STANDAR KOMPETENSI

Membiasakan perilaku
terpuji
KOMPETENSI DASAR
1. Menjelaskan pengertian tobat /an raja'
2. Menampilkan contoh perilaku tobat /an
raja'
3. Membiasakan perilaku bertobat /alam
kehi/upan sehari-hari
~ .. ~ =' ;-' . r. ~ . ;-' . r s. ~
BAB 4 BERPERILAKU TERPU1I
~ .. ~ =' ;-' . r. ~ . ;-' . r s. ~
Tadarus
: : · · J J.. J J J J.. ~ ~ Ɓ Ɓ.. ~ ~ . . Ƌ' Ƌ' ss - -.. .. .... . . ~ ~ . ... ſſ ~ ~.. .. ;' ;' -- . ...
: : ss r r.. ~~ = =.. . . ~~ ;; ¿: ¿: -- . ... : : V V ss ~ ~.. -- .- .- ;; .- .- Ƌ Ƌ -- . ... ƃƃ V V.. ~ ~ '' = = -- ;;
~ ~ . ... -- '' : : J J.. ss .... ;; ~ ~.. . . ~ ~ r r ~ ~ ;; -- . ... - - J J ss ¿ ¿ ss ~: ~: -- . ... : : V V
ss ~ ~.. -- .- .- ;; .- .- Ƌ Ƌ -- . ... ƃƃ V V.. J J ~ ~ - - J: J: Ƌ Ƌ -- . ... ſſ : :.. Ž Ž ~ ~ ƅ' ƅ' -- . ... ſſ : :.. Ž Ž ~ ~ '' ..
~ ~ - - J: J: Ƌ Ƌ -- . ... ſſ : :.. ſſ ~ ~.. . . ƅ' ƅ' -- . ... ſſ : :.. ſſ ~ ~.. . . '' .. ~ ~ - - J: J: Ƌ Ƌ -- . ... ſſ : :..
ƃƃ r r.. : : .' .' -- . ... ſſ : :.. ~ ~ . . ss ƃƃ r r.. : : .' .' -- . ... ſſ : :.. ~ ~ . . ss ſſ r r : : Ƌ' Ƌ' -- . ... ſſ : :..
. . . . ƅ' ƅ' -- . ... ſſ : :.. ~ ~ '' ~ ~ J J 4 4 Ƌ Ƌ.. ſſ ss .. ~ ~ .' .' -- . ... ſſ : : ƌ-' ƌ-' .. ~' ~' - - .- .- - - ss .. ;;
ſſ J: J: ss V' V' ;; .. ~ ~ ƉƉ ~ ~ . . ;-' ;-' .. ¿ ¿ J' J' ſſ : : =-' =-' .. ~~ .. J J J' J' .. -- .- .- J J ~ ~.. ss = =.. -- ;; ': ':
- - J J ss - - : :.. ;; Ƌ' Ƌ' .-' .-' .. . . '' .. : : V V ss .... ;; ~ ~.. . . ~ ~ ſſ ;; .. ¿ ¿ J J -- . ...
J J ss - -.. J J ~ ~ ~ ~ '' ss r r.. ~~ .- .- ~ ~ . ... ;; .- .- Ƌ Ƌ -- . ... : : Ƌ Ƌ ~: ~: ': ': ƃƃ J J ss J-' J-' .. --
A. TOBAT
%obat At-%aubah ( ƌ¹' . ·. - Ɖ ( Ƌ -' - ¸ Ƌ ·. -
Kembali
EFINISI TOBAT:
KEMBALI ARI KEMAKSIATAN KEPAA KETAATAN
MEMBERSIHKAN HATI ARI SEGALA OSA
MENINGGALKAN KEINGINAN UNTK MELAKUKAN
KE1AHATAN
SYARAT TOBAT
MENYESALÌ PERBUA%AN MAKSÌA% YANG %ELAH
DÌLAKUKAN
MENÌNGGALKAN PERBUA%AN MAKSÌA% Ì%U
BER%EKAD DAN BERJANJÌ %ÌDAK AKAN
MENGULANGÌ LAGÌ
MENGÌKU%ÌNYA DENGAN PERBUA%AN BAÌK
APABÌLA DOSANYA AN%AR SESAMA MANUSÌA
MEMÌN%A MAAF KEPADA ORANG YANG %ELAH
DÌZALÌMÌ
MENGGAN%Ì SE%ÌMBANG DENGAN KERUGÌAN
YANG DÌALAMÌNYA
Seseorang yang membaca istigfar, tetapi
terus-menerus berbuat /osa, ia /ianggap
telah mengolok-olok %uhannya.
»¹' .. Ƌ -. - » . ~¹' . .. - · - · » · ¸. ». - . ¸. -
= .' . » .. Ƌ -. ´ ƅ - -. -
) -'· .-+-ƈ¹' {
Artinya:
'Orang vang memohon ampunan kepada Allah tetapi ia
terus-menerus berbuat dosa. maka ia dianggap
memperolok-olok Tuhannva.` H.R. Al-Baihaqi)
Seseorang yang berbuat dosa dan baru
bertobat ketika "8akaratul maut" maka
tobatnya tidak akan diterima oIeh AIIah.
