AT~TAUBAH ( P,engampulnlan ) SlII.f,iJ). M:adallli.yy.!ih S:mUil1 Ke"",'\! :: 1.

29' Ayat

(htrlah ptlfrn.yama,~JpetrUltJJJllfn Iminmgan drlripadr1 Allilh dmz 'Rdsrd.Nya (_V\;l:ng di bddnpka,~) kt;p~da ora!'lg·oran:g ~luyt:iktfl ')NUlg kmlM: (kamJ.! Mrlcsl'imln.) t'elah mc.er.lz"dtfl~:a!~·p(1"j".~jh~1r. (dt:JJgifr1l r~~d'tl). (QS.9:t) Maka berj:aJanlab km.tiil (itattm mli5yiikin) di tuttka butfli:sd_'UJl'(le:mp~.blil(l,t.i diJl~ kct(lJmilab bn.bma ~enl:ll;ggbhlliya ,kttmlll'id.ai ll,kt1n meiemabkitn AJkh, dfm ~~un;ggrJ;'n:ya .lurnb Jm!nghb:~kw~ Q.mll'g>9JW~ knfi'T. (QS.9!:2)

Stlrartt yHig mlnlli:li iaiuermasuk ,d,i ;Ii!:ltarlli 5111rlll-$l,lf$t y:trII; rerakhir dl· tUfUilkan kepa& R.~lJhJIl~h 8, $~p,r;;n:i Y'.tD1g d!ika/I~an oleh aJl-n'hlkharidni .A!hlll Ishaq, i~iJe[lka~ad~:' m~d.~!'lD-r ,~·!Bar.!· b~Tklli~a:~Ay1U }'lWgle:takbJi.r mrurunJblIl .uiil:ili, .: ~. WI, J .~' ~ Jii ~/;~ S" "M~<l! mt:minl'a/atma Jw, patL1#U (!:rntang KaJdlab). Jiittl&i'tllab;~~fJ@;-~ Allab membw1J4~"'4 ~damu tent<l!n~ KAJaJah. no (Q5. l\.:R-Nisa.;t'; 176). [;1m i>U'l"OI.<t ·~ttnk_hif dLM'!,lI:'I!b;n. <'!d~~ ~!,I~~. RiI!r~,iI!h,."

Aoopuntid;:ili ;ldim}'{IWumulgh di ;twaJnJi1i!' bn)!l~pill,fll. Sa}1Il!l;i;ml ddak: ~!ilis ~.J~di ,,'W'.w.y;ll pada MU!lh·mr besae, Mereka mellgikwi;lp~ 1f"LIlI~ ,dijbk,uikanolch.1Uniruil. M~I1'UlS!na:n hin 'MAIl .,. seb~.~lIlIlII!]I;l1Iy:mg; ,dlibl[ak.:in oleJh 1t:rir:rnidzi.'s AkllJ ~ib~fit:[liIu 0:Ie1 Ibnu 'Abbtj;ii, &im.oii;nili~

'9. AT. TAUBAH

b.erkata". JiJi.Jt].berkat;1l, k~p<J;da'Ut.:;IU1] bin 'Affm: "lip .. , ym;gm:e_n~dilmmu .men:ymdin,gk:m,:>ut'll:t ai.",Aok:d y~g meruF'~ ~t tic" 'I .'. B~~,~ ~g memp;ak:ll!1 ~. ,J,Mj·it1.,'" clan km!u tidak crahma.miYnlhiJm1l11l"Ii;ln, kedu:i!inY:llJ, semenl.u\tk~mu ~ t~lIh S!JJW pamJj::wg. .Apa~: mm:yeba'Okm Ir.;mu m.elak·: 'U~ b.ed::ilita!: "Itetikili .. iJtlLl, poadiIJ masiIJ .. p>f:.lil1llfU!lm S'I:JI~ti'\SIll~t; hepad:JJ .R:al!RIiI.ulhh ~, ilfIlfIakrl;ll HltWl ke.(iiadmYiIJ. !llllill~l:Iill}"iIIt~lbe1iau 1liJ:em.1mggil peD.lilis w:ili.],'u. dJiIJi.1I. be"kn;u ·wakk.ll!.rum:ly1t irn p~. $Uimt ~g di~~y~ 'Il~:!"tL1-P~t aJyat .im &u_n oo~' AJl.Anf .. .Jle(~lJ!kdi ;i!~;:n~ra ::OUi[1l!t'-~l!.!,'!';U y:.mg: p~ttag dliilll,]~<lJJ], d! lvI'@!:!il:lJ~ dlM ~~;l!",~ ~~l!'i:t'!;1;lil!.!ik ~~r~t"'$~~;l!~ ~!:'I ~"Q¥~i!I, ~s ~!!,.g]jil!!, dimruilik:3!il, It

AJ!l,I:f o~ri~a:lll.:n:;lt: Bli!~,,1lili! ~~f!Up!l!i ~.u ~t\1 sura •. al-1\:m'aa]. A!kl,l: kbiilwa~~. k~hlJl,I: :~~TIL",-~lb~dabhb,O!gi~nd£.i OIlAmiWIi, $eID.mU r1!i Pi!U !SOlll!t bui.luiM @. men:ing~, bdi.tu bel!wn .metijd~m bi!l);W'~, l~b~ dia.lal" fm[aai O~eliL bre.mt ~tu.., :J!k1l.! m.e1eulkmiIJ}':I: ~eewlbe.rd:unp.io&m. dim tiil!:!k meDlullii bimliU'ahirmbma'n'in:Jj,im di.mtm iIIedumR dI1w.ilklll.lIld~Y<l d:I ~etm!;lwjub SIlJ'l:lIit :p[ilTIllillg. !Dernik~om. "P~ ymgdJiciw<I:y;1Jdim ·o:ieb.En1:iIttI Mmald, Abu Da:w1IJd, mt,N;;]S:l'l, Th:n1lJ Hi:bbm. d."1bm. ~hah.ihJlya,a[,·Ha:ki:m da]am idJlu.gtmira.k daiibe'ber:-apilll j;d'll!:rLi:i:1L A1Hakim.be:rlm::!J: ~S;lJiL"'l{lh1tdi,tS 00 sh.mih; .. H~uk_h~ri ~J:!. Mw>liI::!i:!. iIid!lk m~geluaJ'k~ya.~

Pe:rmn;lJ~aJiI S'I.l1W y~ mu1i~. i!IiJi d!iI;~om. k~~~ Rmjtill:m Bp®il!a SaJa!~ beliali:! k.em.ba&i. dianpeflUl(g T::ubuk,. k.etika. Ill.ela!ksmak:m ~bil.dah. h.®jili. LablJ dlisehwkmbuwoaJ.o.l:'iUJigcoJ:Ulg musyrik hadir proa. :mum lliil!Jli se:h~gillil!lll$!l!l;l! kelbfasU!I mell~ik:1J. il>elbelulllnya" di nlilliCi:1J. .w~i!\eka. lll.alikuikiUll rrha.wd' den;~ ke,t~m t1~J~jms,m¢b, b~~ i~1.4 buiull~ :8 u&J;~~,b~dt~lI,]r dlmgllifi me:IiL\:.llI. lldl!! ib~au ~Ii;'~'I,m.!$ A~I,:I B:!I!g[ ~ . .sJ!lldd]q 4;o~~b'~g:lli pemi:mpm wmlbongan h<'!l,j pada it:ilIbiun iru, 'I.l1m'l.l1k m~im:hrng bliWl. Miwa:imin da]j;JJJjJJ mel!~3km ibadab. ib<!ji, seka1i",")aS .~tah:u OmDI~flUlg :mtlSytiik '~aIlW<l ~reb tidd.:. &lp iltlho]ehkarll md:lkiUkan ihllji ~e!:e]:W. :r:ili~~ mi,ji1:pml1n~f;i,:l k.e£l!ilJd.iL ~f:b~irul . .m:rnus.ia de:ng;m s.erU:all: ~..J~J.j J.il J •• r~ ~ "'PmlUtt.'san 1mh11,nzrm@;ri A1W~dfm .R(flltf,.Nyrl~ "Ke~Jb ii.k9tb:::!&i, j~, .meug:utMllf'ld~ mnru 'Ali. ilill.Alhi n.atilh.., uIlltbuk.melJija.d:i JleD.flWl!pat dian RasuilullaJit!i hrena kebe!.I'adaml!l:ya ']I'mtil: saru I!:ehl,arv deol1l!';m helio:lllJ., ~ebav:i_a ymi!l:. ibm djjel:Jl!ik:m meadatmg,

J d. r]tDl<l!ll AliI..Jib. ~:4 ., y-!.Jj ~ if~,t,: )I ~h1tmtlls .. n Imhtmgall dan AlLth ,J.m .Ras.I~r'NJ:'a. ,. ~ admya. pemllrusm lLl!lbl!ll!lg;w ,diUi Allah ~ Rasllil.N}';l, ~ .~~.~) if~M ~' h;_l "~~I ~ ~~. ~.J.iI,J! ,"K~ IOI'<lng.()mng l1~~m ~g .~~We¥lIiin .Mfcii.i.miti} .t€bh ~~~4n P~~: (dengf1.n m!l1&.a),. Maka ~;alan~tJJ kamu (kaum. mU~lriktn) J~ muka lNun~ ~rM

9. AT • TAUB;ili

~dP.m!l emp4f blllll11; '" Aoib pe:rboo~.iI1Ipend:;J~"t }''i1J]g m~1i.!;\5; di k;d..~p!1lrn m!.lf'i!.5·~it, ~j);b,,~~ ul~m$J bi'!.rpenkrat b~w:1i! ;ty:iiiti~~ dit~~,t!,l.ll;!!i ba[!i (lr!lJl:~t!U1g rnU$yrjjkin~g b~Qtd;t cicl:mi p~ti~fiji:ln y:mg: b!l,ts;lfat rnutl~k di3!!'!L[idak diUtlUukan w:.1J.;:t.unya, mati bagifl1tr.eka y:mgper]3IIj~\lim'I.y:a: klli!:iJ1g ~. ~~r~~ bo~, ~;t !I!~I~ han;LS ~r¢rnl?!,I.~;1,Il! '@pi!t b,.i!~ A~ metek~ yalitli, r~rj:ii!!:lJi:im!i;~ ~d~1:i, d!it~;r:i!~uk;tfi w~btu,"~, mil:k;t~"lol:$;Y!tiy;t aili!~ w$.kt!.i rags, relah d!it~otuk,~m,. s~ba4!.-aim~~di.1!ylalt\l.k:.t!l dd;')jm firm~t! A.lld ~~ ( ;....~. Jl ~¥ L~! 1~~ , '~!liba ~fJJ!lp1;Irnak.mJab~jilln den,p:I mereka hil1~'~n}W~g {dah' ,rl1t~mk!ll1, ~ {QS . .At-111il!bm: 4}. DiiII:I seb'li~im= y~J]glll.il1l. dltrerm;(!ikan d:tIam.had.Lts menillat:mg. krangsiapa yang memPIl:lI}.ru pelj:mji:m.OOngmi .. RascliuilJ!ili ~ .lllilIk:J,cat<llSmnp adiaJah IY'ikru yang telah diteG!tuk;m .: [niiah pel1dap.a1i y:l!lJig paliag ilai.k. &an p.Jmg kllilJt.[leilldap;tt: i:n:ilih. y:alOg diip,j]ih o]eh Ibl'l:\!J~:rir ~.d:l:rlwO)f'L~kml pwa dni:al-Killbi, M1!Jh~d al.Ql]rnzlil. ~ifl K~.':i!h, dan.l:l!ijjAaifi.

Abu Mili!'$y~t al·hf~dJi:nib~rht~, MIlh:;l:m[lli),d~i[jJ Ka',,1b al!-Qur~d!:i d;t1! p-!il-1€; ];r_i_11, b~~~ri,~ kepad;1, kmmi, !J;l,~W;!$;i![i!Y!1 bwl1J!]~l! 8 rn$[!S!1Jt\!$ A~iI Mat. $~~a,~ pcm1mp'itl ['(!lmbOfi~ h~jip~~,l;ifi.~e!:embilii!l1, dan melJigu1it!!S 'A11i bia AbilhaJib ~ d!()!!lg~!l! m.e!1!b;lW~ tig:a rullllh aU\! empM~ puluh :1JiyOlJt dari Surat Da;~a"ah" MaJ\;~ ia ;rn,emb~uJ..~[jJ[Jjy~, ,k,cp .. da, s~ell"p ffilII~wia}"i;J;l:!g:~ci~i p'e.rnbm~ tempt) k~~.cl,a kl1.~ mmy~ ml[lil!lempat ~wm lIWlwk berj;il!<1ifl, di!tl!!.!1k~ burmi dtngAA affi,jJl!i,. Iamemb;tcakm!ii~pada hsri 'A[;1IlMu. tempo tersebut ad~m .20 h~:r] clui b~ .Dztlhljjili, Muhamlm. ShaW, R..<ibi·ti~ Aw~ dan 10> hari d.ui bul .. nR..abi'ti~ .Akhir. Dm memb'llcllr kllHlJr~ di~ernp<i!t"t~p;!t ~rng~.h m~r.ti!kit.; 'b~ho/~rnRp. ~~1Mt uhlYl iwtiM secrmg m:myriik p1Jilil cli.pel!bd.ehkm mdaknk.1iIil haji. dm meLdnikm tnawrl tie1lJgrunrrl'hfl~gng. 'Ull!rlik.rl:UihtIl •. AJ!1:ah. ~ i:lerllnrutl'J.i

~ll (ifliiab) ~,m:m~ Jlm/~!Jklu'm(J;ll; dlJri Alldh dfln .R~'I(r~NjI(~ kepmia JlliUillW,!: mantlSitt fJaiE4 .Marl baji AkMr.btt1.Nm $~NtJgg_nya AlMb dti~. R(/s,m,.l'Ilya b'fJ.rlepa,~ diridariQfit;l:nti-Ofang mJ1$1!irildn.1f[emudioan j.ika' kamu tieo'fJ1'm mm:yirikinJ .b.erla.Jibat. l1Mka iJ~"b(1$ #l~ {.wi/) imik blW'mJJ.l ik~jika kamJ.l berp.rflil!f~ rl'trfkrl ktt.af#~ii(lb bdwa~'~:unu,lj!b1;!JII1 kamJI tidal.: dP;p«t It1!f" lemah1ut~ Allah. Dan l1tnta'ka~ kep'adaQ.ra:~g..vtr1ng 'Mfir fb,1l1wa -m~ aJM!1 m;enidapmj atkab (:riba) "ji61'llgp'edi'h. (QS. '9~J)

J\llah ~~emrmm dbl;n r~m.b~rl,toili~ ~J~"~,) 11 "J " :~'ri A.1MJ aanl!i<U.lJi;.Nya, "d!anpif:rmg,a~m~epam 5eg-e[lap :m:iil:n.~a. ~ ~_;!~ ~! ~J....i , "Pttifa .brlri f~i.Akbar" "Y,aili1i:!lI, h;l<ri pe[:Wmam pe:Dye:mbelili.in hewm kmb;m.

y~~gm~rYf~·~:i!n ,cl~:p1a3!l'a,biadili ~l::!aDf y ~H.,.g 1li.{amll!,pailmg.I1:lie-

non:jioi elm p~I:ill;g;[lg:u:tJg; 4 ::J__:)) .'o.G ~~;. • ~r~. ~lJat~tW$an:ya AJlab

dan R.as.~ll.~ berkpa:r.d:iri dtlri Ql:l!Iniimn,g mmyf.ik .~ yKnri, berlepOl$ din drui. ~~.jl! i~g;!. K~rni;Jdhmmft'l}'\ern merel>.:a 1.!WliLlik be1"[atlb<l![ki~p\ad~ Al.lah ~, ~ ~ ~'·~.·"'jika k,mmherrimbat, ~ Y~d!:!:ri perbuartrJi!JI. sy,irik &~R k,~es:lt~_g }I'lUlg ffiasilii .brtlllli laikulbl:nL ~ ~~~. o:J~ ~ ~ ~ ~ aMaka yarii!: demiki:a~ ,I'm lwi;~' balk ,fM'lf,h~~jt Janjikr'l; .k'!m.ft ~lini!;. '~Yaki1tl, ~jfrus mf:~\1!ku:tiU:lipf::I'biW1lt;:mt~~WvI~, ~ .1!1 "'~ .#~f L~LO , "M'a~ ~if4h> b.1~~ya ~mt~ tiJ.zk 1~mlm meJe;J~ Allah, .. ~ wt:api A]I~Ii!h DZlll,1!.iiIg M~f'w. bm!!l ber.td!aJ d:Jam g~lliggilffim, kelk~aan. dm l~d!A-NIya.

~ ,..$ ylJ; ~):~ ;;,,,Jil ;.;:, , 'ITD.!:u: ,htbaYk.-m .dtt oll'a1l!g-(lmng ,Iettji:r im ~ .i\'itI~a a,ian 1:I:Wn(hP4iV otdzAb (Wf!s<'f) ]l\:#ilg petit;',,~' Yakni., di d1!.lllia dell!ga1l kehililliliail dhUl kffien~ 4w. di :ahlW:at df~ .B1ltal-1'<l!D'Eari ym.g .meoibemggu.

AI·nuUari ~ lhtkiilr:l!, 'AibJuliah 'bklYtlSufberceril~kep .. dla hmi. alLales beroediu. kepada kami, ·1IJqjai1be~ce'.l'it;a. ke,pmaku:,am [6,D.U Sy~hab. ia bfJ'kata, Htl!l:lUidJ hi!.. "Ahdu:r:~ memheritolhuk1.!l, 00bw~. Abu H~ .. bfl'ka1i:ilr.~A.k'!ll. dWl1ttIS A~1Ji BaJrur ~. ~::Ida ~i te-ISebw: l:!eil.'S:3iDlQ] O~ir,ang }"'liflg dit!llg:asi .. rnm~m berira ~aoo.huip'eI!lye<mhe1ih;m 1,.lInm .. .Mere.k.a .men.yampaiJk.m ibenrn di l¥b.-, bahw<!, setw tlIDJL:tJi. 00 ti.d.!k boW!: a.dlll.seo.mJqj II1JlJSY'Iikp'UR m_dm~ b[lj~ dan m_cl~ukm ikawd deI!~, 1j)~l!:mjmg.~ H1Jn:L!1!Ji.:iI be~ata: "Kem1_mim No .~ m!m,ymDboogn,~ deIJig:a.tll men:gut!LlS 'AJli. bin Abi 1h:alib .~ m(oJi'f~p tmr:l;lk Il!'Ibecit~ :p~mm~htlb~~," Ab<~ H1;!rni~ ~·b~rl!i~~ ~l4il.i!I. • et'l}'~p~j.~ b~b~'~ "~iJiIiI_d~ o"~i;lJ&·o]';m;@: di Mi1I;jJ ~ado1! 11~ii'I p,efi"i1Mi.l~ti!~il!!.11!!ilJ bj'b~ tJilfit:mi Fernu~s~ ~ubW!!l~ d;Q1 b~hw;~ $!)lp~L~ih tahan ]1l!1. tldW;. SOOii'll!III.f!; I:'Itll$}'lI'ilIi:. pw!I. J~il!l'!ig hoklt melakuikan liIaJi! dan .me:1a,k.'I!Ik:alIII. millw1ri' deJll.gm tel'il!I!l.J~~

AJ!.Bt&.h~]'ililiga. mefiwaYlIJ[EH,. AImJ! Y ~.Man 'b;e[,(;~T.il~ :kiq'lca"da k~, SYIlI'.rib memher1tiliu hmi,dariaz:·ZlIlihrii, H~d bia 'AIbd11l.nhmm .mem· be.ltalh!.!!lu, bihwa Abu M~.OIi!:l!!h* b;~(brt>l; ~ .<i,;h flilkll~* .mel1g'!J~m]l;.~]. be~~ma (lr:m8·o,~ :r-mS; d~~tuS ilmlii;d,,!t!g~pail'''!ilni;.~ri,t:l!i p~.I:!~ri penr~bd~k!,!:l'b_ ill Mimla, b.iiliwa setldah 'W11l1ifi ~f!i 1!idall:i;!Q]J~ .!itb .. $OO~~ mWl'yrili;. :PWi :r.mgm~ll1ikuikan 1:I~.Ji ~.mdl!!k1Llbn[lh!lwl11f d~g~~d~j;mg, Hajl~ Akb-11!1': .ui!lil.ih ho1!r1 pe!l.}~~mibeli!hiltlh,ewa!l kuibiV:I.. Dlseblll! PJibta£!J!Ilifuk ~~ja'W':l,b~.p:ilfl. $eb.t~ or~gJ"lil!ilg rn.eng~~ya seb~g:3Ji HilJf A!h.gha'r {p~g .kedI)i" Mi!!k'<lJ. Abu Bilikar .. i:le~~g bematrna. merekl p.a:(b t:'*wt rru. Danp~ootllill pe:l.:il!ksanam ~j~. watia' (pe- .. rpisallm) .yamtg .mana. pida. m[ ~[\!f. 1aWf.cl1i!h. fi ru.~JtlkiW. ha~ rid~ SllOJ:aDg ~yr.iJk. pWl. yang ikutt ~uk!l!ll ba,iL"!hillah h£2Zhy.m.gdiiYe~ ole:1:t :d.~an d~amWtll!b td.Jib.&l.

Irn3:l1ll AIiI.mad lloeljlbt:ilI. dari .Anas Mll MaJlik .. balIwaiFl.:i!!!;uilluillt\1!h" m.~g!!J~.j';Ilb~n;~ AlbuiE!ak;u. Imt1!ik m~Yl!m'p¢i]:;m~grit ... p~ml!It~.I!

l:mhI!IDgHI, Ketib ~:IJ[Ip~i di DZ!.!l HulaiJ.l!h, i~.~erkaita, t~d.,,!k. :li!:la yuIg me![IyamprukmDIya .. keeu.aJli du !.:1m. seo.r;rung hili.i.~b]bJ d!iJ.rl l!:ehl,jlrg,akJt .. ~. Mik.:JJ ill d!tm:liIlbe[Sia!m9 "A]i N!tlJ AbI TihaWD $. Dm 9[·Tirmfth:i mf!l'iway>t[~litlu'l.ya iu&jl!(i~h'lmo1f"TdfiiT, lllill~beik13,t>t; ~~u In •.. ~ :~rn~, ~r.i h'ldi!:S ~.~ ..

lC&;II~lj ~m:t'l!g"Q"ll:1iii8' 'lnl~y.irikin ytl:11g kamu .It:'lah 1nengtl"idflika:np~Jjjiti11. (d~/m,~~ :11.!'~~~ d~~m:~r~.ko: #dnk .~~ng,~r(lngi ~~"nf~~ p~'J! (d~4~p~· janji:aJi)mJI: ibm tidak (puf-a) merek~ J1uJmbatl:ttl Sf1Setlt ham.li' •. mtain tetb,aiJ,q .mer;e.ka itt' pemmi~(1hj~nji:'/'1;ya . ;swahti~ ~. SCHltj'ggI(JmyaAllo1ib .me'll}'.lfRtli (im!'l.g~ira .. }'NlIl:g bmtik!lfJa, (QS. 9::4)

]111 adal!ah per:J;~allim. dadb~[errUlitll m~ re:lltIDd~an sdama. empar b1[d~ b<~ !!:!'I~,~ y.~m~mil!oopetj~ji~ ~g ~l~ dW~~~~;li'I w.~y;!Dip~tb(j.Mtk~~.'bc!'4~~ &~ilB"tm:tl'if'etgi~.yel~!l~bn. dliJri :k.e ~a ~!lj~!!l!lUiI;I, li:e~ (lrnngran:g ~.pe.rfi!l!llj.an y. w;1!klilrl'lr~ dilC!tl'Euk!l!ll •. malsa ba.t:asomnYiI. ~aih W<IkIU y<l!I1g tef.m &ir.:epa!kilJ;i pei!'ja.lJijiillJJ~tI:I, &i mm[l had!_itS'"h.~l5 }'1Jng n1en;jelasbm te.nt~_IlS m:~aJ!~h .i:ru teJ;tb d!~b'U'11Lin d!.i

!I~<I$.Bar:!!ll,!~isjJa ~g 11 - . 1t!!lJ).m~. rua!l!Jl.bn:li!latll.-

!llf.l, oad~l1!l1wakJt~yang[eI~ akati .• dengu ~}';iUl O]'lIng~eo>r;hl ~fdd

m~~lba[alk~ i:>lperj.wjLm d;1ifi[Iit:lail;: membanttl. ,u:ang;l;ci!tlJ }"im:g meJn~1i1!hi. botllllJ Mw:l:i.min. Omng slEFerti .in:iilhili. ~,:harus dilincllIDW dan dit.epati jil.!njmj.l ili:mg,g;tlm:18 wa:k:~1:1 faD!;,:, tielah dliBep;lik.'iI!ti. Dm. .~Felfa, l1iubh A]bh 'Iii· iIllfomherikm dbWlil.g<Ill 'l.IDt;lJJkmenep~tWr.tA ~L ' .iI! 0l. ~"5erimlgs,rJmJl?; ~lkt) .mt!l.lw~t.lIi (t~<tJi!:8-,Q~~IU~~ ~'lWItw."y~,o~g--Qt¥i.$ p,!i;g~r;lt!IqJ~j ~itil~I:il}'~.

Ap.litbila JNdah Uhi~ ImJ(ltJcbJj{an Hamm #l~~ fmlhi ImnubJi!lb QrtJl'I,g-c-,QJ:a1l:g m~N~yriki~.dim~tla ~ajtf Rallm jNJ1l/Mi 1li:effk# dan ta,'WkapJah~k4'.Keinl~l($h m~ dan i~f4i[tfll di te11lpm: ptfflcgillla,ian.}ika mm:1w ,bmr.mJwal, dall: InelMiiriia,tl: !batfl~ darJ: meli1ll:lUfikarJ: zaia,f.tJfflk4' brnkJ.b kf!b!fbtI8,rf:~ kl!{N~d;a lli1ereWljm'.I~k bujal(fJ!. Se~mr,gg1Jbn.~ ATlah Mabapetlfa1li1prln i4P MalMp~1tl'Y.ang> (,QS. 9;:5)

P~fa ~nlfllSri:r berbeda piel]jd<ll'p:;J,~ mellig-e[l,u 1IDIiks,11ul 'b1l.d:1l1li,bllb:a sl!Jci fltll; (Hrn~~~d d:'liarl1l. ayaJt ill!. rihilU § i:l'1:r be-s:kat'>l!: "Ym:g dOOabud. add:'!h"

}'ilIJ1~ . Ujt1l;~.4i~aIII.fum_:m fJl_ah:. .

4- • .~, (~~ ~ ~:;." :::JJ~ r;. ~:;r ~ ~. 'lJi mJwwnya a;tia eJru~l h,~latl $mi. IuJ!4Ji,(k.etdttfim) 6lgama Jal:i;g innis, mw ftmga~ k.vm! ,~l~~ .dm kam~i ,MIam. Mkm yang cmpaic i~ .. '" ('Q5;, A[~ Taub<aih:; .36:).

Pendap!il l:lii &U~~ o.Ml Abl:l § l'f:ar ,:d.. ., ,!ik;u ~e~!lpl~[bD!iUI1 lU'i.

be!!'k;u;;I; ·~.~~.~~il~r add;a]) M~a~." :nil JUc;P dl)o~ciU!l!;m dlri

'Ali bin . .:'!:b~ 'fhllil:nalJitui. Imu'.t\blbil.5; iJl;JJi], ]Jen~~ m jUg~, dikeLml'km oleh

adh-D~" :p,'en&.p~t . ..." . . ill!; yu:g tI!i!:Ilpail;

]~biiih ~~U!:U del'!Sml ri: .... :ly~t iJ . akaa

r~p'~l M1.!!J~d, 'Am:r bin :Syu',ub, Mllili:!W:Im~dbm 15b~q, Qa~ a.N:I'di, dm '.Abd'utr.ril:mWl bin Zocid bin &:lam, bahwa yanr; dima!ks'lld 1IiIlen~ bwm

s~;di .s!?i ~.~ ~al, Inib~'~ ~~~MlII: ,

~ ~'"'-IJ if J~ .j' !_.._.i }I' ~}.'Ukt:l berjdi<miAhti'l 11mlM seiam.: €1npA..t h,I11im."

(Q"S" At· 'f!i~Jb!iil:u: 2),· •. .• " . ..

K.¢m1ildi3l.! AiU!ih ~c:r.fi:rm!U'!ll ~ ~'/JI:~ ... ~ ~i i;~ '''JiJt4.bfJ,tal1,J;j'I~~ mri il:i~ teiM ~ c~ y~. ji.k;I emp;:!.t Im.dm .(J!j m:un k:urul flli!lItIr.mglll!lem~ me.relka." u~1ah .h~!'1lS, milka. ~ermgi]ab :IJrefll'ka ,[Ij. 1IDtIl.lL~1I:lll hm.u .me.njumpm. m>ef;eb. Ka:l:eJJa pellJli'iemba]~al] m~kna, k;e]l<::ld:!. ya.IJIlj, m,g'z.k'l'7~t,e:r!;e.ra) ]e:biih drll!:ilJmakltRd~rjp<lib pen,g;emb.ililtR .k:ep"uia 1nlNFd4ar (y~ ciMlk. 'l:e:l't~ro). k¢ffillld!.:3iR tmtoog llluk!1,!!,m !!!lmpii1!tb~ ~ ak~ !dij~I"f~nm~&r1t~!lig p;tdJ;I 1IJrl1!! ]!li.m d3!l;tm surar ml jup, of: .fi~kJ ~ ~#~ ip~ "~M"aka l»~n,,~iMah' Q!~an~"~T411~ ~JMJI':1k it~ Jf; m.a~.p'!1t Jw,~",~biir'~p~';~y~, .. Y <lilil!g <1!i m~il D'ImltI, dru:i. lim herm:fI 'lml'UliIiL.

Ab~ ~)~~ap!i yiUlgm ..... yh!l![' :lJdalldl .• &i~!b1;l!l.1!1$kQ~I!I:&P 1?'~L1!t~!l!gatil. ~i .~:ru;!~ ~')lIci LS 91e,n:gatl. admya ,f]fm<W., A1~ ••.•

~ ., ... J>~ ~\i' ,<,i ~ ~.b;"; ~ r1fJI ~ ~ ~,~ti ~j '~D.ttn .fom,~iah urnn tiJellJmmg! in~'diMasjiJ'tllIitmm. kealmijih ~ .~~gimj'j~ diMlamnyg. Jikalll~ m!:m'e.,tmgiJlm,(Jt~m~ ~ brmrJ.MaiJ ~1~" (QS, J\J"~q~m,~91),

Firm:m·Ny~~ .~. ~.j1;,j :~ '~lh~ ~an ~ 1JU1.~. "Y akm, jl~dilbml:oo'

mereka :sebagai. ~.wmil!l'l, 5~td!ah :lru k:!l~ll1 .. .. !W!~~~llItlit!hrn,1'41lit"l1J

[et:lcp m.en:j;'I1:1ikalllllLy.~. seb\a!g:Ultaw:aJ1an" ~ .'f':;' y ~. ~IJ' ~» '''':..~J''

~~M~~!l;", .iW;l:Jili ill tiu]!1li1~ucL..d.

9. AT· 'iI'AUBAH

"Kttprmg/tth m~a,dL1Jl: intaiWdi t~ptmgim;ai.::tn.. ~ywu, ji1lI1~ merna cuku{!'Iaeng;m llw}"ilI.IDftl:dll!lUrm m.erel.itJ • .oom toetapi l\:€~iU'Wi .me~eh dm kep'1m~lJilereka (llij t~ ~erne.mb1llliLy]m dan hen~etJg.mfrekllJ, serra iIilltdah. d!j ~et:i~p j~<!.IJI. yang 'bwa5:oJ1 mere11!i ll!JiJLl!i,. $ehingg~ .ttI.~ek~, m,.erntliiiL te:r.!ilm!lJJ~bn ~a[l huya memilikldoop.ilihMli ¥e.~~ ;itau :m~sull\;;e d.dllm[s];;rm. Ol.eh

b.1~I1'~iI!,.d-,~ .~'l:Ig.)fi:nJI;c!Ql~,~,. ,. _

-t F~ :.~ ~~_' I~ .~;-~ 1:A.; '~i .;~r) ~~~ ~~, t"'JfJta.~ ~ t.mrut, ~nmdiri:l!:an,~ddn 1nmgelua~ mht. r~ blmkh,fe'ebdmsanbagi IIJ~ fmmk beifJan. Sem~ggrthl1(j'a:Au.w.~gam'f!'1iJn ,li:gi .MJM~tlcg." Ar:JIti:ni ,d;m;ty;tt .5)emis::!iJn,yaJi;1l1y-;tr!g dij<lidii:t.ll:!l bnOiliSD hiukum o,len Abu B!Ik:!li" ,,"li::~ik;i.!l'!r;:m~gj. Qromg:.or3!D1g}"lUl!il; ~l.~ mau..mengoel,~r.k;an~'3!li::ilir, di IMma. a.]':ilIi! itlJl :mehi!'a1l.g- memerarngi.(!(fm. . ..n'!k, flka :me..reJka. iIlllU:I ~JLl!k Filrun. ,eW::!. m_~makmkl~w~iibm·k~

. .:D;i smi ,AUih m~e~~$k;ID ,~~.· .. !]g>lTI ti!!S. 'k~t<lifi yan;g ~ebi:ntl,[Ig~.j., bl!J

deilllg.arnI I', ymg leb~h ~fH!lldm, bre..ll.ilJ ruik:ul!l lslililril. ~gpa1l:iilg u.rnrn.:a

s~ dJ .. _.~_ . ~:.t a(I~l~l1 ~~tj '~m;srup!!!ll:_~ hw;l,j~

Aliaih. ~, L\1! tl.S>foelt.u. mel1gdil:lafk<l!l11 :z:~lat: ]'omg menlpmw a:m~l ym!il.mmf~m~ dk~;u dir=._llLDoiehp~a;a fakir millilcin·run o~· memourtiliJkil!l!l, di. ~a z*arI at:lablt ~l p~J:I:II.Ill!tillD. homoo[llJ! J"I!llLg p g mWli1, olen birielu ltlll Al]d ~ ~~'.I'.rn;g m~~e(;]kkm shalardaa zikat: secant

~~"

D~am shtlhilJ al.B'ikhan d!lll! ~ihM1-M1jm:, d.i$r)bl!.ltku ~r;:~!lb h'lldiu y:ang dliliwayatlbmd:ari UB;U 'TJm.u •• ea,] Ri:lI:liI.'UlL<lih !li,b:aib.WA belia/I:! lli!¢ts\i,~d.a::

41;1 j':?j ~~ Q~J ~~ ~~W! ~. ~f 'j~ ~. ~til,'~ ~~f' .Gll ~!~, )

i" i""' ..... _ _ ~ .. _ .. '

. (~~}~ "J"JlJ ;j'~I~ 1);:91)

".Aku dipe.ri11i~ahI!::ll!l 1lmtrt:likmeJ1re~ .mMl!lJ.s1".llli1gg~ ~eka ber.siks:i., llaililWi tiad ... Dab 1'y.)}lJ;[l; lJeihak dlibadUi} ~~Jam AI.Lh ~ bahW:lIMM[llffiiIDMi .. ~d;dal:! I1t~~. AlIa1:i,!II~il!di:ri.l'::ati~i1u dl;m men¥t!tlar~ zakal:."

MJI,il!:!1irq bllrhtll! d;uI Abu 'Ubi3ildall, Ihri • A'bd1!J111!h b~ Mas'l1di" .m 'be.rbtot; ~Kmil<R dipedntmkrum. 1(!1l'l:M meL.m1l.!km ~hi!il~ ~ m.engekQl:Ln ~~b •. :Ba~~ti~~.i~p;t ymi '~kl:!i!l!:mlltig;d!~;i;rk.li!!!l! ~ak~lt, m~ik:a t~da..k ~.d'li! .. $h~I~" b:JIgllnya, {:lihabmya. cicbk d:iiZ~rima).~ 'AJbdu:rlr_m:nl bin Zoid hin .&I;;m 'be.r. killtai: ~tIll:lh ~m~!];~ri..m!islwhu ~~g I::iwba. k~ j~!iI.ia m~~1,!.'llirkafl zaka:t:. ~ Ia .J:tlijSa hel'kil!~a: '''Sem.o,ga AJJlall. m.diirnpilik_ fah:m:at-Niyakepld.a

J!.!bl!l Dakar ~, 'b~p~ :U!im:nya. diia. n ~

Ayat ym:g mu:lill m~.d.alJ.m llIlf'lJt ~"mif(p~d.mg),. dJi[l)<![I.-.dillmh.11 wi a&h-DIl!!lihhakb~ M~mmbe~h~~l~AY.<I!~ i~ m.~gh~p~ $t1.m~ r!l:!j;w:j!.;l.!t!·

~jta~ NiM ..' $h. ~ocma.l:l!g !D!.I.Syrik, 5~lL1! :p¢!:'J!l!.!i!ji;~, dru:t ssmu

~:uas w,ma. ' ci.~·

.All'AM. MJ'ba. dari Ibn'!J 'Abb.w ~, '6etk~trIID. dengm 1yal iai: "'Tidal: a;da !PtFjtl1j~1lI. dan.p~'li:l'l![:i.'I!l..Ilgllrt'i. yug 1ru1iS~~ b~~].,tlbagi :;l~~.g T!I1~nk

9. AT· TAUIBMI

p'WH5liOOm]1llk. dit1i!ruQk~!!l1IlY:!I! b~~apeml:!!~U!lall h!ibil:lingm, ,d.al't hed.l1!iu[]!Y';lJ Inilim.·btl.bn suci;" BiIl:as utI:! pe.rjmj!atn ymg dibk~. O]dil o~, .musyrik ~b(!httm &ii~yabenta pemllllWlilll huh'IIW.p1. adalah. e,m,pilEilwaa .• mn se.DJJeJijiruk beriita,pe.mutllli:a:l1 :b;u~WL;-p!l dlJilb~g:hl:!J.W 10 lliWai <hlt.i Llbi'!.!ll. lI.k1Ii:r. S:e~ebh i1:IlI,. pU,;ll .. m.uf.Js~j;r be.rb6da pe.md<'lp<:l.t~ek<'lita dleJigHI ayM ,u~lfiW.

,AsIh"])habhod;. d;ap @$-S~dl b~k.at;l.; ;; AY!i!~ inJd.irIi!~kh ~g;!.!l'! f~nl'!<Ul A1I.Mi; .~. ~Tll ~J ~ ,~ ~~, ~ '}(4i~~~ b~~' l'i'W~bfw,,~ ~4 ~4t!' ~~~nm ,teh.usan. > (QS. Muh~ad: 4)."

SeJang!ka.n Qat:IDdiili .. rn.e:t:lg)ll~aikmya,g ~selbdibya.

P!iJl jika ~tJ!t:100:ang darl o:ta~"l'1Tang mmyiriiJ:n iN tneminia pmindungan ~'fPa,illfmu. !!Iil'l'IM 1J:ndh~giLth lea supttyd:itt s.empat mmi1~gMfUmn.tt.ACla1J, ,k'l?IJmman ,a1l!mtkanM1iM if! ,tmp<ft y6tng·6tl.1i1tUI! hag;iiiY~'. n~iki~ iru ili· sBlm,b,mll :rnet;tka RliJlt.lil )htng tit'Ltk mt.'lIgtt't1DuL (QS., 'lib6)

. . r'

.AilJjah ~ befiimw:lk,epw Nab~-Nyil: 1 ~$ _;i!J! ~ 5;;J' <ll:J , "Dl:i~l jika

5etJrr.!llligdilri ,a;~g.or.:mg mt{9}'1ik~ il1f. ,. Y:lliru. ociWg:;CIiI'IDg·yag .Kupel'w!taiD." k~ k~~il:lilm~ •. memel",3.!ll.gi. m.e.ffb &1Il u~ Akuhiild:.u ba,gjmu d.iri dan hana me.]1,ekaJ" ~ a~~ .~. YaIrni, memfuu. perl!iru:lhill1gmkiepadacMutJ ~.ilI. pmmiillm l?e~t;t~}'llI:a&-JU: ~ 1Ji5"Il!J!~.dsi--il't al~y~.;g~1J 1.1ll.'CI!!km keiPOld~!lJiy;t daa a,gar kam,d:1lIpa' me.ngaJ<lLb.n 8e:ju .. Jtl~kepj);d:iuJI')I"l!.l:enn:ng ajal'ilIl [.silarm, ~ tot;. ::w.;~;; ,"Kl!mtld~n tm~tdab iii ke t€mfMl~~ga,fktn ~mJlo'4'. "Y a];:w, he!ui.ib:Y·ilI .. m '~~rw d!i11lm.1read.il!ilI.I1 amm Wugga :il kembili ~e .R~_}"l> b.mpwll.{l: :g;4mm~llp ~ 1;1~.P~tJi'AE!S ;iml!,l'l!. b~gJ!Ii~

.( - > ',' .,' • 'jl!' ." ). ~. .~ ",~ -. ~___.~~.. ._ .]'_1_1_ L_

~ ,) ~ "i t'? r"''"' .~ 'Y YIm'1:a'e1.rumliMl: un • .wo1"eW! m~ ~ ~.Ill'n

}oang li&Je Mf3.1iIgetalmi. .!l'Yalwi. K;:untI. me.mbf'-.I'ikm pe.~J.m&wglllJl. kep!i!da Qlr.l!lIg. araillllg seperri m.e:rek.a. r.tgU mereka m.emOlihami ~.A1iJd. sehiu{lg;t a>g1!lJlU~ Nya m.e!l!reb~rd.i ~'~r;l.I:I~~.w·1!o1!mb;i.·Ny~. Ib!il.l!t Abi. N;l!Fh btthtlli (i1)ri M~]ahid iberhit<l1il. d!elJigllfi p'eR;w~rm ;tyllt in:i; ~Se5ieO!mng dhwmg~ep'1I;d>lm1l! tm~ mtm.d!el]:g;l![k~a-'pill Yang k;1!mu k:inakam. Ja.n.ap:il. ~g &'Jt\irunkllll! kel?!1:d...m!ll!, ¢~dlll:a~~. ~f!1 £a lo¢lJ'Ida d.~1lm p¢rl:lll:~.~hlD!S'P k~1Jm:~m:p~·

.n __ .~",~"~, '~_ . _-1__ '1-_ L.~ 'I_._L-,.. ,.'liL'L 'Ii.:~........,' 'IL -"7'1.. _'I~ ',_._ - . - . .1,_ ~

1JIt'LI!Ef"' ........... J;'i.cep;ru;w,Y'I,!i..l!ilil!1U~";fijOJIiIill .i:'WiW, ~ J~, lIi!i:IJlIJ.Jim li.I: ]j~!lI!I :lle.m~lliIl.

9'. AT - TAUTilAH

[:!~rd;a$~k:l;!l in!I~ R;1.$l;llua];J. ,~ memherikanpeiJ~d/!,l!~~ ]l;ep~d~ OI-miJ; pli;g ,d:ilital:lgl;l.I!Lttikbert~ulya ::l.'I;~J[! :stibavi utli.!Sm, sepoerti. pa.dil ha:ri ruHudrub~,~, ketilbt l:Ie~~u keda~mg:m. sero mb QilJJgruD. utusan dni Qurati&y d:i ~~y~ 'Up:!fW bi!] M~·l!.ld, Multi;!; bID H~£5l1, Sl!h~i[ Ibin 'AmI d.it!1 Eam· ]a:i!l:lJ. Satu pers~m dali'l OrilIl!~~·orang mUi~vrik rm. mtngharl!ilp Rt!;uh!]bl1 ,13 m.e:maparkanpermasa14aIJ!i!J.ya, Sehln.g§;'I mereka mf:E1g.e!~u1 ila~!Irul kalJlilIJi

Mwl:imin. metl]ga:r;ungkanR..i:ltJ.lil.l[la!h ". .

Sebl1M peJlW'lda:i1ig,m 'm.eo:!lJ§ilgw~ yatl!@;Ei.d!aklYle.r'e.l;l!h:i~ilpio1i padaJ &ir] .raJa-.r.aj:a ,eLi ruJil!!la. im, Mer,eka.pll]ang kepaJa. ka1!l1'l'!l11i.ya. del1g,~. n.'l!emib!lw.1i bet'iiu ten:ebl1t.[l'el'j51tiiwa. _dm. perii~t:iiw:a semisalnYil! .mer1lJ(pakm :fillktOf tierbesar .IlIIiiSub.ya sebagim. besar .m.ereika.lI:.e dillbm~gama[slam. Malmuil!lJl'l adabl1. bil!h:wa 'O'I:'aIfl.:gY;;I!l:lg d!li~allg d1l:ri !:l!egara !k;rJ:i. H1l~'b~kJe ~I@gm" [sl~m" IJ.nk. 1m, s:eb~il1i. umn:ll .• i:.emaJgarn.g, ]uelfl.f,S.1ukarn. perd'illmal3!fiaratlm~11l!ki!ik~ g:encat:m senjiillta, mem.b~w~iiz-phi!ita1J ~ebalb~ebah s~a1, lalu m.e.m.ohall jllJilJ1inan keamman kepadb Kilalifah atau wa:killny.a, maka ia dibe.rii j:l.m:mm ~earm.mm selaraa .llla.Sih barada di !lJ:egara ]s:lam.I~ ill. p.u1aLllg kenegarn.n}'lL

T'fUp:i, pau. uillU'D!a. melfl.gaf.aikaan: "Tidak dipe[\boll.e:hkw membel:ikillI1 iz.ln.~i.n~,aldI n~A'Q'! W~ ~~iI! !;;'I!Iii,I.~~~ .• ;¢~~~!1p1hgn}~~. $~I~~ ~P';i!~ bulilllH ~ Adap:t:llll ilPUilh diperbo.lellkil!l1l .~e'bih da:ri. em.p;l:~ ibilian ~.l::lJ:mn:g d!ai'iu~tlrah_,m:Ui:,~pllnu]:Ufi~ d~ti I.tail~~ I,)~Si~,U!~ ]~~masr~~fi'i dlan .sd:tinn}flt itlil ~ berbeda peJllJaJpaI, sehagian IlIfmholehkrul daa £ebia;g1<11Il y.m:g l~i[l tidhl:. i!'f.!'¢mbQId!k;m.

~ ~~1'.e ~ ... ~lI'~~ ~t J' .. :: .. f;' ~_'_"1 l,~~!W:~r"'""'~" :;~:......,'"

l"J4gtlimaJiIi Ma adt.'tper]ltnjl«n (ltftl14r;)!M ~isi Arlnb dan: Rasu/Wya' dmga:n ()'ftl~g"Om .. musyil'ikin, kecltariQtang.,or.rt'llg .yn;q 1ramn ~lalJ mf1'~glJdI!I'k;1n perjanji'(m (d~rm .;Iit1;mka) Ji de1wt, M.~ji,dil.flrlr:am,. ~nflJ:n £e/flma mcrekri httlalm .IUi7lS tffftfllu'Jn,.'1rm. hmdakJab k'a1IJtl bftl'laku lurNS (pula) tlltbaYklp In~ka. SeswlggffJm}'(l: AlIoh m!ll,iyiliai Orti~·Mfl;:tlg;Wt .. beTta_tt, (QS. 9:7)

.A1Iah ~ mw,iel:ilaIJI .~ d!;ri pe.rnliM.!5;m b,u'bI;Jili!!!i1lif! ~~ o~S:"

OI<wgWiillSj'r.iJk. ~11Ji Jan. pemb>f:I:oL<l:1l tempo D~ merel.1 ~ebm;]. ~mpa~ D1:I18, Mu peIDbll'll~ tmpa pm4mg bu'11!J ,di ma:n~U:JJ mereka. (j,]temuiba.

.. , I!~ J' ...... ,!' t~ ......... .. .. r -, ,-. - - - - -

~ l*l,o'··)_· ~r' r ~' W}> ~M4k4teI4mam~t1bm4k~ltm~~W4diP

mid'J. ffitttkii. bw!.4kfl .lJI'YI/s/ah kapada r~Iit!'l:eka. ~yaJcrrtij, :sehm.a mereka berpeg.mg teguh dellg.~n pel"j~nji~n. d:i m.~n~ m~nilbt .id~k mc::m~[i!!lgi bmu $t;!i!l!m~. $~' pw!ll!h IaIlOO" ~ o~ ~ ~L'~"J ~ 1~~', "Maka lmillku lr.rrwslah k~da mm:M. $i;"$llnggllbn.jtl:t Allah .mimjtwkni a'i:oi!lg'Dmng JI'ang bl?rlcaJewa.~'

RatS-udiJbb. ~ dafl. hum Mwlimin [ebb. .mehkuk;il[J1!i}~ .. Perjmjim. damai deIlg<W. peIlduM M:ili.k.'lh iJe'rh.l'lgsung &1'] I:m]m. Dzw]q~'d:m, tahun kGlma.m Hii.iy"h d;tg.lbedm.iut .samp.ci otOi!ng.'o~t Q1;I~ ~1)l;I m~rus:m. p~tl!aJl1J.JIID. teweDut, d.i mana ilJ!l~]'eb ~mt;u rna ~ekJtI~U :me.w, .Ibni BiIk~![' i!.ifu:ukmeFll81!'a1l.gi Bani Khuza'ah y:lI:t:1i!\. Ielah me..n:jalin. pe...rj~:t:Ijiaj][ del:lJg;tll Rasulullah !3>IlJ]~fek.<"l mehkukan pemhnnub.an {Ii TlIJuh Haram, m::ika Ras1Jlullaj~ .~ m¢m~'t;t!ilg~ m¢tt)ka p~,d:l.hl:a:~ Rii!m~dh.illli~!iEu,ttl J.:,~d·e1:l.Fa;l'!I Hi.lriy.ili, sehingga Allailil. ~ memberikan ke1MeJUlI1ptl kepada kaum Mwilimin uasuk ~u.kkM1 Tmab Suci dmJ. memJbeb>l5:kn para p(:rulud_,u!kM~kk1llh Y:lng; m.en.yeralllbn. din,. hmgga Ine-lleka dlise'btiI ath.thI,11<tfja' (cu:an~"Orn.tlig yatlIg; dibebask~. juwaIJ. mereka SekiUL dua fiibu O!aDg {1m. mereka }'"llD:g terus h~da dli ~m k~~ danlIi~tik!irt dliti, m:tka Ft;lSuJ!cl.]:ili,~ member1ik;ili kcpad:l mereka ~ami!!Llln ikt:!:l!EruLRaJ1l :!lcl:l:In':I,~mp':JI1i: bu.]:m, .me-.reka b~b:l.$i pl!f'F;i b nJiam.;li]mll y;mil': mereka in:r,inl.:m,. sep.ert:iSh.uwrua bin Umayyib. 'furD;}h b!l:w. Abu JaJuI dan .. Laill-1aIIl"smiah iru Albhmernloe1'.ikan h.i.dayah. kepada ffi~n;ik~ l1!JJ!t!ik m~1J~ 15~gm," :[)~!I:! h1l!gi A!!:;I!!:! $~S~~ p~i! >Jit@:i "P'" p!l!S Pi", hiltubm tim tMr~.

lJaga·lmam' bisa (aJa ;mjI1Rjra.~ Jan .$W Al'ahda!: RmllUiilya tlengfZn lW'o'll'l_garang mmylrikin). tm(lahaljika m~ti mw:pmitth ,kemtiM'iigtUi tttlmfhpmil'" tnereka tidtlk 1lJernelihwi1 buJmng,an kekualmttnz terhadtlpnm '~I:!'tid¢lk

9, AT· TKUMJl

(p'ula mtm.gi.n.daMtln) jle:rj411jia'n. M~e:ka menyenl'ulgkan HiiJn1J. dt!:nga:t.l mn{ml!ra'~ f&i4n,g' Minya 1n~oJtilk.lMn itebiji7t-jI\ilf/Mcij! tJi~ adliliih Oil'a~g;. Man: yang fiuik (tidttk men.eptitiperjtrnjill"l). (QS.,9~8,)

.M1a1:! 'ff! berilrma seraya membeJi'.iikm. do~~ k.epilJda. a,~g-~g berimm 1illtl:1k memusuhi dan. memtllltl!lli::~ h.1ijb!ll'lS'!1 drtn:g;tn o~g·ol'l1:!Jg l[iius)"dk, d.311 Sif:1"iI.}'a .i]lfruI~ebilkan, bilhw~~m1~ya rn.er*~ tid* bel'hilk mendapilI[km F'ei!'~a1'l.jli~n am~i!lJ li::~f~i1~ :m¢~ ~m~1!y:~k~~;t!] AIM!! ~ ,dm ittei!L~g,bfi ~,td A, ~ k~:!"rt!i4! jilia merek~,&p:!.rt H1ellg;dahlm lawn MuslJim.immakll. ml~dak ~,'li!nfil~~luha~ hlilDI~g;t!1~l"l!Jb;,lUliB ,dotn lIjd.'lkpll11ill me~ perjillnjian, merm aikmlllffighahf.sl k'artml. Mustlmm,

'AI:! bill. Ahi 'flhilll.ah. ']:krimili, dan iIl,.'Au6 m¢!1J~1t~;m dlLci llbll~ 'Abb!i!S, bfillh~td.jJr. ~.dabuh. mabaJ:, s~gklJil i1itbdzim.mih ichhll !perii1!llj~~ .

. Mi:rflM memilwun a~t-'1t}wl AI1M ~Jri\'I'l~tt ~tga ya. $mi.kit, l«m .mfJ'fRa m.etJ:gblliatt,gi (mantf£iaj ilad j1tlal1; Allab. S~U.ij!g;gttb,ilya amatbrrBJld«'b apa y,aJ~ m:mk~ kerjaun iu/;, (QS. '\1;9) .Mmkattdak I/U!meRIMra (huhungtti1) kRke:t~b.1;Mtl; d€/,I.~lifn orang"or«ng MuitMlin. dan .t1iklk(puJa men,g,inOObk.at.i) pmanjia'n. D'r1l1 m,erekilimJilh ol'Ca'ng·o.ra'ng )!aliI melampaJfi batas. (QS!. 9,;!ijUi~ fJut1'fIMr..lJ,mm.~, lI~eniiiriiMm fhtd~~ dall.mttm!'laikal1ukal'j~ (MJ€Tfkt! #u) (jdalalJ' ~'1ittdll,m'1a,rtd(j'r{unu: ~eag'm!!~ •. Dan Kami rmmjelaikrm

ayat-ayfl~itu b.1:gJ koawn JUflzg,.rnr:ng.etalmi.. ('QS .. 9iU) .

. A1iLaib. ·iJ.!·bedil'malJi. seray:a mellce]iil. oraitlg..o:rang mU!lyr.i~, ~ek\1iligi!.l$ m~ db~g.wkepa{horm.~rangbefi~·Wl~ mem~~ ~~~ ~ ':!!---.Ii 12 ~ .;..~~ L~?~, "M~ka m~:1j,ka&.:tll ~JtI""¢p.. AI14J) dffl~n im.rgp ~I\!g idiikii. c""Ytili"n:i,. ;!ie:5l1!nggl.lhlJlya. me:rek:;j, l.ebili memilih :perh:r9..perkll!f<IJ d~a.w! ymglWa. d~!I'Jpada .me.ag:it!l:JIti :tg;lllliil. Anairt~, 4;~ _~., if !}·c.~ ,

Sl,AT, TAUBAH

'''Ultl me:l'eka mmg/1:.t1angi, dt:ri jaLm,Nya. ... Yakni, mereka mell,gh;dmgi kacum. MIl,kmffiin dari :m.e.ngikll.t1 kebroll:ran.

i;;:'" ~J';~ ,;.,,;y J' ~):; 1 ,~F i}t5'L....:. ~L. ~~) ~&sJJIl1W'Jm}'a Ga1:llga~ burnk apt: ).al'l,g m,~ likuktin. MoeL ,titkk' JnemdiJkl~ buiNmgprl k~&:r.!<ti'~ dengtm (lrang-,(l'ra;i'~g M,tkm:r,J. ,dan tidak 1,"/01 meJ,lgirltlakk:a1~ p~nji4~t.'~ Tdsir iai .elah dijt)1.;t$~, <Ii dI~:m, b",gutu juga ditfi,gnn ay3!~slf$1ll.d.tl1nY'~'

t;""L ~ ~~ ,,',' ~ ~b,'';' '"", ,'"''''' ,'''''' r,,',~, >,.'; »: "1 ~~,.~"','~' ~,',,"',

'I,n 1~"::"'.l, J~' ,~, .. .....,J!)l ~ c..J.......:l, , ..... t+~'~11 I·· ,','

_..' I~ .F'",.~-~.. J·r;jli'~-'~I.~:.,:..r:::-·~ _"-' I_ .• ,~

~ ~;';~~'~;.:tl,~"~ ~l::t~JlU"El

JikamomkA m'ffilsa:i: mmpiih (ja'flji)n~ s~udah .mmkr.! bcetj(j1tji~ dan ,~, lnencena a:ga,nm1.lff. m;:;!'ka lU;1'(l,tlgifab pemin~pirl,pt!mimpin QTa1.1ga(.!ll"au,g kn{ir ittl; ,karenn ~esfmggulmya mr:reka i~;~ «d(llr;!b ()rr:mg--{N'a~g Wng tidal,! dapn,t Jipegaug jan:jiltYd. ",gilT itfJMytl ,men:ku bm:hrnJi, (Q5, ~h1Z)

AilrlI :W,l ber£f!lnaJIl, ju..:a o=g~g m~'1'i!k, yang mehkukill:ll ]lerjanjian. dengatllMu Wl!tut waiktl:l tertentnitu meTIlS.'JJk pe.rj~ji..m: ~ \~)~ ~. ~__t.i.:; ) ''D(11l> moi.'2l~ .o1~m4mN •... yiIktJJ~, me,nglll:nll. J:Jilt tuengplok-olo.k. Birda&ll'km ::..}'ti jnihh" krnjilbm m(;!l;'dJ~rwB:! ()~i y~g: Ii1Ill:mlg,hl,[j1i!~ Ft;L~lllIu[l;ili :11\, dan ag,atJ1tla 181~. Q,le.h lm~a i~!l"N1~h .~ ~~d~fm.1lIi;:

~i.l J;pf ~I ~ ~~r }I ~~ ,.<~ ~, !_,tW ~ "M'ot.M pt!'f'.imgjl'ah pampemitrlp,r,n ai'.:ictj'K,oMng .bji'f i~u> .b-t:l't'iiii Ggslm~jdmYa r}'t~a ftU adn..W (.iran,tO~ang )'ang

. .1gJan-ji~ya, Sf~ m~ wmemi "¥~ ~·m€tdg k~lJ!di ~!k.lI1lfllran; H:t;!~ngk'i1!raII. dan "~esil:~;Ulll1:erek",

Q.~l;ai;b,h. d!~npng lain bl!r-bta: ".[)~rnp~lE.imp.i]'J. (It;tI1lg-orn:ng!ka£if sqJet'lij AbtiJ~, 'Udlah, Syaih&b,. ·Urna,'}'<IhbiuIDu.liIf,. dai:l !1~.urnJj.m: orang: k.mrl.uIlllY~· ~

PUlA;!liipat: l"ll.ng, 'be.l'lJil.:t :a.d.alah, bah;llil~. ayM fnibernt1iirwntam. ~kJ!p'Wl. ~¢b:l:b tlln;mncyn ay:lll iruiberii.t.l101o3!Jl del1:gm ornng-OfllDg mti$ytik QIll'llisy, jadl. ayat in.i. berlaku Ull!tuk Il1mllm, bagi . .me'!e:k~ daa iJ,agi. yang hmlJi]i'a, WaBabll 4'1$m.

J ~:~ f' L/ t~. • J; /'... ..,.... .... ~ • ..,.). ... ~ /.1. /' ~ -"'!

