengurus AJK fasilitator. aktiviti.
pasukan / jurulatih
Tertingi tara
2. Mengenalpasti peserta,
Ketua guru rumah
kemudahan dan
tempat.

1. Mengendalikan 1. Mengenalpasti Mac Guru-guru GPK Diisi selepas


Buku Laporan dan penceramah dan penasihat Kokurikulum selesai
Fail Kewangan fasilitator. persatuan aktiviti.
Setiausaha
2. Mengenalpasti peserta, Kokurikulum
kemudahan dan
tempat

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 10


Jangkamasa Pemantaua
Program Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Penilaian
pelaksanaan n
Memastikan semua 1. Mengenalpasti senarai Januari – Guru penasihan GPK Diisi selepas
pelajar dapat bahan yang perlu Oktober persatuan Kokurikulum selesai
kemudahan ditambah aktiviti.
Setiausaha
peralatan
2. Menyelenggara bahan. Kokurikulum
3. Sistem peminjaman
bahan.
4. Bilik pengurusan stor
dan stok sukan.

Mengiktiraf dan Mengenalpasti pemenang. Oktober GPK Kokurikulum Pengetua Post Mortem
menghargai
2. Pelaksanaan Hari Q Setiausaha Kokurikulum
kehadiran,
Kokurikulum
pengurusan dan Setiausaha
pencapaian pelajar Kokurikulum
dan guru dalam
kegiatan
kokurikulum.
Memanam kesedaran Menanamkan minat 1. Edaran maklumat Januari GPK Kokurikulum Kokurikulum
/ kepentingan kepada aktiviti semasa pendaftaran
Setiausaha Setiausaha
aktiviti kokurikulum kokurikulum. pelajar.
Kokurikulum Kokurikulum
kepada diri pelajar. Januari /
2. Taklimat semasa
Februari Guru Penasihat
Minggu orientasi.
3. Mesyuarat agung
persatuan
4. Hebahan dan
pengumuman.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 11


Jangkamasa Pemantaua
Program Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Penilaian
pelaksanaan n
Menambah bilangan Program 1. Latihan asas dan sesi Januari hingga Guru-guru GPK
pelajar yang berjaya Kecemerlangan latihan tambahan. Oktober penasihat Kokurikulum
dalam peringkat
2. pertandingan antara Semua pelajar Guru-guru
Negeri rumah / kelas dan penasihat
badan beruniform
Kebangsaan
3. Pemilihan peserta lebih
Antarabangsa
teliti menerusi uji bakat
dan latihan.
4. pertandingan /
perlawanan
MSSM Rompin
MSSM Pahang
MSSM

• PPD/JPNP/P
ERTUBUHAN LUAR.

5.1.6 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERMAINAN DAN OLAHRAGA 2009 / 2010

2009 2010
SUKAN /
BI PER SUKMA / SUKMA /
PASUKAN MSSD MSSM P MSSM MSSD MSSNS MSSM
L MAI ASEAN ASEAN
NAN
Bawah 15 th. Gangsa Johan N Johan
1.
OLAHRAGA
Bawah 18 th. Gangsa Johan N. Johan
SEPAK Bawah 15 thn Johan Naib Johan Johan N Johan
T
A
2 K
R Bawah 18 thn
A
W

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 12


Bawah 15 th. Johan Johan Johan Johan
3 PING PONG Naib
Bawah 18 th. Johan Johan Johan
Johan
Separuh
Bawah 15 th. Johan Johan N Johan
Akhir
4 BOLA BALING
Separuh
Bawah 18 th. Johan Johan N Johan
Akhir
Bawah 15 th. Emas Kelima Emas
5 BOLA SEPAK
Bawah 18 th.