SWT
' .. =' - ;. : ¿ J. s ·. ~ J Ƌ :. ~ Ɖ J' . - ~. -
~ J' ~. s -. ~ ;. - ) -':; s--;Ǝ-' {
Artinya:
$0sungguhnya Allah yang Mahamulia dan Mahaagung akan
m0n0rima tobat s0orang hamba. $0lama ia b0lum
m0ngalami sakaratul maut (nyawa sudah dit0nggorokan).
(HR. At-Tirmizi)
DEFÌNÌSÌ:
MENURU% BAHASA, KA%A RAJA' } ´-' = { AR%ÌNYA
HARAPAN
MENURU% ÌS%ÌLAH, RAJA' } ´-' = { ÌALAH MENGHARAP
KERÌDHAAN ALLAH SW% DAN RAHMA%NYA. RAHMA%
ADALAH SEGALA KARUNÌA YANG MENDA%ANGKAN
MANFAA% DAN NÌKMA%
RAJA` ) - ' .. {
# # # O#ANG YANG # O#ANG YANG
MEMPUNYA 8AT #AJA' MEMPUNYA 8AT #AJA'
!%$
ADALAH RANG YANG $LALU R!NGHARA!AN
(R!ANDANGAN) DALA $GALA HAL DAN
R$RAH DR K!ADA ALLAH $%
: ~ .. s Ƌ : 4. J. - J s J-' . - ~ - : r .. ~ - ) ·>=-' . ` {
AR%NYA: DAN ARANG $A!A YANG R%AAKAL
K!ADA ALLAH, AKA ALLAH AKAN
NCUKU!KAN K!RLUANNYA
# # # O#ANG YANG # O#ANG YANG
MEMPUNYA 8AT #AJA' MEMPUNYA 8AT #AJA'
DNA$
RAR% GA% KRJA, %DAK AU %NGGAL DA, $LALU
RGRAK, DAN %RU$ %UUH
$LALU RU$AHA UN%UK NNGKA%KAN KUAL%A$
DRNYA KARAH YANG LH AK DAN LH AJU
J Ƌ ;. 4 ~ .. = ~ · ' - .. = ~ · ) ·'-~-V' . 1` {
Artinya: Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat
dalam kehidupan)
# # # O#ANG YANG # O#ANG YANG
MEMPUNYA 8AT #AJA' MEMPUNYA 8AT #AJA'
R!KR KR%$
KR%K ADA DUA ACA:
1 KR%K DNGAN AKHLAK %R!UJ, YA%U:
KR%K YANG $HA%, %DAK NYAK%KAN HA%,
RKAN $LU$, NA% KHLA$ KARNA ALLAH $%
»¹' .. . » » .. . . » '. »¹ .. . » ·. . » .. . . .' - · ¸ ~ - · '. »¹ - -' » .. - -
» .' - ¸ -' - .. -
) -'· ¸'=ƈ¹' ~·'~·Ƈ'· '~-¹'· . ¸ {
AR%NYA: YANG DNAAKAN RANG $LA ADALAH RANG
YANG NYLAA%KAN RANG-RANG U$L LANNYA DAR
GANGGUAN LDAH DAN %ANGANYA, $DANG YANG DNAAKAN
RANG YANG HJRAH RANG YANG NNGGALKAN $UA
LARANGAN ALLAH $%
2. KRÌ%ÌK DENGAN AKHLAK %ERCELA
YAÌ%U KRÌ%ÌK YANG MERUSAK,
MENYAKÌ%Ì HA%Ì,
%ÌDAK MEMBERÌKAN SOLUSÌ,
NÌA% %ÌDAK ÌKHLAS KARENA ALLAH SW%
# # # O#ANG YANG # O#ANG YANG
MEMPUNYA 8AT #AJA' MEMPUNYA 8AT #AJA'
NGNAL DR
KA%A !!A%AH KALANGAN %A$AUF:
» .. - - . -. . - - · ~. - - -. -
ARANG$A!A YANG NGNAL DRNYA %N%U AKAN
NGNAL %UHANNYA
# # # O#ANG YANG # O#ANG YANG
MEMPUNYA 8AT #AJA' MEMPUNYA 8AT #AJA'
DNGAN NGNAL DR AKA AKAN NYADAR:
AHA DRNYA ADALAH AKHLUK ALLAH
%UJUAN HDU!NYA ADALAH !RLH RDHA ALLAH
$HNGGA HDU!NYA DADKAN UN%UK ALLAH $A%A
: ~ ' r J ·. Ƌ J' . ¿ .. : J' . ƃ .. . ƃ V. J s -. ~ - .:
an Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
(Q$ AZ-ZARYA%: 56)