' ... ~ ~ ~ rt:~B It·:!.··· ~j, I ;J...~, ~jIo:' ~ r.. j! .;_....;.._.),:,t;,1. ·1'"':J l

J, ~i\t,;.\~l ~ .. 411 !.;.~J!:~ ~J

Mengapa k.1ntU ,ridak UJfUJfr:angi'grtmg.am,tig }W11;g mer:ltIai ~JJ.m:INlb

rl'J'flJ .• JmilnJMZ .m:t!TfRa utah kt'ul'S kcmaUtllmyoll! JlitJtJdk l~e.I1g"$iF JilIn mereka14b 1a~g per.r.:a1IM ktrf:i t1U!mlll:ai 1¥lftllfra.l:igi11Hi • .Men:g,~p!f! k~t¥l" ,taklrl' kqJlft,{M mueka •. paiMboJAllab-li1h )1(lflg berbdk Jim1fkkamu lakuti" jik:a .inm:1l bf:tiar-b!!'l'l:ar !)ra!'l~:'Qmllg Y'al~ brnrfl(1'n. I~QS. 9.] J) Penwgilah

m.err.ka, .mscaya Allah (ltum ml!rl.yiks,~ merekll ,r:f, . . a~l;Imrw1V .ta~gal1~

~~~g{mnm, arm AHak .akti1~mengb'hlakatl tner dtm me,IuJ]c.ngmu Utt"

;Nldap mo!'1'cka. serM J'H!!I~¥fkanbatii)J',mK-{J~ang yang btriman, (QS.9d~} ,fia~ rIlenghikmglum l)(tR4S ,bnti omn!'lImng Mllkmirt.lkm Al'ab Ulf.lJerima tatth.artlya' o.rr:m.g"orttng yang dtkebemiakiWya, Afiak.MdhatnfJ'llgeMD.rn lttli Mr:r;INlb!jtlbwtl~~,(QS, '!h] 5)

Inu jiuSii!m~rupalt;M [I~!tI~an;f;kit:w~g;rtdan dOIODi~lllJJtuk memeromgi Qn:r:lg."ol:~l'Ig. musy.rik y~l:Ig. merusak janji. mereka, d!acmy:mgbe.m~erns :UlIrk:m, ~~1JU~ .~ ~ri kota Mikk;ili., seD;lg;Uman."l f~rm.m f\.1bh ~:

• . •. ," ',' «: ~. J ., ~ •. " \c nll.f .. __ l _ -It! .!' J.. -

.~ .,!.:~ Ip.J 01 r.- 'Ii.}p.r ~'.fr;~ T' J""t'rt;l'!;:,;:l.!nengmlr"'(lSIIUI<';1l l#etlgl15H'm11

Lm'li£kiunif inrrimari .daAllaJJ, RabbtllU. "(QS.ll.lMIl1ntahAtu'h: 1).,

Dan Ji]'man~Nya: 1 ;> J;f ;S,:i;~~).~ "lkttt m,~Ju4,:1h Y4.ng pmatna kaJi m"men;tngimu" ~ Ad~ p¢IfiId!:~Pil!t }'\l:l1£:m~g;nak~tl, bahwa yl!iR:g ~.imaks~nl dahmayalj; rnl ada1~ per<1Jllg Ra.dar. Ketika mereka ke:I:I!l:H' un:mk. N1ei101~g, hfilah~,dm keUka men!;llmluu ba!hWil kaiil1b:nya.r&llailit ,selamat, lIle.L',elb. mel.mjutk1li.!:l peljal.anm ooruk memerangj. k<rum Mns'OOtin kareaa ~f'SOGlibong;m. d;l1l k~ngklJ.!:!~!l ffi¢wll!i,~,~b1lgi!:il!l"m y;uq; t~~~h diJe:lllcSkm d:i dep'~.n. Ad;] F!IltIdap;it ]~ y~~ mgoSi'tak;Uj,,~ahW'i!~_~i} dl_:_rrna'!sud dbl:i!m ap,t ini ad1liah pll,]t!gingk.::li:r:m. f!lil!t,~~ ak;l!] ,i;lJ!j:i m~!:d:l, d~.!J; .5i_k~r me'.rek~, y;mg ~bmjt1J B31'1i BrJJ;.:ar da.bm ~!:';t!lgi Bmi Kh~~'ah ~g:le.];tb rne~ja]m [le'.rja:njim drtI!~ ~!,!.I.l;m· ~1J!l~lilh 8- m~t;mgi rne~ p<lih]:leristiw;l, pei!lfiklJuKa!ili kiora~lIt.. ·!Jftjadilal1a,p:l.l";ljig'~ .• kamij~~ ill J!qJi1i!'i. Seg,aL1pujibilgi. A1111h ~.

I, ., ~'I_'IL ~ A" y ~ ~_;,.., ..!I, ~.' _- r I~ ~ .; f ~~, =- .. ' ~ ""1''- -I' "-.of ':b, i:!I'

Flfmaii AliLn "",,: ">.; ~ y r:= ~. :r-,,~Lj! ..,"j...oll'li, r># ~ :l!' -'Mrmf!jlfJa

Rattm taJuf.t.kt!p:aJam~!.Alr;m-Ub ~lg betlNde' k:mm taJuJi~!. jilM Rnmn Vem:'I" /:maT ,O!rmg bmman .. ~'

9" AT - TAU BAH

AlII.:ili ~ I:!edirman: ~]mgaWah k~'I:I tMb:Lt lepada. me'l1W, dan taiklllc' lah.k:fpl<l!fia.K'I:I, .ure:tu. AkILl.l.ebih. ue1!'hak l!I1lI[Wl:. d!i~aikULti oM:JJ. sege:tlap .hamh~ .a.eng.ilI:J. adm}!'l .k,e~mas~m. Jrrn. siksa-Ku, S:epa 111'USaD.l:JenJili. d!i. til!l1l:gaR.Ku. ]iik~. AIru :m.engh.wdakiJ• maka ~ Ieu f3.dIa. D,;I!Il jik.'a!. AJ.l::!I:I dillll!:: .. wf:llgllem~ mrul~. 1J=illR ttJu ~i!!_m ~~ Kem.1I!di.. AlI!ahbedi~ te~lly.i re~~ ·teJ.hilMp bu:m M~ dialJl $e~:lgili. pellje:las~lI.:JIIi;l:S hmmih. dad pensy!!F ri'll!t:Irfi jiibr:J/d, pillmllil Alliili BJi:llID]H! memb.ill;;t;:;drm mllSUfu...llliilmlhi iiru dlen~

'')i;._',!" '"i.....,. _.~~.- ),~ ~ ~ ~ .... 1:t.. '~~~~ . ~. • ~.-_ ""~_I·~r JlI!'.I, j.,.I!' • .-.~~.~. _[.,- ... ).

'[a~p'l"yIL ''1:; .:...,.-? ~.)' J)~ ,~) ~. r~"""'"J) 1'"'"~~:;II~!.r"";o+i~ r'r'1Ij'"

~~ngiJ.fth m~4, n·ffl.aya ANa}, altdn. mmy.iksa mCrek..!t tknp (ft.tmml;ar!tan) M;n~i'Il-.!·a'i't.gdJ:lmtl, ,Jon Allah tlk.7~ H'N1:j;ihin(1k;gn~"..: dan .t.!1:.ii'J:lcH:o~ kamli twlmddP me~>~ma nil!l~g4ka'1. hl1,~i ~to1i!~l''''To1i\7.gya.1\!,g ben!ma~ .. "'Ay~t ini heriilJ.:!lI. Imtl:lt S~1J!<I. Q.Fmg }""<tnlg be,rimMl.

Mtijahi.dl, ']ktimah d$\ ~-Sud& llel'kllil. 1'e:i!I~:\fIg .~r.1!~~

<!li' ~.J. ~:J ~j~ ~'G, ,. "Mele,pka'1.h'at;j ~ta1;!8"O'ta'~g berima1;!." Bt!!.1);"'''~ y~ng cl:iIDM.sUdJ a4~~~h ~~lJIi Kh1J~~.'u'; ibegiltll! jUi~ {sarna} y;aD;lt:oomwlIId d~i~m a}'~.w ~ ~)j ~ :'_'.ii'j ,. ~:lJat.: lllrmy}Ji'l#ntfom ~ hMi (n'ang-omng.Mu&m;in." ~ .• ~ ';.~ .ill ~;j f"nm Allab l1llmmrllil tatlb.at oyang;wmg ~daki· .~. ~Y::!lbri, am ajl.mb~."h;mID[t"Ny~"

<f ;Ji. ~J ,·'::MI.1k.MPim!nen.grnllmi,"Y _ ata:;. hillfMl yang mem1:mw<li l.em1lShm.ll.ct~n 'bagi hl'!mi~<i!.·Ny;t ~ ~~ , "La;gi Mal;gbijaksana. ".AI1:liS sq;;dl'l ti!l1dll!k~ ~. f:!nnll,l1"N~, b:Wk yang k;'Jl~ityy4jll'l1!~,rlilp.l;I!ll}'~g: f:!W.IT~~. AnIah b~tt~d:aJ;; dm IDJtmlUJnu:sh_~ 5~1.l!~1 cl~nga_~ 1C '. - el:l~d.tJii Di ... ~,d~l .. h D:!:~ r~g M~.\'l!~;l, M~;l!m~.l1I.g.nl[ll'.:.1!I:ntl, _ _ ;;~~ik:r~pw!l !lol,'!dgill zh:aJiinn, dan llid:tk 51e.keciidu-rmh (:tto'm) .1"1.1:11 dai'i kebwD da keiJ'llIrul\:tili!I. y;mgak:m. 1iedew:lIJtkm oon·Nya, .5~][JIWI1ily;l1ikm dibe.ri balasae, d:i dtm:i!a. am d.ii!lkl1ir.u,

Ap'4kab karm~ .all'fUl: me.llgiJ'f~ babwa kill"J1:u.J (lkm~ Jibiariw;n (bqiUt ~(ljaJ.

i~llg Allah .hdum .. . ~ ~~~I OIitlllg-6lf{f~ - .

d; ai~~rtl: 1.w,~~ ,i"m .~ _. .. 11l;li!nfll;~: f~114~ }'fl.~~~fm ,.

R(ls~~~N~' htl: or~~mng' yatig·b,erit1Ufl~. JHJ~ Aflah M(fb~m~d!Jlti qa }'it:i'l;g .ktuml ll.er}riRntl. '~QS.91: 1.6)

9,.AT • TAU BAH

AI1<1lh i!i l:!erfJirJIDl:ll: >( ;:.\: u:._ (~ ~ ':.4~hk4mrt mengi1:lt. "WilhaiciI'iUlg!!)!!'~!J:!?i y\t~r§!J~r.im;i!i:lJ, K:!:rn.i mimb~ao:l'k:tl!lrn.u begi,t!ll saja, ti.t:I~k m.,e[lgHjim~ den~11 IJeik~:rilr''peik;<jtaymiii m~mpetli~~~killn ~i~p;'l. y.ti'I{!j: [e:g~r d.:'Ifl. SUi1gtM, sungg:uh ~eril1:lJan dsn !li:l!p:a ylWg dust3i. Glen karena itu, Ai]ih bedi[.m~lJI~ A. ~::I'J' ~----,,'.~~ ~"J' ".I'_::'" "'}',..i.JI .J.~ •.•• ~.i.,..t ~'. ~G ....... G. ~;---"i.. ,;i ~IJ:.; t__!i-J ;..

"'I: ~ L...----r;vr-.,J'-' ,-, ~-,~. J - ,,~'!or..r- - I ~ I .,r--:.r-' r-~ . '7

~Srda~;gkan~ Allah liJi'um m(mgei.lmi Qnm,'g-(lT<:l1!lg ~g ~'i~ddi .<imam kamtl

J<1J,ltf@k m~gamM mertj.f1di t""tn.m ya;ng Sel£tl seiai:n Atlflb,Rtl51d-Nya, (i,m O:t'<1tlg-OF..'flg yang berimd:!l. ,.' Y~k!1i_], ID¢!ij~di.kru:'l ot'ollIg·t)(l"ai:JJg kep~i:'cayaaai1}r:tJ ke:loi1ljKKk ymg menyim:p~ ~g seh;~rrl!S!lpi, ~eca!Ol,I.iliir d~ b:rthll1 m;ereh :S;llm$m~nOl$d:latlll:~[ena AUah. dan. fuLs!lI].Ny:t, lslu mera:s;a c!lI1llJl'P' de.ng:;m s"ia.h. salm b~gim- .'\lJI~_h .~ hliga 1;rilah ~;erl':irm~nd31I1!11l3!yat yang l'iliiilll:

·~-01:~":i~._~~ J' _oii • ...:~I ..... ""~ b..;.!~~.~.".r 111.-:- ... }"'~'~ .<~I.!' t s , , ...... ~ ~~ 1 )...

...gl L; .~ ~ .:.r: ,;j!~~ b Jc;J J ,~?, ~ it""~. ~~ I ~ ,jl I, .... ~'"' "'~ if'='-'! ~~ T 1 ."

.;(" _I:::rr:'~' ... .:"~.r~r ~r ... ". ~

'{.i.t!I,!:>J! i.,~J 'yow i$.l.?!

- - ...

'''Ali/Lam A'Hm. Apak'ah ~llarmsia meYlg.i~oiI. bab'Wa m~;r~;;I dibiark:an s<ija .tnL"· ngaltilt.:iH: 'lLimi ulah berinum, 'setkmg mer.ek!a t_ diffji 14gif~'I1: ef!~dmya Km1.ii teL1b jn~r;1fji Ol1il1g.,[lhm.g }':i11iS sebW:hm m~,1mma ie$rtnflEmmya Allah me1tgetlthali QiIWilg-Wtl1lg y.:ulg ilemmg$J(IHfmggNh, dan: mr;ng;rN11b!J.t or«lnE'!:Iri:m.1l png d~~ita, ,. (QS, .fJ/Ankibu1l!t; E~)"

Ri~;W:}; .. , $~~ya ke[ilb .. Alliill. ~ m&llISy~.ui':atLn jmad ~epw ~:1amlJil>.haoo.bl.NyaJ .. A1Iah .menjelOlibn bahwa ~emlll". iitl!l ~d.1JaI\J l'aIkmilhl::lJy.a, y.;i!it.u. 1lI.ii!U1b./i:gu hamba .• Nra unmk rn.eJlg;et:a1:!ni mm.<l r~[Ig beelaku t;li~,t ~;Q:l; naall<L yang lli.t:I~k tolat, K~:r(;:Il~, J!Jbh ~ ~d~l;ih Dz~ l'ang. Mahat:athu aras apa Yang [eiiall. ~;eriadli, ya.ll:g S1edanE; terj1fld:i, dan rallr; beh .. mm teri~_d~, mes:ki ~uatili t~r5~b1.lt t~rj:l!di thd~m simas:] dmlm.ooi&i. ap<lJ pun, ke.relJijl Al.bl1L, D~t y~.!l;(j; m.e1l~e[.aJJtui segala sesuaru se~e:~u.m :sestl;Olll!t(i'.1$ebutooriadi., ..:1m kt:'l:ika 8esll3![u, itll te.jmti sepenlOlijli!. ai;l>Ul.ya.

1'iada[Jah m.elaWkan Allah,. dian tiada.fu!hh selain Dj~, dlan t.i".l;thi: $oor.mg ~ll!.k: p'OO )~_rgg m~pu m~~ ap;, y:wgfJel:rn ditl8E!t'lllkanoleih-Ny~_ -

9. AT ~ TAUBI\H.

Ttdaklah pallta~~ ~m:tig·9rang l.i\ul~,.rik Un memalmmrfttU!: 'n(l.~iiJ.m(l#id Allab. r~da1tg mettk4 tntngalmi bakwa mmkr:f 5"endiri k4/ir, lu/ll1ho.ra,ngIJti'tTlg rang SUt-SM p\~kerJ(Utml)Jo(i,. (Am J~ereka it!lkcka,IJiMlam: 8erak ... (QS, ~:] i') llanya ~aj.a )c'a~i!tg !net##f.tm,,,&m ~~mj,.dI"11~j#1 Allfih#1,lah O'Ttl:l'lig~wllg JI'll'ili,J Dmman kepada A,ll'Jh dtm JJ'al'i wmiian! fma te!fljJ m;eniJirika,11 $l.u1.itll, U!etlUJl,tlib!R Zakm dan rkiak rakUl' (kepadtJ ~-jCffJa :pJm) sc/:frin kel~da' Allah. Iilak« rRedJmlah (lrt1.ng·(J~(Jng y,mg dlhaft1,Plttm tt~mlasuk g(J~Mgtln IJm:tl;g~.r{fllg )'d~g memillp'tt! ptl'mVuk. (QS. 9[18)

A]I.-ili .~ i:lerilfm..w:""fid.1k ~epl1tmDya (lfMlg-{)'!llIl;~ y:w_g rn\1:!iycik itu m~m:akmo.llIl'i::SlJi ma,sTi,d.m;a5~jJ AlIhh }':uJg didir]kall atas l1imJ;ili·Nya5'~mOlJu, [wuekum b"gi~Njr;t." M:e.l'd..1. ~g memb~l;'ad~Il:~b~nd;;muf~d, ~jlid .Allah, P milia. y.mg m&rek.1I .maksudkorn adilJab Ma>jidiJ Ha!;;lm, ID_asjKJ. y.~.g pal.iIlg m.ulia },iIlIg:;]d<J: di mU<l i:lulIli, y<:l[lg~ejot!k p~mm<l, ~b(MSt!J!t!!!~~ p~~.aat:I rhadaih.k!epada. A1bh. semaF,ili, tl:Ld!a s:e:-kwu b~-Np. yang didixik.."li!:l. Ol!e!h[hrahiim Kha.fdllrmbman (kek:lSm .Allah). S~~n~ki!;!] Otll!j,~~S ~~ir itu mengilklli den'gD. sikilip dlm 1l!ci1pm rni\!:t~M,b~W':lI:mercl\:a i[1Ji k\1J'ir.

Sebagalm:t:niJ y.ruag dibtalm oleh.1lS{)1i!ddi: ~Ji_ka ~1;1. bo~~Y" J.qJadl! (I!l';I!llg N~F~~,apa. ;agamltmill:? ]:a akan me.n:j:awab bahw:a iaad.'!:lM. Nasfam. Jikij. k:lm:u.beftilli'iya kepadaa'Ea.t:IgYiliudi, !lfiil :l.gam.<limu?b~. me[lj!otwah bahwa iaadil!ili Y[ljh1l!ru. Begitu jll!gll ~~ QPU!S"o~g Sh~M·.i,. ~:!. akan me .... :tlig1l!ra:k3!f!J.bi3.fu~:aia S~ah],i dm man!?; M~pili, ia a1k.m. moogwt~km bahW<l: i<1:

,.,·,e· ..<:.".... ., .. I :.. ". ~ " _. , _l • • .k.J. •

mtm;YIIA. ,. -;: ;..ilJ~ .'.,J,_"... ?W JI y MO:J",~ ~r.IJw" (}~~O)i'l:nl'\&:V-S .ja.~itl ~.~

.annytt. ~ Y~lli.b:reii1ii. kesJiriiklli mereb.·~ ~~,l!~;; ~r5! J,-j., '''D,I:;!rl '1.1~

kelMi di laramNu.ah " . . -

Unruk .ltl:l !lJJi.ah ~ oerurm<oc --t .r')1L ~.piIJ ~I.; ;:;1; ;; ~I :,..,.r;,,;;. ~ ~ ;, ~r(p~1Il ~Mm~~~~~ ~~jJ.$m44idAtJ.iJj hanpi47j o.ra!l,g.()rang ~rlg .beriman kepada AU~bkn bad dkbir." A~~ah ~ .it'ie,j1r;l.~afI, l:!ahWl(lot\'lilg-<ll'llfi.g ywg me.mak:muik."m ma'S;id ::!:dabh ()Il'!;.Ilg:'O~g ymg b!!l:ri~ seb~g.till'l!~ &!~~ kanol.eh I1lIl3lJll. A.Wnad, dian j\ibu Sa'id aH(hud:rii, :;estmgguhnp .. ~uillLi:h .~ be:ll',s;lIfb.w:

"Ihoo K315.ir dan Aba 'Amr m~rn1manya. d~I~~ b::1~~_kITn.d'~ (;::;, ;"";:';::,), ~ht1~!.~

lailfl.lflml!l.bs@'jlI1lY'~. dm~D ba.!twk .~rn!iik. •

9'. AT ,. TAUBAH

~Jili:.:;1 kaml!imd~h!l!t$l~~o.fj!n.St!,l::r1bj~a pr):rgl Jp~. masjh:!" j]Jak~ $;a]:$ik~~ah, b~~." rl:[~h~nm:m. Albh ~ lP~:IIl1~~ 'Y4~Ji m?mafrmrt1'kan ml1Jj~d·~sjid AIhh banya;I.zIJ oran~01itm;gy.:mgbmm.tln k,epada. Allah dan han ,r&hiT."

HadiJtll in;' jlllWl diriW'.aJYaJtikan oteJn .aJ[,Ti[:rnidz:~ I~nl:.l Ma:!'dawaih {1m. ~i-H.'lkim d;l];rum M11$,tadraktl}~.

]),m fu:msn .• Nya: ~ i.~'l. 'r~~ , "lJ\1,IJ mc1tliU'ri~1J !r~r114~, ~Yi!lWi,y;mg ~p~ ~bll!&ilib~~iphyan..g p~S a~g, ~ ~!?}I '05'\:;' ~. ~~. menNrwi~ 'lPk-at. ~ Y*ll!i, ~g meti!l!p;tli;:;I;!l, ~~ rS!:IbU:!lit;u;] ylt!"l!g r.ili!!li{!; 1i.!tml_a di ~t~ am3!.l petbrllarrrm~g i>erm;urlfaal bag!. mUM.ill;, lai!n.

~. ~·Np: ~ ~ ~. J.;,;r1J ~. ''&itlJaA tahji~ .daAIJgj~·~ Y.' ". Wi'.l, ~idak. • ID:El. ~1 t~m.· ,~e:~.~e~>il.~d~ ,~. I~~ .. s.~;a.,,~. an tidlak .•. ' adla. I ses!JJ. am. }'.i.ll.lg laill.ymgumlbul1, ~..:.rJ~.,;r"1)',:.~"" ~i~, ~1~ali1h)l::lng

ditJa'l'apkatl rmnastfk grnMian O'l'atlg'tmmg ying mf!tUHpa:. pmttmfnk ~.Alb!h

~ be.rl1rm.a:o,. b~wa me_J\~~.o~~t s;eperti firmAfi'

Nya. k .. d!a N:l!hl,Nya: .~ .~ J""""" 1:.11&0 ~j mf~ .RAM-

rn~,jm\f:l1pn~tm1~ ke wjj'PaJ:wmgwlN~ii, ,. {QS. Ali·]sra ': I~, Y;U,tu$pf~.'at.

Setrop kaEa '_ ,di da:lam.a~"Q!JJ:I:"m. ymgherma.k:!Hl .~iU\1pru!l.a.d;ah!h be.[llu.b,U!d1~ew!l,)]biil!lTl. (kehatl!lSm)"

.J.. ", .. ~."''''~t;,1Ut, ~'i:,~J.r~Ir ~:U~~~.; ~ .• '-~.r\L1tlLF'·~

~ .'~ ,"'-- -." #",N? ~>' I~ ~~' ., V

f;il ~~, ~ ~1J;Lt ,~ ~,~~ 1~' ¥,~ ~j;~(

~. "'ft·':;:( "". ~ >"' ........ }.~ "''''r''','''_'''' ;~: .. ~ "'I~"

~>~'i,~~~~_jbjru.~~~.Lt~I\\~~.'" ,~~

~~r~· ~.'.~ •.•. ~.£r~~ ~ ~jt, ~~. ~ t;~ ~ ~' . .....il.~itt

~~ ~'.'ii:'!!' "',!!Io,.'- '. ~ _. ," '-#" ;,r.',.;- - _' ''iI'''-'''- -

I

,

A_p"rMi ,~tlrailg"(lfal!\!Vi yan~metJtb.en1rn~n:IfN;lal:l.kep(/d(/ (l:ra~oranl8:'y,~n;g mem:.erinkim, h4ji d(1~ me»gur,l,ils Ml1fjidiJ Ha~am~kamr~ Mml1/ii;fm de~a.J:j ~:a,tig.dmlit ;m~Kbmm~.~ada A.'l~~,tkii, Im¥i.kmljuii,:~~tma b~j~ttd de.p.rmn Al'ab? M~ ,fidai,l'rn'M m m~ .Al'ah;: wAIl.1Jj, UmR. ,~n per.unj'llk k.qmdfl k«um: Jm.~ zhali111. (QS. 9~]9) Ch«ng:.iIJ.m,I:ig)la'~ lrerillM'1l

9 . .AT· TAUB.AH

tia1! ber'hijra'l; serl'" .berji.h.ad .di jalarl: AIMh dengan hattd btnd.f~·dan din tJifiii'fM,. f~dnltrb Iwih (h~r;f,~:mjr.ff,1f!YfJ di iiii Alk1h. mm il.uJao am.·otm;jg W1rg numdapatkil'li kf1tMlmngan. {QS. ?;20) .Mtlbb tlU!rek{~ m~i;limllan tiii!tf;tia dtng;alt tW!t'lb.erikaU mhm.at da.ri,a·dil~NfW, kf!ririh·tMn dan ;S;~tga, rlU'Te.ta lllrtitpwol£h dt Jalamnpt .katN'fl;~tm ymlg helm1. fQS. '):21) ulfTek .. kebd di~l<1m:!iya ~da:lJ1uI"la1mn)':a'. Ses,unggtibtl·Yd .lii~is~ Alt(lh~h p(,h~ti1 }lllWg bet.ar. (QS,. 9t2:2}

P~~~~:iffiyn,.3!:I.·Awij herhra clui. ThlJlu 'Abb.M,. bedroitm d!engaD p='1L~ arat iilii.or.m~fitiigifiUSi'fi!k inl.betkat:t: "Memakmtlf:bnl3m~, dan. m~mherikan minum kep:tda or.wg-o.rmg y<mg mel!akuihn h;liji i.tl.I ]~lbih mama dad Qr.tllg.}'ang~e.rimm d;m b~.jLila<:l.~· M.wa s .. ~ ~f~merekll: .mer3Sl b:mW! dan :IJl.OOyombongk.:m. di.ri d~-J;iIil kebe~ mew .sehagai pendudul tmID. sue!' dan y~:ng me~k¢l'l;lrk:mll!l3!.i,ull[lah. M:lkll. AJ!llillh !i:I rn.emller.ibn p.ilih.w,b~w~ i,m~n:d$I!.jibaYl bef.S.3!maRamilllbh.e irn. ie:bih 1JJlmIi\ daripm1a. m .. ~;tio:[ltU:l[b:n Ba1tdili dan mem.be.m:i miiD:um P'~iI<Ii bllijaj 'G~.'ah.mji} Y~b dil!akuik:3iil eleh orang-ormg musyrik i.t1,:lL SerD!~ ~ p~rbuatiinil;'lJJ '~;.clIa&. hei'!);WI:i till s.isi Allillh ~, jika. mereka masih iber;];w. d!.llIlDl ke::rnt;gSYIihll"

- -, - - It''.J -.£1 '" .:' '~ "'!I ... !I of' .-:~ ~,,,, 1,.~ ~_ LI ~ ,,~ }.; i:II - - -'-~,

Allah ~ ber.l.rnull,~, ~lhli t~1 IJJ,oi· 'jo:.:!.)o.<:! ~ (j J~ 'J ::0-' :.Mfe-t&a

Mil4it sama eli ~isiAllah. DanAllitbti:dak memherikan pdrmjlfk kepu;!aQrr.mgo~i:mg yang .zlJJi:m. "Yakai, o.r;ang:-ofmg Y:;Ji!]g ~~ bmW<! ~ah or:mgorang y<lfig rn.em a kmuikalJl. B.utuUiill, tiE!tapi Allah mef:l;~makaJlL m'llfeik;a :itu orillllg"QYmg. ymgdl1dlm k~:rena k¢sy~rik:;u;! !iJt~r,ek;!, $ehifigg~ pefl'm:kf.tl1;lran &.itUll::1h y;t!1g: rn~t,~I:u:,~ hu .roM sia-sia,

D.ll!r.~ an .. N.l.man. ~i:l\ Basylral.AtJ.cshan, ia b.edl;;;]!~a: "SUOI!tu ketik'liaku be:rac:b d] :m:imb<:l!:'~lIl!I,lU~' :8 brm;am~ ~tjtilli'!filah. s~liIltIb~[ .. Lah!l.~i'!Of.mg di :ml:i:m :mereka. helk~t::li: '.A.ku [ocn:!ik poooo.llml'lk.tidak fID1l[Igelj*m SIIIDU ~ pel'iJlIJ::I!tm karena Allah 5.'ftebh :<lil;l]! m~1L!.k bbm; alu l:!;IDy,- akan m~lbe:ri m1num or:mg-orm(; y~.md.akukm ha.Dl"· SSOiflJing~g bin 1;Je.cl!;;u~'B~ hal In:Ji,, :Lkimte~ap.i.memilkmilukaitl M~j~di[ H~fJL' SOO!:!l:nS rll:lll.g:l~n be~~ 'Il.-~,I.k~ demikian, skan t,f:[;3!pf Jiiud di jia1:a!ll Alldlebih ibalk d:a.i~p<l. yang kallbm karakan.' Mak~. "Umar bia l!.I-l:(Ut,rnt~a·b .. !¥!lImb!M!~~ m~[¢k.!, ~ beiht'lli: 'J mgmLah bJji!.!:! men_iri-iiSilk~~l;J~I'~ did~u miMb~t RJts.illi;i1~~h Ii'J ~ han ~ru. a.d!:il.M. p!il.da hari J1LIIIIi';¥t~Ji_b k~ .~~. ~d_uk.an:;hal~ J1I1m.'at, ~ii'I! nIEjuilll!ahRasulJiill1h ti dim. ntll},.:d;;atl1l ~if1llmg ~ }<I1Ill; kal!ian pe.l'S~ihlli:.rn..' Lii,,:J;IDjl.trall iru diJlakukm. Kem.mLi:m. Al!L~ !Jle,gumru1.a!;! ayi.1t=

1 ~1 ",f,.;- ,j'~~:; .f"~ t':J) ~ ~,: :;5 "1:;J.~i i~~J (~I i;~ r.j;;J ,

.. ,..... _.... ,~~ ~ f!''' 1~... " "

,,i.~' I'·: ..... :,.i1 .~,"" ~~ }. '" . ~ j~ '"

"I; .~U;Jl rj.dl ,,",~'4l: '1 M; ~ ~ '_"Jy-.,:

"ApiZk(1h {i:lrang-or!ing))"tU:lg· mem.b,f!1'i m,lnnmtm Jrepadlil. £IYang-&:rtU:lg yan:g mil" ~ hnjidtm .mezjgnrflI.Mtl!jidil11l/;mn~> kallmSllllUlkm tImgan@riilngtln.ll1g Y!il.ngh.r!riman .~ .. da Allah dan 1M.,i: kemmJItm, ~!i!nab~rj.ilMd difa/~ A.rWJr mrereka tidak~.i'J~1oI di $.uii Altah, dan; Alllth ~id4k memb.el'ikoi;;\'j /lewrtj'ifk ltepa'd4 kaum }M!ng zJJaii1n .. '~ {QS. Af·Tau!bah: 19).

9 • .AT • T i\!UBAH

Hal ini ),uga d!irlw~tk:a:o. ole:b, Muslim.·~ sJ1ahih.llya, Alhu D\:liWlJd, ]llnu J ari:r,. ~mgu bfilZJh i:ru.[blJi~ M:ll'ci:JIwrun.MIiL ]]J:Dl1I AbiH~t~m jll!g~ m.eriwaYll!~k~Ya! d1l1 .. ml!1:fsir m,e[d<l,h~gitu jYig!!id~~g~n Eonu Hibbm. da]a.m JJJibnya.

"~ .•.• ~ J ''''.~.'''' r .i'!.~t / ~", -.~ .• ·····l. ";."'.·1.··~.'-r".~.~.'."" .. ~.,}~~'.' ••.... j,""." "'.

~. .. ~~» ~~ .-., . c ~,. '.-;'.1'.:10.,. .,11;

., - ,,;!- _.. ~ ~,;.,., , ..... ,~ ',. J(~-,.J '_'" J

; .... ~~'·r .. ,~ " 1':' .. !. .~'"_ ~

IW~' U'~,..,.;

.Flat awaitll-OMtig.va:rw IJmmt1n,.ja~gnrilab kamu jndilut't.l h'tt}1ak.:.blilpa:k .dan rial~dar4..g(lftrkir~mu pl!1nil111!i1ll"JmJ~iJnpi11ml~.jika m~~ lebih mtttgNJ<nJl,$ ka1~ ~(1Ji.mn fl~~ kcl1nr.fn(m .. V(l1f, £i.u.Pd dt tltl't(ln~ kfflnU ~ng ,mMfo;di~tl mer:eka' jUl1l,fitmpin·I'emimpimn.tJ. :rnaillf meTek .. a ft'uJalJ Oftl,ili,g;.ardng ya:l'ig .zblft}im.(QS. 9::2:3-) .Ka;rak'::l1lMl): jika h(fJM~b,a'Pa~~ au&'IlJMj!i,. iti'ftdaral. [ ... n.ra.isJeri:.istrn.1.wmnhh~'ti'l~.b~rmkt'kayalan wngtram'!J "w;bllk(m~ p(;'l'1ti(1~tftm .-prng' kmnu ~wkankmlO:iannry'd. da.l1i mflullJ",rumnli t:rnggalyall,g kam.ll ~Jliai adalah lebw .~llml~r:;int(Jr,·lcbw ,rk~p.tl{J .

d'tUl .Rti:fJll.,N~ arm; (d(lri) berjihtld,Ji,jaI4w-Ny.'rf.mt!iw tN.rJgg!Jloab ~(Jm:ll(Ji AI/db tJ~fndau!~kankqWlJf£~n,.,N~·," &n .AlIah tidak 'Iltemz,m petnnjJJk kep.ttdtt or.ang-,alft1ng ';:rtftaJmJk. (Q!s'r:;!:l:4)

Al1m ·rs· ~e.ri!;lilotll!g.!l!ili,~( m~.~ m.~lf-OfiUJi!l; "'aliI:' mes:lci~

ptm .mereu.im a~ MP,1iIk AA:~!!I,mak IDm.. ··gamel1mwgLciw lJ.er,sah~D"tt

deil:gMl me~i1! jU::ailfi!li'·ek~ ~eMh ~mi]fh l,~~n[@iji, d@rip~. ~ma;p~ D;d~ halI)m. ~ jug~ lIIelIllbe...rj.kill?p~~gaEa!llL, !l.~f1"FJ flF.IDil1lll..N~,

.: :tJ_?;:;:, . .:!::~~,~:; .... SS; )~~ ~:JiJ 1,", C;ij..J;~~ ~ 'lIl'~Kamri riJak .!ibn mm.ti $ffliltfr M!U~,j· 'Y,mi kriJJU~'" 'k~~ .111Mb a.m lmn . ..mbfr, snJi1:!g herk.u.fh.

9. AT ~ TAU,BAH

~!1.~1I;Ig d~pi1(}r~&;.(}r~ ~;I1g m~~r~g AIJ4hd~~ .~#f.I{J~~,," (Q$. }.l,·

M· ,,"-d:a~'=,· -2?'1. . . - -

. )1,!!'11 - -,,/

itl!m,udii.m AJbl::! ~ meme:rinu!hkan RllSwcNp: !J 11Imu.k IIl!emher"l~ km permg<lta k:ep:td!il. ormgcolJ-ang y:MIg ]ehili :mellgutamakatn .Ib:il.!!IiI:I'ga. dllil

~mbr.u:ll~ dHipa,daMblih!, Rasrn.Na, dun di j~~xa. AJ!I~ bemr.man:

-t .~ ..2?1 J~:';~ ;.s:r~J ~I:,jt . ,~1!1.. ,)>l! <.'l Ji'" "Katflkal1'

laW',- 'J~ka~,kpa*, .anai\.,aJ:la.k. . clj,d4ml. is"m4~rl!ri; ~W~ kdt'4yV,

han'a. kik • ..sm j-'.t.1iIg kamtlllSca1Ja~I1.·~ y ~jl y~~ '~~fm k~iI.i U'l~ak@ J!W kaillJ;I .m~mp~rolcli.n.y!i! .. ~ i;# ;::0,/ .:..rt,:..:;:; ~;U" ,Ii~ ,.~w:;,. "Dlm~iagwlfl ~J;lgka1:1~~ M1!$:Wa~~~kan N:en~8.i'ii$Ay:4"datl: TiIJ1,~4h-rli"m(,!flternJW til1gggJ y.mg kg·njr~ Hf~i" "Y~!,~;i;!nIJ~t!lI:'!!ik,!!ffl!jlj ~~_nd~~'-I! dm ~edO:k;llIUJ.p. jiko! $~i'ti!u.aliil; 0{ I.~:_;;.u;.. ~ ~~J .!~;).t, ~ ~I ::,.;J,. "i.tb.ibk~m:u ci\flt.:l:i d~'~i'PPJa Aiti1h, RIii'1i1-Nyg; ~~ j£hWd di i~la"l'-Nyd.- ~I l1mg,rjIJlak. "Y a!:!HJli.

, , yfUlig :aka me.mmp;;m;m. lWtuik. iuu, ilJLaJlJ.bernimtm:

.:~ 'itJ, • "1:: ~ }. ""'-'\'~. .' .HU:'" .J.---,~L..,., ~...... .._

, -1,/, ,J= 'T um • .tiI!_~ m~\UI"!"'I','~9"'"" ""'1"ltm.m

NjIa;-1lm Allaktida'k mem'ber-i petnnjrJle kepada ,oo-;:m~01'tt.!;ig pRr"SIa:sile:. ~ D~ SlebiUf~b.adllg shilh:lh dJ:!;fbli.iilkan ba11.wi.1 :~~I~ • b~~~b~:

~I~tlr"' __ .i .. _ .... _ -.i' 1' _ _."i [1;1 '''_~ ~""''''Je1i: 111.:.:0 ~'jI,."'iIi' J _~~:,",- _.... __ l!, .. _,;,I!!!-.r

~~IJ ~~)J~~~J .~ ~~ '~1'1.l1_'" .~ ~ ,t""' .bo'l, ~ Jt' 1'~~ ~ ~.;iJIJ )<

~ '1'" rI'!!" ~.

,(~11

"Dcmi . Dl;~)t ymg .DiW:ilk~ b~rooa d] lHUi:lV_]],-Nya,; ci()jm be:ciman 5'eor~lIJig di :!ll!~~~ k\'linl,1 hl[]Jgg.~ ~)1;I1.¢bth_ 1;1 .(:b!llt'!ltl. !hfi~~a (ll'.m.S; ~}'ll!, ~~JI'l!I, 'All mllillSi.:.t seLtltruhn·lf.1," (lHL AI = Biilihan),

Imam Ahm;];d, a;an Ab'll, .DilWOO, .Illleriw.aYlml!:::m dari Ibau 'UmllJr, ~a b~rk;l,t';\,!!ku ID¢fidrl!@~r R!!.'lulii;lUab. 8 bm:a~&!i!

.!II, .. I!i it!! - -'I! , -, -, , .I" .. ' '. "" ,~'m: ,I!. .r

.iiI:~ .~ ~ ,~-.,.,.~, :x- .. r ..... ~ .. ::~ "' .. !;"'-~~.' ,~.,t~ .: If t '~~~', i~ ~~".·~.I I.' !"". an.'

- -- ~'-.;' F J'J ~)J": 1!>'~,I""JJ.r:' ~ ~~ .~N'- jl ~';: ~ - ~~;.

• (:-.~Ji! ~~,._." ~. ~ ;~.~ ~.! ~

.( ,~~, oi,$~~'i ~'.f!-c~_'-,;,-

"Jik:a kailian tdab Glelaklllk;lIll,1J.d~be!i ae...ngflllJcou". 'twh,· bllIm :dhuk de.IJL:(l,an pelt~lt'.Ra_Ik;ll:JJ,. ]Jli.!~ dEmwr_!], pertmi,aJD" d.m meruin;gg,ilik:lD j:il:ia.d,. mCillya A]lah ~ .. mernimp~ .. Irep.~&.lWiltD.~. ~_g PiJWI.ti~ Il!li::m :mena.bum}'ll.

ihingga k:a]iaR kemlhilikiepada. < a jll1'.iID) :agama bJi,m," .

Hadl!iI$ag:u ~rbb.h :p~~i!; bJl,~ ll!MliiuJI1ID;1l ~¢belutlXlJL~ Wallalm ,l'f.:im.

9. AT ~ TAUBAH

@ ·./.······.· .. ' ... · .... ~f.f} .. ""'.l".:':.{, .• "'''''. -''''l-:'''' .. ". ); .... ,;.,:'." ...•.. j .•• ~",.~.!'.£;.- . ..:..:J;.l,...\A _' ... , r ,~ ',' .. ~Jl ~ r~ .... '.

,~~~ I~' .Ii' _ ,;:. - - '!!'"

S!'1;tll'ltgllhn)'ll.Allab~f!lah lIJen(iilo.~ kmm~{htlJ ,OJ'«.tjg--{)m1{g Mukmi:rti.l,I)' df ,m~ptpffa~gmtYNllg Mn,yalil .• dRl~ f'i,~tltlah) peperaflg'lUJ n,mi'li1t., ~l1im ketikiJ kamu m'lmjadi ,congkak klifrenrt ba.l1..ydti:ynjnmlah.m.J.f. makajrmtidb ~ng bf11tya8 ita tidaR. llhtmbm .rTumJaat. ,kt?ptui'am11 ~c>if;kitp.":n. ,d,(J,l~rum# 1YJllg lutts #u lUdst.! .~Ii!mp# 1)/~})J1ut,ketlutdi,1!fl 'kamul'arl.'kebdaka'ng t'Ja:n bercerai,j,erai. (QS. 9':2'5) Kem:m1ian Allah .memvifri k€~e'ntl:n;ga1~ k'€j)flJ,a' RnEJI,l~ ,lorn kejmdao':rutg:-4tl!ff-myangiJmNll11!1.,t:la.n AIW, ~'tl111J mrnmrnn,kan baltt:t~ntata: ya1lg kaJUfd: :f;i,ada maiJ.Nunya~ dan Alld 11.1eJt iMnClltl'a .kq.trd'a cratig-6tolitig ya. k.afi:r, aRn df!mJkfdJ:l.p~mb,l1k~fl ~all~W~ll:g }'li!1'J'g' k#for, (QS.iI)~2i6) S~rIM/) flIt Ailith ,rnenmma ialwCiI ~ti o:rltng.olr«it8' yang di'kf!hce.r.l:daki-Nya. All!i!h .Maha$Jf!'Il&r.fInplrn I({:gi M:~JM" jJie1J.yn:ya1l:g; (QS,. 9!2:i')

[b~1;!J1!,Imij bsibt:!ldari M'II!jahi,d: ~]ru :t.dalm. :rt~t peorntm:lJ ymg nlflltl dar] 1l,uIGl!t Bail'<l!a"ah,,~ Allah :m.en.}leilil!llksn kiir1;lnla ~ k~!!ikru;l·Ny~ y;m"g d!i· ib~l'li>:!Ifi :kq; .. da Otill.!l:lr--Q~ Ibef~mm ket:lkOl A~ah m.embecikanp~'rito]o-.I1.giW !P~~ b~lLyik Pe(_p~:r-m~FU1 y-iW:11j me're.Jk;a jialallii be:l'SI!:m3. RilSllI~.1!IIlall. fi.. Se~·Iil:i!~. l!;~mgan iiu mal!ah berlb1: keJhe1lJdrui:. Ju :pcl'noJloii:l:~·N~,~.~ b.lsna J~d dm. k.dlw~m mere).;a, A1bh juga meng~g;jl:l:::iU1 bailJiw;a kefl'l.eIla.tlpilJ a&lLaD:! dlliri·Ny:l, b:ci.!k rna:rn!kaJa jumLuh. IJilIli!uilbn lslam sedilcilI at'll!llplilloillll}'.il!k.

P;ilidi!l pemtlw,a. HWl;~jlJ,k:~~ilI:"m~~ll;;l, ll~rL~~ d@ll@ll!!1 j~~l! me(~k:~ p.!ig ~ .: ~ ilmpi jumlak pngOOnyak i.ru tidak l:I'emUnfaaIT b~ me!'ieh, :rn.eJ:lli[;I.1jt1'i t'l!lng;gmg-hllggm~, beua];. !lejl:lm~ keeil ~r-.1iI'I~]':HI!~, M~un ibe.r~ama RSS;WUil]ah 6, $~dah ~tl1 AIl!d! ~ meRlI.!:.!1.l(![!k;t.H 'hnlli!mdmJ, ~~W {olollg:;m.Nya, ,kepiildiaJ Rasw.·Nyca. dan onng"Olnmg M1!JJkn'l:ln }'"'ll.Ilg b~~~}'i!I!. _ba.gMmilll<1J akam kMl'li jeb&k'M .. ~!!'af.inr~ insY!li.AL~.-~tul ~b~ri~!U;! pe]iIJget:aEttlm l\:fiPi'lda me.reka b!lhw!lll;~;Ulg.-arfi h$li!:!,y~ b~~~ dui J!Jbh a; iliSD'I::lI, meskipl!Ill .. l'!J!Jil'l:lotih Of<lllg.Jly.t h:m.ya lIBdw'!:. Be(iilipil ~Olll.y.ilkkielol!tllp(!lk

ki~ ~p;M meJJ!~~ ld,.mnpol~@; b~_f d~ w_n Allm, dlm Alia!!:! .~ beiS3!m!ai.oIi'Wg-DIi',:wg yml!; sa!bilr.,.

]M'3!IllJ Aiom!lrllbe[kal~ dari [bn1!l 'A.bibas *" ~a berbr!l, RIhllIll]uJ!I:ail:I g be~Dd:w,

.. . L'"' JI. ~ -,., 1# ~ .. -. .. ,~. III .-

~". _.~ "'~L,.'I~~. J~q":"7-,' " ~~~!...'D~ ~,.~_.,,'< "',i'.I, _!~.~' ~~_. ~~"----~'1 :Il.!II'''',~, ... ,~~ ~ "":"iI,~_,~1=~~ ~, .•. ",,_-,

• -- U'" J- l' ~) ~~ .F"J,j!ij""""llJ ~,r- .#J ,. -~J~~ #)

• - • '(,Jb~. t1!1.-.;u ~,

"Sail:uhal~ yang p:aJmg ~aik ~dl'lillempal:, p:anJ:k,aii::lJpele,m~ yni'g pa!liii::lJg b~lk i1Jda1!ah eiillpil!t ~,anl!l dID. jumlah. p;!8ukrut ~g t;e['bitllk: a.diaiali4.00n :pe~Oil.:it P~'I1k.n yang herjl1imbb 12,Cii)Qp er£o[li] t:i(lak .-Lkm tied:l:alalIlk:m.. meskip1llIl j~'th;n.yil.k·lliil1l $~dil':jj~ (J~rip~iI .. m\l$!lh},.~

D~rhti'l1!Yil!t:kln j1!lg~ oleh AI])iJJ Dawili.dl dan >1!~.T~rm.~~.I.d'1:l be:[k~~~t H:;lil~1'S ~ni l\I.<1ll'a!l gh~.i"b ~cli:iJi, t:id1lJkad<i" ~_II;g;~$;UI_;l_iI!bf:!J:l~, sd<lJm J~:ri:r biml. Hazi:mJ, h:mY:iliSaD:ili. az...ZIJih.rf medwaratl!::an d""d Nailli 5 s~lti3i[,a lntlYra-/. I, bnl:! Ma,ial:i, aI. I"j]. aili.:l;q,i., dml~~ r' lmr.~e:riw~.r, wtkm:lil)nl oo~ Akmm 16m aI.· § l:JillM] cbn bu!l1lllhili ~ £e:m1S<lllitlj'a,. Wal11ahn a ~la~~J.

PlrntDg IillJilm te.rjadi sete.llIh. peiIJJa!k.hlikm. kot~. MaJclk.!!h~ jlada. "'111m Sya.ww~ tm'WJJ ked.\iJap!1m. Hi:jlciym. Y:.rit!ll. k&ilbl REulhillJah9 tdaih. wai dari r()fi~ ko~~. M;d;l_:i!h, di ~tm!S;m,.~Y'I' lIaiIh sdei~ kebm:r~ F~d1;ld,tJ!kit!y;'! ~d>lh m;l.,~ bbm ·~tgi<lh dihebIl.5k;~n. laI.li!. Sl!Imp.ail!iIh ·~riu. k~p ~d;1J !l:~]wllah fiI, bi~';.l.!Ba!l!l H;I!W~z;!Ei <Ii b.aw.!lb .1?~tlJipic,~[jJ Mallik bin

'A,m an-Na&h.ll!r1 meiIJJgu :r::wWl,tuk .rnf1:lre.[lWg1~!,!!l~:ili g"

Bersa[n~ muek",ada.Bw .lbn:iJasyW, 'ElillU ~Si<l.' a d hin-~abr, bebempa

LJ!Oimpo\k. y;m:glli~ b~(JrL..rn:!.M, ~myoU\; d.i;ri Dmi Hil1lll,. S~n;ymla.l:! Q!fa.lJ(g dad B~:Ii!i' Am.: bilJ!' A:mi~ ,d:;!,lj dil.ri Bmi' AunbilJi 'AmiI', m.e:reka d~tmg S!ecaF.lJ li;:.eselurufllrul. memlh:iliwa. snak-ansk, wil:n:i:~a, Q!:.1i!lJg ~~I,1!1. d!l:I!I . .s~'n!I;"";1! h,~'W!I]I r~Jh;!~!1 mel"ek~,

M:t.b It:!i!;u]u'llih. fi deIJgJlR pa5i1l!.k;mnya. y:aJ:l;gbe:rjumilJah 10,000 Qflmrg d![~oll'anlr-or~ MliID;l,jiirn,. i'rn;;:hu, mn sukl.'hlilUlu Ara!J" di TaJlII!Jath drogan

2.01OOpftSoni] tb:n ora!l:lg [e~a~ m~~k I::'~,!lrn da_D'! di:b~ba1Ok~.

M:e.rdr~.b~Hei1lltl ill!uo:uh.di1ernh, ,lernba.h }":iII1gmedemak ~fil!tll~

dbn Thu ·d.mdi ~m.il:iliu!,;l'j~cl:i pepe:r~. YaDill: diIJlI:DlIilli;an peffllilg Hun:riIIt,. Dih",ci itu, :5ete[;ibte'ib~~ matllih,ui, .p!ilJMu]sl!r!im 'berb.<lim.hll.!rnn illeTheogili lernb.m ~. llf:tpfi'.3!il.:gkap ol!eb p:amkilllJ. H~w;1ZJt'i. }~:I!:~~,ilii:Jern~~ ~~i!t i~u dengml~m;b!J!.lJI;i"Semblll.!.l'lri, Mab .l:Jet.ika. :p~am Islam. mWiai mendebt., m.ere.ka.dik;wgerr.km Qldl.mtb:3!!lul.p'~ilitng dan !hui~n p'!lniQ. yangh~rhU);&$~!l;g Sleil\eJl1l:aik d!<IiI.~iba·~ilba (la:l'i o['aii::lJg.·omllll Ha.w.w1:I'a, Sa:a.'~i!l:1!Illi~ pasW::at!. Jsl",,!'I.I l~r~ tII.![]j~Il:-]be1ak~, £ebagi!JIDun;t difU:'m.arwbrn oI,eb A1I:th ~, S~~ h. m~pl~~!: cli;n~ ba&,);Ilj,* Y~RI beirlilmla ~tm dan ile,rger.a~ ke liuai:l. P.ilhSlIl1':>li1l ]awo]n. Semelu>l!.! r~1!I. iI]·'Abb ...... p":m!ilil. bdiau me.meg~gi pelillWJ ~"belili. ikMall, daii::lJ AJhu Su:l'YlfI 1=li:n.aJ~H3!ri~~!Jfn 'A~dI~:

9. AT" TAU BAH

Ml.l'd::1l1liliLib wemegill:ligi pelanili Olleb!:llah k:iri agar I yiW:g dil,fll:liO!arni

R:mdull:!h §, (id.d!; ~e.r]OOJu ceprilt- Sementm:lt RM~iJ]U bert:er~~, memruJgg~I

k~)urm M1iJ!lli!l!lil;)! wt!tuik k~b~i $S'fll'Y'""m~!l}r~bI!,lNl!y¢b!,lit t!~j".'i!:

, '" ,~~'1' "L", ".' ,·:1 ~ '1,~1 "~'I'I' .. ,> "_" 'Ie, .

,(... ,I,;}J""! J ~!I#! oI;,Il~!:!,," ~'~ )

,,.,. ~. "" ,." .,..

~Kemballllah ~d;iliu wdic[li he:lIil'l[);iI,~hiilmb~ ~, kembil!llil;Jlhkep:u:lmlJ,~l;ilJ

hll ,Rasu.l,u1~.:ahl, "

&l!btl ,~ juga, hei:Tefibhk:

.i( ~>~1 ~ ~i IS' .~~ ~ ~i !rl }I

"Alii ]fi! Nilb~, Iklak bi)ilIMg;. J\.k,ij, 8i'Iilik dat.u 'AMti!I M:Ucll~llalib.~

]wru1lih S:wahilm j"il!Elg Sil:il!IT llElI, rr,egar bersaena RasulwFab ,~ seikkill" ]·00 ormg m YiMIg,men~tak.'11JJ, 810 o~, di mtarn:rJly:t adaIah Abll Bilkar, 'Umar, :ll·'Ab~j!S, 'Ali. ~_]·F~clhl bia 'Abbas, Abll/l S~yi:!;J;jj bin ~i·H~[iu, Ai~n bi~ Umml,i Aiman, U!lil!Eru1hlbinZaiJ, d!1I!i1 ymg ,irurur.,]'ll, ..-:~. Kent!lw:i[1lll1Ra$'u[i!lUah ~ ,we<IJI}'u:ruih p'OllWMlIly;t, a!l·'AbibasG- -y.l1ilg l]l~m;ilil~ m;u-a, bntm;g-l![]It~!ik ~_!l!~ dfm~jilJ;jrn s~i_n-ui·ti¥!iy;1' "W~i !l)~i'rO!1U"iS,~Sikut di bawall pehen," yakni pehen Te~ll!pm perisriwa In:i'a[ ar-.R,Mw.aI'l, di m,anll p'3Jd:a ba~.·iiU:.i[tI 8tltlmMiJ mango Mu]-a,ajidnLian. Atlsi1a:l' iJe_~ianM ijluuk[~Jak: ~]!1W'Jk~ Ra5ulnil!l;ili 0., '

Al·'Abl>:l!:$ ji!.!S>I mt)!!:I'Im~ &f!!$-1Wt(lt~~km: ~W.ID_:ci or.m~oi!'~g.}'1U1(g iik~tr;l.al1lim p~r~t~wa ma]~m. lIari.;; Diil!n.li:adlain,g;k~dlU'lg'a m.@rnnDWI. denpm ~!ihm, ~W_ Oi'lUl![\-omng; ~g. hM"aS. ~r:u: ru-Ilaqamh. ~'M:aka kaW[lJ MtlsUmin [l1l!t1. m~.yambmp~,ggilm tf'fsehU[ danbe>--flirnmihnraniliep,ad:J. Rars,uiIdaiIJ e·. hi:ogg;a, J.ika ada,~ti:dlllk5.m ... ~;Ulci UI1Jta!l}'1li ID_:diai<'!mcl~.m ~lg}'.1. ~. f.Il~~ '~ .. p.. ~~gnty~ Wi;l b~ii'l_,mi~~i,i ~uJil:a!h f3. Kedk~ 8f!Ptu'ililiahi. [J,iiS~.~~~.y:t~~~1'.ti~e~ kti '~tJei'~ dM l~ac dlililin.biti"fula:il d!e:k:am Ras.uJlll]aih.be1i~Jt:l .lUefl}1"lIruh me:liek~.bell>u!l1Jggub--E.uLIlllllbelli::JJu

m~s;uTI~i.] ,,~~ngg;l!l'r! j)asir dari.Ib~'I.d!l)·a l'IriIl;"]]lJO:~.onkep~.da I • _~,

_ ... JIl . \. ..

. ( ~)j.J " ~ ,~1. ~~ )

''Ya A]iib. pelilmLth mlJ~t~~.P"~p.J!gteilOO E!1i$:!rU- j!ll!I!I~~k:!n"~

K.e1'DJu&m beJ1ia.lll :Dldemp:arkm.IP'LIIslf teJ;'5eb-ut Ike arib. pa.sul.lW. ml!~t!h dil!l1l Ii.dak 5)BD:r1ll!g p;!lSu.1bLnmtHlsll.b. [llm T.mlil~idak terikeml pam! it'lJ!di ked11!a. m_~t:a dan m11iDutny-;l, ~~[Ig)l [I]Ie.·~_a clciS]hu!k.k!IJn oJeh p~r t~f;5~ (11!!l!lI'.i dar! p~t.li!'!g), ~ bw.!l MusUlmln dengan~eg&t1!J MIill:l1i me:mb1!mllffi llim ]Ql~f.HI:Dlgkap mereka, :!lof'hi."lgga ke!:iikill fl'a:slIlk:iliIlM~lSlrnin.pm1ll!l~ ada bmyill!:. :p~aJil Ill!!ISJOO. yailg i:l1e'fIlja&i. '~a:wililla1'l ])er.mg (k:ltl.nlM-!IIS~ m.ele.mparkm tarw:;]jMfj. perang dii ~:lIl! ~tll[~ !S.).

D!d!UitlJ 4!h.sh4hi~in (;ill~.Buid];~ri darl MLIS~:m), msebll$,';I!n se~1l;!!h £udits ilia!] S~"IJ'bah. d:u;l Abi ~h~q, d~1i iJ)·!h:rll'ilI'lilm'A~ib ~j b,~h'1'l'~,t_!l!,}'ll a1;!~ $ell!r~iI:'igl:Mi:i!~l~!I-dbed,,\1![il. [kep:ilJd:ilJ11. ra~ "W'ab,rut .A:l)1l 'Arnoa:mh.. apakah k<lwJtI mdarikm dU1 da!']futsuliuJib!h ~aW permgH~?"Ulu i:a .IllemJiiIW~b: ".A.1bm

'9'. AT ~ TAU BAH

tetap~ ~~ ~ [mal rn.eJ.iarikmdi:l".i. Sf8iill~ya Qfl!ilg~g ""w~~ a<lalah a!hJi &WI.1111 memmm., ket:i1l::akira mflly~rbl1 m.efekll, me!feka li:l!]ah, l;ui;I pOO.uil. killDli :mfngtlmpulkil!tl.I];ilru.r:Iill~asal:1. kmk:tind:a1rJ m~~ mengliufaru_i pas.ukm kruni. dengan pariah, danpas:uk<l!ll. kami L~ lunggang:-!:anggmg,Aku me.~ht;lJt Rastl.hll.hh:$, y=g ketika ]m Abu SlJlfy~L'IJ m~m~g~ifigi ~~~,loi~i!:~g bagbatny:iJJya.gp'utih., beliau ~ be.rte.tW::~

_ L;~ ..!I t ...... ,i,I,.. If~ ... _ ~,~ ~ ~I :p_-, -,'F:

.(~'~ .~. ~~ ~I .~~ ~~II t!1 )

"Ak1!l. reora:mlg N3!b~.,citW: boh¢rlg. A1I;1I,l M.~~k du~ 'Abdl!!i MlIth~haJib.~

At..u beJi"kilira. ilahwa. ini roa!lal\t J!.::.ebttllJtl:m y~g tia&.! du.mp, karena pada :S~ilI~ im reriW.g seda!llg he.:lkocilim!llk So:.'mel!Itil:lll. p:ilOw.,3!EIiI.yll. ~an. ~Wlgg:a_rJg~ l~1l"~eliatl Ift~pbe.rn.da. d~ aI~ba:gll,,Jl1ry'i1 -y:mgri~ b~~ ~ri ~~p;:!~ dm

~ .LL L~~" L~ . _elL . ~~'I!.:~.~L~ _._.I!_ --- L~ b ' . I_i~ _

h~ loo.ti!. W:J.llIirtUl\;. m.e,,%,uu'fill,fl mmwl.-·.~ . egM'IJI, IOfllill1lliffirap ~aCillil}'<1!

k~ l:IIt!l!h rn1l!$un stra)nl belitieri:1l menyebut !I;iUJ[1,U1yaillgar serulJa orIDg me:ngermuinp ~. Dill semua bellrul1 hku.tm di,d~m:i t~a pel,c~y:Ji dOl!!l t\lWllkkotl ymg kUOII,t: kepeda AU<Ih, serta :rllS3J y.aJ:.i1:ll alan d.lI3:ll.gn.yil. pe1t1!o.l.(u'gan .• Ny'\" ~. b<ll:~~AI]..h akan menyemplUf]Um .. 1i'S~1i1lh yangdimru:fikm.Nya, am m.emefi~.~,rul. :l!~ }$l3Jm~~!h~.p <ll:~~-i~_'" ~el~JinnY"o. 1.!llt1l.!ik in.! .AiiI.<Jib. b.erfirman: ~ .J "'.:.. ~ ~ ~<:. .~l J~t ? , "'K~jjiJMJ,i~'1l Allah metmmnM'~ k,e.. teI,]Wng::.rn kepJ4JWmI-l'O'If. L<'yakni, ket.etJ.:JJlgMl. dal1ikem~keplldll ~N)hL

oif 0,;.0~ >:, ,"Dan keJM.da @ran~(lm!';IgJk'l'ng Iw1m~~ ~Y$:mj y~.n~ bersamlt Rasulu]]ah ~. 4; iJ,,'D ;J 'I~ _;. J; ... I~ , "Ihl1 A.lIah .mmttrnnktm ~~a1"a yang k.tmu Hhk ml,!l~-t1pp. ~ Y;l;ii~~, p~r.i. M~~k~t~

DalJ!m .ffldhihM~I.~t:im, d~ri Muh~m,m~cl bin, Rm', OOI'~ 'A'bdun;lZ,Z~q, kami diberirshn eleh MiI!'m~:t dan H~!PfI:.tm, dli m~na i;! beikata. i:nilah yang dicerirskan okh A~1,J HUJ'.t!]'M ~ k,~p1d~, b!I!ti, ba.liLwasanya KaiiollJhilbh .!j.

~~~ .

~ Aku rube.r.i pen:Q~CHlg:an deiil~:af:l adailyArIl.:'l:l. uli:tl!t (Y'.t~g di!\iS<l!k:iti o~~h millillili}, dan akil:l diberi ja"w.tmi'ulk41im ." t~

Umuk ttl.!. A!~~. ~ b~cl'irm:.m:

~1:. ~J?"~l yls.J u.j);S l~fo Jj;~ ~~ ,,fi.j ~;'J ~. ~ :~l J) ~ ~

.~. W1k~:lj>.

- .... .1'

~Kflnmlian .Aliah 1,il:lenUnmktrn &i?t~!I'llkeprtda JW$J~/'NJr'a dtm ~. (I!4!.!g· OI:/l1tg MIl km in, aa_!O menoc11inkan tenta'li1yang ridak lrf<11fi~ £iha~. Serta m~JM7tl,l.bn ~d:~~ ~44' ~t¢~g-(l~t:!i>1)g !;4i~, @t1 imkJJ W/(Wl11 bagi (lra1Ig"1l:rat~g kafic, ~

9. AT· TAUBAH

-:- c,_, '" '" !Il!li .. ~ .! ,.. L··T~ .. ~ .. -: .. ,... ~ '_,__ ~;r ~ ~ .. I!I ~'):.

Dan u:r.m~n"Nya~ '-t I-;J ;U-"" .l1!J .. ...!j if Jd ~~ """. <,r.oi\il...,., fl I'"' ,.

"SefiM illl Allah 1~en(!l'111U1 t'im.bat d.tr.i O:l"an.f'(.I:ra;!;Ig .'}"Ani likelitmdni.Njya. Alta!} .Mabaprm:gampun l~i .MabapmJtryang," A[lu tel.ah m.ene'rim~ U:llIh~I sisa-sisa Ora!llg Ii<IWm. jilu. meirekiillIDlSll!k Islam, KUf<I1)g lebih20 anri. s>etclim reIDli_hl~ .lillt!!i Maillm. m_"wb. ~~t>mgi N~~i,·;;W;un·~ :me.nye.rah" l!>;l4i. ,~~d" S~t!l!¥mlt~~~tI,W $,.miP~ di JIi'[ . .m.m. ::i¢~w<lh !;Vil<J/r~1-! ,d!, clJ~h~4 M::akbh. Rul:ll.t:ll1a:b. 9, .me:rmberil::m. d1Japj]iJ~a.n kepada mereka, me-m:i[ib h~ "taru~!lwan\!lirl,!m!li:!l.me~ ~.Uw~, ym~ !I.~tika itub~~~m 6000 o!l'1l:lJg[e-l'lifr.i dlaJd and:.~ilIkcl_1tD1. kal1JIlJ 'Watlik". lLdJt:1 .R..t:;wrtlillili. fIj .meH.y.e:r~1lillI U;wllLmtaJllle!:1WUJt .klepada me:rekil;. sedOii:agl!;m. h.n1iil .f<lmp .. sm di" i;!;lgiik;l1'! bpada :pt<1!r~ p~Dlgnb .. [ Fer;liIl!J; d~!:1! l'>@p~Ja ::oijl!.l:mlaho(@t!g dtl(/aqa', rum.llk. me,tlI.y;alltlllmm.erdn fillI§l.b;aru maslllil!:[sLltfu,

R.~u!luJ:Iib. 9. mOllbe:rikm kieJh'lida IiIDlSmg-m.:ISmgo!l'ang S!l!filltWltmIll, cl!i .. aJlJJUrill.merdiiL ymg m:eo.e.ri:m.a se'.JIum; ekD!I"WltiI. iru a.dil!ah M1IiLk bm'Am m,N:a:dhad, d.;m &imgk",t; 5lebagai peDmp.iin ka'1llmIilya 5leperti 5l~ml!a.

~l~ ~~ .. 4i,~.·~·~..:1·~··~tlC:U~·~ r~\~<:rJjj.~f~

;.J.,.r_.fl.i=IIoJ"""""'~'; ~;.J- ..... '-i.~I...:.t

.. K .