Bawah 15 th. Johan Johan


6 PETANQUE
Bawah 18 th. Johan Johan

5.1.7 Jadual Aktiviti dan Pelaksanaan

JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN PERMAINAN

SUKAN AKTIVITI J F M A M J J O S O N D KOS

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 13


Lantikan Pengurus X
Olahraga
Lantikan Jurulatih X
Sepak Takraw
Pemilihan
Ping Pong X X
Pemain Utama
Bola Baling Pemilihan Pemain Pelapis X X X X
Bola Sepak Latihan
X X X X X X X X X X
Asas dan keahiran
Pentanqe
Latihan Intensif X X X X X X X X X X

Motivasi X X X X X X X X X X

Menyertai Pertandingan X X X X X

Post mortem X
Mesyuarat
X
Agung

Pelan strategik pengurusan sukan 2010-2013

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 14


Bidang
Tempo Pemantaua
Pelan Matlamat Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Penilaian
h n
Strategik
Pengurusan Menjadikan sukan 2.Menambah 1. Tayangan video 2010 Setiausaha Disis selepas Diisi
Olahraga olahraga sebagai bilangan ahli -2013 sukan pemantauan selepas
2. Latihan kecergasan
acara sukan yang selesai
3.Penyertaan yang Pengurus
membawa 3. latihan bebanan aktiviti.
menyeluruh di psukan /
manfaat kepada
kalangan pelajar 4. latihan daya tahan jurulatih
pembangunan
insan pelajar. 4.Menambah 5. latihan kelembutan Ketua guru
pengetahuan rumah
6. latihan ketangkasan
pelajar tentang
Ahli pasukan
olahraga 7. pertandingan antara
olhraga
rumah
5.Menarik minat
pelajar dalam 8. penyertaan ke
sukan olahraga. pertandingan
peringkat yang lebih
tinggi.
Ujian tara Menjadikan acara 2. mengukur 1. Tayangan video 2010 Setiausaha Disis selepas Diisi
ujian tara sebagai pencapaian -2013 sukan pemantauan selepas
2. Latihan kecergasan
acara yang dapat pelajar dalam selesai
Pengurus
membawa acara larian, 3. latihan bebanan aktiviti.
psukan /
manfaat kepada lompatan, lempar
4. latihan daya tahan jurulatih
pembangunan cakera dan
pelajar lompat tinggi. 5. latihan kelembutan Ketua guru
rumah
3. Penyertaaan yang 6. latihan ketangkasan
menyeluruh di Ahli pasukan
kalangan pelajar 7. pertandingan antara
olhraga
rumah
4. menambah
bilangan pelajar 8. penyertaan ke
pertandingan
yang berjaya
mendapat markah peringkat yang lebih
tinggi.
penuh dalam
ujian tara

Merentas Menjadikan acara 2. Penyertaan yang 3. Tayangan video 2010 Setiausaha Disis selepas Diisi
Desa ujian tara sebagai menyeluruh di -2013 sukan pemantauan selepas
4. Latihan kecergasan
acara yang dapat kalangan pelajar selesai
Pengurus
membawa 5. latihan bebanan aktiviti.
3. Menarik minat psukan /
manfaat kepada
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 15
Bidang
Tempo Pemantaua
Pelan Matlamat Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Penilaian
h n
Strategik
pembangunan pelajar menyerti 6. latihan daya tahan jurulatih
pelajar acara merentas
7. latihan kelembutan Ketua guru
desa
rumah
8. latihan ketangkasan
Ahli pasukan
9. pertandingan antara
olhraga
rumah
10. penyertaan ke
pertandingan
peringkat yang lebih
tinggi.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 16


1 PEROLEHAN DAN SUMBER

LAIN-
BIL AKTIVITI PERALATAN LATIHAN/ PERTANDINGAN JUMLAH
LAIN
1 OLAH RAGA

2 SEPAK TAKRAW

3. PING PONG

4. BOLA BALING

5. BOLA SEPAK

6 PETANQUE

10

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 17


5.2 BIDANG TUGAS : PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN

5.2.1 MATLAMAT

Membimbing pelajar-pelajar SMK Perantau Damai agar menjadi warga negara yang dapat memberikan sumbangan yang berfaedah
kepada sekolah, masyarakat , agama dan negara.
Membimbing sahsiah pelajar sekolah yang cemerlang di samping kecemerlangan akademik.

5.2.2 OBJEKTIF

i Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar sekolah dalam pertandingan-pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada
peringkat Naib-Johan.
ii Membolehkan pelajar-pelajar memaksimumkan penggunaan masa yangberfedah dan mendapat kemahiran tertentu.
iii Memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan bakat dan sifat kreatif mereka dalam bidang penulisan, bahas, pidato, pantun,
deklamasi sajak dan sebagainya.
iv Membolehkan pelajar menguruskan persatuan / kelab, pertandingan , pameran dan pertunjukan.
v Memupuk sifat-sifat murni seperti bertolak ansur, bekerjasama, bertanggungjawab, hormat menghormati, berdaya saing tinggi
dan berdisiplin

5.2.3 PERMASALAHAN

i Sukar mendapatkan kehadiran yang penuh, kerana ramai ahli yang terlibat degan latihan pancaragam dan lain-lain yang
memerlukan mereka membuat latihan intensif.
ii Ada antara ahli yang menyertainya bukan kerana minat. Oleh itu kehadiran dan penglibatan mereka agak tidak memuaskan.

5.2.4 STRATEGI

4.1. Mengadakan program-program khas untuk pertandingan-pertandingan peringkat negara.


4.2. Menjemput tenaga pengajar yang mahir dari luar untuk mengajar, membimbing, memudahcara serta menunjukkan teknik /
kemahiran tertentu dalam penulisan, berpidato, berbahas dan sebagainya.
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 18
4.3. Mendapatkan rakaman pita video tentang kemahiran tertentu seperti bahas, pidato, forum, choral speaking dan lain-lain untuk
mendedahkan teknik / kemahiran sedemikian kepada ahli-ahli.
4.4. Menggalakkan ahli-ahli menyertai pertandingan dalam atau luar sekolah.

5.2.5 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN PERSATUAN DAN KELAB 2009 - 2010

2009 2010
Peringka Peringkat Peringka Peringka
Peringkat Peringka Peringkat
BIL PERSATUAN / KELAB t Kebangsaa t t
Daerah t Zon Kebangsaan
Negeri n Daerah Negeri
BADA
1
Majlis Tadarus Alquran

1. Tilawah Alquran Johan Ketiga


2. Syarahan Agama Johan Ketiga Johan N Johan
3. Hafazan N.Johan Johan N Johan
4. Pertandingan Khat Johan Johan N Johan
5. Nasyid Johan Ketiga Johan Johan Johan
KOPERASI
2
1. Kuiz Koperasi Johan Johan Penyertaan Johan
KELAB DEBAT
3
BAHASA INGGERIS
1.Bahas B. Inggeris Ppm Penyertaan Johan
2. Bahas Piala Dato’ Wira Johan
BAHASA MELAYU
1. Bahas Bahasa Melayu Ppm Penyertaan N Johan
2. Bahas Piala Menteri Besar Penyertaan N Johan
3..Bahas Piala Jemputan Uia Penyertaan N Johan
PERSATUAN B. MELAYU
4
Forum Remaja Johan Naib
Pidato Piala Diraja Johan Johan
Pesta Pantun Johan N Johan
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 19
2009 2010
Peringka Peringkat Peringka Peringka
Peringkat Peringka Peringkat
BIL PERSATUAN / KELAB t Kebangsaa t t
Daerah t Zon Kebangsaan
Negeri n Daerah Negeri
PERSATUAN BAHASA INGGERIS
5
Pertandingan Drama Bahasa
Inggeris
Pertandingan Scrabble Ketiga
KELAB KEUSAWANAN
6
Kuiz Pengguna
PERSATUAN SAINS &
7
MATEMATIK Johan
Kuiz Sains Nasional
Pertandingan Projek Sains
Kejuruteraan Negeri
Pertandingan Teknologi Pelancaran Ketiga Johan
Roket
KELAB IT Johan
8
Maxis/Star - cyberlinq Johan
KANIVAL SLAD
9
Pertandingan Dikir Barat Ketiga Johan
Pertandingan Nasyid Saguhati
BRIGED SENI
10
Tarian Johan
Nyayian Solo Ketiga Johan Johan
Koir Penyertaa Johan
n
Caklempong Penyertaa Johan
n