~,)'-'e ~ ... t~C?J~. "-~,~ ~~~.51 .. " .. -: -' ~1,:::i: F+ .. c".-.'~ i:'r~~\'

I~'-_.: ~ •. ,;i" ~ ~'~ !'I"

'~ It.·.····, ;:..!.~·U~l~:~ ~~"u~,~4l~~

.#' L ~;-' • '_ ,iI' ,~~ -,.. ,. 7"# _ ~

(~'~ 5_;fi ~; ~~\ -t;J~,~;~,~,8~l''1 ~~1 l, . .:j,.:' ~J'j,T ~..a .; ~lf ,U.:. ,:;fJ:~";: -S~ J~ ~;:.' ~1

L~J - -.;0"'- '~~ i_~" - --'J"-~~I_' .,# r.J- -_:-¥

~ 6~~J#~~l~,~,~~~ .. 1,~~i

li{# wa~~m;~g ynltg .iJMlfM·fl!,. StslJrI"fg:m.myn rm1Jl~mng mt~y,ri~ itll1U!j# • . m-.aka j.ang«ttlab men1.ka menddtari MasjidiJ I'ianlm se:mdab [abun ini s . Drtn Ji1M kamu ~'(/tir menja'di misfdtll, m.(!MAlIaj,l mrnfi ",1um mittillbm lee· .iIr<1ljl6fl.~ kepoIlw.mri dtiri hmmin.~~ •. ji~ A,llnh' .~gbm.ki. S~Ifrwg~h~ Allah Ma1.tamlrog~Oftnd l($gl Mah.abUtl~a'na,. '~QSI. '~Z8) I~lfngi'(lb~m.l:ig· ~r:ang :J.I.1ng 'tidaJ!t b€~iim~l"l: hepa'da A.llab da.1;l #dak (plfi(lJ .k,rtJmda ~.,.j kel~udia'tl:d4u J~el'tk« tid~k 1/~~.llgh.~mm:k-ai:tl: 4jJ4 yau:g td!1ih dih'(lJ"ml,k"«~ .~Jeh411(lh Ja.~ R4ml~Ny{! Ja~ #JpJ~,b~!r1114 ~/W~~~t!'ll;Ia ya~g b~:r

9. AT ~ '[AURAR

(agttJR'tit Allah). ("<'l!UJ~ orangFo. £rtmprli m:er:eoM m'l!mlJay~J'f tldaa:"l 'tll'llduli:;, (Qs,. 9:29')

An~~ ~ w_Afi'!!,]:!1!m"h];~"k~,.J~Ib'ii![!'Ilb~-~.~!f'I'1b~rNy;t YJttigb~rM1:!~, ~ m_()IDIliikik~e:!m I~hiit ,dMlt bJ!!~bii'!.. U!U~ rot\!'ii~I5il' O~il"~, mmyru. y\1!llg J!Laij1s ~e(;am In,d"liJlIlJ ililiri M;!StJ&i~ H'ilJrcaJll'I, dan mglll:[wik me!lJd~k~)ti~ya ~e~dS!h, tltilrnlilfi'y.a ar~ ,1m" rum!3il'Ilil. aysr ,1m, d:i!~~ [p.>i;()~t;dl1!.Ul k~~hi~~. aJ.et. hl'MIa ~tt:ul:JJh ,Ras!JI1Ulhh ~ men:gu.rw 'Ali.$. bersama A&'u Bata:l' ~ W'iitui.k me[lyernl:i:erlloo O:rlUl\g" 01':1[1 g; mws}"rik 1WJituik ticbk m.eb,bktrn, haj~ s~I;)I,'~h ~h!u:!!i, iru" &n avt dda.k ~lak1;llk:m tb.li1!w.u clg_~...!lI le:l;Lnjimg" J ;td;" Al!LJih m.eJI]De.fl<lik:!JIkm clan m.em:I:U:U,s:I::iW:IlI.ya ~ebiiligal ,S,llIanJi !1}""ll:I:I,·;1![.

, yang ,([jbe:rik;a'na~KUitib kepttc!a mere.ktt~ ,del~:an ptl!uh f~(mg mereka daJam kt'"

bna.m A'bI;l'Arnt ru.I.Aw.'lI'ib>r.lrk1i!~~t "jUm~t bill! 'AMul'biz.:m~ m;utwm I:Hmwa,Oirm:ff-Q~g Y m11!di d!trn. N;]l5:rm dibrmg m.e:DUSlilki ,Illia£j:id~ m.;lSjid, ki!lWH MMlimil],,~. YI,mgpml[J, bung. m ·cl;iik,mi de{£Jgmpelilyerti.ll1J. fi.rmm ALh ~=. ;r;,s OJ, j: fo.!l·~. ) ~M1mggffh7l"'" orlOlng'tF=g muryrik flU

nttj.i~," ."

• At'bia' ~efkllit:i' ~S:~m1!J~, wi.]~,y~ ·~!I!!J!~.I:!;i!~~d~, m~ji~.;; ~e_n:I~r:" ksn f~f.mm. AIbhIJ:: ~ Cl.b,~.~ r::.-;JI ~ ~;~~:~ "MakajanganlalJ 1J.z~ 1}Jfmd~i .M4sjiiiilfi~:~.whrm Wi." Ayat:illti.jui¥l.memmj~. bshwa OCllil:g mmyfik .~tl!l najilli~ ~B1H:rt~ ym!l:l: tlfm;leb1!Jlit ,d>l!.larm. n!il!w.t!; sn!il!hih., ~o~ yml.:g berim..m :i:rt~1 tiM, :riI~~is."

Adap1iU1 berkaiJtan. clmgan apakah il~ O~jlLfilg.mmy:m:. k;tl.~jr1:. Mala ]l!Imhrm lJlulill ile>pendapQt Ilahtw<li ba.d.m &m dzilt lierekll. riiW;. .[])tljis, b:nma. l'Jbb ~membol""b:km ka1l!m MUS:lim:iIl.m~molbllJJ m~km;liDI. or.w:g-oriltlg Abli Kital'b.

.. .. ;I. - .. ~,,, J' •

Dl!.I:l!ljj~.·Ny~~ .~. ~ .... ~ ~ ~;..;, ~,~ iJ~, ~J:mrr, ji~ kaml~j

kJ~WIlfi!ak.m m.rffljadi mlrskm. UulU AlkWnlmnmmiberi&:m'~ ~[j. dan ~7'lI'nia-Nyil.·~ MW.mil:IIDI.d hin lshaqbe.rkalta: "Ha:lI mi kareJl!a.Orntlg-orillillg berkata: '~ilf kiTl:iI.ak:m mati, m~Jl:;lI:lI.kiu. uw. me.rog1, dnl. kir~ .!U1I.k!~ hi~g:m ;ilp~ y~g duJ!u k~W! d ... p~tklln mri keullitwJig.,;,~

Mda AIJ!!dimmu:!!Ul!!!lk:;l.l:!~

...., . .., .. JI,~ .... iii .. .-... . ,J'!. _ .; ~'.Jl. _ /" ,~

Z:IL.. ' ... !'~' 'j,' '.".' Jill ~ .i"'1i 4:~ ~ .~~ J.il ;'0.1 ,1::1 . 'I ~.' .D1 'Y ", ;Ji"'.: :'I'~ ... "- 'I'.).

_ : ';'~ . .fo .,;;p_ ,r_, "~~ ' .. '"! •.. '\_; .:.r; - t~ . ;r4 _.. r:- ~~,.

ilr "" I ~I"'ti. ,.~" .'~.I' ~_ ... ~" oJ' ~ ,,"_, ~': ~_., ... ~- ... ~_, ..,'" ,~~~ ,Ir~ ;r.rl./~ ...

~ Y~ LJ'J ~1.;;~w,.~.;.-;~ u'~ 'lJ 0l,;r---"'J.11i1Ir.t'"L. i:J,r'~ 'IJ C~l ~'ffI: "j1,J

( SJ?t.. ;;J .If .;, i;....,J1 !~

.. . !Ii ..

"Da~iika k4nm ~1W.dT7.ljenbJi ,m:i1,kilJ, m~ Allah nmui ,aktm rJlrJI1:lkrikan Mko!i~n ~mu tkT1 kanmia-Nya. jiRa Allah mmgbmJai S{!jfunf!gub,nya AIJ.m M"hamM~afmi t:agiM4J;ahijaksana, ,P€l'.!m~dab Otflmg.!l)!'a:I;Ig)!ll!ng tidtJe krima~ it~i4 Allah ~~ titkk (p1tltV kepada. imri k~m(di.:1n dtm mmi'ka ridak mmpmmli:lln ~ )\lin'.§: reJuh' .dii&.lram"'1> !'JIm Allah ,dan,R.<'U.~,l"Nya. dan .~~ iJe7agfll'ma: J~giln agam:a J,mgbenar (a~j;la Allah). (~i~u ,o~an~tl~ng) y<lng

9." AT. TAUBAH

rl~n: aJ-Kitab .~·11l~ 5am.pa.i m~'ltJfrnMyarji'CJYlhd~gm: fkl!.nh seri4!.lg ~u~JaJam ~1l1:t t,r:ltui!!ir, "1'~, .P~lligg~tj ~_ri ;!!P~' y.mg k"m~ lJ!i:ire-·,rkmi R. ~I':aill- Hp" .,-; :-~- "-!!tin'-' ~~~. ',- ik:- -~'jb. ',- ~;,;J; ,]~.":' -:,;'-,

---- M"L-:,~.L.J! " ~ ~gF'-"ya ~~ -tfW-,lrnta:iiJ"'"F' _n selt;!lp

Q:fllIl:g AWl. K~'llib.

:B~t:I!Illlga, Jf3Ill:G: didwa}'ll!i:km. d""ri llin:!!I, , Ahhas . ., Muia!hid, 'ItrJimaih, Sa.'ldbm jubair,. Qatadilih, ;lcidJhiblbaik, dm.lam.~l.:alliIi,

~ tp ~ ~ , ''Se,mngguhny,a Al!ah.Maha1nengetAh,~i. ~ 1( <!!lrni. teJhldJa.p ~'p<:I ·)rlI1Ig,6!e:r.maiufaat iJ,~j:m1l! •. ~ ~;. :~. ~Lagi ,MiWtbijakslln .... "Y Wi. dilmJI mem!be[~km.pe:rmulb dill1J1 L~:r.aIlll~, kll:l'e:ml .Allah. acW!1Ih D:l<l'ii: flI1Ig M<l1l11= ~>emp'l,!:m .. tmA!!!ib~ ,lia:Jlfirm.m.·Np. yang Milih .. ~,di1 ~.d<l!_m pt.\ncpm':_rl, dm [it:iili~NJllL OJeh ~~. ~m Mili m9gg;Mltiilr1l1l SeWlJl penditfiiltll!! 1m Jen§aEl harta ji.z,m) yltD;g ,wlImlbiL dn:] orn[lIl.,ol:lli.Digahlidzitmnllh {peIil.d!ud~ non Muslim }'ilIilg t~ ru ~ Lsbm} .

. fimlan~N~.

... ,. ... ,~ L- _ ~ s r. ~ .~_ ,~I .!II ~ ",_~;r r,!I= ... I .. ~.. .!i!l1- ~ ~ll~_ . ". _ .. / _ ~ ~_~, ~ ~ .... ~ t., r Ii!', ~ ... ,)...

,;..: .. ~ ~; <) ~ 'J:JIJ. J-" _}J . .:.:l (l' .. lo iJ J":.:.~ ":!J!.";I'!' :r.j;J~ ~.J ~~ <,) J':;'JJ: 'J ~:l' 1.J:1J 7'

,,~ '.,' _ "," '.", ;-:':~'I :, '.'.'" , ,,0~ 'I ,.~,:, ,r; '" <"Ij,-"" ..... &,"'j .J.; ~"'O.F= ~ ? """"'"" J':J ,)!-

... .,. .r' .1'.1'

"Per:#n:gil!l"t};r;\:l!~lK:'a'rf.l~lg Jf\llr!:gti"da,li; berim\{l:~: kf~ .Inl.m dtln: (t.fJak.lml~; hept;,w) hart akhij'; ~fJok mrngh4~amkan .ap$. ~':I:l:g ,(li:ha~an o.leh A.l1a.hda11. ~1ii.Ny.; sma .~iiIa* trum~tlmt;i ~~\fna )Mt:Ig b.mar~dari k.:tLn.wm oil~olIng..oil'<mg AMi Kilgo, flingp ~.1~~~tmberikm ji<rph tWlgg:.n fmtiJlh ~g m~ thlw},1· kmJaan trmiluJr."

]ad!i, padl~. w*m yan1l: S<l:ID:I, ka:reIlakekmf]j;'1itlJ I:lile-..reka tei:'thadap Nabi.

Muh~mm1dl a, menilb. jl!.g:;t sama se:kal.liid:!k ber:imm. bepmb pm:~ R.asu1l ~d!,IiJ!umny~. ~ ~t!1l~ ~g ~W";ttlI~ :ik!ifi!~.tpi !ira y~g: ~~~ b:k~ b.:mp]mmengikllti pmmll;]t\, allw.ll :U:hfl], dan :nenek- :m~mg mereka,b1Jib:nJ ~i!I. kflbf:rlIdaamtya seb~ s:ebu:1h. ~~'ru: ,~ ag;mta..A1.b:h. Jlih ~i!ljaJ ~ll. b.ella.rcJhen:u me[lgilll<llili~jOWl:l1 OlgmlOl y~:Jlg s~d!<lng me~ p~ul. ~en:~tmya. hal hu 1nf'J1.jailika!::l. m.tl'eh bedmai1lkeprula. Mull:an::I!m:W fI, b:rena .sem,\li~

N~bd! ~~mb;:!ri. ;j'lI. ·dm.m~tahlbll!l mu!Jk~~tJ(in}ll'l.

Ma.ki ~etti!.I1 MWuIllLIl'I.dd 'jh da.~;)!lJig dim me reka mellg~lJigbrmya"d£.

k;~[ahu1 h1!ltwJi m~reb berp¢§~g ~'~ dtngu .. s,yan'at pU:lJ.NaM. [e.l'·dahUlJIl b'llik:;m ka:lif:Il<ll, ~,ya:ri"at t:Jersebut cer<lf5<i!l dari Allah .• akm, tilltapi karena me...og;. ikuci kdi~,~baw~ ~S'l:l.~~~lOaj~ Okh.katetu.~~.k~ ~erd!:a te.l'hmbp JlM:a N:I!bi ~e.rM1:ILu si.:1~slabelJw, hreJ1la m.eI{eklltiOOk.iJenmm k~

wh·: - ;_. - ,-'''- dlli!J " '-"h,,,, C ' ·"N-1!l!-N~b· rv.!1;: .... m,d!! ~ ·,:9fuI-sl!ln-'-'pp~mpm, ,P,iID_"7 :p~r,!I .~ ,.~-t,lf-'~.----~- p- -g- -?~

ImJt1llk nu Mia. herftrmm;

9. AT ~ TAUBAH

"~t1€Ulth Q~"llTl:tng ya~g ~iJgf bm!?l~1'li k~ Allib .dtm· .h4~' g!hil", t~*, m:fmgba'Yamk~1J ap~ :y;:t!1.g dilJa'ramkim o[,~ Allah Jg;iij: RgmJc.Nya~ $.m4 ti'lklk m!ti1tJkJi.tiag4,!7'I~ jW.ing~. dttri· JUt~~ o~omng AM K#.w •...

A.yl!Jt im ,mila ~,yat .P~m.a~· ~g memeMl;duk~ k,,~ Mu$Jimi[lJ .m@.!tr.'I~~_gi AhU~[u[ilIb,

S~ld1ih u~!Ilti k;tri;Jm .. ifili$l'ill:itI. muJai 1~e!l.i'. ,~ b~[1ba~ k~!cm]'ok m;ts~kke &d~m ~g:;t_~~ I:5bm~~ ~Il J~~i.f;1;hA:r.1,biam.U]ai! stabil,mga AUah I!l~t!rintall!~ Rasti-Ny;1. un[tik memeRJllgi. omrng-01:i1!l1lg .AhliKilf!llbl Y1Ihi!ldi dm. N~ml1L[nl~e1'jradipad~. uil'l!lll 9' Hijriyah. lJJ1MitIk :U[IIl,RawltdlabJ .~WIlem.p'e'1's~~km di:ri llIIJJMJ1k m.emetl'..mgli bmg~:oJi l\OJDa,w.LR.<!ls1!li1l![l.!ih .bi melilyeru p~[l!: s<l!b;~b~~!lp '1!l!!1t:Wk: b~t$';l.-p-$!~, d~ rn)¢Ir!SW'liI! :i;iM~ ~!l: ~~~~~!(@ p:i~@git1l!!1l kot~ ~tl!!km~g;ljak!l.'l~i',~k\1!~g.1!f bl!l1'!li:a~-$iap dan ~~ :itu ~. ~Plili[ umJhut~1il yug s<1lJJgat m.emtl:t:SkH" se.bmgg;l tie:rku:mpulld ]l:lSl1k.an sejumlah kl:Jir<1ifl1g ~ehih 30.000 pe.rso<illL Seh;ligim OfaniliP£llduilluk. M;a,dililaih. dim. b~.m m~..ril:i:n ~g!l;d;t dli sditl!my~. :5~a ~~~ hU:!l[lJy~.ti&k ikut b.erpernng. Pe~ls.ttw.a. 0. Ie11.am film. 8W s.ullilll!yap;wgan. ,diW.~effiaxailll, p:llljmg: ~!:t;l p;ID~ }'~g ~~t ~P:k..

Raswl!llh!h ,ID desgsn [l'asukmny:aiJemftgk:aJ~ Cllli:l!U1uk:!l' .!tlflg.en Syam.

Im.t!tIk meIDermgj p~llIkm .RG[Ij)~:w~, i!;;el;ilka, S:mJip::iW. di Tablllk, pasllikm b:l!am -1 ~d~ 2.0 ban. Selela!h itu buhilJ!ah .9 berisciikha~ \l!l'u,lk k.e:rnbi'J!l!i ~~~, K;t~,~. MtI!~~~ I?!l$~~~ y~g $'w:'I~.!l'!~~ ]1l'.m;i!1:i, ~k~ F~'tab:wl iittll jluv RlSwu]bb. .~ kemhaiLI ke ~d~I]ja.h. ~S:ebat:aruma:ffilJ r-gak:m. dije~as'bm m,.endlal~g }J.Wya Al.14o."

AY:<1!l iitli dij:a,dikm d:ilit oleh Qrilllllj Y<1ifl1gl:J.e:rpe:tli(laj."laJl, b:4.wa jizyah {upelij Itu! ti.d!ik (Dj.pUlngut ~ecuali ,d.ttj Q~g'ou:!Jg A.I:di :K:it:ih dan semis::tinya ~ep~'1 o['.'Ilillg-o't'iIDg Majus~. reb~a y;ttl,>g:dijebs:k.an dlaiatm h::adits: ~l3mWl!>illl/}I'l 1ta&u1dilLh 9 .rnel!l1Wlgut jPzyah ooioI'JDg-orang Majusirhiu;'" F~ru[ fru dliW'i,i:ii[ QI~lht Imam >3!!l'j'.8y:rl't't diil!lll Imam Ahmad. ·d!:1i~m F.i.'M3fY'.tIl:IllYll }';lIl!g EWSrhu;r-.

S,~d$;Jjgk~!l Abu H~lilif~ b~qi~~p~!'t~ ~l~~" ~ipwrnp!t &ri ~m~ non Ml!Iilim. }'iilng b~. Ar..mlbecwlidaci. QBIlg,:"oramg AMi EGu'b. ~ Se:t:n.el1tlU'.ili J.mam M!I1ik I:teipeu(bpaf' ·'D.ipel1hQl.el:lkat:I.mem~~ ftz:pi~! dari .. $emtlol: Qrat'lg hfir, J!Jt1l Kil'lfb, Mall~4, pftill¥flrnbrah beffh~a dan~·lain. " -

P'¢i~L .. daR·· _. - . -_~ &li1.Jali1 ..... ~~ :5~. r~t~

F~d;l[)!lit ilrIi tic ....i;J as di sin!. Wallah~

DliliilI. £i[I:lll<llIil.NYil~ ~ ~~II~ ~. , "Hingga m~a !\!'I!eHye;rahJt.,;t!':l jizyah .: ~ Yibi, ma:ruak:a1<lJ [uereliit ttidak mau I::rul!l'lld:r. Ldam, ~ ~ ~ ~ "~E4J:1 pilwh. "Y.&.m, deng,m ~rnm:dukm dan ke.!labha 'm.~gi mereki ~ ~'J~t., ;J.:, ~ "S~r.lg.~ dai.:vn :tea~ trmJuk.. "Y a:klIli .brin:l d:arm rendah. otell.ka.relil:l it~i!I!:!' cid!i!I~ dlp¢i~o~~llk~lt! m~m!g.¢[i~~_m ~~b;lwa ~¢jJ@d.I ~~o.~lJ:g lilili

9. AT ~ TAUBAH

dzi1mnab~ d.:i alas h1lllIl. Mmti.n:um, Mereh .iu.a1Jl]S d.at]am. kead,aw merllS~ .. kieciIJ ~.'~Ii.~'" :lJ~I!~ ~g ~jd~~d~~ihM!rd1~ ~~ AJbu a~~·~ bahwas:mya. Raswu[l!::dt !3 be.rSilllb&t:

... ., _ j!!" ... ..' _ tIi _ . ,., -:... . -. ~ ;J, ...

Jl ~,j~~ ,~~ ,~I ~J.;.1 ,~~s~ !J[, ~,~,")!J~ ,",(;~!J' ~~,~ !JI~J.,;J 'j)

.... ~...... . ~"'''.Ii'

.", f

,(,~~

":r~g1l!!i];ili k!!m)l,l!~(!:m.i!ll\1!l m~rn.~~!!~ m!!!m.lkeplii!d. Q~¥~o:~g Y~i!id:l dan. N~!f!!~i. H"'-!! k~tnilli'!O!~jIUfi'ipai $~Ontl'l~ d\il'i i'i'i.ei'~k." d!i !lti:l.'t:li j~~~lil." m,;1!h d!es.dd:ili m.e.reka. ke t~a~ yan:!1; paling !>emJp~t~~

OLebJ karena irulili. Anunil MukmiLIilJJ, 'UmH~ill al!,Khillrhthaih ..

mem!he'l'i:bn. Si}'arnt~arat, . ~ fiwayllt 1m iII.I~ ID<'!ISyl;III.U, ·daLun. ~;lYl1

~~~t n!1l~:l.fll!Ilnt$~ , F'~ll!dili dan. ~r.bil1a.

'S:f!p~,.flii yang; dhi.waptt1tllo:lwpara. Irn:ail:1l Hul:fazh,da!!-i r.iwilT<Jiit 'Abdur.nh~:tnb1j1:l! Gh:wfm al~Asyl,~l'i,la be.l'kar:l:: AlI::t1me.~g]ri:t:U.:l!Ill sural kepii1&. 'UIDiI!l:'., iilmem.ib.eriikatn.pe.rj;mjian.damailll.epad:a ~!UI![)g NlISLilIili dar:! reJi.d~duk Symu: "D~ . .ml!HyID1i.!t ~A;n.M, Yru:JgM:;ili;1pettrn:l'M l~gi ~. : .. " ... Stbwlli!! ,··t lI.I.fiiltuklmmlb· AIWi 'Um!it Amnirn1 M!.ik~

" !l?lmya)'i!i!Jg.. -..~' ~~:..-.; -~ .!Io.. .. ... , . - .. ~. -. . ~ ':., ' .. c .. · - ,

.d;u;i oil'~o~ Nasr.t!i:IJ.i;.>(lU, UiIJi dan J1IJ!J.. :S~~y~~ik'~k!d:!im d~wg kqa&~ .~mri,> k~mem.tl![)1li D~minam. k~ 1IMl![_ dhi., wilk, MiI't'",ilJ. dillm pe.meJlukill!:fUllil Lilli. Ka]~aiDJ mefl~pnt:bm;OlI:l~,r kmli. ti&lk memlb=gu:m iemjl~t periJb~Mtm. 'b~ di dae:rllh M...it!ii, t;;d~ mem.psro;li..ki }'-.tl;!g ~d!lf;i,

.mmom.hifl\;;Ullemp~ pmb:Jim-t.m }'<I!:li(!; m.enj!i!.oo. Me' j~ . ~g ~.

:K.:!;~~ ~~.l;)o1~h. md~g $~Ofllllg MU$.Um ptill :si!!i.:gg~ Oli. . k:m1!i &iwg

at:aJumalam. h .. ari.. Piml:l gll1'eja karillfi seh!hl. terbilka.wu'lLlk o.r<l!n.g"Of:lJlg y:ang ~e.d:tng dalil:IDJpe..rj,aLaIJlD, .K~t:a. dia.:JJruskilill 1iIiI.~l1j:tmtl k~llfIiIiI. Mli.IS.l~m.:iiIJi y:lillg be.:ada. dalsrn perj.aI.;:mm selama t~ga .ha:l'1i. Ge.rejOl dan ru.:m<lh kaaii tidaik di" pelibQ;]ehk •. ;m:e.nj~ditlempil!.1; pe:r5l~mblJ!1y~;lJ[! m1!t'l!i"m~t;l,. ~tali! y~g m~!p~ k~i;lm M~Umjj!!lJ. KamJjd,dd: dliperbol.e.hlbul mt!!lJgalarkilfi aJj.Qu.l.fI. ke,paJa a.IlJak.ruuk kami. Tidak ibo[.ah 1llefl!ampr.&k:m ke:syi:r.iikaflda.lil. m..enyem kepru:l!a, 1l!1'a.Ii.d!ak.boJJeh md<l:l'llf'l~ h-.l'ilbat k:ami. y,;mrg h.en.daLk. memdJUl Islam. HOliI1lJS ~.Q.m . .1i~i. ~.ail:llllsbm, Dib.a:rmk~R m,e,R~t~:mak;U]of~ng L!11111n y~1l;g bJelli!hk d!!.!.duk '~il!rn. :suifl,l,] Diiaj Illfs. T~d.:tk d!nj),eIl1lo[}Mi~. me.nyernp.3iI. o~g· Omtl!g .Lslam. dlaJJilID. pakilLim. 1i:!JI[1lfI bplh, s:a:nnJail. medel ~isii!':l!ll ramliut. T:id.uk. I:.o:kh. herb4c:arn demgm ba!hasa bUill Mwli:min, tiM. mema:k:ilii ~ehman YaIiI;g d!ipe.rg;tmillk:m oilEih hum Mrnl:im..m. '1idlMi;. boleh :me~[ijbn pe1Ianlll km.ik~, bo~~ T~ bool~m~W;t.~j~ T~bol$. mrm)~~w,.bta ~b jJlliliI.,dncinbmi.. TkW;mW!jua!l k!1:ic1!m:r. KamI. Gru~~ ~m ~bl!nbll;~ d~p~,.KiI!Hl!i l:l!~llI$ ~f'l~,tI .men@~I1;S!k1l!!lJpt~kll!i;m. se: bml. daD. ~llllmJu men;f)e[lM:lln :lk~)tpill;g'~llgkh.li!SU$ bw..i- . _ _ ~tl!ik~~ ~{![l:ih!i. ~k:iU1 ~ili.b ill ~i',~ja.!~rej~ •. dan ~id1kbQ.I.eh. _ ..~d;:iUl! .. sWi.·b atallLl, .ktEiliD suei karmi.di J<l!!!il.III..J!a!l!m dia:npasac,p<lSal' Dum. MlI5limW. KilIIli tiM

9. AT· T AUIBAH

dipe!l'bo~ehkm. meJ1tJilubl Lomme[lg gl'!cr.e:ja,.kecu~:l.S!e:l'.mgru'l .. mtmg1ciilll. I'Mll!k boJe-h me.n:mggikan ::ilIltD], boo keciklt .memb<l.GOli .tiuih su.ci. bw digt:l\ejl di had!~p~ Qr.lnS~Otrjljng MI!JJ!j" K~t~d:alIbQ.liIlme:!1lJ\~d:i 1IM1a5;:l[l, Ti~ illoleh m~~~~.!] S11!!l.Mk:c;~a [t~:I p~giklM .k~:mi. ylt..1U$ mem:_~:gt';1L K:im tidak. bo]e(h .me[]lyalakn .lllIl[Ip'l!I d:i ];lhl'li-:i~b[JI d!;lill dil'rnu~p'~<lr .Iuru!m. MlISl:i_lJi. Tidalb()~~h m~!l;"gY~l;If .i~;a~ k",mi di. pem..:karna!1 lbl.~ ~uS~imin, K<lioo ddak:dipe.lhole:b.l:;m .me.nga:mhil bucb1\: sil1l.;)!p. sebagaimma. Ji.per'6o]eihikan. hagi k::l!l~m MULS~miR. Klrnli .. h;l:n:JLS mem:pe:rmIJJdbh 1I!:r1l:ll!illlliL ka'!WIIiL Mius1~milJJ, dlil!Ill l1idllk iJ,Q]eJhll!leIlgganggu ]H·I.'l'M1 mereka. L~

L!~~tk!ii~~~ "Kda$W:'.tt i~ sampllli .ki~· t~ ·tT~,. ~i!. meniiiIDlb~m

bebenl:]Jll: hal, bmil~dikm]Je~·bQieilIl:!;m. mem £!E\OIrnIi;g p'l!IJIl darii. bum

Mim:1i:rnrn.. S}"ll1<!.t k;ami mil beil'~ak1l!b~ dl:iri k:ami dan Wl]rg~ a:gm:ta klmi,. sena kilIllli te.ima Se:biql;ll Jlif,l]gg;m~i .l'.ai!ll. iliIll1Lll. •• Jm", kami. m~lai!:liggaj;' pef!lyUl!l!~!L!:I te~eb'Ut,. mma k.~~i.dak melil.d!apta/ttkm. pel'li.n.dWlgu iagi, dMl.-Iralll!i. hoJle}). d]'p~Ulllk!llJ! :S~~S1l!i·p~[;1; p~ent~g;"

{)ta.;,W'ang Yaolltii bmilwa: "''Vzai'F itu.pru,r:ra Allab. c ... • d.a,n Q,""Ul:8':'~ralr~ N.a'i,mni b~t:k4lita:: "'A.I.J.t«iih it"ptl~t:ra .4.11((',." Deruikiatl: i'w~ah ~t;tfPl1ti:

OH:tdut iJrn,gan lRUJUt .Mr>t!teklit. m~eka m,~nitl~ pt!t:inlitMll .arll'ng-o:r~~g .kll/ir tmialmlu. DiMktlmiAlla",,~ ~1l!ti'T •• h~iln\<lM ~~ ~m:pai h'€f'P:rl.1i'1Vl {QS. '!)!~) M~k:.:r mfmjluliwn mwill~~iIi'ngaii'mnya dan mJ7tb.to1lJtb miIWekn ,se/)llgiai r;ahblo.rlOtbh fid:ainAllaJi. dan: (jr~Kia rlle-Fei .. Jl~€njadi:k~u Rr$M}'.til· M(l.~ih· p.tI~em Mal";!l\'~m •. fJ.~.rJ'4h.lfl mereka banya disumb mi~embJilii!r flab ]i1!WMabdliM:; tidal: ,r.rJn)Jab (}Wllg .~~k ,rJ#L.~ ~dtritl: .(Iii.g). Mahmuci A,l/l'ilh dtrril'ilj).r1'JtJ;fl.:g merekap.er!e1IiJ:!tuNm. (QS. 9':31)

fui ~ .OO.l'Ongan dbI!'] i\JI.jh .. 1JI teih:Kl!ap o.~.mlgberiru.w.1IDfu!k: meJille~~ ord!i!lg-onng krul'~r dari. YllihudI drum N:;l.!l!l';mi. k~,tm~ l!IQt.p~~~

9 . .AT- TAU.BAH

~.ku~li :l.j!ar, d1i. .~~. me!:'d.jjj 1ie[~bel\boho' ;UlI;S lJIa:m:l JliJIJah. OMn;~

Ydl.1l!di ~!l!g;l!t:~!k;t..fi, OOhw.:lJ 'UZc;;cif~M1ih:mak . asuei .l\IIah diUi

alJ]Sta it!], ~em.eJlJmrllJ kesesataa omn.g·or:rng NSllf.W. !ian~'I: jdiaJs~ Olcll ~a

.itU:lib. A:lIi1!b. me.nrl!lIfit~ alia k.elampO:k .inL. .

Milh iJf.rlinllll1l:~ ~1::J~ l~ji ~ ~ "ir;t. ~hJj fj,capa.1! m~ J.m.gg1J li~Jtu mcn"k.a .. " Yllikni,[idalii"i!~ ·1;arn~~.i:J,!lligj. UC~p:ll'll m;~:re'b itu sda:in k~ b!IJhQllga.n dliW.,Persdislhm m.fl\fiiks,,'; ~~~ "M~kil'i' m~rtl. "'y'!l!kn;!, IDrnye.ru;pai. 4: fl.;r· Nj~ ~.li J'; ~. "'Pe-'i'k..!llwn {I~[}f'$;!1!g kgfir ~~ya~. "

'Y~km. dm'Ul"IIm:lIl;'u.:mlIDIit sdbel'!WIll di mm:!' .mere:ka. (if:Jilrh l!e1'8eBa'il:

~ehll!~m~~~~iIlI~~~ s~b~h!~yll,..o::a . ~~[)~_tr Altah-lJ) mudm. ,~

Ibnu ·.l!.Jbball hel'ikau~ "AUah meISJkila[:m.e[\e!k:~" ~ ~'foj; ,[§,fi, '-'l1r!gpim@'14 m~1lI ~1lI11'~pa£ .berp'l:l[' ?" Y.ilIrn:i, b.ili~atiftj;~B~ ~kiIJ .i:!'Igk~:i'da_ti Mb~a_~

dan. herpalling paa'aJ . . illm. -

F"trmail-Nyru 4i ~:; ~ 'c_:;· ·n~,:; 1, ~:j .~". .~~~~ ~t;.,~:; ,;;:;_;0i ~~. '" . ~Uwa ~l!lrJl'J mtmjaifika'f1. "~!'I!' " g1im~ya!-."i: ~rll ~tal)ib re~j, rariir nthoh .1Jttin A/WJ, bcp'ujUg4 ~~ t1.as.ih bi~ Jff.l:rydm. ~'[m.un ~d, atTirmidZi d1;m ID'nuJaf]rmenwiilyalil:m melal!w ~ebel:'il!pi~.1~a~1:I:r Jarii. 'Ad:! b:m 1H~U~m .@ b~wil kiei;il\;a :sa:mp~ .kepada:n.p mkwah .RiswlIllil;llih. ft, ~a lui ke .~. Sy<il1lll'l, di ~~"pa&. Wim<il.ll]alJ.i]iyy:!ih ia tDeilumas'llm ke dli::lm ag~m:Ji

NilISl'iHl.i .. I..a1u !l~dan. .p1ll~. ~ S'~jll.lfi!Jm 0 ,dm bWiIl!

daD .meJ1jll.di. 1iaw ~g;lO ka:llImMtlslimi[l. ~mii.Ji\1iil

mJiJql~la!Ji S~JUtbI::!I ]Je.FempmruJiyot c:bn. prilmg meme.ljl]!l:ciinya. L!J:JJl.p'li'i~af1 ~f:r!ldm.t m~~dk!U! .cl.o['O.Il,;~ a~ • Adil mtm.elIul, bb.m daa dl..~mg bpam ~·uli.ililah. a .. l.4!lu' Adi .~ d.aUliIljKl ke M~"ilJah. fad.,., saat ill'! 'Adiadalal:! k,enu). Sjjjlbtl Tk~i'. AY'ahnli"~' adilah H~t~m ;t.Il·TI:!~,"i r~lIg t;eikiemll. de.ag;;m 8il~p dermalwmnYiL Ket:Eb .. Ia dWltll!g ke M$di~.ll~~.OIt.U!ll:rn~.biea[";t" bHm.yll. III muJiu.:m!poti R~ti>h.lll1~1:! U deag:;m metllge[lmlll I!:aiung iSs.]n~ yang H!1'!()tlaI~ d.;tri p~. .

. . SUI: hill bi!!l.till:ili .0 ~b~.rn il~t';

~ .111 ;;~.:. ~ .. 1,.'\;:') r+~ .. jJ ~~L..;J ijJG>...'1 , "Me7~a~ielf1b fflrnjddik~omfjg:()'f","lg

a{rmn:pM:'n pamraJiJih~' - -. sdain Allah.·~ J\1i ];.(likl~,m~ .~~

be.dl;au:~"M:e.rw tidaik be; co .~. M.!b ~w~1l!I!i fj. ~g;u;!lk@:

'y Ol, r;tr~ rUjib itl\! mmgmiUIlk.:"'lm ymg h.ilJa!. dm. me!ligb ., I .

btu mereka .menp.u~}'l1,\.D~ b~tl~be.riblildab ~Ji"L ,,~ ·he.rsabdk:

~~.~ ,; ~i ~ ::$1 ~ ~ .jj~7r ~n J~ ~f w!~! tJji.~. ~.~ 1.i >

( ~'~! ;ft. .: ~~ .~ ,~ !~i .~; ill ~ J~~Z ll!~

~W<lJhal 'Adii,. apa. y:mg fitlJilikaiIJ: k:3[;aikilillif Apak~h rngkaCJI.I .m~:tna t~q;>U1ggu.

jila ,dJi. ·bm. A]i:!hlJl.Akb~~' Ail 11 men.g.rtilLhui. ,s:e>11Uru }~iIli'I.g .I.ehlb

hfl'l:l:i' :d A.l!Id! c.··~"·t·m 'milk. .. ' .. ,_Jl_ .~",I_. cd·' A. ._L_L.

_ .. : .. _.... __ .' ~~ ........ p .ij1 "_ .. LtJ. .. u mu .•. ~.~lI""'lI:!!eplil; .. :mJJ .. u, . '. PillIl:. ·aD

engkau ~ llergilll!lgU Jib d'hlca-plcmllatU. IIab. ~ .£l. i~~!!? AF~ ~1/!

1:II~~m JJ~s~~ AJlhID?"

!\'emudi.m.R.@$ulu'Uahfi·.llilei[lg<lljalrn.yauntuk ID:1I;'Suik.Lslnn, bin 1:<1 PIJ:lI. ~,ti!kbl'ii!l!l'l ~. D'J.@!l~capJ!:an ~y~d!lt y~g ib~u. ];3, ll!~bt!l= "Mii;lb~~r·· ben!!:!': m.e]i.nilt wll:jilinj'<li.l:J.ef8ffi'i.:se.(ti.~ K.e.miuili;m ia!JerkatiilJ: "Seililllil1gg;ul'wy.1! Oirm;g--c~ Ymu:di il~ dim11!iAa:i dan o~'O.~ NlliSr~ itJUtme5>lJt;~

DemJkim )" ymgd!ilk:adb.tl oleih H~.hmru,.ymn.lll!, ·A!btJ~.

bill <Abihas da.il.l· .. ,d~mei1M!l"!!li1k~i:u

'" '..,. -.;'" . 11.~ ( , ''''~' ., •• , ,. "'. f I' '" I!.' :t. .~, _~ .1 ., ,.~~...I,., ..

~.':':'''')~ ,)' '1iV .r+o,l>,:u F' Jl'~ .... 1j""""I·;;" ~_a ~~Qj} tnt'llijooUl\ll!l1 orung-[}~<:In~'

g#m~ya Jg~. p;r~ rahibSfhaggi rabb;'rgU> fe/gin Adlai). ~ S~U~Yl1. me:l'e:lr~ . . mell~1,:!~i p~u wnb m~cek;1. OlJl0i5 <liP"" yiILli;g mffi'eb :n.t~, dw:J.ymg moe.reka ~~~ .

.As"Sl:ld,d~ berlbu:"Merell;;a. merainea :lIUlSehtt dar.i. pan p.emimprn.

m~:rd;'l, da!:! be . . KitaibruJ] •. QJeh k~r,ell;l itu A]]d! ~ br;::rfi.nri<lll:

~ u...rj ~~ ~jJ'1 't:; :1 <TiM", !1,1~ (i~ dfp~:ra'hkan> melainkan; ber-

ilMiJo:iJ,kejMd4 .llith Y-:i: .~'II." Yakili,. fllIlig j!iika ~~~ ~~1!t"" ~~ itulm y~gh~:r;:up. Apia ya'!l.:g diih,~taabllJ~ ~~u.d!lihr~@; l~~. A:pa yang di~ri.·;litlbm •. md<l!i,t:ub.h ~g~!,l!t.i. Dm .~p.:l.'y:mg mpmI.l51bm,. mab iill.:!'" I~y~.$dii~.;;

..{ .;.; .•.. ~ ,., '."~. ''''.' •••••..•. ~.~ <'i.1 ~'l. li. .. · ·"-J·l"·~ '._1 '.' • no.' ,.- A r., .. ".'.

'l; '"' Y ~ ......... ....,_ .i""J .: " '" ~~ . .l.an'fl!l'a.ln L/M. _~:rta .. U,:J.f}

d4ri $Ira ~g mfflka p.m&tmika~." Y~!l!.i. M='!h~!tili!W ~g Mllih;!S,1(!ci dim llekUtll, 1tmdi.i:ng;:m, .r8;<I!IJi,. b.wm. &amm. Tiads Ilath selaia A1tIab ~ 'Ei_ iIt1Lll:li:I ~dw Dl:~"

Mer~k('l' b~rkc/).~d(lk m~dl~imkaill .c(lih,aj\('I' (agam('l'], All(f}i ,dfflg-a~: .,,1."111(, ,(~p4tj.~~ ti!l>ere-ka. ,Jg~ AU a.dak Inm8h~daki: sdaitJ: tnffi1emp~;,

ialt Cltooytt,Ny¥t. '!&lullanpun; oM1Wora:ng bfJr t.Uak ~n>ell"'.IIbi. :J:2)

AllOOlal1 ynng ~Wm~ Ras.uf.,Nya ,(dmgan .mm1b;Il1~'pmmj'l~ .~f;r-fl~

danaglilm~ ~I:lg bi:'nrrr u:ntllk iJimfflilill)gkflil:l,.Nya ~. ~'tgdJa ag;a1Mrl. u};i1I41J~ p.lin (lif<l1lg:'OI'!1illg m:r~~.JIlri:k ti.k 11~~"'J,~"'(li1l1l't!' .. (QS. 9i~';f)

Allah ~'b,eJr;fhlEllfl, b.w:w:ilJ. 01'~:tqfiWg ka:flf dil:r..I khgm.ka1;l1n mlU$yrildtl dillin .Alb] •. IDt!llbklli t ~ )} 1~ .:.J ,~l~gi!'t memayj~~ ,~

9. AT-

,IUf.;qo. ~ 'Y,~k&" P~~I1J!i.!k cl.m~g~m:;l ym:g;rn:bltw~, 6leh R>LSl.liulllAlih !iIi dengalJi haIl!pt m.en.e.mpuh ca!'<lJ d~hart dlankehoihofIgat:I, Usalla metek;;jJirli ~em, o:nng !,an:@;in~!IlJ m~mtd\tmk~t! $in~r m!lt""l::!ar.i aU,u t~h<lly:lll 1:!,!Jl~n denga1ttiup<llln tn:!lIlul, j:ul!i, I:id;ak tn:1Il1:JJgk:i:t1 berhssil, Begim jl:lga dengan .1JjS1lll'1, yang dE!b9Wi! olen, Rasululhhti,mestci sempurna daa m~ll!mg,

O~eh lsarena itu, AUah ~ bed~rman befbii.iallde~gall, illljlll:ln dan

L ., L • .¥. ~ , ,.~~ 's'·j·" " ~ ,"""r -'_}. ""IJ'-",.J!-'I!J,lrn,g~ruJ HL8re'Jia nll:l~ ''i( ,) _t.,....._lo1N1 • _;' ~.; .,J';'-~ r ..,il \l ,...:~ u--!~) ,"' J'j,Ia'1 ~~

rn&~ffoer.itkki i£i'ail'l 1nenyempnrnalian CillJtl}W,-N}ia. r~~ieipltrl; Ora1lg.oral'lglil:sfir m~mbt:.ruin:y<l.'~ 0.fltI1g: k3f~r ,~daI.ah, Ot.1!fi:@; y~g m.e.ru,l!t!up'i:l~UL DaJi sM:!iiJ!>dl wakt:u. mslam din'amal kaflr, karelll wakeu ma]am,menll!lt,1;Ip:1, Stg;tl~, $.:l$~!1!1;1I.i." cbnpe~;~nt J~fP' d:illJlam~i k:lifl[ hrell~,re.taDi mellutupl berlill-benili dalam I~ili, s.epe-.tti 6tfil!m~Ny.t: ,~ ~W ~L..~_H ::..-;.:..~ ~''Ti..:n;;lm<lin".foiJiam,an.i:iya m~ rl~&J!l!mk.;!:! pttrapetttm. '-lQS. Al,Hadiid: 2iO}.

KelImd.i.arn .P!.I!'I.ib.b~rftl'ffiaml: ~ :.;j~ .):~,y ,_.;:~ ti _;.~ ~I(.,,~( ~,Jji :,;. y "Allahloh )'lt~g me7lgmHaRr1S1,J.~J;{ng;m~iJtijff1t: ~~ 44~ap;!~g~4r. ~'·[p,~IIIllk ~diI;1h b~rita .kieJi.m;l:rm, im;u'! Y;I:Dg $ha.b.ih ~;I[I; i]m!;) PIli~ ber.maiIJh~)t ymg dibaw:ilJ oleD:l.Ril!!lu1.uNaih~.ad:l,p~ . .1gmIHI y.3!i!lg I:mnilr .~dmim .iU.n1l pemll:l!ltm:!! y;mg .ih.<Lh.ih daobel':l1Wllfaat di. d!ooia dan d.i akllLi:l!'oJI •

. 4;.IS' L:o--i!jJl ~ ~,:J.,:l :; '~Vn~rJk dim~~n~-.Nya tl.t~ ~em&t agama.'~ y ~I,li':hidap .$~mtil~. ajlni;1!, :!lep'~rtl y;tri;g dIs~bl~k;trl d);dam Eiadit$, b~wll. fu!luJjlillllih ~ be!l':!llhda;

.( ~ ~ ~lj l.I~f ~ ~CIJ ~11.U) 4i?~~J~~;; ~JJ '11 ~~)

~5aslID~J'<li A1il:aJluclah lJ!letlg]llmp1!ll1kilifl. 'Wl.11.1hlm bwn:i, '!1mJI.l[ &mbar.a!l~ nya, Dm. keJJ;llaS~:aIil 1lIIJL:l~ktl akan meacapai wil;;lJY.rn. yang du.:implHlik<lIlJJ UIlt:ulJ;; ... ,;!~

Se;m.eo[Ul. i[l,I, MtIi!llircn beikaf~ dati 'Aisyah ~, ia be~kll,~ o1!ku m,e:il" ,~g.»I~ R~WJM 8 bmalKll:l~

6i~_.I' :I! ~ _ ",_, ... _j ,~.r J!1~_';;.frI _ _" ~J .. '~ _ ~ __ !II .. _, i"

.( d~I~J i.;JW, ~ ~ )~I'J J;LI1~~ "j)

"TidlA iJerges:e.r urn m;llam. &1.11 sil'lillig, ~ehmgg.a: Lam. dan 'UZZ;l d.isemh:m."

llill ~~1'~~~, "Y;1. ~,i;iiIiWt, ~~ ~gi.to1. k~ib All~ .. m~fi~,

;/ ., • " -,,' ,", •• _", ' •• II " ~L'_ r _ ,_ - . I' J __

~ .fi-'!~~j .i.,S:\:SlL! '1 J'"") .r) ""J.!l, .~. ?,AI!an-k'U;I :)-'l:I!'l,)!l mrnp;ltm.RtlSmrNp ~ga!:!

~'fj'l1ijik ~ ~gim.a ~~' bwi¥,~IJ.m~ i!! '~dah ~PIlItl!l. ~ B~1,j! 11 biltd>tbr

D~~jrJ'jj 0 ~f 'h~ ~~ 'M~~ ~.~ ~.~~~ S,~,~)

~ ... r" .i' ".. ..., j',... 'I.""'

"{ ~~. '~' J~()~fl ~? 'i:;. ~?~ ~ ~J'" ~ J~ ~ ~'

9. AT - TAUBi\H

"Se.!lunggJ1lbnfll akan. llerj:ldi, seoelah itu, ::Ip~ pttg d:iI>:dwn~i oldl An~h. K,emll.d!irul,llilhh. !!Ileng:ir.im m~![1 bails, lruJli mem:ttiko seti;lp O~D;~ ..• I· I::Lininya t!!'..I'dO'LpaJ: 1mm mesJ.!cijJulil harnya sebesae biji S;!;w:i. Sehin:gg:a I .~ Or:ang-Qrwgyall:G IiJak .rn.emiliki kei;.ai!k:m :laID<II. sek;a.I], :~a]u merekil, kem:b~1i. kepildill :lIgollIDi'I.nenek moyanrg, me!'ebJ."

Ha,i (l!l';1flJg·!lilir:tfllg }!'d1lg beriIlMtl" sf1unggmlh'l}'a' sNMI'gjan b~ar dart omtt,g· orang ,~lim Yalmdi d,;m rahib- ... ll'ib Ndsmni bf/mr~b~~a;rlJ,jfim.a1td:rl: .ba.'1M I!I ' • yailig bath,fl,. ,rm.!'i; mer;eka 1tumg!mlr1JJg.fJ<1.{tmgi (mt1lu~ia)' d4ri }al,omng-oI!':aJlg' ytil'ig ,mttil'Y,imp,ati.tma.~ dan, pttak da.n ,~idf1.k m"fmafk;lllJknmny,a patmiala~ Allah. maJw beritalntlit4nlah k'fip'ari~ mereka" (ba'bWJ.':f m~ka ailtolill UJfnd.aptJt) iiksa ]Wn,gpMib. ~QS. !)dot) p'tIda hMi mpa~alkrm e1~(['$p~ak itll di:d&"u1J Nc:a~ltlh,(j;unam, ,MH:dilmka.mya dnhi lurrcka •. fambtlN: ~mlM (J~~ ,~k4$ilk4~) kqJ~. m~k#: "%#lah hana b~ndiunn y.,1! Mlnp'li'iijl~iUitk:d£ritnu 5tJUJ'iri,. m:aka: m~!ilka1tl{!b ~dulr(lIW (;o;ktbw~ dnlri) ,apo.' yang R.mnn .~imJmttuu . .oJ (QSL 9:35)

A$·SI1t1di bMbIa,~~ AI..iJ.Jbar aJa:hh. pendeta da • .i blmgOUJ: onng-ormg y llh~i •. dan ar-m~Jf.uni'l.dia1.ap>fJldeta dill k~~al'liil;m OmIg-,o:rmg NltSnID." Dilft meJruLDg ben1U',. bahwaJ1$>arml!llilah o~1r-<Nj!j[!Sll!!!im~ LD.;tn~ QI$'!g-

o~g Y:iliudi, i~. flml~Ny,~:

..{" •. , ,j iI.iI:-·,~ .- ~ '"II (t-· .. ;'-rfIIIJ, • oJ .. ~,,, ~ .~ '). i:III' . _ _ ,~.;~l.. J_

"{ .~ ~IJ'. "j .yJ~l!J .0pi\i)1 f;-'"~ 'f~'1! 'MmpprlPllra !wHlI'_n

1'11#Am iru lUU ind4~ ~~ Mri fork,ttaan b.JXI.ng ,dan. mml,..Ma,~ "uJ:a~ yang &mtm?'" (QS:. ,luL;M~icbh,~ ,~3).

D~J] :mM!a!1. (p~ndet:l) ad.tl$!h p~ra a]I]; ibad:th~r.l k'J;l\J!l!i:gaw Q:I'!lng. (lfiltl!1g N<18r.at:l11. semf:.lMua ,td,qiMisrm (usk.lIIp)<tdM ocmg aim me.I1e1.'1I, sepeni

9. AT· TAUBAH

ft~ng ,difi~nk!UJj Q~~h·Nr": 'ifliy~) ~:~ ,~ ,~~. ~~.) ~Yang demmian iI~i ka=a di an.t~ mmlka il.'Ydapttp$$ismi ~ jCliMni~." {QS, AlMilut-idah: R2},

Miksl!lr:lnJi'4. ~l;I .. eu pmng"t~.IJi~nbillll.ya. para llIilatma. sal' {orang ilim r1lfig rn~g;!j!l:k .• ~~d.I. ke'lm-Llkw} d.1u:u parol ililii jbr.KLahymg 8<i!I.ah. jalan, s:eperu rans dik.uak;Jjfi oieh Sufya:n hill 'Uyamah: ~B:aril:nl'Jll'iaiPa. d!i. antara ul.arna-kiJt" t":l,Ilg i!1l$.g lI~kW;1_k!liY1l, m:lk~, me reb m.e:n.ye:rupai Ofan~o,r.mg Yih.lJIdi" Dan b~gs~di aru:ar,:Il. p~r.a aMI ib~d1ili J.I;_iu·y;wg ruliakakhblm}'"ll, mak:J mereka ulen.yerupaj Qr;w.g-orang Nasrani."

DilIb:m h~tlit.s sh:ruhilid!ise!md:.<I!Fl~

.• ~ !~ .• ; !,~ '".J ~-, ~,'. , _ ~ ~.~.,~,

,{ ~,.ul~ ~.u:li J~ .', ,"; (,)11.~ .;F-' ;:;$ja )

"Kamlll.ak.m .mengikmi tradis.i. Qr.il.Ilg;<JnIlg sebelum k1l:l1J1tl. ~ediki!~ dr#'Jii $'~It)i," _[[I<lJf1 Sahabatbenaril~ "Y,mud!~. N~'I;~_]~ Rasd~_iah .~ :I:I1.eIijllWah~ "( f~} Lmlas ~i:ara?"

[.)'iiiam. satu .dw,<Iya[d~eh~d"all~ "Ornng'QriUl:g ['~f$~a dom ROIDawi?"

Ril~wh!l]ih ~. m.mjm.,.ab:"( ~"i~'~l :.,.~. ,,;..~) Siapa laW o.f.iliilgny:l :sdalIi

mereka?'''w '"

§ !OLdl .• iIli a&;dahp~ri!1~t"'_11L b~gi kita 1Jn~uktidak bt:rt~btt;, (men!y~ rupai} deng;\.ll mere.bblilit dahltll t1capc3il'! ;1'~~ P'~i'~1;Ii!~;it!"

Untuk .. itlJ! AlI.ah herli~: <Ii 1!, ~ J ~~ "l1.Ql;. ~i ):;.' J.¥9 , ~&llar·bffl~r (merek'a) me'mllk"m ht.!rta'r;I"atl.~ (kngan:j"alan yang bath.iJ;. dan "umgha/~]]g'ludan:gi (m,anmia.) dlii'rijuran Alu.j~; "[~lil i~1:I karena me- .. .reb. me-lWIkm haeta dunia aen!ll;iW m.enJl!,otil:!wkm 3{lam:l ri:J;l'l detlg;m ;'lar~a jalb;lt;tJ1 m~TI!k a, SqJerci lilam}'"! .pa;!" .... on!'J!g :ilim Y:ili..wdi pam zamm J..cl:tlIiyyah, dimarut ~.i'~b mei!fil'ijJi!J.yai~dJl;Itluli;:;m (Ii :m.asyarM.l!t da:m menc:b£l~kan p~jak serna :>WIIb:i]llg~Il da:ri r.tky<1it, Ketika Ra£.u]ullah. S dillm~. !Il~.r.eh '~e~ap dilam lk:~:l!t\tEI da:n. kdal"it:!!J! k~rr,m,~tid.1k m~1U ~ehil~Jlgan j:;iJb~Jt~n me.reka, maka AliIib ~ moogbpus ketta~a.n mereka den~ ciliaya. kettl!shi3tl. d'M l!il.CI"Ig .. gamwya. d.engan kehin~ d:anketendah~n $ert~ rn)~fGk~. a1_a..a meml;lp~tkm ama~ d-au. :mJi;lrka d!ati A]Ial!! ~"

F.irm~·Nr.I~ ii .:11 J,;. .;. ~~J ~. ~llin me:n,w/mla'ng-1Nlwnogi 1natUHfa dm1 ft,lim A!1.iJj." ~ Yil!kW;di'.simping ~~;Ul,0l!!!i~ y-.m.g rn.nl.l1!, :merdb llll.~lt mengh.aJ!mgi mcarnlwlA dari :mengli:!.ulikebemril!l1, InNlounJpuf k~bena~ d! ,'.k, -ib1.l1 ' d -h" .".. ,.:Jl~ 1ta·1- . '. " ~":Ir .~_L '~... . ~.g;!fi. ~ ... t, ;I!rt, _.;iIi _ ~TIhI:r!ll''p1!r<! ~ __ .. 1,!.;II'p<;!.I! :pa_~ re~ut men:i1:a sei!~g.<!.I

orangco1'<lill!§ }I'lU1g men},€fi1 hp~.da teoaikan, paJ1iJhal. pti'lbmil:lI'l. m~·~ t1d.:lk

~em. :I, . ri!t,~k~tt~t:i:dtkan. Mtr~~tbMtP<'~::penyern yang men~jd.

lee d!~;U]1l1pi h dan ru .hari Ki;U;"ll;M I:ilhl ,J:;!il tl""1'tlofuP"'1; renQ10<!!g;m.

ID Hadits irni tida.k . .sa)'lllfTITluk'aJI dalam .1i:i.ta.Mcinb hsdits ~f;at'a .la:f:zHci,;, =-~!1 m~pi ~e;I'" [Il.kkmwiltidits ini ~jahn di;nJ1;Hlb:!~~h~Qk~ ~hdtilL WaJlJJli ~ '/~,

Fjtm~~.·NY": ':.1m,~ ~ ~ A; ~'J ~ij. ~ilt ~"L~ ~J~ f "Da:t.i ol'"mg'!!irai\l;g)\l'!~.g mrnIJ~bili;J ema$ d4~~FTak • .r£m. tidatr.mJt.afo~hJumll.ya. di; jala1:l' AU.m.'~ M~'Eek,," Oi(M~h JieaJi~ ket~ dari gQJQ~[)j Q.l'l!:!!s,'o.rn!!SYC;!i!il$ ~[p;!tl).d!a!lll:. ole.h, .ma::;}'lI,~k~Jt {t:oli;.olJi :m~_$}'l);r;l.k~~). Dfli!UJl!~mil$yarilbi: . .lll:11!i:lJ :Me.i!lllDtllli:llllikm ],!ara ~a:m.:a. p~1\iI ahlli .ib~MliI. dm Ol:"lIJlig"O:t\U!g k:'!,ya. Jibr~ kl!! UlIiIS\~ilJ. Ini rusaik, .. mID mSiil!kh!h {keQ.dam} ~y;:tr:lk:u:,lIe'perti, ikillfio~eh Ibll!u ;;lil=M:ub:a:ra!k:

D:an agpma l:m dd.aikl;a;h menja&i. f.lIliIlAk, m;e!..J.Wk:~iI'I kiil:fe.ll>L pe.WU<litmi, ]PH;!. f;1lJa,

u~ scu' {blU'llk) dm. p!ilfill peilidet:a.

Sedmg'k;ruJ!Jfl'!.IIsdi~~,ld deng~ !lMa'l1~~, ~Cjl M'<l1iiik berk!l!~iI ~ ".AbduJillah !:Iill. DWaJ:, mn Ibn,u 'Villar; "A.d:il!bh. L1~n:a y:.rung tiM dktm~ ;;?i~t!liya.'~

An,.TslIlI:I!r1 dru!. yang bi:WlIY'l h!!!.l'k.1it:l, d;u:i'u\)aidiJllab, mil Mm', Mri l!bll'U 'Ugt, i .. lbr;:ik!l!t~ "H1i[1t:~r,(lI1g dikelJt1~rkm1_;1irrll!p, mili[l.dilk~el::· llli.I!SWt: (€Ul1llnZH. ~lJIbern& di b~ ymg k.ettJ!ji!.!h, sed.'illgkan biW~ ymg cidak t~.!:liI~;!!1 d!Ul~klak dIlko~liliarkm'l ~~aIil1'll', m3ikoa. hoam.le1':'leOOt teFIDrull,uk aUunztr." lhlI iIici J~.dUMw:llyatll;;m d~ri UmiU 'AlbbM, J~~i:r &.0. AD.];! HI.!1MHh :!leC!ll'~ .. !11I!tJlqN/oo. .ma:rfil~"

Berumam deng;m Y mi, 'Uw.t;!,m, .d-Kh<!1htb~b ~,llivt,_,'"H"m yang dike:lwu:'ka:IJ~[lkatJJ:r~, ~;;)jti.d!d.~~~I\!l!!i$uk i$lka'l1.zu m¢l;kipljlli 1illlrp;:Mld""m c:lalIDn ~l d~ h3l[':[1;lJ yitilfi[idJak d1iikehurr.k.an. z.rli::aJ:lJI,":a! •. mili~.lbartil t~1:n:Jitt '!J~~ 4Uir4nztj, dim!ID1i pemrli:l"k:my,a. :d:Jrun d1 !l!m,ik.a d!mgan api, m:eslci.fI'I.i.Il

beJllda dli. mtdi.:!!. brumi" -

AUl!.!lll~:rime:ri.Wi!.~tkjl_n ~ri :a~Zulli:ci,&r~ K~jid! bin Asl;1;m, ill. 'b1l~b'U!" ~ kdJtIl;tF be~ 'AbJulI.ah bin ·UmM,.Wu :UaI. het\bB ":I:t:lli. (adalah) sebiBltU1Jll.di.tlJ!fll:J!.nIkmllll}'"lIpeirwt:ah. m;u, bllu kda pe.rilltah z:akottdirumnll;;;w, Allah .menjgrubu.y:a :!leiha.gru peJltJibers.ih .h;litt<l! •. ~l:!legitu. ji!llgad~~milp~ y.wg: ,dil1iJt:MItm "U~f ~m 'AM~ 'M.!z; .~. • ~ bill M~iik:t "AjlM r~~~~cl;ili din<:ts.<tM (d.i!killp'1ll8) eleh flifm.an AllbRI: ~ :i!i:b:.,. ,~;f ~.l:. , 'Ambilld .Z'a&a~ tl4~ ~ JM;'rl;;i,han:!4 ~ > (QS. J\:[-l'al!lbU la~}.:"'

Sa,']d bill! M~d !lin Ziiipdberkatot ~i .Am. U~,. hab.wot ~<I

'bg_~~'1{!~~ - !ll;~~ gJ,.k.-t~".~~ •. ~~ga~ Il::~~.m~"!"i!i

k!G~ a4'i~" yiUlill; . _ ~~f &ci Ra$1ihill!ah~" -

:fimm:l."NYiI:

.; jfJ: ~~~ ;';jh~ CU. ~~~.#j ~p.J ~~ ~ .i1.j:;i ~ 1~ ~i.' .~ . .;;J. ~~ ~ .

. ~~~~~

9'. AT - TAUB.AH

''FaJa httri;diplma;k;m ,emar ~11 ptJrak it~ diJ4mN~a /ahammrr;l:zitlalhaka:r dmg.m~p;r1.W; m~. /4mbJ.,~g J:ijj pfmgg##g m~ (la~,~ (f~~I!jf) ~~.rl4 ~. 'In.i&'h ~ lrentlamu ~ katJ'l1ll limp- tm~:rj\~ dirimJ] sendiri, maktl. "as~lah SeJe.mmg(a:kibatdan)apaymzgkalt1u !.i:imptm~ iw.'~Y*mi. dik:1Jt:hli;;m ~ m~!lp~tb~!Hi $tiba~ ~r:~ ~ p~~~t~1ttiliibpmtll1e.b, ~~erd ~am fmn;m.NYili:

~ f~ki1 ~jl GJ.~ :;~ ,~J .,_J!~ :.- .• "J:., "J'), ~;, rs 1"K£rTm.a~ tlj:(l't~liib di ,;#~ ~1~Y4 f;k$~ rd;,t~ ~Jr '." 61m.11' ~~s . .R~~1.t~I'a"'~ !~~H.h~ ~ O'm~~g perkasa lagi lZWl:i4. ~. (Q8.' AdTDl1kha;m:4!J.,4!9). Yalmi. im ~cl.aJ:d! :$~;li~ ·00l~. !tw p~!!'bu~t~11 ~~~~liIt dP. irn:i~d y:m~bm1!ldjmbun mJ.t:M dt:m]W!.

UIl.M irrnilAh, dll<:;!t~'mm "B<I!;- . ymlg ~~ml,~'tii!~ .• ~~1iI'!.

met1~~aml}l'aJ. dHlipada. r..1!ait kelP-ada. . ,~ca:J'Il' fa. karl!l d!i siksa. ,doogaII

~tu leL!ie:bllt.Dm,m:lJllI:ili~m&Hi.ka.i.tu lebili metl:I~mIik::JlIiI i?s •• -~ harea dru:ip~dJl.l\:.ell.d!bm ~ ~11 m.ereb &is:ilisa. d.engilD .h:ma tifrseblJill:." Seb"'~~I1~ l\,'v,1/! l.aIlab ~!TI;{lSlll$jJ~! i'JII;iI],5cl.d11! moo~~fiya., i"'$~]..iu. m~l,l$~~!iWla!h. '!\ ~ell!l:el1itam !llWg lsl)fn mei'Jlhant1iW.ya, .dill PMia hari ~t.,perempiJI.!aD t.ersebw mMl me.I1jadi siksa bagi:o.ya. ])i ma:IJ;t di]ehemya t:wh:fiat~ill d~":i Ub1!.lf,. y-tkai Ia Meil~puJ!k;1Jilkayu.-b}'ll Nerika ]dtl di· IfmJlSJ['l\:~ klljliild!l. soomlllliya.]ni searua ill1l:ar :!liha. te.neb'lilt akan. teril.iS:l1ebili men~l!.:ru;], jik;),.dat1l!.!J!g dhliri Q:~g:yq:!ll.tmb~t\!P}"la ,d,i d~SGbi1i~~ hall:l!I.ya d.em~iIfi llal1a·hana tw, [IlJ!['Iall:rala itbID.dkubtl o]till pemirurn.J'Il'. ~ hm1Lte.[5~bu~ alI;;OUI ]ebib mernlb1lb",y<lLl\;rulnYl! ,dii~khi:r\U, 1.1 akan ~biJi;;tr fdi· piIlf.Iaskan} dl calas h:ma .• hari:)<JJ .itll, d!i. Jabm. NerakadJ81:1gfl.1l paiCJiIIl y.ilJng t:idak. t.e.rbayang diam}'ilmra, daihi, i:tm!1:nll1g d!:m p'll~ .merelbt disetrga,. wa&JNI a'tam .

. tUlmam .. A'~IJJ;t'fM bm,Jaiir b~OOta ~ T~,,~, 'bmWli ~,jJm.~ p~ihb~~~a:

~ :r~ ~ ~~J .. 41 tjf ,~~~~ ~~ ,ti ~ ~.~. S~ '~:;.~). Ni:~\lij, &"~ ~ rfo' ~ J(i ~JlJ~~i ~~'~ ~jt" ui J~,~t;JI ~

...... .. '!!'l,r", "4·r ~ ~

(.~~ ~""" .. ;-"~

~a:Ji'anggi2p'<ll. y:<mg meni:oggalkm m:ru: t.mID1JJWI!., ~.Il;Jda rum. ~t: .rum:!. t~rs.ebut !I1::l,H. ~;~[b¢l!l!ruk :S~f!)I;@k I:iiL\1ir b(ls~r ]':9iIli!l; ho'LU 11g,ibf:l1!!):nn!!l ,au a .• fag drm tems :IIIreIllli1miny~. O •. ;mg tye.seb~tDefkllJtakep~dm:tya::'Kum:Jg, ~ru;. sJI;!iPiiL bmJui~' h, .menj1Lw1!b: 'Ak~ 1II@JJi!1h h;tl1;1!,t~m~!;!I1l;!:rrm,~ y;'h!:lig lIil!:!E1J ~'. h .• em mm:Wl.uti!.1iLy.itamplliii. ~ii.mema5iUk_km t:~gr.nrp M m'l.!ilw ~~~,ur. .~Ia ~~,.;'$, ]3!l)u &illruU ,~g;m se1t1filh b:tdarulya."

Hadits ini juga d:irlW:<lf'ltk.m QI.eh Ibnu Hibb~n d;dam, :ShllhihJJi}"li. dan ~~ "(gid, ~ $\i.'ki A$rl.M~~ hdirs iini terJlaP<N: Jakm Shahih oi/l·~ dan. $JJJihMtidim, dM.i .. fi.w.:li}'j_t. AM az-Ziilaill. dan al,A't'it~ hi Ahi H~"

D.m d'isehl[!~la:!'1 &lam. :StMhihMm/i.In; d .. ri~aditl) S~I b.iln Ab; Sh~ili, drui~lmYlli. dariAbl,l 'H~~rn~ bihw~;!ri!p~1!Il"d!lih 6- ~~~~IJ.~;!.:

,~, ~:;.:;! )~ ~ ~~ MGd~ ~ii .ti ~ ~l.JG .i~j ~,~~.,. ~J' ~ ~, )

... ,~ • .- . .r ".- "".If' _.'__ ~l ~

." ·.cJ ~ \ .... ..1 •• loS ~il\'i.:;: .. =- .. f' ' ~'i~~ ~ .. ~ &,', i~ ~ci:" 'r'~'; ~.!. 'I ~.""'.' ;;t;.'J'~ ~'~J ~

.f#-.r- ,~,; _ ;,--_,~ _!;..:,iI..I." ,j - ~'I~' ,~'-, , . .,. '. r. 'r

" ..,. ...... - ...

, .,.." _ J

.-~~ J'I 1!(~1 !~ ~~: I:; .,« ,. ~

(.?_~ .. !J, , iI,$'~. ~.- t: I.Jp ~

~Tidl:lk S,for.alill; ,P'W'j y"ang tidillk meDJg~lI:lia:.rk:tll, 2:!.kal n:H'Il'.il!f!l}":a,.keCl!li1.l!i, padil ,hri Kl;tm~t ia ·d:.ib<U:;Jitk~I! ']enIpeng;u;,·lemp eD!g;u::! d~d ""pi bll!.l di$!"ttik~!!! pada ]amb1u!I:Ig,aahi run p~gJlIDg!lya. Yaitu pada hari ymgukmaJIDya sam>! d~r;nn ~CH.O) rahlWJ, IW1Igga dlpumskili:uhih. 'Uru=I,P1l!'ill,hamhn" i.:aJ!U]. dipedlll.ur lbnlahkfjl..ti:'lai'J.y:t j<l!llali:li1}'a, iil-fiiliili ike Sluga. 1(;,'i'Li ke Nesaka,"

Dan in melilyebu!t!kan kdmjnuD hadits mi.

D:tl!:l:Dtl. me.l'1afs;i:rkan 'l}':I:[: il:1~, .• al-[!;·i!ikll.:il[,~ bedlw[adan Hwli:olJi:ll, dal:l'l ZaidollJJ W::Illb, ia he.r'kat;li: "A11u :me:oemw Abu Daarr, d:] :lil""R:ibtb;,m·i!m. bili!11flya: 'Apa. y:tng ru:en~il:dikawIT!lIbe.rad! dite.mp;at in.i!' ]:1 m.enj~wab: "Kaiiklll 1m k3!,n:ll. i:lel'.ada dil. SYil!llIl, lalu aktli mernh<liclI:

. If .I' ,IJ - ~ .I' .. _ ~ ~.I'. or.. ,i, I. - "~_j(r-" '~}..

ot~L~~ ~:4~ J+ ,~ ~ ~ '1) ~~J' Y"~ <).L~~~IJ, }'~Lhn&~g. OJt.l.tlg 'lilng m~imimn eI1.II15 ikm.~ .ri41l titltJ; 11J(:J;iajk4hkarrnya diJakl1! Allu.h,. 1T.1aia heritaJ~!rktm1ab m~ka Iika1~ ad.tmya ~iksa y!mgpediJ~ •. ~ M:lb MIl'~wiy;]h ~eFk3J~a:'Y3ng: ~ .. ini [jJid;_ dli![ujl!ikil!ll kep,1di kita. [apikmy~ d.irujuikaJ!l k,eP'fld~ 1\1:I]i Kitah .. ' Aklll be.bta:'~i!Jii ~it~j1J!kitn. k~'padaki'1i dll<n .kql:old a Mo;!~~m Hil;,Jj~~ irli jUi~ .d!i:fiw~Ir~. deb. Ibn.uJuir. ckrih<l.dirts 'Uh<1<idbim ;d~;i~ d.tr:i H1iI$~~rn. d.:ui Z:J,idi;ifl "iM'.mb,. d:rri Abi ~ff .~fu mmy,e'Lw;m h.ul.its t!i'iffiliDUt: d~ t~Mm: ~ ... I"ii:ng~ perliernma:n mt~CI k:mLi bero~ semakin taj~m. Ma'k.a i~ .mengi:riim5J1Jn~ .~ 'lJ!iI:ml<m .. yaJilg men:~uk<!iR p~:I'k~:raku. Lah.! 'U~mml "*' Dle~gi:rim S1!nJt kepOlc{kikll,.ag~. aku MtaDig kepll!dan}':3 .. Lalli. aku d;l![H1g k,epadiilll.p. KL'iib. al.'IlI. sampai ·di kota Madmaih, Or:mg-I):f'.m~: me.fig.lktniku. seakan IE.ellek::i. bfl-iltl'J. pe:flliab m.eJilI:l:t:ki!i. Ha]i!t'I1 aku idum.k~p,,(b'Ut;;!n~!l; 4}.1;l,lbe{k~L'" kepw:likl!,l' ;Berses~bh. sOOli!hP AK1lI. 1I'reflJilIW<IIh: '.Oemi Allah, ak.u t:i:d.ik;]kan llu~llLdur dni apa ymg pem.m iku k;lllakan"'"

D.ilLl:llI:l:li;l pen.dap~t Abtl nur.r t:~~dalah,. haCIJirniLY".l. HlUyimp:m :bmil y;m.g mcl~b~i renl~~~~~:l:cbll::l)o'lu .. rs~ ]~Fairw;dt'1lil1Il"'im. ~~lP"~ menye.m ·dan .memb erikm @roillg;l]l 'Ii.![]!t~k m.~wm;d;m f"<Ltwot l[li. b. Jit!~;I. ber.sil\::;lip keras hepada. oung:nwg cidm.;;. meIl.er.im.a f:atw:lterseOllt. Sehi.rn:g~p. MtI':ilwiyah rnen~Clibnya. akaa (etapl ia tfl't1p I:!ersikukuh &eng:tt'l pen.&aPilltnya. MU'lI.wiyah. khaw:uir .~ il.11 inti Am be.rmru.pilk ifi~irf terh1tdap ~y<l!lilkat,

, ,

~

,I

,------.----. ,i

. ...,. . ...,..~._, . ...,r._,..~.~ . ..,.._.~.~.~.~ . ......._ ......_ . ......_ ......_ ....._. I

9'. AT. 'IAUBAH

:maik<l :ill! Ille:!lgadlllikmnlya . .kepadJa Amnii. Mukmi:m1I01, "UtS[I]lll .. ~gaf me:Mla!figgj1lill.ya" K~I!I_ 'U(~.mm me:mml:a.:l!g-aria. dMrulg ke Mdt:!:Ul. dim till. di .~m.p~tl:;l,l;l di ~b~ ~~d:iri~ . .D.~ di ~~p~t i!l!!!lih ill, 'l;l.·af';l;t,kil:ldb 1~tl :IUrilSih dalam. m:a:lil. pelIlf~:rH:a!hm 'Ut~ .:&. MU':awiy<lh pern.raJiL m.engujinY<I 'Wliwk meng.~~v.l, Olpak., uciipw Abl!l. DZi3!n'i~u ~~!.Illi d~gan p~bw~aImJ"1!" I~ me~rus s~~g ut!!tul ~ei:il;l.!jj WOO La:r kepa~ ,Aibu [):urt .,' :i!W!kil . .Albil·~ .... bngsWllg :ITi1ID~ Kem!llrum :!letelai:JJ im Mu'awiy.ili ~g;ut!,l!;; Sii p~wll,dI!t\!~.!l"~bmk~ A.brt!l~&n.Ib~~ .. ~ ••

:np, kemari:_!l, • .d!;~. d:iiUlt'Y5 Mu'awiyiII bpadJ~ Ja1!n upi, <llku ke]irl1!, o~h,

hre:tlA ,~t:!II ikem.b~kd:aib. dim. yrutg sepeni . , , ... Abu Dz.y.l' 'be.k~tlli:;

~.Dm~r teesebut i::~M:l diin!faM:aIt" Jiklll nan!] ;akuID.em:l~i!ki .i:!ma,aikm.aik,u :gam:~."

;AJi bit!.!Wi Th~Jh!l!hm~riwaY!i!tk;U:l doW, ~b:H~ \t\bb1l!.'l" b!lhw~fl" ~~, 'beik:i1t~l "'Ses!.!.II~ya ayn i:Pjb¢~iJ ~~rll. lIImli.i!m. ~

Dililam. badirt~ :sImhih ~hutk;m, 'bai:JJwa.Rruiuit:clib:l:i. ~ be:rsilDd<! kep;a:d;J, AbtiD~n':

~ ..... ,::" .. ,~ :"'11.1 ;_:., ....... 'i.c .: ~~.~ .~.:.~-'J .....• di .~~~ ". lell",- ~~ 1."'-:'~ ,~r'll:.' ~."~."~~ },f .J.";!1","""", .. ,, ~ ~ ) JI~~ '.ai: .: '~I - ~ I~~', ~J~' ¥.~ I~' J'~ ~,~ ~ I~ ~~ ~ i~J-··~ .~. '.

( .J'JJ; ~;~jf

,PI io"

~ Alia:! rddak sw.a. Fb skit! .rne.milikii enrn; ;8:eb~r ,(gImUl1w Uiud, dm. ~e[l~h,ih. ·kw!U.~i~ han !lkil:l masHl. meml~~ki selba~.J"1i,keL~ti !l'llJtIr:limJr ~g sku mp:m. Until!!: .memh"Y<lf I:mrl:alJJg. ,~

Ha] i:nil.illl. _tl~bi~ a~am· r~~ me..!lLj~iJjik.m Abu Du_tt b~.:re!il:dliI.p!:!t r.~p(trd~t~

~HR, .fl.l!~ukhni. (M~i1'1 ki~1> .wR~.i!bn Ilet:!.g;i ,ife,Jg;!!! .~·w ;ikl.! (t~h) ~ilki!

~atlflli'li!rrnir '[hlJmm)'llIk~l!Ia.li ~e:!!IllLtlJ!.· •

S€1'JmggJd.i'f1:j!tibil,a'lig~'il b~lttti iJi t;isi Adlab 1altib .dua hdtH. bliltiJ1, hl.am ketet~'n All4b dt:!1bWkflJ Allab .mmd}i1mMR mngit ihl'li bwmi. iN nnt:afOlny;; emp.r1t imrdJl b«mm, Itulab (k€tet.aprm) agdma }\',wlmim·J}~. J/~'kri jmjg(i~l(l;h rflfflK«nUl}':t.! dirimu ,ag;!«m.lm$(Eu y~~ ~J'PU!.~ i~'lf~ dtl/~ p.r?3i(illpaU .m'~~J"t:i1U'li it" ~M"al\lya ~clJ'!fg.aimanfif .merella p'm~#etm:nmgi kil!!'m!'f .j!@mfrf:l;!~ d~.tl: kmIlirfilah.b.;ilil1t1tti6tlil:iJ.ya Allnhb~,Ma ,fjJfang~tatqt ~ltgloma~. {QS. 9::3·6)

lliDJ~m 1!.:n.IiIJI~d beik,it::J:, 15;m~.'ii lleilih. herc:e.rMt<l kep""da k~:nTI, AY)'illib tdalh mf:.ll;gl.ba:r:kan k~lI.d;l kormri, MuJr.ammad bm s.irin. membertt.mll! kllmi. dkci .Ah.i B~ Ihlllh~mp. N~~i .~m~y;mlip~lUi!klh~tlbah P;!da:s~ l!!~i.

~~y.~b~tt~b~t .

~ ~l i:!.!~ <.",j,~tJ ~(;.~Ji~:~ ~ ~ji ;:::"65"" J,1\~i ~i~,~j!~ ~! "~)

iii 1Ii,il1 ~iIi.~ ""~ ."". . ~ ~'

~, ~Jj ~~i~,) ~'I _"~)~;:U.Anjl~' ~Q Ip ;L")\t r;,~j~ rp. ~H

Lor .!'... .r". " 11.1

._~.r~,~"" _ ,..,.. _.r ~ "...... ~ ~II

( ,"'~j ,~~~ ~~ rJ~"

"KJ~[ilhui!l~,btaili.wa Z-amall iJe1J''lifI1l., sep,enl. keamm:lllya p<arl1l ~a,u A1iI!ilime,m~ip~~.lil!i1gLt ·d= ~1!IOO. :!latll ~iliWl liefd~fi d,ari clitia bdas Iml<lJll. e..mfiili[ di mUfi1iI.y.a adabh b-u[Mil~hu:lm suei, tigil hel'll!:rut:m; DZUJq;l'dah., D1iu.ntii:jijaib., ~ M~ .• :!",e:F!'.3!Fbl~MlIIilln:trrynngb<t~ di srniU'a ]~.·dan.~'~"

Setd1lh iwbdi_all! ~ bett:tmp.: {~ • , J . ) "fbr~ ara. im~~ Kami meJi[,iiLWl);b= .. AJM:li Iik..n RJiS,ul·Nya ]ebilimoo:~ '~Ldu bdiaJu. ~r&Jam, hl.n~ kami. mengi:ra.bdi.ll:u ~1IIil .~am.}'i1. deng;tlil.rl:mJi~ }~ bi[JJ. BIi.lillc11l 'M he!~ k~u: (~!I ~.Ji .~1)- ~!BukiUJJkah (1m) h<Lrii pmyemhelli!hn hew:iIn kmbm?" Kmti, m.~lI.w~b''''Y;ll,''

KI!1Iu:rdll3!]l hfi!lhu "bertany:a: (t~i!. ._,f1 ~~" )"HuiI~ >wa lui:?" Kmli me!].jllW<lD: ~ All!ah am. RaslllNya lebiih. mernge.:oili,w." neliwuterd:iiam.hi.nw kmli. I1tItIl!gt,ra .be1i~ i3kltl!l. men~y-,1! .dMgaTI nama j'~ lain, f;~H!lJtiJfib~~ya1 (~~~ i~ ~ii) "lil.'I.Iik:at:lkath (j[lQ~iI!.ilan Dz!!ill:JJi.ll-?" Kami. ~j;1::w.~b~ "Y~.~

Kemlldri;:mb-d~~1;I8b~rt!Uly:t: t~I~.J; ~:) "Ne.s~rl: ap::! iiJ!i}" K!1iml .I:I.1e{lja.w~b:"Alilili d:m.RiI!!ltd .• Nya.~,e"bli!h. rnf,tlJ~e[ilh,w. '.' Be'1i>l!III. tfooi:aJm.wl:l!gg;I!

• "bel1iau.i!bn ~y;a dengan!la.ll!:lii y.wg bin. EMI\1ili.I,~eiita.tliya:

( 'j;~. - _ ~ } ~IDtlkMlbh. EI~,triin:i (~~.i. fbnun}~'" Ka.mi ~iaW:!i!b~"'"Yac"

Be1!ia1l! .• b¢r:;~bu::

~~ ~fo r'l, # .~~:f:f) ~J~ ~fJ~tJl'~f) ;J~~~ ~~; )

., .1'';:' ~., .'~ .-' ~ " ,-,_ ,,_ .r~ ., .. ~I,.." .. ' .. _ i" ij

'1 "jlf ~~i:~ ~~ ~ O~J J.v., ~ ~.~ i.u. ;& ~ ,~ i~

~i~11 .~.:.-~~~'~ ~II~ ~~ !PIU~I Y~'. _ '.,'" i" ,1Ii" .. ~ ~ ,'. ~ ~~l'.~ '.' 11'''' \".,jl._ .•.. '~'

'--- -~~,iII • --'r.r"'~ ~-J .. '.' ~,~ ,,- ~~ ~,r

... • - .. , _ _ ,. _ _,., • .1" L:J! JI!. _ .;.o,~ !!I' ",,1' I' !!I _'':i

( ,~i~ ~ ~. ~.lJ: ,~jr ~~. a~~, ~ ~~'~ ~

9 •. AT . TAU BAH

«Se!lml~lmra d~!!r.!liI:!j h!lrt~. ·Mn iku IDe'JJg!n b~1IJ, m8I:1ga.tilJika:n- d.tii. keho!lm1.olitlUlmll cllll;tt;limlbw ~.~as b!llim. s;epe~mdiliJar.wnkan:n.}'i;1!. ~ri. imL, di bW~ mi, dii nege..i kilian .00. Kilian. alkilill hm~l1u:ldern:g:an R.!libb k~~ ,dMAilaI:!!

akaa ile;rl;..'myot t.m ' :H1111 bUm. ]I)g~~bh, j;lID!S~ $;miP1lii. $e~~ • .mll.!

w:lifiI.~, .btli~lt1 kelllh ;. 8J!ak:~~:lUlij kalim $~1'; memboouh. I lab,

bll!kmlah diku su.dah n'ten:f~p~'? ~g:i!.t1m,Ji'lliIg ham .lim ini -n II

llle~}1';lIrniflalkll;~ ke,p'~.d!~ Y'~!l,g t~d!~ik h~di:r, bisa j<l!d:1 Grillig rang. tidak hadir .lebilI faham do:lrIEliildi'l. sebagiMi o:rang y~g ~~d¢gglll' ~<JID:g;l'1!ll.gh"

H!l.dJh;s m~ i~gadii!'iw\!!/}'atkm oLehal-Bull.<lifi Jalruu af,.Tttfiir, I:!eglltli. juga dl;!,n~ MU5!:i!mh

F" N ,( ·'··~··"·'t '_'.:l< or .. .,. _ .....~, .. I_~ ""_.:: ]i!'man- . ya: ~ U'""''''fJ'' ~. 'F Dt an,~~ ~~ ""mal! """'n!\r:~" '.rn:;

juS,," y-mg d.iIOlkrublJ: oleh o.f'.tI1g'Qiang Jbillh p3ida :Zillmrul].1!hI]I.Y'~' m~r~lbt .mt,ngh~lUl!b~.,b~ ~ruj keeuali 5ek:elompok dill] .mereka.y:w.g dis~om ,J.~"!tl, di .~ll; lt1¢tik:~mtm:~~:r.m::lL11.at1 Mhpanlnilm. o..hm setaib:u b:eiD!1l sibp m.el'et:a !!,,1li'!L:G; be[']~b~b.iID. S~d~gk$R ~Ib& Rasdl!llillh 9~

- . I!iI .. iii _ ill jl .r. o.!i _ .• ~ ....

~J.~ .~ ~.:U~ ~ ~JJ r~~J ~IIJE() ~~~j~' ~~ip ~ )

( '~~J

~T~ iJ.eJ'ullJta:a; DzuI.q;:t'dah, D2.1lIihI.llabJ dan Muil:urtlQ, ~m;l.~\tbMucliffim-

l<l!l1g heradlill.di .1Il1T9Im§l:Ill1Jlia'tli. da.n Sr;!:'b~," .

~u. j:Uief:l;_~b~tka!:l kep,;l_& &:oi M1!!dhau WIttik menjekskatl kehenacai1 pe.rlbltiUiD. m.e:rek~ ~entang RfI~:l.b,c:uhwa.bulafJJ. iill. bersda ,iI1iUSi'll. JummdI ~p1 :SY'l"~OI:.Jl" Ti~ "epertlJi"L!lg dil::u::iha oleh Billlifullhi."'a.I::i, ~ilirw:il.~jaJb y~g ,d:ih.uanuikm adaWll:milw a1lmrll Sya'i;!i11I dengat! Sy~wwaJj yaitu R_J_m:

Milia. R1ISultdhh. ·~1ll.en1dask;1!fi, b¢rw" Y'~.g; ~r,'.!l"tt ru:lht!.$:h J..l1ijll:b MI;l@hll.fr

,&m.lnill;;m.R.ijab Rabl]':th.. . - ,

Sromgkm bl.l1;m~bl!liI.ruJi faarnnlL f~1i >1!d~ ~pOi!t bW;Ul"tlg;t be~t::!iR dan s:nu m.ell}~f:n.diri,ad!~lih.!'uH_ p~I~l!;!:!~ ibadl;ili Jrnjii dm. 1IJmTcm. Jadi,

1leb dllln ~ul1lll~hul!an .ha:j!i, ada S"tu bW;l!!!!, pJJiSd!_h~[I"~:m pltll,. I' 'dkb_

kaeena padia.S$$t: it:Ulm~ekilib~fh~ti.tb;r.i [Ie .Dm~ul\IJJ·~ 'ij3

'.fiLl dih~~ k~ttt!il!l me.rekl!l mel_ll.ksm.akm haii. S:edmg!km dili;arMn-

k3!ru1.f3. ~$~!1.1 'b!,1ll!liJl :!l~d~HJ!'1!' Myihu!;:~m, ;;q;iI;r m~:I'elmbWsa pmmg kielllf:gen mereks d~llg"L1J ~!l(I.;1!n. Dihi!r;!Jmkaoop~j;lb )~ ileL1.m. d!i. tJelit~ uibrnn,. tll1ntlk lllemctt~. 'O~to~g:~g ·bet:l.m di.p:m;ggiWll. Jmi:rah Arnhi~, jiika ill!~ ~ atil!tl !b~~~iili b B>litl!ililh. M~.rd.t Im~. md.:iikukm dan 1i:.em!b.m he neg~eimya. {lengan ;amiMI.

11'""'1' I.

Fil:m;ID."Nj'i"!: 4 ~I ;:;'.I.!!! ~ .~. ~1't:1i!dh .ltgama ~~~1~t'l1&. '~"if 3li:fI~, ]iil!il~.

SYll.~''''t JIOIIIg ]uaJlJ;'S,}'MlgDerupi'l. Pe1W;!!I)aatl. Jle.cirJJ~i1!h. Milk be!'k$~ d!iMI~ DlI!bt~.!b~ harml MIl pehJ!bm;!!ilIl syari'at ymg ada d.W!am K1~bU!1~.

AJiLah iJewmam.: ~ p W I~ ~ , "Maka jtmganla--hkdm.n m~~ m.-l:~ din wnuJala.m blllan·b~{aiJ i~it. ~ YakIlii, di b!.!l!m~~uh'l[! 1!J<!i(llim mi

9" AI' ~ TAUBAH

~ ~gmUa}'lli dirii dibUilw.im} IelJili bffind,mmya,.£ebag:llm.:mil.lJ~bwI 1lII~k:ili'lIt" di. t:m;a; ~p;urn.lehih iJemdmmy~, beedssarpads .filimm AltId ~: ~ rJ! ~.::,. ~~ ~ '~!:WI-r ~ ~.1 ';j 1-"&mngWfJrl~g di dalam1Tja bmnahlld nfe{Julkan: k~fo~tai:{5ec:;ia'zli.'fl.l'im,.n.~~aJumKami l"itSak\lln ~Jl't 1i!l> ~~~iksayan.gpMik" (QS~ A':H{~jj: 25)1.

t\.egltu, jUg<! di llW!an haram, dOSiil! &ilirpartikm. oleh karel!ll'l tw,rn:en1rlru~ P~~.&ii!P!1!' Im~ ;l,$y-S~'f ~. ~1P!1!gi~ b~! ~~~~ "D~diJip;ug;!iH.d;tkm j£b.pehflgg,:H':a!tlJ dH:akutan p~~ I,)jjl~il :n~l:'am, 'b~giti,i jugll ~~~h~.&ip' Orlli!:lJS y;mgme~mbU:!1u!h &i l1iIDa!h. bJuam <ltl1illU .m~.mbwl:l111. O!i'aDig Yailig !l~{GbeCl.J~ 00 hubttl .. hllrnm. ~

&tk;ut[l[l d>!mg._m .a,'l!.t; ~ .~~ ~!~Sij f~Mahjang.rntth~mu mtJ;tl:gan:iajl'l'ldirimn dalam btfjlan,lmlim its." Himmad bin SaJiam:ah herk~~,

&tri'Ali '1)i:R Zaid, dblci YUSnt binMihrm ]lblJllJ! 'AlJ.b~: "Dilkm sehlru!h

b~" M~uiliIaf~Mn lsh~ttberli:au: ,::' ~~~ ~ ~M4kafo:~pnlah

kmnu m:fJ::';j!~niaya di.rimudafam ,b.ll14n·$.mkm :il1£'~ YilIkn!, jang)H'l. meJll~*l· kom ;l!-p~ y~g dil:!!a~wJi;;a!1!, dm me!:lJgh!lu:ml;an :l!ip!ili y<lifig (lili~i1ink~l!1 sepeli.i j"iiW~~uk:w. olIwO'.I:'all!g-QilUg m~rit, ~.$~~ya ,p!.\!lgurul~ w~~ ym_g ~ereka hl:!JIkm hmym mJeID1!mb.ili. kebl'~r;l!ill ~~~

~ ,./.;£ ~~ ~ .;...; .~. "Or.vlg:Qrlll!1.g k.r/i1' i.m J~esatktm~n ~FPndRran .tet'sei.>m:." (QS,.~At·T:l!!Jlil.ilJ~ 37). P~dap:u;;ru cl:i:pi1ib oLd ]il:ulI!IJ.J:lll:'ll.'.

t:.ir.I!tlMI.·NY;1!t .~ .1::.T5" ~ ~ i;~j ~, ·~Igh orang-tltimg mlJ5yrik

it"' 5eG1o'ra kfi5:elumfm-n," Y1lkm ~e'JJiL'IlImy~"~ :' ~ ~ "'Sehagaiman.:t

~ me'm'er.a;;tl.'gi ~'m"" ~fa lres,~m;tJ}dn." Y ~ Se.uaJlIfll'

,~ ~. E 11 ~J I,j • T'-1J ,. 'Van Iwta}milaw s~/inU#Jjj,iya Altai) lMtlai\i:i~; Qrang'" .~]lang bmakwa .

.Parawa:rna i:lel1o.eJa.pern,dap:u berkenaen J~fig.iI!I!I.&.h~a!'l!!l!f'! ~ Jllwaipepoel:'l!llgatldibw3.Il Emam, apakah S1!idah ma1t$iI/th, (dih!I!P!.!$) at;lJ1,:! ~ib

berldu. -

DaI..!m .halllli. ada. &ua peru:lap.m

Pert~II'(li .•. Il'!~~~. J!¢t!d;._Pll.t p!:l!g ]dJrn ~}'luu, billIwOl hukWIIl ~tL1 tdah m.ms«kh ~dih~~), l\;;tr·911 di sm .Abh.bedirnlaIJJ: ~ P' w-' ~:~~ ~ IT~fa",1't..<;I jan:ganiah k'a"fflu mlttJ;gr;fitJ;i~"j4 dMiiU:J Ja/.Jtjjj bHil(1,rt."b.~it'"~ £6:i;"dhin _ me.rillt~ IllJtm meul',fmgiQJEmg'c)l]:mg 1J:lI1l8yrik,

Di£1dl1l!mi ~ri lro!'!.tW ini. ~~hw: ... Jl~tili itni be.h<lku.I.I!lllIl!m. se<Wooi· nya. d~an p~ tJuJ!3!EI;htil!illEI~!l!, ~~~i,i ~ &!~\D'i4 (Q!!~;n~ij d~ betW~ lb~b~ ~bi;i~ d\!n !Iii~~ ~uillIlih Orn:eJIlge.p1!lDg penduduk. ,[,I:!ajf padalJm;tn haram, yaYtt!. D~W.CJ!;l.'d!~ib, Sepeft~ ymg diseblJlltikau d!a1\1lm 5b.ahih "l..,81f.fhl!iri d.Ln. s_htJJi!h Mmlim" Ilmw~:llya ~e!1i\1lll. bt~.~ H!)w~m pam bmm Sya;~. Setelah lbi.lJlIm Musltmln. be,rnuiJ :m.eIilg:a,l,ili;k:l!!:l!m.~e'k .. , ,dam i:lerh~l1 .. -gumpWkan hm'3! ~ilSa!;!, ~~mt:am $~. pa5iulm. Ht~iD

9. AT - TAUB:A:H

pf'Fgi h Thlif, mal!::il! Rl!O!il1ll!illbb APl~!j;l,l!ju b Tbalif dllia me[):g~p1l1llg)ll.}"ill ,relaW$. 4Q hari Se~da.b i~t! beJILl1iu me.mlJgg,dkm'fhllif daa beh.lm. ber.b.astl. m.e1l!aldWd\:iU'!llJ'.1!,

J.adi"di s.iW. ~bl:lt~ b:ruh'W::!i .R.a!5i!!illd~ .. !J.mebl:1ilk:m ]lefl~.eplll!l];g:m Jliil.da buIl:iill. ~l'itI'il.

K'eJJr4, m~mU]a:i pepe'tiTIlil?fi d!i hw~ :baum t-:id!al!:. ,d~pel'bo]ellil:lJ.

~~~:.~ '~.~~~n::r'lS;iJ~. (~.ap~)I."~e~~k~ firmail A~bht '. _

'I:; ~::,;.JI ~ 'i; hI!)~ ~r;j l,jAo.;_,.!J.!1 ~!Li! 1 Hal: O:t'4ngt'lil'tltlg]ilttJg be:rit1'lim~

jIt~lah kliim.ri ll,~ilmlggar,ryi'M~~;rAI'lah. d.m~. md~r,(kf!ho~t4'11)

.htlhmJm/41i haf'#m. ~'(QS.Ai":Maidlm; .2). . _-

F'i.rm.m.-Nya:

,r~...t;,·1 ''''_, L',~~~i ~iI',:_ I.,."''''_~ ;~ ..•. ...... "",' ~ '~'~., ... _,,, ,J ,.;lI~i. -. '.::_" .. ~. "'_~"~ .. ;lI".-:_~tl iI. "' .• 1_·1 .). ..

,I$£P' ... of::. ~.!~..._. ' •. '~ . o:~.~ 'r .r'~~1_;. .r-I:J ~.r-' ~~~ 1'1.r',~I' )"

(~

~lJuJa~ ~1r.am d'fm.g~n bn,/an hata!li,. dan P'flt111 $e\i~illtu yang 'fMtm dm{jr.m4~~

«rJJm imkffln qisnam. OJeh ~dmb i~IT 1M' -. ~yera:l;!igil!tr' •. iIl\'l'dAa

$e'ta~glJ~ i4.. mmba!Jgd~W# >e.raltl'g<:In.uya ~ mrl, is •. A1Jlaqarah: 194).

fim'!~·NY~li ~ ~ Lfo~ rf.l! ~~i ~I i~~ p"-A~bilas~wdA babi~ h,~da.r1)·htjlan ba7~m !:till. ;ntJk4 b1f~!!.hSIil"h~l';li1l;jIg-qll<i~,:!f musyri_k' itu. cOO {QS,. AtT~!;l!baih. S)I.

D~rtIJ. Ilel;1;h ]~~d!l:! daHIwil,] di.jielaskan (lit cl.ep1iJJn, bahwa. pn:gdim.:l1ks1!.Id deagm l:miI.:uJ.·I:lidiil.tl ha1lUll. ~ibi,1!lu yiI!i!L~ ~t t~~b-~t ~ bukm Irnilm." l!m:l.<L1l. Wem!b~rbkll1ml :sepem ~g. dllisebu$M, d~l~,-m:t;al_.i! ~[{m pembpiltW atas.

:)e.d!angik:all ftrmm-Ny:a:'\I: .;;;~ ~;ll; ~ iii' .:.;>' ~""jl ~;'~:;,) 'Rlh~ Pmt~ (l1:;:t~~g mJ~k iiu ~Ta h>sdN.'I"lliJ.:'fn reperri ;f;~ memerangitl'llJl ~=r<t ~ruhrm" "B~. jadI pe:t'lggalu l)r.'ii~ ini tudak 1:I~k:alit_ dellgm FeJ]g~ ~1:<1;1!l ay.t~ $~b¢lu:mnr~ do b~ibw~ :pellgg;lbn ayalt itrli merupakrn. bnkwn l1!!crS!ftldJirI !lem~ mer~p~.:1!11 .pl:l~bm dio.[,onp Yakni. ~e~mga~m:lililak!l>tjb me-ul~ . .memernngi:mu, mereka saling ber.himp1lMJ:,md\1! ke[i},;1; kamu mt~fUgi me~ kamu jugf1. mn__tSDeimmp.mil iIlan pe.wJigilab IDemW. .$'dmhl1Elg ,d~ ~'pliJj }'lrn.jl; m~rl!llk!l.p~:r~~"t. A:~;i,~!\!~:1lij<!!~ pen;pm ;l,f'Lii :iWi lI!daJab. i'~~ci~ iziti.l!ieJi<liida. o.~oUl]g Mukmiln,. IImlik men::t~r.:mg:i Q:ramg:Q:flI,f!g ruusyr:iikp~da j)~o1ll1 :~~, j~a ~ mem.~:ti p~ermg;UJl. S.epetir..i. d!alam. fi~ fJI.M: « :"'L..:...i~fJ!.J ~fJl ...f1lLi ~1;.Jl! ~I ~ ~B1Ikmba'la-md~~ Jmla.t:l: b-antm .• da-npaJa"seS'Hi1:l:U yangpol'flt;t iJihrJiffiUl~i kr1a~Ubllk:lltfl q:hh~k"

(QS. tll ' ,:]:~), Dan fi:l']lUIl·NY'~'

~ ~~ <;I~ oJ ~ _fo~ ~ f1f..!4 .•. .,:-J! .. ~ ~ j1if ~Ij ~ "Dan ja~i1~nW

kamu~mm~~ m~ ai Mii;jiiJiJ H;ii:am, Mii.mereka 1-l:lemeY.m,~t1nll ti, J.ilamn:p, Jikli m~rekd; mfl.m:e'Yang:imu, 1.!:iak·a:'[m'tin~i1a.b mer:eka." ~QS. All.

Bilqitl!.ih :]~1). . .

fiegitu jluga de.nglliIlpe.ri5,ti.v,'''1lI pe~Ui~ renduduik. 1'1J~if rilin$ di· Ialukan oleh Rull1U1hili d.m pml:lk:m hl.m..l:Wt,m"JI[I~Uk:i I1WJm h~ adalah. me.rui?:I'k:m, .kdanjulm pe.r~l:IgUlfhadl1ip or~:fi3~Olrllll\g Hl!iw~.;i!;! da_n

5cl;.l,Jt!Jil1y:a dan ~\t!!Ii Tnq)if. di f!q!lll!!l ~~:l'~l\1!h!,,:!:pg memuiSJI

FsP~:r~:m. .. .l~ l\\, m~~Wlg~d;a,. $~~Fli ~g

~ti dlijelW:aDi Sel)eI,WW1LY.ii.Ke'tQ me.rS:3i beimmp1:W. ·dan ~tnahm &i, Thu, w.a RasululhJh. f3 :mendaJt;allJJll:~d:m me:oge:pulIJJg.mereka ~!ffoi!iya melempa:ri merek:l de.1lglIiIl m4im~itj (:PdOlJlJt::!fDm::U. h~~) d!:m ~eniat:! :semiisaa. ~ p~ ng~tmgm. itu hedan~Wlg 40 rum. Pengepoo.g;m jt~btl!lilii pll.da~uill1m hd.ta

~ ,m:~IDI!IliW;j b!.!l!;iI~ h!i:~~~!l1@P,l, Mt@ri. ~~~ ". . .. , 1(;~h:k,

S~i;i yaril!gmD!eti;ip..il1il.k,el~,l1ll1~ rr!l bisa dlim.1!afk~,. ib~E j~ :!les1dM'Il

tierSeOlll[ ad.lhlI SlBbuah peID1111t!.<lJ[I. Iei birlili y::mg slU:lib. d:ise,pilk.:JJll,cbn ~>IDd~n;g;t!:! ~Sm~~ i~ .. wi,kl!,ljJ' llilD~.Watl,itbll a1am.

S~I~II.gglllh.l:ly.a m:mguf1a:w· •. rm,tln.,.lmlil'n bm'llllli~u ,adnJni nreltitta'll'h i& k:ffjir.an, drmmk~nrnb t)ro'l11g-ora. yam!. kaJif di!!IWl~ ~Jleng,1mdJ~":.jm'dllrium. ittt, me.rek:a me~hall1~kaM:)If>I' paiit! SItlZ'tN tabml: dan 'IH?;I'~,lMrrii'm:katHl'}'a p'am .ut:l111~ :Ytt~g ~m" ,apr mereh ~JMl mmyt:!uMknl'my,t deng41:l bi1al:l~nj: )'#1lg At/rih ",~c'Wh,~r!1.~k".I'l:~Y4, lI~""i'o: .m~~i(l J1!~.btlJtdltl~ !1/J(l )fang dilhlt'altlkatl: A18trb. (S~~(lc'tl)w~€1:jfldibn 1\l1~k4 t/~etfl;tl1I,~trg /Jaik.,.perou(rt(ffl: metekl1 yang bmw..k flU •. DaiI'IJ Adla!b tiiltrk memberi l)'ertm~jrlk"ep,{fdaQ.ra~ (l'm:~ ,}'fllllg knjir;, I~QS. '9':]7)'

Apt i.1li me;rll!p~ ;5i~b"ia!J! -O~P;.a;ul r-S dijQ~wk;)n ,t\[1..!h ~ k~(l~ CI\F.I1I]g-Q'I<lIDIg musycik:was r.m,yimp~ yan;lime.reka,bkUk:lm~eth~tbp ~y;ui'a~ Allah, ti~!l[i !I:!1~~b Y·!Ul:g ]J1U~bd llukum;,.!b,U!klilm. Al]ah den~ l!Jll.W>1i no1il'$1!I me.rek:1I. dw 'Irnd~ me.rekri }'lIDg mendIahTh::ilIIilIjliilili'll!l1i: dili'aramfu:an Ailbh da 1Ul,tlllgba:r,ilIlIlkm lIPa rag dmailalkm.Ni1'l" .Kejk;~,m~ieJ..A memiliilci irekw:tm em.a.ci.01lial, k,eb~. d;ll!l~esomlbol1gat1il, d!eag,an seeaail:Wp m.e.reka .mei:m:ggll.f ma!la. ibuiln"'bulaymgtlgll. ymg 'be:rkm~H d.engmtidakdipiE!l:bo]~ ~ .. ~ Dti. rMI!Il).sebell!lm! I:!l~.mereb ~-eiaI:l:mdakl!1kan peJlfIggar,W itu, me.re.la :meJlga:khil'bnny:a.l:!ieb~~.r, s~hIDgga ~eb

9" AI' • '[" AUBAH

.Ill:engh..Jillo:1li1 bulan 1I11!r3Jl1! dlnmetl!gI~!U!l ~. J:L:lblgtuk m£l:i."~ bihngan I:mlrut yang &ililll'amk3!J'l oleill\lJ!ili, y,rui[tl e.mpart buill:m. S4l1:~fI!~ y-angdIDyat:akmo!lehpen.y;arir mereka, 'Umair bill Qa4. }'ang [~iken:a[ deEJjl;lfi ~e,'bUt.tl'.l ke:t.1!J:l. p~t~penecl;l,

,~:(,jt'W ~~ ~~1 ~If ,~ rJ:J' ~~~, 7~~" lii

J ~.. ... ""'f

';:(~ ~ ~I .jj.il. * oW ~ ,~ :·~~1 ~N

r ~ ~

I,~.' C. 1 ..•.. , ~ n'~· .~< :J. ' .... i ~!. ;;'I., ~-....,.. .. ,"'.. '''I .. •. t. ~ .. 1 \ r: '." .~. -~ .. l'

.... ~, ~ 'I"'" or''::':'' ~'IJ .iff; !.ij.li r""' oJ"t"lI;lil! ~ 10:1

.. ' .i" .IIi .... ... . ..

B!OIR! M a 'Q tielih. meLllll'luh,ui, hahw:a kaemku

... dilili kalum mulia, yang memiliki. bmyak kemuilia;m. Bukmbk lamimm!hul!i. padla .. B<ll1ti M1l.'d, Bula:n~bl:llw h.aLla!l hmi. jo1dikall hn'am.

M!ttl!l,l$ia ~ik.ID y.mg be1~ karoii beri kemal:um

dan. i'I1m'I.whmanillkil!h l~g;helti!m. k~ h].,mgi ~gmb;!ri!g.

Tentirng hal iai, ]m:tw Mllharnma,d bin Ishaq nve(lya.tat!l:l1 .. s-€hl1ili 1J~1Jj'p;U] ymg s~t mellmik,. b~gLtS dan. hermmfa.w, cli dalam Kitabll5 Sjrah:. '\Omng yang pertama kill mengunJI1I:bm bu1il!111.~bui;!!11 mas or.mg-01',atlllg A:l'ab, dli nl4Il:l. ~~m~G~ii!IIk~ ~p~~t!; diih~t,~~ .A1!;W.I;I~ ~~~~~ <l!P;\ yangdili::U!allim Allah, adaJ:ili. aJQuimm, yaii:U Hudzai:l:ah bin 'A!Jdll.filqtim bin 'Adi. bin 'Arui.rb:in. Ts.a'hlh1h. b~:tlial·Har.i.T~ bin. MaUk biltl! KiiIla:l'lMll bin Kh1!lZ:a1m~hhJI! Mudr.ibh bin ]]y:3$ bill! M!.Idh .. n bin Nil;~rb~!J! M~'d b~iOI 'Adnnl. Setel.u.. fEU w,tertll!lkm Q]eh anaknys, 'A!JIl a d, serelah .i.liI:Ii d.i1ow.iIfEkl1!l QM1J Q~l 'i!i. pf['l Abb.~.d!, :!)¢~I,'J;l,h h .. <ln~[!l!.l-t~~~ Q!eh 'U m;liy-y;:il~ b~!J! Q~r~, setei~ ]tu di1:mjuibn 1J1e!h 'Auf bin Umayya.!h, seteiah it1_! (ljhmjllilkm olih AbIJ!T5i!ll~. Jw.u.dab. bin 'Am d.w. d!iatbh yang; ter.ik!hir. ~

OWlg--Q.r.lI11; .Arab wt: ~tII ketikru teL·iII ~ :meng,etrJ<Ikm h;;rji, mereka ~etkwn:p!,il kep~ya, l~!,l.~~~~g~¢tdifi l!,IlD!~lIk P~TiI;I;i!Wj m@gli!~ Ra:j'illb, Dzut'la'd~.b .• (lUI. Dz,ulhijj,al!., serra ll1enll~1a]alk:JJ11 bulan Muhafl'am pada satu tanull dan meflgg;tlltiny.a de~iW buLw :ibJaf':u dID rn.engh.al'a!:Iilian. Muh~r.ram. pa:da !i3lU:L[,illlIlI ymg lain, un:mk. mlellYfWL;1iit1tlJ dengan MI:.1il11gml ~liIan Ja:fl-$ d!!b ... "mk;.w d.~ A~bib. jadi. mlilr~ka me·,I;!g.hililkll_f!.~llI~."'!J! ya_f!g (I_ihammkm oleh Allah dan rada Sa:aJt yang bersamaaa mereika. mengb.m:ruril\:_m Iloulm y:mg dilitd.rukm. olen. 1!Jlib. Wa1tahfla:lam.

~l ~.A .... ' ~ ~

L. ,.··~.1t-. ~.- "" .' .,-;;",' . "'. ~ .... ~.t"~t .. tJ ....... ···..-;;:.·. J.1' ".' ... (.;'''' ~ ..... -t.

JIII,~~ U~~I,~, .n~.·-~'

I ~ '~.#" '-,~' ~. - ~-,,~ . L, -

Rm (ilfI2:tlg-omng JUf/~g hlfmnnl:i;, ttp:aW ~ebabn}'l1 .:l.Pd~W:diMlakrfJj: kepg(/n kamut "Ber:angluti,afJ {llmnkberpern~ jN.J.-4 j!Jf~mAlf(.!b,," kfl~m:~4H~ bD'.at dftnmg;m Mts.;ai JfteJn'P6tlmfj.Ap~kab kam,upu.m deng)l;:IJ kehidN/Nfn d~ dIWin" seliagilfigflll'l# ~bidN.pau di dlkh*,tll,f'J?ad'aJM1,~i:kmaMn bidr.p til d'tmitt (diJ}(1nd1JJgk'dJJ dfflgiaJlJ kehi:dJ.rp'(llfl) di (l,khird~ btU]:y.aJtrh~dili'l!, (QSL 9d8)Jilta k4ml't litlflkbf!Mngim' ,ftmui b'l!tpeiJ1ang.~iscaya ,Allah aun m:e1;l)'i~a d.e.tl'g:a'R. ~i,llos.a y.allg fJ~dfh {Jan (figtuuJn-pti (ka'Ul:u) de~!l'ia'n ,~.au,m ptillg' laUi.daill tidiJ:rk dian dapa$. mtmberi Iu!lnmJb$~fll kq'(fda~ sedili't pJ1.'R. •. Allah .MdliakliflJ.:l.tilitiS S-Ql;r.lf.a~es,ltatN. '~QS, 9.;J9)

]mil.a.daJIah. Olwllll reltilllI te-.l'!haalPo,.r:mg-or:mg ~g tidak .. ikm beesaraa Rastd1ll1!aih ~ mEml pen1lig TilIOWl;,. iketilbt te.rjildi mmm Ihwh, di it"eng. ~m[lj!j yang ,san,g~[ menyfllj;<lt, Allah ~ benllfmm:

~ ,.1JI·.};-,) 'J:":I :ts Ji' ~1.! ~! PI; ~i! ~,~ ~ "liai t1!~lg~m~f~'€: .~m.f~, M~ Rm.l'i:IJI, jika ,r1iLtak.m kqi'adamm'Beran:gkad4J~ ~~ttIDk' lmpmmgJ ,d£jalan Allab. ~~ Yakni,. mMliLli:al!a. kmJLlIJ w~rt! MM Ilo~tjillii.ad!. dlli 1~1~ Atbh, '4i J'~~' ,j~l } "Ka.!I.lhl m~ ber4~ ddIJ. in.g1~ tingg(!J tit ~~t~'$ ." Yakrn:i, k;im.~ 'ber.m~.b1!rmiJ;lS~n. dm J~b]!I:! ~~i]i.l!! ~~[aiirrU!'EI:iiklEl1![~ mtlllim, btWl. <i! .~ ~ji ;:.... 1;15Ji .~ ~jr ~ ~~h /:am"" lebth :11fila ar:I.!;pl,j kd!.idH~'n! ,rhmia da~'1:';eJ~uluptlli"fh.i'rl!l"·~ Yol_km, k¢R<!iPIl: ,k~~iU m.e1d,J;Jik!J!1 bal ,i:ro:i !l:!mcy-a ~!:!!!,,~~.kJ~!it!~!TI~.1lIi dI!iJilil!!. dI~mfll!gQ1'ba.k8i'l keW!kmiOllHI ~t",

i'WmIILu:l!i<l!ll AI1ah ~ mema:ndmg l:i;e!;i] mbi dwriOl dm] me.mhe.l'iku dOl\onJiW.lilltuk meae .. lll1'u.i ;akhiurt:,.A[Jab b>erlirm.m:

.~;])i, 'll,l.~~ .j ~~I .~tIE::W, ~ ~Tidakl'ah kooikm~tan d1ff~i4 diba"di1l~n deniJm'k~ikmaw~ .iMJ;nt. tNt kem4ti ha~SitfI#~M)'alI!g~~jt jjS;ep~.ffiy;1,ilg; dllibt~ oldl~. Ah!l'!!Ui &!ri ~M~[:;1jtl1'id, ~tlllitm ·Bani. F-ihlr,. h b.e[ik:a~a, Rill'lllhillJa.ht 9 be.rs:l!b&:

( 'e:j! ~ ~, ~~ .~ ~~,~~, ~~f ~ G$ ~~. ~~~i ~ ~Jl~ (j )

"I'i~ dlillb Lm dlciUl.d!tl1J.gh:m .. :lk:bJjmt,. meJ~. £'epem nwu liIU!:Ilce:ll1p. m j:ll:i ka:m~mi :k,e ,dalam air Jau~. M~<1! llJ~dail!:[1I!h f!l!!l1.em'p~r~~ili;~ .1Iir yMIg rems .. ruIlD~:jan. ~S~il'arya m:e.Iil!~.yarnk.u ja!l'h~11.Il]il!lkny;l •. Ha&iits, ini dl.kdwtlkm o]eJh M:udim.

9. AT· TAUBAH

Beik~([J<I;M11 de.qaulI,ya,.( :~~! .~~'i " !.jill ;;~ l ~ (J. , 'Tr.d.tAi,dJ krni'''!lt!t.IPJ J#~mdi ~~<t !m~W1iI#~¥;U;~i itJJ Iirnt@i lw:J'J~ wtff4m ~g sedikit. "Aw. T:Slltl!!'i her;kat'll diar']al=A'.masy: ''SI1P~:ri:i bek:a:].~lICmg mwmr. ~

Setel~ it!:!, f1.!J!ah T ~'aJ!iI mf!Digan.carnn OIaII!~~;m,g rm:g me'~i:ng~:IJiL

-"i:. - j'l .i. ,- ,! "'" ., C~ , •• • <' 1. ".W'~ _:t. - ,J.~ ~-.-- ~l.__ - All_l- .r; ..

jlmw: ~ ~' ~",~ iF"Juo;i,~ )~~ 'l1~ y J"~ _mil baa"=' ,r;,rrmil'tF" nl'.!<i:I}'lt· 1'm.11iM1I

menyiks~mudeJJgan: 5Jks.i 'Y'ingpeJih:."

]]b1iL1il 'Abb'lL'iberk:rt~: "R:r:sulu1lrlih. e meng...jak. ~!i'IMW k1ll1ll1Ii.IIDfwkbet" jiha.di,aikw. tift'ilP] mer.eJ:lt me'JitSl kiei:leHJtcaiCJ, mak'll Moo tidd. mellli~.ru]l;;n l:iiujmkiepacb me.Rib dan :lW:.d;dM. ~ibaal:ll:Jlil.gi Hl~rek~, m .~. ;$"; (:,~ ~~ , "lh~ d~'1ti~ (kgnw)kt~ ~~i\\\1~.g l4in,~Y~ U!lf'~!lI!~bda Nabf.

N - cl.m. men:' -!I(~il!ffil1ooNrYll:' Se,pen:i :lli!!'Il'Jlm.Nyai

, '" .-- •• ~', ...... ,",...- - "l.. ""L_ L - . '. I:c""", •. t' . -. ., -- A£fuh

'\I: ':). P'" 1:0 yt J~ I'J P IJh" -'J1)W _r¥m~,U'""rJ\lg" t~~ --- _ -- _

akim-m-enpnriktir,~~ ~ii.I;rp!fm sdai~ ~11, kemmikm ~a#bJt ~i ~11.1:M"" ("Q5,. Mu_hamm<1ld: -}S).t ~ ':j~~ ~j ~. "11111' ~mu titMkdapat ml;'ltlIkrikanmn~'J'tll ~Nya .~e:dikit pU'I1.·~ Y~,berp!Mmll, :1!::llmU &ci ji:ffild

I, .. i~ ~: ~'_1'_ ";:'l.~.~ • 11.. 1L __ ",:L=

~ SeJ~m '~, m.em:~ •. .h.Jlii!.U.~..mt pun"

.~. ~ ~ "OD

of ~cJ'i .~ u~ ~£1J'~ ~Dan AlbfJ,.~ d/~ itlgttL: reJlla!tJ. JOy <lilmi,

Mahaku~.rnituk mem.:mg at~lS p~a .Illusuh. tmpa. melliWlgg:u 'bmillml bl!im.

tJ..:· ."'.J> -".-" .. ,~ .... ~ . ..-"" .... 1; .. ' ... J;',;' 11 .'t1""'......:' ,,:-:t

, .. .:lI'I.~ ,6\., .... "u: ~.' ~ -~~, d~1,j ~ d~

. ,.-..;--=--~ 'J ' ' ~ ,J,' !!' ~ - -; . ~.

v.~.{.·.S~J.'r .... " .. /'~ '~"""".' .. '»'."'-.''''. ir' :;:'/.J ... ~. l. ,.,/"' ... "" .... ~/#" .... -::

"" , .. ,'1 ~ ",' _'-.. 01: ~ '" - .,,,r .• _ iii : ,,a, ,----I

- -- .. ' '~....;,r--- V .. J ;J~

JikaJ~~ kam:u tid",k .m:en1J1(il\ll~IJ~ ,(.W'u.baMllJl~{fd), mak.. .~esnl1Uu1J~ .Allan

'.~~ -.J", ,--, •.. - ":--, --- .•. (:--,-.1 '". - '.," • ", --- . .'- -' :K ,{;ir I, 1 ri;k·· in .~"\ 'kko./J!

,'~al!1 U1tJiliaUiI\.J:i:,M .; .... um" ,_'~"'tl (\Itang "rang /1;;«$._ I cilU~:I" .. . _ "'i~_ .. _ - ._/

mroge1llflr~~tI,~(d'ari Mf1i~l,).~~'l!'g ~4~1!r1! ~~~ti'l~ dm1.d:u4 IlFtlll!g .Iretllul ktilktnya betad,tdalaJn gng~ dj ~ktJjl ,di4 ~t(l kep'(ltlat~":i:n)\l'1: ''1aJi,(!itjl(lbhtrdukadt1t~ slt1.u~'"ubJJ'YaAlf4b bfflmna kiM" .l;M.-;rkt:! .Allah mrnmm1M;~: kiNrna~g,.tn ,lirepadit (M1ibtlilmnad) ikn mem'ban.t;lul~ JfJ~(ln

9. AT "TAUBAH

"lLl;!AM.t B:llk~r.lba.$llim<tlla ~.1;Jftilmil,] jik~ ~ d~ !I)!"aHg:.d.m AlI!th;ld;iliJ,h, }'1lIlgkie[!i.ga?~ Hadli[~ .inl dike~liIa(kall okh .. iliI.·Fmld:liari &m Mudl:rnJ t:lahm dua kiraib ~haJithlilYfl.

Untuk ~t:u, AJl~h ~b¢d~rmm; .~. $ ~ ~ Jj.:fj; wM.aM.Alr~h' m~ 1]f(rnnl&ln: lfftl~g4J'PNy4 Jwpadttf1}'a~" Y~ dtJ:.1m~ dan. peno!l0!1g~11.NyJi k~ .. da R_i!;$ululbh ifiI, MenU:Ii!J~ pen(:la;Jlilit )r;iLI1_g !ID!iSy.hllu; t: .. piada juga ya:og melilyehu;t!l:'.;m., dUkungm. itl:l kepaa;A Ab'U :llOika:r ~. DallJi. dir.iW:<IIYillkm. d.ui Ibnu 'Ahbas &ullailm~]aW, 1la:n.w~.y.1! me.i:ek:ll.be.tik;mll ~KiJreEia bululliili .• sm.:mti:!!O\t ifuenoti r¢I:;t$~;U:!l~~gc"D_ ~i ci'd::!k b~rt;~~~~ (U~~::tt! pern." bU:lli~!,I:lI!_!1I [l!J5.111 t)~n~pg teruta~ d.d~i>.it1!!;tSi sGpe'Jtiiuil, ut1.!&; itu Alld! 'ali! bemr:lllil!l1~ ~ 'Ij.'j} iJ ~ ~ ~~1j. , "Da1' (Aliaf.Jj m.cmbcmtllnya den~n tentar.a ym:I3. kam..~~ ~i"':k tll!/fhamj;:. .~ Y # ,~a!i baagsa Mail2i!k:ar[.

i 9=J1 ~ .<l.!1 .~ ~ Ij?" ~.i!I. .:::J5'F:' ~. OfDai1 (A1M1)' m?rfjad~lI!4i'J w'u.m O!r .. mg-orang ru{rr iwlan yan&:midah. -dan: IMlim'ttt Alta;MaA ya!lgtoinggi. ~

·[bau 'Abbillibe.r'k~t~ "Y Mig d:mmk:sud dmgm ka.l:i.m~t {~e:!WD.) ornng" 'Ot:m;g kaB:t adWdi k~ri~ dlUl.k:aJ~1; ($~~) Alliih ~daJ!al:!, !k~m,;),t ~ 11{J!)'h~ l11atl!$aJ~. ~

Dlsd:imkarm dalam ~fnbih .J·iJBJe/:um dan $J~ Muslim, am. A!hli MtI!;a lIIl·ruy,,~t.i .q;;" bmw~y;l i;l~k:tt;t:; "~liill_@ e .d.i~y<1i WfiUUlg :;;~eo.rm,g p1Igbe.rperaag btl'ena. keberaaiaa, herperaag kareaa hescrmlboaf/iILilJ dan berp~..l'ang k:l:l'en:I. ingin dipl1j~o!l"1Ilg_ MM1::llbh rug Ill1'InasiUk &Ii jalan. A]hil:JJ~' fusu:hdlah 9 menj<lwlto:

tMtaM yang k,amu tidak mdfhrtmjfd:,aaill Alfnl1l1U11:jaJi1tnn c5rnutitil OMng. Olr":. kap't' ~imlab Jl«~g r.e:ndn:l1" Dan .k'(lZiluaJ: A.llah ;uulah yang .titJggi. AIM.h M~!Mperl;Nr$a f;Q.g.i MafmlJip'1u4~', (Q:S •. 9~4Q)

AJjI~ ·i!tj·'b~rti~: ~ '~:J~ ~ ~"Ji~lr4m#r~ J:ti~d(1~"Y~, menolong ~[,Nya,. mak:t SlflSUIIggUhnya .A..IkhAillh. p~o]png"pen9Pmg.&n pelindunpya, ~ebagiitrumala [.4ili.IDfl1oJkm.guY:l!.~.~ ~l': 'i..lS ~JH .b..::,.:.r'l 31-

"Ketw ia dikebJarMn old!' Oy.mg',Oirllllng kajir, '.. ttuiah salah ~~:rtlilg

dan drra orang ." Yakai pada pe..ri.st:iiw.~. hijw., oral:lJg..o:rmg .IIIll.Syrik

~~rk~il~iJ:JJai'J. membuauh, m.e.m,en.jiamk9!l.aU!i;I m.embi;.i\lilgf!ly.~,. b~Ii!;l~H;all bijlrm.. d';n:~ d.itern.mi sWaihatl1)'"L, Abu Bun hill Abu Qu.h~f:ib. Di: teJJglli.h perjahnm, ikedum]'<lJ sing,g~. di gua. Tsur selamll. tif:~ n;l!rii, '1lIDluk .lIIe:tl1gflw.h rtlmbo.n:gan j'illllg .m.eng~jiiU.ilJ.}'l" Serelsh mnIDong3!l1i,ti!I kemhaJi ke Mruk.btin. kM!llWYIl. lnIelanjulkan peqab!LiW ke kera Madilllab.