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 20


JADUAL PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN KELAB / PERSATUAN

Kelab AKTIVITI J F M A M J J O S O N D KOS

Lantikan Pengurus X
BSB Lantikan Jurulatih X
PELANCONGA
Pemilihan
N X X
Pendebat Utama
PENGGUNA
SETIA Pemilihan Pendebat Pelapis X X X X
KOMPUTER Latihan
X X X X X X X X X X
AGAMA ISLAM Asas dan keahiran
KHB/ERT Latihan Intensif X X X X X X X X X X
SAINS & Motivasi X X X X X X X X X X
MATEMATIK Menyertai Pertandingan X X X X X
SEJ &
GEOGRAFI Post mortem X

Mesyuarat
X
Agung

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 21


Pelan Strategik Pengurusan Kelab dan Persatuan 2010

Bidang
Tempo Pemantaua
Pelan Matlamat Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Penilaian
h n
Strategik
Bahas B. Menjadi johan 1. Melahir 1. lati 2010 Jurulatih Diisi selepas Diisi
Inggeris SBP kan pelajar han berterusan. -2013 pasukan pemantauan selepas
( Hari yang selesai
Memahirkan 2. me Guru debat
Kecemerlang berketrampila aktiviti.
komunikasi ngundang jurulatih dan bahas
an Sekolah n berbahasa.
pelajar yang berwibawa. bahasa
Berasrama
menggunakan 2. Berani iInggeris
Penuh ) 3. me
bahasa Inggeris meluahkan
nyediakan Penyelaras
idea.
kemudahan untuk debat
3. Bersem berlatih.
Guru kanan
angat untuk
4. pe kokurikulum
bertanding
mantauan dan
motivasi yang
berterusan
Bahas Menjadi johan 1. Melahir 1. latihan 2010- Jurulatih Diisi selepas Diisi
Bahasa SBP kan pelajar berterusan. 2013 pasukan pemantauan selepas
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 22
Bidang
Tempo Pemantaua
Pelan Matlamat Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Penilaian
h n
Strategik
Melayu Memahirkan yang 2. mengu Guru debat selesai
komunikasi berketrampila ndang jurulatih dan bahas aktiviti.
pelajar n berbahasa. yang berwibawa. bahasa
menggunakan Melayu
2. Berani 3. menye
bahasa Melayu
meluahkan diakan kemudahan Penyelaras
idea. untuk berlatih. debat
3. Bersem 4. peman Guru kanan
angat untuk tauan dan motivasi kokurikulum
bertanding yang berterusan

1. Pelajar belajar
Pertandingan Menjadi Johan 1. latihan 2010 Jurulatih Diisi selepas Diisi
mengadaptasi
Drama Kebangsaan berterusan. pasukan pemantauan selepas
skrip dalam
Bahasa dalam drama selesai
kehidupan. 2. mengundang Guru drama
Inggeris bahasa Inggeris. aktiviti.
jurulatih yang yang rajin
2. Latihan yang berwibawa. dan komited
konsisten.
3. menyediakan Guru kanan
3 skrip yang
kemudahan untuk kokurikulum
baik dan
berlatih.
pemilihan
pelakon yang 4. pemantauan
berkarisme. dan motivasi yang
4. Dorongan berterusan
yang
berterusan.

Pertandingan Johan 1. Pemilihan 2010 Jurulatih Diisi selepas Diisi


1. Menjadi Johan
Nasyid Kebangsaan lagu yang sesuai. pasukan pemantauan selepas
kebangsaan.
selesai
2. Menyemai 2. Latihan yang Guru drama
aktiviti.
budaya bersih konsisten yang rajin
dalam hiburan dan komited
3. Dorongan
3. Menyampaikan yang berterusan Guru kanan
dakwah melalui kokurikulum
lagu 4. Kemudahan
latihan yang baik

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 23


Bidang
Tempo Pemantaua
Pelan Matlamat Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Penilaian
h n
Strategik
5. Bekerjasama
dalam kumpulan

1 ANGGARAN PERUNTUKAN

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 24


BIL AKTIVITI AKTIVITI PERTANDINGAN LAIN-LAIN JUMLAH

1 BSB

2 PELANCONGAN

3. PENGGUNA

4. SETIA

5. KOMPUTER

6 KHB/ERT

7 SAINS & MATEMATIK

8 AGAMA ISLAM

9 SEJARAH & GEOGRAFI

5.3 BIDANG TUGAS: PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM

5.3.1 MATLAMAT

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 25


i Melahirkan pelajar bertanggungjawab dan berdisiplin.
ii Melatih pelajar menggunakan masa lapang dengan baik dan berfaedah.
iii Melatih bakat kepimpinan di kalangan pelajar.
iv Membolehkan pelajar berinteraksi secara harmoni ntara satu sama lain.
v Membolehkan pelajar mewkili sekolah hingga ke peringkat negeri, kebangsaan maupun antarabangsa.

5.3.2 OBJEKTIF

i Pelajar dapat menggunakan masa lapang dengan baik.


ii Pelajar dapat mengasah bakat kepimpinan mereka.
iii Pelajar dapat melatih diri untuk bertanggungjawab dan berdisiplin.
iv Pelajar dapat melakukan kerja-kerja amal dan kebajikan.
v Pelajar dapat melatih diri saying-menyayangi antara satu sama lain dan menghargai hak orang lain.
vi Meningkatkan prestasi pelajar dalam pertandingan yang disertai sekurang-kurangnya pada peringkat Naib Johan.

0 5.3.3 PERMASALAHAN

i Sukar mendapatkan pakaian sragam yang lengkap/mencukupi kerana agak mahal.


ii Ada antara pelajar yang menyertainya bukan kerana benar-benar minat menyebabkan kehadirannya kurang memuaskan.
1

2 5.3.4 STRATEGI

i Memperbanyakkan pertandingan antara Unit Beruniform di peringkat sekolah seperti perkhemahan, kawat dan lain-lain.
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 26
ii Mendapatkan jurulatih bertauliah dari luar sepereti pihak polis, tentera dan lain-lain.
iii Memberi peluang kepda pelajar-pelajar menyertai seberapa banyak pertandingan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
iv Mendapatkan penaja bagi membantu pelajar-pelajar kurang berkemampuan untuk membeli pakaian seragam yang lengkap.

5.3.5 PENCAPAIAN DAN PELUNJURAN BADAN BERUNIFORM 2010 -2013

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 27


2009 2010

Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat


BIL BADAN BERUNIFORM
Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan

1 KRS Johan Emas SUKMA Johan


2 PUTERI ISLAM N Johan
3 KADET POLIS Penyertaan Johan Johan
4 PANDU PUTERI Penyertaan N Johan
5 RENJER N Johan
PENGAKAP
6 Penyertaan Johan N Johan

1 ANGGARAN PERBELANJAAN
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 28
PERALATAN/ AKTIVITI/
BIL AKTIVITI PERTANDINGAN LAIN-LAIN JUMLAH
BAHAN LATIHAN