~..&!5ilI.at it,U Abu lWtaIsernp.u: keukm:::m. dm lllia~tir jib l!;eb~ me.l'flladi dla]am. p.I>Loerl!ihllt alel! ro.oom.n.ga:n penge)>u,sehingga meffb.;OOan m.my~_ti ~uluJrnm 3. M~ FWulullI.m 81lI!~eD!~~ daa mene,~ nyll amg<l.B ·be.r:li",b~

'B.:uan:~~;i ya.ngib,erpentL'lg as;!' kJaIim:Jt AlIm.·lath yang 'llnggi, m.d!;~ w<l'l~.

yang {tlc:rp<mmg} di ;a1m Allah.' ~ ,

Dan tirm_m=Nya: ~ ~fo ~~") , ~Dan, Allah MabaperkiU(l., .' Yakni dldam tuntll!tom d!;m pe<rt:olon,g,an-Njra. Is,ok.oh perlindungaa-Nya, ridsk dll.ecewlIkm ormg ),3Jlgibe.!'SllI!tciaJ",dj pmm-Ny-a d.:m O'rattlg yang: b ern aU!lJS di. bawah syari'atNp; ~ ~ !> "Lt.gi Mah.a'itifotlwtna, "dalam uc,1ipm dan pel'h'lll3.an-Nya.

Ber.atr,gknrMh ko.mr, IJoik dal«m lu:adtuZtI. ri~glln. al(f.llJllJ.~ 1ncraso:: berm. dan beTji/J'lulfab delll!i'i:ltI: hilrta ,Jan jm'a paila j'tlllll'!: Al#a.h. fa-ng denJiR.M'8 Itll tl>da'tt:b lebfb b'{flk bag;imIJ, jikllk(llnu meng;f&fiJul. (QS. 9:141);

Mu't'l!Jwir bin Sl!Iiaifl!!la:m be'i'ks;l;tl. ,d;u~ :!Iymy<iJ: ~SOO:Ji:mg Hadhnmi. ~:lube.rit:iliu, bah.wa <l!da ~fkdo:mp@k olH'n;g yang 'be.r:pl.lu·puf:<1J. ~~ ~~ tl!ll'lItil, Wubexbi!1l.; 'S:iiy~tidak herOOsa,' nuka Aihh men~nml_m: ~ vlZj, ,~~ Ij~ ~ ·lJenm,rl~.(ltJah kamtl dtmganP.t7'.iij(A,~'ft, n~ga'f1, aitut ,ver-at'" AUath menj',eno,k;.UI keibe:m:ngkatm yan,g benif::!it menYeilurlrll 'bersanlj Ra,su[uUa.b pada perang T ~~1lIk. ootulk memerangi ID1,li1luh·musU,_h Allah, ormg"or.mg bfir R'Q(mawi darii ikilatilgii!l1 Abli Kitib. Allah mewajibkan kebe.fli.I1;gblm cbIrun seg:ila keadaaa, gj:l!t danrespakss, $Ulit d~11 mudah.

Ali bir.'i Zllid b ~.bit O!a:ri Anas, dari Aihi. Th:dh,1ih. HOUDi{!;;:).Ii'aJIJg lila d..-m pHilpemttdla, AJl~. ~. m~'JjailMa.m apa pRID, kem~ j!l.I:l~lliHgbt k.e S}'ilIII dml. berpe.r:mg h:i[lj~, gu.gur me.o.i'<I!di Sj"lilii.;d. ,.

Al-'A!J!6IJ;e~k1lJt1l ditl'.i. ]Jb.11'1.I, <Abhas:, lI:edkll Il'ir,)na£s:iikm ay.;n;;

.~ ~IUJ ~~ 1.i.~1 9 "Ber,a11g!attltJIhkar.tw iffl;ga71.~. ring.m ;1t,1.U ,~t. " ''Ber;:wgkatJaIl b.rii'll·did~ kcid~ giiU: atau malas." JBegirn juga ~~ ,dik.atakm. o.leh Qal:<ld;ah.

Ibeu Abi Niil.jih hesk:lI!~!I. ditn Mujmd. da.Lam menaf:sir:kan ,ayal::

~ ~~,} ~~ 'j~1 9 "'Ber~ngluthh kAmU ,Jmg(/~ fi"m1'S(I4~ Tin'gOm d.m krill, JO &i mt;u;i; .k.aWi lura y:mg merau b-er.;)Jt, memiJliki kepedum, memi.1iki pekerjaan yang sang,aI meng;tl!i1toJi:l. ,. ·ki ~esilbukalO dan .3!U r~ng urus:mlllya dl!m:~diJlkm." M.ma AJ : IDfDu1'WlkiUl.£i.rmm=Ny<lI daD. ui.dllk meeerima ruasan Il!p"'pu.n UI:l!Hlk tidal!: berangbt:: ., ~~J ~~ ) "Dengan pe:msdan rinfll~

9. AI • TA!UB.AH

t.WW berat "Y akru, ~lU=j .~ m~rt.'k~ ~ :!:~t itill. Ini .S"emmtt_1Ik dalatm bru;ek'Uemi dni k.fMm;umm ~,yilit mi.,P~dap~t inilllh :rang &'~lil.!. oi.ell. ]il:m.u J.~rir.

Stld~~tli. Aliall. mem.ber]hlil domllg:m.llliJu.!k rnelaknkm inEak (Ii l!i!l~Ny~. ~~!'Il~ .m~go[jhankrn. jiwa. WI.rul men,,:bp~. ii£~a'Jil'~ dm rjdbot RlSUl.Nya.

Allah 1'a'ala b.!l!rfitt!1;;U]~

~ ~;J;..i ~"l tJj' ~ ~I~ .t, ~ c.i' ~~, rh:;.t 1Jlib~ ~ ~DaJil. bel'jihaYihh ~Plf. ~"'(,l,@nji~~f; til ~iJi1t =,,~taJit, ~rl~' JtJl'J:£~n: ~m le~il) 1w~, bag~mJJf pka il:amlf mm~J:Jm. "Y~, hal liIJiI.lebili bm.. b:;gmudi. dU,1]lU, damdi ilihirnt, WeIllI }':ilIli§l kamu Infakkaa haDY~. sed.i:k:i't ika.n let<l:P~ yan:g k<Hllu dapilrtkru:t d1arimEiPiI81ill permg ~<mgolt ~m~,. di't<liJfioah dJlml11l!l!k~uJIL~~~g \ljk~i!!' b:w.u allPatkm di ~t" 1l!Ilit1.!k it~ AJ!~ T@'~'ilb~Q'irro_>l_n~

;~ 't6,~t"«(r; Jj~.:q '~~; ~Z-:, ':i ~~~. 5:~ r .•• ~"

• ~_ _" .... -_ oJ."~ V=-. ..JI

. ~

-:~"''''.'.' .• ' .•.. ~ . .Jo ..... ~.,. ,... ... ~".-.;1.-"- .1. -:. =.;J; P't )" .. " ... -:. t.. .,...... ... 1)..'."' .l .•. ' "' ..... ",". iUJ.'. If

,.', , - - t::-- _;,,,. _I . d,,,," .", ~_'" Co _ ,_,!

~--- "'-e', .. _'" •. : .~'.r." >~_:_ ... ~ .. ,.;I'

~" "' .• V.-':..-! •... J' .. ~.IL p. ~.~_".~1".· ... ,Jo .. "'~;"'.t'

,tJoJ:JO.J I"H"'" .. od!,' I~i

,~:, I~_'" ,. l!!iIl .J~'.' II

Kafm~ :)1tltl;g' ko.tntl~ct'Uk.tm kepilJ.a lI!{ffelu,"' itu kelmtu~t1n yn~ IIJuiMb di~ perolf1h' dim petj!tltuum jW!Ig tidak b'empaj-aWJ, ~ moertka' m'fflgi~~!. rwpi''tmpa~ yal1:g dttuju iWamat jau}; lefaSit olebm>er:eka. Mtuktt ~~au benmnpabdengatl (n:ama) ,A.l,lah:"jlkal«u ,kami ~atl:g;lIp u:ntlll'a.lJ k«.1 ber(.l~lw~ bersa11~ill"$!!lttl!!lm:ll:Y M'erda membilU!~akaRdiri lner:eka £cndiri dllfll; .Alla;;' Jlu1Jgetabui bab~' S€s.",J~ggtdn~:Y(l llutreka bftl!\lf'b~!!al'" (lIr(~iIl!g'

(lrlmg )1I'tng berdmta. (QS., '!bl2) .

AlIah.·at: berllrman s;erarJ(1 meaeela or:l!D®,of'lln:g ymgtidak. iliU!tm.eir" ~ NaM. d!aiIam pe1\11lg, Ia!buk,. merek. tin .•. d1~ernp!amya .. setel.ah m.ereka. mmilinta, izillkiep~ Nm ~ 4ei1glW :m:t!Jl<l_mpMkmllMw;t me;r,Iiikol. ~~

9. AT - TA!UBAR

oU!lg.orang yiillg. be...fhak mew:l~fiSit1l:l.1nhrii\:gaiH!ilJ, pliltdiiliil i'm@~~k:l, tid~~

~perti itt!. ~

A11ah ~ berE~rmM'l; 1: ~.) i:d.:;. ~u :J l' ~'K4Ir1!~}'$~,g ~~ $etr~~!1ci\! k~ metdta iw UUfltun.giln ya~g mutial1 Jip.erQleh. ~ Ibn1l.l. 'Abbas bei.bmil.:

"Harta FIll:lfJp1liS~ )'~g m~di-per{)id.~

.f' • • • -'O"}. ~r'> " .,::~l~. ' . . . . . .J!, l .: c', .' 1."" '.~. • -'II L .

. '( ,~ !.;~j T . ~11 pe:!"y..-wm yan;g '!UI'I'!'!'rHffap,rz pllr~, . Y mW, uer..:nt;"

tli 3;;!'J,~ 1ANimtyal1:l~ek.:i . :gikutim.j;j. " "I ~i, ~:rek~ :ak;m. <LUaH!!

be. .. r!>amamJ,', ,1:1 da.l .. ilm.~.·, ~'."T·-~~ :::...;h; .... <"I •• , ~"A. b,·. lim.· .• "._ ...... :.". :n~

f"""""' . ~J T ..... ar··-·'lI"~}\'l'"g

aJu:n #itttitt itu te1:!1S!l amat.jrmh ba,gi ~ JOy ~.pe!!ja.hm2n kf ney:.i:i Syam~ tli ,.!ill,- .:J'~J , "Mer~.:i akan. bcnmnpah den,l~ rtamaA~Alb";; y~~~) '~~~ .~~~da!llilu kerika. hm.upuiaE.g; kepruL: mer,eb_. ~ F c:.::;,,_j, r:',,;:- .'1 ) ~"Jik.a.lau kttm:t 5itnggllp ,tr:ntulah kam1; 1!j'e1'a~gJud bcrsamamtl;. oil' Yilknl. jik:~l~JI.] ,bmi tidakberln:lmgm_" te:otlub!h kami beI"iliIlgkat~e~'III.

-- - .' ~ n - .. _f!"': . _.£.~ "1i,~~lh~~ ~"':' .... .I.._.r - J>~ ~ ... ~ C'II.~~~, ~~-

AIl!:l.h Ts ,ilIh bf'E[ifmllri: "( ,.J~.""" ,~J ~ ~" 1.,:;/ ,iJ~"!, ~~

m..;7.l':lm!'l<lU1k.:m. dfll n!~ fwdin ~~ Allah m"enpbui, babwa' ~"!l!fmlgglt"bnya t~ ,~hm.tr !pri:ling-m:<1!1&;}W:Ig lm-dusta. ~

Semogca iUlob tJUJfIMo1jfuumlu, .Maltgdpa kamu mttnberi .izit1. ktpada m~ (untui liiddk fMtg# htJrpetlmg). ~ehd'mR jelns bagimu o:ratlg~J"ti1li8' ya'ngbenl'il' (oolam kt-1uUm:Ul'rnya) dan .i~dmJ1 kaJJltl ~abui~~r.m~g Wng lumimta? (QS.,9.4l) Orar,g:'i)r(,It:.Ig 'j(mg b·mm.atl: kr::ptlda' AUab dan b(l.rt ~r:rnrfaJan~ tidak alum ,memin.taJrinktpaJ.tmn untuk (tida'/l ikut) 'betjilNtd deli,:gitn h'ltlttt dan din mm.a.D:t1~ AJlab JlZtn;geMI}Jji I'imng~iI'"iI\l"lg 1(l.1"l;g bert'4k'Wa. (QS. '9':44) Ses.unU"lIhnw 'j4118 rneJJlil:if", i'Zin kej}4drm~u. bal'li)l$;lltb 6ra~ (Jrang .lUI'~ tiJak bmr1tlm kepml4 A.llah ,dtm hari kmiJtJian da.tJ. 1Mti merda ra,gff4'.agu. 1M:rena itll ,!liUe8ll ~eJabJ l#lnlla.tJ,:g daJam ~eragu-:;agli'ann1J!a. {QS.9:45)

[bll'J.1!l A!bi BalUn,he.kart<!! aui'Aun,. ia, I:!eibtta.: "Apakalb, l!:amupWJ.Lm mmtl~g;JJJ; ~un ~ l~ilb '~ai.'k ~ci ~ D~glXfi;l:~n~:p~, maa:F Slebe~u.mJilya." Dia. i:leriirmallJl: ~j.+I ~.J fJL ~ ,J:I ~ ,. "SeiI'J&gaAUah' .!l~fJ/mif~fbJJmn, Men:g~pR kgm~ ~mbm. ~.~ k#pda m~. ~ D~i:m ju:p, ymgdill;iltakm o[di M<llU!r1q ;a}' 1l.:jw dan }'1IDg bin. Q'ffi\acl!alluiJerk.ur<r: ~.AIIih meBiegumya S!epel:lt:i yan!!;[e]a!h karu!!II, d!emgu. Kemllldhn Al!WI,l1!l:flnl.l:~ml, tbb__m, S'1J~t l!i!l"Nu ... r, ayro. ~Sm,.embQ]~hik:m, kepl1.danryaU_!lim1;. m~eci i:mt

I. __ ~_ .:I~'_ :L _,_ ~1_11_~_ .~ " ••• - " • ~ ~,,~. 1- ;.,~'"1 -.L r,~,., ~,~ lI. ~\lI.Wlo:r<l!Dg yang !l:lJll>ieJtt:nlIiliHJ:W:Jy:'.t. ~ t""':" ~ if' ~.:.ki r"U ,r.".,,:, J'="'" I.:..~ l'

IT'Apl1vifa 1n~JUt mem,m:ta min krtp.umntl ,kt:i:rcna .~!lJ:uailii k~rlucm., bfI'Yi1alJ .iZ411 .da $,(apa JIIIoIl!i)!g:karn~jk~~ki ,rJi oii:!i!ru1am~, '" ~QS:, An"Nllm; 62)" DPi'!i'kJ!~ j~. y;mg ,diriw~,.'i!~k:~Q~tl.!t "Atli!;\' ru,·n,l;l!!,~;lfil,

MU:)mnid b~:rk;\l~" A~t ~A:irutw:!l:i¢rk!l.i.llt[! ~gwn sd.el.tompQk QWJ!g

, ~~~a:'M1~~~].ab.~ ~~1ld.. ~l,lt~_h .ft. Jik.1: dli!~, .mak:a. tID.wd-

t ' ji.'k~ ~~W~ diri.z:i[l~~, m~a~;I!gg:l!I]~. '" U:iI!'!~ ~~t\ilJl~ b~t£~I"frl!":E!;

~ i;:iC.. ~.j.H ~ ~~. ~}I. ¥4' , 'hagjkam'rfJn:!'. ~,y~~

dab:m .lIIflllige.mlilkaikm . .Jas;;m:: ~ ~, j~. "llin '.mengetm:mi

Ot"@1g-oci1ng)mlNmJS.ta, ;0; -

Allim !ilbed';rm~~ "M~:ga!p:l, k~u,cltlub.:i!~k!t!'!. ~rd~ d!m~~ perml[l!~~lln WIl1!I.}':!l &3iJl ka:m.w~idak m.e:mb~k:l,l!l irrink:~.Jltli;da $.l~Pli!P'i!m jil,1p... aga:r tiliDlliLl me.ager.aihlll siapai}"il!Rg be~1\Sutlgph"\Silm:gguh &aJJWlI. mett:lamp~ lk.em'ilaELmyadaIJJ s.i!apa.~g bemllSia, behla,. lh:rena me.reh 'ber.;ile--.r;a8 mIituk. cidilk. iktlltt~e.rpei!'img meskipllll'J. k:!m.1!J1 tiJaI::: .rnf"!Igizi~," Unruik. ~m, Alhh me.m!betiIDm. kahur bmwa oflLll:g"gr;mg. yang be • .Lmm kepaall ~ah flatm Rarscl. N~JI'l cicUk~~ ~~,rni~t;! m~1JDJ~ ti~k ik~t ~lirplir,l)lJg, ~. :;JJ~ "i .~. ~Tldak otka,ij; ~em;~~a, 1.H.lt , .' '·~uk~:ali: l!ki;il b~~~~

~ ~}_ j~) ,~~~, ~~~~_ , •. '~, .. ~" _. ~ ~ .u};'~ c~~ t _~~r,;t~~~)~b!7i~~ .614 ANtah dan. han aRb, .. It.Iijt.uk (tUlak m.rJ'j tnrj.!iJad amgan ham d.:m}trm+ merfth.·~ K~1e;r:1;l. m.ere'lbt m.e.m::mdmg,b4lhw;l iJ!bd:l~ :;eb[l.gM sa:rm:u meadek:nbm ,diri kepiida .. A1laih. ~~

Makill.li;,edlka.ad!a fifruilUll'W[~' ~erjil:p,d!, mfrell:a I ~*an1~bm Sfrutil!llitill .• ~ ;::Jl'JL;: !.-...~ .• ~4 ~. Jil), , . _'fP'4htli OY.:mg.!!II':a:tl!g }Ming ~W<f. S'e.i'fm8ifl;ijnya-J"I~g .ihrl1l.ii!ltl'llnta i'lin bpd.am..~l,~'

Yakn4; , .., ,q.~t b.erpe~,dari orrm,g--.OlHm ·~e(ha]mgan.

( r ~~ [". ~;.-;. '5 ~JJI .~. ~''Or~17.g~(.I7:~''.g .~:t1.g ti " " kePflda A,Unh

d.l~ ha'ti /1Mmi "Y~, ti'daik .. ifi,~il;&hil!f<1,-i>~ P~,-'-~,.I~ ·~Ji iUIJ~ ,di, ~,' - '~t.l1!,- mti,'

ililracs per~IU>l![;l1ill. nlil:~l:ek1L, ~ ~jI; ~1f)J .~. "Dmha~i m~ ~ "Y~,

fOIgU~~agu,terh.!;dap~ernaoyou:igl;mlulm,wa. ~~j~~A~' "K.a:m!l1 im

~l:Ie,reka5elah," bimba~g dara'JJ,iku.:r;gn-ro1'!l:1lo1i:r:ny.a:, c~ y ~lilu, mereL. hiDiiJmll{g,

~~b!l!· ,I k~ $:;I,t1! k;do:f diU:! f1'I~ank: I!:a]:~ J~il1!. M:Cr~!ka 1iid~l pU!!li)nl

]i:Wr!;,,"LI, ymg pasri dral!a.m. S!e.gaJ!ilI Semilllli,.ladii WaJ$:h.htllm !f!U'l.g $eia[u

dilipCJ!!Ii dmg;rn. bbim;Dmg_~,tWak :b Sil'IlIit &m. .. idlalkie soo. ' -

• - . . I

I3I]~ill]g,s.ill1IJ:li ymg disesatJk.a.R oleh .AJbh,. WsC:lJY<li. h. ddak ilk:an :weli· clapli!!!ku j~,

9" AT· TAUBAH

DmT! jlIM merekfl mau .her:l1~ka~, f~~t,{rah mf1'tJk!ftl>~fl:~pJt!'l~ p~W:pan. lliWik keberangktilaTl: #" •. ~api:AIT .. h~dak fIlf!hynktii,W:ettt4gkal.iii mgr~~ maka Allah tlieiemdbk4fl ~n 1IIerekn. MJ! dikm:all4tn kq!ail'a m~,:: ~nuallab' kamubmam:a (iliri41l8"lJta1lg ,ytt!'i!H .anggal Uh. -" (QS.9:46,)jtktl mm:b bm.!ngka~' bma~"fam.a ~1R:U, ni~ctt'tt ,m~rid.a'i ,~r~mh,ab k!1,m:usc,14i~ ,du,rituu~aktrn bfi:lak-a" dttn .tift.itl!: mert',,ila lit\rg~a;$ maj'u ie m:rtkadi~~b b,wi'S!!'l'JUlffl', ~llltNk m~l1dak.1n kll!:kac!1Ui1n ai ttlUf1tamu" setiang di. I1ntamwmu .(fda Ol",.ng-~,P;~ )'i1i!ig a:mat :QJ!k .. *n,~rkN-n petkat,ra'n ,m~, I.'kJ~ ArJ~b ,ffl!~~hJl~ ~~~,~:ang y:a1l,g,ih«lim. (QS.!:h47)

~ 'IL'L ,fi' b ~T"""--'" ,Ai:' ::', r. , ~i;J" (', }.,,~ ~ ,",L" ,__~_t " _n kt4, .. ..J.~t ", ,fiWIIIL ij;/jj eiL1W:WiW"" (.~ ;J- '" ,J" i l' •• ".~m]l.- m""r~'" '. ,---' - - ' .. '~.'

[!!e~~uk;.~m'ed= peml!lg" of .'ll U 1.li<>~i , ''Nis(;lt}!~ In:reka m~}!oia~n: p.mMp'a~m1iJ. '" Y wi, t!l{ljJt1l!l:Iiya :mell'eKa he:rs~;l-p-si~a?' ~ ~~'1 ~I -5.ftJJ , ~A~l\'l:~£AJJ.iJ tidak m-myuka~ ~'SkaUJ--n ~.~ Y:$ID, !iUa.a.hillm. j .. d:.i ketlSn.~ babvt:~AJ!~ih .!l1Isnmenci, .lika mer,d,I:;i lJeralll:glI::il!t hel'S;liIDmru. ~ ,r~i{i t 'Maka: Allar, meZemahkan 1nmIia. ~. Y skni, OOillg~:ikan merekOl. ,~ L~~ E 'J~ .J...Jtj,) "am diNl-uk~m k~ "l~l!k4~ ·n.ngg.dlJ~ k4mu limam:a Qral\!g-tJ<r~!!: yg~!!: tJC1ggm ~n.·" i!i!!k!l!i" $!JdI.mmri.!lij~di~~f!i!l:ri!i~.

Setdm itli!, ."1i.Uilih T,~'~!!, m,~rn:jril'llSlk:ttl. al!~ ~ebe:llci:i!1l .• Nya.te.l'h:lidap lk~bernn~um mereka 'b~ OIaJliri"Ofilllil:g: }'MIgbe~, .AI1:m~edi:rrn<lIl:: if ~~ ~. ;J JSGI!, ~ I';':';;' 'j) jik:i; mereka, ~e:ran,pt. bmama kIliml)i, .ni~mya merd;.a thl'g'k mel1{:tmJ;g'h, k~ml't -;ehm aa.-n ke.rt18akan, J) Kueill!a .. we...reka ad.Jaib. P;l!rn.pel!lJl.kllt,Wai. senaJ~" ~ isJt~~~ .... ;:"j~:; ~ff.lhn temlH"~ .akan ber~ m'llj,JI ke muk~ di dhtb-reL}) /.Ja;J,s(.j.iHim, m~l,"k mf:ff.imimtk4n ~Mn iii amtakdmu,. "Y~ mlt~!i!~Il,Ili.lb~]~,tleng;m.mlill.yehilJzik.;lil'!L l!iB dio:t!ilici!;, !Abtm:i~!n, .~fiti!l!dt di :w[~r~. k$m1ll. ot ~~;~~::; ,rrsetiang dJ a~ kamu .~. Cln:tng'l'll:lmgya~ amill mkrl ~$lr.k.m Pf"lka.~i\'l; m~ ~ y~, ~11[ Or.u:Ji,g }'ItIlg~ .• kep;ad!a me~reka •. mem.perca.yai perkatam ,mereb dHl m.emIDt'l1 pen4a:PH mereb. mesicirWil (o:rmg telsebw) .i.db!!. me:!l~t~liIi keadam mereb. M@b. y~D!8 dltIDik]ili:l.iIi~ .;di;MlJ iE)~!!ti~b~kilflleFjadh1yil kek:a('.;t~ ~ k.e.rusakanymtg besasdi o:tHsan bum. Mm:l!imm..

9. AT· T AUBAH

• K,~rnudi,~n AJbh T",',u1l: !Iu.~llllberilOlh~;d;;;iJnlii~e.m.EJwn'hln iJm1J!"N}'1l, ~ ~~ p..!_~;;H_; .~. '~ll!mtltJah m~fP4fmi ~¥a1ig-,ord1:lg }'I'Ing z~/imw ,. !iJ1ib mli!~~;.lk",ibmw~ AlJ!m m.~gg~mll!i .. .p~ y:iJ.t!g t~m 1ie~<M!i a.u:.y;wg bliJit!m. ~etjadll, $lel1ll'ldali'J}'~_ .lul. ki;l~er;f'ildl b.a~itU!l'I¥i;U!I ji!J~ f;l t~;adi, l!Jti,tuk, iw AUah T1'~a. beTfii'm:JJfi~ ~ ~~ ~I~ I~-)~Ij~ ~ 1~:;o:J" "/iita m~",,*a htmii1:pfir kt' $l.lm!2' MtJ111. t,ih~..,,:ty,1; m!;7,jfu tid4km.(.nantbtth fiffltm kenm1kan. "M~k~ AIM:! Intllg;1b.uk.ian llerr~~eadWl mf1".~ ~lIPITU.l"4 jnkJi. mereka iikJut h~tru!lg,.btj meski demilcim,. mereka ni.d!ak hE:F.lIlrgk'an juga.

SeilngaimaiU £irmaitlJ . .A1_hh. ~~ ~ ~;~11j ~t ~ 1ft! L..::II~;Q 1};:,1; :;·"Sekiran-pa mff.@4 dikembalika:n ke dnn4 tcentnla}, i~a kenthaii kepaJa tt:p4 yang tlrewka; .tehJ) tiiLt:nmg m>tm~rm:ya.. lb.}); s~rmggtJlm)'fj ~ ita ~h prttUiM$W'pttntluSla MI.l1ta ." {QS. AJ.A[ji'~: .2:9:).

Masi.h culi:.up bwy3ik <lIy:ttloar"[ }"lll1gboerkalt:l:iilde:nglU1! hil ~m.

SelUt!iJjJui).IlY4 dflridQ;lml!~ /mu tll:er:ekfJ; ulah tN.em:r1ri"Ctlri kekaCl!ftmllt. ·d:a_ij rf~errka J~~{,!$!tr berb.agai film ~ fH~tnk (merUStlkplJJ,.1nngga ulmlglab ~ebenaM:n (pertfJ{fJugtlu:A,Uab). dan m:enauglttbagmna AJl:ab.p~da'hal Into'tekfllidak ttumy:nkain,a:. (QS, ~;h48)

AlIiIh ~\ ber.£irmMl, ~er.tp .memherik.tII. Jo:mi1g.tfi l.epW<i. N,t~i.Ny.t unt~; ~yik~p! tm~~an o['~,o['.tDi!l mn:mui!l:

~ ~;~ • .2JJ l),ij j;; ..,.. ~I 1j.¥ ~ ~ ~$e$'m7);"It~ya dari-daJllt!Jjpucn mereka telah m!!)WCo:liIi~ kikaC.:1/t4n "d.:tn. m~.Jta mgtlgp~nr h'tb12}'iat ripjj ~ JmU!·k!Mmft4k·· ml'J •.. YakW, sejak dahelu nJ.el'e.b relah memerasotsk dan P~ llIereka lli1t.tlk rnemperd.ay<rmu. 411[ .pltIil saho1b~tmll., serta IIIDruk :mrenghlnak:m dan meraadamkim rnRfliYll Islam, PMlOII, :l'OULt itu bu.lulll<lh .~ liibot di kota M<l.!:lin;;ih,d.imana b!l!I~~u ~im;U!51;1h~ oleh $el~ruh. or\U!g A f.tb, se'rta dipef;iil:ll~i o~eh onng.-Qfang Y1iihudi d;Y'! ot~g·or;li~~m~:ll!fik Y~Sh~t:liid;t dikiou. M::ldi_Ii;;ih. Kem1.:!di:m, kellka Al!Iah :I:l1reIIl'ber.ikan. kemenang:l!ll pilda pe'nttI,g; Bad!n- dan m.eniE.ggl~;m kilimaJt-Np,. 'Abd1J!lbh. b]1l Uha.y d:m. teJll<llJi-tjemanIJlY·;:' b.ed_;:aJtill: ~perk:a!l'.a I:nl~eilai1 d1!1i'~an.'·

M~~ irui t~iahm:t$1lk i$l;;i!trls;~t;;!,r.a J~irir;th~~i::t, Set:i;:!;p bli Ji.);~h m~mbet:ibn kem.efiili:l!~im kep~ ]$Iam d.m :k'ii!wH MU$~~ mercka ~,~1::l11i! ffi1f.ilh •. sed!ih ~ lbe:oci. Ull'[w{ hu Al!1a}). ~~rflj~t

9" AT ' TAUB.AH

~. ~

/ .•.•. ·· _ .. ,~t'.'~ .. ~' 1 ...<"!J.''''.'

c~"~ ,~ JI_ ..... ,.~" ,~.I '.

~~ .~. , .. ' ~ -- ~-~'.

m atli(i'u-a mereka ada berkl1/:tl; "Benld" .aJiuwn (HlZtUoi: t£~iI: prtr;gi;

b'€,-p(!F'lJI:g) •. d~ll j'ang. ktlmn m-eujadi1iatll aku terj'trtumt$ ,k,e diti.am

Jitmb. JO Ke-tah'llflalJ. ~'IlbWd mer:ei"leloh ~j~mlJ~ ke daJaffl fi~lUl.b." Dan ~fJStJnuubnya Jahan.tNM t'rnh.~n(jrrb'tl,utr m:tNipcu'i .!lJlil:ig-<Mtinl)Will8' kff/ir; (QS.9$>19)

A]l~ '~'. "b~fG~jj[j~t"Di afi~ar~ Qt;t~&·pf~DgItJiUlia!~k i,tU;Olld,ll ymg b~b~~ Mp~~14wM~jMuRUUIlm:.~ .~O1l1 "~ JzitJkan .Jtn,'JTidak ikut he4'pt'~~I' o(~ 'IJ ~ (CDanp~lah.kam,(J m,e:JJjariik.mlw lqem!l:ltl£ JgJgm fitnaJ)., "De~ be...r<lJiI:lJ§jk:a.t: be.r!lilllnlHllltl, k~:i:~,~ k!@~~i.k;!t'l 'w~h;l,·'\WI~!:l!~~a R~iW'j."

. '.'_ . ,~n~b.~ b~fil.ma:m ~ 1~.~! ~ ~r) ~Ketahut.l~b, .hahws m~a teJglJ teryemm,ff5 ke. d~iam'fimll~" Yahll. mereli;.a Eehh lIe.r.uerldmmkie dallU1l

f£m:illl d.eng:l,Il! :Perkat~ ~a lIt!J, ~epetti dlm):!i~i\kD o~eh Mwmnmad

iliD. ]m~ dan az.ZU!hn, Y>midi bw. R.1,I1'IW'I, • .~~ Ibm A~~ lBM;t_r, • Asoo

bin Qaudru.,. &m.llw..-lJain. Me .. eka ~~i'ka'[i3it ~S~f;\I.lla:ri.,~~iika $r<-h_IlS mmItpe.H~a'pb:ll. diil:l, Ra!.'II])uUa.h e ber.bt:a. k.epada]adi btil'l Qais;, ::l3iud;l,i"ii! B!li!l:! Salilim!lh: ':Hilli, J::!di,.:JIpd.ab. ]l;.:amu ik1!lt:ire.fit~ d:l:m! memer,agi f.iWli. aJj·As.hi':ar ,([!~~ R(lU]UmV" Ia ~~j~w ... ~~ "Yll R~;yt],lu1l.~. beribl), k~ruill!l6,padah! d)3!Il j~~ah ~gJl:"1J. ~~~oC~1I!-5k~oo1J ke dl;Jm:tfun.:ah. Demi ./!Jlla!h, armgormg ~eJlah .m.enge[aliiLILi, 'baliw,iJi ddak ~dao:~g y.mSI~lli ~!!'P~[ikle'l'h~p wmt::! s~ ~.u. Aku hlI.twwam jika alsu m.elillhat: bum. wamrn. Bani. ail·hM'alt" aku ddilk btsa m~ahu dir.L~

UJi,] ~luIilali! 8: bflp~t d:!1IDy;l clan hed!:~ "Al\;u izU:Ukm. Lmu." Jd ~~: mi. ,~ Jdt ~j J ~;i,;i J); ,._:. ~ J , '~Dan di o!i~Wni m~r~ ttJa y.mgbwk.atlt: 'Jzinlta~lt!h-~Jm ~~p'''i1p~14~ . ·-~~jmlmmk.!mN~ ire dtt.W!J fttMhl '''' Dimflll~. l:ie!!'W[af:l d!eiJLgMI J:atli.' _ ~ y~, .iik'li!.~ kh4w~tii:' ~d];Jil.bp W:m1l1a·wao:itll B;wti ;].Af>h£u~, pOld:U.d :l!tlJihtl1'lya]:ol!h~erp1i,Jn·'p1;lr .. , dOUl . .w:~~t iOl, lidak, ikllt: ibe.rpermg,iJer:s·mu Ras1Jilcllah :HI, lEih ia ~q~1!JS l;{e dabm. M'E1!:a!tit dkm rn:emeir~ing~!Ifi dii:inya ad;l]abl~ih! b~~"

rirmm 1Illih~: ~ iJu~~4U ~ &ut "Dm~1mggttl~~

i{~~~!'" mJiprt$i oCl~g; . ' .• k.tjir:., "Y';lk::!U, tidal!; a&i.l~'p:at mt'U!k

l:lel'1!ii'.! I:i!llgi. ~,~,~cid* ~- i'i~ l.el!ur ~$;tbmnam ~m.

9.AT·TA!UBAH

Jib mume.Mapnl ,~wm kmm~n •. ~·ln~:Jadi ridak samng mr.tannyn. dan jik;a' kttmu .dmmpl! ,fjJm 'SJ!SUMa b~. m~b~kma: "'SesU~ggOO,liya kmni sd;il"J~nya M«b me:mJ?erb"tiktm ~fflSt1n~mJ (tida~'P~ b~tlg}'" d.m. mereka'~e:rp:ifli~ i.mpn rmot:!· gembi~, (QS, 9~50) KnMkanla/J': ·~fikl1li;. knN tida'k .,lfka'n me1!im/NI>li:m""i mdflciclJk.m .ap'{/; png'telab(l/ilett11!kittn ol'ib AJJ~h b~,'~tunl. AUah4!Jb P~li"-,hmg kr:fmi! dlln h~n"'ll kqad~ A1Jab~h ilra,~r:allg ~:rm'l:u!ri1JUm h'fl"~ .bertawakkd,~.1j '("lSi. 9:~~1)

A]Lab Tah:ttraka·WI.! Ta'a&t me,mhe.l'l'ttil!hwl:a!ll\;epada Nab~.-Nr.il u'1l!1l permWI!Ib.aIl I'Ilereln. t'eiblli:llapIllY;~ .. Meslcipl!Ii[I. :iii. men:dll!pn:kan.kifb~, heru,pa pe.rro1longmdm .. l!ieme~<UiL <lit;];SmtI5l.!h, a:Km tetapi hal :itu .memJ:J..1!IiIt .wf:lielU lle~i! ~. ~t:ih.

~" Ii' II i" _., ,'J oil

i ~.:r'W;l I:ti~h ~ i,}?- '~j'~:'~ ~G , ~~ j~ .b!m/~ ditim/M

m~flMl!, ~-~{.tt4; .. '$f/;$ff~~lmYlf~ii~~ ~:l:reI~iJJ~p~wl~i!r4~ tlfflJm k.wm. ,OJ Y _.~lImIil}';:! .k:rumiteWl. m~dir.i.·dari m.'lIrl!ln1l.

·If ~;:.. ) ;J,j 1.)Aj ~~fhm mt?rMIII hr,rpaJing .dfm(gtm JlfaEa gm~bim. ·~iLah1l . . Allaih ~ _, km. k~ro~, lRa51.I[~Nya,> jO!;walb~.;jj[lIS p~!mwa~ .Illel'~ka ~m ~ ." y ;i.kD!i, :k~tb, mt!t~b .. ~. ~ ill! J~ ~ ~', .•• "Tttiak

tik;an 1Jlrmimp.a k.:ami ker:Ntlli ~ }tiling tdab Ji/;'@;4pit..m. oW '~ai\'i!'J~"

Ya:kniI, kamib~fad~ diaLtm .kesl:umdakd:an b[~uian:;Nya, .. "AlJah-

lah;peJin~ng ~m.i: ~ Y:hi .. peBl~I!lll{lu dm lH~m~]hembd bmri.

~ • .J~~ J,....(ji;b .1!1 ~) ~ ·'D41.i kepada A:ll.1k. (In:lng· i'l,\!l' 00:im.al\l

h!mb~ bWM'tI!p!ik:4l. ~'Yah'lll, &,n.k!lt.lilib~!1a,wllk~.i!!~: iJrl'!.lJJIm~bh

ym:g :meLIoo.k1l.!p~J~m. mn .AII~bh ,e'b~~b!Ol!il pellind!lm;g.

.Ki:r:akil:nlah'J ''1!da~ adrlJNl:ngkirmn IU~'UMN~ b~ kami,k«wUmi«b Jatl~ daridJia kebaiktm •. lk'n kami "~e1Ufl'Jggn-mlnggu bagi ktI:r.rUI lndnoil Alia};! ,;:rktUl me~imp,01Jum ktj)4r.M11l.tl adzab f}','t:rl~ bel'41} dan .~ui-Nya, afolll ,(.ad'$a'b) dengatl: t.<nga.l:i· ktfmi. Sebo;bi~ll tJl'nggulalJ" .sfslmggtlh:!tya kami U~et~tri~lli"!'lrjUg;gn benamarnu,,>J (QS" 9~::5:2) KaMIi:i1nlan;"NaPitabkBnlah .bartaum l",uk ,!kllg.m .sui.{lrda tU(lY,j.mn dengau leTJMksa.. 1idmRn ,~tlfoa.h itu £eJtali·,l/tali,tidak: akan diteritna d'ttJ'l iM:ivm, S~utlggnhny.a kamu a.d~llfh iiJta~g-ara~ Yti'W !miA." (QS. ~k53) .Dim ~itlak afla Yt1~ tnetlt,i.fliJiif!W tf~erek:a m1nt~ ~Urrnma ,dan m.ert'ktt It.ajka!;l.n«!kabnya. mf11ainkill'J:karel'Jtll kafir 'kepaYitt A.llah d~'n Rmu[.J"i)M. Un mereka tidak rN!eIlgerftlka~ sbaf(u. Jfidaitl· kttnrleIWan malmo dan fidak (PJIlif) Ilu'najkflliium: (bal1lT) .;.tj:~!, miiaiukil;t1J· dengi:ln h'jJIt enggal't; '~QS, 9t54)

ATh'ruh'~ berfiirmatIr: ~ Y ,ruKa.YalMn, "kepsda meJleka w.mai Muh~ .~ ~ ~;.;} ~ t"TiJa.kada}W11gkgmu ~~nW:j.tJ.i~ggupada .. ibtmi""Y.llini, ymg ~..m!tli nand-nand pada km. of ~I ,,_,,:bI ''1.\ , ~K~mali satn daridua hebl'.l£kliln. ~. MlIJti syahid atalJ mel1~J]g :l!I1~$ kali~Ji[i~d~~til'!i ,dlht~kaD! o.lcli lliiiil. 'Albb3l;, Mti~ahid.J Ql~:JI~, a!W. !latinlaitll.

9, AT - TAlJBAH

R(j_,;n~'N;m." yi~i, '~~hW'~ ~miJjl reio1l!::litan i.~ mellja!ll5'[lil dengan im:an,

" v,..·'· "il'''' "-," , /!. ,,' :!.. ",..". . . i. -'.1 t. . _j . 'L3 1. __ . l" 'I!; ~~ ~ Jf. .~ oJ ~4: »s .r' .:!.ian m.ete.o1',;nt.:.l~'" m~",p.ta~H_~at·1I'ffit.:l':~

tI.11am ireadal1.n mal4J," Yi!kl:ll, mereka ciclak me!:!'!mki p~MIiri~n Y~(l; t;eld kO:kioh dan!lidak Old!". s;!lla1]gatcl:JitlnberhuilI, t ~ j ;;,-;~" ~Dan ~idi1k me:· n,a~. "11a£kaJiL, ~ iJ}iiS' r;.:; '}I~ , "Mt!ittinht.n: d.'!ng,tJl pems.dan tITfMIiBtz. "

Rasul!u1!I.a!h 6 [elaLhm~b'o1:i'kan,~ahru'~ :'lesi.l!1~Y.1A1la1:t ~ti.dak ~a ib.cS3.il; M~ klImiimeta!l!l. bo~, dm.b~.w~y~.AJ~ah ~m brilik, ci4A m.en.eruna h~cuill1":liAg ball:::. Olclt k~ttiinait1.l" lUlah tildak m.eJ:!e'.I'.ima :oMkal:i :rlialll ami! peJlbUalD .merel::il.hrem.nafkab. da1JJ.~mal. pefbl1!!t~ h;l!:lfy:ll!L1:h dlitedma d~ri ot.mS:o~S~ bm~kwa,

'. .~. '" . J."'. ~.~ j; H :Ji. :1'. LJ"·~·.I. E .. ''''.:cl~ ,... ::iI ""'''ii' ,.-f .. ;.1" .. '11.' .... 1.. ..'''''' -,"'''"

tJ- ." .' ... - '. ~"'!' I '- .' ~·I· ~" ,I '·~I "'J' . -' :r' .~~ , .f .'. ".,~ "\I.''l..

, '. '~"._'" ............... _,I .. u,"". - 1 iii , .... '. __ .' .~.J'IIJ

;#' ~I [" II'''' ~ ":"".-"', "~''!'I:sa _,., ,. I~ ~

@ "'.'~'."'.'."" ...:.. J. .. "' .. '- )1.."'." ".1' ./ .•... " '~."'.c .. ·".·.I.·· ~~.~.t.'t· ,... '::"t '

~) •• !...a. ~....AiL a·- I~~'I~ ",'-"-:_;h

_'... !~. ~- II ~J_'.. .~

Maktt jf1ngt1R/aJ;, karia beluk .dananelk-a~tt,k Inerek-a Jnf!fl4lik h~rit1m. s~ stlrJgglllmya Alldh m~gb~ddki Je:u,gmJ (mem["eri) biifrta b-enda attn dl'lli'k· t!nak il1~ unmk .ttl>ettl.yfi5'tt m~ drtlam kmiihipttJl die ilunia dan .kelak ak'al! mdayang :!l)itilw.'l mer:eka .•. sei1tz--ng mereiftl dala1fl; keadar:m kitji)'; (QS. ~h55)

A1Lili. ~ bemtil1!atJ. kepad.l, RllSililul.b.h .!i\: .~ ~~~')~} ~Irt ~~~ » 'ffM.&-li! janf1,~i1itth .Iirlrtca .htmJa do,n d"ri.:ik-attak m~ 1T;($41ri};; lJatimJf' ," 5e'b;il!;ilIim;i!t!~ fi.rm;m..Ny.~:

t ~;:;;. ~~- ~)>> .". ~H~' ~~ .~ ;;.) ~, G,.,:')' .L! Gt~ ,j ,~~ ~·1:J1j' ''l.1ln j4~l4h kamf~ t;jj~J~ri ~. m~tilIm!l kepadil atMym1!Jt, .te1tth KarnJ~ ~ k.epada goirmgan'gfi.r@ngan ,Jan m~Jta. $(!ba~ifmnga kd:ti.dR~'fl, d"~{t;! Jmmk K4mi ~ merekade.Ilgt..m:nJ-rl' .Dan karm:lia .Rabb-mu adrtlah lebih hade dan lr:bib kd~ai, -~ {Q5. Tlmah.<m: lll).

-" - - - - - d ... J -= ~. ..' oJ ..-"~ ~ 9 ~ ._ ~ r " ~ ~ IY. J l.....' l~' h

Fm:!1a:!!!·NY\l: 'I: I"iJJI ~~I ,j ~ ~.;...;;. .;:II ".i.j_j: ..... J .,. '.Sesnng&mmya Au·

m~tJ~4ki: tkt.g4~ (memliWi) baita ~da .~~. a'i-u1ktuk it~J tmt"lfk Jnt!1;lyik,ga m~ ,wm UhMufMn di mm-itt. "M.·H:l!llll .aJ!·B<B1lri. h.ei'ka~a; "'Yaiti;i drm~ llleJ1J2ak:lJlkan ~ m,e~~~ny-:~ di j~ru::I A1.I:;1h"~

Dm firma.ll-Nya: ~ ~jo~~bi ;J'J ~r ~:}j JI '"'Dan k4!lak.ji:wa~ m.~k4 me:/aya!1.g" .teda'1!.m~ ui.:m,; ~~'r' "Y lllW, .tiJI.'ah im.g:m .m~mad.kan me.rehdil:;WI.keal:!a:m kaif.ira.gar ]ei>m. m.e:tlglW1:lk3!l!l. me~~.ll!!bm pl.!d!ih sw:mp. K:h:a bfd.ll:ld.llIll~ di:ui [ha] sepeni I:l!li., D~ .i:rti.m~~p~~g~ b~,t!,ik istMr:a} (P00l1.mdaan. siiksl}haigl meffika.

9. AT· TAUBAH

1;#.- ...• ,:, ~ ..... Ji. . ..: .•.......•... "' .... ?: .. ~ .. ~.:'... ). ~.,-"'."' .: ~ .. :..1."' .... )..·.~l·· ... ;0:'.1' .... _"'#'J . .:il.-: . .;e .. " ..... ""

,..j, ..' ... , I rio . .• ......!.iiI!Ii .. ~_._:='.......... d:1iJ, Co"." ,.' _ ;;. ._.

yI II'·, ~ J'" , r ~ r .... f- '!! ~ ~ ,., ~',. ;,..#

# '" .1i .10 J "' "' ,"'.·.:i '~ ' .",. .~ .Jl.. • .. ".: ".-'!... .ap ~..... . .. /.> ..f: ''''' .

~J;...'I u""~ I,ll .. • ~ , .. L .... ·_.. . Ill, ..::....:..,J,dI ~

,,J'.~-~-.=# - ~_. _'i_.- ,J~

~. l) •. ),.~ .. ~ ... ~~d"~~;

~ ~,~,r .. '

&n J.l.Ien"kll: ffl'T(l~OJ;~liig 1muM/tlt} i7mflmpah dt~llJi{tldma)An.m~ baj.-.v11 mueka tmlM~IlJeg;olong,tmm'JflfJd;d(l/)'(j1 h1:'i:et'€k41n:Jkankrb thri gijkl~ilmniN,. tzktin f.f!UpJ m~a mloirllJwa1l1g-o!a1lig yan.g ~\Il:gflt .r.akJa (h:p~d4m.rf)" (Q8,. 91:56) JiknlanI11M:n:ka: nJt€mper6~g1J ,~e,mp{upm]'RdWJgttn ,araJl.gJtitc-gNd ttmn l!~b'(wlg·lu'lNm.g (dairnn Mflab). niil'~IlJilZ 1rlf.P"lfi4.lpetgJ kflj}'tlilttnyn dtng(Ut s~t:"reJMt.IJ'Ytt.~QS. 91;57)

AlIlh ~ m.eJJg,'ib~ ~ep .. d a Nalb!~Nya !Io ~tl~'U!Ulg keuk1;l~m~,

..JI= . . ...: 'l::.J' ~~ ~ I.. " .~;I~::l- .~l.i[ ._L l.c .. .. ~ JCH. H ... n LI,·Ua1JLL_. !J!I. mm~, '" l: •. ' t"'!"'l ""''' oJ Y""""'< r :1lI1)~r=. ~t'j1fm'fk1'" ."'Cili.\gl41i1i17,wN;i'ili (_' .. _ .. __ i

m~ ~wtl.~.1ink g~11J~g<1i~m~I.·~ D~!lg!l!1:l. $WT:I.pahyamg pillSd. ~ ,~ ~ Gj ~ "'P~~~141 m~ hw~1t. ,d.ingIJlo.l1lgatnrt. "Y~ni, padll. saar yang sama;

;;( ~);'..; ~j I~:; jl< ~Ak..m ·tetdfJi m~ ad.Jtlh'b.~Jm }'qn8~p1;~.h{t." Hal :leihh. yalJIg memlhaw::I 1l1.e.r.ekti (u.:nJt'l.!ik) lberrum:pM" ~ (;;,j; ~ji...; j" '1ikgl~1f mmka rn!fJ~dapglik~~ tt1m~r1.t ke»~1:;. "'if ~1;J'~'Ilil[l!g!W~uk tle:rlm&liIDg dim ~tmlli"aJt ul1J:rrrnk be.rsem'bu.D!J.yi 11: ..:!.I1,Jbl;:. :,r ~ "A.taug"a~gHtl. ,. Y~ilJig bersda di gJlIDW)g-~~ ~ ~~ jf" "'A.~u lJi'ba!1g4uiMn:g."Yakni, :lubW!g-<hIDil.IlLn~g bel'll;cla di ~.!U;lial!t.. 1?"~:llJt:l.jl!iP;t[ ini di!:ilItailk:aliL eleh Ibnu 'Albb<l:l, Mlljih:id, OIm Q!Ii~~Jililltj 'E ~ j"~ r;; 0ll~i:J t Wig,raya .~1:1or'1'f'eltt pe'l'gi ke:puanY'l ti~gan ~IM~~ ~ Yak:ru.'=epllltJilya 00pMW.F,; d.tciml!!. S~b,l\l~bU!:li~ m_e~. deliLg:a:IJ:mu .ha:IJ.p.I.a~lefp;i_LliJj bul;;;t.1t k;;l,r¢!l~ :!'iiI$:ii! $~ari.'!g, M!lmhs1fl®l'[ l:iel'hrap :seandainya :merekra rt.id:.ll\;. be-r~l!1.mg de!lJigiliu:n.l.

ol.elI kareea .iJI'uhll,. IE.ierek<t selalu berada (l!;l];,un kliib]mb.m:gl!ifli dl;t_n li;:~.k:arefiili .• !&l~ dan bum. MuslinwD selala .m.e:li.lll{P~'ohih k>e.m'!m.mllillliL &om .. kemuw..m. Seliap ka'Jli k;lllm Mml.im.ia m.en..&patkm k~L~~. m~ :P~~~' me1';1l!:i) sedih,

/ ... ~ ... ~. ~ ' •. ·~.: .. f(··l.""t;M;;'''·

~' .. ' ....... 'I~ .. ,.

~.- .... r ' l,-;,r.r

Dandi antam merekol (l'(i'a (I\I"'~tl.~Ji'(.!~ mel~~.ef411H!: $WJ:!M. (pf!lI~b'a.gi(H~) zakat~ jika' mereka JilJ,eri ~eba,gif1.lJ darip4d(lnya.mereko1 benetilal"lg .b.ati. d!lJI jik!l merek!1 f;idak dibeti je'bagifm ,~ripad'arJ.'Y'tl~ tkn;g,tm 'J{!r~ti .merl:a tl'lier~:k!i!' me.n.jatiim.1;r(l}j" (Q::S.,9~:58U~L.m Ui!f'4'eila ~Jj'flga,nh'"5Jj'1lggrW' "dkli dqa:n 11/)'(l )\~:!l!g ,r;libf!fi.ktttJ .Alla:hdan lW~u1.Npa k~p.rtrU meteR". dan btr· Ihu .. :"Vll1trijl~ah A.lfab brig; ktimi. AlliW akan mtmvt,rikttJJ ktplui'a iuUl1it .SW(1_girtli .ufflJtfnJ·~ a.tn. deii'i#klan: ('Plila) .&8ul~N,m" Se:sullggtib'n}lt1 kam, adal'ab (i!m~mng J'4~ b:~~f'¥ ,lirepad« .Allnh,'" (l:enmWJ :rang fle:mJkmn: ~f leWh ,"~fk b,~ t~~.d),,(QS. 91:~1\l),

A[]~ ~ ][!.¢~lTm~~ ,o:!: ~J " "n. di<#lr4~ m~" "'Y~"di mtillr.t o<rm~~ mtmdm,( ~j.J; ,; f"AaatJrling,/"flllg m~~mtf.·~ Y'ilkni ~m' C~tl. ot ~ ,10 "A.t'al,~' p~.mb:il!gLw, ~ c!i.lLi~ ~. ~Zt:kl't~~.~ m:'l.:Il<libi:li. kam.1[I, mernlli!~YliI ~m~~<t ~!Ud~1I!11 ~ddldt ~ d~.m:I penmiJ!gh1n '~ersebru: . .r'a{l"bil s~beJJal'lI,ya ,merek .. bh ya.ngt~J1,!:d,uh,. M~~dp'!4I. d~k:i;i!l 1iE.¢r.d::a ~,~ ~g,[lJg~fi ;1!j~.~ ~§~::I ]!;:Iam, m.ereh me:!l{!;in~lU'.inyailanya ben.a kepent.tiflga 1lI11rttlllk. me.millapat D.agla,

-oJ. "_ ~ ... ;, "'.'~' .~ __. ii ., ~ .., JI • ~ .. ~..." i :~ .. ~' t~ ~ ~ "I: ~~_t ,

meh kareuairu: 'I( ,) ~ I .... ~~l ~ i~ ,;.J ~l.J I~J ~ .pl .;)1' 'F'.'JrM

.;\'i\'I!e'~<li d.~ s,eiMg,ian ~,ip11.danya, ~,!li ~rm~ng ruti. tI.m ji~a mereka .ti'~ dikri 5~~ dariprzJ.an~. dengr:n ~~ merta m~a m~prJi mar.rb. '" '{ aLkni, mereka JliNIrih lLU]!i:U diri merel_~ senairi,

[1:I!11a:h ran§; dir1wa.yatllim Q]e:h Ollnukl:ia:ri dm. MOOim dar] hail!.it~azc Z!.!h:ri, da. •. i Albi S~·Ia.m'l!l:I, ,dad Abi S;i.'i(!t@titang t~~h Dz:ul!IG:lilwilIi.:shir.aJt .• alta.u }~ be.rnam~. Har(jJ~:h, maaakiJadia. m~mrgm~ N~b~. k«i!k;tbdi~i;l Il!l!emb~g~. hana~asall peii'lflJ§l Hllli1i.lln. ]:a be.l'kiWili. kepa&l be1iilllJ: "'ElerJ:aku adillw, :!le>1m~ engbu tiidlkbetblku adill," M:lka R~. e :mefl~;tw.1b:

'" - r.l .~ Il _ .. ' ~ - _ ,r,r

( ,J~I ;;{, ~ '~~ '~~JI ~ '~ )

~J1lliI >lku cidak hediIJku j)diJ.O!iso1l)i'l!~klll b~Bl!r-b~~~rga~ dam. :Mem.g1, ~ K~D'!Ju~ I:iElla,jjbe.~;jjMa"'M<a!~~tibeJIial!lmdiliatmYiJ! hed.a1u-:

~ . .,., ,~-~. - ... ,..' !!' ~. '&

~ -. ~ ;;'~J. ~~ ~.~~' ;.s~.~ ~ ~Ji 'Ji~,~-.'i' ~ ~ ~~)

iii ~ ~!:J.;ji~' ~j;.t-ii ~~, ~~i .~ ~J1' aj~, ~J.i~.~ ~.ji~ ~~.

, .., .r",,~ ..- .... ..- .....,..... . .......... i"

0( ,~~~~~f .~ ,J;j#

9. AT· TAtiJBAH

~'Seslltlgguhn~;)killliL :k,e]:lIa:l' dar,i keturunan orang i:m seke:lom.pokb!Jm, di mana sesOOl;';i!!li@; di ;tn~arl! ka.rr!lU! mtir,~[i t~~ sha1~~}'~,rub\11'ldln~au sha]aI me.n;:k~. '~jl~Y~ cli.~andi.~n p~~,~. M~~~~f'~, ~~~ sti!b~i!l;a:lm~~ Ibe1.tillmJ'a~tjemlbi,iJl):mal. p~ dariSiill!iQ:r;ullIJip. Di man:t:pu!DI k;tmu m.e!],d:~p~ltimei!'e1!;,!I .. mak;;t b!,]nuh]ah"k!l:te!t~ Ses!,m:~IlYI1: !lurda, adl:!iIoili seburuk-baruk JeJ!a'o\.d! Y!Uli~ <!iilil, &i kolongl:ll:l~l ~ .. "

Is meeyebuekan kelIMlJjiJ;r:.1ln mdi~s ini.