1 KRS

2 PUTERI ISLAM

3. KADET POLIS

4. PANDU PUTERI

5. RENJER

6 PENGAKAP

Pelan Strategik Pengurusan pasukan Badan Beruniform 2006

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 29


Bidang
Tempo Pemantaua
Pelan Matlamat Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Penilaian
h n
Strategik
Pengurusan Menjadikan 1. M 1. latihan 2006 Pelajar kadet Disis selepas Diisi
KADET POLIS Kadet yang enjadi johan yang berterusan -2009 pemantauan selepas
Guru
berdisiplin pertandingan melalui jurulatih selesai
penyelaras
memamuhi kawad peringkat bertauliah dari aktiviti.
peraturan. kebangsaan. pasukan polis. Jurulatih
bertauliah
Menjadi 2. M 2. menyedia
pembantu enyediakan insan kan kemudahan Guru kanan
kepada aktiviti yang lebih matang yang diperlukan. Kokurikulum.
keselamatan dan bersedia untuk
3. Sistem
kolej. negara.
latihan yang baik
Melahirkaninsan 3. B
4. Sokongan
yang lebih erdisiplin dan
pihak sekolah yang
seimbang. mematuhi
tidak berbelah
peraturan kolej.
bahagi
5. Kem
latihan dan
kemahiran yang
sesuai.

KADET
Menjadikan • Menjadi johan latihan yang berterusan 2006 Pelajar kadet Disis selepas Diisi
REMAJA Kadet yang pertandingan melalui jurulatih -2009 pemantauan selepas
Guru
berdisiplin kawad peringkat bertauliah dari pasukan selesai
penyelaras
memamuhi kebangsaan. polis. aktiviti.
peraturan. Jurulatih
• Menyediakan menyediakan
bertauliah
Menjadi insan yang lebih kemudahan yang
pembantu matang dan diperlukan. Guru kanan
kepada aktiviti bersedia untuk Kokurikulum.
Sistem latihan yang
keselamatan negara. baik
kolej.
• Berdisiplin dan Sokongan pihak
Melahirkaninsan mematuhi sekolah yang tidak
yang lebih peraturan kolej. berbelah bahagi
seimbang.
.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 30


Bidang
Tempo Pemantaua
Pelan Matlamat Objektif Strategi Pelaksanaan Pelaksana Penilaian
h n
Strategik
SILAT Menjadikan Mahir Latihan dan kefahaman 2006 Jurulatih Disis selepas Diisi
insant yang mempertahankan diri tentang disiplin. pemantauan selepas
Guru
berdisiplin selesai
Sentiasa bersedia Latihan yang konsisten penyelaras
memamuhi aktiviti.
untuk menjaga
peraturan. Jurulatih yang Guru kanan
keselamatan.
berwibawa. kokurikulum
Menjadi
Berdisiplin dan
pembantu Pemantauan yang
mematuhi peraturan
kepada aktiviti berterusan
keselamatan
kolej.

SEPULUH HAK PELAJAR DALAM SUKAN

1. Hak untuk mengambil bahagian.


2. Hak untuk mengambil bahagian bersesuaian dengan kebolehan dan kematangan masing-masing.
3. Hak untuk mendapat bimbingan dan kepimpinan daripada orang dewasa yang berpengalaman.
4. Hak untuk bermain sebagai seorang kanak-kanak atau remaja dan bukannya seperti orang dewasa.
5. Hak untuk berkongsi kepimpinan dan dalam membuat keputusan.
6. Hak untuk melibatkan diri dalam persekitaran yang selamat dan sihat.
7. Hak untuk membuat persediaan yang sewajarnya sebelum penyertaan.
8. Hak untuk mendapat peluang yang adil dan saksama untuk berusaha ke arah kejayaan.
9. Hak untuk dilayan sebagai individu yang bermaruah.
10. Hak untuk mendapat keseronokan apabila terlibat dalam aktiviti sukan.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 31


SASARAN KERJA TAHUNAN 2006
PENGURUSAN KOKURIKULUM

JADUAL
BIL AKTIVITI KUANTITI KOS CATATAN
PELAKSANAAN

1 Menyediakan analisa pencapaian kokurikulum 2006 Sekali Januari


bagi peringkat daerah, negeri dan kebangsaan bagi
perkara berikut
Sukan dan permainan
Kelab dan Persatuan
Badan Beruniform
Koperasi KTK Berhad
Program Pengantarabangsaan.
Penyelidikan dan Pembangunan
Majalah
Khidmat Masyarakat.