Sete!am ill!!,. Albhlb~rfirman s~ny;t m~mp~r~!]s,.tka:r! m(!rc:ik~ ;tklll.'l adatnya sesuam ymg ]ebil:itiJaiikb:a:g,i me1!e:ira:

~. J!~ d~~jJ ~ .:~ ~! ~t:- ~I ~I)~j ti~~:; ~I ~;t 'J'_:;'~ ,~"l';j:~

~~~!~

, ,

'1ikal~"U~l'ekiO! StMllgg"JH/~~ggrjk ridhg Jen~an: fir/a }'an.g ,diberikanAUah d4n Rt1Su.l.l'/p k.epada. m~. ,rim, berkar.a.· ~Cifktqdah Allahbagi kam.iJ Ailab <i!kan tMmb.mk.m ~ Iea1ni s~~ tiari kanmia-Nya ,dan demikiafl pilla RdSnr.~ Nya.~j"l8Wl~ Utlli ttdaliJh o)(itng-.tlmng ~ ~ ~ AllaA JiIOAY:l't im m~MdUlJ!g m\;bJlakJi"IDi~ ti.Jilggi dlUl ...noW!! yan.g mulJia" ~;t i!!! ~j:a&i ,r~dh<l rl!engan :a!p~, ymg ru~e.rik;m AlI~ am, hul-l;{p, taw~1:lI k~OIM Mah semara, ya:iitu da1am.firma1lJ"Nr~: ~ .tl tt;~:.;. '....-11..1:; ~ "Dltn m~ brrrkat"l 'r":Ly, .. r",L A,lrl"~ ,I", .,,' ,!," i. m D ',' ,L , ... ,' k' ·,"L AlbL .. e ;".:3. a...",t dlih en ,.""I~c:r-"" ~ El.!Ig! 1ii4m,aIl ~ n:ill'ap ccep~- _,_'i!H ~~~." .~".'_ ~,_

k'eilll~dah~ u:o.tuk Uat tep:lJd:t Rallul,1I1bl:i ~, meiaks.aJ[l~pe.?[JI.t'aIJJl',ya",

me.ll1Ilggalkm ,l.a.rmg:mnya, me:rnbe.ruukan bentmya. d.in mengikut'~ JelJilknYlI,

St!~:rrngguh,n:y.'a zaka,t;·.mkat itn. b.anynJah h!;m~uk9,m7.i!g.qT(lngfnld'.!lMng. Or.l~ mijftiN.JPrngun~.pengumsmkal.,pam ,mu'ttZlaf 1~'~ dfbujldz lJalt.Il'Y"'. ,r.rnluk (mi~f.'rdekakl:t1:l) b.tula'k" atang.w-tttl;g :rang b~h'JdaJ'lg. nm~k jala~ Alktb .ci:Itl. il~ang-Qftf!'lg }'(tng,~ed.lmg iflllamp.erjnlt1IU1.Ti, ,sebaglti Mti1tN keteltljMm J¥mG iiW!tijibka'n (!~e:h' ALb. lkn AJJ.ah Mg:bam~.$eutb.u~ i«~'MtJhabijalMamJ.. (QS" 9~60)

~~Ik;i ALkhme.n:ytbl,lt!u kdwh.t!'i dim ~~~.:lt!, (;1fWg-Ot:l.H,'G; i!!!l.'iill:!fik ~g bodoh iUIl! terhad::tp ,R.:aislllulhh A'T:lilJig berhium d.en.g~1Ji pemb~g~m

~a:r, A.l!i,Wtm,enJdasku bah.Wl Al.1!w4ilh y.ilIl!gl1lli':llgattlFp~mJbagijitEl. ~k!il[ ~ebm d;mti.d.ak ~ilI1J. ba!k.pembagiill1J. l1!ll, l!.epaOla sdaw-Ny.a. AIlIlih. ~ membagwya. :t:m1!uk. me.reeka. y.mg disie·D1!Itkillllldillam.ayai[ di Ji:;lS.

jp;ara. u]:!maDe:rbedOl pe:m:lOllP:IIlD.erkainm de.n:gatIiI. debpm ke]ompol\;. mi, .. ap~pe~llilb;li~an ~t harns me:lii:plJitcl semlJllilJ:ya, airnlJl. 51eDlI!tills yillilg m,e, ffill!tllgkirikii!l!:l.

Dakm .b.aJ. w, terdapar {l!lla penckpai::

.ft:ftttmtt, R1arus MeLi[Juni semlluDya.[ni adalah penilaf):.l!t ]mamn'Y' SYID'i Ibn seJkeJlotrnpeikt:!l!ama,

Ked:ua, tidal!: :h:l~lIS se.muatJ!lya. ~fun:j[ ~aikat boJdn. .tliherjk:m kepada U{.t1 kelct.m])ok ~ja, rne,ski]l1lLlIl ieroapai kelornpot lain" Iai aJaJ.<!!hp'flt:u:iapllt lm:mt MMk dm :sde:io.mpQI!; ·ulml~. S~l~f dan Khl!d, dli mn:rmy::! 'U~:r, Hudz.,a_il"::lb, ]bmJ 'A,IJDlilI5., A!bul 'AJiyib,. Sa'id bin JUb~if dan MaimulJi~i[l Mihrnll1L. Ihnll § Sl'.irbe.rk:Ul!.i ~[l:lLi :adi1!lahpe.ruilap:u' sebagUm ib~r ~a."

lil~~by,1;}~. k~Q:i1'I.:pok.k~Qml'Qk d\l!l,~m. "'¥;li~~~~~b!,l.' .w~~W!'I,r!,l.li; m~j:eJlal1km mereli:l:ty;tDig ;beihak, blAan. k~l'~Jla ~~n_tSm melti:rut~ ~em1.l!1r nyll" Adapu:.!i re:m;ij:iiiilriliR t~e!itasi aEtat .P'¢!l<lllp~t yilll:ligbe!:'Selisib iJulan di sini l',empl!JtnY<lJ. WallttAu a'km.

Of'ang-or~!IlJg. 1$1:1: ru.dl!lh!.lhl];~ kareua mere.kili.e1bthm~rI)!1b1;l[uln.~ &ri.~ kdom.l'Ok~e]omfW.k Yiil!I'Il; ~_ MtuW'Uli: Abu Hanll!'~: '10~g .~li;.!n k~i.!lJya lehilh hUM dad. OIra.!IlJg (~r." Ha]jtli ~epeE11i y.3!i!lgrntlabJdfi.:~:!l:!iIf!l deb ]1lllmIl Ahmad dmn. i1J~ .' di:r~;apb dmi Iibm:J, 'A!hDas, Mujma,alRtsm d·~l:!ri, &in IDPiU Z~d.

Se<iiUlgk,i11i11 [billill Jarirdan beber;iIIpiI. uiam."1lain .me.n~t<likam" Ild.Wl O~~t f~i;r "diI~ ~~S~!1gb~'llh., ..rk~.t~~p;~ ~id~li;m .. ,u mernum>l."rnmto1" $«I;w~~ .:_c~Jlil:lJ @d;1,]ihO<~1l!l:lJs.l:n,mJb" ",k1lit!t~~;1;p;' !,~ mll/!,l mem!!l.1i;t· oontil. Q~ta.da. erkat;a: "Orang; faldli': adlald Otil!i1J.g yill'!lg;i:.i:ltll~h dllfi me~ pettll.yMcit ~1Hl. ~sedlan~o'mll:gmis.1ci1:lL 1da~ or.rn.g: fitn:g hUTWl akan oo~ a p.i b~d.mnJi'"! ;$~'C

S~k<l!~g. kami ak!Yl! m~fi)'Wutbfi h~dit5·hadli:ts }'M.S;h~i[k:Ut[lfi hgm dlt!J~p:l:fi kl!l~mpQk iiii. TI!l:tu;:~g; ~'t;l!iig f\1;ki.t, ~:3.r:i Ji;J!1I:!l ·U.m;1;~,i;;i! !J.¢![k~t~, R~lJIhlil]ak .&i ben:abda::

"zmtt: ddak diliil!W!kan bagi (JiR1l!g h}'~. dan. o!l'ang J'illlg memUikii. ikekuatu. ~, ~~~ 1ni ~tiw\1rl!ll:!l!;~ @.I~ ~4, Ab~ D~w1!Ld, dMl! ~·T~,~~ ]mam A.I1tm1lrli, :m·N~'iiJ·~ dl1i1l! ]:b!rn:~ M!lijalll., dar.i Ab!.l Hl;ltiin.n jUil:ol

m.eciwaYlldt~[1 h:.ldits :!leJJt:~pa. -

~Jih k'3!l~ nllal!l, al\:,t1.ilia:Jll me.m'be.li k.ili:m, akm te1lajil. 3dl.ll.i!l tid:ak: dlirgrik~ kiep\1!tlll. o.rnng:l::~.J'a. dm ofmgymii;l. GlilSih k:1l!:ilt ymg mllimp~ m,en,c~ci P~i" h:Milm.~· ~ Ahmad, Ab~ D:..wud dil!.!], arJ,·Nas;l.-1,cle:ng;m oS.l1:ud png !laps dan k.yat}"

T ftlU.I"g or.mg"'iJl':mg miskin,. d:a!ri Albu H"l.I:fltinJ] ",", sesUin:gguh!lJya .R.'llSclWlah. e b'en~~dh!;

.. iii Li .r~, ... _" . ~ _. ~ ..... ..,. ~'... ..

'~!r. r.,ill:~·'·~ •. ,I, ~,11,., J,:'" ! ~.",.'t"~ ',,' .01.1 ".'~" .. I..' ,t ~ 1"',,- "1,"" - 'II ". __ ' 'I '.'

~~J. '- . ~~J"'" '""~ iJ""" -~ ~~ -.,. ~,,--- ~)

~ .. ....--; , .If' ~'" .r

( .?if;;,!!j 3:;;JJ,)

~Ormg mil:'k,in~u~ oiflUligy,l,~tg: bt.rkdill!lJgm~:r::t-m1[}ra" l\11b:idiDe--.ri ~~Wl.p S,[;3!U, dl!la. suapl, os1Uuil,uaJiJ. kll;l'llla, am" diM boon., '"

Mereb.lbei!1afi}'IIt."Kal!au iJegiru. &iiapaJkah o~ miBkin 11m Yll ~ Beliau ~ Illfl1l!jilWalb:

iii ..:,1 -:i' ..,.,. "t ~... ....,.. , . . ., ~

( ,'~ ;:,.~~ JI~ ~J ~ ~,'~ .u ~ "I) ~~'.)J: ~"~ ,~~1' )

~Ornng}'Ml!g rcidak rne.lllillliki. sesuaru ymg mpa, m.m-u~upil>i~D1IJru.b:ru:mY<l<. dan kM~~1rn:]'\~~UI:idt ,di"k,e[allil.l~ sduJngga d~be.ri sh:a.d!aqab. Mak;;i .La dll'befi :lii!kat, D::I.!1 ia ti.&!k m.~'t$-minrta. " {HR. AI-Bukhan dan. Mwlim).,.

Ac:bpu.n l;ienUi,ng '~mit <l!d.!l1l!h,I)J':ll!~g y:,ulgmel:llg;e]ob. pen,g:UlllifUl]ow. c:Ltn._pembagim zak[lt, Me~a bgrb;~k!TI~!ldap.!lt~~[lbla.gjan zakall'~ 'A:Ewltidlal ho1ellb~ diMi k~l'i"ib"'-tR.<1S1Jilll!i1.1ah A, I!:~~~me~ cidhl:.b~rn~1m ~at,liJelil;lSa(km rad!~ I:!;uiliusihaihih r-g diiriwSI}I'<1![kan o1eh. .Nh:1i1l1im dari

• Aibtl!ul MlJithrd'lalfb Mil R.aIb.i'ah. O]iIJi. i!lIeH<lIfi{:s, b.mw<!, ia dan oU!-fadiW. bi!l. ~]" 'AbibiW M!eIil:lJQho.n ke.p~dla Ra:snlll.!U:ili §i :l\gilr d!jj~dik;l!;! $~'b;i.pt'~i1 zd'alt, mJl.k~, ft$ulalJ!ili .!3me.o),3iWmhit

... jll ... ,.. -[ .. .. ~ fa 1i .. .IIi ~~ ~ J .I' !!i' ,.I' .Ii', !i!! , , _,,~. ~= .... _!;I' i 1- '~

(,~~I t 6'JI .d" Wl, ~ .~~"lJ ~I ~ "1oU\~i~:~ ).

... - .. i" ~' " , ....... "

"Sf"$llrngguhll.yaz3ikll.T: dOl;}. d:iiha]al!;;lJn ibilJgi. Muhammad dan k.e1JUa:rg.-.;ny", SesllnggubnYLIi.imbt <!.diI:;\h kmOl£m {hllilit:ll} ~w>~,~

'Tenl<lifiljl; .a..t,omtJallafotu ql1.l'!mh1lhum {o.mtg"O(mlg ~ h.atilJ!y:~ .p~:dl,] diJ,Il.n",lkk:iin),~d~ be1J.eIltp!i\ llDaID,dJi ;mta.~.nY<!i wa P'..!l:!l dliber~ !galat O!:IW[ m.~~a rn~~ F$!~,. ~r1P;@I"i!::i Y',1il'!lgd!i~l;IIk'm ol.eEt Nalli $ tf!.I'Mdll,P s.b.afw::m ~iiiJ Um!lnil!h. brlLiati itle.mrn:1H!i:IDra b~gj;jJl. dlatri. hm.a HD1piIBaJll :pe.rmg H~ flIlLll: m.;m;a pm Slat kill la. md EWyri!k. S.hdwm rne!lOeri~: ~~l'Il~_h, a tems me;_~lber~ku.h~Hi@;g.aia f!J;~!l.cjd. (lQU1gy.m~P~inI;: ak!1:I cliuai, Sofl'telialh

s~lbodu:m"ra j!<lJ ad!~l!lh OJ! ya:~g paiing aku benci." Sepert:i! ya:ng tdM d~"

rern,f'.akmJt o]eJb! ]mam bshwa S-:n~wlU:Jlhe.rkanr: "Pada pe:rallill: HlI.mmm,

Ra.sm~ 9, m.e.m!hefiil:.,u~agimdari. han .. :I<llIDpill5MI, ~enta-,~ :s~rt itu be-li'llil,!l adm.h .~y;m:[!; p~;~ <!!klJ b~ ~ri[I'~~ ~ttriki!J,hln~ia m.etljrudi m;~g ym~ r~g ak~cilj,tai. " Riiw.1(;.\i1lt.~~. ~Ih.~. !!l!'w3!l';lC Muslim. dan at~ l'i.l'1llIfdzi.

O!.-~~~:nl, ~~nl!:~ ;1.d~ y~flg; .dJj~~fi .h,~~:;1 z~k31[ I.tiltuk merniPefibail:i ]k:uili.1ias kelm;tIil:l;lillIYaJdo mem]'i~df;;:)ko,h l:iat~[jjr~. :!l'"p(iri!:i ~ .• ~ dildtiikilil! R.a!ltd.·l!ll1d 6 t;erhad:il!]J p:~!I';). pemhella.r dari afiJIng.oulJig Th~flaqtl', d:i m:~n~, h&:I!1 m.~.1'!b~rik~ kl~adbm~rib r1Wmg-nusing 100 1!IDta aD] 1aruJJ :I'ilJ1Ilpasillil p':.I'~.g HJ.m;;l!iIJi. Mi.a:I!I, e hB~alild!a:

{~ ?IJ ~ ~JJi. .~~ ~ j,~ ,~, ~'~':)1 '~~ '~'~J ~J;..~:~ ~,~ ~~,

~Akl:l me-mliler,il.= Imdii...l:t k,.e'pI!I~ 5t\5~or~!:lg5~t'll!i'i.li!ida O~f!il~n r~g lebifu ill! ciatai d.'!i~~p~d~, ount t~rs~bli.!,t hid. ~~!.i b~Ti.).. h[~fia khaw!l!dr AI~1Iih. :ak\1!l1J.mel1!f!11.~,elamk1l.l:liI1ya he dilbm Ne~aJk:aJJru.mlJJam.m

DiliI~1:lJSMbih Ill.Buithari dan Si1"!1bih M.il~lim d!is;ebuti:rm s:arttu, riw:ayat dan Ab'!ll, Ss/~d, iJahw:aIlmY3i. 'Ali I1l.eJl.g1f.illlikm. kepadla N:]~i !j [ogam emas dari Y ltIllitIl, bl'll.! !beli,," memb.agiJ!ly.aW!:!tUkempOlitOll1lJ:lSi i1.Aq[t<l!' bin H"b:i$,. 'Urmm1h bin n~d,f;,' A1qorn:LM~in 'j\JlIts~ ~;m Zrug :;!II·K_h~jt, !tl~!."1!! .!J~rslhda: "Ak'll1 berusaha me:IJI:lm.aJ:ili:an hati. merekA. "

Di ;Il":u:arll m.e:reka W<I rmg ,albel!'i b . zafu:ilIl:, ag)l:r!IeomlIl.~t:eID.a!nWya

ruafiul Islam, Di aarara me.rel<l ada yug erJi 'bagilLR zik;'lit. llig~;r .i<l m<lllJ

mB.ll.grnuPlJllkafl~td1l:li'i o~mg~=g s:e1elJilin:~y:a, a~OliU tllil!t1l!.k me~." bll w.ibyu. hUIm Mu:slirnin d~ti,b,~h~.y~, yan@;ti.mb1L1! di re!!l'htUS~i!l!. Pem·, bahas"l1 seca.a. ~eb~h :r.ilJci b~5<l d:iJtbpllJda:fi d~l~m kiwib·kiub Gqril:lJ; W~I1a1~~ ~:'lam.

Al'~k!lib SIetdJdl wa:Firunl']i'\~ Rssultl!l]m.ll. A" .t1lIM.lla!a-h }'lrn.g di1llir.ilIp,lbm ~1JI1k. 1ii~ m.e:l1d,~pi3!rkan bt3(gi:1n lakal['? Dl slnilil!ll pam. ulam.at.emeaa peaclapar[, Di:riw,ay'.uk[ill,.!uhwiJI'Umar,·' Am:ir.aJ.Sy-8y~'bi d\..m 5eleiom_EJQk uL= tidak me.m!be:rikm b .. Ym z~t kce,p;lm merek~.:Setebb w..f11tlJ!yltfu!s~~ A, bnma AIl..b .~. ~1!iIhm~mcl:i~ &E. m.e:mlbf:ril\:atlJ~f:mp.u: kepiildliiblli'Lill &m k;ruiiIli'!. MUiliLim..i.I-.. dli I:nub DUD. Secll"ll.~m. U1~a laia be:rpen~OiJt~ ~M.el?ek1l. i;e~ap dliher.i. h[ljp kare.n;\ RasulJ~:J.I.u ~ til~ J!IWm,IbGcimerek~liill:ti.a;n ~>G!d~ pendluk.an kota Malibh d:m ~I:ili:an o.r:mg-Ql'aJlif; Haw:acz:in, dan hl:e.lljlj .MJI. r~u bu:l<Mlg dib!M:tIihl:an, .ia&i mereka &ilher] ba,gLiIIIlL, ~

T~!i<ll;mg acr.,rtqab l(h~~. ~:ih~.y~), ili~w:aryil]:biI. dAli'i .rl.·Ha!lal:JJ .aJ-El.aiSh.ii, MU(jJ~dl bi;!'! HaWMl-. 'UIIWrllililll. 'AlbduJI 'A7:iz, Sl.'id. ihi1liJ'IlIbi!!il', :rn.Naklrn'i., ~.::·Zl,l.hri d_ l/b[]u Za~d. ballw,a ya1l.g dlrnwua, d,f'.lilgilill o1'r"1',iqah mi:al;;lil:! al· mllkatw (haTIlba sih.aya. Y~-{l, m~J.;._~ P~l!'jMjllani:J¢b!l$).

P,eooilp.111: !l~f];a{h Juga. dirnw:I.Y:ild:'illlL dsri A:bu Mus,," <1!I .• ru.y':JJr1 daa peaclap3!1: La1:i jl!i.l,ga IlIf'El!l,piik:m [loocbp<1!t Iml<lifil )lS)I'~Sydi'i dm.lIl-l .. :iu ~. IDlUlJ

9. AT - TAUBAH

'AJbb~ dan!LI.·H~ 'Ib~f.k:l.t~: "Ti&!k:m~l:l!g-li!pll, ~eo:~g bU'dak dillll~rM.!Uil deo:lJ!g;m hiUE~.:z;~. ~ Pe:!liaipill: rnidipfgatIILg okh ]wm. Ahmid .• [1JilIID. M:a!Iik ~ bb!l:q, y;dwi ·b.~ ,a~"tfqab dl.~i l~h 1;!ID!.!m &iri ~p. m~mDeti b~~g zd:~~ k~ii:~. t!1~mt!k4f~b(h~~\il! ~~~Y>ll Y;¥!!l; mr,l~l)~d!:~j'@} ru:a'l1! rn~mb~ seormg lbuook lalu di.me:r;d.e:kalblll:iL. Ada haIlyik .batllits ymg m..enriihut::kao. ~~m~ PM;!]"', (lnng. 'r-t: meme:rdek*m bu&k d!:m. b:d1W;l!i ,Mbh ~. d:;tJJ, membebrud;:an seti~'p~iIJJ~~ou.I:"lrl~n orn:ng ymgme,m.eroiekilkan bl.l.d!ilk dan ap; Nerik.a. iJJi:ngg~. hmaJ!lJIilIIm.}'L Ini diseburkaa, k~~e!J}1 g~i;l!L.l!!l ~iU'i ~ rernwatmirudis~deDll'n,jenis,~ ~4: ~ p~c ''1!. <.)j'jJI{.J' ·'"D:.t.n katnu tihk dwri Ll'asan .• bro'al1 ttpa. }I'lt!llS tdab Lmj'j~. "~QS. kh~.Sh.:aff!l~j 39).

Dari Ab'l!l, Huraillrath ,*, St:!lWl(guhl!lya Rastlllmlii!h. §be~bm:

... t.'" - - - ,j!! - _,. -. "', .. "',.i\ r# toil ,fiIIi...,..,IlI

~,~(~,')1'~ ~~ ~J.h ~~~jl ~,.u,,1 ~. J' i§)~1 :~t=ijP ~!i #- ~ ~' )

'" ... .I' .r '" ... .r -

0( .~~i ~# 'i~1 ff~:~J

"Tlgao,r,O!l1go ]'1lI1g w~lb b~gi AIil;1h ·Uffilnd>. HW'IIolQ:ngl1!~ '~g ~g b~q;.iI!~ di jalm AIM,. S'em'll1Jgm:tla~lflliI:g _gill. memiJebilll:kw. d!iicimya, .amonng .mf:tllllih.k~l'fM:lIa illgill~e:rpdih<lu.li:.eho,rmU;1!rull~.'j, ~R. Ahmad d;!1li 1?;U';l Ab~.i S;!,Iil!iUl,Iio~~~ Ab~ Daw~.)_

T etlJt~g .a".~rimn, acl.abe.befaiP'amtl.c.:l!l1lli~ d:i an!t~r!l1ly:.l..r):~g: y.aJl,g m~[]1-[JUl1!yai l~ooung;U'Ji ~Jb ."t~llJ! hUJtlillg y.mg, ~al'W rupenUhi, s.eJmgkaai oo'l:1.d!. memwr.l:mm~, ia h~m~:r:i1lS h<lb.~ ama. keka'JI"l<LWiLYiI,atati iia. ~ i:.ei':h:il.il:D1g k,epada Oi"3ffilg ]~. !itliU bcthtit~g: ,cbn :i'ild:!ilI;!uk;lfi~ks.i;!~a!1! ];d!J it ben~tI!hilt. Oi!'irng.QnWg~~mi. ioi ,d1Jhf!l'.i.lJtlgilln .~i!:.

D;I$[i;f p~rm~~b:gl!:!1 i~~ ;;i!~M~h h~d~t$ Q~bll:isb:~:b, hiD, MuikhaJ:'~q al HilaJi. 1a.bed\:aI!lI:i Aik:u :m.emilili:i '~an:g:g'Wl4l;m d¢n~ •. m~ .. ~ dlwt;m:g k~~.d.a R.a$!1IM~:ili • UlIlI!ul ~~~ b~gi~!Il mat. ~w b~ be.rsilbc:k: "']'~ h.:m;~:a 'Mt~g hepa& k:!mi zakai~, l;t1JL:! bmn .run mem'befmru .docrl zilkat tier$ebU!t"~ S~eLm iru beliau i!l be.s"bda:

~Rti Qyb~ .• S~.ill.}'ll..~Q.miru:a ~ru. idA .lmll:ilik:m, ~ ntu d~ri Ug.a macil!JUClI<Ing; Seseo~g }'<lIng m~milikil;;t_~, ~k~ ia dip~rhlehikiW.mem:illu .• mW[a m:gga ia dap<l!t hidu.iPde..agm :normll,la!IlI:! ia me:ngb_e.ntiJull pebijiilllm m>e.minta"miimm~ S.!5sor~ymS iWlk~ mmi~ "besat Y!I]}!l: meillU!l.!IlJW;;!rD. ke:ki4y;.:mCiya,mllk:aJ dI.i,pe.ribo.l.e.hk.an b~gi.ny;l, me.mima,ommt::! seihilliggot i~ ~:P~ hldu,p ~~. 11IQ.~ (Ill~pe«lkh p~r;:t,plll:l!g ""eh~,dJup.~n). Dan s<e&eor,mg ymg Ji~imp~. kef:a:k:i:r.aJII mCiggil~(lil ~iga. ORD:g

'bel'l!ik .. r d;l(~ k,jIJ~m[!1y!! .!'n!':4lja.d!l. saks![ !li!ll.!5 kef~:I'!IWl'!f,l!, ma:b: :ill, diper-

bolehkan memint~... .. .~ III bisa bidu.r flJoimlaL H~, memin'l:;II,~t::I

pn[i; ~~km cl~ri 1i:~lig"n'i~e:a:i!ilJ fjjJ~ adaJ:U'i h.w~ h~rr.1Jm }'lti'!ig d:i~ oleb. o:nmg uersebilliI ." p-m., M~.

Dari Abu. Sa':idj, iia. herbt<lr: "'P~Ja.~ ~u1lJlLih g.ada s~eormg p!1-i~~~ ~~.y~ ~~ ~abtlah.hMl= ym:l~ 1:i1fil, saJa dlbeilID.ya. '~ei'keJl1~ ham.1!, llmgga. h'UiMlgtllY<lJ mt'Jllllmp!:!k .. M:aka R2suhJ!llah. !lben:ab&: (~ il~') "Bei'!looehhbh kepad:an.]'il!,~ mabJ.o!f-mg.o.rmgpunbt'-ISliLadaqm k:epa.dilfl!]"l, atkan. ~etlifli lliIak mencuk.up:i unruk mel!UID~si hlllJt;mgliLy:;t. MOlka RM~~~.~ ~ed".at::lkiepq:th, I?::IIi! F~'\lI~t Q~$ ~~'Iilut: .

(~~',jl.~ ~j ~~j ~ iJJ:;,) ~'AmbfUaJ1 ~a ytUlg ikili1Ul! d1!p;u:i,hil[])r~ fw .sajibaj,i.aa ymg :k:.w:ilIIld~a{k:m"" \HR. MtiStim).

Tetu:afJJg;fi $abmUab, di. HUl'<lJfliY1<lJrlJi!:a.n orall'l~fm:g yill:llg. ddlllm F~'~~. $ed.:i,II;kiinme[\ek:.1·~iJak digaji oleh d~mr~emenlle:mb:)ga l:eJkailll. M~~! l~ .Ah~. :d.~ d1n kItaq, "bal:m,'a h~l [e-ll~uk fi .. sabiJli!lbh,

berd.~OlI pada nadit:s tersebur, .

Te!ItaJ!Ig ll'flJl s,wii, :dabh se.J!.r<mg ~di SWiUlltlg.erl rag bebIlaya rklak:m.encllib1pi ~t:tl!k. dipakal Fuilaag ke.[Ieger.i:llYI,. ma!k~ u dibe.n bagi= zalm ya.n~ .. rn.en.cukllp.l Ulltuik. :PIUilag ke :Il!1{l~!!'m~,l3egjtJ1:l jllV deng:m o!l'ang Y\l:!]g ing~!:! b¢'p~:rgia_~, ~!U:! ·t¢l;~.P~ ti~!!t!~l~ki bil)-'101, ~iadiber.i dllri biigil1B :!:akil1~ 1,Illmli::peIihek'lillaJlD.}"l! pe-,rgl daa pWJilJllg. Dalilpelildilp:at :mi. arl~ ay~ [eJoSWUlt dan. i:Jlilits yIDg rui~tkm old Imam Abu [);1;WW d;m ThlJiu Motfillh, d.ad liIadit..s M,,'m<Jir, dOlifi ZllIi.d biin Asl<Jim. d~~ri 'hin<Ji'lbin Y<!iS,u,·dan AhIJJ S,3J'l.d<;f-.ia be-.Jkm" R=iltdhh .. berS1abdjj~

rJtb jf iI~ W.~p, ,~j jr ~ J.t"h ~.~~ .~! ~ a~~ J-l ~ )

~'" ~pI'". ~ pi' ,r ~ ",r - .!' " "

( '."". "cc1I< .... ::u;11. ,::. ...•• ~ •. ,·h, '~='~.".~' ~. ·J·.1 ,fi,.U·' .t. ~ ~." J.,i ·J.l

I L~~' __ )I' ~'~'!;";,I'~',~ =; '. ,,, ~:. -: ~~,~.'_' ~:,

"Z~at cid..i!. dih~~OU'! b~~o!W]g k~}';l"mri~nkim. 1,W~tJ: ilima (ll';l;Rga j<1m~l (pe.o.ildQla). oUllg rag meWbelil:J:~n:ll':uk~ ~aD .h;liminfiL G~, {ornng y=g berhutang},o<.rang yiltlg berpe-.r.u.g d.i lahn AU.m. OI'1m&l miskin ymg diheri ha.g1m ZiliilI,. hlu w man:glud!imhkarn kepada o.m:ag bya.. ."

Fi.man-l'fp:: ,.11 i;r. ~; , "Sebagll,i k~iih~ J<'f.f'i A:UtiI&," Y.odrni, huktim. Y:lfl!ili;~e:kb. .diteiaplUn. ole:h .A.1!b:ll. 31', sehcl:igJclS memlnpy.a.

9 . .AT • TAUBAH

4": Ff-- .. ~ ~J t ·~I1m.AIWJM~{ftlf.el4Jmi 14t.1; ~iJah.ana. JOy~

~~t.Ui! '.' Wiliir'~ ~ b~ $~~.m~~abrw, ~~w:!~!hl~

NJnI •. ~ ~ .~ bifoJesa1Yl, "·d:lIJmI setiap ~C;1pm. cin~, ;5.youi:'at, ·cbtn

,~~~Nya. 'flam Illah ~dalrQ AUab~ci~~ Rilib ~~b]1jI AIliah.

m trllfal"(,! m~ka: (Q.ra:ng·m'-4ng .UUl1Ufji.l) 4_ -pi 1nenya.jJi .N •. idan

mmg~t "'Nabi mem,erca"ai remua .aea ,,:tmj)'a·,".KMtI.wnl4JJ!

"ltt mtmp~tti Jmi.W q,a ta benman iepl1da ... 1I1ab.

~pel'jm)'i# GM~.QIf«ng Mukminddn mtnjd'di t:rmlJlwJ b,agi otang«ar.l)g yang bmm4~ rR a1:ll'<1m &mJ/, "'l.lr:m @,!Il~"g :Jl"~ t~ffl'jw.kif;'.1l·(f¥~IHJlg9

itu.,~1Mg! maw awab :ya.ngptdfh. (QS,,- 9!i6'1)" ,

All~ fi 11i~~, d1 :tiIw:a.ar.ID~fi'iilIg mtmafi:: ~w ad\1J.fifkdru:np.Ok

ymg meJlLyiliti R;;l!S'lIldih ft· die.ngm. pefht:!l:m. Mefek;!. hedl~t:li: ' .:' t OTR,01$u:hlf1tth it~ 1nt'm}'l~i~ml;uay.:mg didmgflrnytt. ~Ya!ImJJ, setii,p O1\Ulg]i'aIlgbe.[ik~ll! kepadanra,. wska Wpe-f.cilyaW.ya.K.etw :kr.wM. ~1Dmg dan bemJlllpSlb., .ia .~~ayai Mfullwi wnwl1yatbn daJi Thnu 'A!bb;;s:, M~ilhid.

dsn Qamdaih. -

JoJIall! T1l!'aI!~ b~rn[~;!.!;!: .~'~ ~:f:V ~"K4.$~/gh, ia ml!m:p~ayal s:em:,JIa a~ y.mg: ba.ik bagimu. "Y:lli:m; ia~eIl~lbe[J/ax!Jilsa membeta:.bm. ml!iIDli .~ j[lju:r dim ~. rangdw1lli. ~ ~~ ::"~j 1",. :;,.."J, ~la beriml'l!~: ~ Alla!hdal1 tJ;j'E1np~im:angoyan_.g.M'lkin.:ii." Y ibli, memlbelJlukm ormg· or.mg MIlIikmim.( ~. ~P"~.w ':':"1:; ) "[)im m.~ n&nnat~~i Q:i:1l;I;lgc 9~a~g' .~I'lg~ntm ,li . .intillYa Lmtj: "Yak:ai, m.erupak:an sebwib. ~.'~ !li!~11uii1itl!;!\i!i onu::!!g-t:l~g; ~~. Qi!lrill:. it,jjA]]aJhberflj~j

i ~:~ ~~i J.~~ .~).jl ~MlJ" ~Dan bgi omnlN'l'd~gY4lWgm~ui R~"JpJ1ah'Ut" b4gi m~.b·~p~'""

9. AT· TAUBAH

_"~,, '1'.. .......J.l ... E:... ./ '" ",_".~, .•• ",'., ~ . "'.'", ' / .. '~.'.', ",,,.,::'~.',".' . ..._.,.'" -,",C"'j."',.' .... "'.-." ~.,:/',I'~.' ~,' !JJ""" .. ","

~ .• " ,.~ '. /~, ,',~ 11 ~~. \~,'" .,. 1;i ~ ~~' i\i :u .r

... ... ~ '.,. ~ J- ~ - ,'- IT-" "

,¢l,·,l,·,'~."'", .•• ·· ~,' '~~f

... _- -,~

~,lJ~" ,kng~ (MfIM) Allab fmtlfiIJ 11l!~Q'lJ:1 kmdb.a(fflU;!;t.I" JN~daJN~1 R(U.ffl·Njla }lwng ltibib jJat!Jt (bag#) m~r'€ktJflllU,ik l1.!elll~ari lu:rid~a(m liMa me,~,ka ~lab,!)t~ •• a.«ng )\'If'" hU;i~n. (Q$ .•

'\blii.2} TiJakki1J,~ {! -~g mutl'4/tk in9' mmg(!liIl1J,Jdb~i:i'Ji;ra

iJ't1fangsf.apll menMtl'mg _ R4Sul~~ maka' remnggJd)nyt!' Nnaka

JaiJ«nlUlmla/J ~mlpr1tj~nf4~ di~ kdi.:l dr. &.i"~mnYfl.lt~ ailahb kehi-n-aan Y·(Ul_Jg Ilc.ar; (QS,. 9'~Q')

Be'lkai:[9.f} d!ettlJgaw ap[: .:I: rr ,:.-~~ rtJ1~ ~~. ~ <rlit~~ ,~~l~npah uJ'}.tllk~. d~.'P f.Il<1lm.tt All'a!h tm~lIk- matri' ~r.rit/,. "Qiliudu be.d~}3!r~. disebll!lttm.kiepadil kam:i, babwa 5leseo~ diarl.li:aJllll[l .. mwW:iik herll:.ata:"D!D Alib,,~~gplm.y;t n:l:da aUu Of!IDig ~!lprurnSIxllik ,dn1 pllilmg:md.a ~j mt~, kmui. Jika y:!ng dikatakm MWI!i~d ituberu!l(., teoll1.!h.yot m~:reb ~~U ~r.lb~h 1li1!lWk d~rl kclJ~!ibi.~ Q;1,t~d~il'U!l\~t:il!k!l!l!,. ~.W'~ p~l!'kar!$~!1!k1!l di &eagar eleh soornngMu.sil:iinlJ!, 1:a!hl.la. 'ber1l:ata:":S~~api ym.g ,dikatilibllll Muh.amma(I ~&J;ah beIJJa:!' d:m umuMJili hllll'lLl!l dia:riJ keledai. " BeturnF'a. mellgadllkall per.J[I;lllalahtl!ll. itu kepada !tolSu1hilhh 8. Mika RilS'ullJ]~ me.meru.~ab:k.:m. ~~r o!l"mg pDg. 'ber;>lI:Il~"utm me.lil;g1nmp l:uili:lliJ. K.emtlidia belia\!. betkilltl!i k~a~ ... o.mg te__r:i!iibll!t:~A~.a pl!!g me:rn:~~",tml~m~>!S~tik;m d~t'F!ikhm?" O~Il, ~!ulal:tl.be1'S,tlmp~ braih'i;lj'~ dia t:i.t'Id:. P@[,i'''~· .m~.g~:[:l.kaEI 'Yang demili:iitl1. .it.ti. M$l<:a ,fl!l'a.tl!g y.u.i!l MU!lliI1lJJfadli. ibfikaia:"'{ >I.Allbh, beJl:ail"blJJLal[ pil:lak. y<l[l~ ~e-Ia;ar da:ll.d1!lSl:daiDbll pi]mk }'ug dU1l[:oI!." Milia A.llah m~.nliJllI.Wk1ln ~,yllt w.

Ffrm:l.1!'!i A.1]afl ~: 'E;i ;':'J' :ti .. ~1 ;.._;.;:m .~;.r:.; ,~l,' "Tida1Jkoa1Jmer~<li

(vtoOlJJ8'iJta'1,g rrmn biih~n,~ ~g_!l.!1pa ~:r;!g meni!l\!tang-

Aikin dtm. R$!lll·Ny4."Y • har,:mgsiapayang mfnll'n~'i1!I1;g, m~m ..

me.m}'e~h.:i Allah, rprtdah:.d l!iClbendad..ii siElJ...l~~~il!lruJ d.am .. Ajliln~rt1 d~h.n:a!lm. ymg l:!llll .: .;f J.,iJ 1:i:J~ ~ fl ~ .::Ii.! ~. ~Maka M,raka J-a~namfah (tfm~t).bagjrfP, ~dM k&..JiJ£3aII,rmr.ya. ~Y<libi~ dWjn" dw. Mb •.

~ ~ ~~I ~" , i'!(!~ 'if~1@--h irel.l~~~ J4'1€ M@?',,"T ;t!klili!, i!n:I~ ~~!hi.tili~~ dm.'[ke~ngIi·itI'am. yang mellldrla.m:I.

Ora:n;f'orl:l\ltgmu'tr4Jik it:li tatrrl' abcn dJtu'lltl,;ro'Z'n fermt'd«p meN1Ji1'tl .:!:ltIlitti .£trr,at .,atjg mMerangiMJll tt:p.1tyang l£JlwWUwyi ili dalltml!ati Uii?l'da, KaW. kanlah ktpnd(l lnerd;a;' "Lfl'rmi.anlab 'r!jttka'l!.ff!jekl1,lj'.mri (Ler.hadap ANah dAn .R.a;!inl~ya).'" Se,~jmggjllm'ti A,llah ol'i:~tl:1;i, .I:l'U':'B)\!itaka'l! ap.a J'a~ka,mri taltJlt~. '~QS. !hM)

MtI~sihJd b~fk~t~ bil1tw;i, m~!!;\r~I!J! be:ttdlli.p,.c~!kap di~nltl!i:ra me.ek<li; k,em'l]d:iu .wel'~k>L be.rlbn<l: ~Ml!nJ!ah.".w!:ldallm .. AJlili t:id:ak me.l];iIIDllPakkiUl!. r.ahasi~ k~~a~i"" Ayat il:l1i. s~t1.!~de1J!gm. fiil:man. AlJhh:

'.~.I' , I~~.l!iil ~ .~ .':'" .I' ~ _J:.I'~ or,_~' Ii ~~'~ • ~ __ iI~...., L~ '" _ .... j ~ .. L" ",,_~,[II,.~ L" _ ~ _..L~,,,

I"'i"" ~ Jr ~ .. n ~~:,J I::"-"';! "- °YFiJ' ~I'~ ~ C" ~ .::lJo"":l~",t.. ~~9'1

'film ~il'a tJ'~<t,da!'~l>efMd4mtl, m~ mrmtlli:$pbn salam .kmtl tkn~'1l m!li'J:lberi~l$m Y4!'l!g bltk4,!'iI feh.!4i ($414m) ~i!ri di~enwJw.1J Allah tf~r"lmit, J)rm m~ 11,Jrnpta~tl; kepatla ai:.,i m~ s~mil.'fit 'Mi!!tlgapa Alll1htitia_~ ItlmjiJtJa ki~a &'lselMbk.an aN yang kJt~ k$$~k4n #tfi' C;flkupla!J .b.1gi m.e'~a

N~ka]4_ :g a~ m~ m~tdd. Eh~ 'Ner.ak1l: it~ ada~.J; sdm'1'{{k-

buruA ~~. .~ (QS. AJ·MilJ!j:lldiJ:tI:li: 8) •

.r ,~ ).." ~ JI

AlId·!fJ ~erfirman daWn ~~~~irui'~ ~·l~"L.; ~ ... l <l.~iJ'~~ ji,

'~K~1<t~?:I{a!~ kqMda m~ '1'i:rmk.mJnb ~-efok.:mm'll"~:S~1mWJmyaAllah akan: 11li!!tlyatakm itpa. jIlItlg lemnu taJmli it1i. ''''YakiM, Allah ~$l me:tlJt]~an M.P:!I!~ R!I$~l·NYll.~fa ')rl!i[!jg ain m~l:lg'k::ilpk:~n 1IJ:J'"!iIS::lll k~1JJ d~[1 }"Dg <l!k<l1!1 memJbuat k:iliim .m..n~ :sep.eru fi.mm:iI"N'}i1I::

~ r'" ... ~ ~,_,,_ " Jj , ~ f. F~ • ,

~~ ~";;';:'Pi' ~~:''''I.lli~j, ~~I; .~~ t;.J.;} ,:;~ ~'J. rt:}l,~ 2P~ ~. f~ .~ .

. ~. ~.ji ¥~ ~ ~jl:;,

"Af!1'U Iipk4b "tIt~g'''r4~Jg )'<1.1:1i 4dape~y.1~h dalgm Im'J"Jf€l !l,1etl~ira h:al2W1l Alltlh ~idttJe.akan 1nen.ampttk~\:u1.kM{!;I1?Jdan m~?lJ!1~ "of')14~!Kr!J1# ~fflgbeitJa'ki,.n,j';~~ &Jh:t tm~jiikk.r.¥l mereka klI{Nldam:ll M?l)i~lgga h#'tl1'll be=t"~r ihput mlE'l'lgtmal mereka .denpn Mnda,Mnda~. Dan kamu .hmaJ"i>ma7' scki:lln mMge;nal m1m!!Ha ilari 1tir1;umAtias.:mperkatt1~ m~:. ~. Allih men.getttbui perlmatan~pcybJ(al'l1lJ kamtl. ~. (QS, M1I.I!hiUl'Ull3rJ. 29'·ja~"

Un,tul';, ~t1i!. 'Q:n~dah berk:ma: "D<lh;uluf>1Jut .im.dini!lDl!kam dengm But'il.t: a!lJ.rn.clkihah, yaittu. yang. m.en~ borek l,1belbll1'1llhn) anm~gm~ ..

. ". H.'.'. , Ji'~ ,~.'.~. ..... ~. );. ..... .-: '~ 1''''''1~'l. (!)d ... ~~.:".":. ;....~!J.1<::. _ .. _. '1'f -1 ..... - .....

~,b~·· _,.1 ••.. ~;;,a. .• ' ~ ."_ '~_ _ . ~ ~ ~iJ'

"'. ;. .' • ;..iI' wr:r- '. _ .._". . '!IV -

r.'. ~ -: $!' ~ ••. ' ~' .. '''''''''' .• {.!,' "' .

• p .• ·h., ..... • . ......:......J .... - - - ~ ~._ . ._..;j l', ~.' I .. 6

~J"':"~-=--- . - - '-;..;r:-~-;J'J r#~' iI!!! oJ

'''''.·'''' 11··£:. . .. '~ .. /j. .. c. ~' .........• ' ~''''. ·u··.· "'.... .,. ~ I!:~ .. j," «. "' ~ J..·.-~_.A .• "' ..

"'. I.. . .. ' - -., .. "'1 '. I. ~ -, , .....

~ u~,-_ ·: .. ~··--·'i.P',~u -.·~_l_(.'_.

;" - ----;;a,...,. - I ' ...... ,~,. ,-_ _ ,'. ,.... oi!5'_' ~

dJJ ~$'~I~,~~

Dan fikn loamu ltlnynkan ,lreptula J/UrelittJ ((fltlta:ng tlpa yang m~.m MkNlum itll)., ~tai. m~ dk«IJ menjliWl!b: «Se'!,Il~ul:r-nya kmni .1m'llyt1lab bm€1ldfl,. gJiifaJ!' "II. bermai1;l"m:tl!ln s.aja. "" Kal(ilianlab; ""Ap,«Rab delJgti;7.l AJ1«b. ay6~ 4yaP,Np., ,Jail R(uNJ~ya katltlU ~eJ(11u bero1e-Je..l)io.t?'-'(QS. '9::1&5) ndtlk 1Mb lam" m~'l'!a maa!; ktretltll kl1mJ!! (~elr:"') Iulftr ~esltdab"mmallI. Jikd ,K41ni mem!laJkan~C89-t~1:l8't.I~ d#ri tam", ,(1(J,nf!mU~ mer-e~ bm~ulb#I)~ ~ifmY!il i{a.mitJi'lltl m:r::1lg(lthdb g.e-J().ng{l'n (yang lain) iiiEf!!bdbka.n m>er:eka .IfdaJ(lb Cif;a-ng·jjraillig')M1!g Jeltrllil bff'hUiJ.~'dtll;1" (Q8. 91:(6)

Abu Mi'~ :il~MaJ!iil!i bfthta dati Mtilflammadi lb1n Ka'.tb :rl-QiifliZlfQ ~ 1~~1~1iI .• mt~a b>e!"b1!l, !;es~r~g dui k:l:1J:M mlLll:)~fik b@!!'bt~: 'jJA!I~1:1 ddak iIl1!J€U!b:l:~ l?~u,Q~Ji' ]o:.h~,!'ll!ehllllkan::l mereika .w:1dilh onmg"[)~g y!l!!l![! pa]ing bu.y~k ma.k3:l!l:nya,. pa]il:lJg dJtisn b:ican,n}l'1l! dim. p:9ll:ing peillJak1,[~ Jlib b~~f~ d~;g:l!l!m~~' Mak!lp~~ W ,di~!kep;tda ~ti.lklJ tTl, Lala ~. yan~ b~;m .. ~~ :kepad!abelilau. y:;mg:!laat: iru~dah. ~ O!engan m~~d!:U'~Wrtmya. ]:1< Derk;!lta: "Y;it fusllll1:JJdhh,=t iml!:a.mi ibaDfil berB::MJ.in~,~ Mlllu. Rasllliu!l.hh. •. memhacakan:

, it.~ .:.,.' .. c » ; , r ....... , « ,.'''' "".JI ~<-. ~ • "" , .. ' •. ;;,. .~ '.' _." ~ •• };<- J. • '.' .• ,,~', ~ ,} ::1.., r=: ~ ... if ......, <r:t r~"'-: -""I' r"'.r--'"" ...... ).~ • .., J'~ r- ~,.r--" JI) :~I' J' ~~I Y

.i. ~; .. ~ ~' ~ ~_,sr i ".1 imb iI ~: .. ~ ~~{ ...... .)' I"'f'~ ... .: ~

".Apalwh' @zgan. AIJQb, .a}'tl'l:-ily.l1I:·N'jIz dan. R.l1r1J1-Ny4 kamu W10l1~ i;emlok-olok? Ti-dak fJSr:W otam:tJ me:mi~ ma;,if; h~ ka!1.}f~ (telah) kaflt ~udab berima~~ jika Karni me~an sqrowngantL.ripada ,kamuJ• u.imqaKa.mi aka:!: m~~b S~riQ.I:l.gan fpmg lails} disJltIMrm mtrnfka dtdnh @r.:m.)g'Ql'm:I.\!l)ll1Ilg" 5eJaJ.~ hmma,~ d~~ ~ Dm b~hW\1i l.,edua bki OUDig l~r:5ebut rnernibmtu!:'b"'t!.!, ~k;t!llet.i Rasrnu[]lLh .. ~ s;anlll sekali tidd. .meJil.oleb kepadm.flL, :;ed!mg i~. memf:gmg~ pe&.Jlg bWIJ!.iL.l!t o.

t( ~) ~~ ~.~ ~~ ~t. .)") frrDa~j.ii:a Mm" ~npkan .d~ mereka, :n:UC"tol}\# m~~1;i mrn~~~ 'Ses.~m.rgl',I.m-}'>'ikam£ J~'PJah bersemfa .gm·:au .dan her'\1tam·nw~. ""Qaudah be.r.bu, mw ketilrn Nabi dipf':rlll!Ig Tg'buk, !:f'.men~ili!n i!lek.el.ompok orting mWlafi.k be~,lIil.om didep. bew.'!lI dan 'be.l'h~: ~OiI'angini. mengig ak.m. men:a!ldllliikaa Istilruli daa ben R,www~ Slllil~ mus[i1hn,~ Milika Alah mewbentil!ll!1:Jikw kepadJ a Nabi ap~ yang mel'ehhtilkan" Bdiilili bf'1~kM-a: '''Diuangl':.an mel'eka kep!l.dlal,u!'~ Si!:Wah. !:It!~r~k;a dau;nl, b~]i::!\lb~'tht~: ~KaI!i;jl:n b~~k;!!,rtc~ b~!!'!i! (I~ b~1~i~ M<1ik~ m~t:¢k .. lbe;!,sll.mp.;thd$!!l; ~~S;!!t!iik;w bih1l.'.~m~td~ l!!.mp b~d.!

~ ~ ~

~~._.,._"."" . ./.,. . .JII"._,.__,r._,._,. . ./". ~ ~ ......_ . ......._ . ......_ i""'oo... ......_~

9. AT· 'fAUB·AJi

dan betma!i_n·mai_n.fiilmm~Ny<!i.1 ;k1-J:! l';,.; ~~ li· .j~.s,J 1. "Tidakmah k-amum~tll m~ k.r~ !m!!!IHf:~" &af~'P semdah bmm'an. "Y: aikai die.mgaD. olb~lohrum.u it!Jl.~ul1:""~~ -";lJ.,~;' ~,:;Ij ~ "'liJeaKami:m~

- --. d4"'· ..... .l ... ko;mu·A·-,....a. - m~!;:"" .~7,.·lit."'~' ; - v' "1,-"'1 .

~ _ "'F'""""" - _. ~.,... ..... l'iZ. ~ ri'ena .. wl',_ i'ItSca~ .~lIm~ .,.,.".m! men.g-

st!8otagan ~g 'lIi~. "Ytlbri, tim. Illerna2ftmkalliaEJ. ~JI1111a, al!:an rerapi IHru:s ada ,seha,gi.ankW:h.,. y.m.g; ,disb, ~ ~.~ 1;~ ;.¥1<;-1 ~~~ m~~ adar"k O!flll1J&,Qrot!llgy.m.g 5.r;I,;l.u berb.uillt' d·05tJ." Yaknl, \~rbl.lat dosa deillgilill oJ!olbi,lli-ol!okafiy;t!'igk:tjj d.m kot()i' itu.

OJ;l!1n~or;atW tnltMjik lakUaki dan pe:tempttan, s.eb~gian de:~gnn ~eb~tt ;r-tl~ l,.un .rrd{/ilafJ S1ttI'M, mmJ'kr: menyuruh beron.td 'jt1c'lg lIf1ltl'lI,r1J &.an melarcff~berij'uru 14f.,g·ma'rNfda:R mere'ka m~-enggam: Mtlg«lmYfil •. MwlM ttilah' .l-upil .kepadaA.llab. m.aka A.llah lIudtlpaktJ-n mg;r:ektl . .se'fJJ:nggJlbt.l)!'~ tlil"tntg·l)wting lnu'JJa/ikiU!!adalab ail:dJJg-tl\ra,~ y.'l1l;g Insilll. (QS. 91:67) AlIa.b men,Wl!'lCtlJn otm:lg.otttng flumttjik .1'nRi-.laki dan per-empJltlrJ. dan Of'a\ll:g;,tJrll"W kafir drng;aJI N.eralu Jf11NI,rl:I'.I'ttm. MeTeka kdal di (!alamnya. GdJfj'l'.I'ab NerttlM' ilR b-agi mereb:j. dan A.l1tlb melaJ,:ntlt m.erekn; dan ba--gJ 'In.ereka" (Jhab ~.trg kthai, (CIS" ?;68}

.A.'Jlm ~ bedi_ID'lijlj] seb"g<I_ip!illgi_ng.k:jlj";';lil].~em:jl_a..4' O~:I'l!Ilg m~ pilg (sibI) :iltm'eka .iru.b erb eda d,eI'J:g'.1Jll $i:l':3!1 .o£a.ng-.o:r,1:ngbelim.an •. Ktdb Oi'~g:.o'l:ilti'!ig :~g be~ilW:lJmi':i'ru!M~ b~tl;!I,ill:t }'.img.m~.'tuf ¢mm~

• ·1.!.1::!1c~IM! •. merek~. O(;jl.Il~g muc.mu!l itt!!: - .' .' .-

~. • ~ ,.,"'.' .• ,,~ ... _':I:~ '; .. P.). ". - ,1.L .1-

. 1\).1--'''. ':U ~ j~ <Jf' ., _"_""J ~ .. ..., j .... 1ii :,. . 'Me.tl:H7mt.:i..m,.nfNt_ yang

~ri~~~~~~:t~~m~!~~~~~~=g=d~=.~l=~

y;tkni •. me]up:lkm dzwrkepati Albhe ~; ~ ; .. ~ ~ .. ~ Allah mfiitr.pakan m~ 'J Yakni, .IDeIll!pe.rbkiJ!kam merekil sepero·!lerh.lrum or.l1lg y:atng m~ltipil"

9, AT· TAUBAlI

tail!. men:b, ~ep.erti f.ifIDiIlll.Nj'll!. ~ I~, ~j;i :iiI ~ b.2 ~.~ ~~ , "PCtitM ImrJ lni, Kami met«'4k4~ hlJi4n sebotgai"man.a irtiJia1f, md~pgbJj pmM~Jtatt. uian 1M. lktrii'lJi. "(QS, AJ·J.ilI"ts~~ l4!)-

ot ~~Uii ~ ~dl ~. , "Sqglln8P!ftm'P ~n:~ng-orang tntlJldjik im:f1b14h oll'<m.g"o:ratl!,~:yanglas;~. " y.tll:ni, l\;.ell1JjtrcLiri ~a]myamr; hamar dm. milS1lIk. b j:dmme~'l:il.Ill"

ell, ,_ - ~t. ~ ,~,. ~I e "';- ':~~'~" ,·'''~d'·,'' ~_ III~~ :u .. , .. l.: nJll~'._' !;·U~-.I,,!}'<1I' 'I: ~ )',_; J~) ..;,Jl;.ioC._) ~,;".,,! ... ! ~.J 'T~o1,HIlrl~"l'iimg-

a~ k~ ora:ng-o:rang ~n.fjnafiJt LJai-lakf, .r:mtnirifitlllg mtm(1fik~PJltm> i.-1~. ~~nfc-{]~~ kafir drng.an Nem1taJt1~~'lmm., "Y ~f, ::1i~ p~~blll!~tl!!!],-~\j; tehl mem. bkuJkillil. .~ Lit) 2.!.!oJ!:i;. .~ "M~ keh1di; dJa.WUJtl. '''Y::i!kW, IDt:I'.eb dan or,mg-.omng kaFiritu unWJdidalam Neil'ilikasdama.J.1.runl;lllli"l!,~ ~'jt ;';:;Oil' r,:1~ ##~i ~~$.'~ Y~i, Qrli:.~p]~. ;1.{!~"!:J ~t)i;l ~~g!. ]fitl[,~k~"

~. s ~ "'~Ar~h 1J";~luknati l1l!!r~ "YaJrn1,m~_ mimjanhkm

me-Ie":;:!"~' ~ ::..~ ;"+!'J ) ~J)a~ ~gi.~·~j,yQ:n.I!:~.1)'

.;;'~. '.~ :;;J! "'···.- 't -: .. ;I.'''.~ .. '''' ~ ' ' ~. / .. ~, ',c..:J ' ".... '~. " '."" ' .-" ' il . .;t;.·'··.f··.·

'J''''' -" . :L !!!"'- "'" ill" --,' ., I ~~ •• ~ _ .. iii'I' - /"- ;t,,'

'1,";1, _- ,I" Ii·d . '. "_ . .J.,..;;;ioI',al~- .. , ~,.- •. ~'.

J. 'I ,J J. ~ - ,J' . ,F"I' ~ #,~,;,,~,

{Kt:(ulallltl! hii'm:" b,(d .QF41l,g..aiftlllg 11mnafikd41~ 11~I!$yiriki1~ ,(lddilah) jepeni kt!(l@'d.fJ!ar.(l:ng"o:r;ang ~dJdll1'" k'lllJn~." ~:~t:kN ldJih kmrt oorip.fZd~ k~/l~t~. dtl~ lebibba'!'ll'akb.a~.blJ!nd(.i dan .a~k-n1l!aAmya dar-ipada katml. Ma.ka Inerd:a u!lal; .mmik11l:ati lJ.aJia,Ji mereia .•. rJm:i. mm'll "leW niilrman bngia:!l!mIl s,ehqaimmm ora~-6rn.}'angtebiJltmmu m~&n-a-ti h~nrym. mrn mmll mempermkaplum: ('lNd ytrngl'MthiJ) ~gttimt1oo; memll:a lntmp.m;akttplittm. nyll:. Merdl'a i-t:N" ,lJ_i'llrtlo11i!1t}'ia .me:njllidJ~itMiil cl1: iJU'lI-Jtl dan di almimr dim In-ettdul :rl'll.il1o ant"W«atWytlng ,m~gt {Q8 •. ,.M)

>!\lliIm ~ beri]fmm Ilabrwa m~.rek.<J:a!km. m,endiipaJt itdz;ab- darI-Nya &i. dJ~fii,ii~~ d~ ~k!li~M, 1l~~r1!~ o~~g·OF;l;m;g $~b~]iI!m, m~Rka, firmu),"Ny<l::

9, AT ~ TAUSAM

~: ~.~ ~. "Dmwm ~gUm m~ a].Ha:!l:t.i!l id·~ b~ka'tlE "'D~;lm ~ m.e:itili::aJ,.~ Fir~~Ny;!~ '€ ~~. ~:; ., "Lmn ~e1~h' mempertakapkan wptTfi ~:I;!g rn~perai'kaphm .. "'Y:likni:, dibm .. k>ebohOing;DiIJ am .~eoor.hiilm . . ~. ~r ~~jr: lo· "M~ it:1l, am<tl<tnnya mmjdi~fa.m, "YakW, sr~s~. I:Iip,S},l m.e]'~b, riisak: dl!..[l. ~t.d~betp;'lh\1J. k~~il.~ dd~ :li,.h.

'" ,. ,- ..... ~ .. ~ •. (.. (,.;,._J ii • ':. ":I"I.'.J • J._ J' _."'I:...j ._L_

"!. ~Jr'_"'" ,I"'"' ~j!J 0.J-"")"J ~~,.~ f . Ul ~lili~.@~Q!t a.i'ltr;rltat •. «an m:~r~

tUlal4h Dmtl!SjIOl':ang -foni mCf'I1.gi. "Ku~a m~r.eh '!idllk me:nd~ap@tk~ .pa!h~~ aras arnalmm.y.~ te.r,llebut~

Berll:u~m dlell;gaD ayat, .~. ~ Lr' ~!i1S' .~. "Sepmior"nl!goO~!1!g )'tt!1!R

i~j'mm!i." [btli1J.ari~ Ibeikat}~.d$l':i 'A:mf b.in ~J\:dti 'U:~jkri[bny

·A1bbib!l~"'Mii!lam._fm:i:Sll.lilg1i!l ~tnr~rujJticii m_~ .~di:. .) if ~~., "'&pmi

Otaitg"!1~ se;bd~mm!j"·~ Mereka IliCblil:t E.wi ]sfll:it l'WU"li.&'k tabu me.ogiI_p:a ~t~ ,~fil,ip~W ~g:i!!1. m;~~~ ~i b¢[i!!!'¥ 8} ~~fl;t,d.t;

~.~:J!!I ~ -, "'_!I'_,~, ....... '.~ ·'I.;;.JlI ,~. __ 1"~ ·"I.~".~' "~.·N- .... ~.' "'.~._.~~.'~~ ... ~ ..... _ "~rti' '1' ... JJ'ii~ ... _ ...

(.,,- -~ ~ ~ IT',]" IT· J< J" roF- -. I oG~, ~ r,J- J)

~Demi. DLiltymg lwwmuboern'da d:i tillll~~·Nya,. !kaml:l D~b~.akat1~fi!1~ iluti. .mem<ihint:l1i/l sf:IDd<l!iiIJiya. gOO~ dad merek;a .mMIill:. ke ]hn~ ~l!itwal':: p'il!lli, ~ya. kaliian ~ :lk~ mtll1\1!!lIl!ki!lt}'''_' ~.

]h!1ltl. J3!r.ir I:lf~kiat>a!> Ziy:aJ hin Sa'dI m.eJl!gabal'bn k,ep~ .~ M~· Ill<id hin Ziyad bin M:t1I::t~Ji£, dan S:a'id bln Abi Ss.'id .iil .. Maqb-u:r.ii, cbri Abdi

Hur;tirah$. ~~. b~!:bUll.LiuMu]lib. ~ bei:$~b&: -

j _;." !!I L" ,,!!II

tt.~') I~ ~j~ ~ijJ'J ~ ~~ I~' ~.~.i.h~, ~ 04 !~.i~.il(, )

"!""I ~~iJ~·~. w:..i .::'~J. ~1'''- 'I~, ~,~~ :w ~;.;.. I·l~;·j _~ .. ~. ~

~ ¥T--~ ":'"tf:"""'- ri.I'- " - ~ ",' - III .I--'~ ,r"- ~ ~ "-- on

-.... I '_ - . -. . ~ i"

'('~ :J~ ~ ..... ~~ "D~ D~t Y'~i ji.wOl.ik:II,l bl;,!~dit.w:gaI!·Npl!, !i;amu 'l)~;oerntr alan mq iik~i.~~.Q['.iI!l'Ig~-r;l'~g;!i~~'l,i!m k~!i,rn"J ~~j~gk;d ~~mi ~tiI:~~~~. :ll~~\l; d~mi Seha50tilJ, dm sooep:a demi se~iI. :Hllngg/l. ~d:riay:a mefekil. IruSllik ke ~t1baJllg biltwal ]'Wl". ruW.}'<I kMlim lIku .ikm: :m~ya,~· Me.lieL: befit::J1l.y.a:".s~apa. k<llih !:t:!~~lI;a, ·ra R...,.l/du.l]aJ1!~ (Apakah) AWi ~t~b?~ ~rUhdlm !& mom,llIwalb: ~.W!ll. sllapli),?"

E!~'$ku yYc~ s a mpai b~dks y;at!gd:ir~way~tliill, ()~~h Alb-u Mi.j~y a t, &liri Abll$a"kI aJ_.Maqb.tlr1, dan A!b!.i a,I!Qr;ili .. ~.1I\~ A.lidu i:a ~y,~b~ ~dijt$~~.!1i~~~l1, ~~11~~~~ d~s.~~~_I!'!~~. AbIJ :H~[.~![lli!:! b~.k~.ta, ~]~~. kmnu m_:{,u.~~ali! 4 ;.s:.o if ~:; 'Sepmi a:roing ~1lg sibd1Jmtrm,'"

.AIb~ HI1IC::lirahi b~r.k~til: "~YUi~ d.:i:mllk~udI de1!l;~ .at.kiML:q ~agID~1[I} >1d~ ~-.J!ma." ~ 1_;:'t::'!$.w- ~J , "-~.~ml:Ji m~~Jj:~'j4~ m~A~apk-tm ." Me.l'eh l:imanyai "Y it R~w •• (!lPd:ah) sep~Eti fp~. btnc-angan} Ylll!g.,&:I~iI;I~ Q!:'~g-o~g :P~~ia d~ Roma~J?"~,iiJ!uL.El. men]l!Jw;lib. "b~l1ilp~kM.,ub. m_~IiIMi;~5e.i1!m .. m.e.reb?" HOldjlt-li:im. me:m.llliki i"~~ tllitcihadiu $h~h.

'SI.AT- TAU BAH

lielw1nkilb'damng kqmd:a foMareka beririlpflrtingr;etl~n;g IJJ;m"g'"lilmJ.l~fdJe}"m lnerekn:~ ,(;i!«i'lt(,lkamn NNb,.rA{l(i~ n;11f~"d~ kam/~ lbrabim,.{#mdltrink Mr,rtiyan dim (p'ft,'1litllfduk) '1l:ggf.rJi.:!l:gg~r:i yang (,elah luu'S.tJ.a/J. TdlIbd«mng i~,aiJia lli!V'ekltpara J!1£ffl detl:gfl;tJ: 'n'f.m~w~ ,hl~ngtl1: ya~'U t.i.j'll~, mak'(l A,l1'1h tiikklah s!!kali~kali lliI'eltgrnri"}'tl n~mka.!lkalJ: tetnpi m'e1'ek.alllb ynng melleama_)la iliri 11!ffeka :re.'!Il/iri. '~QS. 9.:70)

AlIail-JJ ~ bedil'tnil!I e'lfraya m.ern'i)~J1'i I~ ~lOO'lmg-ol'.'.lllg ~. yang mt:l"ldtliSra:bJ,- par.~ Rsslilll rru: ~ ~ ~ ~ctli t;f ~~ rl ~ "lJiiI.urI'lknh da~ang kq~dS1. m~4 ber#01i pen~in£~!),J:l;~a!>g o'rdng,:rmmg,';~,b!dffm, JlI!~a. ~ Yi11':lll, ~el11!mlah .lDe'Jeka di:~efi bb<a:r ~Ielll;tllg ,o'~ig~l(;t_n;g ~~~eJ.11!m mewka }'\t!l8 mendlusut!kam .p<lJra RiLSll.B .~ ~;rr ~. "K~m~n .Nflh.i !'litH, .. dam bmJi!r bes:JJl"ymg mememg§el~!lIli ~ei1!litlil!hpeJi1.&llil1d btml!l. ikfooahO.<rUl!g-O'j;'l:!tliill ~g b,enmiill kepada N~biN~~.;{ $'; ~ "~itafN1~ 'A4d, "b .. ~ rn~. dim~· m dMgan angiLD~}'lI.t~ keillijL .menib mmdmt~ N!;lbi~]oo - ( ~;Jj :; "D!m katJ:1n Tsamud. "hagaimaau me~eb, ll:etiika mereka .lIloodmtakm N<lJbi Shaiih ~ d!a!lli. nlJembWJJI:I.b.lm!t:l y<1lug. di.:mJima(:ll~n. ~ ~(~ r~ ,.~ilItn kaumn)!# lbranhn,. '"~ bag;ci1:ll.1!II;~ ALh.D. .m.elil!o~CI\liI,g NllJb'll:b~aliim '''lt~'lIli mereka memperk:tk<I!t:l1I.yad.eng;lfi m.uljiZalHUukiiz;arli yalJig lIy<l:u d<lifi[llen~m.c!l.U'ikan n:tJrlI me .. reb, Na:nnru,c!z; "lle-m(j<g.a AilI~. rn~la1m'l!i'.nyac. If 2i~ ~~I ) "11:!n ~rl'J.dtlk Jk'f4,a:1Jlft, ~. ffle[leik:a a.d!a1;;l!1::i kau:l1MI.Yiil Nabi Sytl.':ai.b'~, b>1;gai:Il'I!l1Ia ·~~[¢k~ d;_li]J]!..p~ g~mj)~ d<l1'l ~~OlIbpii1da h;lr! p!l!!l:~.E. ~~;.,~) ~ ... Tht'ft,'1~· ~'~~ng ld4ktn11ilW.,w. j, k.!.~ Nil.b:i :[;l.Ith, d!i~~~~~~w""'tl!J :it~ ti~ di.Mrud1ria,

.,J .... . ~

AI1a!hherl"mlIL;][1 dalam.a.yaJt. iain: ~ ~~, ~S::.ir~j .~. ~Thm ;tj~ri'Jl~gtJri

Mt!m L.ljt"ya,ng l'eiaw diJumcrlrkdl1; Allah. " (Q:S., An.-Nc3ijMi :53). Disebut:klUit, ~:ili.wlli~adall~lrouw:ll11i1J.mereka }"ll[l!1:l: hern:l1lU Satititi1tl!, ~1!i~f"I!" ~a.hW\a Atbh teJitb.mengh!itiliCurlkH rn.et1ek:i semU<1J karena m.e.reh Ieilaih. mendustakiUfl N,,1;.iLuidl ~ dan. mlMeka ~el!ili mf'll1ikuk:anpetl!.yimpan~. ~ill f;1Ll1fl bd~ pe~ahdl1.ill:i!11. (i1~Slf<lil1ll::l!g.])tm dari wWnifl ~ti!be1!~y~, . . ~ ~~y' ~j ~,. "P4~Rr1$#J ~~4th d4~·lt~~ ~ ~rt'l1 ~~ kittr-an~J,i." y~ a ' ~~ mmili<1'!V~~~~fttliSi dm ~uk.i.imlr.ti, rug .h.aJ! daa :p~" .~~ ~~~~.~ ~J .~.} ~Mo1k AJ/;pJ~ sik41i·I;N~~; lidak ~ew.g.a\\'l:ifo!!J\l!

9. AT r TAlJ1BAH

men:ila, " Ydm",cl.eJli;g;l(l m.en-¥mo.u~~~dk:il,.Ii::~' pJb~ ldrah men·

d:tt.mi~m Im/jah { .. tas~ ,p~i!'.1i~ d1l,i!l!!D~b1J2,lill!l;s~

yal!l;'g me.m;agUkm. ~ ~,~ . "'A~~im~~'m~

a~i<t~d~1i m~seWiri." Y .ci" di;ggllD! si!1!:~~.~; m~d,tl!lt'.1ikilfi pasa RalSul (lao. IIIlimgingkm k.e~eA:lI~ MxO!:! merm. mSl;!~t~U!Slk~diri merua l:i.e &lotm <li~b!hR ke_hm""'~

.Dian ora.'liIrang ;fa. berilna,n.lel«,f,i ~np'eRInPJldn. ~~n me¥dim ,(~dtil'aJ;) rnenjdd'i piJtj(j~:t:~7i; .''dRft&uJ:l.M~ meJi:l~ (.m~. kn,~ YflJW' tl!a~ 1n€1!~h ilari ~7lgm~. mmd'iriun JmIiU. ,mm~', iw.l~ Z!lka~ ~MI€T'eka!'4ol!"t kepada AlTa}) dtiJJ &s~/.~. M~ek4 ir:u dfl,lj: dihen fM,i\'i\1:,al! ,f),f,rth .Allah. Se.stf,rJ,ggllbnya .Allah MJbd~inla .~ MalhP b.i;W:okL¢~a" (QS. '9::71)

Seteh!h. mf:l!l~l:nltJkm.s;jjbtrSi:I"1II:; 1:l'I1ruk l~ d:iIm:iITiki. o]e\h.(Ii.rm~~nD!!i'j mtuD.ll!fik .• A.1!h!h. melwjlltJkMl. d>tmgiIII pm111!!!Ucmmt"wt ~:Uk ym:g dimili!ki O:J~b (It.tng~o:._~g YIl!IlJ b~n~,

-- - '- ... -.-£ . ~ .'.r~' .~Ii:.''''.!i"'' .• '.r ~I ~ .... iIi.,. ~ ~ 1.!i1r. li..

'H~be~lrmam ~ ~ ~L;Ji ~=~j(JI')1 ~:.~"fJIlr 'lOra~l8'

ilim$l~ili!~ lakl-1ak~ Jan ,a;~ _6etima'fT. ~ntm. ~~n: m?~! I!

pe1lrlirmg ~Ngj.:m: y:a~:g , , ;!i~g melloJ!oog ,d.U:J menopQWg. sepmi.

YMl.,g ~[M,~Thm d!;dam had!i~ ~:

"'Oi';1ii1!lt btl:!"im~~(l.fhad",pQ(r.ang; htl:!"lm.aa yatl!g 1:oUiCJ3.cllaJaJit ihar.al: bilfl~31" S>eD~j!;lfi me'-Ilguard::an sehiligLil!Iil ymg ]U,,'"

~1.d1!lllalh it m.en~an lw s_hllmetapa:l:bn il!Dl~ jm:juibeliilll. DaI!imi], h~dlits laf!'!. wt.1:r~!l!;lj:

~ ll; ~~,~! ~'i):~ ,\... ~i P ~"h ~jijJ~ ~~~ ~ )

9., AT· TAUBAH

Mh.fl,.lfI~Fam~;UJ. {l'[~r.l.g·(ir;i:!lgb enman d~b:1'r.l! ib¢r.I'L,iI!$Ih.-sar,~ng, $",-:per[i p~r~;II'il:p~SiIi~ii Uiliil,lh. §.iika. ada .~\'iI;I .~t!l! .. ~. ~.gmengeliW1. kl\l$il!kIt~, flW:ll. seluruh tllltlubi }'ll:llJl:; lain ikut .me.re.spO:R:llJ.ya d!en.gm a,emam mil Iid:ak tid{~r. , ...

p!f!t!~!l."Ny~~ !If _,U . .J~ ~ *-'j ..,j);..:34 ~ J:;~ } ·"Ateti.~m;1,jtabh:r:t kepda )'<Wjl't{M'mf tkm m~ d~f.iysmg.1.Ijt!.~}M~·" ..s.:wefEi ftr~la.n~Ny.1J: .• ,

o;t Pi .; ':.(tP-J U)~W. .:J_i..!~} ____;"::..JI Jj oJ,;':_"; .:~ F <:,~" "Dan bendaklah di'rmtllm wmu.aiJa. 5fke{om:fIDk &rang 11,lenyer:ll k~ kdmikan~ r!l<f1!~erilluhkan pttJa. }'ilIrl\§:1ng:"mf, mm m~mgah dari Y-'ltzg nnm~r. ~ {QS. Ali-·]wm:]04).

Dil1I. fi:l'matl-Nya.lehih .Ianjm: 4 ~l?')1 ~ !;') ~ ~~I 9 ~Mf!nifirihJn Wa~t dan 1nmUt~aikaO'i zaib:t. "M:!ksm,:inya, mereka .woemuti' All:.th T:toib. dim Ile!ihwt balk .. k.epam. hamha •. b.wrJ'h .. Nya,. ~~ ;.;:. .~I ~;.J.t ~. "Di'l1 m.en*a: tda~'

r..-.~,l~ Ati;gh tk1t. I0isttJ·h~ " ~ '!fait 'f~ibdht . ~ - . ..... . ' .: 'nn~~m tim

"'~ . , , ." . ~ .l!,I" "",'f,)?~~~. !~'~' .--:: .. -~'-

mmm~aJiI apa rmg dibr;:uug-Nya. ~ iiII r+-'- s=r: W, ,~~. au akttn

dil!e:ri mhmat ,neb Allah," Y~m., Allan. ~~lHw Il'IeJ1'I'rile.1!'.ikwr.aJIlmar lkepilM O!.mg }'ltI1gm~llgllilil!lii. din Jen;~ .s~fat·si£;ulm~b1l!t" .~ jj im ol ,. ".YesJMr.· nJll'l A.Iltlh .MalMpt:rkas~. " MikslU:iI]JY<I, Allah. aikm mem'lillia1\:;an O:r.l!Ilr~liiWg ymg mellu.ll.r.i.-Nya, karell:a kemu:lii.'.'I:H'I j)till h\1.n~~ mJjlil AIl;di, R~1i!l·N~ ~. Of~~o(ir;l!jt,t yang b~rim:Si~ ~ ~ ~"~;gi .Mmnlb;;.msill'l1il.·~ Daiam rem" iJ~gialJil1y.t,. smt...si!tt iliLi semua 'lIDtwt' me.feka Ol':lfI.g<QfaI1g y:ang i:lerilmlll. Dan A1M. rnmgkhustl&1wl. :!i.iiar·sd:f~·r yan:g te'1d:ah1!l.ilukqada (!!nmg-.ot',1,!l!g ft.!,rl,ln:a$ik, ka!'en.~ se:;,w:t~t!y ... A,UO!h .mm;'l!pWl}"lj hi!kmahd.Jlam ~-eti<lP ;1JjJ[iI YaIl,g A1lIab ketj~;HiJ. M~;i!Suci All!ab lag!. Mmatmggi,

Al'ab mfmilZnjiJun~ ~adar;mI1lJf(lrlmg .Mnkm~n .lilki-laii dCl1i perlfmp.n{tn. (akal1; m-emJapag ::mrgtl f,ang I'll h.awahnyn. mrmg;ali'l' ~ul:ig€l'i~JJln;gdj. Illerdm ke:kafdi dnJt1m1tp1, Jan {1fl,endop~~rmll/NfHc:mpl1(]lmP; Wg![S di Swp' <AJI'l, LMn kmdb~tm .Al'ah (.Ida/11k Jebib beidr, .ltll -o:dalab' k!fb-~u1l:tljll8ian yang bes'ar; I~QS, 91;72)

9" AT' ·l'AIJBAH.

Allah ~ M~~ilbill!'k;m :a1"~ }'wg Al~ili ji~!tli.Jt!kan ~f!PaM.ormgr()fil.mg ym~ be.rim..m. 'bs 1ahll1ki Im.UJlYIIiL peI,~. bemp<l. .meb l~~ gg k.enj}m3!~W y:il!Il:g ",badi &i. ,( IiJ ~JJ!bo j/if>"\I1 ~',~!$).J .c!;>1t,. ,rrS,urg<t jI'img di~hnya menfIJi-rstmfPi-5'lfflpi,m~~ k~J,di +lim~i\tl;" Y::Jlru; me.r,dia :aka 'dtJiggail. dli (lilil,amt:lya Wl!wk: ge]ama.]ilmil.!IIlp!" tlJ4 ~j ~ '"WI mfmd~tkan tetnpitNempgt jWi'~ /!agm." y ~lU, Ib~~ }lUg .iJrtdd ,(ba1k) ]~g;. Ingw se.bapi ~ itt [:i!Cigg~[, ~fihiligaimalllli yang. dli!lebuik;l,ll &i. d.Jam.kitalb ,,1$h-sft4hiham! <hriJ1'1:S Albli "lmran aI-jaillllli" d!U'; AbIlPJd:~' Mm Ab1li, Mtl!lil. 'Abd!~ bill QilIisal.Asy':ari, d.aJt.ii ayUltliya, ~a memceflllakilll, R!lSlI~U[lu.:9 pemili he~bd~,

'.".iII· ... II ... ~..,. ... 1'~ .. :i II~.~ .. ~ .. ' ... -~ .. ~'ii" ""'~_:L ... ,I;. ' .. t:·~;_ .. ~ .. r~. _'I'L .. 1:.-. ~.~A-I.·'-1 .. "'~ , ...... '.·'I\~t~.·.

~'''"J'' _' ""J". I' '~~' Q~J ~ ~ "':J ' "~' !o: .. ,iU ,~' "'~)

'" ,j!! ... ~., r' L!i'~

(.~~ ~ ,~ ~:J js- ~~.~ ;~J'? ~! ~j J! 'I'J~ ~f ,~:J' r~1

~Ada d-U3.Sw-ga. j'ibilgm~ca lbeJail3 ,dilfl ap<3J"W1!i ~rd!a:patdI &:I1inltlrya. I:Mhmt d.tri ~.Dm ad.t jl1!gil, dl.!:iL gil1!~ ~g mj!/l1;~ beji~Il:~, dJm ~~, }"\U!g tew~p<il' di ~'Yarne[bl;U'r $nperak. IP~ail:JJ91nJ!::tna .$.tIiil.tu. :kaW1ll.1ID1,'!I:Ik m~daog Rl!Ibb-H·Y!ll·llaI!.~~ btl~a ti~,' (th: .. i) k(:b~~l;l..!:l yaI!g~¢rd .. [)~ FI1Id.1i w~jah· N~ dl SUq;ll 'Ariu." (HR.. j1J.Il.~:l:ii ~ Mus.lhn).

Dm daJiarmlcilaD mb- -s Wiham .illlg<l! dlisebmkn,. R:lSuillulliah JQ. hen::IDda:

~ or,. I~.... jll~ j,!Il ...... ' il!1.

~ .~. rJ~' ~p iipJ .~~(, '~Jljl j.-a ~ ~~~I ~j:JJ~I~),

" ,.. ... io' 'riI. .. i" L~ ... ~ - .. io" ,",' ,...,....

.. .. - ~ .. ~ - ...

, '~ iI! ... ". __ ,~ _"'~"'_i"'~ ,...~ .... '._~~ ~ .. ~.t.'~ '" 'I; ,"~.'I~~!II ;' '~.~~iiI"'1 ...._ .. '.'~.~~ ~~. ."~IL

(,- ~ ,r.$fi" ",~--~' ~J""" ~ ~."........_~~- ..

~Ses~y;a. DaW o.r;mg~~.MIJ.lkmill di!Wam Sll!~ sebwih :mm:iJJ, yu~ '~eothW1 mri !la-Iii iinltiriii'.;!o. JiHllg l>edobliti:lJg, y1ilig .paiilIlliltlglly,a.flliIm plliub :I'!i:li:iil d.i lwgit. Di diJJ])ilIDlDf'1 otl1flg M~ .memiilliki. be:benlipa, kd;~ ~~, mw;~gi mereli;~}"lm&.5eh~gjm. m;ereka cidalk melJigetahw .5:e.b.~gim l~ya"'" {NItAJ" B,mwui un MuslliilPl}.

M;l!!;ih. ~ kit:lh.w"r.habllM,in Jilflga, ,dis-.emu:i:m.OOi Alb!:! HlII~air:ah $, ia me.mre.r.irn!hn •. RasuJiuJaalh e bel'Sabd1:

... _ , .. ii '''_ .r. II tl!.If'.r .... """ _ _ -"". _. '~_

.~~!:li~ ~i ~ .~. !~~ ~~) ruj, i~~ .~~iJ~j....~"JJ ~~ ;;.~ ~ )

( . ~J.!) ~'I' ~ji' J. :rf :,1 ~1' J? :'fl;~ ~I

".i3:arnrn:gsiap1l iberim:an kepada/.\Jbh {1m RlISu!J-Ny~" me.ooirikm sJ!Ja'lal .,;bg m~ilgeFj.a.il I?~a .R$narl!i!l;aLi!l,m_~kieh'ai'ttiSai!l b~j.lI.1!ah 1JIDimik .. iI:Ilelllali1Jlikc .~.ylll1e d;darn. S,w:~.b~_k ia $eb~gilli O~~ ~!il h(;!:rbi,j["~dii .j~l_ .i\]llllh, 11UUiflWl h terap tinggi1l dli tlUlm I:.el~,~

lPua Saihdl . ....: Ilmw.yac: ""{:aI. RasUlWlili, apaikah.hlm. tiJaik pe:rlu.m.em-bmniliu Q.rm~UI!IW" Bdiau &\ meJIljaw;;l~:

9. AT ·TAUlBAH

"'__ '!!I' ;j. _.!II' "1 ji_ Ldi L"'i#' iii ~J !!Ii

~ 'W"' ,~j:' J! ,~ .11:;'1 J~.u~ 4IJii .~I~)~ 41\.1 ~~ ,J ~~ )

,,,~'~ ~_"'..., '!!I_~.r -,~ ~ r • .r:t i~-~ or ~'!l,r; ;~' .!!I!I'!> ,_.:" ~~ _ ~~1.r _,r" '""' _"'!!I~ 1_'" ,.. .r~.r

,!~11~1!j ~I ,~!",,~, ,~~j~jiI" 'OJ.l~i.!Ili!4'' ,~1;..oi I~\\! 'i~J'~~J ·!I.li.il .... J"

.. ' '" ~~' _ _..; .I" .. if!.I" ~ _ ,vi

( .~~i :.;~ ~~PJ"~;~ j~'1 p'~jl

~:liesit:l])~JI'Il'di da.l=.:S~ tel'd1.tp~~ sersrus de1',ajiu (~i~~~I!lJ) y:a.ngdkl;'. km A:1ID:m b.~gi, ~g,--(!i'tot!1g: ymgbefjihadi d:i jrum Ajji9,J:I~,mu:r~, .5ietia:p dl1!la dier;;jal1 (W:!~.m)o Il:d~s:epel'!cii j~rrU:. anr~I'i,1I b.ll!gf~ .d.aa. I)~, Ji.k.a ~i~ oo~~[a kiepllida AJl~h,md\1!~t::iiiI~ bp~,&;,.Ny~.S~rv· F~~.!.I$;I!;~~ i~ a.dil!ah Siurgll! }""img .p.ail:IDiJ; :WiLggi. ,dw :p~[mgU. Dan :S1u~ga F]OO9US h!l!l .m.em~car S!ll!lga1·!lllQl;~ Surga, d~ d1 ~U!l!H~Y<ll~~:P1l!t 'AfSy lY'.~.'"

Hal ymg SmlilI. ji!llg:t d'iriW1ptbn oLeh Imam at", Ti.midz:i,dari 'Ubmtili. ~]!;I otSh·SlliotID1i,tth d!;m, ,~[i Alb~ H&im, di.:ri, Sod:JJ, ~m s,.',.d;, ia mm~r~takm, ~~m a l:lm:;!~~;

( "!G!. ~I~ ~I ~pjl ~jj 4S: ~~'I J; ~;;1 ~j~~;;f .~~ ~! ~~ )

"'Se;sOO/~ya pna,peJighn:W Siu:r:g;a rtl1 dlapat .rn~1ih.at k:lIIII:Uil""~r di dal2m. £'ili~ :!l~~Ii~ m~'i!k1i diaF~t IDi!lil\t~1; ~imll~ii; dlil~gVt.~ (Hll M·:euk~ri dw Muilim).

DitI~ dwki!t'l1!~ $hahiih !Ilt!re]:~. k;l;lmtld!l;U:I :ia (p~Shw:1~S!.!:'ll;IJ gg moogetw ~mWllMgk:tt~ t:e~di Swg:;'! ,:ldd;Ih~~mp~~g dli~~ I1~ g~ltih, Dflbtri .: ~ f1;i;!.~~ kOO~~~tlinr;li dtri. 'A~.Itu1Ililli~ menp.dl tempatfuLsuJ!W!liD, M d!i S(Irp,

Sed_d!:udaJ)am. hlub ShrthibMndimuebud;:an :!!~buah h>Sidii:!:!l }':lLIlig diJi,w@ptl.;1!...!:I, (fuci K.a'w hi.l1l, ',Mq~~ ,tbr~ 'AbdlLlJurun.mm binJu!blli:r,- da:rt <AM,tilah I:;~.' Aini.'hi[lJ ~··Asll,~pWili!lUYll'b F~~ i'iiI~.~~i' N~lti~.

t.ers;qJl:u:u: . -

Ii!J_., ... .' , ,"'" J!! ,) ~ ~ ... ' 'I!' Ji ~"" .. ' '1!iI _.!, _ _ '"

~I~ :~ J4. ,~ .~~ ~ ',j.to ~ ~JJij ~ ~ 'j:!j.ij, Q~J:J~ ,~ !~l ).

.I'~ . iii o,!I\.... .; " ... ' ,ii. • ,il1.,iI,.... "" \. - ,II!"" ,," ..-

r.P~ '";l' ~'i J ~,.? ~~, ~jl~ ,J 1~ ~ ,1# ~ ,~.ibll ~ ,i~~J

~ ~'~~'II ~;~i :Jt:, .~. :j1 ~~~ ~!~ ~j~;~i'I! ~~ ~ ~~'~~

.i' ~ ~ ... .....;. ';' j, r .;

o(.~~;'~ r'~' ¥i.il.J;~

'~~lI:a bHil11.m~d~~[ m1;l.'1i~",ln,makii! 1l~,p.klljf.!l1l!h~~i ap.- Yll!:I.S dli· ucapk=n)"'1, hLu. bernbat.l.lWnl.alil il:epadak,tII, bnIDa se&UilLwmn.]'il!. ];J~g,'li~p~ ~g.b~:bab,iWi!i'~ Mpadhli;lij s~k!ili, ~a M1~ .~ b~~~w.iW Mp~Lmp. $~,pl!1w liiali. Kemudje ,mi:J:Juilu 1I~,wmi1ab YllLtulklU, kHe:rul [:I memp!3km hdudlliku dI. Sl!l~, yang:d.dak ]!I.yak dlli[e:mp",.i bcu>aU ~UI!~ olelll ~SOf~g ham:ln dad h~mDib,~~b~IDib~.·'N'ya. D<lI!;I: ,~k~ ~ef,h.tl1llp lJ:;tmb~, :iit~ ;t{lahll:J, :~k1i!. Bar::m;gsi;;lpa. meltiiinta. .rl·_ila:'h k-epada. AIlm Wirukk~., ~:I .!labl tJill;gmp $ya&'~t Fa&Mri Ki~t ke:W;,.~ (HR.. M~.

9'. AT r TAUBtrn

9. AT - TAUBAH

]-akanUa$!li, .lM~ imJabsilmruk,z,Jirtik tt!1nlNI.t. kem:baii. (QS.9::'73) Merekat (~.ran~-.Qra1f& mJfIUfj'ik ittl) bmlfm:pl1b de~:an (~limrt) AJL1h~".aJl-wa m«ekil< tfiUk m~a$!Ilka1l! (~e.wtr1 ~ me.nyakitimJl), Sesll.l:Iggu!;nYrl menika'teJ4b 1mmg,u'Caplum JMrk:at4a,~ kek4firan" ilatl tela/; melJjtdt ,kafor $,Wlikib J~lilm. d!l:ll mengiflgi11l.um tf/Ju.' !lItRg IIJet:e'w lida~ ilttjM! ,mellca-pni!l;Yd; dan met:e'kd tidak .mmt.ek-I',(Almh Jan .RMUf,.Nya). k'eClmli ktiFimaAllnb thn .R~ul~N)a ,dah mefimjM.hkan lii'nfClmf(liJ.Vytl kepatW 'I:ffeM" .Maltajik .. m!1'l'~k.a .hf/fi. ta~" im nd'afab ,lebihbaiSi.h«;gi~. ,d.m jil4 ln~ka b~ling •. 1J~ .Ai/lib aka,u llUmgatBav nw.rd'a &e.-an adzab )!I1ingp'fdih did~nia dan Ji: likhimt; ,Jaili J/lfrd.tz ~eia~fi fiJfl~' m'f1/~p"l~ ;MltJul~ng ,dat~ tiihk (PNk)

p&ndlung di 1nWf'a b~mJ.~QS. 9;:(4) - - -

A.llah ·ii,t[tilah mf:llI.yu:ru!h R.as;ul.NY:<I. ~ lm!~ ~lliadiJl;el!i1:w;m r,l£lWjgL')f;llIng kafJt d!~]], {)1~g"(lr::!ll:iigIlilJI:IIUiil sertaher5~k~p kens kep;;t(la, me:reklll. :ieih~mi!i:n:aJ Allah. jrilglt teJh!h. meof}yitlfllufli ttill.l1uk hf:l'll£kap' Lemu. ]e1llbIlU Q!llrnl;'t Muk:mia fMIg .III~ngiLkl!ld.llY.1. Se'l\1!l!!li .ku, Mbh juga mi'1'l1.·

. . • mlbaii I)rnn.g-orll!!lg bf!r d!at!. 'O~lmg-o~g IDHP_;lfnk

~elak" .. .-

Dafi Ami:ruJi Mn~l:minil1r 'Ali hiD Ab~. 'fhaJIilb, Ia Klf:liliC€.ritaOOm.~rlIw::t ,Ra.rull!dJm 8 d!jlurtusd.elIlgilllL eID.pou ~.~mif(ay;lJt: p~:

.Plettainti, I.yili ~ai£ fi!lll:g dlitnjukm ~ad\JJ.O:f8.fI~QlEilflg m.1lI!lyri"k:

~~~ _;kj! N)i~f~ .:~ ~'i e-O ~~~, 9> ''Apaliw ~tUUJ .hlWjj Imlm·blan hara1fJ itll,. mtlLlmnl~Mah(lc11mg-(liang :maiS)"rik it1i. "{QS. At· TiliUihab: 5).

K~dun.,a}1"lll[ s;atif~g Jfu~ju]:~ k.q:i~ ~fl!fig~~g kii!Rr .~~I\W!

Ab]W! .K:iJt~b.~ •...

,", ~_ ", .• ' .~ ...... '~~""'.,~~ ~ Ii i! ~ "" • ol)o'"'t· .~ t ; . ~~

'( uJ~i!.P ~J~.:r ".!J;:"'"1.J""ii if""'''''''~ ~.J'J!~:,""

"Ptl'lmgiia'h cmng·(lr~g png tidak .berimtm ~ Allah dil" liJak pvd'a Je~~ harittkhir; Dan. mooa ada},; .t~rtnf1.I:M;mmktm 4p4 }'4.ligte!qb d_iIm~k~ (}Jeh

AIt(j.hd(l.'~ k~Jd·NJIiI ,l!t;:rta: titlak .beragama: , ~~aya.!1lg be.n'a:r (ap!'!1i!i

AIJ.W) {VioIinf ,wa1tgm''1mg' yang dibe:rfkan ~ t~a;, Mtnpai ~

1'Je1tJtJayarji'z:yah den~. fM~uh reda-ng m~m\::j daLtm k&rMttH rttJ;JtilyJt • ., (QS., At·'f .. ~'bU: 19).

. !f~#s..~~ ;tY1!t~£ y~ dl!wj~~ k>ep;t~ o.J'iUlg~O\rmg mml:a6is:

~. ~j :;~ Aoo'- f "1ie.rj.il=Jlah mdttcwan O'I'tlrl8"amngk.qfi.riia:n o!ll;t,!iI)g'omng muilaft·k rtn. ~(Q'S, .At·T:mJbaih: 73}.

~ , ~lC'" sail' y-li!:!g djt~j!.l!~~ k~pad.! OI'll:Il~"o,l'Dg }i'<lfig oefihlJal

~: ~ lIJj .",ji. ? .r. ~ ~.,..ii1W ~ ~Mak.a ~,~'a~:;~h~!

~~, ~ ,rejfstllf~l~ fe:hJijjp goJQit.p1.l iw iremliaJi kepada r(QS. fJ."Ei'!JIjur:lJal:: 9}.

9. AT ~ TAUBAH

Y.m;g d.eIli:Uk.i:!I[I iru menunjukikm, bahwil. me.reka. he:rj:ib:lldd.e.lilll~ memhilw:;lJ pe&armg, jlik~.merela m.emperHhruk:m k.emr!MilJ&u. P~!l!~:iIJ; ini mert:lp~ pl:JWm ]lhll1ll. lc.linr,

, _" ,Il .' , ~, ,'~ _ .-.&.~ .. "'''.',-.'1' r'. ,',.,' _,,' ,

Mengell;'l1 Fu;mm .. PiJI!:ili ~.(, ~J ~;L6J1 .u.h.. '~-&fih.tttihhfniiawatJ;

ll1flU1f'tlralllg 1.1' dt,m. 1;1'I'alllgo;Q1'a~s mi;hgf#~ il'N. ~lb!lu M;as'\!d lJWt!g,Il~Jiiillfi~ "'Y;iil,tl!.l~F·~~H;~m;,~ l~~. j~k;t ciclak mOllIDpu, Imllk.a dell.g<liB melJJc P~~1i~!ln W~l@ m1J~.m.~

S~~m ]IMlii 'Ab,b~ m~~ullim~ "'Al[l!lb. ~ .elm meme:mtulbtll h;padil bm.u!l1ah .. tj< 'UlMtik be~ihild .. m.eilarw.m omn.,,":'Or~g bfrr den[ljHllIlfongvm<!k1!i~ POOa!:l!g i:lmted1!. .. dap otang:<l'nDg mmt1lifik dlelJgo11J menggu:n<Jikm lisaIlJ, .s~~ cicll;t'k m~~p!i!k~ lI:~~bll!!t~ "'r,'!P'l!.~ ~;!,~',

Adh=Dnll:hhak. me.Dptikllu: "PeralJJgi]:dit o~mg~(I~alllg krliir deag::Ji1Ji

mftl~akw. p'~da:n;g dan b~~ilt'il!p J,:,~if~hili~l):rh~p 'O<r.tII~l ~1l1fik

m'filal'l.ll 'l.lcapm, yillliLg dlewiikhw. 1[11:1 :Wfl"!!Ipaikm jihad. ru.eJ!awlW. m.e

I~h1ymg s9~m. jl1g:J1 di{lerii~akmd;ui MllqilItil diaLn .ar-fulbi' bin Anall. l\l~H~l all_.nas:hrt, Qa!~.·dan Mtliahldm~~~ 'jlliad! m.efu.wo'I!D mereka rm bet'l.l'u:jiuJ p~b¢d~i;l~ hm1:'fti {h1,!k,l;!.!!!il!J ~~~ ~r1~"

.AM}'mg melil:~];akm.baJaW:[II iI!i. :wtara.S.emJlI.1 ]leJil.diA{fl:lt dli:Jw.liS tidak t~td;i!p~lt p~n~~,t!w'g!!!I'! ~a.~ ~ClIlis;m pn:g binn.y .. ~ kareu .. lleik. .. .dmg,. sekali w;Jkm me-.re.kll mem,mIt diheri hulUUIIlt[l dotlil pada. kesempiit1iOl1Jl ]0 dliihen hukuman. d~g<l!1]J. }'ilIlg. lain, seml1aaJ.y:a be2.i1!iiW1!JInll:pll.da. kead;aan .. Walla1),1l a'ltm,.

Dufij[mm.~~~

.l •• ,::,. :;!:; ~'~(-' :kr, ci L i~ ~'. dliJC: ,1", :. _ ~I::'_ ~ l.~... ~L l c, _ ..-' 'l!:"F',..,.,.I-., )/"" J'.F"'" -_ .. c ~- --- ... 7- -- _., "'~ T "tl!e'T~ ,"~~g "'n:!"~.g

mu:;;4i~ i~u) bg;rs.ut:~lpa1J ikm~. nama Alla'h, "bahwa m~a tiJak 1nfft.l:WUakan ~tti11(.ii!.r~ JI'I'Iffl!l m~l~ill~m")Sevl,~.wJ).nya P'lt;'rekia teJab m~f!J~ft, petkataati It.jir<1JJ, J_~-n t&aJ~~Jadi k-afir ffSIIJt2'h·1$J4m.·~ Q$!I;d~ .rn~ng:u.!lAt ~ A)'a!~ in:! tumn bel'keffill:m dJmgm ·Abd~. bitm Ubary. YaiW. kerib -:ada. dw.OrnDll. soo.angJuhant dan ~eo[".aitlJg AllliSll.c.liri. y.3itlJg s3Hng hl!lll!iI:lIh-mtil!llhu!tliiLIh. li'l~u.., o~g ll!1~;1;~] itl1!~SSll-] @~;1$ Arn;b;~:ri l~r$~W~, M~;\ 'AIbd!l.in;rJtb~!t Ub~y me.ngatd::m k.epach lbl'!JIm Ans.harr:: 'ApaLkah .bI~ill1 t~dak mem!Dmt'!lls:JIuda:ra. lI<~? Dt!m,! AIII:ili.l?"!tump~ hk;~mi d¢.!:!~~ M~gd ~;ili S~.fl~~~ :t,a y~g d!t~lak;m .I?~r\l~t ~!H'I. ike,pllda ~$i!:lgmfi :'lilm.pilli gemuk 1.!I1Il11ll1k .me!lleikrum:m:I1lI.' Jiih kami hmihaili.l:I;e MmimWiL, m~.ya ofltlilg~ Q!I'.mg ymg :mIliLiill. akmm.en~ro'liW~O'lmlj fMlg:lWiLili. 4ar.i kQt.\ tefli1eDm,'"

K,l!.mtu.rl:i:m, WlI. ]ll!!!:!lo.rang d$rik$wn Mw;lilmin ym:g ['Mg]. m.!l;tl~b.;td!l'jl Na:bi,O. WilJruk men~dl1km b.:ail.~e.r.;:eDurk~:lda beliau, M:lika, be1:1~1.!1 ])1II11 mf{lg~r.lrn!katlu[:UsiUl kepiilIa.aJ. 'AJba;u1il.<l!k bin I.Tbil!.yaldilll :t1JLeI]lwyd..w. hill.iru ~~(I!IA~ 4Iiii 'Albdi!illl~Mi!llT!;J~yb~~ ~.~ _~ illMllilJ Anah. lla.h.wa ia[idak :mei:lgucapk~ya. M\1b tuEtiilllah :it}'ittD.

~'.AT r TAUBAH

<Urw:dll.bia az,-Zu,'Daiit .'," ~.ayat ~ t1.!iWlilb~~, ~~

al!.Jal!las bin lilil.w:aid IiI:W iU.b.S: ia be~ am. driaYiillyUlg

~.~ Ml!iSh'w .~t:;mg ,thciQiI!Iba.' ... ~ I!.l-Jal!1~.m.el1:g,ai:$U1: <Jika~;;lJ ~g dj:.J.iI,W:ilJM"d!siill'limad_ bel}2!f,nu.ka boM.l.ebih jde'!!:. tm iI!:~kd~ yang k:mHI~gj. mi. MOIl..a Md.':~b bet~an,;"[)cmi A1.rnmh, 1:l!aJ! ;m~ Alillm~ aII;~ ~ benttdi.'l.!liW, a:p1l: ~g .a\!! kilEata.!1!l, i'tukepa6: bulll!1illab ,it."

Ke.Jllilwibm aik!lil.meadlatragi: 'b~ dmaikMll1mut: Eu::I .. i:tru ilII!:m.lWillll di ~.:Il~ ~ ~\lI.t\~~_mp~.~c-w;!, atn;d!,u ~m t\l!t~~k~!!l~!m' up :Hu.. ~a kuibu!b.D: ~Yabul~ iil!!il dmi.alrJallas dnmg am Quha.'. t~b~l:jb!lllil me.n:~tak;w. b~ a!m ~egim,. biWl:mlow Ucmil,mu t~ mow ie,qe-.ru.mw b~a.m ke;~r;a. atr2lJ xm. tmim:pa be:o.cana, ooc:;r~ .mu ~:lrllak. a.k2!lll! me.mbl'.ntaihlllm!ll. ~·Ldu:RiilSWd;li9. :)\ .mem:l!l!lgg~.aftlJ d!iilS da meJ!lg~~akm:

"'lhiJ~~, ~pakallbel!lar eJi1g,bu mel!,gat~"'F]'il!illg dihk'al~ MwiEt':aM'" ~~J~b~d,~w.~"'yat;·~I~;:;' ~.~~, ~~(~~mw4i!;Im)be.rst.~ ~.AlL.IJ> ~~ ~m~~~"

M;d~d; b.iu bhaqj .mt'.JJJ.lfl1itak:.tn: "Ymg 8Ul1pill.keq:llilalJIil,. oft!ll!g Y'ilIIig IilleJi]pt.tkm. ;;w~&il.mod·jd<l!!!; 111m Smvatd 111m. :ash·S!lit~t. K,e.m1l!diiD o.~ymli:b~,dlJlnm~I'!mya.f'L!Ilg~ 'umairb:iia$a'a{I melapoiJwmya, ~Ilp"'~ N~hi., !ifiilim~. :t~~i~ ~r.~f<l! d~ !ll~~pd dl!i!lg~![!!~, Alldi, bahwa.u·Udak :lliIe~ak:iD ltd itu.. Dm ~:deu ·~P. sn21lah'~ iryal: d..-QU!.f"D. meagell~ oomya:, .. ~ .~I:ill ben~lIIk1i: &ngm 8WI~.~ ..•

':Enw!!rn AibuJ!OI'£a:.r·bin Jarir men\'ll;W'm.·dim lnc!.EIiU 'AllJb~ iameElif1~iUr I!:.m, b£iiI1.1!1lLm s·,~ d!lilld'u!k.dHJ iJawaJEt na~ sehul!ngpohoi!il.se~":ill irle1;'b~a.:

il!1"o. .. ~ ,jI ~ ~ r'.i'. jj_ ~ .;11 "..~ ,;,!II. tJ".;,. "

~ .. ~I~";ti .~". I~~~ =J~" !~I ~ ~j~ :)'\J.II .~W~ ~~! ~1 )

~SeslWli~yll ak·~.,g dlt1i~S !k;ql1;&-!!k;~u. $~~~i. Ml!.! i~ :dl:m~lillilart bW.to,"yabii ~t:ilfr. Jika. ~ ~ mdaj~~k;ill;:m bed!jC£a,'~

a'Y~'"

T~dlllk hma :kJllmiU!ruillil,. mWl!Dl!l!l! ~e-silGIB!fig bef:b~j!l!l. irlln:l,. WUi beliiru. lit!l;eman.~j'ii1~ya irlim:iW!~'

~ Aw. (bsilf apil eJJti.k:lu d:m. ~:n~DU.mu meaac.ill:.e?D' ~u!l):fUlg:~fit bfm'!iama·~~ ~b~~b:il;m~ ~~~ ~m~., ru~!i!me!i¢~;!: 'b~~~p@b d~_g![!!:iiim!;!: JlJ!~b~w;!: ;me~ tidak: p~.men~tWmIrya:, ~.I.:asMlWbh· . memJi,~YIll. M~

9. AT ~ TAUBAH

!iJlaIiJ. ~ meallXl!!nlblill r~Np: , • .JiA; . .1<\!. ~ ~ ~~. "M~ (a!tat.ig~mng "m~kf#~bm"nt;<ih~~ .~maAI14h ~ ~.~~Si1~."

FI~ Anain,.i@, ~. i_,_J~ rJ~I_,!A) •• ~ m~gingi~ ,apaJl~ng ~ ,tUhi.t mmmpainJII. "Adil yang .iIIUlllipakiW!, Ibahw:a.ayat te~l1t; tJ~b~rl~~ d~~ "Albdiu!]ilh il~ U\;a.y, ·di~!i!flJa.~ b~~~!,~'i' b~

Mruk:m_~U :~Wj)m ,!Ie. -

As-Sddl mtag_iU!l: ".Ayall: ml tl!lli'Wlhtil'.kooilal!lcleni';m illeiDer<llpa.

Q~g~g hmM ~_fi~~ ·Ab~l.m ~~ Ubl1lo/" ~kipil!!'l! ~wI!_4 • tt&d!: m~ci~jJj."

Du,~bUl;[ka:llldl~w:t. ~di loe'beG,pa omm~mrlWl:atf£k~ltlJi1: be~k.ei:o.gili[liW kms; 1.!.IItUk. me~:uh 'Nwj, ill :~i!i.';t d!;WIam pe~g ToIilCl!!lli, .P~"~ l1~n ketti1\;;a dal.am perj:litanan., M:ereklbifrjl1lmhhb>f~ Of:.aD!g. Adh·Dba:hhak me:D~fal!::m: "A}I'11: inituirWilbe.&ellJam. dlmgm ~lr.mg.Q.rmC te+r;Seil:m,t.~

y~ demiki;1;!1 itl!! ld!!h dlijcla$k!Y!i, m.cl .. J!1.!!i I!!~t$ ~g didwaYliitksill dl.en, hwm: Ahmil.dim, dlmi Abu a.ih"TbviaiJ, Wi ,mello.ml~;ID;

,. ,. 1,. ::._. ~J'" ~ ~, ~ ,- .~ . """~ ·,,1· h .~. ~... , . ,,- 'J" "_0 -.~ i~ ~.

J;;.I Ii •. ,j,,'IJi" ' .. J"'" j Ol~ :~,lg ~l)~, r'i .:b~' ,I JP' ~'Ii .o!.'!I,1, .... ~ J ,J;jilw' )<

,r ,.. ~... - . ." - - • .r." -

j~JiI~'. ~! ~~~ t;:HJ'j '~jw. 1j:J ij; ~!,~! ~" ~~ 1Aj

(.:ijljl ;~~ M: ~ ~"J~:JJW. ~,~~J:j~, 6p,-j :~ ~.

'~k~ ~W!~ •. S~g '~i;'i p~~g T.~b~> b~1i~1,I: m~il'Y1liln.!h !;~~g penyern. Makt ia. pWI.-.IIIl.enYema: 'Se-s:wtggtilinp IbswlliJl:i!h .~ head~ me_ng,milii] ~bUJ.m, :n:JJd::I. ci&k SOO~:PM diperOO:lebik_:!n kill, S~' Ketib. Rullllullilahg dllrawa1 Qleih H~m dmlillla!li]l'$ IDtmk ol!m 'AmmB,dbiilitl:bil.~puJ.u o~y:IIilgme~ topengden:pli ~e1;~, m~gi me~~~"&l!;rmMl!m;;l!:l! m;e!;',~k.:il!mw~ta!1!gj ''Am~r ~g $.-1 dj~Di t~damemcarilk. lWtil R.asWW1lm~, LoItu. 'Amma:l' .me.n;gb a ~p.i ln~'re.k<li dim memllikw. :b~:!I]i.a, Ufi)t:l'WIJ~ metl'e~a, M:aka Rasw!u1il;ili, &\' be<.rtIl'i:U!.f kepadi:! H~m: (:tiJi) ·S'!l!M!b,.i>mkIiI:'~

Sehmggi\ m:enelmmi jalm llU!WIJi, ~m5etel! .. !blJ1iInw tbrisWcit,. ~ei .. u 1:1iI.1.W. d:a:1'i I!llllt:a. S'et:e~ be~i:au }unw. 'J!.mma,r .meliLg~amp~li be1:iOllll, Ldu b~_iai;!,.·b~;u;~ ('i'r~~~::rJi j~ ~)I ~& 'AmJ:~'t~F, a.pdaJi!

engk!;1u me.agen;dorm~!I'ug itw~

'.Amfllilii' .men:jawaD: ''',AkJu mellg'ellaJ seluwib D~[[I~mg t~fmUlg.n me~ :U:!III, Sl . Q~iI'a.og .lIl;U Semiu,lIi1lY;' iben:op>e.1l!ig. ~ Ras1!ll1u1!1dt • bel1tD~ {~'iljJW ~ .. {1J Ji) "'Apd:it ~gk!W~~ah\!i y!l,~g:m~, ;iIfIgiillik:~i!fI?~ "AD •. ,dmb~Nya, ymglehibt:rlnil.," jaw:~b ·.AmmB' .. ~n • ben~b;h;

9. AT· TAUBAH

( '~Tj1j, ~iJ II .~~ J~~ ij:~ ~f 1J~I) )

~ "" ~ ,

":M~~ be~tld mengi1!getikw :hew.an tl.W~gan Ra:swWtlaib. 9, ~Jll:n~a mew ,dilP~t m.tiIempiUlkml:irya ke jlLlfmllk"

ki~ihLmjll1\ AbuOIitil."Thuf.tiJ! I~erteri~; "lruu '~ou~e!lmy~ k~pad;I ~~. $OO1'~g S~~ba~~uil:iill!~S~ '$~Ql1i,a. P.JbEt meIlIlbe--.lt .~ kep:ub. :IiIlL1!, ilernp:mm jumlo1h. A~h'tlbNl '~A!qaNb (on~orl~llig ya_!l[l bClll(l~ dii iid;'!n pendalWin h\Jk:Lt ~w)1 yang.~ ki~t .. .hrui?· b. mgj~.wab:'EID-pa~bcliUOOI!1lfl;g.· :u'D:i1Ji ]<l:Hj1l!t. 'AIII!m_Il<~ m(i;1Iita~a_k"JJ: ;Jjk~ C!l!g~!ai!A~~fm~.1;lk ~al;l,h. $atu uti ~rd~. b~~rci ~rd:~ lbeJjwn1ab ]i~ belJ:u .o'Eailg?"·

M~ bsWlul]ah.!3 ~gh1~g tMgll @rnEI{!: dan ~ J'lW.g meng,a~ k:ail:l: "De.wi. A]~~, k~mi rj~~~l1lldenga;r peJil.y,ml: B:.~luillaha Jm kUli tela ~gq~U! ~~.~gdiii'lgW;~. Ol~~~g;'ooi:'$tbut (~g-.i)~ yug;

merulaki j;ilm iJlJk:iit ~ni)." - --

:talu '.Amm~r pl1!1]j bedl:~ta: ".Aku he1:SWl,bahwil dm. belas O:l'a:ll:E; ];ti!!li!'!.}'li! {S,,];,t!lil. dgll. Qr.~~g: di I1ns)ml!l'.mi!):r;l!~gi il..l]:I.h d!!~ R~s:!.l]·Nyadal;'!m k~hidllPW duma dan '. psda hUl mbiltlgk±rrkmliya para S<Ih.i."

iK.eslhaJ!i1l:iU1J. l\:.iIS.ah ti.n:i. dip'erkll~lIoMI. .h.ad.!its ymg &~ri WiI!l'aI[IU.tl oie1n. ]1iIJi~m M'L.s~i.m .du;~~[1 smadnr~. bp'[ld.:! A:h[lll-l'l:!iwbiL ~;I. mi;![ljDl!!:il~k:;l!l: ~"J\builll:JJ·ThlJ£rul rnemb"J'lJOIAU kamf, iametlgluakan, at'Ua~.:le,i;oor~g dan kdDm.pok 'A.q~b3!h. &rn. Hudz.ail.ah, IerJla.d!i. per.isliwa ]I".ilJ1JJ!';l di:J:un.i. .it'll. Kemlldia.ii la. bettanY'.1~ 'Ber".1pa!ka!h ~umibh A.whui.Apthd ,(yllIlg ibe1':ada. di ]:111.11 pella man bukit)?~~

K..em!!:!dian ada. S1i.!iII.tulblllJll1l]}'"MIg meJUgiltak:m kepmlancp: ""fie:rjtliliukan l!Jep!ldml!lI'll Ilrpa ~g &mn~an kep~I!l." Ja .p'1M:lJlntllja.w.a'i); ~X!I!Jl1i h~.ri~rd1Ukan illliiLwa m.e.~ he*~ emw!il.t. bel.M oa;ag •. liib .• llu terraasuk m~[eka, maka m.erelb Ilerjumloo li:lIu belas orang. Dan alk.1I.i. hersaksl d~JfI.ga[l nama 1l.1!Iah.DUW~'d.m belMoirnll,'g lWimy:a. meme.rangi AJ!Iab. dbnR:lSUl-Nya &Ibm t~hklup~ Chrnl-a dl1!!\l padJiIJ hari d1ibilfi:gki,tkwlll¥;1J p~ra s:ilr.$i. Sed$;l1~atI y;ans

. . hitmya be.mas<W. die . iIlI: ~K:tm.i ridllk. Ill.eade.(!lgar

1i;1il!1:t'i !iI ,~k.-ami . - - - - .' IIir:l y~t d!i1IiPxv-

I .ru! oleh DriUlg-O'nlJl1l1l tiersebu[ {or.mg-o,.mrn:g Y . jmlJ:a1l 'aqI'lD:ab)."

~li11iu ~ beriali~1;J: dii b"lllwahtd HliOlit .. bui ymg $OIDg<:It jl@ililS, !mIL! be..l'kau:;

..,. JI ...,. ".,!i...,. Ii' iI

,".QI~ ""~.~~~:'A!, 1' .. "'U' J~(;Ji ~i

(.,,~~I~" ~ . ;)

":S:~$WI'J.~!Qy .. ~i[ ,~"~rt $oofk!1;, oleh li;<1!~rI1'!:;l! fttJ j;l:~.g~!i::1J ~;l:ml?'!Y ;1!@~ Y'~!!g me.adlahuliuUb le saea."

Tem}'illtl bdi'l.l!ll. mendiap<ll[b.l1 f>O"t!ll. kaum ymg r.eJ:ah. m.e:nJlillh1llll.uill.},.a dhmp,ad1 kri j,m jlJlP~e..llialll .m.elakIlMI .m.~eb.

TI"· .. N'· ~ - ~' .. ::- - ~Ir ~ " ... ~~ ~.1 "'~r ~ I il!' - ,~~ r .r ... l.,; ,i"Jjil'"'ll_, ~~~. rlfIllil!lll.·_I ". fa: '0:; oI.......4i .J"<>j---"" -"'J' . ..,L F'Eio ..JI 'll ip L....::.; T :.!;.'!'!l1l. m~a

tiMA m~cela (Allah ~-ti Ito:1!lJfj:N)~, kt:C~# kare7.l$/tllgy,dan It- teJrd~

~di~pgMt4~ k~~~i~'N:r4 .,~ mgT~4,"~~.1;I~y.~, ~,~~~ t~

.AT·T~UBAH

br.it5:iil~h :k~~ad$, m~"tli:,~,me(l~ii\ka!llJ AU~ m.e.1!r:l1b~af m.errerhhfil! d!ffigllifl berk;tl1l.·Ny~d:an m!@!l,gilinu:ger~k~ kebak\1ig!:;lJI!!l!·N~. Jik;l!n~lah sempl,ml;~ keb:ahiligiaililDi. :a!la8 mereka, nlf>Caya ALhh 'Ta'"la akill!ll mecn.UJlljuikk~lJi. me.eJk.a kfPiilda a:pa y:mg di.lb"wA oleh Nalbl O.

SbigMb {k;tlj~~} iFu! dik~~,dim~·rid.ak ~k!~~bb~r'\ pad~ R:JSuh.illill 0, Y;U:!g dmlili::m. n:u $~pe.Jtifitm .. ' .;1:

4 ~~. '~j;.:if)1 r-g~·,;,if~:; , "Dan: merek'l<! ~. ~i'i'!i~~.w.~ks4 O'r.1li.t,,~,:;:'~g

M~kHlin lt~i, m~1aink;m banya LIma 'Clro:l\ljg...o'ra:>lg.it1l beriman k~A'1aI). ,. {QS" l!J!.B~ruujl: 8).

SelImjLuIlJ1ya, A1lah ra~mka 'Wa 'fa 'ill!! Hrenye_m .me:reka SU:P"'}"l be." 1\1~b\1,.[)im;![l!. Al!1al!.. ~ I:ioedirm.;ltll

.~ .~MJ ¢~ ~ QII ~jj, .£1 ;tl:; I~t~ ~:; )~ L~ :w ~;;: .~~ , "Iilea mer.4.:t ber'ta.nh:i1tJ • .rnttlt:1 'ymi~dem;ikizm i~u aJ.:.fl1ib lefJ.ib baiil; h.~gi ni~ka. Dan jib..: m~ ~"'ing. lti~caya. A/law akan nu:ngtj"d7:a.b mC1t'ka dmg¢n.adZ/:t_b ya~ .peaihdi &imw&tn ai 4Jtbir.at, "Mahuday.a.jih. m~ ~11::1 re~ ~w jalililil l1Ilereh (orrang.o.r:.mg: .D!l!tllnaI:lt}, .lJJiscatya. Albh T lab. ikaIJJ liliLeng.atdzab mf~ de,agm ~b 'yarog. smgat pediihdi dWlfu,]'lI1t:IJ '6~.rup.a pemJhwnm.tlilJ• k¢gl>~C:lng:m d'lln ~t1Sah.ilm. Sedan~an di iI!klbi~iI!t br~:ru:fli! a~ab· .• $~aill:l!, .k>ehm::lal1 .&m.lreoot::mn.

~ ~ ~. ~j .~ .f~ (Ji ...---" ~ G J ~ ".Dan m~a fJI;t~liJra1i tiMkmem· Ptlr1yai pil~dlml1 ilan ~tidnk plda pmol~gdi mtlka lmmi 'JYa1rn:i, .Illerekalidatk :mf:ooillpatk:m soor.wg [)IW. y:mg hisa lllel10WiIlig dm meJ!1y~liWIad~.ll!nl. :m~:I'eika. ·[jJak dapaI m.em'be1'iI!:ao htlb~, S~1"[i'I tid:1!k. dlapat m.eilglliDlrl1l'.bn m.eub ·d.u-i hmay::t dan. kehu:rukm .

. <: .. .J; ....••• , .. 2"" "''''. f ~.y .. "';..- t.~."' .. ·.)i.J' "' .•.. "'.1 -1.·r··~.~t.;.·.~.lr ;, .. ' .J~.'

~~r~.oJ,~,_. ';JaJ~-'~ ..wI' . .I!I,.oo..:I 1'J... .

- _ .. - ,!" ~ '!'" ,",.,7' ~;' r- _ ~\I' . ..' ~

9, AT· TAUBAH

DmJ~ Ji ~araJn~ ada ~rtmg)'dNg l~ h~k.mr k~!",fin Allnh':"'Sete~ gldl~ pid Aijlaj m~~lJmk!m ~dJ.g;P dian: ktrrIlJj~'d'Ny",~. ~l"M. PtHdM1J ktfmi alatll hmhadaqai:J ddJ;lll'tUt{fd ,lutmi il't'l'mIi'!Mk .Otatlg"orl'l~ )'I1!1g m~li1.Jj (QS .. 9:~7S.) M,au. ~,Pl$d~b Altab membfflk!i~:~,dg; m'~. ~'f1IJif.b~gJmtdtiri lttmnla-N'jtI •. l1.IiI!!t':eka iilirdtng;aJ! kanuti,;;r ittJ~ (Un .bet" j},aJi"JJg. daR m"-eb 'l.I-ema~8ldb e.rdng~/a:!lg F.~,el:.ttlu tnltmiJel'almngf 1(kb~aR).~.QS. 9;:7,G} M:.ata Allah ml!;1illimh.fflka.~ kt1nMtMfi_n; padn .batt . ~' Ultiktn metelt:t .!nene,P:ti:ui AlJ'ah.ka~a mutkt reJaJ @1~ AI$f4h'4flfl )!1ing tektb .mmtlka~Ir.tl',r;kdlrl .~ . .Nya. ilitn (j1tgd) ~ .1:l'lieT1!~.~daIMb.efdmta, (QS. 9~77) n~ :m~ ~hil b(l.bU'81ia'/li:'Z)i~ Allah .~gl!tag"i tanoM;a ddt! bilik4~ .m~ktl, mmbabwa. f4.a,¥tt AJ~h aml1t me:ngetalilri Jegala }'tUJg g~b? (QS. 9::7.8)

.. AJ!;l,h ~ beiftirmil'iil, dI a;Illru;ll,Q.l!angror.tl:lJg. mtl.Gii!1fiik itll W }'ugmenJg~bnjanjlaya kep.tJSi Allah T~,:1Ia, yaRU ,iiika ,A.1I.;b, maoeru.an k~tl;PiW. k:~~a·N~ bp~_d~j)~,~¢;l,:Yll. l!il¢rda ;l'}:::l_ill m~hadaq.katn ~~i;Jagi!lilll &m i:II~f't:liIilya d.!:Himm t1erm:liSW::OIrmg:'O:(;U]trmt sbldih"

s&daih. apa rag ~a,I]~t\!lI, dllpemJt11h:i, .i<ltmilk .me~.jmJ~' nip, maika AJ11ab. m.em'ber.ikan ilil!cib;Itki~ilda lIlI.e'-Jleh :l:~pe.rbl:llilit1lJJ imi, bf'-ftlp~ ~~~ y~g.~~M;i!bl.ltlld ~a, ~amjllllii:sw:. mne&:akdak be"~'ij d!e!JIg,.~ Ail:m .a ]J~~ bari Killi!1!;1!t. S~opAJb,h ~li1I.dJ.mgi kita (:I!lri h:~l y:m.g d ... m,ildim 11::11.

F~~·N:l;lj; 4: ~ ~JJ!:; J!a 1~' ~ , ''K4!'ena m~ telabm.emujjlgkiii ~IAlJah~-i~~'~ iA,,~~ ~da·~~y;t.ll'i.!,~~lJIc~~ ~em~iik:m ~ alu,.i .mruek~,. bmn~. menginglm 4w. me.rui1m:Wa .i~~ merek:t, SdJ~ilIIili. yiIDg di.lebskara cohS.~Ii, dui ~uXuilJjab:§,belD1!I b~iIi!lalJ,dil:

~ I '" ~- '"::, .e 1_ -: :'.ii~r or 1· .... _ ~ ... or ";I,~"' •• .r: ~,_ :iI!.~; 'r:!lil:~i ,~..,..,...

,("IJ~ .~1~ i;l!~ ~.~. ~jl 'k;lo!J'(Y!o\Q ~w.- !;l!~ :_.A:!~i~~ oI.:!! )

~T:m.da"tm.da, ,oifilll\g ml!l!Jlaf.tk ~t"a~'· -ik~, berbicua. ~bobi(ling, jiibb.ef" jmj~ ia.. mg1W;, ~ jib dliiF~!lP . ..~t. " I(HR.Al-B,..:w.:m ~ M~~),

Had~ts: itu.me.mpUlil}l'lli. [,'}",bid {pe~} ymg SOWtlflI llaIll.ral.W.Jlidm a~:"

f.i~·Ny~~ 'E ~iM ;;.:.-. ~~l .~~. ,~~1 ~ "TillQkkQh m~a 14Jm h#/}~ Allah mmgelo11mi 'rllhas,ia'Mrl bif,iklf,n mereu '" AU,,1iL ~bedi:l:m.m .• bdl.wa . .AlilliW. :me<!lg~tahllii :ra!ihOlS~ilI. <li:w. :Se:>I.IM:U. Yillg SW~I ti~$S!~mblUi.llI.'fl dl~D AJil!a m!lDi&eullitul: llipll< ~ll1g a.c:b. d!a~a:m l'I;!Jti.kecil rn.e(..eka,. me.s!k~p1J!iIII. Sec;IIU. lm~iI'iyalil me'lell:" m.eJil:am:p:lli:kmnya, ya:iitu jib. m·e,rua m.em.~m,liIIy;ai .bittta. beruib, nrereka.abm mewhi&.q.i1M:m sehap,~ ~frm.m~W'i.nrya. Se5W:l~~A[Jm ~ebib, ~~g,etabllli tDm,~Ol!'l!gm~1II ,dmpae ,din m~telbt .!BI.diri, kalie.liI!iI. A,Uah T.tab iru meogetahui. ,5lIiiaJp y;mg g)w:1!J.d!:w. y~ liLyata, ~ ~~ dim b.wbo.seltam~ah1lliym~ta:m;pal'~ymlillel:Se.orlrunyi

9, AT. TAUBAH

'" .~ :.'~."" ~."'1"" /' ~~:-:)~ . _"..~" r... ./ ~l"

~ ,~. ,"'.'-_'1 ;','_', '~.' ''''~'.'.'. ' .' '.~ ~""'u'·. '_."~ ... :! .. t'"""~

~ ~'~ ... ".' ~';r.r."' '~~~" '~~"'~l!!,,' - ,~fiI'!

(fJran~4itlg m'~~UN m't.I~ang~ mti'1!~ at:,,~ •. MMlmin yone: mtm'beri r:b'lldaqab d'engatt illlka~r.tIJ: da-n(menc-ela) ocdng-om~~ng .tUak mt!m:pmJ':eh {Nlttuk Jlslmdaqai,lMn)~tlai1t -se~' kttdJlfiUPannf,'a~ mak-a (lJ:ang-01:Ol,tlr 1J'~1NJjfk it~ .lRll'ngbi:na J/U'.rl!t.a. A,rla.btlik~n m€..Zm; p€'I:ig-hi'gl1~n n.JlfoTfk« im ,tlmJ ~:mg~ ,mrttlka (J.dzab Fng 'p.mw" (QS,. ~h7i)

D~!In-t~~,:>il1it (J~~~'@; m._a£ik~gl~;l: ad:dah,b$hw,!I!O~fll' ilCi~ ~~. ~;i!. $~Q~ 1?1.!i.!:tJi"1i!!.g ]~M 41;fi «!~~. <ll~ ~id!:~ ~~~ ,~~ segak haLI3;;hka;n O'ttIll~=I;l, rang s.u.ka. be{l':Sihradlaq:m p= tiM lep'a~ d!ari (lei~m, o.r;;mg;<l~ mu.mJfil 'tersebuilC. Jikaa& sildi,seouIIg: yt'I1;g $,11Ik;li, ~er" $h~~j)jb dhlrtt:mg dJ~s. m.emb~w;t nm;t ylWig l)m~ ~a m~i!'eb (~g~ O:l'UIg .I!Ill:ill_r;l!fik) melJJgatakan: "[a .lilIkuhn bali irtll ikHellLOl riya '"~ DaJ[l -. i~i1l:l1Ii ia m.emb<llw.!I,p~mbet,i~, y;t~ ,5~dl.kit:"mil.k~ m~~,(ik;a!lika!!l. mgfi,'gli.~g@!];: "Al]~ ;ti!~. m~b!I!M,ubk.t!i!m~qaJ!! iti:i.~

:S~!b~g~;im~l::!ii ~Il:g ditjway~Ji"ii!l!O~1:'i :hn,!lm al .. BiI,:Ithari~ ,d~l!'~ Abi Mas'uti ~ !;1I ~J1C~rilUm: ~S.~~e:llillh arM :5h~.q~l!t ~. :~. m~m.lboawa ~,dli;l1tJa[; plID~ hmi.Ltlu a4 8eieDrangymr.: amg.dan be-madaqm .i\,.!'!!g:;m ]I~ml~ Y'll!!:!g ~'1mi~' I;!~..§p;k, L~]~ Q~g'o~g m~~i-k !-t¥ l;i11',dnu;1.; 'o.l";1Dg E~b¢rbli;l!l'~~~ I!:;utn!lri}!a '.' IC¢i'l:!Li;idiu d!U1ll!lg I)J'Il,!i!lg y_g:bm &.nlilersb;lI:I!'lqjil!h de.llgi\J!l. sUu sba '. Milb OfiuJlg'Q1':alJlg m11lli:d".tI!:. i:tuliled!;.ua: ·S. ~1l!I1"fMi'h"'.y!l. iW!!lh~i&,;k IDtl-lt!b'l)lll:llhk:aD $I1a&qa.l:l.mL' l$tu 'f\[lunl!ahaY-.1,1;:

" ~II'~--;"""; ~'.r" ,'" , ,,_: ..' _' ,

oi iJ:!"~I,).:)YJ,i QjJll.' '{Olilt!l!g~~ tlual1fik)yaltn Ol'i1ng-onm,g}!ii!ig ~m!'u'€i.t

Q~nt'(!m1ilgM1Jc:&m£!1 ~ng membm s~w,~n $llk~ ...

Ha:oo:s teJ'llOOIIliI jilg1 ruriwa.yad::IDolek Imaw. Mw!Itm. d_alIamikirt\1clily;t Slmhih Muslim. Adap'!ll[l C1!1'ang ymllhers.litadaq~. deag;m usa!h~ it/l'] .a.~ AIb~ 'Uq~sa~u BilIfii A]'IiI,ilIl·A~ri, SMUW ~ .~ 'lJm'A~. <Ii ~a i.t mmgoo.g<m memboOlWOl siIDm s_htl , bnm, ll!IlJtM1!..i.!.b~~,;s~.

F~,N}i'ilt!{;;;..1 ~ ;.,;. ~~:}I. "'Sehi~ oro'i'~~~.g mt• iw m~.wPina .m~ktl!" Alla;b ikan memhalas pmgh.ma'im. ,!ni!lRk.t ita. "Ymg d.emik:ii;m .. Im. temIa!itlik (&hmJ DliSail.Upe_mjhllll!;!3mtethadajl'poeroi!L~ .. me.reb yaagbwuk dlaapeJli~ meJieb ~ema&p, o.~rmgyagberimmJ kaRw: ~as~ rm:lcj~ ~~ai) ~~ p~dl~. St-;hit!lgg~m~~ dlfpmakiik'3Tl 5J~peni Oit;ttlg<4J:rHl:g pE;f!; merek:iI, oiok·oJ!ok, seib~j. 'W~j~d! m.eme.ru!l1gkm

9. AT .. TAU BAH

Ofimg-orwg M~ dI dilMll:a!. :o'an .A!l.h.I::I.a term meaye&l:ak.aa :adzitb yatl!g p~ dS.ill!ir,WI; bagi, OraDig--Q~S ttIUIli1lfili. ~ ~ tw. seJ~' ~imp~! d.emgllLl1 jems ~.pelibwtm.