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 32


JADUAL
BIL AKTIVITI KUANTITI KOS CATATAN
PELAKSANAAN

2 Menyediakan Perancangan Program Kecemerlangan Sekali Januari Akan disiapkan selepas


Kokurikulum Tahun 2006 bagi : Mesyuarat Guru 1/2006
( Minggu Pertama Januari
Sukan dan permainan
)
Kelab dan Persatuan
Badan Beruniform
Koperasi KTK Berhad
Program Pengantarabangsaan
Penyelidikan dan Pembangunan
Majalah
Khidmat Masyarakat.

3 Mengurus dan Menyelaras Program Kokurikulum Dengan kerjasama unit


Sukan JPNS.
i. Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan Dua kali
Tingkatan 4 ( Baru )
ii. Sesi pemilihan pemain baru ( pelapis / bakat baru
Berterusan Sepanjang tahun
Khususnya permainan utama seperti Bola jaring
dan Bola Keranjang
iii. Mesyuarat Induk Kokurikulum 2 kali Januari
iv. Memilih ahli jawatankuasa Sekali
v. Taklimat pemilihan dan pendaftaran kokurikulum Sekali
vi. Menetukan jadual aktiviti kokurikulum. Sekali Januari
vii. Kursus Pengurusan Kepimpinan ( Pengerusi , Sekali Sepanjang tahun
Setiausaha, Bendahari dan guru persatuan )
viii. Menentukan semua stok dan peraltan disimpan
Sekali
dengan baik dan rekod dikemaskinikan
Sekali
ix. Menyediakan draf surat akuan kokurikulum
- semakan untuk semua tingkatan

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 33


JADUAL
BIL AKTIVITI KUANTITI KOS CATATAN
PELAKSANAAN

- untuk tingkatan lima ( 5 ) Awal dan


semester 1 dan 2
x. Menyediakan anggaran pendapatan dan
perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan
yang ada.
Sekali
xi. Menentukan keselamatan pelajar semasa aktiviti
Akhir tahun
dijalankan.

Sepanjang tahun

Sekali

Sekali

4 Pelaksanaan dan pemantauan Program


Kokurikulum
4.1 Sukan dan Permainan
Sepanjang tahun
4.1.1 Latihan rumah dan permainan
Sekali Februari
4.1.2 Kejohanan olahraga KTK
Mengikut Mac JK Pengelola ( SMKA
4.1.3 Kejohanan Olahraga MSSDSU peringkat SHAM )
Sepanjang tahun
4.1.4 Pertandingan permainan peringkat
MSSDSU, MSSNS, MSSM, SBP
Mengikut
Sepanjang tahun
4.1.5 Pertandingan Piala Priemier Bola jaring peringkat
dan Hoki
Sekali
4.1.6 Pertandingan Piala Tuanku Ampuan
Najihah
Sepanjang tahun.
SBP Zon Selatan
4.1.7 Pertandingan Bola Keranjang PPM
dan kebangsaan
4.1.8 Pertandingan antara rumah.
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 34
JADUAL
BIL AKTIVITI KUANTITI KOS CATATAN
PELAKSANAAN

4.2 Kelab dan Persatuan Sekali sebulan


4.2.1 Perjumpaan dan aktiviti kelab Sekali Sepanjang tahun
4.2.2 Pertandingandrama bahasa inggeris Sekali Februari
4.2.3 Hari koperasi
4.2.4. Hari Kecemerlangan Kokurikulum Julai
4.2.5 Karnival bahasa ketiga Mengikut
peringkat
4.2.6 Pertandingan, kuiz dan pidato umum. Mengikut
peringkat
4.2.7 Pertandingan muzik.
4.2.8 Pertandingan tilawah al Quran
4.2.9 Pertandingan Inovasi sains SBP/ Intel
4.2.10 Pertandingan debat PPM, Dato’ Wira, Piala
Menteri Besar.
4.2.11 Peperiksaan Literasi Komputer.