,Kilm1l tJW!lnmJxm:kl1fl: amptm b:lIgt mmkR a!«~ n~ ,Wmu "hWG~ ampMtJ 'kf!J!'tiila "If!t'€~ tadal~b ~~ .~'~. K~th#p$m.br1Jm ~€MI.rk~J;I hlfgi!'l1lt't't"ka ,~"i'Nh' pWNn kaii. nml,lw.! AtWJ fe'k:aIM4fj #iJ'aJe aWl:!tnmJ 11m:p.Ii'n kqu:dllmerekll'l.f'ang demikf..tn :UultdllZab ktr,e,mI ,mereka 1utfir kepaJa Al1ab' dan Raiffl.NJ;a. Da'nAlkh ,i.' .mfJmbmp(~I/;'f.iNk k~f1.

k4wm: J'fl'illg' jr.uik. {(;lS,. 9~{j) -

A.:II~ ~ m~b~cit.m~~ l~a& N.llD~/Nyl!" M1I.!h~m:mllld @,I:!i!hw<!. (i"~n~'~O~_fi{l; mll!lJiaiil ire .~di!l.lap'k U'llLtukd:imin.akan a:mp1i!]];aD. Bihlbm j:iikab.eU!I!t1 m.emi:lln.k~!Ili.ilmJ)'I!lli1~ bag! ~[',~~:iI. ~~b:1inyaJ;:til:ljuh PuLIIUh. kall, maka, Al!Iah,idilkmm .IiIlemJ)>eWmn<Wljl'!lU]J;lIi[ bagi m>emlL.

Ad~ ymg .m!ll[lgaJt:ilIkm, b~lallJg~ t'lll.lull p1idl1lh ft'lli &i!:e1:mi~b.n. 1lIfII[tik I]Um.y:aEwD ll:,e~Wlgg1llbaru!l}"ll ddam me.mrinln&~ ;l;m,pl,!!~~ 'b~g l Il'!~!:"tlk:~ k~nma ~. 'OOigkapm llWoyu,ilk<lI A~bblilliW.gan ruju:Htpuh:m lW,&glWilbn ul1rl;uk menyat~k~. :~e,5illmmukmI!J!CilIipruil .me.re.b .. 131l11!:~ dligl.lli[l;;ilbn umuk 1l1~!I)!b~~~ OO~.I!, ~ tiM.be.rm:ti.blilia hil:m.gmDya (dan bilangmte:rsdYm) cl:i,aillb:al MI._ :memjl1ll~pif:llgemm ymg hin.

9'. AT· TAUBAH

Orang.r;t1:,;;ng yanK di'""KlflJ~lU (tid~k .ii/d· baperaug)' i!on. m:er"!1.a gemb,ra ,d.m:g.atl: ti~i(d~yam.erM:~ 4i &td~k4~ffRr.m~MI(;h.d4I"l: m~eka~~~k~u~ berjiluul Jetq;ca:I1: I.Nlrta dan jiw"« m,ereka pca'd(~ j(~hmAll'lh, danlilereka betkaJa~ 'iifng,mltlb 'UUnt~ IMmilgkat (pe'rg;i i'crpem~ dar(u.ntmna~: tertII: tnt.'" Katl1itt1Jllal:l:"Ap:i NerakaJa!;tUmofiln iw iebi/)sang'at pan,a'S(nra) •. " jiJMian mtnka menget:abui. ,(O'S. 9';80 Ma:ka hendaklgh .mueka tedildc teflaWtt dttrJ b.1ny,ak 7nena:ngi~, ~tb:agaipembala~(t~ (iari n.pa rfl::IW ,~f.lal[t mcn:k-a kffjaiall.(Q!S.9':82)

Allin. ag bedirmm(yanglirm.m.-Ny;t lni)5~b~tla:i beIltukcel.:l.:lllil.b<Lgi Ot~it0~g rn'l!M.1.:d'::ikr~g ddltk '-I1a'l:l m.e:llJem:ml p~r:l. Salt",b .. ~ RiI!.~w~I]<I.h 6 daJIam Pe:I<!i!lf; Tabuk. Dani1!.Lut1;l ~erek .. mer.1!SIII F,embiira ~!:l;~!l. k("tidotl!;· heraDi~nlIl meIru ~~ kepe~. be1i.<l1J •. ~. ~J),.;~ ,;J ~;. fJ' ; ';;1)= ~,:rmka

,II!.. ~ ~ ill r '),._

tiJ.ak~uk.!l herji:lml "I!e~ b'!l!.ill~ ~ I }1O) .JiI J# J. :,.,,~~jlj \~;~ ~.lJm.g;ln

!Jaffa iUn jiwa 1~ereka di jalan ARab da'rl .1i1t?r&.a ~~ta,." Y~l'u!' ;seb'~gj,~D. mereka lep~ seoop. bkaya. ~ ")J. ~. ~J~ '; , 'ITlanf'jtn1tthWidt~ 'bt!YI:m~ ~i ~.::mg) da14m p,ma.stetik m.i. .. YilJagdemikian in!:! hreHa. p:.l.d:t s:ut b,er~[I~3:~ me[l!uJii ilf'l'.ang Tabuk dalaes h.:I!d.aallllen:.1r.lbe.ma;r :p~nll.$, p~a IDU$!m ,Pa!'i¢l1 t<ul:m. oteh. k~[Cl'Ill.iltlmr:r,eh mtHg;llikm~ 0{ :,_;..Ji ~ 'J~ 'J , "j.;l'11>}JfJ,l<lIah kal.ia.n .heru:ngka~ flm',gi ~ng) dalam .~~,j!t tmk ini. ,,- -

Mika A[I;lb ~~ed1:!"!I!,u]; k:~'_d1li Rasv1"N~~; 4 ~ f "K~tM.(lnl(lb,. ~ k~ad;1. m~!:\eb .. ~. ~ ~If1' "A,p.i' .N,m~"kt/. Jahanntu.n ltt~. ~ Y.~n, ~,~!:IJ kil!~i;l;D'l lufu ak~bo~1 kehlVar.1lil h1la;n .l'ra.s p3IJJggjllWjThad. ~ahj -t ~~ ilr" '"'Lebi11 /N"la5,'~ d!arlpwa. p~nas y;;uJlg.bli:!ln ]ar~ oorJ.n)'"ll.E!ihkan l,ebi.h, pmas d!ar]pa~ lfli. Se~::1~limm..'l ymg d:i!iway:J.lIk~:n oIeh[m.~1:Il Malik, daei Abi :Lz,Zin!ilid,. d.ul ~[oA'ni. dari Abu Hurrufllh .0$, bahwa R.asuluJ.ilah ~ he~:lbm:

( .~ 1~ ~ I~:k .:;~ .~ ~j$i-'~J~j.i' ~~ ~~1 ~ j.tr )

"Ar~ ,.~~ dimili!ld ·oJ!ilh ~;1.kc~cI,lAd':l!!ll yang: kali;t..n :ny;l.bkm it" merupao k:l,l'l ~:II11 "bagi:tl'l $~jm. J9!n [l;ljuh. pulJiJil::! b~g.I:I.fi ~pi Ne~a § ~~n~m" ~

)Para Sah;a,bllt bol):n<!:!lY~: ~wahai R~uh~lI",_k.tet:lIiF~ OIpi duma, :i:.u ;sUidab cuktlip plUlail. "Kemud!i~.l:IelLlI.i, 611 ~ei'!l~hda,;

N~·_ ... · ~ .. s: ~'.'.~.' ~. ·i_t, ~ ) ..

r. u J 'r ~ .. , J - Ii '".. '_

" ~ _.,. ...

~Ap.i ters:-ebm ~aiJJ b~11;iI!filIl;l,ili. ]~gu ~SJlfi ~1!.m pw!~ :'i~!Ji!~ oog11!!l," Hilidl,t$~~t$~b1;lt diriway;l.tkarlcliorih lrn.aID:rilBukha:.ri dan [m..,\.!]:l Muslim d.ua.m.m";'Sba~iluin, d.m: Malik.

SeibngkD mam l!JJ:milld, m~!iw:ilI.1r'<ltkm, Surra .lllfwbenrilil1 lk.:.mli, daD. Alb" lLZ-Zi:mocl, tbui aJ-A':ra1. d:ari Abu H1!l:rnr.aho$, d:a!] Nab~ ~. i:letia:!lI. betsabda:

9. AT - TAUBAR

"$ , -)'llI. apl~g ~pw:bil!ian.ini.~ mJIl. ~a.gi.Dm ruj ,

b:lgii-·- . N~J~a.m.,d;m~ kelam ,M!:lJ·~-iIIl--·~·: ;l)Gili!

t!OCbk demiki.m,Baya J!.J1ah d~ ~j;di:s_a ~w:padm~ bOlgi!it':O.fan:g

pmt. '" tlm. Ahmad den.g,m iSJl<lid~f!; $h~;Mb.) -

[~ .A!biY '~ at-~!!'~ dan]lbl!!u. M1jlah tel!ahm.eriwaynkmuti IIb~u',AJ;$ll~ aJ.DlIIwi. dan daJri.ymyabim AiD! ~(,. &iIi AbuB~~" ia ~oocit_'3.!llI..~mu!]m.M ~du heW'S~~

~i~ tF· ~ air ~ JJjiT ~'~p! J1.- ~ ~l: J\'£I' ,Js.' l~, ':d'jf )

~ "" .,. ~

. (.,~1' J;Ut ~'!~~ ~ ~:'J.J~ ,.fo.~ ~1 '~~'j:f;:1:

!1.... , _." .,. r=

<OAJiI!I!h ~.m~n}':caJman ilpi~1liII. seri!hu lmlOO ~gg:I~j~~. ~udlan ~mm~ lagi Soen1b!J taboo s:~bhjl~ meJ]ijildipuWt.. Seimjiutn~ AJiIah m~}l'il!lakm hgi 8enb~ tmm:tlru~gg.~, :m~~ hi!t~, ~~1.lI hl~:;Lm lliabaa

~·~gll.p·" ..

Setel:I!k ~tu!, lm~. :!it" Ti(~cW .m~~takMl!'" AiI!:u dlllik: mf"-.D.gt!tiahuJi ,p-u ~g ~1'fo'bu{~p~ nWily;l.t bpac:b! LWiJUilllalll.fi), :ki~~ Yuya,,"

]iug;t d!i:ritwa}'~tkm o~m;ll"Ha;ftM A'1!tBak~~ b~~ M:~;rd~wMh. dllJ!l'l S~ yaicm l'b!lJ!J!'AbdJil.lah a-Nilikiba':i.

n~!A:~wai.hjuga.me.ci:w~ ~.,nway;lltM~~bmF~ dlaJ,n Ts~b:irt, diar.i¥;l.S, i..l!. :meDcerita!k~!~, ~i.iilluJ~"l!. 8 per.nah .~ln.CilJaw<w: ~ ~J~!J ~~ ~ji::; ~~u~ ~A;NN~.~,~tl! bWmY"l~W' m,uw£i'.i! .di:!n tiff",·~ Ke._m~~ brfi!W l£¢f$-3ibda;

O·S~~i ,;;.. ,f-v, al:j ~p~ ;rv. ~lJ :r'~~~:t~ ; .~. ~ uii ·~:.j11 ),

L~ ,~ ,~

( .~ ,~~,.~. pl~ .:;k)~~'

".AJbh :m~n.yaJ!daJ).~.p[ tnll. £elam:lJ5Ie{lib~ uhg ~g~ m~ad!i pcutil!!. dlalil sfo:l'il:mi tmcuo.l_;gi se:biUJma :m~j.ul!i mm.h hill ~enbtl uilll,l!lI!I. ~gg:ameni~di hitam", Jf,tict~ mtam. ~~!Wa. ~am ~. tldak. heocah;l,~,~'

A1-Haflizh AblJll!l Qasim. atil·TiliD,um jlug;:t m~w;t1f,:ttk!U:l! dad b~~ T;illlI:'Ilm bill Najih, dl!!ti! tlLihh~~iadi ,p~:!'b~~ 'p~dap~ ,1I ,~]I'Il!. dm. 1I1·H!!.$~. d:ilii A~ .• d:il!I!l :iii m.emmfokamly<ll.,(me:nyampotibli! rl.w:;!.p'1)~ya ~il.mpal! :pil.da.l:asmWlliahl.~ulWIU A b~~~

( .,y)J4 ,~ Ii, ~:J. ~~ )IJ ~,~,;_ ~J)J\! .iJ,1~ :oif.jJ )

~.f!' :i'" ,...iI. ..... ~ ".

9. AT - TAUB1\li

~Se~n(lainy;li kiiacw. :a:_Pl itr!ll. y.a1:CI,i ~pi d~i Ner;1ikilJ!lh~:!.m aM dibebbm. ti:mlllI, maka panS£ll}ll.l'pl,l1'l) akW~lft~S~ ,di, bel.ili"!J b a t;JJt,"

AlHJizh Abu YilJ']a jtllJil1 .i~.er.i.'W~y~~k;'l!il! d;l,!!,~ . .A~nJ H¥wi:r:~h •• llli m~m\eciitaka'JII. fulsUlullah '[\1 bersabda, daa juga aiI .• A']llilSY be'.l'k!l'l:l. .• dln Abu I:!;ihaq" dan an·Nu'm_ruJ bin B~yi., bersabda Rl5UilWia I):

Jii~ J~ ~ ~~jl;J' (J~:J ,~ ~~, r1i~k~ JW:~ Jlf JJ.~JD,,! )

..... ..,." " ,,_, "'. "" r!'

• ~ - _ ... col. rl, ~. . Ii" .~ ... ~ j, _ ~ . _ or'. JI

.til J ~ ~w:U!~ JloDl Ji~ ~,ij;.~ 01,f,J,:;'_ '"l' J.';-j.J;! ~ 45 u.w l~

r'... "" - - " . -r" ..."

I:~'I'I ~ •• ' , ...... ~

( ''1 - l"&' JA~

~SesOOiwdmy<lJP'f'Dghllml Ne.taka yang meJllJ.tpiUkw ~b y~gpil!fu:!g ~ i?'~~ ~~ lCillm~t k~]ak ~ah oraagy;mg meompl1lly..i. saru pillS3llg sandal diil!l1J. 2 tali sandal yang te.dlUa~ dar:! il,pi. Neraka J.~am, r~g ~~~;il"i~ ouknYll, sebagaiimanJl,reFlu:km:m.]'!I.j)e1'!i.uk [u~~ !li'!tt!t~'~uij 'b~w~, ~OO OXllL!I~ Mri, p.eng.b.1ilfiij N~~pn!l msnd .. ,p\ltkot!:l! ~&~h y;u:t,g ~ebrn. ke.ra!i; cl.aridirID.ya, d:m. ~esu .. ggul:mya ia ;m:llhlah orang ymg.I:Il.eJld;ilJpl~tka.n adxab r,;l!llg :p",Ul:lJg ri .. g~!IlJ ·dii;![!tarn mereln." (HR. A["Duhliui ·dao. Mw]im).

Kem,llLd:i!Ul! AIlM ~ bernmlm dJell;~ rnt.d~. meJilgmC:tm OnlJigcGfang mUJna:flk,iU~ ",pa P!!g mc[~k;t ]JedJUI!I~ tersebut: ( .~,~:lI' "Maka IJ,f1JtI4M~h m'enM serlikit ~ma-wa dan ba~· mmang~. " ]:buu Ai:,.j T~al!h:rn. mel1£lerina:ik.an dian Ibnc 'Abl:las; "nWlJ:i~ inj h:,1:t1 y~ ~~I>~~,,~t,!t1ik~ b~i!d~~ FA~,t~ t;~:rt$iwj!5~k!ihe!i,.;bk hati me.reka. Jika diuMa ini telah berakhi.r d~n mew ikemb;ili, kepa;da A1Lili .$3, :Illilk;J.merek;J akaa tnen.}'a:mll'wlg ~n:ilwanya ~u;Id.e.ag~n lImgism pn& tidak akaa p>f:rnan iben!khil' tlfiUI!k. sdamallY:t. L~

])·~iw!~ ~g:dil_emukakm ,dlehAbu.Rmn,. ai,t._ ;aMl;ashr:i, Q:llt~&:h.~[~Ribi' bin lO!utsmn, 'Aun. lIl-'Uqaili dim Zaid bjCl As]am.

M<'tka jil#: Allab mengeltnbtti£ka.l'l:mu kepada Min g(}longan dari 1J'le.r;ei-~> lummdit1n mutkrl' mlll.mil'ltairi.~ kep.ad'ttm:n umJ'.rk k,f'~Jl\lfr ,(Pffgi bwperfl.1w). mak'U; kJJJ'l1kill,l:llab:""Kt:fJn~ tidak bo.Jeb lire/Ira. bffl{l;m'ttkr~ .$elaJl!t.I"iamau:)'a'. d4'n #llak bQ/ch :PnC1lliemtrg!1f/ursulJ. Vm,f11/;!1akllil. Ses.unggNlmy.: kwnu teMh

9. AT ~ TAUIBAH

tda (Utiikk) tMakpetgi 'berf!lN:ang (;ada) hli y~n,g pertamo'l. KaretJa i~1~ dud"~lah (trllggalltth) heJ1ama (lr<l1lg~tI!ng;wng ~i!tlak .tkut berp~l1ng.· ... (QS.9,U}

A1ill~ ~ bffll:l'fm!Ilsmllbi!l :mem;enmahl:m R:1SW~Np, M1II1wnm:ld ~; ~ ::t, ~~ .~~ ~''Maka jik40 Allah mengt!:mru,/iJumm.u.·~ .Md::~lIId!nya. Al!Iah .~ ~®emb:a1:iliUl:ml1 dl~dpeper3!llganmu .rni.. ~ r.-+-.U,.u,. ~1 )rrK~5Jlt#n rtJongan .Jari .~. "Qat:.adillhlllleLI.gatakatl: 1?i5elffi,ai.:n. k~1Alt kmm, i;lClh'ml m..:~ ~er1ll1mla!h du.a baas Ol'~" ~ ~j~.li!i~Li' 9> "l(emNdwt mereka mi~J.ta: Iz.lr.! ke.padam. u rmtuk kdu:ar; "¥a:Jitu, 'Del":~ be'lP~il..~; ~m~amu cl~_.l. ;lc_1:tiJ

~._:!'._, A [~~ f!''' .. !!' JI ~~ '!,~..., J! .j~~ ~- -.,~ ,~~I ~" ~ ..... ~ \., 11~~,j_t.,_ J'_ _ J' __

pepermgm yang I.;ttu •. "'. ~ _)# or 'JL""'" ::J j ~! .-.s"" IJ"" ...... J. J.O.i' l' .lI'li_ ~tli\lt4~'"

blh:'Kalian tidPkbo-ieb k¥iftai~l1.m.DktlselatnaJatNmytt dan .tiddhnleh meme7:<l!1lgi m1l$lIn bmamAJm. '" Y rurig demlkian iru sehagai hUik.UIllrul. dan sikslMl b .. gimtit~ ..

K.e;J;!ludI__:lJjIJ. b;al ~(U di~e:]!!,5km mdal!ui finti!:IjIi~Nr.li!:

~O :I~f )~~ ~J ~, ~rrSai1lingg1ibnya~~lian teW~ reta (untnk) tidak p~i krperarr.g (/M1La) kdi y#1lg ~m~; ~ Y oUlR demiki~ itu ~dru!~5~!!$;~$l~n;]

f" .' _- 'IL-==,I_ ~ ', ;A,' ~, .~~ ~I,~.r F :. '!J~~_ ~,-:: 1'r..I';.!~ JJ_ ~..., ~ 13_FJ.,_

. ~rmm.-Nya. iJe.[Ll\,lLlt mJI: .'" ~ J.:J..>;,.;!;J ~,,",-, .• J] L.~_H"-;I b.! !J ~ .J.~." .!.Jilin: .O'ralt,t

OTl:i'rtg Badtfi yang ~mi1t~1 b:t~.~ lwtht!dj.: 'AJMhih kt1Jio.-n berllingka~ .ImtH~ Imm:gtfmhiolba'Y«ng ram~rJ, '" (QS, i;"hFa.-h, 1 S,),

F.ir.In;1lll,Nya:{ ;;.sJ....:;,JI. ~.ljlliw)< ~Kllmlil iilt,. dmiuklilb(tingu1fab) hersama orang"orangy.ang tidak ilm! beryerang. "Ehm;~ 'A:bb;AS men;gllI~;tk;a_It: ~Y;lii1i;U (ber.sm1;1) mang-QHLD.g ymg tid~k m:lu 1Ili~lligikuti b!lrhg~i m~'("m FqJ-~t;tI1g;lfi· ~

J).m frm.gunlab .~'fkal~li ktl1lut llilf'!ishalmkan (jetJaZllb) sesf(pJfa~g }ltf~g m.ali di a.~mm 1li1tiTek .. , dan jan:gtl~l({" imJ.t!! bt:tdiri (me.rttlo'akan) di .kNb.wnya, Sesrmggnbll)W llIe.reka .riJab knfi'rkepada Allah ,dim R:IiU:t!.I~. ibm nt,:iTeka .m.ah Jalali: k'ttidaan {milt. (QS.'!I;8-4)

MaL. ~ me:meri.!:!ila!uliia.ll~.Jill-Nya. g Ulntuk membeb~:;J:_n din d~:!"i ~S~Qr.t!1gml,l;!'!:;l;fik; d!ii[ll! t.i~ mel1!Ohil1i1i~kll!l ~fQrwg pWl ]'ilIIlig meJlli:llg.g;a] duma. mr.i. mereka, serta lidak berdiri cli:!1l:l!:S. kuh.ro}'~ ~;! memQho.l1k:~.!li mlJl1l.lt1il1l00gmya ai[iI!tIi meru:lo'a:k<mnY<lJ, karerut mema itu tw. komI:' kep:;ub Alla!h d21l. Rasw.,Np dmme.!1eb menillr~dunia. da];Jm. ~ea~ lbJ:lI'.

9 ... AT·TAU[?;Ali

.~ :j~ib~ ~Sliapa:5~jlli~gtel~ dJikeWiw kiem~ya, mt'.5kip!.l!.!1 5eb~Jb itW1.!:mylli ~.y~t ini hany::.. be[ll~[I;J- de.ogm 'Abduliaibl:l:lin Ubaybm SiailuJ, p~m1mp:i[JJ Q:mIlIg-O!l'a.n:g mW'lJIl'::.

. s.e~agMmMHI )!'1Il,g &lriw~Y'Irlo:!U'!i oJ.eh. ~.ii!1.Bukh~ daci Eb:!ici1i'Umii!t,

~a. rn£Dicer.~~:

~il ~W M . .15n JI~) J~ ~i 4, ~ . .&~ ~ J:Q~ ;~ :.,.{ ~.&~ ~ ;)ji cJ )

4ilii ~'i J~. '.- •. j '~ .. ',~i, .,.~ ~ ~ ~~.'~ ~~;:. ~ .~., "-'~, ~.' 11 ..... • ",' ~ ... ~ ~ ~.::re.~ ss ~. ~ tba: ~ .... , _ ~) 'r~ ~. - -- - !ooI. -'1_.[""" .. ~lJ ~""""i! "=,,.~ <!!.t1.,J ~~

:d'J'~ .. ~ ~'I.~J~'J 1i J:W. Ii: ~~ .~~) ~.~ :u:.j ~. rWI ~. ~

~ _ ~ . rI' , •

(~~.~~t~·~~

~Ke~l.k~. 'Ab&uibhlbin Ub.-" m~t!:i I dU!!l!~~;.pulenn}'"l!i yllifig ·m.eml!lmOil

'Jl.!ht:!.uJ[lab hw. 'Ai:;,d!till!~dw!~g ~p .. !_ w!~14 8, ]1!t~ ~~ ~t~ ~.I~!J

SUpay:I. mfmoe'ribn.~epad!.!iny;;lJ bajil belisu Wltuk meit1gk:~wi. a~j!1!. Ml&a. heil:ia1ll. pUR m.emberik.:l!liI.liI.]';aJ. b~u .. ia meminu hf:liillilli Ill:Ind;: m.e.[Is:lt\1ilI1![kw.

,j~;lZ!mnya, miilia. RlIllFUluiLh ~·l:Ie]: ullIt.uk memh.il!llltik:a!tll. Ke:m\!ldlim

'Um~:r m;~!;!;tci!..k ~ail~~~I]~:u:$~:rayll~'~ 'Y~ RasU-'L1i![Jal!I~ apakal:teIlgkau

aikitll. ffi!ft:ls:haI.r[ika:ll:ff:fiiIJ, ]M~lul Rabb·mu ·~eJa.h. Melual!'tgm.~lIJRttl~ m~.ll-

:shai.!.ikmm}<!i?'~ .

Mil!ka. RilS1J.I['!JI[llih ~ fWD. becrs;qjbda:

.I_, _ .. ' ,'''' --: ~,~'''' ,,. Iior ~ ,~~ • ,'il .... ~ "C II! ~,:" "!' .;;,""" ~._ ... ~ ,~"',~ .".... ~ .• ~ h,~~ ,~ I i" ~,.,r~'''_' i" ~

..ill ~.fo 'J' ~ ~ ".<."..' "" ~ ..r~.':"'{J ~ ,~~9 . i".J _. ~., ,~ F' '!;.WI )

... ,., .. ,., o!" .. ¥.r or

~ i~.Ii,li~·~· .... · ~,~'"

( .~, .. ~. J ~ OJlj..;_Jl;..oi'J ~~.

" - ... .

~SeslWlgguhlIlya A]!~ hm.ya me.mbel'ikm pilliihm .l!Jepadaku ~trdak mebrang)l, ·di mm<l. A]1ahb.ed.il1mm~ '.lingkau moh\!l,n.kan amprm, bag} m~ ata." tidal!, cngka~j m:Mrmbm =:PJlI1 b:agi mema. ada·i4h sa.ma gaja. Kmaatip~ ~~c1~ JJmh'a.n.kan amp.lmlMgi l1~lll'1!kci ~ljfftb p'lllli'hi ,kali,. n\li'fmm Allah ~w:li,bH .tidak a~n m'emfJ,&n gmp~mk~ mrt-reka,. ' daa :Uku .&.w m.eI:lamNimyol [<!ibm dari 'E1l.iu!h pw,uib ka]i ."

'Um.:tf l:!e.1'kili~a: '"'S&lJlIggctJi!w.]'i1!, roa.daJiah. :soomn.g .!fm:l.tnla:Hk. " [DiIJIU'UDU ~mjutki.\lil cerit-.w~, m.1.k~.llisu11l1l1m fi poo, .m~· :b:ruJv. :il~.,11u AI.,w ~ .. lJ!IeiIJI~;lfiir='E:

:Af :J ~.... ."" ~ _ ~ ~., ~~ ~

.( .,).,fi. ~ ":)1.:; ~ ~~. ~ k, ~ ,j.d' 'Ij ~ "Dw~ jrlcn1!Jl-n1lih .tamIj se~£i,kali

IJ!e~fhalafka~ {je~II,''l4}j)~eti'ro1l$g )'l1"lg mati di orm,;:iiru' me~" lkm jil1nr;mlab ~11m berdiri lrmmdo'akan)di ku,bumya' "

Demik~ p1Llb nad!h:s semil:d!l y~g dJjr.w~}I'llitikw ol!eh Imam MUi!lU1m. ·Uma:tb~a1·~ili!t!:JJ[lJh cid!llil IDJ~nsblLh!.(l~. jm~. onng }':llIIlS tiM. diketM,w k:e:ll~ya. 5Uin:gg~. Hudv~ 'bin ~~.yi)mm meru;h~:ItkmDI~, ~. W ~~ui ~~vid1l!&riQ~g:--o;_~:rn,Wi1.£ thw: ~ul!I:m. 0 .sf:ll.dlrl~dah .wemberu:muki!I:D. kepad1l1j'ili.remmg omnt"O~~ :IlIltmalTh ~ell1l.a!.

9.A1:' " T ""UB.AH

D:i[:ii:!:!1 kit!!!;., a~Gha;fib p.Hadit5'Umlfr, AhUl 'maid! m~~:I'j)t~~, bMw.;!. ~~ l;1, 1J:~:meMOOI;ii_tk:m j:ma:uh sesOO!l';ilflg,. HUGzailah ~~l· Il!~ soobboQ.l!lh 1:1 (H~f>lh) h~cl:i!k mengh.da:og--b;ilimgWya: m~illkilQ jeaazah tel'SeblJl~.Di~ darl. ~~gi~ HW«ik.:a, b@hWOl a.ibit-<m (;J,ma:rzl:l} men'liFW: Oil:iliilg'!)~g ~_g; ~~h,~ ~mmya.~, ceihiJ:m. (ttl.pmJm} .~g~ mm~ UJI.I!flg~'tmgj;m,

Set;elab Allah ~ me:Lu.mgwl[l!Il!::. Inemsh .. hdl:an .ie!1:!!i~O<lOTIlg~oralJlg munrlik cknb Bl!'diri d!i.in~ kti!>lJJr.3!!1 i'l'j.¢rdI;~ SliJ!l,~, :mem.o:l:l,(!!l:i:ka[l =pun:rn

'6:tgi m.ereka,. m:lik'al ~ilUiJ ku mmjllJdi $_ saruoenrti'lllkilJDilJm .men·

deikat:.!u:u d~liif<lIlil:g ill besar "bag:! o'o1!ll!g..o~ y;Ulgh~ri:m a !!'I, .lud~tupU(ll

disyrui'~tli;an, Ili mllIWIi:.ill "wIlJa •. waka. ilik!lll!. m~-4?~rolteh rmaia ~i!:g!J~!;'. S,~b!!.~m~_!l~ y;iIigkalll di cbiam buku·bW!:.1!I hll!di~ yafitg di.iw;J/)nltkn dari A!blJ! H~Bb. ",bl3!b.wa R$Sulwl:Ul f3 t¢hlh b;i!I'SlI'bd:!J: -

~i~' ,;.'~_i.-·~ !Ii..r~.,IiI ,;- ..... ~ 'I!, .i-'.. ')'~"".I!;;: ~1t ""_,I;'!"'.r t: _ J oW :'..,.., .... ~- .... _ ,",,' .....

~ .!.FiJ,; 1.5 ? ~-~ ~J '~,'~~' .<!W' '~ ~~~. ~)~~ ~ ,~, )

( ,~ik~~i

,.. - .. '

~'R~~n~!I'p<'!l yotJ'lg menghadiri )~. samp~. j~i[,1!1 dU.h:dd~.rnaka b~gi_!l,ra 5ll.rm qiJcaitl)l Dm. b~~~;!p<ll .meni\kadiri f,eil:l!azab S!aJm.p~ j~lIu~. l!w

diiku!buik:il1.Il, .maka bagjlli.y:a.du.1 ,qim.tb." -

D!lan,.,~: ~Ap~ ym~ dL~deng;m. doo ~i:rathre.meb'l!lt?" lIel£.-,]J. .~ lli-Llo:jaw<llb: I(.~ J..~, #f )~y angp,atil'lgk~il ,eli Il!!lil:;lita

kiedl1lmpiJ:l:laciah!h. 8~mi. p1;l!ilg Oll:l!~d.~· _.

Dan jdnganl'nh h~~~ bf~:~~ iAm: a$l#~-¥,u,u~k mer,~ka /nitlMTik !7atitlltl.St" $ffnggNihn"a A,UII'b .mengiJen;ila1ti muuk. mf!li~dzab metil;'~ di dWnia dmgtltJ; haltl1 ,.:i\'l: lill'lak,Ilf1.Mi1i: iiU dltli ,agrn"mfilaya./~g1!y;awa 1J~~1$,. daiflm: keadaan halit', (Q3.'lI;:815)

. :reJla£'S~rm ayart W TIel!ih dlik~m.u!k1lk.m $~bd~}'1l, cli '1lI}"U rug seaada

de1l!g~ ~y.'!'t .~ ~m p~cl.t ayott 5:5 oilJar] smarl ill· T.ilIulbah).,

9. AT, 'fAUBAH

Dan apabi1rt Jit~ml!kifn f/UI:tIl' ~'Jmll (ya1qJ rnem,mniaiIJJMn ,k£p~fin amng(itlTJ!gmtm'tljikilu):'"JImmatllo/h kamrihq,ada AIWJ d41l1 berjih:r1d!ah bes'ma R:as,IJt~~.ru nucqa ~ra~"QJ'dngya~ sanggwp' .tiia,Il/'d'J'a mfNtm ,me1nilllt'tt ~zbt kl':protamu (Ullt:Hk ri'lld lurjih,tu!) (ian mereiaberk'tlt(1.: "'Bitlc7:luwJ4h' kamil1enui'fl' b,ers'ama ,Qlal'l,Jg~"l'lg jIl«:ltg' duduk," (Q5" 9';:86) Merreia tela heradr.l benama ora~ra~ yrtN;g tidl1k,crgJberpuatig. ,dan /;l'lil m:~i'4 ttMlJdiJmn~ 1nMi.1n:aia m>erem itiilak men~ahNi (ktlb.a.o~aJJ beriman dan b~ioht:id},,,(oQS., '9,81)

AUilJh '~bemrman deng:ilIiDJ meflglliIJJg!tilln CllIn l:ne.l!Jcel~ (linu'Dg-or,~!lg:

Y1llRg tia1k n]J~CJa p~rti befJm.t@, sena o(<m~'rmg ymg rn.e.mb;mgkmg,potdah.ll me.relb mlllm:p1l.l melJa]mkltDIlYiI, {1m mem.i.l:ili hmarnpoorn dI;l[Ikel1.on~I;ill'm. Me1',eb ~J:;l mn ,~padJ~~ll.lilllil!h ~ Il!IlE!lJik. cidak,perp De~l:had, gera}'a m.etlig-a!~lk:an: ~~.;i.J>Lill, ~, ,§J If> ,~' "/Jiark4tl'tldh kAmi OOra"ifa beTS41'Jl4(1~gora~g ;valli£: ,~irlakJrergi b-e7]'e'~g. "M.er~k .. fda m~nd~pta .. k'll!fi '1liib !;h~tet: a P ~~!I:!g~[ d!if~i!PJp~jt!t'il!t~k~ b.e~ .. m~ hillm w:1itil:~;1, y~n$ ,~;I!p t!E!ggp.J i1~~~I;:!b: [kfbe!n!ii'liG~;jI1tlJ. te:ftUt~

§lli~ ~~[j .. d!lp~~ mru.. a :me(,e.k.~. ~~a1.m o~ Yrulig pilillllg ]JeIlgmn.

D!ID. jiik,_, ~ lI;~!I.!],~, ~~,_, m~rJ..~ >iI~1lih Ofm1S y,mg "g buyllk

b!~;U',~ S~b,,\p..m!m!~ Al!1ill! ~ iPi:l:i'IlI~l!lJteiir±n:~~g~i:l:Fdi:::a lariltlJ,

J~ ~~ i~~ ~rii ~ ~ ~ ~!tS' ~ ~)~>! ~ ~J~ ~~ .;:.:.~~ ;I;. ~~¥ 9

~ .~(J.., u~ l )L

.. ... ,"'; ~

hv},ll~ li1101t m~ itr:l.moemg~ri4JJg k~.mu ~grtn !i'tt!'lm }\ling .O'r,:t~ 'J4~gpm.gp.~;~~Io1' g~ matt, f'hi~ a~lbi1a .ket:dlt#t4nit~j t'da1jhilang. m~ia m!!7:l("4CiJ.l:u~ ,deng,;tn iiddh )"4,ng ;;a.j!lm •... o(QS. Al.·AJiu;aah: 1'1).

Y~tljJ,. ]~da!h m!l:reik31. m-en:jad:i bncar l:!e[jb~,"lJI:ra doogan k;l)t;3"hu yang. ~lIl!j:am,. I!:ecih dmbm lI::.e;l1daM arffillil. Sediatlgk<1:il pada 81itil.~ p.erihllg, mereka, illl mtl'!i):1I:diQ!I\lI:lJg JI'\~ltlJg paling uklli[. Seh~!!,!;aimlma.}1';;!tl1r~ ,dikimtlikH.II!1!l ~for,:mg.

Pe<llI·y;a'ir. -

Ii ~ ...... ~ , .. Li1I' ~: ... ~~ i!''''''_''' 41· "'''':_'~~.r,_ ... _~ )i'!'_.rlit:' ''';iI',~''

~~ lJ.il'.~~. ,"~,1' ;'~'I' J. J -~ J ~~ iJ~i ~j J~ ~I )

Apakab P:ll'Ll S:lltt ~ m,.erd>:il pemib~.l!,~:r~; ~ k~;l;f" S~:g!k;ttil pam SGilt.pel'iW;g,Il!lElrekamenjadi~efti w~mitl-"W;:wit:l y:mg ~.c:i

SiU3m±n:yaJ' .

9 .. A1' • TAUBf\H

"'.' "" " ~ '''''. '''". ~ .. ' ~.'. . ....~. .• "" .. ".t,;i.~; l' "'."'. "'.; .' ,,/ /.... ~... ~.~. ~ "'. :

.~'~ .1,1. I~·' ,,'L,.-';, ,r .,' '~. . ~ ~~. =» r;.~

J'~'~~~ . -,Lt~ ~, I~ , •• ..!!~,~,..:..~~. ~~

, I., ........ --_~.~ ~ ~ u, ~-. ,

T:emp,i R«il'fl ,,JIm ilra,IU.,p;r:~. ytUl8' berim.tlJl ,bm~m!,l;i,ya:of!N1reiM' .b,erjillfUl' d€ngJau .ba,rtafik~n din Mi:~~~. fJ'a,1j m:~'ll'k-a #rritlh ~!I!'l«'-fjrn~ y,;rng' melli!, j!fTjjleb kd;.niR-lI11l. M:rI .mereka U:J.ilah (p,ul'a) '~'!1!'lr-QFl.!:rw 1~. ,E.'mitlt'Jmg., (QS. '9!dI8} A.I,ab' t.ela$; menyedJal.alli bag,i m:~da SJI:rg~ }\~I:l:g t/~f~g~l~ri1~ b\!t~I.i1i·1"i' :$u~gai.-c5ung;ti;. ,!mJm~a 1tei.al il£~l61IlJtJ,ya. 11M/oJ} keme1l'a1>1gfl'l:l )'d~gbesn;r; i(QS,. 9:89)

S~ AI1<l1h. ~ Meiliyebtr[bl ~3!o~~!i~ikdg m.~dilS" Ln ruii!:!in"N}'ll,hJep~d:! o:rlffi,1f-{!m1g ymg beii:m:m seH:JJ apa~g :ak.:tn .merelbl

Dilbm "y@t bID, Alig tiib~m~

,. '. 'il" •• Po' J·.,~"ll'~ • '<~' .. ~.,;:-'11 ;" .' -, f .. JI!"':'~ ;'. • ' .• " r ~ ~.'J '.':."~' ' ... ,~ ·, .. fi 1I..'

~.;_"i:" _Ij~' ~~:>J ....-....)'.1"" ~!I~~'j.r--.;-oj' "J'" '_'--'. ,)i;:,,"''''J''/l.;,..

~~;i f?l~fW~ JJJ hl1. ~~ ,J:,ti ~ril ~. ~ ~,::".~ :.M ~ ~~':;'; ~;

~ ~'(,;. ~~~.fo:_.. j

"Dan or~rn:!1lgya~ krit~ bcrkattt;.' ~.m~ tidak d{t1(rtuu&'"11 mtJJ.t~ srug~f' M(lka ap.flb~ra ditlfl!'lmkan s.rmtff snm."J'1.'~:gMg:; mllk51~d!,.y:a dim. diseb'UWm di tlal'arJ'lnp (p~n.ntah) pertmg, ,~gkaJl t1IffJihat ():rtm~,(Io;l'<m,g~g ada pmJ$ki~' tfj (iaJam ha#n:y4 mr:manti.;m..'R ,k~d.amu ~i :tmllti'lJJi$an Of'4,!i~ /'dillg F1J'JJ8$4!~ ka~.tak.Mt rfla#. dan k~hagi m~ Ta.u.dtm l1;lengm.1lPitan ~n )'lmg ha.i~ r"JalafJ l€&w bark bagJ mt:l'€k~ Apah.iJa reiahMI'fJp perinr;ah~1!. (:m~;;! #-k-Jt J1lI~Y1~kai~Y1): T~pi)W~$ n;~~ ~·~'rj'il'l1a~~I.~: Al!mj, i';It$~ ~\:ling .kmi1i«l·ntJ'u l~hilj balk $w,gi m~a". "(QS. Mtmh~;Z:Q..21).

n ~ ~

. F~lI~"Nl'll: '" ~P ..fo ~j. .~. "Dan hat~ m~~t:da!b diku~d .m<lI't.i. .. "i a~~1!J,di$~babll;~" ke~W3!l1ip ~~~~~ ~,tuk. b~r]I~.h .. d d~.:p' ti!:JV ~eg;$'i!I!la RaruI!.l!lkb. e di jaL1lO. Alhh ~\. ( .:,:. ~~ ~ :~ '~~ m~ ~idttk mmppa}Jlt;:·~ MWlIliaaya. mereka tid!ak ffiJemah1lni haTI.·bJ:rl }'jti"lti1ilJed!I~d.'l;ifig: li:~t.,~;:k~!i] b!lgi rnl!F$:!I, ~lI!!hi:!ilwmelli)kall'ie.rn:g:~]'i~k!u!!i!Y~ .;bn dd!it m~~lihu:ii:!ip~. y..m.g m.emg;md'U!l1g bwfll, ba.gim~t,~k.a!,W!],]!'!:t~~kal!!;!wj"Iuih:mJi'"l"

9. AT ~ TAIJBAH

dapililki!!.l:l. d!i. akhUl'$,t kcl~, Albh. bem:r~ ~ I"J:oG. ~ 1~': ~,) J,;', .:,sJ:t "Tt1t4piIWfftd.m orang-oil"i:mg)'lmg be-rim4n ,hm~m.JI~. ~,ier. belj,iMdJitig,an hart4 d.:tndin me1!eira. "Y il.t!g m~.nidask;m .~.rnfreka dan ~cmpat kemb<1illi ~~k~

f' ", ••. ~ .• ,- - ,. {, ::,. ',... - L~

D_, umm-Nya: \c ~~I r-il J.,lL1JIJ ? ~Da1'l mrmlka ,!it1lj:a)r}' 'Oil'=~-a1"a1'tg

)'dng memp!i!roleb ke.b'a,i/um. ~ Yall1iI, du !i!bm akhimt,. di SUTg~ F~fdl,US dan deral.tr l'oll1gtlnggi"

1]\.1" d(rtaJ!g (ktPddil N«'b{) ,o,rtl'ili8~,r;a'ng JlIiINg JI:i~e1n!lkt.lkal'l ~t1(tzllt. ydUIl ()ra"g·(Jr:(f~g Ara'b lJadtli~gar dlberi i:Zfn v'i1,gimercelm (Jmttlktidtik p~ boe.rjilNuJ). sedam: ;lJra!'i\~"Q'fai'l,:g 'Jang ltI;elldnsMka.n Allab da't! Rasul,NY:ft. dRduk ber-d'irlm ,dill .Strja. IGd'ak o,fttl'lg;'(!.mn;g )'Ii'ng !taft:, .Ii antartil mer:e:ka

itl~ aka,Xl: Jitimpa arJmlJ 1jrIngpedih. (QS. 9:90) ,

Swnlum.y~. Albh ~'mBDjdaskarn ke-,ldrum r:mtng><lt;i:!]g y;l!lJig l:Iel'lliasan _rull> tidak iLll;iut hetjiih;];d, di maaa merek3i.daullg keprad .. futMull.:i!h ~ ][!IJJtuk m~!l.Yill~ i1~. kepada. beliau, 8el:nmf:t'lj~1asJk!l:lii kelti~l!D ·dm ketidak" m:pnr~ ~~l;1l iI;!!tt\!~ pergi be'Ejihadi. Me-reka .kill. atiaIah pmcil;lcl.l;Ik Arib ymig tinwll di sekirar Madinall.

ID:It!ll. lshaq ]I1mc:er.l~;1!~~:~Ya~~ ~amp ... i kepadaku, mereka adillah biibe.r:apll. o!CLllgdan Bani Ghif~r K~llbl bin Gbaimi' bin Rl:drnsluh.1O D:m penru!pJ[ iai khih .~dil!l d!l!l<lil'!:! m~rnherik:!~ pengep.im}"edudJa;p aya![ 'Dersebm, breml setelah lru, lIJ~.i1h. ~berfi.rmatl, ( .~ ~ ~J .,j,l .;.¥ ~ :~j ~. "Smmg 'O'i'"a1lg:-0f.lmg ygng rmm,amt.r1kqn Allil}~ t&m Jas!l.l-.Ny.'il, dmlJl.khi:rdtamJiri gaja. " ~~ merW, yom!; tidak iliutdatanll, untuk rnEilY~['lp~~ ~;\[l mewk .. 1i,

Selrn.ji!JIit1l.ya, AIla:h. Taru"l'ak.z wa Tf1,>,;d.4 m~ngaJjc~m . .me.rel{.'!J de:ngan :Ld~,:, 'CJb]?I! . ,.';fl S~g:l!t,.P.fd.·,i~h,.t¥ .m:an~ Allah .~,; IJGrl]~man .. , :,~

~ ~ ~IJ;<. ~$ Iy_" • .r ~J.Ji ~~ ,~Kelak ()m:I1,g·~:m;:::]f! 'fI1;'rlgk:ajirdi @tarll m~ ,iln .aJe.mdit.impa ,.1Jw.b~Jjg pfJdil~, ~

9. AT • TAUBAH

.. ' ~......... .~~. ~ 111::""~' ~.",~., ... ~~"~:,otM.,~' i,~,J'.-'< !~~, ,~,/.J'-~ ~Jfo' r:,

'11;,,# __ ',""" L~ I~ ~~r'!""I'J- -.....-- ,,~ _-' r'f iii'

.a~, t ~'~l ~Jf J. ~j @ ~ ~ ~,~ ~ ~~'

"jI.,~ ~#1~'~' ~"': &: ~~;..l~~., 1'~1 ~j .. ':( ":=J .~~~~~~_YI.;J~~'_"~' ~,.~ -l'_-_""#1t~"~

C.·· @ /" ~. »' .... l.)/' ..... ,1t'I~""/ r~I~'" !'.r: 1>" ,.,;1:' ~~~U!,,~ .i'b~,~'...u~~~

,·l ,-!'_/ ~-:,~1l ;:.1.-: .,4.J3'!, :lZ;":;; 6.nr 1,~ j_.jJf

u j ~J '''''IIi' ~. I~'" ~ - 7~ -_ .~ - - .~;.,.- I~ '!"'~1

t$1' S;'j~~~:;,tf)i&~{~;Y!~;·He~~

Tia-d'a d'a~a (la~t'aran tid:akpergi berji'bad) ,l!1t!1$: j)rtI~i!lr:g~ )tfl':Il:g lemflJ}, ~tfl'S !QIP:<f1.ig~ra~ ~ng £ai~it, dan ataslilr'altC"arang' yatl;g't'iuk mem,erme/J (Jpa ymrg aikil'~ 'llleTf.k1l ,nafktthk'ttt.i;. dpal#ln me:rt~a br!fld:lm iDlas, kepada IWahd.tn R,rJuf"N'ya. ndu,k(f,d« j:tdafl, ~,edikitprm JI:IltJIk m~yakthian 61rt1:I1;g:·cw<lIng :JI'\\lcil'l,g beibtltJ:~ baik. Daill:Allr:h MaJJr:pmgamp,Jf~I .. ,gi MaW,. pf!l:yaya~gi. (QSL 9,9'[) IMnti#da (pula dtMaj atlas 1'J<J"a~"lil1ng~' aptlbila l1JfI'fR.a ,.'(J.'8g.lirep'ttil'tUJih. G,Upll].¥{ kl1lnu mernb,m 1.i\1)«;dM: kendrJ1,(lan" lalu k«mu .briil~; "A.1ttj tidnk Jllem:pm'JleD' k-eilldata'an INlt'lik tl'le1;l;l;:l;Il'll'W<1lmu,," Iff]u m~ kemr.mli. ~fdm!g ~~:{'k4 b~,~~~." Mli1\rtl ,kaFeRa k~t1ilm¢" lantiltr.11'l men:ikattdak memperoleb apa :I"fl~a'ka;!l: t!.l~ U(z/kabktln. (Q'S., 9~92) StStm.gg.ti'htlJll j.a'lrtn (utl'$!~k J~,y.alabk~Jl) b41zy:alttb t.wha"dt1jJ 01:a'ng>Mtltrg-yanc memi;ll:$"tl,j'n kep'(Zdatlm~pa.-hhal mereka if" ndal;~lh iDm,~m:~ )"'I11g' k~. Mer,eka 'ttlit D'erada hmtft!·Ml.lm~ora~ 1'l1Rg tidal! iJurl bet'pt!ta'ti,fj tLm AJI:rd tda/; Jim~gfJ"'nc.t mati bu:ti .I\t~ereka" m,,1ka 1J~I!1''ftka ti>dak mr!Rg.mhl'fi (altibal perouatt11l mmtitn}.(QS. 9';'3)

S,etel:rn. itu, Al.hh ~ meJij:ebik:ul i1~~TI,.ab.5u yan;g lM.mbQ~~hkm Ol':ilillg tm1!:W!:. tii-l!~k. be.rUl~liat ber.penng, A]~ah me!lrebt~t1: .. 1!'!. @:i~flita!:<!!li}'~ iIldaJIm:Jib~aIl y<lng me:Rjl~di:>~;tt1;l,k~h:a!l!$m.bliligi :l:tldap @l'ang yang dd!ak iIllllli!:li!!:~ rliih:iIlOOd,. y~i~!i! l';,~~~:m:~b~1'J. £~:~k :li~h;~W ~idd !l!h¢~,tl!lJg~~i1k~i'I b;l/glnya 1IDu.&b,~~~h1l!d.. Y~g tJe~ .h.Mim iIDi:~l'.a .. Iain: hta., pincmg, dlatll l~in"biin y~llg $emi$al!l!Y~. m~!h ht¢iliaiJt'U, Al]ah. ~m.e:muil.H ayllit d1i ,9~lai!l dellJ.gar.l alassn ke1ema.hm MfSeb1Jlt.

AI,;1iS"n. J:ainny3. a,d<i.lah yll!filil: I:!euma.t; in~idm~il {.b.anya. 1!e.fJiailii p:todil kesempatm.k:ese-mpatililil ~e'n:e.D!tI!I), flIllg diseDjlj1:lkm, olea pea.yakit ~ be."

9. AT- TAIIBAH

5l1;!w;tflllIl d.l1mlL lIubM s~eo.rq yang menr,eb~hk"I:I diriil"ll:r~ cidkdl: m~~1J ~ruk pe;rgi, be.t:j!ih~ddi jaJOl!::! AR..b, O1i'!i!liu dis~ .. b~~ k!d ... ki~~y.~. y;mg ~.eI"lirebab,k...<!1l:!l diJi..]ly.;!.lid!!l!k ~p~ 1!.Ifi~ ~mFmi~lk;i.!;l;~i~g~~-p!m. ~~~W1) Il!I!ltukberperag.

B:!Igi m,~!:i~b.init~d* ~.dosa j~k~ mc~a tlmp di~~m,pJ!!t. D;I!D pJida s:JJ:lII1 iru meeeka nllliJ.S UltiloS ,ikhlll5 meDjal1liIJinya, sell1llitid:m be(IUS.m;l, 1l!!lJt"!.!k ute.nqlgoy~ O[aJIlg ~am. run. ti.dik ju;WI :me~i1;tD,~"h~L .... "lu.Dm

~ef'~~~~~~:WP bo~Il" ~bm " • I .. .Ill kJ@adia.'l1l me:l:d;.a In;!. i!::arel:la 11:1:1,

Al!1~ Ub;frhmwl: ~ r.--.~ 1 I) ~ ,J"~I ~~. ~. "Tithk ada jaLm ,dikit pml tmf1fk mm~n owa:riS-.,[j~i;g Yang kriniflt baik. J::).m; Allah MJia" p.eIlg4m~, .;.~$~ "~:I~~T~'l.Ili !:Ii1~m;t)ri~. ~n 'Abdul 'Aziz.b:iin I Abl1 'IkllflrllilllNb •• 101 .llle.DJCer.itlakm, al .. Hamariyyun '(p@(;l. Sib_;tlbiu .:>eti>l} bed,;;at~~H;U, R.uhullah;lJeritlID~a!l! ~ada 1'.~ t:~U;l.l1$ Qf'aHg j'ang tu1t1i!llklllS$ k_epada Allah. Ta~i:r}.a.'J J:a flle!liaWll!b: "Yairl:l yang me.Il." OliJhuhlk.m hl.AlIlu[ljta5 ~bil!k _w.ia.. Jik.,., t:erj~d] pacilllwf,iIll.}'lli ,ci,WII,U'l:'U5m iLtDt~Ml:oJ!e!;mp, ~mdu.tii:;1 dan il!mai:l!~! ~a ~ ,~~ m~u]!U d!~ ~msru:l, *I:i!Lr..r, b:t_r.iI;l ~~cllahir!l;lb>@rn]iht!lpltda I;l~ &~a. JO

Al·A~"'~!]1~cefit$k •. , ,o~g"O.l4Il!g l.1emaih.perglmmlma:lli:iI!ll skailiU ii~i'!qa' (me.m:mu. hi!Jijan),. M:u nili!ll. 'bmS~'lL{lb-e:rd:ir~ ·d.lleDgM,"tien,gm, M~uk", b !l!!~m!l,:ll.j~~:k~I:!. pl,ij~<ii!!!lJ ~ilpada A]lal::i Jail kefiuJdlan Derkan:,a~"'Wwi para h\1!d~d.tl seJkilim, blllbrnkah. kalia me.ng:tktti berlrmaJt ke:hl:lrukmr Mer..eil:a meJlj!WW~b~ HIkru!(.~ :KJemum BiJ!al ~:Mlltu~:P~~Y::l:,A!l!!lhj ~ll$Wlgguhf!lfll!k:ami JiI!i~Ild!mg;~t b!}.k<lub~!ft!\gjl!U:1i; 'E j;..' i/' ~ #(;, , ''lid4k 4~ft:JPn ~~'ki~ pun fJ'1'ln~ rne1rJ4~n or.'l'~_lyt;l1Ii: lWbtfi1truilf~ ''fa A!l1!. '~ffi~y;a. k.J:mj. iielib. ~ui berblll<Jt kebu:rukm, ~lloiliIDBl1J.tti]~b kami, sotyiHlgibh dan ~iI!t.hu.jj!,!IJ. ~epdb.mi.~ ~ .. itu ia m~~skat keduat~~ iJiY'.1J d;til (fiE\U\g-.at[':tng Il'U;il .rnej1t~g;k:il.t tilJll!gal:lJ. ]uf:r:e,l\:a. rungga. :iikhi1i'1lI.ya. ditiul"l:l.1lkrm.hUljm k.e,pa~ .lID8tieb.

Q~~dru1.meng;1,~akan b:iliw.a aj';l!t:I.nI. lW'll.l]J ~eriweEl3afl ,dmgp!ll • A.jJ!giJin 'rum iJ.M~?;~rn, I~:![!l1! A~f H~~im ¥Il!ilqll1;II~:ci!~~h¥~, dl1l!r.I Z~~ ilk! 1i'$C~b11;, ja 'bei1Ced~a,ak\ipeEil3!h Il:le!lJtI:1!isbw.w:il!hyuOO'[1lik .Ras]jJ~ullbh S. A.ku im.elliliill sum n~. b1u lllkn.:! ]~akkm, p~_o1, dli ~i.U!,cilbll.~b~ b~1;I ~t:i!,:k;~k~~~ !lle~~tlt!'tg. btu itiI:$Ullidha11 § wr~Ilitl[lgg,iI:I apa ~Ilg, abn '~1Ll''I1Ifi k;epaci:anY<I!. :membdak. <Ida fleor.alJJg buta y;m:1?,; d<lim~ senly<liJe'rtDy<I: "Lalu h;jj~a fi~~l1i, Y"I,~ll~, $ed.ang~lI.ini~eolOlIJg ymg 'b1l!ta?~ M~ t'IJnm'iillb.IK;]1lt: ~~ t._;!..J! ,,;:., ~, "n"dom ~;dW4 (l.i1lit~m~ tMl.t~ per:gi /t@j'i~d) b4gi (lmtrg-o!lli'~g~g lem.r1h. ~

Men!l;lIl'D<lIi ar,It m, . al-' AlIl!fi melJJ(:eritik~liI dari :[IJ!lJ1I1 'Abb.~8: Y<lIllg dI~mil'::LiI!I1l Iltlll, bah.wo,l!!lOW!l¥a Rl1!Sl!llui1~ .. h it m~medIltl1!bk!l!rtl! ,;lJg,a:li: onmg-Of;w:g be~ .m~.Ilwj'1i! d1Jl!, petllIlig 'benWI!!~,~~~!,!l, ~~!J~ :s1l:iw.mJ1Ih S~~~ ~~gi beol1;lili }'iaLllg,di .mtua .. Il!l.e!\w ada1a!h. '.A!bd,u:lil.ah bin MllIglWf:J bm

9. AT . TAUMH

MllGIr1n al"Muz.1!IJi. Mereka be.k;tt;il; "Ya Ra5u]uiJl.ah, ijiliiII kamilberan.gLi;.a. " 1<hka beliillu be-rulltlJ! kepilid.a mereka:

( "~ ~, ~ l;~ ~ ~~j )

"Demi .AlLah, aka udak mendeparkaa kend.aTlillll T<J:ftg dapa,t rn.e.ncgangkut kolil:i~[i/'

Malioll .IIIe'J:"~ka kem_Jb.~Jj sambil m,!illlrrit:~, Me.~kll, liIlerm berO!i~ IJiDJllllk ~idak ili:,u! berjllilffid! sedangmerru [~daJ{ memprWIy:aihiap dan ~ga ke11:d1U',~

Setdd Mhh SlS m.e:l'!.get:mw ki\$1,J!l1ggtlh:m mereka MtU mtmoo;t:iJji· Ny~.dw rnencmt<l!i RilSU~ = Nya. Alltl:J, rnflJJlJ~aIJJ alass . .u b.agi m.e'leb. d.3J.il!ll1i. Kiul!b"Nya, A'lllib bedi.mOJll1;

~ or.... J .r_~ ~ ... ' or ... "_ .i'! J', .. '"'_ ~ .r~I'" .'" "or ~,~ ~ ,1J.r~1 .... ~ ~ T:;~ ..... .r .'~)..

~r'..\) ;0 .~, ~'~ c> iJ ~t.. OJ J~ ) .:F~ oft :l J :sP;J1 #- 'i) .~ .~" I ,,fo ifJ l'

:lLJ'G:L.~ Gii ~ ll" $ ~~~ ~ iill:;'_~J·. ~. !~. ~,,-: L·.. ~r"""_~l i~, 1-',-" .~ ..... I···.-·~ J" .~,.:t:. <.5"" .Jo 'L~;)~ -) '::~ ~" ... ' .. ~.,

;J.:, 2Ji;~ ~~! ~ ~! c..1,0 ~C !~~, lif- ~~ ~ ~.,~~, 1)7 ~

.- -... .-. _.I'. n"..." .' ~ L ' JJ "II"

rt ,),;r:,; 'f ~ ~~J> ~ .111 Eb') ~~~~i E 1fl.; ;;, ~ '..::.:' ,.~.

"Tidak ada do.rt (lttntarim .tidal; prtrgi herjibad) at,,:5 omng.O'Mng }'Jm~ .leJnafJ. !itt~ .. Ci'tllng·"~~g y~g $~ki. J~~ a.~ "fl.!!1.g·")):Mlg y.ti7g tida.k mempero!eh .oXJni JPt!lg ,aktm mereka na/kahkan. ttpab;la m~*4 berlaku ikh/o:1~ k'~~ A#~d.t,1'l' Ras"!-N~" Tidak 4tJ(l plan sdikit pm1- fmtu,k 1mm]ilI~'f1: >I:n'ang,o)"tl1:i,g png betbf(t27; baik., D4cn Allah Mt1~~mPlm t~ M4~yayang. D4~ tiada (p'lli4 tJrMu) .aoo o,.mg·ormg y.:mgapabila .mereka Mt.fmg ~ntl~nj}a}\:;I k.mm m:f1n" bm mcrek-a kendaratm, lah~ kamu berkara: ~kll.t.iditk memp(:ford~k~dargan:

Nr,wk memhmmm:IJ.' Lihl m~ kem:bs.1~ smg mereka ~l(:1mm air m.::Ul1 kar&1l!!l kewdiJ~,an,ramiil'ran m~L ~idak m~mp~roM} .:l'f!!l'yatl:g aka1l fneuka flafo~hhn!. ~~€15"hn""" jaia~ (m1tt~k' me1~'Y'Itahk:an) bfl't'lyaf.th terl.tlii~ ry~fft· o7ang yang meminw izin kf1P.J1damfl,p.ilJ~ha! mCtcilZ .it~adal.d~ {I'r,li!1J~(l'ri'mg k~:p, Mereko'l :t't1I~ bcrflrM b-~mo'Njama o'rang·a'rang yang tidale il:.'[(1. be:rpmmg dan Alta;b Urw' m~n&lfnd mati ha.~ti rnereka, maka me:n!k:a #dak me~getalmi

(ak£bat.perbuatltn me~) " .

Men;r;li'!liLai :I':i:rm.alil Allah T a'.JIa: ~ ~ :~j..'It ~~~~.jj'1 ~ ~1:; , "Dalll tiada (;mM dosa).1ltas Qrang,O'i"ttrlg }IlIrlg Ilftlbila~mi:reka dai4ng kepnJamJi~ Sltpaya k.aI11'Ji nu:mJN~rimCn!ki1 .kendaman. ~. Mu.j il:IlJ,d mug;u~k;t_!1: .~ Ayat im t1!nm. he.rike!l~;lID delli~ [lruci Muq.rlli1 cL'I[] Mnz.:inah." Sed~m Muhammad. !lin Kll.'iI~ ~ptak:ll'l,"'Me~6b~-i~.a~ f;1l.Iiulioi!'¥!g ~t~ &.Ji_j 'A_mc bin. <.A]!;J S:lilim bia 'Auf, dari lbn~ Waqif H~nmi bin 'AmI', dari B:mi. Matz;Un b.i:!lL gn· N .. jju 'Aibdwuhm",1l. bin Ka'a"b (.:\Jbu.laib) !:JaIl . .a;;t[] Dmi al.M;t'.;Jli, serta B.mi S~ 'A.m:..r b.in 'Utb~ dan • A:bdul!_i.h bin '.Am.~1-Muz;;mi."

Mununmad bin Ishaq me.mg:it::tbn: Drlil!m pe~;iiw;w. m.et'liUJiUl. Pe-F.1Ifig TlI!buk, kcmudian:l!d:i. b~~rn,p:l or:l!n~ d!!i!rii k~J,l.m Mwl:.irni:n ymg.m.enwt::mgj.