Mei dan oktober

4.3 Badan Beruniform Sepanjang tahun


Perjumpaan ahli Sepanjang tahun Sepanjang tahun
4.3.2 Pertandingan peringkat daerah, negeri
dan kebangsan.
Mengikut
Pertandingan kawad kaki peringkat
Perkhemahan kokurikulum. Sekali
Berdasarakan
Pertandingan pancaragam Mou yang
ditandatangani.
Berdasarkan
perkembangan
4.4 Program Pengantarabangsaan
semasa, dan
4.4.1 Program Raffles Girls School, Singapura / ditanggung oleh
Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 35
JADUAL
BIL AKTIVITI KUANTITI KOS CATATAN
PELAKSANAAN

KTK pelajar dan


sekolah serta
4.4.2 Program Akashi Nishi, Jepun
PIBG
4.4.3 Lawatan Bahasa Ketiga, Ke Perancis

5 Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2006 Dua kali Akhir semester 1 Menghantar setiap
laporan ke Unit SBP
Akhir semester 2
Putrajaya.
6 Penghargaan dan Penganugerahan
6.1 Badan Beruniform Terbaik Sekali
6.2 Kelab Terbaik Sekali
6.3 Sukan dan Permainan Terbaik Sekali
6.4 Pencapaian Kokurikulum Terbaik Keseluruhan Sekali
6.5 Pencapaian Negeri & Kebangsaan Berdasarkan
Pencapaian

7 Menyediakan post Mortem dan program tindak susul Sekali Akhir semester 2
kokurikulum bagi tahun 2006

CARTA GANTT UNIT KOKURIKULUM KOLEJ TUNKU KURSHIAH 2006

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 36


BULAN
BIL AKTIVITI
MA OG
JAN FEB APR MEI JUN JUL SEP OKT NOV DIS
C O

1 Mesy JK Kokurikulum X X X

2 Mesy Pembangunan Kokurikulum X

3 Pelaporan Tahunan X X

Taklimat Kokurikum Pelajar Tingkatan 1 dan


4 X X
Tingkatan 4 ( Baru )

5 Taklimat pemilihan dan pendaftaran x x


kokurikulum
Kursus Pengurusan Kepimpinan
6 ( Pengerusi , Setiausaha, Bendahari dan x
guru persatuan )

7 Pengurusan Stok & Inventori x x x x x x x x x x

8 Pertandingan Inovasi sains SBP/ Intel x

9 Perkembangan Staf X

10 Kursus kepegawaian/kejurulatihan X X

11 Klinik kecemerlangan Kokurikulum x

12 Menyediakan draf surat akuan kokurikulum x X X X X X X X

13 Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan x

14 Latihan Permainan/Sukan x x x x x x x x x

15 Latihan Unit Berunifom x x x x x x x x x

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 37


BULAN
BIL AKTIVITI
MA OG
JAN FEB APR MEI JUN JUL SEP OKT NOV DIS
C O

16 Kejohanan Olahraga Sekolah x

17 Program RGS KTK x

18 Pertandingan sukan dan Permainan x x x x x x x x x

19 Pertandingan kelab dan Persatuan x x x x x x x x x

20 Hari Kokurikulum x

21 Pertandingan Pancaragam x

22 Hari Kecemerlangan SBP Zon Selatan / Keb x x

23 Perkhemahan Tahunan X X X X X

24 Hari koperasi

25 Peperiksaan Literasi Komputer. x x

26 Menganalisa Pencapaian Kokurikulum 2006

27 Penganugerahan & Penghargaan x

28 Program Pengantarabangsaan x x

29 Program Khidmat Masyarakat x x

Post Mortem Dan Program Tindak Susul


30 x
Kokurikulum

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 38


Disediakan Oleh

HASHIM OSMAN
GPK KOKURIKULUM

Perancangan Strategik Kokurikulum 2010 39